Number of found documents: 238736
Published from to

Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu
NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií analyzovat nabídku vybraných středisek freestylového lyžování v České republice, zpracovat souhrnné informace o freestylovém lyžování jako současném trendu v rámci sportovního a dobrodružného cestovního ruchu a vypracovat doporučení pro zkvalitnění této nabídky pro návštěvníky středisek. Areály srovnáváme a hodnotíme na základě několika kritérií, jako jsou velikost, počet překážek a skoků, kreativita, pořádané akce a další nabídka. Výsledkem je zmapování freestylových možností Českých středisek. Doporučení pro zlepšení nabídky byla vytvořena na základě srovnání se zahraničním střediskem. The bachelor thesis is about analysis of freestyle opportunities in selected winter resorts in Czech Republic as part of the offer in tourism. The goal is to analyze offer of selected freestyle skiing resorts based on selected criteria. We have processed summary informations on freestyleskiing as contemporary trend in sport and adventure tourism and we have created recommendations for improving this offer in Czech Republic. The comparation and evaluation of the resorts is based on several criteria such as size, number of obstacles and jumps, creativity, number of events and the other offer. Results are describing freestyle opportunities in czech ski resorts. Recommendation for improvement of this segment were based on comparation with a foreign resort. Keywords: cestovní ruch; destinace; freeskiing; freestyle lyžování; lyžařské středisko; snowpark; destination; freeskiing; freestyle skiing; snowpark; ski resort; tourism Available in digital repository of UPOL.
Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu

Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií ...

NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Trendy ve fitness a jejich všeobecná analýza
KADER AGA, Ahmad; KUDLÁČEK, Michal
2017 - Czech
Přehledová bakalářská práce pojednává o trendech tréninku ve fitness se zaměřením, jak jsou jednotlivé pohybové trendy ve fitness od sebe odlišitelné. Cílem práce je obecná charakteristika trendů ve fitness. Jak v současnosti tyto trendy fungují a jaké mají aspekty a dopad na čtenáře. Keywords: cvičení; pohyb; sport; pohybová aktivita; tendence; fitness trend; physical exercise; movement; sport; physical activity; tendention; fitness trend Available in digital repository of UPOL.
Trendy ve fitness a jejich všeobecná analýza

Přehledová bakalářská práce pojednává o trendech tréninku ve fitness se zaměřením, jak jsou jednotlivé pohybové trendy ve fitness od sebe odlišitelné. Cílem práce je obecná charakteristika trendů ve ...

KADER AGA, Ahmad; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Oběti domácího násilí z pohledu zdravotníků pracujících na Emergency
Dubcová, Hana; Mareš, Jiří; Skorunka, David
2017 - Czech
Name and surname of the author: Hana Dubcová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department Of Social Medicine, Department of Nursing Title: Victims of domestic violence from the view of Emergency medical staff Supervisor: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 115 Number of attachments 15 Year of defense: 2017 Keywords: domestic violence, aggressor, victim, communication with the victim, system of help, treatment of victims The dissertation deals with domestic violence and with what way the treatment of victims of domestic violence should go in a health centre. The theoretical part starts with defining of the key term, continues with statement of types and forms of domestic violence, the most common myths of this phenomenon, and summarizes main causes of its origin. It pays more detailed attention to typology of aggressors and typology of victims, it describes impacts of domestic violence. It approaches the difficult problem of how to communicate with victims of domestic violence efficiently and how to help them efficiently. The research part reviews the results of qualitative investigation among nurses at Emergency. The inquired group consisted of 7 general nurses and 2 social assistants. The author had a semi-structured interview with each of them; the... Autor: Hana Dubcová Instituce Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název Práce: Oběti domácího násilí z pohledu zdravotníků pracujících na Emergency Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 115 Počet příloh: 15 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: domácí násilí, agresor, oběť, komunikace s obětí, systém pomoci, ošetření obětí Bakalářská práce pojednává o domácím násilí a o tom, jakým způsobem by mělo probíhat ošetřování obětí domácího násilí ve zdravotnickém zařízení Teoretická část vychází z definování klíčového pojmu, pokračuje přehledem typů a forem domácího násilí, nejběžnějších mýtů o tomto jevu a shrnuje hlavní příčiny jeho vzniku. Podrobněji se věnuje typologii násilníků a typologii obětí, popisuje dopady domácího násilí. Přibližuje složitý problém, jak účinně komunikovat s obětmi násilí a jak jim účinně pomáhat. Výzkumná část referuje o výsledcích kvalitativního šetření u sester na Emergency. Zkoumaný soubor tvořilo 7 všeobecných sester a 2 sociální pracovnice. Autorka s každou z nich vedla polostrukturovaný rozhovor; záznam rozhovoru byl analyzován pomocí otevřeného kódování. Všechny sestry se s obětmi domácího násilí během své praxe (délka 2,5-30 let) setkaly, z toho čtyři více než desetkrát. Obvykle přicházejí na Emengency zraněné ženy... Available in a digital repository NRGL
Oběti domácího násilí z pohledu zdravotníků pracujících na Emergency

Name and surname of the author: Hana Dubcová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department Of Social Medicine, Department of Nursing Title: Victims of domestic ...

Dubcová, Hana; Mareš, Jiří; Skorunka, David
Univerzita Karlova, 2017

Bazální stimulace - znalosti a zkušenosti zdravotních sester na vybraných klinikách FN HK
Ruffingová, Gabriela; Šolcová, Monika; Votroubková, Michaela
2017 - Czech
The bachelor thesis deals with the encounters a knowledge and understanding of relation within concept of basal stimulation. It's divided into two parts: theory and the empirical. Within theory, the basic meaning of basal stimulation is explained along with its emergence of concept. Definition of basic and advance elements of concepts and essence of caregiving in concept of basal stimulaiton. Further specifies ICU higher and lower type. Finally, theory is examined which describes current research for practical aspects of intensive care. The Empirical part is focused on qualitative research of ICU internal type FNHK. It covers a knowledge and experience of nurses with basal stimulation, practical use of concept in individual departments, and optional reasons why this concept is not used. Results are compared with research mentioned in other individual departments in intensive medicine in the Czech republic. Bakalářská práce pojednává o znalostech a zkušenostech sester s konceptem bazální stimulace. Je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vysvětlen pojem bazální stimulace, vznik konceptu, jeho podstata a teoretické základny. Definuje základní a nástavbové prvky konceptu a podstatu ošetřovatelské péče v konceptu bazální stimulace. Dále specifikuje JIP vyššího a nižšího typu. Závěr teoretické části popisuje dosavadní výzkum na pracovištích intenzivní péče. Empirická část je zaměřena na kvalitativní výzkum na JIP interního typu FNHK. Zabývá se znalostí a zkušeností zdravotních sester s bazální stimulaci, reálným využitím konceptu na jednotlivých odděleních, případnými důvody, proč tento koncept není využíván. Výsledky byly porovnány s výzkumem prováděným na jiných pracovištích intenzivní medicíny v ČR. Keywords: bazální stimulace; intenzivní péče; klient; koncept; basal stimulation; intensive care; patient; concept Available in a digital repository NRGL
Bazální stimulace - znalosti a zkušenosti zdravotních sester na vybraných klinikách FN HK

The bachelor thesis deals with the encounters a knowledge and understanding of relation within concept of basal stimulation. It's divided into two parts: theory and the empirical. Within theory, the ...

Ruffingová, Gabriela; Šolcová, Monika; Votroubková, Michaela
Univerzita Karlova, 2017

Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry
Kirchbergerová, Jana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
2017 - Czech
Author: Jana Kirchbergerová Institution: Charles University of Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The ethics of dying and death in the profession of nurses Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Number of pages: Number of attachments: Year of defense: 2017 Key words: Dying, death, palliative care, nursing care of the dying, pain, ethics in health care Bachelor thesis deals with the ethics of dying and death from the perspective of nurses in homes for the elderly, in the opthal sanatorium, in a hospice and in the nursing home. In the Theoretical part we give a short introduction of the issues of dying and death. Furthermore, palliative care, nursing care of the dying, pain and ethics in health care. The empirical part of the thesis deals with a qualitative survey investigation in the form of semistructured interview, which is aimed on general nurses, and the mapping of their point of view over the issue. The Data was processed on the basis of open coding. The aim of this bachelor thesis is to identify and assess the perspective of nurses on the issue of death and dying at different sites, which they individually describe. Autor: Jana Kirchbergerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. Počet stran: Počet příloh: Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: Umírání, smrt, paliativní péče, ošetřovatelská péče o umírající, bolest, etika ve zdravotnictví Bakalářská práce pojednává o etice umírání a smrti z pohledu zdravotních sester v domovech pro seniory, v očním sanatoriu, hospici a v LDN. V Teoretické části se věnujeme stručnému úvodu do problematiky umírání a smrti. Dále paliativní péče, ošetřovatelská péče o umírající, bolest a etika ve zdravotnictví. Empirická část práce se zabývá kvalitativním průzkumným šetřením formou semistrukturovaného rozhovoru, které je zaměřeno na všeobecné sestry, a zmapování jejich pohledu na danou problematiku. Data byla zpracována na základě otevřeného kódování. Cílem této bakalářské práce je zjistit a zhodnotit pohled sester na problematiku smrti a umírání na různých pracovištích, které zde jednotlivě popisují. Available in a digital repository NRGL
Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry

Author: Jana Kirchbergerová Institution: Charles University of Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The ethics of dying and death ...

Kirchbergerová, Jana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu
Synková, Lenka; Mareš, Jiří; Kutnohorská, Jana
2017 - Czech
Name and surname of the author: Lenka Synková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Název práce: Preoperative and Postoperative Education of Patient with Total Hip Replacement Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 107 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: total hip replacement, education The bachelor thesis consists of two parts, the theoretical-summary part and the empiric part. The theoretical part deals with the following topics: Problems of the hip, Degenerative hip disease, Total hip replacements, Perioperative period, Hospital admission of a patient, THR surgery, Immediate postoperative care, Nursing care communication and education, Preoperative education of a THR patient, Postoperative care of a THR patient. The empiric part includes a survey probing that took place in Praha - Malvazinky Hospital with 50 patients after THR surgery. It surveyed the education in following three stages: ambulant, preoperative and postoperative. The statistics analysis revelaled that none of the nursing groups dominated during the patients' education in all three stages. No significant difference in ambulant and preoperative stages between the time of education provided by doctors and nurses was... Příjmení a jméno autora: Lenka Synková Název instituce: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 107 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: Totální endoprotéza kyčelního kloubu, edukace, Anotace: Bakalářská práce má dvě základní části - teoreticko-přehledovou a výzkumnou. V teoretické části jsou postupně popsána témata: Problematika kyčelního kloubu, Degenerativní onemocnění kyčelního kloubu, Totální endoprotézy kyčelního kloubu, Perioperační období, Příjem pacienta k hospitalizaci, Operační výkon TEP, Bezprostřední pooperační péče, Komunikace a edukace v ošetřovatelské péči, edukace pacienta před TEP, Edukace pacienta po TEP. Empirická část zahrnuje výzkumnou sondu, která se uskutečnila v nemocnici Praha-Malvazinky u 50 pacientů po operačním výkonu TEP. Zkoumala podobu edukace ve třech fázích: ve fázi ambulantní, předoperační a pooperační. Statistická analýza ukázala, že žádná ze skupin zdravotníků nedominuje při edukování pacientů ve všech třech fázích. Nebyl zjištěn významný rozdíl v ambulantní a předoperační fázi mezi délkou edukování prováděného lékaři nebo sestrami.... Available in a digital repository NRGL
Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Name and surname of the author: Lenka Synková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Název práce: Preoperative and ...

Synková, Lenka; Mareš, Jiří; Kutnohorská, Jana
Univerzita Karlova, 2017

Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem
Čiperová, Radka; Dvořáčková, Ivana; Vaňková, Dana
2017 - Czech
ANOTATION Name and surname of the author: Radka Čiperová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove Department of Social Medicine Department of Nursing Title: Care of a patient with a central venous catheter Supervisor: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. Number of pages: 112 Number of attachments: 13 Year of defense: 2017 Keywords: central venous catheter, nursing care, nosocomial infection, catheter infection, prevention The bachelor thesis focuses on knowledge of nurses who take care of patients with central venous catheter. The theoretical part introduces the types of catheter, their implementation, removal and possible complications. Moreover, the risk of bloodstream infection linked to catheters and specificity of nursing care of patients with central venous catheter is analysed. The questionnaire study as well as observation took place in the selected intensive care units of the University Hospital Hradec Kralove. The main goal of the research part of the bachelor thesis was to investigate the possibilities of improvement of knowledge of nurses who take care of patients with central venous catheter, with the emphasis on prevention of catheter infections. The obtained results have been used in formulation of novel standard of "Care of patient with central venous catheter" and in... Autor: Radka Čiperová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem Vedoucí práce: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. Počet stran: 112 Počet příloh: 13 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: centrální žilní katétr, ošetřovatelská péče, nozokomiální nákaza, katétrová infekce, prevence Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester pečujících o pacienty s centrálním žilním katétrem. Teoretická část seznamuje s druhy katétrů, jejich zaváděním, odstraněním i možnými komplikacemi. Informuje o riziku infekce krevního řečiště spojené s katétrem a rozebírá specifika ošetřovatelské péče o pacienta s centrálním žilním katétrem. Průzkumné dotazníkové šetření a pozorování probíhalo na vybraných jednotkách intenzivní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hlavním cílem empirické části bakalářské práce bylo zjistit možnosti zlepšení informovanosti sester v péči o pacienta s centrálním žilním katétrem při důrazu na preventabilitu katétrové infekce. Výsledky byly použity při tvorbě nového standardu "Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem" a v přípravě prezentací pro seminář o intravenózních vstupech ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Available in a digital repository NRGL
Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem

ANOTATION Name and surname of the author: Radka Čiperová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove Department of Social Medicine Department of Nursing Title: Care of a ...

Čiperová, Radka; Dvořáčková, Ivana; Vaňková, Dana
Univerzita Karlova, 2017

Zdravý životní styl všeobecných sester
Müllerová, Veronika; Hodačová, Lenka; Vachková, Eva
2017 - Czech
Bachelor Thesis Abstrakt Author: Veronika Müllerová Name of Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Division of Nursing Thesis Title: Healthy Life Style of General Nurses Thesis Supervisor: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. Number of Pages: 95 Number of Appendixes: 3 Year of Thesis Defence: 2017 Key words: health, life style, nurse, stress, physical activity, regeneration, rest This Bachelor Thesis deals with a life style of medical nurses. It discusses the principles of a healthy life style, an influence of stress on our organism, advantages of a regular physical activity, various ways of a healthy diet and it also describes individual components of a diet. A subject of the thesis is the influence of our profession on following the rules of a healthy life style with the emphasis on work shifts, on a way of eating, physical activity and dealing with stress. The thesis also focuses on the attitude of medical staff members to this topic and it inspects their opinion whether a member of medical staff should give a leading example in following the rules of a healthy life style. The practical part of the thesis presents the results of the questionnaire survey and it compares various types of work environments Autor: Veronika Müllerová Instituce: Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zdravý životní styl všeobecných sester Vedoucí práce: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. Počet stran: 95 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2017 Klíčová slova: zdraví, životní styl, zdravotní sestra, stres, pohybová aktivita, regenerace, odpočinek Bakalářská práce pojednává o životním stylu zdravotních sester. Shrnuje zásady zdravého životního stylu, vliv stresu na organismus, výhody pravidelné pohybové aktivity, způsob správného stravování a popisuje jednotlivé složky stravy. Předmětem práce je vliv povolání na dodržování zásad zdravého životního stylu. Důraz je kladen na působení pracovního provozu na způsob stravování, pohybovou aktivitu, vnímání stresu. Dále se zaměřuje na postoj zdravotníků k této problematice a zkoumá jejich názor, zda by měli jít sami příkladem ostatním lidem v dodržování životního stylu. Praktická část prezentuje výsledky vyhodnocených dotazníků a porovnává různé typy pracovních provozů. Available in a digital repository NRGL
Zdravý životní styl všeobecných sester

Bachelor Thesis Abstrakt Author: Veronika Müllerová Name of Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Division of Nursing Thesis Title: ...

Müllerová, Veronika; Hodačová, Lenka; Vachková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Kvalita života pacientů s makulární degenerací podmíněnou věkem
Matulová, Petra; Mareš, Jiří; Gigalová, Veronika
2017 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Kvalita života pacientů s makulární degenerací podmíněnou věkem

Matulová, Petra; Mareš, Jiří; Gigalová, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Index lidského rozvoje
CHUYKO, Vadym
2017 - Czech
Tato bakalářská práce obsahuje informace o Indexu lidského rozvoje a metodách jeho výpočtu. Teoretická část popisuje historii vývoje indexu a jeho současný stav. Praktická část je věnována analýze využitelnosti dílčích proměn indexu. Práce obsahuje v sobě informace, uvedenou na oficiálních stránkách Rozvojového programu OSN, a také obsahuje data, týkající se indexu lidského rozvoje pro víc než 100 zemí za období 1990-2015. V závěru práce se snažím odpovědět na otázku, je-li index lidského rozvoje vhodný pro měření kvality lidského života v různých zemích. This bachelor thesis contains the information about the Human Development Index (HDI) and the methods used to measure it. The theoretical part describes the history of development HDI, and his current conditions. The practical part consists of analysis of the components of HDI. The thesis is based on information from the United Nations Development Programme (UNDP), and contains data from more than 100 countries within the period between 1990 and 2015. The conclusion of this study suggests that the Human Development Index truly describe the standard of living in the different countries. Keywords: ILR; kvalita života; očekávaná délka života; index vzdělávání; HNP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Index lidského rozvoje

Tato bakalářská práce obsahuje informace o Indexu lidského rozvoje a metodách jeho výpočtu. Teoretická část popisuje historii vývoje indexu a jeho současný stav. Praktická část je věnována analýze ...

CHUYKO, Vadym
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases