Number of found documents: 525602
Published from to

Creation of workbook of Political geography for secondary education
MUŠÁLKOVÁ, Markéta; FŇUKAL, Miloš; HERCIK, Jan
2019 - Czech
The aim of the thesis is to create a workbook that will educate students of secondary schools in an attractive way in the subject of political geography. The workbook is divided into thematic units which cover the issue in a comprehensive way. A number of statistics, atlas books, textbooks and Internet resources, were used during the process of creation. Part of the thesis include analysis of geography workbooks that are available on the Czech-book market and also analysis of results of testing selected chapters of the workbook at secondary school. Cílem práce je vytvoření pracovního sešitu, který by zejména studenty středních škol, atraktivní formou vzdělával v tématu politické geografie. Sešit je rozdělen do tematických celků, které komplexním způsobem pokrývají danou problematiku. Při tvorbě byla využita řada podkladových materiálů, statistik, atlasů, učebnic a samozřejmě také internetových zdrojů. Součástí práce jsou i analýzy pracovních sešitů geografie, jež jsou dostupné na českém trhu a analýza výsledků testování vybraných kapitol pracovního sešitu na střední škole. Keywords: pracovní sešit; učebnice; politická geografie; workbook; textbook; political geography Available in digital repository of UPOL.
Creation of workbook of Political geography for secondary education

The aim of the thesis is to create a workbook that will educate students of secondary schools in an attractive way in the subject of political geography. The workbook is divided into thematic units ...

MUŠÁLKOVÁ, Markéta; FŇUKAL, Miloš; HERCIK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home
ONDŘASINOVÁ, Andrea
2019 - Czech
The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the definition of the senior, aging and old age, and the division of the old age and seniors'needs. Hereinafter, the state policy of the Czech Republic and the legislativ in force is described, and the next is a description of the financial area of the state policy and the social services in relation to the seniors. The practical part is focused on a research of the care in the home environment and the care in the nursing home. The research has been set to the method of case studies that copares aspects of the home care and the care in the nursing home. The study was carried out in the nursing house of Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Keywords: Senior; stáří; potřeby; státní politika; finance; pečovatelská služba; Senior; old age; needs; state policy; finance; nursing service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Care for the Seniors at Home Environment and in Nursing Home

The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the ...

ONDŘASINOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

"Walking the Nature" Series of intermediate realizations in the landscape.
BALADOVÁ, Barbora
2019 - Czech
This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is based on study of philosophy. The theoretical part deals particularly with two concepts, namely nature and physis. It deals with a development of an individual and society within our environment and how it influences us. "Nature Travels" are recorded in three short videos cut from silent films. They show how we can percept nature being part of it. Simultaneously they also show which forces attack us in urban environment and distract us from the essential issues. Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného. Keywords: fysis; přirozenost; příroda; životní prostředí; ekologie; antropologie; smyslové vnímání; physis; nature; nature; environment; ecology; anthropology; sensual perception. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Walking the Nature" Series of intermediate realizations in the landscape.

This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is ...

BALADOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Institutionalized region as a tool of regional development: a comparative analysis of LAG Moravian way and LAG Uničovsko
JARMAROVÁ, Simona; ŠERÝ, Miloslav; SZCZYRBA, Zdeněk
2019 - Czech
Diploma thesis deals with evaluation of comparative analysis LAG Moravská cesta and LAG Uničovsko. Based on comparation is studed the functionality of institutionalized region as a instrument of a regional development. Diploma thesis is based on theoretical knowledge about studied issues. The objectives of diploma thesis are achieved by projective analysis, questionnaire research and structured interviews between chairmans of a LAGs. Diplomová práce se zabývá zhodnocením komparativní analýzy MAS Moravská cesta a MAS Uničovsko. Na základě komparace je studována funkčnost institucionalizovaného regionu, jakožto nástroje regionálního rozvoje. Práce vychází z teoretických poznatků o studované problematice. Cíle práce jsou naplněny pomocí projektové analýzy, dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů mezi předsedkyněmi MAS. Keywords: MAS Moravská cesta; MAS Uničovsko; rozvoj; region; venkov; LAG Moravian way; LAG Uničovsko; development; region; rural area Available in digital repository of UPOL.
Institutionalized region as a tool of regional development: a comparative analysis of LAG Moravian way and LAG Uničovsko

Diploma thesis deals with evaluation of comparative analysis LAG Moravská cesta and LAG Uničovsko. Based on comparation is studed the functionality of institutionalized region as a instrument of a ...

JARMAROVÁ, Simona; ŠERÝ, Miloslav; SZCZYRBA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Effect of UVA radiation on (photo)ageing of skin cells
HORÁČKOVÁ, Veronika; RAJNOCHOVÁ SVOBODOVÁ, Alena; GALANDÁKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
UVA radiation, due to its low energy and long wavelength, penetrate deep to the skin and causes indirect damage via massive production of reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). When antioxidant systems have insufficient activity, or their capacity is exceeded, conditions of oxidative stress can occur. Oxidative stress may contribute among others to the aging process. However, the ability of antioxidant systems to eliminate ROS/RNS and prevent oxidative damage usually decrease with the increasing age. There is only a limited number of studies dealing with the relationship between aging and resistance to oxidative stress. The aim of this diploma thesis was i) to compare sensitivity of human dermal fibroblasts isolated from skin fragments obtained from adult and child donors to UVA radiation during long-term cultivation, and ii) to compare senescence and selected markers of oxidative stress in fibroblasts exposed repeatedly to UVA radiation and non-irradiated fibroblasts during long-term cultivation. Obtained results showed minimal difference between cells from adult´s and child´s donors in relation to cell viability and proliferation. In oxidative stress markers (ROS and GSH level) different behaviour between cell was found. Senescence in non-irradiated fibroblasts increased with increasing number of passage (time of cultivation), while in UVA exposed cells number of senescent cells was low. In oxidative stress markers the highest effect of UVA radiation was found at the beginning of experiment and then step by step decreased. The results suggest that human dermal fibroblasts can adapt to UVA-stimulated effects during cultivation. UVA záření díky své nízké energii a dlouhé vlnové délce proniká do hlubších vrstev kůže, kde působí nepřímo masivní produkcí reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku (ROS a RNS). Při nedostatečnosti nebo překročení kapacity antioxidačních systémů může docházet oxidačnímu stresu, který se mimo jiné podílí na procesu předčasného stárnutí buněk. Schopnost antioxidačních systémů eliminovat ROS/RNS a zabránit oxidačnímu poškození rovněž klesá s postupujícím věkem. Existuje pouze omezený počet studií zabývajících se vztahem mezi stárnutím a resistencí lidského organismu vůči oxidačnímu stresu. Cílem této diplomové práce bylo i) porovnat senzitivitu lidských kožních fibroblastů izolovaných z kožních fragmentů od dospělých a dětských dárců vůči působení UVA záření během dlouhodobé kultivace, a ii) porovnat senescenci a vybrané parametry oxidačního stresu u fibroblastů opakovaně ozářených UVA světlem a buněk nevystavovaných UVA světlu během dlouhodobé kultivace. Z výsledků vyplynulo, že životaschopnost a proliferace fibroblastů je srovnatelná u buněk od dětských i dospělých dárců. U parametrů oxidačního stresu (hladiny ROS a GSH) bylo nalezeno odlišné chování obou typů buněk. Senescence u neozařovaných buněk narůstala s každou pasáží (délkou kultivace), zatímco u ozařovaných buněk byla minimální. U parametrů oxidačního stresu byl nalezen největší vliv UVA expozice na počátku experimentu a postupně se snižoval. Výsledky naznačují, že u kožních fibroblastů může docházet v průběhu dlouhodobé kultivace k adaptaci na působení UVA fotonů. Keywords: UVA záření; kůže; stárnutí kůže; předčasné stárnutí kůže; ROS; oxidační stres; senescence; UVA radiation; skin; aging; photoaging; ROS; oxidative stress; senescence Available in digital repository of UPOL.
Effect of UVA radiation on (photo)ageing of skin cells

UVA radiation, due to its low energy and long wavelength, penetrate deep to the skin and causes indirect damage via massive production of reactive oxygen and nitrogen species (ROS and RNS). When ...

HORÁČKOVÁ, Veronika; RAJNOCHOVÁ SVOBODOVÁ, Alena; GALANDÁKOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The Way of Cross in Czech Lands during Baroque Period
ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
2019 - Czech
In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov established in the twenties of 17th century was one of the first. In the second half of the century the Jesuits´ activities contributed to the further spreading of the Ways of Cross as well as the Franciscans who were closely connected with Christ´s passion way in Jerusalem in the Holy Land. The spreading of a cult of Ways of Cross led to particular developoment in the Czech Lands. At the beginning, the number of stations wasn´t obligatory. That´s why the Way of Cross was given by 5 to 29 stages. These presented the way of Jesus to the Cross, from Capturing of Jesus in the Garden of Gethsemane, his Condemnation till His Entombing. In 1731, after Clement XII set up mandatory number of stations on fourteen and made more possible their founding and in 1741 Benedict XIV gave way to found the Way of Cross in churches out of Franciscans´administration, the iconographical programme and number of stations were consolidated. The most frequently were built stations in a form of chapels with niche, in which pictures painted on metal plates were put. The thesis watches a development of numbers of stations, typology of architecture and ways of how the Christ Passion was depicted. By catalogue, tries to put together their frequently forgotten iconographical programme and on the basis of archive documents dates more precisely less known examples. The indefinite number of seventy three Ways of Cross built in the landscape in followed period appointed in the thesis illustrates the strong Counter-Reformation impact of Catholic Church on the whole of the Czech Lands. Hereby, the strong relation of cult of Christ to shrines of Virgin Mary is affirmed. The unity of Virgin Mary and her Assumption were accomplished by her Maternity, in Christ led to salve mankind, . V českých zemích v době protireformace se záhy po bitvě na Bílé hoře objevují první křížové cesty komponované v krajině. Jednou vůbec z prvních je via crucis postavená na Svatém kopečku nad Mikulovem ve dvacátých letech 17. století. V jeho druhé polovině k jejich dalšímu šíření svou činností přispívali jezuité a františkáni, kteří křížovou cestu ideově zprostředkovávali Svatou zemi. Šíření kultu křížových pašijí mělo v českých zemích vlastní vývoj. Počet zastavení nebyl zpočátku závazný, varioval mezi 5 až 29 kaplí. Ty představovaly Kristovu cestu na Golgotu. nejčastěji od jeho zajetí v Getsemanské zahradě, Odsouzení k smrti až po jeho Uložení do hrobu. Poté co Klement XII. v roce 1731 ustavil závazný počet zastavení na čtrnáct a rozšířil možnosti jejich zakládání, resp. poté co Benedikt XIV. v roce 1741 povolil zakládání křížových cest v kostelech i mimo správu františkánů se ikonografický program a počet zastavení sjednotil. V českých zemích byly nejčastěji zastavení stavěna ve formě výklenkových kaplí s vkládanými obrazy malovanými na plech. Dizertační práce sleduje jak vývoj počtu zastavení, tak i typologii architektury a způsob zobrazení pašijových výjevů. Katalogovými hesly se snaží rekonstruovat jejich nejen mnohdy zapomenutý ikonografický program, ale i na základě pramenů přesněji datovat méně známé křížové cesty. Počet sedmdesáti tří exteriérových křížových cest postavených ve sledovaném období, jenž není konečný, dokládá silný protireformační vliv katolické církve rozprostřený po všech krajích Čech a Moravy. Potvrzuje se jím také pevné spojení christologického kultu se mariánskými svatyněmi. Panně Marii, která tím, že byla nanebevzatá, se v ní dovršilo její mateřství, které v Kristu vedlo ke spáse. Keywords: Křížová cesta; Kristovy pašije; Kalvárie; výklenkové kaple; mariánský kult; Panna Marie Sedmibolestná; růženec; Pět pádů Kristových; Way of cross; Christ Passion; Calvary; niche chapels; Our Lady of Sorrows; Rosary; Five falls of Christ Available in the UPOL Library.
The Way of Cross in Czech Lands during Baroque Period

In the period soon after the Battle of White Mountain, first Ways of Cross were founded in a landscape of the Czech Lands. The via crucis running up on the slope of the Saint Hill above Mikulov ...

ŘEPA, Tomáš; PAVLÍČEK, Martin; TOGNER, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Changes of vegetation on the Červená hora Mt. and the Sněžná kotlina in the Jeseníky Protected Landscape Area
SOBOTKOVÁ, Michaela; BANAŠ, Marek
2019 - Czech
The thesis compares two sets of data obtained in years 2004 and 2017. The aim is to find out whether species composition changed within particular sections of the anemo-orographic system of Hučivá Desná. The sections are represented by transects in the regions Červená Hora and Sněžná Kotlina in CHKO Jeseníky (Protected Landscape Area Jeseníky). Subsequently, separate transects are compared with each other. Another aim of this thesis is to examine the influence of Dwarf Mountain Pine (Pinus mugo) on alpine and subalpine vegetation and its changes in representation in the localities observed. Based on the statistical analysis, we can conclude that species richness decreased within separate parts of the anemo-orographic system. The reason for this can be the observed Pinus Mugo that has spread substantially and has affected its environment. The comparison of species composition and horizontal landscape structure within separate transects between the two years shows that individual species with their occurrence and their distribution correspond to the theory of anemo-orographic system. Práce se zabývá porovnáním dat získaných v roce 2004 a 2017. Úkolem je zjistit, jestli došlo ke změnám v druhovém složení v rámci jednotlivých částí anemo-orografického systému Hučivé Desné, které jsou zastoupeny transekty v oblasti Červené hory a Sněžné kotliny v CHKO Jeseníky, a následně porovnat jednotlivé transekty mezi sebou. Další řešenou problematikou je vliv borovice kleče(Pinus mugo) na alpínskou a subalpínskou vegetaci a její změny v zastoupení na sledovaných lokalitách. Na základě statistických výsledků můžeme konstatovat, že došlo ke snížení druhové bohatosti v rámci jednotlivých částí anemo-orografického systému. Důvodem může být právě sledovaná borovice kleč, která se zde výrazně rozrůstá a ovlivňuje své okolí. Z porovnání druhového složení a horizontální struktury v rámci jednotlivých transektů mezi oběma roky vyplývá, že jednotlivé druhy svým výskytem a rozložením odpovídají teorii anemo-orografických systémů. Keywords: A - O systém; kleč (Pinus mugo); diverzita; CHKO Jeseníky; Sněžná kotlina; anemo-orographic system; Dwarf Mountain Pine (Pinus mugo); diversity; Protected Landscape Area Jeseníky; Sněžná kotlina Available in digital repository of UPOL.
Changes of vegetation on the Červená hora Mt. and the Sněžná kotlina in the Jeseníky Protected Landscape Area

The thesis compares two sets of data obtained in years 2004 and 2017. The aim is to find out whether species composition changed within particular sections of the anemo-orographic system of Hučivá ...

SOBOTKOVÁ, Michaela; BANAŠ, Marek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Restoration of herb layer in newly established forests by sowing of seeds of native species
KADRMANOVÁ, Jitka; DANČÁK, Martin
2019 - Czech
Recently established woodlands are usually poor in herb layer and isolated element in the landscape. Its restoration means long-term process lasting almost century. This thesis deals with restoration of herbaceous layer by seed sowing experiment. We used 10 herb species typical for lowlands floodplain forests. Seeds were sown into experimental plots in newly established woodland biocenter Čehovice in Prostějov district in the Czech Republic. Ruderal and nitrophilous species dominate ground layer recently. We studied the experimental plots for 4 seasons. At least one seedling of 5 species had appeared, but no plant survived longer than 3 years. Sown species germinated better in plots with lower vegetation cover and with disturbed soil surface. Seedling survival was probably influenced by high competition of dominant species (e.g. Geum urbanum) and dry climate conditions. Nově vzniklé lesní porosty jsou obvykle na bylinné patro velmi chudé a často zakládané jako izolované prvky v krajině. Přirozená obnova je dlouhodobý proces a může trvat až století než se biodiverzita takových lesů vyrovná úrovni lesů starších kontinuálně existujících. Práce se zabývá experimentem řízené obnovy bylinného patra pomocí dosevu lesních bylin. Bylo vybráno 10 stanovištně původních druhů nížinných lužních lesů, jejichž semena byla vyseta do pokusných ploch v regionálním biocentru Čehovice v okrese Prostějov. Dosavadní bylinný podrost tvořily především ruderální druhy. Plochy byly monitorovány 4 vegetační sezóny. Aspoň jeden semenáček se objevil u pěti druhů, ale žádný nepřežil déle jak tři roky. Vyseté druhy byly úspěšnější v plochách s nižší průměrnou pokryvností vegetace a v plochách, kde byla před výsevem provedena disturbance povrchu půdy. Přežívání bylo pravděpodobně ovlivněno vysokou konkurencí dominantních druhů (např. Geum urbanum) a nepříznivými klimatickými podmínkami. Keywords: biocentrum Čehovice; bylinné patro; experimentální výsev; přežívání semenáčků; biocenter Čehovice; herbaceous layer; seed sowing experiment; seedling establishment Available in digital repository of UPOL.
Restoration of herb layer in newly established forests by sowing of seeds of native species

Recently established woodlands are usually poor in herb layer and isolated element in the landscape. Its restoration means long-term process lasting almost century. This thesis deals with restoration ...

KADRMANOVÁ, Jitka; DANČÁK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Radiolabeled agents for the diagnosis of prostate cancer
PLANIČKOVÁ, Barbora; NOVÝ, Zbyněk; PETŘÍK, Miloš
2019 - Czech
Cholin is a physiological substrate for the synthesis of major membrane phospholipid lecithin. As a result of increased proliferation, tumor cells have increased choline uptake. Because of this phenomenon 18F fluorcholine is used in the diagnosis of prostate cancer as a radiotracer for positron emission tomography (PET). The aim of this thesis is preclinical testing of novel iodine-labeled choline analogs as potential prostate cancer radiodiagnostics, usable for PET/SPECT/CT imaging. Based on the in vitro (IC50) and ex vivo (biodistribuce) results comparable to 18F-FCH, the choline analog 123I-PS229 was chosen as the best candidate for in vivo imaging in the SCID mouse model. Imaging showed very low tumor detection in mice using radiopharmaceutical 18F-FCH (tumor LNCaP and PC-3) and also 123I-PS229 (tumor U-87 MG). Only successful tumor in vivo imaging (LNCaP) was accomplished by using the 68Ga-PSMA-11, which is currently the best choice in the diagnosis/therapy of advanced prostate cancer. Cholin je fyziologický substrát pro syntézu hlavního membránového fosfolipidu lecitinu. Nádorové buňky mají zvýšený příjem cholinu, jako důsledek jejich vysoké proliferace. Díky tomuto jevu se v diagnostice karcinomu prostaty používá 18F-fluorcholin, který slouží jako radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Cílem této práce je preklinické testování nových analog cholinu značených jodem jako potenciálních radiodiagnostik karcinomu prostaty, použitelných pro SPECT/PET/CT zobrazování. Na základě in vitro (IC50) a ex vivo (biodistribuce) výsledků srovnatelných s 18F-FCH, byl jako nejlepší kandidát pro in vivo zobrazování na myším modelu SCID zvolen analog cholinu 123I-PS229. Při zobrazování se potvrdila velmi slabá detekce nádorů u myší při použití radiofarmaka 18F FCH (nádor LNCaP a PC-3) i při použití 123I-PS229 (nádor U-87 MG). Úspěšná vizualizace nádoru (nádor LNCaP) pomocí in vivo zobrazování se však podařila při použití radiofarmaka 68Ga-PSMA-11, které je v současnosti nejlepší volbou v diagnostice/terapii pokročilého stádia karcinomu prostaty. Keywords: analoga cholinu; cholin; karcinom prostaty; PET; SPECT; CT; diagnostika; preklinické hodnocení; choline derivatives; prostate cancer; PET; SPECT; CT; radiotracer; preclinical evaluation Available in digital repository of UPOL.
Radiolabeled agents for the diagnosis of prostate cancer

Cholin is a physiological substrate for the synthesis of major membrane phospholipid lecithin. As a result of increased proliferation, tumor cells have increased choline uptake. Because of this ...

PLANIČKOVÁ, Barbora; NOVÝ, Zbyněk; PETŘÍK, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Medicinal plants in the surroundings of grammar school in Česká Třebová
TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
2019 - Czech
The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis will be applied as the guide not only for the secondary school students of Česká Třebová city but also for the general public. The theoretical part of the thesis is also inserted, including information about the preception of medicinal plants by ourselves and the ancestors, their nature of effects on active compounds and also the manufacture of medicinal products etc. The main aim of the thesis is to create a booklet with the title "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". It consits of 8 marked stations in relation to 30 species of medicinal plants. The preparation of the booklet is described in detail in the Methods and Results chapters. The individual plants are presented in the form of a didactic card, including a piece of information about the main characteristics of a medicinal plant together with active compounds, effects and practical use. This manuscript will help secondary school teachers to enhance the quality of teaching by the practical demonstration of plants in the nature environment. Tato bakalářská práce se zabývá tématem léčivých rostlin a využívá jej jako námět na popularizaci biologie rostlin formou botanické vycházky "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí" určené pro studenty vyššího gymnázia v České Třebové i pro širší zainteresovanou veřejnost. Praktickému výstupu této práce předchází literární rešerše. Její první část pojednává o tématu léčivých rostlin. Čtenáři se dozvědí informace o tom, jak léčivé rostliny vnímali naši předkové a jak je vnímáme dnes. Dále se práce zaměřuje na podstatu účinků léčivých rostlin, tedy na samotné obsahové látky a v neposlední řadě je pozornost věnována podnikům, které se prakticky zabývají zpracováním léčivých rostlin a distribuci léčivých přípravků. Druhá část literární rešerše se věnuje městu Česká Třebová a teorii exkurze jako organizační formy výuky - do jaké formy vyučování lze exkurzi zařadit, v čem je pro studenty nenahraditelným přínosem a jak by pedagogové měli při její přípravě postupovat. Výstupem celé práce je brožura s názvem "Putování za léčivými rostlinami Křivolického údolí". Veškerá příprava této brožury je rozepsána v kapitole Metody práce a Výsledky. Brožura představuje konkrétní vycházku s 8 vyznačenými stanovišti, ke kterým se vztahuje 30 léčivých rostlin. Rostliny jsou účastníkovi exkurze předkládány formou didaktických karet, prostřednictvím kterých se dozví cenné informace o morfologii léčivých rostlin (umožní mu rostlinu bezpečně rozpoznat podle základních morfologických znaků), a dále mu jsou zdrojem užitečných informací o obsahových látkách, účincích a případném praktickém využití bylin. Práci budou moci využít pedagogové gymnázií a středních škol k obohacení a zpestření výuky botaniky praktickou demonstrací rostlin v jejich přirozeném prostředí. Keywords: botanika; botanická vycházka; exkurze; léčivé rostliny; morfologie rostlin; botany; botanical walk; field trip; medicinal plants; plant morphology Available in digital repository of UPOL.
Medicinal plants in the surroundings of grammar school in Česká Třebová

The bachelor thesis deals with popularisation of medicinal herbs (plants) in the form of the botanical walk, namely "Walking behind the medicinal plants of the Křivolický valley". The present thesis ...

TOMEŠ, Marek; OULEHLOVÁ, Martina; KŘÍSTKOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases