Number of found documents: 223476
Published from to

Online store
FICNER, Zdeněk; VEČERKA, Arnošt
2019 - Czech
This thesis deals with the issue of internet shop, from design of the application structure to itself solution in Nette framework. Framework based on PHP language. Internet shop use MySQL database system for save necessary gures. Tato práce se zabývá problematikou internetového obchodu, od navržení struktury aplikace až po samotné řešení ve frameworku Nette. Samotný framework je postaven na jazyce PHP. Internetový obchod využívá databázový systém MySQL pro uložení potřebných údajů. Keywords: Internetový obchod; dámské šaty; webová aplikace; struktura aplikace; Internet shop; women's dress; web application; application structure Available in digital repository of UPOL.
Online store

This thesis deals with the issue of internet shop, from design of the application structure to itself solution in Nette framework. Framework based on PHP language. Internet shop use MySQL database ...

FICNER, Zdeněk; VEČERKA, Arnošt
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Light pollution and its intensity in the city of Olomouc
KŘIČENSKÁ, Lenka; JUREK, Martin; LÉTAL, Aleš
2019 - Czech
This bachelor thesis focuses on light pollution in Olomouc. Using the device SQM (Sky Quality Meter), night sky brightness was measured at various locations in the centre of Olomouc, and differences between the artificial sky brightness at the central squares, in the adjacent streets and city parks was demonstrated. As a supplement to this, a questionnaire survey was carried out on the topic of light pollution in Olomouc. Bakalářská práce se zabývá světelným znečištěním v Olomouci. Pomocí jasoměru SQM (Sky Quality Meter) byl měřen jas noční oblohy v různých lokalitách centra Olomouce a byl tak demonstrován rozdíl v úrovni umělého jasu oblohy mezi centrálními náměstími, okolními ulicemi a přilehlými parky. Doplňkově bylo provedeno dotazníkové šetření k tématu světelného znečištění v Olomouci. Keywords: světelné znečištění; veřejné osvětlení; jas noční oblohy; Olomouc; light pollution; public lightning; night sky brightness; Olomouc Available in digital repository of UPOL.
Light pollution and its intensity in the city of Olomouc

This bachelor thesis focuses on light pollution in Olomouc. Using the device SQM (Sky Quality Meter), night sky brightness was measured at various locations in the centre of Olomouc, and differences ...

KŘIČENSKÁ, Lenka; JUREK, Martin; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The snowmaking and it's effect on the hydrological regime of streams and the environment
PIŠÍNOVÁ, Jana; PAVELKOVÁ, Renata; LÉTAL, Aleš
2019 - Czech
The bachelor thesis this work deals with problematic of water pumping for snowing the ski resorts, for water management and energy purposes, industrial production and agriculture according to current water-law experience/practice, that is common in Czech Republic. Bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání vod pro zasněžování lyžařských areálů, pro vodohospodářské a energetické účely, průmyslovou výrobu a zemědělství dle současné vodoprávní praxe běžné v České republice. Keywords: zasněžování; umělý sníh; odběr vody; Vysočina Aréna; snowmaking; artificial snow; water collection; Vysocina Arena Available in digital repository of UPOL.
The snowmaking and it's effect on the hydrological regime of streams and the environment

The bachelor thesis this work deals with problematic of water pumping for snowing the ski resorts, for water management and energy purposes, industrial production and agriculture according to current ...

PIŠÍNOVÁ, Jana; PAVELKOVÁ, Renata; LÉTAL, Aleš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home
ONDŘASINOVÁ, Andrea
2019 - Czech
The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the definition of the senior, aging and old age, and the division of the old age and seniors'needs. Hereinafter, the state policy of the Czech Republic and the legislativ in force is described, and the next is a description of the financial area of the state policy and the social services in relation to the seniors. The practical part is focused on a research of the care in the home environment and the care in the nursing home. The research has been set to the method of case studies that copares aspects of the home care and the care in the nursing home. The study was carried out in the nursing house of Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Keywords: Senior; stáří; potřeby; státní politika; finance; pečovatelská služba; Senior; old age; needs; state policy; finance; nursing service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home

The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the ...

ONDŘASINOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Changes of vegetation on the Červená hora Mt. and the Sněžná kotlina in the Jeseníky Protected Landscape Area
SOBOTKOVÁ, Michaela; BANAŠ, Marek
2019 - Czech
The thesis compares two sets of data obtained in years 2004 and 2017. The aim is to find out whether species composition changed within particular sections of the anemo-orographic system of Hučivá Desná. The sections are represented by transects in the regions Červená Hora and Sněžná Kotlina in CHKO Jeseníky (Protected Landscape Area Jeseníky). Subsequently, separate transects are compared with each other. Another aim of this thesis is to examine the influence of Dwarf Mountain Pine (Pinus mugo) on alpine and subalpine vegetation and its changes in representation in the localities observed. Based on the statistical analysis, we can conclude that species richness decreased within separate parts of the anemo-orographic system. The reason for this can be the observed Pinus Mugo that has spread substantially and has affected its environment. The comparison of species composition and horizontal landscape structure within separate transects between the two years shows that individual species with their occurrence and their distribution correspond to the theory of anemo-orographic system. Práce se zabývá porovnáním dat získaných v roce 2004 a 2017. Úkolem je zjistit, jestli došlo ke změnám v druhovém složení v rámci jednotlivých částí anemo-orografického systému Hučivé Desné, které jsou zastoupeny transekty v oblasti Červené hory a Sněžné kotliny v CHKO Jeseníky, a následně porovnat jednotlivé transekty mezi sebou. Další řešenou problematikou je vliv borovice kleče(Pinus mugo) na alpínskou a subalpínskou vegetaci a její změny v zastoupení na sledovaných lokalitách. Na základě statistických výsledků můžeme konstatovat, že došlo ke snížení druhové bohatosti v rámci jednotlivých částí anemo-orografického systému. Důvodem může být právě sledovaná borovice kleč, která se zde výrazně rozrůstá a ovlivňuje své okolí. Z porovnání druhového složení a horizontální struktury v rámci jednotlivých transektů mezi oběma roky vyplývá, že jednotlivé druhy svým výskytem a rozložením odpovídají teorii anemo-orografických systémů. Keywords: A - O systém; kleč (Pinus mugo); diverzita; CHKO Jeseníky; Sněžná kotlina; anemo-orographic system; Dwarf Mountain Pine (Pinus mugo); diversity; Protected Landscape Area Jeseníky; Sněžná kotlina Available in digital repository of UPOL.
Changes of vegetation on the Červená hora Mt. and the Sněžná kotlina in the Jeseníky Protected Landscape Area

The thesis compares two sets of data obtained in years 2004 and 2017. The aim is to find out whether species composition changed within particular sections of the anemo-orographic system of Hučivá ...

SOBOTKOVÁ, Michaela; BANAŠ, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Medicinal plants in the surroundings of grammar school in Česká Třebová
TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis will be applied as the guide not only for the secondary school students of Česká Třebová city but also for the general public. The theoretical part of the thesis is also inserted, including information about the preception of medicinal plants by ourselves and the ancestors, their nature of effects on active compounds and also the manufacture of medicinal products etc. The main aim of the thesis is to create a booklet with the title "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". It consits of 8 marked stations in relation to 30 species of medicinal plants. The preparation of the booklet is described in detail in the Methods and Results chapters. The individual plants are presented in the form of a didactic card, including a piece of information about the main characteristics of a medicinal plant together with active compounds, effects and practical use. This manuscript will help secondary school teachers to enhance the quality of teaching by the practical demonstration of plants in the nature environment. Tato bakalářská práce se zabývá tématem léčivých rostlin a využívá jej jako námět na popularizaci biologie rostlin formou botanické vycházky "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí" určené pro studenty vyššího gymnázia v České Třebové i pro širší zainteresovanou veřejnost. Praktickému výstupu této práce předchází literární rešerše. Její první část pojednává o tématu léčivých rostlin. Čtenáři se dozvědí informace o tom, jak léčivé rostliny vnímali naši předkové a jak je vnímáme dnes. Dále se práce zaměřuje na podstatu účinků léčivých rostlin, tedy na samotné obsahové látky a v neposlední řadě je pozornost věnována podnikům, které se prakticky zabývají zpracováním léčivých rostlin a distribuci léčivých přípravků. Druhá část literární rešerše se věnuje městu Česká Třebová a teorii exkurze jako organizační formy výuky - do jaké formy vyučování lze exkurzi zařadit, v čem je pro studenty nenahraditelným přínosem a jak by pedagogové měli při její přípravě postupovat. Výstupem celé práce je brožura s názvem "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí". Veškerá příprava této brožury je rozepsána v kapitole Metody práce a Výsledky. Brožura představuje konkrétní vycházku s 8 vyznačenými stanovišti, ke kterým se vztahuje 30 léčivých rostlin. Rostliny jsou účastníkovi exkurze předkládány formou didaktických karet, prostřednictvím kterých se dozví cenné informace o morfologii léčivých rostlin (umožní mu rostlinu bezpečně rozpoznat podle základních morfologických znaků), a dále mu jsou zdrojem užitečných informací o obsahových látkách, účincích a případném praktickém využití bylin. Práci budou moci využít pedagogové gymnázií a středních škol k obohacení a zpestření výuky botaniky praktickou demonstrací rostlin v jejich přirozeném prostředí. Keywords: botanika; botanická vycházka; exkurze; léčivé rostliny; morfologie rostlin; botany; botanical walk; field trip; medicinal plants; plant morphology Available in digital repository of UPOL.
Medicinal plants in the surroundings of grammar school in Česká Třebová

The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis ...

TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Use of artetherapy in pre-school children
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Use of artetherapy in pre-school children

This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Mathematics in chemistry
ČECH, Adam
2019 - Czech
This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For comparison, there is shown an automated approach to the solution used by most chemistry students. Solution procedures are supplemented with word comments and important information is highlighted in color. This work can serve as a study material. Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán zautomatizovaný postup řešení, který používá většina studentů chemie. Postupy řešení jsou doplněny o slovní komentáře a barevně jsou zvýrazněny důležité informace. Práce může posloužit jako studijní materiál. Keywords: matematika; chemie; mathematics; chemistry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mathematics in chemistry

This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For ...

ČECH, Adam
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

The influence of land cover and vegetation on air temperature in urban landscape: case of Olomouc
FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
2019 - Czech
The thesis investigates the influence of surface and vegetation on the air temperature in the urban environment in case of Olomouc. It is created a detailed classification of surfaces and vegetation around the mobile measurement points. The aerial photos and field survey are used as a base for this purpose. The results show that pervious surface fraction occupies 58%, impervious surface fraction 27% and building surface fraction 15%. More detailed classification of vegetation shows that grassy areas occupies 22%, fields 14%, trees 10%, bare land 2% of the surface. In the case of 10 July 2016, it is confirmed that the air temperature is increasing with the increasing amount of buildings around the measuring points. On the other hand the air temperature is decreasing with the increasing amount of (low) vegetation around the measuring points. Both cases were at nighttime. Other factors of spatial variability of air temperature in Olomouc should be investigated in connection with this work Práce se zabývá vlivem charakteru povrchu a vegetace na teplotu vzduchu v městském prostředí na příkladu Olomouce. Je vytvořena podrobná klasifikace povrchů a vegetace v okolí trasy mobilních měření na podkladě leteckých snímků a terénního průzkumu. Výsledky ukázaly, že propustné povrchy jsou zastoupeny 58 %, nepropustné povrchy 27 % a budovy 15 %. Při podrobnějším členění vegetace zabírají travnaté plochy 22 %, pole 14 % povrchu, stromy 10 %, holá půda 2 % povrchu. Na příkladu dne 10. 7. 2016 bylo potvrzeno, že ve večerních hodinách s rostoucím zastoupením budov v okolí bodu měření teplota vzduchu roste a s rostoucím zastoupením (nízké) vegetace klesá. V návaznosti na tuto práci by měly být zkoumány další faktory prostorové variability teploty vzduchu v Olomouci. Keywords: Olomouc; teplota vzduchu; land cover/land use; teplotní režim; tepelný ostrov; vegetace; Olomouc; air temperature; land cover/land use; temperature regime; urban heat island; vegetation Available in digital repository of UPOL.
The influence of land cover and vegetation on air temperature in urban landscape: case of Olomouc

The thesis investigates the influence of surface and vegetation on the air temperature in the urban environment in case of Olomouc. It is created a detailed classification of surfaces and vegetation ...

FILLOVÁ, Lucie; LEHNERT, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases