Number of found documents: 223093
Published from to

Využití iPadů u žáků s poruchou autistického spektra
TESÁREK, Jan; REGEC, Vojtech
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá využitím iPadů u žáků s poruchou autistického spektra v edukaci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V dané problematice jsme zmapovali výhody a nevýhody, proškolení pedagogického sboru, nejvíce využívané aplikace v edukaci a zdroje, ze kterých byly iPady pro výuku získány. Hlavním nástrojem pro získání těchto informací byl polostrukturovaný dotazník. The purpose of this Bachelor thesis is to analyse usage of iPads in education for students with autism spectrum disorder in Olomoucký and Moravskoslezský region. We have analysed pros and cons of given issue, training of pedagogical staff, most used apps in classes and The source from which were given iPads retrieved or bought. Main source of information were half-structured questionnaires Keywords: iPad; porucha autistického spektra; autismus; výchova a vzdělávání; iPad; autism spectrum disorder; autism; education Available in digital repository of UPOL.
Využití iPadů u žáků s poruchou autistického spektra

Bakalářská práce se zabývá využitím iPadů u žáků s poruchou autistického spektra v edukaci v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V dané problematice jsme zmapovali výhody a nevýhody, proškolení ...

TESÁREK, Jan; REGEC, Vojtech
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Malířství v Jihlavě v 1. polovině 18. století
HLAVÁČOVÁ, Anna; DANIEL, Ladislav
2018 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na malířství v Jihlavě první poloviny osmnáctého století. Na začátku přináší jihlavskou historii se zaměřením na konkrétní situace, které formování jihlavské umělecké tvorby ovlivnily. Dále práce seznamuje s uměleckým trhem na počátku století a rozmachem mecenášství, načež představuje umělce, kteří ve sledované době k jihlavskému malířství přispěli. Práce je zakončena popisem prací, který seznamuje se všemi malířskými díly produkce první poloviny 18. století, které se v Jihlavě stále nacházejí. This bachelor's thesis focuses on painting in Jihlava at first half of eighteen century. It showes history of Jihlava with focuse on special situations that formed Jihlava's art. The thesis acquaints with art market at the beginning of century and with expansion of patronage. It introduces the painters who was important for this age. The work is finished by description of paintings which can be found in Jihlava now. Keywords: Jihlava; umění; malířství; kostel; Václav Jindřich Nosecký; Siard Nosecký; Michael Václav Halbax; Jan Jiří Etgens; František Bömischbroder; mecenáš; Jihlava; art; painting; church; Václav Jindřich Nosecký; Siard Nosecký; Michael Václav Halbax; Jan Jiří Etgens; František Bömischbroder; patron Available in digital repository of UPOL.
Malířství v Jihlavě v 1. polovině 18. století

Bakalářská práce se zaměřuje na malířství v Jihlavě první poloviny osmnáctého století. Na začátku přináší jihlavskou historii se zaměřením na konkrétní situace, které formování jihlavské umělecké ...

HLAVÁČOVÁ, Anna; DANIEL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aktivizace klientů s Alzheimerovou chorobu v Domovech seniorů
HANZLÍKOVÁ, Lenka; PITNEROVÁ, Dagmar
2018 - Czech
V této bakalářské práci se zabývám terapiemi a metodami práce se seniory s Alzheimerovou demencí v domovech pro seniory. Práce popisuje stanoviska odborníků, kteří se zabývají demencí. Teoretické poznatky následně srovnávám v praxi za použití dotazníkového šetření. Součástí této práce je také popis některých doprovodných technik, jež se v domovech používají. This dissertation thesis is dealing with an isme of theraphyand methods of social works with seniors, especially seniors with Alzheimer's dinase. The thesis describes opinoinsof experts dealing with dementia issues. Further this thesis comapared theoretical knowledge and practical using by questionnaire surfy. Part of this thesis i salso a description of some accompanying techniques that are used in homes for an eldery. Keywords: senioři; demence; Alzheimerova nemoc; domov seniorů; domov se zvláštním režimem; terapie; arteterapie; zooterapie; bibloterapie; seniors; dementia; Alzheimer's dinase; home of an eldery; theraphy; artetheraphy; zootheraphy; bibliotheraphy Available in digital repository of UPOL.
Aktivizace klientů s Alzheimerovou chorobu v Domovech seniorů

V této bakalářské práci se zabývám terapiemi a metodami práce se seniory s Alzheimerovou demencí v domovech pro seniory. Práce popisuje stanoviska odborníků, kteří se zabývají demencí. Teoretické ...

HANZLÍKOVÁ, Lenka; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv pravidelné pohybové aktivity na rozvoj sebeúcty a pozitivního "self-concept" v dětském a dorosteneckém věku
RUDOVÁ, Tereza; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2018 - Czech
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část- teoretická, se zabývá charakteristikou dětského a dorosteneckého věku. Dále vymezuje pojmy sebeúcta, self-concept a pohybová aktivita. Cílem teoretické části je podrobně se seznámit a pochopit tyto pojmy. Druhá část- praktická, se zaměřuje na výzkum sebeúcty a pozitivního "self-concept" v dorosteneckém věku. Cílem praktické části je zjistit zda má pravidelná pohybová aktivita vliv na sebeúctu a pozitivní "self-concept" The bachelor thesis consists of two parts. The first part, theoretical, deals with the characteristics of childhood and adolescence age. It further defines concepts of selfesteem, self-concept, and physical activity. The aim of the theoretical part is to get acquainted with these concepts and understand them. The second part, practical, focuses on the research of self-esteem and the positive "selfconcept" in youthhood. The aim of the practical part is to determine whether regular exercise has an effect on selfesteem and a positive "self-concept" Keywords: Dětský věk; dorostenecký věk; self-concept; sebeúcta; pravidelná ohybová aktivita; Childhood; adolescent; self-concept; self-esteem; regular physical activity Available in digital repository of UPOL.
Vliv pravidelné pohybové aktivity na rozvoj sebeúcty a pozitivního "self-concept" v dětském a dorosteneckém věku

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část- teoretická, se zabývá charakteristikou dětského a dorosteneckého věku. Dále vymezuje pojmy sebeúcta, self-concept a pohybová aktivita. Cílem ...

RUDOVÁ, Tereza; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Dramické prvky využitelné v prevenci rizikového chování
SVAČINOVÁ, Leona; VALENTA, Milan
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dramickými prvky využitelnými v prevenci rizikového chování. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu rizikové chování, typologii a faktory ovlivňující jeho vznik. Rovněž jsme se soustředili na prevenci rizikového chování, její cílové skupiny a efektivní zásady. V neposlední řadě jsme podrobněji představili výchovnou dramatiku, její cíle, metody a techniky. V praktické části jsme pomocí dotazníku ověřili výzkumné předpoklady, které jsme v závěru bakalářské práce zhodnotili. The bachelor thesis deals with drama techniques used in a prevention of risk behaviour. Theoretical part focuses on the definition of risk behaviour, its classification and causal factors. This thesis concentrates on prevention of risk behaviour, its specific target groups and effective methods. Drama education, its main aims, methods and techniques are also introduced in this work. In the practical part of this thesis, the assumptions of the research proven by a questionnaire are evaluated and discussed in detail. Keywords: rizikové chování; prevence rizikového chování; efektivní prevence; výchovná dramatika; metoda; technika; risk behaviour; prevention of risk behaviour; effective prevention; drama education; method; technique Available in digital repository of UPOL.
Dramické prvky využitelné v prevenci rizikového chování

Bakalářská práce se zabývá dramickými prvky využitelnými v prevenci rizikového chování. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu rizikové chování, typologii a faktory ovlivňující jeho ...

SVAČINOVÁ, Leona; VALENTA, Milan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v ekologické a environmentální výchově
BARTOŠOVÁ, Pavlína; MÁLKOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce bude zpracovat návrhy využití chráněné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví v ekologické a environmentální výchově. Dílčím úkolem bude na základě studia odborné literatury zpracovat rešerši zaměřenou na přírodu tohoto významného území. Autorka navrhne biologicky a ekologicky zaměřenou exkurzi pro širokou veřejnost. The main aim of this bachelor thesis is to create suggestions of how to use the protected landscape area (in Czech CHKO) called Litovelské Pomoraví in ecological and enviromental education. As part of the thesis, we will study scientific literature connected to nature of this area and create an overview of it. We will then design a biologically and ecologically focused excursion for the general public. Keywords: Litovelské Pomoraví; exkurze; naučná stezka; Litovelske Pomoravi; excursion; nature trail Available in digital repository of UPOL.
Využití chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v ekologické a environmentální výchově

Hlavním cílem bakalářské práce bude zpracovat návrhy využití chráněné krajinné oblasti (CHKO) Litovelské Pomoraví v ekologické a environmentální výchově. Dílčím úkolem bude na základě studia odborné ...

BARTOŠOVÁ, Pavlína; MÁLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Gotická architektura kláštera augustiniánů v Lanškrouně
VÝPRACHTICKÁ, Lucie; ČEHOVSKÝ, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dějinami a stavbou kláštera kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně. Zmiňuje také historii města Lanškrouna v době založení kláštera. Následně práce popisuje stavební vývoj kláštera, analyzuje gotickou architekturu a kamenickou výzdobu. Součástí textu je také zasazení stavby kláštera do kontextu soudobé architektury východních Čech, a porovnání stavby kláštera s dalšími soudobými augustiniánskými kláštery v Českých zemích. This bachelor thesis deals with the history of Augustinian's Monastery in Lanškroun and its construction. It also mentions the history of the town Lanškroun at the time and describes the construction development of the monastery. The thesis analyses gothic architecture, stonemasonry and the development of the construction itself. Part of the text is devoted to the comparison of the monastery with contemporary architecture in the east of Bohemia and other Augustinian monasteries in the Czech lands. Keywords: Lanškroun; gotika; architektura; sakrální; kostel; klášter; Lanškroun; gothic; architecture; sacral; church; monastery Available in digital repository of UPOL.
Gotická architektura kláštera augustiniánů v Lanškrouně

Bakalářská práce se zabývá dějinami a stavbou kláštera kanovníků sv. Augustina v Lanškrouně. Zmiňuje také historii města Lanškrouna v době založení kláštera. Následně práce popisuje stavební vývoj ...

VÝPRACHTICKÁ, Lucie; ČEHOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Skauting a jeho vliv na děti 2. stupně základní školy
ŠTEGNEROVÁ, Michaela; CHUDÝ, Štefan
2018 - Czech
Tato práce se zabývá vlivem skautingu v oblasti prevence rizikového chování, kterým se myslí např. záškoláctví, drogy, násilí, atd. Bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na cílovou skupinu dětí ve věku 11 - 15 let. Byla provedena analýza získaných odpovědí a popsány dosažené výsledky. Závěrem bakalářské práce bylo zhodnocení dosavadního přístupu a návrh jeho zefektivnění. This work deals with the influence of scouting on the risk behaviour, such as rating, drugs, violence, etc. It was done a questionnaires survey, which was focused on the group of children 11 - 15 years old. An analysis of the obtained answers was carried out and the achieved results were described. The evaluation of the current approach together with the proposal to make scouting more effective in this area concluded submitted bachelor thesis. Keywords: Skauting; rizikové chování; prevence; dotazníkové šetření.; Scouting; risk behaviour; prevention; questionnaires survey. Available in digital repository of UPOL.
Skauting a jeho vliv na děti 2. stupně základní školy

Tato práce se zabývá vlivem skautingu v oblasti prevence rizikového chování, kterým se myslí např. záškoláctví, drogy, násilí, atd. Bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na cílovou skupinu dětí ...

ŠTEGNEROVÁ, Michaela; CHUDÝ, Štefan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití interaktivní tabule ve výuce na základní škole
PACÁK, Jan; SZOTKOWSKI, René
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá využitím interaktivní tabule na 1. stupni základní školy. Cílem této práce je seznámit čtenáře s touto moderní didaktickou technikou s jejími klady i zápory. Druhá část této práce je věnována možnostem uplatnění interaktivní tabule ve výuce jednotlivých předmětů. Součástí práce je také dotazníkové šetření, které zjišťuje, jak se k této didaktické pomůcce staví učitelé na vybraných základních školách. This bachelor thesis is identifying the uses of Interactive whiteboard in primary school education. The purpose of this work is to show the reader the positives and negatives of this modern education technology. Part of this work contains the possibilities of use of the Interactive whiteboard in individual subjects. Second part is dedicated to analysis of questionnaire findings of attitude of elementary school teachers. Keywords: Interaktivní tabule; výuka; moderní technologie; školní tabule; Interactive whiteboard; education; modern technologies; blackboard. Available in digital repository of UPOL.
Využití interaktivní tabule ve výuce na základní škole

Tato bakalářská práce se zabývá využitím interaktivní tabule na 1. stupni základní školy. Cílem této práce je seznámit čtenáře s touto moderní didaktickou technikou s jejími klady i zápory. Druhá ...

PACÁK, Jan; SZOTKOWSKI, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Rizika používání mobilních telefonů u žáků základních škol
STŘÍŽOVÁ, Žaneta; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
2018 - Czech
Bakalářská práce pojednává všeobecně o rizicích, které užívání mobilního telefonu přináší. Zejména se věnuje vzniku závislosti u nejohroženější skupiny, žáků základních škol. Dále popisuje vliv na zdraví. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, jako jsou: nomofobie, kyberšikana, smartphone. Dále popisuje operační systémy mobilních telefonů, žáka základní školy prvního stupně a vyjmenovává veškerá rizika, která s tímto tématem souvisí. Praktická část zpracovává data získaná z výzkumného šetření pomocí dotazníků. Cílem praktické části bylo zjistit, zda děti na prvním stupni vlastní a používají mobilní telefon, kolik na něm tráví času, jaké aplikace či sociální sítě na něm využívají a zda se u nich neprojevují příznaky závislosti nebo kybernemocí. The bachelor thesis deals in general with the risks that the using of the mobile phone brings. It epecially deals with the origin of addiction in the most endangered group of elementary school pupils. It also describes the effect on health. The theoretical part explains basic concepts such as: nomophobia, cyberspace, smartphone. It also describes mobile phone operating systems, a primary school elementary student, and lists all the risks associated with this topic. The practical part handles the data obtained from the research survey using questionnaires. The aim of the practical part was to find out if the children from the first to the fifth class own and use the mobile phone, how much time they spent on it, what apps or social networks they use, and whether they show signs of addiction or cybernetics illness. Keywords: Mobilní telefony; operační systémy; závislost na mobilním telefonu; kybernemoce; netolismus; kyberšikana; flame war; phubbing; happy slapping; sexting.; Mobile phones; operating systems; mobile phone addiction; cyber illness; netolism; cyberbullying; flame war; phubbing; happy slapping; sexting Available in digital repository of UPOL.
Rizika používání mobilních telefonů u žáků základních škol

Bakalářská práce pojednává všeobecně o rizicích, které užívání mobilního telefonu přináší. Zejména se věnuje vzniku závislosti u nejohroženější skupiny, žáků základních škol. Dále popisuje vliv na ...

STŘÍŽOVÁ, Žaneta; VYHNÁLKOVÁ, Pavla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases