Number of found documents: 239791
Published from to

Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows
Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové procesory. Práce obsahuje rešerší existujících aplikaci, které řeší danou úlohu, analýzu jednotlivých podproblémů, návrh a popis implementace výsledné aplikace. Výsledkem práce je webová aplikace, která umožňuje pomocí šablon specifikovat množinu vstupních souborů, rozložení dat a pokyny pro jejích transformaci. Dále dovoluje plánovaně provádět definované uživatelem operace. Vývoj aplikace je podpořen automatizovanými testy.This thesis is about design and implementation of an application for automated processing and presentation of partially structured data, that are not easily processed by such tools as spreadsheets. This work contains research of existing tools, that solve mentioned issue, analysis of individual subproblems, design and description of the implementation of the final application. Result of this work is a web application, that allows user to specify set of input files, data distribution and transformation instructions with use of templates. All operations can be planned by user. Application development is suppored by automated tests. Keywords: ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,dolování dat,částečně strukturovaná data; ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,data scrapping,partially structured data Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako ...

Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou
Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou. V rámci práce byla vytvořena hardwarová implementace AES v jazyce VHDL a program ve skriptovacím jazyku Matlab pro provedí DPA útoku. Z tohoto základního návrhu bylo odvozeno dalších 5 variant obsahujících informační redundanci pro detekci chyb v průběhu chodu programu. U každé varianty byl zjištěn počet průběhů spotřeby, při kterých se úspěšně prolomí šifra a získá šifrový klíč. Výsledky neodhalily nějaký vliv na proveditelnost útoku.The bachelor thesis deals with the inluence of prevention against fault-injection attacks on the AES cryptographic algorithm implemented on the Spartan 3E FPGA. It is investigated whether these fault detection circuits have any impact on resistance to differential power analysis attacks. In the course of the thesis, hardware implementation of AES in VHDL was developed and a program was written for DPA attack in the Matlab scripting language. Additional 5 variants were derived from the primary desing containing information redundancy for error detection during runtime. The number of patterns of consumption was found to successfully break the cipher and obtain the cipher key for each variation. The results did not reveal any greater impact on the feasibility of the attack. Keywords: AES,rozdílová odběrová analýza,DPA,FPGA,fault-injection,obrana vůči útokům; AES,differential power analysis,DPA,FPGA,fault-injection,defense against attacks Available in digital repository of ČVUT.
Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou

Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad ...

Novotný Martin; Mašek Martin; Miškovský Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Studium vlastností scintilátorů na bázi krystalů wolframátu olova pro experimety ve fyzice vysokých energií.
Burian, Viktor; Finger, Michael; Pavelková, Tereza
2018 - English
This thesis describes the measurement of the crystal samples of lead tungstate scintillators. New detectors in high energy physics will need high-quality electro- magnetic calorimeters. Crytur company in collaboration with researchers from Faculty of Mathematics and Physics develop a method to test optical properties of crystals exposed to radiation. More than one hundred samples were already irradiated and measured to render valuable results. Issues with a spectrometer time stability were revealed and addressed. The significance of temperature in- fluence on radiation induced absorption coefficient is still not fully resolved and is open to further investigation. Correlation between data from Prague and Ger- many shows that sample measurement is an adequate method to decide crystal quality. 1 Tato práce popisuje měření vzorků krystalických scintilátorů wolframátu olova. Pro potřeby nových detektorů ve fyzice vysokých energií je nutné dodat vysoce kvalitní elektromagnetické kalorimetry. Společnost Crytur ve spolupráci s vý- zkumníky z Matematicko-fyzikální fakulty vyvíjí metody na testování optických vlastností krystalů vystavených radiaci. Více než sto vzorků již bylo ozářeno a změřeno a byly získány cenné výsledky. Problémy s časovou nestabilitou spek- trometru byly odhaleny a vyřešeny. Význam vlivu teploty na indukovaný ab- sorpční koeficient stále není plně objasněn a je předmětem dalšího výzkumu. Korelace mezi daty z měření v Praze a v Německu ukazují, že měření vzorků je adekvátní metoda pro určení kvality krystalu. 1 Keywords: PbWO4 scintilátory; ECAL; experiment PANDA; PbWO4 Scintillators; ECAL; PANDA Experiment Available in a digital repository NRGL
Studium vlastností scintilátorů na bázi krystalů wolframátu olova pro experimety ve fyzice vysokých energií.

This thesis describes the measurement of the crystal samples of lead tungstate scintillators. New detectors in high energy physics will need high-quality electro- magnetic calorimeters. Crytur company ...

Burian, Viktor; Finger, Michael; Pavelková, Tereza
Univerzita Karlova, 2018

Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného kryogenním mletím
Ibragimov, Ilya; Stráský, Josef; Janeček, Miloš
2018 - Czech
The effect of cryogenic milling on morphology and microhardness of titanium powder was investigated. Initial powder of commercially pure titanium was subjected to cryogenic milling in liquid argon (LAr) using two different milling speeds. Prepared powders were subsequently cleaned by ethanol. The cleaning procedure was done in two ways: in the air and in the inert atmosphere in the glovebox. Particle size and morphology were investigated my scanning electron microscopy and subsequent automated image analysis. Microhardness of powder particles was determined by Vickers hardness measurement using small loads. The milling did not cause significant powder refiniment, while the shape of powder particles changes substantially. Milling speed affected particle shape and powder contamination. Application of stearic acid as the processing control agent prevented cold-welding of powder particles, but contaminated the powder by oxygen and hydrogen. Stearic acid could be successfully removed by cleaning in ethanol. The using of glovebox for cleaning did not have significant effect on the resultiing contamination. V baklářské práci byl studován vliv kryogenního mletí na morfologii a mikrotvrdost částic prášku komerčně čistého titanu. Výchozí titanový prášek byl podroben kryogennímu mletí v kapalném argonu (LAr) při dvou různých intenzitách mletí. Připravené prášky byly následně čištěny technickým lihem. Pro porovnání bylo číštění provedeno dvěma způsoby - na vzduchu a v gloveboxu s inertní atmosférou (Ar). Velikost a morfologie částic prášku byla vyhodnocena skenovací elektronovou mikroskopií a následnou statistickou analýzou obrazu. Mikrotvrdost částic prášku byla určena měřením s velmi nízkými zatíženími. Bylo zjištěno, že mletí nezpůsobuje výrazné zjemnění prášku, ale dochází k výrazným změnám tvaru jednotlivých částic. Tvar částic i jejich kontaminace jsou ovlivněny rychlostí mletí. Použití kyseliny stearové jako povrchové aktivní látky zabraňuje spojování částic, ale kontaminuje materiál kyslíkem a vodíkem. Po mletí ji lze úspěšně odstranit promýváním prášku v ethanolu. Použítí gloveboxu pro čištění nemá výrazný vliv na kontaminaci materiálu kyslíkem a dusíkem Keywords: titan; kryogenní mletí; prášková metalurgie; velikost částic; titanium; cryogenic milling; powder metallurgy; particle size Available in a digital repository NRGL
Morfologie a tvrdost částic titanového prášku připraveného kryogenním mletím

The effect of cryogenic milling on morphology and microhardness of titanium powder was investigated. Initial powder of commercially pure titanium was subjected to cryogenic milling in liquid argon ...

Ibragimov, Ilya; Stráský, Josef; Janeček, Miloš
Univerzita Karlova, 2018

Relaxační časy jader fluoru v chelátech s lanthanoidy
Bobrova, Yulia; Římal, Václav; Wagnerová, Dita
2018 - Czech
Contrast agents containing fluorine have great prospects for magnetic resonance imaging in medicine. Low representation of fluorine in human body and the suitable magnetic properties of its nucleus 19 F, provide great sensitivity. The slow relaxation of 19 F, can be shortened by using paramagnetic complexes.In this thesis, transversal and longitudinal 19 F relaxation times of chelates with different paramagnetic lanthanides (Ce, Yb,Tm, Dy, Ho) were measured in two different magnetic fields: 4,7 and 11,7 T. Their values meet the expected assumptions. Furthermore, the values are compared with Bloch-Redfield- Wangsness theory.While Ho, Tm, and Dy reduce fluorine nuclear relaxation times to milliseconds, which is too short for MRI, relaxation rates of Ce a Yb reach approximately 100ms. Such relaxation rates can be considered as optimal for imaging methods. On the basis of our results it is possible to find suitable candidates for fluorine contrast media and optimize the measurement sequence settings in further research or in clinical use. Kontrastní látky s fluorem pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) mají díky nízkému přirozenému zastoupení fluoru v lidském těle a vhodným magnetickým vlastnostem jader 19 F značný potenciál. Potřebné urychlení relaxací lze provést pomoci paramagnetických sloučenin. Pulzními metodami spektroskopie jaderné magnetické rezonance byly v rámci této práce změřeny podélné a příčné relaxační časy jader 19 F v chelátu s různými paramagnetickými lanthanoidy (Ce, Yb,Tm, Dy, Ho) v magnetických polích 4,7 T a 11,7 T. Výsledky jsou porovnány s hodnotami vypočtenými užitím Bloch-Redfield-Wangsness teorie. Zatímco Ho, Tm a Dy zkracují relaxační doby na jednotky milisekund, což je pro využití v MRI příliš krátký čas, relaxační doby Ce a Yb dosahují přibližně 100 ms. To lze považovat za optimální v MRI. Výsledky práce mohou sloužit k hledání vhodných fluorových kontrastních látek a k optimalizaci měřicích sekvencí v navazujících výzkumech, potažmo v klinickém využití. Keywords: jaderná magnetická rezonance; MR zobrazování; fluor; cheláty; lanthanoidy; nuclear magnetic resonance; MR imaging; fluorine; chelates; lanthanoids Available in a digital repository NRGL
Relaxační časy jader fluoru v chelátech s lanthanoidy

Contrast agents containing fluorine have great prospects for magnetic resonance imaging in medicine. Low representation of fluorine in human body and the suitable magnetic properties of its nucleus 19 ...

Bobrova, Yulia; Římal, Václav; Wagnerová, Dita
Univerzita Karlova, 2018

Analýza funkčního modelu Otevřeného archivního informačního systému (OAIS)
Lambertová, Jana; Dvořák, Tomáš; Pokorný, Radek
2018 - Czech
The aim of this work is description Open Archival Information Systém, digital preservation, development, goals and basic concepts of digital preservation such as metadata, migration. The main goal is detailed analysis of the funkcional model OAIS in connection with usability in an archive and digital archiving. The bachelor thesis describe the main parts of the model, OAIS environment, information model and archival information package. The first tasks is analyze individual parts of the model, find out how they works and what is need to work in an archive. The goel is verify the scope of OAIS, its use in an archive and what the implementation demands are. . Práce má za cíl popsat dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů, vývoj, cíle a základní pojmy dlouhodobého uchovávání, jako např. popis metadat, migrace, standardy METS a PREMIS. Hlavním cílem práce je detailní rozbor funkčního modelu OAIS, digitální archivace a definování základních procesů a OAIS systému v digitálním archivu. Práce detailně popisuje hlavní části modelu, role, informační model a informační balíčky OAIS. Úkolem je zjistit na jaké bázi jednotlivé části modulu pracují a co je potřeba k tomu, aby tento systém fungoval v archivu. Cílem práce je ověřit rozsah OAIS, jeho využití v archivu a jaké klade nároky na její implementaci. Keywords: digitální archivace; data; dokument; dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; digital archiving; data; document; digital preservation Available in a digital repository NRGL
Analýza funkčního modelu Otevřeného archivního informačního systému (OAIS)

The aim of this work is description Open Archival Information Systém, digital preservation, development, goals and basic concepts of digital preservation such as metadata, migration. The main goal is ...

Lambertová, Jana; Dvořák, Tomáš; Pokorný, Radek
Univerzita Karlova, 2018

Polyfunkční městský dům, Semily
Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
2018 - Czech
Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co nejlépe vyhovující jejich potřebám a kulturnímu vyžití. Vize projektu je vytvořit základ pro ekonomický růst městské části Podmoklice v kontextu města Semil.The purpose of my thesis was to contribute to a newly planned Tigrid Squage in Semily by creating a building that would define the mass of the square and to contribute to the needs of Semily's inhanitants by offering them a public place with multiple functions so as to enrich their lives and create a stepping stone for this locality's economical growth. Keywords: polyfunkční,městský,dům,náměstí,Semily; multifunctional,townhouse,Semily,town square Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční městský dům, Semily

Cílem mého bakalářského projektu bylo přispět novému Tigridovu náměstí v Semilech tak, že projektované budova má svou hmotou definovat prostor náměstí a nabídnout semilským obyvatelům funkci co ...

Kolařík Radek; Minichová Nicole; Jiran Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Imago Dei v *Zrcadle prostých duší*
Härtelová, Eliška Dana; Červenková, Denisa; Hošek, Pavel
2018 - Czech
This thesis demonstrates the concept of imago Dei in the Mirror of Simple Souls Who Are Annihilated and Remain Only in Will and Desire of Love, mystical text of early 14th century written by French beguine Marguerite Porete. Imago Dei is taken as an assumption for her theory of seven stages to mystical union to God. Special attention is given to the role of Love and the concept of imitatio Christi. Cílem práce je dobové zasazení, analýza a interpretace Zrcadla prostých znicotněných duší, které zůstávají jen ve vůli a touze lásky, mystického textu z počátku čtrnáctého století spojeného se jménem francouzské bekyně Markéty Porete. Práce se zabývá především konceptem imago Dei, který vnímá v úzké souvislosti s Markétiným náhledem na mystické sjednocení duše s Bohem. Klíčovou roli hraje v textu interpretace lásky a imitatio Christi. Keywords: Markéta Porete; imago Dei; mystika; mystické sjednocení; znicotněná duše; Marguerite Porete; imago Dei; mysticism; mystical union; annihilated Soul Available in a digital repository NRGL
Imago Dei v *Zrcadle prostých duší*

This thesis demonstrates the concept of imago Dei in the Mirror of Simple Souls Who Are Annihilated and Remain Only in Will and Desire of Love, mystical text of early 14th century written by French ...

Härtelová, Eliška Dana; Červenková, Denisa; Hošek, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Subkulturní kariéra graffiti writerů a její proměny
Vlková, Martina; Heřmanský, Martin; Slačálek, Ondřej
2018 - Czech
Keywords: Graffiti; subkultura; subkulturní kariéra; subkulturní identita; subkulturní kapitál; subkulturní ideologie; stárnutí v subkultuře; narativní interview; Graffiti; subculture; subculture career; subculture identity; subculture capital; subculture ideology; ageing in subculture; narative interview Available in a digital repository NRGL
Subkulturní kariéra graffiti writerů a její proměny

Vlková, Martina; Heřmanský, Martin; Slačálek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Utváření soukromé nevládní přírodní rezervace Ptačí park Josefovské louky
Stříbrská, Šárka; Pincová, Eliška; Novák, Arnošt
2018 - Czech
Keywords: ochrana přírody; mokřadní ptactvo; druhová diverzita; veřejnost; územní plán; agency krajiny; protection of nature; aqueous birds; biodiversity; the public; territorial plan; agency of the landscape Available in a digital repository NRGL
Utváření soukromé nevládní přírodní rezervace Ptačí park Josefovské louky

Stříbrská, Šárka; Pincová, Eliška; Novák, Arnošt
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases