Number of found documents: 559589
Published from to

Cestovní zpráva IFLA ILDS 2017 Paris
Skenderija, Sasha
2017 - Czech
Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů sdílení, Open Access a rozvoje zaměstnanců až po technologie v prosíťovaném světě a specializované knihovny včetně případových studií. Autorovi se dostalo ujištění členů IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section Standing Committee, že podpoří kandidaturu NTK na pořádání příští 16. ILDS konference v roce 2019 v Praze. The theme of this year's conference was "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Discussed was a wide range of topics, from international resource sharing, tools and ways of sharing, Open Access and employee development strategies to technology in the networked world. The author was assured by the IFLA Documentation and Resource Sharing Section Standing Committee members that they will support the NTL's candidacy for the next 16th ILDS Conference in 2019 in Prague. Keywords: vědecká setkání; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů Available in the NTK library.
Cestovní zpráva IFLA ILDS 2017 Paris

Tématem letošního ročníku konference bylo "No Library Left Behind: Cross-Border Resource Sharing". Projednávali jsme široké škála témat, od mezinárodního sdílení zdrojů, nástrojů a způsobů sdílení, ...

Skenderija, Sasha
Národní technická knihovna, 2017

Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí
Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
2017 - English
This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or submitted in scientific peer-reviewed journals with impact factor. All included papers are focused on the most abundant and diverse vertebrate fauna from the Barrandian area - the placoderms. Placodermi are early vertebrates characterized by articulated head and trunk shields composed of dermal bony plates. In the Barrandian area, they occur exclusively in the Devonian of the Prague Basin. The main objectives of the thesis are modern taxonomic revisions of the placoderm taxa from the Prague Basin as well as discussions about trends in their abundance, diversity, and distribution in space and time, taphonomy, and the evolutionary and phylogenetic implications of their morphology. Two characteristic placoderm associations were distinguished. In the Lochkovian and Pragian, members of the group Acanthothoraci dominate the placoderm record. Acanthothoracid placoderms are among the most basal jawed vertebrates and thus a detailed study of their morphology has a great potential to illuminate the relationships and evolutionary patterns among the stem jawed vertebrates. They are most abundant in the... Predkladaná dizertácia sa zameriava na fosílne zvyšky raných stavovcov pochádzajúce zo spodnopaleozoických vrstiev barrandienskej oblasti (Český masív). Dizertácia je kompiláciou štyroch vedeckých článkov publikovaných alebo odoslaných k publikácii v recenzovaných časopisoch s impakt faktorom. Všetky publikácie, ktoré tvoria jadro dizertačnej práce, sa zameriavajú na najhojnejšiu a najdiverzifikovanejšiu skupinu stavovcov z barrandienskej oblasti - plakodermy (panciernaté ryby). Plakodermy sú rané rybovité stavovce charakteristické prítomnosťou artikulovaného hlavového a hrudného panciera zloženého z dermálnych kostných dosiek. V barrandienskej oblasti sa vyskytujú výhradne v devóne pražskej panvy. Hlavnými cieľmi dizertácie sú moderné taxonomické revízie taxónov plakoderm z pražskej panvy ako aj diskusie o trendoch v početnosti, diverzite a distribúcii fosílií v čase a priestore, ich tafonómii a evolučných a fylogenetických aspektov ich morfológie. Rozlišujeme dve typické asociácie plakoderm. V lochkove a pragu prevládajú zástupcovia bazálnej skupiny plakoderm Acanthothoraci. Acanthothoraci patria medzi najbazálnejšie čeľustnaté stavovce, a preto má detailné štúdium ich morfológie veľký potenciál osvetliť vzťahy a evolučné vzorce v stem group čeľustnatých stavovcov. Najhojnejšie sú zastúpené v... Keywords: Vertebrata; Placodermi; devon; pražská pánev; Vertebrata; Placodermi; Devonian; prague Basin Available in a digital repository NRGL
Vertebrata spodného paleozoika barrandienskej oblasti (Český masív) a ich porovnanie s faunami priľahlých oblastí

This thesis deals with early vertebrate fossil remains from the Lower Palaeozoic strata of the Barrandian area (Bohemian Massif). It is presented as a compilation of four papers that were published or ...

Vaškaninová, Valéria; Kraft, Petr; Přikryl, Tomáš; Trinajstic, Kate
Univerzita Karlova, 2017

Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti
Balkó, Iva; Kohlíková, Eva; Šimonek, Jaromír; Zvonař, Martin
2017 - Czech
Title Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on anaerobic activity of skeletal muscle activity Problem Inborn predispositions of every individual are mainly influenced by the inherited genetic information in their DNA with the addition of external environmental factors. Based on the high variability of the inborn predictions in the form of phenotypic differences in the anatomy or physiology of an individual, it can be deduced on the connection between genetics and a specific sport talent. According to current scientific knowledge, anaerobic performance of the skeletal muscle tissue seems to be more genetically influenced. Anatomic and functional properties of the skeletal muscle are mainly influenced by genes, which have effect on the muscle fibre structure, blood storage, metabolism, neurotransmission, and muscle regeneration, etc. Fencing is a complex sport discipline where predispositions to speed and dynamic force play a key role. The sport performance in fencing, regardless of the type of weapon, is directly dependent on the interactions between the reaction of the fencer to the surrounding stimuli (visual, tactile), accuracy, tactical and technical skills, level of anticipation and overall physical a psychological readiness of the fencer. This work is... Název práce Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti Problém Vrozené dispozice každého jedince jsou ovlivněny především zděděnou genetickou informací v podobě DNA a určitým vlivem vnějšího prostředí. Na základě vysoké variability vrozených předpokladů v podobě fenotypických odlišností v anatomii či fyziologii jedince lze usuzovat na spojitosti genetické výbavy a určitého sportovního talentu. Podle současných vědeckých poznatků jsou více geneticky podmíněny sportovní výkony spojené s anaerobní aktivitou kosterní svaloviny. Anatomické a funkční vlastnosti kosterní svaloviny jsou ovlivněny geny, které mají vliv na strukturu svalových vláken, krevní zásobení, látkovou přeměnu, neurotransmisi, regeneraci svalu aj. Sportovní šerm je komplexní sportovní disciplína, kde významnou úlohu hrají rychlostní předpoklady a dynamická síla. Sportovní výkon v šermu, bez ohledu na typ zbraně, je závislý na interakcích mezi reakcí šermíře na podněty z okolního prostředí (vizuální, taktilní), přesností, taktickými a technickými dovednostmi, úrovní anticipace a celkovou fyzickou a psychickou připraveností šermíře. Práce vychází z předpokladu, že u sledovaných proměnných v anaerobním Wingate testu (maximální výkon, maximální výkon vztažený... Keywords: Anaerobní výkon; polymorfismus; sportovní šerm; genotypy; motorické testy; genetické predispozice; reakční doba; pohybový čas; Anaerobic performance; polymorphism; sport fencing; genotypes; motor tests; genetic predisposition; reaction time; movement time Available in a digital repository NRGL
Vytipování genetické predispozice ovlivňující sportovní výkon se zaměřením na anaerobní aktivitu kosterní svalové činnosti

Title Identifying of genetic predisposition affecting sports performance focusing on anaerobic activity of skeletal muscle activity Problem Inborn predispositions of every individual are mainly ...

Balkó, Iva; Kohlíková, Eva; Šimonek, Jaromír; Zvonař, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Paleobiogeografie a taxonomie rodu Apodemus (Mammalia: Rodentia) v kvartéru střední Evropy
Knitlová, Markéta
2017 - Czech
Wood mice of the genus Apodemus rank among the most common extant mammals throughout Europe. A history of its species and their distributional ranges is to be looked upon as a serious topic relevant also for general concepts on current setting of European biotic diversity. Nevertheless, despite several phylogeographic studies on that subject and a rich fossil record of the genus, many details of that issue remains only very poorly comprehended. This state is essentially caused by enormous complications with phenotype discrimination of individual species, their extensive variation and broad between-species overlaps in all phenotype traits. The present project was intended to establish the techniques enabling reliable species identification applicable to fragmentary fossil materials and to use them for retrieving information on range dynamics and phylogenetic history of individual species during the Quaternary past. It begun with detailed morphometric analyses of extant populations, using the characters available in fossils, and with establishing a concept of alternative parataxonomic classification covering the complete phenotype span of the genus. The respective techniques were applied onto an extensive set of well-dated records from the Late Pleistocene-Holocene sedimentary series from diverse... Myšice rodu Apodemus představují dominantní složku současných savčích společenstev střední Evropy. Minulost jednotlivých druhů a historie jejich areálů je již z tohoto důvodu tématem velmi závažným s výraznými přesahy do sféry obecných interpretačních modelů historických kořenů současné bioty tohoto regionu. Přes výstupy současných fylogeografických analýz a početné zastoupení skupiny ve fosilním záznamu, zůstavá však řada spojených otázek nezodpovězena. Základní příčinou jsou značné komplikace s fenotypovým rozlišením jednotlivých druhů, značná proměnlivost a rozsáhlé mezidruhové přesahy ve všech morfologických znacích. Cílem předloženého projektu bylo vypracování postupů umožňujících spolehlivou druhovou identifikaci fragmentárního fosilního materiálu a zevrubné zhodnocení výpovědních možností fosilního záznamu skupiny pro rekonstrukci její areálové a fylogenetické dynamiky v nejmladší geologické minulosti. Vstupním krokem se stala podrobná morfometrická analýza dentálního fenotypu zohledňující shodnými postupy variační poměry recentních taxonů i fosilních populací a koncepce alternativní parataxonomické klasifikace fenotypového spektra rodu. Těmito postupy byl zpracován obsáhlý soubor dokladů ze souvislých vrstevných sledů z různých oblastí České republiky a Slovenska. Výsledky přinesly... Keywords: Apodemus; paleobioeografie; kvartér; Střední Evropa; Apodemus; paleobiogeography. Quaternary; Central Europe Available in a digital repository NRGL
Paleobiogeografie a taxonomie rodu Apodemus (Mammalia: Rodentia) v kvartéru střední Evropy

Wood mice of the genus Apodemus rank among the most common extant mammals throughout Europe. A history of its species and their distributional ranges is to be looked upon as a serious topic relevant ...

Knitlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2017

Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Kleinbauerová, Marcela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
This thesis is dealing with the criminal interrogation of injured person from criminal, criminalistic and criminological aspect and emphasizes the issue of secondary victimization. It contains an examination of the terms injured person, victim of crime and criminal interrogation, then is dealing with methods and tactics of questioning with specific issues involved in injured person's matter. The thesis describes changes in Czech system of law caused by the Statute of victims of crime. On particular cases based on author's research the thesis shows how can wrongly managed questiong leads to secondary victimization of victim, and offers solutions of particular problems involved in criminal interrogation of injured person. Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného. Keywords: výslech; poškozený; sekundární viktimizace; oběť trestného činu; criminal interrogation; injured person; secondary victimization; victim of crime Available in a digital repository NRGL
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska

This thesis is dealing with the criminal interrogation of injured person from criminal, criminalistic and criminological aspect and emphasizes the issue of secondary victimization. It contains an ...

Kleinbauerová, Marcela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR
Rendla, Luboš; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
Résumé: Protection of financial interests of the EU in Czech criminal law The aim of this thesis is to introduce the issue of protection of the financial interests of the EU by means of criminal law, which has yet to be dealt with in a comprehensive manner. The introductory chapters describe the justification for the requirement to create common standards for protection of the EU general budget, or budgets managed by or on behalf of the EU, together with a brief history of the legislation of this legal institute at the level of the European Communities. The individual provisions of the Convention on the Protection of the Financial Interests of the EC and its Implementing Protocols are interpreted in detail with an emphasis on some persistent unclear points in the interpretation. The next chapter analyses the need for transposition of this EU regulation into the Czech legal system and describes an actual course of this transposition. The main focus of the thesis is the following analysis of the national criminal law de lege lata. The characteristics of the merits of criminal offences according to a special part of the Criminal Code are interpreted in detail, including their mutual relation in terms of the admissibility of the single-action concurrence. Particular attention is paid to the crime of harming... Shrnutí: Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR Cílem této práce je přiblížit dosud komplexně nezpracovanou problematiku ochrany finančních zájmů EU prostředky trestního práva. V úvodních kapitolách je popsáno zdůvodnění požadavku na vytvoření společných standardů ochrany souhrnného rozpočtu EU, resp. rozpočtů spravovaných EU nebo jejím jménem, spolu se stručným historickým vývojem právní úpravy tohoto institutu na úrovni Evropských společenství. V detailu jsou interpretována jednotlivá ustanovení Úmluvy o ochraně finančních zájmů ES a jejích prováděcích protokolů se zaměřením na některé přetrvávající výkladové nejasnosti. V další kapitole je pak analyzována potřeba transpozice této unijní úpravy do českého právního řádu a popsán její skutečný průběh. Těžištěm práce je následující rozbor národní trestněprávní úpravy de lege lata. V detailu jsou interpretovány relevantní skutkové podstaty podle zvláštní části trestního zákoníku, včetně jejich vzájemného vztahu z hlediska přípustnosti jednočinného souběhu. Zvláštní pozornost je pak věnována trestnému činu poškození finančních zájmů EU podle § 260 trestního zákoníku. Autor zde interpretuje jeho jednotlivé znaky, přičemž zvýrazňuje ty atributy, které jsou doposud zatíženy výkladovými nejasnostmi, a současně formuluje svůj odborný pohled na ně. Vzhledem... Keywords: podvod; finanční zájmy EU; Evropské strukturální a investiční fondy; fraud; EU financial interests; European Structural and Investment Funds Available in a digital repository NRGL
Ochrana finančních zájmů EU v trestním právu ČR

Résumé: Protection of financial interests of the EU in Czech criminal law The aim of this thesis is to introduce the issue of protection of the financial interests of the EU by means of criminal law, ...

Rendla, Luboš; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina; Gřivna, Tomáš; Krupička, Jiří
2017 - Czech
The object hereof is the analysis of diversions in the Czech Criminal Law with a focus on conditional cessation of prosecution, which represents the most significant facultative alternative to the standard trial. The idea of procedural alternatives to traditional criminal procedure has become relevant in Czech legal system especially after 1989, when the ideas of restorative justice have begun to resonate also with the general public along with it new ways of decisions in criminal proceedings. Given that criminal policy is mainly controlled by the principles of restorative and retributive justice, it was necessary, in the introduction of this thesis, these two social movements define and analyse. In this sense was crucial to define the concept of diversion sufficiently, because is not legally handled, even defined. Using the deductive method was then possible to proceed to individual types of diversions and then to focus on the institute of conditional discontinuance of criminal proceeding. For the purpose of comprehensive view of possible alternative procedures, the part of thesis was devoted to juvenile offenders, where special institutes and principles are applied. The final part is devoted to the analysis of the Austrian legislation diversions that might represent an inspiring source of... Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich... Keywords: Odklony; restorativní justice; podmíněné zastavení trestního stíhání; trestný čin; Diversions; Restorative Justice; Conditional Discontinuance of Criminal Proceeding; Crime Available in a digital repository NRGL
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení

The object hereof is the analysis of diversions in the Czech Criminal Law with a focus on conditional cessation of prosecution, which represents the most significant facultative alternative to the ...

Tesařová, Martina; Gřivna, Tomáš; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty
Ullmann, Jan; Falada, David
2017 - Czech
Thesis title: Crimen falsi and related facts of crimes This thesis with the name "Crimen falsi and related facts of crimes", represents the complex analysis of a development of four mutually very closely interconnected crimes - crimen falsi (the crime of deceit), crimen repetundarum (the crime of abuse of official authority to the personal profit), peculatus (the crime of theft of a public or sacred property) and stellionatus (the residual crime, including any other deceitful act), three public crimes and one extraordinary crime, which can not be classified as crimen, nor as delictus. This thesis starts with the analysis of development of roman criminal law in the age of kings, where the author researches beginnings of the criminal process and the legislation of crimes, which can be described as predecessors of analysed crimes. In the time of the early Roman republic and institutioning of the Law of the twelve tablets is the research of beginnings of analysed crimes supported by the analysis of individual criminal proceedings, within which were judged crimes, which were later parts of factual bases of analysed crimes. Crucial part of the thesis is the analyse of legislation on analysed crimes from the time of the territorial and power growth of the Roman republic, mainly in the first century before... Název práce: Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty Tato práce, jejímž názvem je "Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty", představuje komplexní rozbor vývoje právní úpravy čtyř vzájemně velmi úzce souvisejících zločinů - crimen falsi (zločinu podvodu), crimen repetundarum (zločinu zneužití pravomoci úřední osoby k vlastnímu obohacení), peculatus (zločin krádeže veřejného či posvátného majetku) a stellionatus (zbytková skutková podstata, zahrnující jakékoli další podvodné jednání), tedy tří zločinů veřejnoprávních a jednoho mimořádného, který nelze zařadit ani mezi crimina, ani mezi delicta. Práce začíná rozborem vývoje římského trestního práva v době královské, kde se autor věnuje zkoumání počátků trestního procesu a právní úpravy zločinů, které lze označit za předchůdce uvedených zločinů. V dobách zrodu Římské republiky a vytvoření Zákona dvanácti desek je výzkum počátků zkoumaných zločinů podložen i rozborem záznamů jednotlivých trestních procesů, v nichž byly řešeny zločiny, které později tvořily součást skutkových podstat zkoumaných zločinů. Zásadní část práce tvoří rozbor právní úpravy zkoumaných zločinů v dobách územního a mocenského rozvoje Římské republiky, a to především v prvním století před naším letopočtem, kdy byly v rámci Sullových reforem přijaty zákony, upravující crimen... Keywords: crimen falsi; crimen repetundarum; crimen pecuniae repetundae; peculatus; stellionatus; římské právo trestní; crimen falsi; crimen repetundarum; crimen pecuniae repetundae; peculatus; stellionatus; roman criminal law Available in a digital repository NRGL
Crimen falsi a příbuzné skutkové podstaty

Thesis title: Crimen falsi and related facts of crimes This thesis with the name "Crimen falsi and related facts of crimes", represents the complex analysis of a development of four mutually very ...

Ullmann, Jan; Falada, David
Univerzita Karlova, 2017

Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí
Bocková, Tereza; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2017 - Czech
This rigorous thesis presents an undesirable social phenomenon - domestic violence, which can be considered one of the most widespread and most severe form of violence in our society. The aim of the rigorous thesis is, as the name itself suggests, to present as much comprehensive picture as possible of the issue of domestic violence in terms of its criminological and criminal law aspects, i.e. to summarize the current valid and effective criminal law regulation of this phenomenon, to point out its shortcomings and to suggest possible improvements according to conclusions. In addition to the introduction and conclusion, the rigorous thesis is divided into five chapters; the first one is dedicated to the definition of some basic terms that are directly related to the topic. In particular, the term of domestic violence, its characteristics, the causes, why this sociopathological phenomenon occurs, the forms and appearances in which it occurs, and the phases are described. There is also an explanation of terms of a violent and threatened person, an intervention center or interdisciplinary cooperation. The following chapter, which is one of the key sections, deals with criminological aspects of domestic violence. The aim of this part of the thesis is to define the profile of the offender and victim of... Předložená rigorózní práce pojednává o nežádoucím společenském jevu - domácím násilí, které lze považovat za jednu z nejrozšířenějších a nejskrytějších forem násilí v naší společnosti. Cílem práce je, jak již napovídá samotný název, podat pokud možno ucelený obraz o problematice domácího násilí z hlediska jejích kriminologických a trestněprávních aspektů, tj. především shrnout současnou platnou a účinnou trestněprávní úpravu tohoto fenoménu, upozornit na její nedostatky a s ohledem na učiněné závěry navrhnout možná zlepšení. Práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol, přičemž první z nich je věnována vymezení některých základních pojmů, jež s daným tématem bezprostředně souvisí. Zde je zejména přiblížen samotný pojem domácí násilí, jeho charakteristické znaky, příčiny, proč k tomuto sociálně-patologickému jevu dochází, formy a podoby, v nichž se vyskytuje, a fáze, v nichž probíhá. Nechybí zde ani vysvětlení pojmů násilná a ohrožená osoba, intervenční centrum či interdisciplinární spolupráce. Následující kapitola, jež je jedním ze stěžejních úseků, se zaobírá kriminologickými aspekty domácího násilí. Cílem této části práce je vymezení profilu pachatele a oběti domácího násilí včetně jejich typologií. V souvislosti s obětí je též okrajově zmíněna viktimologie, jakožto věda zabývající se... Keywords: domácí násilí; týrání osoby žijící ve společném obydlí; oběť; domestic violence; crime of domestic violence; victim Available in a digital repository NRGL
Kriminologické a trestněprávní aspekty domácího násilí

This rigorous thesis presents an undesirable social phenomenon - domestic violence, which can be considered one of the most widespread and most severe form of violence in our society. The aim of the ...

Bocková, Tereza; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2017

Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin
Řimnáčová, Lucie; Čabala, Radomír; Feltl, Ladislav; Sýkora, David
2017 - Czech
The aim of this thesis has been the research on reactivity of protic metabolites with chloroformates and its application for GC-MS analysis of biofluids. The research was conducted in three separate studies and the results are three new, original methods for GC-MS determination of low- molecular protic metabolites in biological material especially in biofluids. The first study explores the discovery of fast derivatization of alicyclic hydroxyl groups by fluoroalkyl chloroformates (FCFs) under anhydrous conditions [1]. FCF fully converts the hydroxyl group into a corresponding carbonate and the step can easily be coupled with liquid-liquid microextraction (LLME) of the arising derivatives into organic phase. The reaction of the alicyclic OH group with FCFs was tested on 12 clinically relevant steroids and 4 tocopherols. The analytical properties of determined analytes were described and the method was validated for the GC-MS determination of 6 diagnostic sterols and 4 tocopherols in human serum and amniotic fluid. The new method was further successfully used for determination of sterols and tocopherols in tissues of the bug Pyrrhocoris apterus [2]. The second study was focused on the reactions of protic, particularly urinary metabolites with FCFs, mainly heptafluorobutyl chloroformate (HFBCF).... Předmětem této práce bylo studium reaktivity protických metabolitů s chlormravenčany a jejich využití v metabolomické GC-MS analýze biotekutin. Tento výzkum byl veden ve třech samostatných studiích a jeho výsledkem jsou tři nové, originální metody pro GC-MS stanovení protických nízkomolekulárních metabolitů v biologickém materiálu, především biotekutinách. První studie zkoumá objev rychlé derivatizace alicyklických hydroxylových skupin fluoralkylchlormravenčany (FCF) v bezvodém prostředí [1]. Působením FCF dochází k okamžité přeměně této hydroxylové skupiny na karbonát a tento krok lze snadno spojit s mikroextrakcí kapalina- kapalina (LLME) vznikajících derivátů do organické fáze. Reakce alicyklické hydroxy skupiny s FCF byla testována celkem na 12 klinicky významných steroidech a 4 tokoferolech. Byly popsány analytické vlastnosti zkoumaných analytů a metoda byla validována pro stanovení 6 diagnostických sterolů a 4 tokoferolů v lidském séru a plodové vodě. Nová metoda byla dále úspěšně použita k identifikaci a stanovení sterolů a tokoferolů ve tkáních hmyzu, ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) [2]. Druhá studie byla zaměřena na zkoumání reaktivity protických, zejména kyselých močových metabolitů s FCF, především s heptafluorbutylchlormravenčanem (HFBCF). Technikami GC-MS a LC- HRMS byly... Keywords: metabolomická analýza; biotekutiny; metabolomics; bioliquids Available in a digital repository NRGL
Nové postupy v metabolomické analýze biotekutin

The aim of this thesis has been the research on reactivity of protic metabolites with chloroformates and its application for GC-MS analysis of biofluids. The research was conducted in three separate ...

Řimnáčová, Lucie; Čabala, Radomír; Feltl, Ladislav; Sýkora, David
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases