Number of found documents: 238781
Published from to

Levicová recepce díla Carla Schmitta
Géryk, Jan; Kysela, Jan; Agha, Petr
2018 - Czech
This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals of the thesis were to find out which aspects of Schmitt's work are the most popular among left-wing authors and to search for the causes of this inspiration. Thus, it was necessary to reconstruct the historical context in which such a conservative thinker becomes a frequently quoted author within various branches of leftist thought. In Carl Schmitt's case, because of his shift towards Nazism in the 1930s, there is also a methodological problem of the possible separation of his work from his career and personality, the separation of a particular theoretical approach from the motives which led to this approach. Therefore, the attempt to use Schmitt's thought for progressive left-wing goals is not easily compatible with strictly contextual reading of his work. Schmitt's work itself is described and analyzed especially in the first half of this thesis. The first chapter describes, in the historical context, some basic concepts which Schmitt deals with. The chapter is structured according to main targets of his critique: legal positivism; liberal democracy; quantitative total state, which is able to intervene in every part of society,... Souhrn Předkládaná práce se zabývala myšlením německého právního a politického teoretika Carla Schmitta a recepcí jeho díla na intelektuální levici. Pokládala si otázku, které aspekty Schmittova díla rezonují mezi levicově orientovanými autory nejvíce, a ptala se, jaké jsou příčiny této inspirace. Bylo tedy nutno specifikovat historický kontext, ve kterém se takto konzervativní myslitel stává hojně citovanou postavou u různých proudů levicového myšlení. U Carla Schmitta se pak v souvislosti s jeho nacistickou životní epizodou objevuje ještě metodologický problém možnosti oddělení díla od osobních prvků autorovy kariéry, oddělení teoretického postoje samotného od motivů, které k nim vedly. Snaha využít jeho myšlenky k progresivně levicovým cílům z tohoto důvodu nejde příliš dohromady s přísně kontextuálním čtením jeho díla. Schmittovu dílu samotnému se věnuje první polovina práce. První kapitola popisuje základní koncepty, se kterými Schmitt pracuje, v historickém kontextu, ve kterém se jako autor nacházel. Schmittovo dílo je zde probíráno v souvislosti s hlavními cíli jeho kritiky: právním pozitivismem, liberální demokracií, tzv. kvantitativním totálním státem, který sice zasahuje do všech částí společnosti, ale zároveň je slabý, jelikož je ve vleku zájmových skupin, dále humanitou, primátem etiky a... Keywords: Carl Schmitt; levice; intelektuální dějiny; politično; teorie demokracie; Carl Schmitt; the Left; intellectual history; the political; theory of democracy Available in a digital repository NRGL
Levicová recepce díla Carla Schmitta

This thesis has dealt with the thought of the German legal and political theorist Carl Schmitt and with the reception of his work by the intellectual Left. The main goals of the thesis were to find ...

Géryk, Jan; Kysela, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie
Okruhlicová, Šárka; Daňková, Pavlína; Novota, Peter
2018 - Czech
Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have demonstrated a high association of celiac disease with HLA genes (human leukocyte antigens) II. Class. Approximately 90-95% of the patients have a HLA-DQ2 haplotype (DQA1*05/DQB1*02), the remaining 5-10% are carriers of HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) or inherited only one allele of HLA-DQ2 genotype. Approximately 30% of the healthy population has this haplotype and only 1% develops celiac disease. If 30% of healthy individuals have this haplotype and do not develop celiac disease, this may be affected by a different level of expression in healthy and diseased individuals. Aims: The aim was to design and test a primer and probe system for QPCR that will amplify all selected HLA-DQA1 and HLA-DQB1 candidate genes at risk for celiac disease and use this system to measure the relative level of expression of risk genes in healthy donors and patients with celiac disease. Methods: The study included 10 patients with recent celiac disease and 15 healthy donors who were selected from the database of the Institute of Medical Genetics of the 3.LF UK based on their genotypes HLA-DQA1 and HLA-DQB1. Patients were first detected... Úvod: Celiakie je multifaktoriální autoimunitní onemocnění, které je vyvoláno reakcí na gluten a s ním související proteiny u geneticky vnímavých jedinců. Genetické studie prokázaly vysokou asociaci celiakie s geny HLA (lidské leukocytární antigeny) II. třídy. Přibližně 90-95 % pacientů má HLA-DQ2 haplotyp (DQA1*05/DQB1*02), zbývajících 5-10 % je nositeli HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03) nebo zdědili pouze jednu alelu haplotypu HLA-DQ2. Přibližně 30 % zdravé populace má tento haplotyp, ale pouze u 1 % se vyvine celiakie. Pokud se u 30 % zdravých jedinců vyskytuje rizikový haplotyp a nevyvine se u nich celiakie, může to být ovlivněno odlišnou mírou exprese u zdravých a nemocných jedinců. Zda se u této skupiny celiakie projeví či nikoliv, může být ovlivněno odlišnou mírou exprese. Cíle: Cílem bylo navrhnout a otestovat systém primerů a sond pro kvantitativní PCR (QPCR), který bude amplifikovat všechny vybrané alely HLA-DQA1 a HLA-DQB1 kandidátních genů rizikových pro celiakii, a tento systém ověřit prostřednictvím kvantifikace relativní exprese rizikových genů u zdravých dárců a pacientů s celiakií. Metody: Do studie bylo zahrnuto 10 pacientů s recentní celiakií a 15 zdravých dárců, kteří byli vybráni z databáze Ústavu lékařské genetiky 3. LF UK na základě jejich genotypu HLA-DQA1 a HLA-DQB1. U pacientů byl... Available in a digital repository NRGL
Expresní profily vybraných kandidátních genů celiakie

Introduction: Celiac disease is a multifactorial autoimmune disease that is caused by a response to gluten and related proteins in genetically susceptible individuals. Genetic studies have ...

Okruhlicová, Šárka; Daňková, Pavlína; Novota, Peter
Univerzita Karlova, 2018

Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA
Králíková, Kristýna; Daňková, Pavlína; Šimková, Halina
2018 - Czech
Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the possibilities of reliable prediction of the complex morphology of facial traits on the basis of genome analysis and the ability to capture the variability of human facial morphology through genotype variability are highly limited. Complete genetic basis of the physiological variability of craniofacial traits remains more or less unknown. This master's thesis was created as a pilot study of the shared project of the Laboratory of 3D Imagining and Analytical Methods and the Laboratory of Molecular Anthropology on Department of Anthropology and Human Genetics. Material and Methods: The specimen collection is composed of DNA samples derived from 30 families (29 with 4 members, 1 with 5 members) who fulfilled required criteria. Nine single nucleotide polymorphisms were chosen based on the available information. Eight of them are linked to normal facial variability and one was chosen based on the assumed function of the gene where the polymorphism is located. There were two methods of genotyping: RFLP method with the use of restriction endonuclease and SNaPshot method. Morphological data were provided by the... Úvod: Genetická podmíněnost lidského obličeje je zřejmá při pohledu na členy rodin a pozoruhodná je podobnost monozygotních dvojčat, která jsou geneticky identická. Možnost spolehlivé predikce komplexní morfologie faciálních znaků na základě analýzy genomu a schopnost postihnout variabilitu morfologie lidského obličeje prostřednictvím variability genotypové je zatím silně omezená. Kompletní genetický podklad fyziologické variability kraniofaciláních znaků zůstává v podstatě neznámý. Tato diplomová práce vznikla jako pilotní studie společného projektu Laboratoře 3D zobrazovacích a analytických metod a Laboratoře molekulární antropologie Katedry antropologie a genetiky člověka. Materiál a metody: Soubor vzorků je tvořený 30 rodinami (29 rodin čtyřčlenných a 1 rodina pětičlenná), které splnily stanovené požadavky. Na základě dostupných informací bylo vybráno 9 jednonukleotidových polymorfismů; osm z nich je již spojováno s normální variabilitou obličeje, jeden byl vybrán na základě předpokladu funkce genu, ve kterém polymorfismus leží. Genotypizace probíhala dvěma metodami - pomocí restrikční endonukleázy metodou RFLP a metodou SNaPshot. Morfologická data byla poskytnuta Laboratoří 3D zobrazovacích a analytických metod. Závěr: Potvrdili jsme asociaci dvou polymorfismů s morfologií lidského obličeje.... Keywords: genetická podmíněnost kraniofaciální morfologie; dědičnost; SNP; SNaPshot; genetic determination of craniofacial morphology; heredity; SNP; SNaPshot Available in a digital repository NRGL
Genetická determinace a dědičnost kraniofaciálních znaků na základě vybraných lokusů DNA

Introduction: Genetic determination of human face is clearly visible in family members. The resemblance between monozygotic twins who are genetically identical is especially remarkable. So far the ...

Králíková, Kristýna; Daňková, Pavlína; Šimková, Halina
Univerzita Karlova, 2018

Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis
Ferencová, Blanka; Volf, Petr; Bilej, Martin
2018 - Czech
Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of the bitten host. Antigenic salivary proteins of Phlebotomus orientalis, main vector of visceral leishmaniasis in Sudan and Ethiopia, were identified using immunoblot with dog sera. The 5 most promising antigens were expressed in an E. coli bacterial system. Subsequently, these proteins were tested in ELISA with sera of domestic animals from Ethiopia naturally exposed to P. orientalis, and with sera of mice bitten experimentally by this sand fly species. Salivary gland homogenate (SGH) was used as the positive control. The best antigenic properties were detected in two recombinant proteins, Yellow-related protein PorSP24 and ParSP25-like protein PorSP65, especially in tests with sheep and dog sera. However, nonspecific binding of dog sera was also detected using both antigens. In addition, we proved that sera of mice repeatedly bitten by P. papatasi and Sergentomyia schwetzi do not crossreact with SGH and the tested recombinant proteins of P. orientalis. In a second part of this thesis we designed peptides representing epitopes recognized by specific anti-saliva antibodies. Two peptides were derived from... Sliny flebotomů obsahují proteiny a peptidy, které mají důležitou roli při sání krve. Některé z těchto proteinů jsou zároveň antigenní a v opakovaně poštípaném hostiteli se proti nim vytvářejí protilátky. Pomocí imunoblotu s psími séry jsme identifikovali antigenní proteiny slinných žláz Phlebotomus orientalis, který je hlavním přenašečem viscerální leishmaniózy v Súdánu a Etiopii. Pět nejnadějnějších proteinů bylo připraveno v rekombinantní formě v bakteriích E. coli a použito jako antigen v ELISA testech se séry domácích zvířat z Etiopie a myší z chovu, které byly vystaveny poštípání P. orientalis. Jako pozitivní kontrola byl použit homogenát slinných žláz (SGH). Nejlepší antigenní vlastnosti prokázaly dva rekombinantní proteiny Yellow-related protein PorSP24 a ParSP25-like protein PorSP65. Protilátková odpověď proti těmto proteinům vysoce korelovala s odpovědí proti SGH, zejména v testech s ovčími a psími séry. V testech s psími séry však byla u obou antigenů detekována také nespecifická vazba protilátek. Dále bylo zjištěno, že v testech s SGH a rekombinantními proteiny slinných žláz P. orientalis nedochází ke zkříženým reakcím se séry myší poštípaných P. papatasi a Sergentomyia schwetzi. Z obou výše zmíněných slinných proteinů byly následně navrženy a syntetizovány peptidy, které by měly být... Keywords: Phlebotomus; Leishmania; sliny; peptidy; Phlebotomus; Leishmania; saliva; peptides Available in a digital repository NRGL
Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis

Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of ...

Ferencová, Blanka; Volf, Petr; Bilej, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Nastavení genové exprese v dospělém mozku pokusného potkana po prenatálním vystavení metamfetaminu
Tomášková, Anežka; Černá, Marie; Rudá, Jana
2018 - Czech
Introduction: Methamphetamine is a drug frequently taken by drug-addicted pregnant women and happens to be one of the most commonly used drugs in the Czech Republic. This drug passes easily through a placental barrier into the fetus. Thus it can negatively affect not only the mother but also the prenatal development of her offspring. Objectives: This research aims to provide a general screening of gene expression in selected regions of the F1 generation of the brain prenatally affected by methamphetamine, to verify whether exposure to methamphetamine affects the generation of offspring of exposed females at the level of gene expression in selected regions of the brain, and to valuate possible changes in gene expression. Methods: In selected parts of the brain, collected from a rat, the microarray hybridization and the real-time PCR were set to evaluate express changes in the expression of selected genes. Results: Statistical analysis of the microarray hybridization did not show a significantly altered gene expression in the tested genes. Only boundary values for 13 genes were measured, which were further tested by the real-time PCR. After a statistic evaluation of the real-time PCR, the significantly altered expression was found in 2 genes. The notably changed expression of DRD3 and TACR3 genes... Úvod: Metamfetamin je droga často zneužívaná těhotnými ženami závislými na drogách a je současně jednou z nejčastěji užívaných drog v České republice. Tato droga prochází snadno placentární bariérou do organismu plodu a může negativně ovlivňovat nejen matku, ale i prenatální vývoj plodu. Cíle: V rámci projektu byly zjišťovány dlouhodobé účinky prenatální expozice metamfetaminu. Bylo zkoumáno, zda prenatální expozice MA ovlivňuje generaci potomků exponovaných samic na úrovni exprese genů ve specifických oblastech mozku (ve striatu, hipokampu a prefrontálním kortexu). Naše práce si klade za cíl provést obecný screening exprese genů ve vybraných oblastech mozku potkanů F1 generace prenatálně ovlivněných metamfetaminem a vyhodnocení případné změny exprese jednotlivých genů. Metody: Potkanům byly odebírány vybrané části mozku, kde byly metodou microarray hybridizace a real-time PCR stanoveny změny exprese vybraných genů. Výsledky: V rámci statistického vyhodnocení microarray hybridizace nebyla zjištěna signifikantně změněná exprese u žádného z testovaných genů. Byly zjištěny pouze hraniční hodnoty pro 13 genů, které byly dále testovány metodou real-time PCR. Po statistickém vyhodnocení real-time PCR byla signifikantně změněná exprese nalezena u 2 genů vztaženým ku jedné ze dvou endogenních kontrol.... Keywords: Metamfetamin; striatum; prefrontální kortex; hipokampus; prenatální expozice; mikroarrays; real-time PCR; Metamphetamin; striatum; prefrontal cortex; hippocampus; prenatal exposition; microarrays; real-time PCR Available in a digital repository NRGL
Nastavení genové exprese v dospělém mozku pokusného potkana po prenatálním vystavení metamfetaminu

Introduction: Methamphetamine is a drug frequently taken by drug-addicted pregnant women and happens to be one of the most commonly used drugs in the Czech Republic. This drug passes easily through a ...

Tomášková, Anežka; Černá, Marie; Rudá, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice
Niedoba, Michał; Horáček, Vít; Čech, Petr
2018 - Czech
In this thesis I compare selected aspects of the legislation of limited liability companies, both in Czech and Polish law. This thesis is divided into five chapters. In the first chapter I concisely outline the historical development of the legislation of limited liability companies. I describe its origins and specifics, both in Czechia and Poland. In the second chapter I talk about limited liability companies as a concept of positive law. I have included this chapter in the thesis so I could describe the legal foundations of limited liability companies in both jurisdictions. In this chapter I also aim to concisely describe the basic law provisions, especially regarding the Business Corporations Act and "kodeks spółek handlowych", which are concerned with this company type. I try to find similarities and differences in the understanding of limited liability companies in both jurisdictions. The third chapter concisely summarizes the influence of European legislations on the individual nation legislations of limited liability companies. In this chapter I demonstratively list the directives both Czechia and Poland have implemented into their legislations. In the fourth chapter I describe the identifying attributes of limited liability companies. The chapter begins with business names, which is then... V této diplomové práci srovnávám vybrané aspekty právní úpravy společnosti s ručením omezeným v českém a polském právu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první nastíním stručný vývoj právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Popíšu její počátky a specifika v českých zemích i v Polsku. Ve druhé kapitole se zabývám společnosti s ručením omezeným jako pojmem pozitivního práva. Tuto kapitolu jsem do práce zařadil, abych mohl popsat právní základ společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. V této kapitole si rovněž kladu za cíl stručně popsat základní ustanovení zákonů, zvláště zákona o obchodních korporacích a "kodeksu społek handlowych", které se této společnosti týkají. Snažím se najít podobnosti i rozdíly v chápání společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. Kapitola tři stručně shrnuje vliv evropského práva na národní právní úpravy společnosti s ručením omezeným. V této kapitole jsou vypsány demonstrativním výčtem směrnice, které Česká republika a Polská republika implementovaly do svých právních řádů. V kapitole čtyři popisuji identifikační znaky společnosti s ručením omezeným. Kapitola začíná obchodní firmou, následuje její konstrukce a zásady, kterými se podnikatel při volbě obchodní formy musí řídit. Zabývám se rozdílem mezi právem k firmě jako právem majetkovým v... Keywords: společnost s ručením omezeným; srovnání české a polské právní úpravy; založení společnosti; limited liability company; comparison of Czech and Polish legislation; foundation of a company Available in a digital repository NRGL
Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice

In this thesis I compare selected aspects of the legislation of limited liability companies, both in Czech and Polish law. This thesis is divided into five chapters. In the first chapter I concisely ...

Niedoba, Michał; Horáček, Vít; Čech, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Databáze konferencí a publikací II
Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její rozšíření. Úpravy spočívají ve vylepšení uživatelské přívětivosti, zavedení evidence referencí, citací a jejich rozpoznání, evidence vlastních publikací uživatele, zavedení uživatelských štítků u publikací, zavedení možnosti uvádět více ISBN/ISSN u časopisů, ročníků konferencí a publikací a dalších drobnějších úpravách.The thesis presents extension of Web application for publication and conference management software used at the Faculty of Information Technology of Czech Technical University in Prague. The thesis describes and analyses the current application. On the basis of this analysis an extension of the application is designed. The revision improves user interface and implements possibility to add references and citations, their recognition, to keep a record of user's own publications, user's own tags for publications, possibility to add more ISBN/ISSN to journals, conference years and publications as well as additional minor modifications. Keywords: Správa publikací,správa konferencí,aplikace,reference,citace,štítky,webová aplikace,Nette,MySQL; Publication management software,conference management software,references,citations,tags,Web application,Nette,MySQL Available in digital repository of ČVUT.
Databáze konferencí a publikací II

Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy ...

Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii
Ježdík Petr; Bárta Martin; Dostál Jiří
2018 - Czech
Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace kanálů, atd. Zpracování signálu a vykreslování využívá hardwarovou akceleraci. Program podporuje soubory typu GDF, EDF a MAT, což umožňuje přímé použití ve výpočetním prostředí Matlab.This thesis describes the extension of a program for visualization and analysis of EEG data with focus on epilepsy. Among the supported functions belong: advanced filtering, automatic detection analyzes, montages -- programmable combinations of channels, etc. Signal processing and rendering use HW acceleration. The program supports file formats GDF, EDF and MAT, which enables direct usage in Matlab. Keywords: EEG,epilepsie,hardwarová akcelerace,GDF,EDF,biologické signály,zpracování digitálních signálů,Matlab; EEG,epilepsy,hardware acceleration,GDF,EDF,biological signals,digital signal processing,Matlab Available in digital repository of ČVUT.
Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii

Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- ...

Ježdík Petr; Bárta Martin; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace doporučovacích algoritmů
Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
2018 - English
V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá výběrem takových algoritmů a navrhnutim optimal-izačni procedury, která bude schopná nalézt vhodné hyper-parametry těchto algoritmů. Výsledky jsou pak ověřeny na reálných datasetech.Various recommendation algorithms have been proposed in recent years. However, each of them has one thing in common. It is essential to tune their hyper-parameters in order to achieve good results. This work has focused on selecting modern and scalable algorithms. The aim has been to design and implement an optimization procedure capable of fine-tuning their hyper-parameters and evaluate the results on real-world datasets. Keywords: Rekomendačni systémy,hluboké učeni,hyper-parametrickáoptimalizace; Recommendation systems,deep learning,hyper-parameter optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace doporučovacích algoritmů

V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých ...

Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu
Bukovský Ivo; Maršík Petr; Rohan Pavel
2018 - Czech
Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro identifikaci teoretického systému druhého rádu a neznámého reálného systému navarovacího procesu popsaného namerenými daty. Diskrétní statické lineární i kvadratické jednotky slouží jako zpetnovazební, adaptivní regulátor, také pro porovnání s konvencním PID regulátorem. K adaptaci procesu identifikace a rízení slouží gradientní krokové i dávkové optimalizacní algoritmy.The goal of this theses is a study of identification and control of hardfacing process using linear and non-linear neural networks and units. Discretetime dynamic linear and quadratic neural unit are used for identification of theoretical second order system and unknown hardfacing system descríbed by measured data. Discrete-time static linear and quadratic units are used as a adaptive controller. For comparation there is also a conventional closed loop control system with PID. There are gradient on-line and batch optimization algorithms used for the adaptation of neural units used for identification and control. Keywords: navařování,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,teorie řízení,MRAC; hardfacing,cladding,PTA,MLP,HONU,RLS,NGD,L-M,control theory,MRAC Available in digital repository of ČVUT.
Adaptivní optimalizace pulsního proudu plazmového navařovacího automatu

Cílem této práce je studie identifikace a rízení navarovacího procesu pomocí lineárních i nelineárních neuronových sítí a jednotek. Diskrétní dynamické lineární i kvadratické jednotky jsou použity pro ...

Bukovský Ivo; Maršík Petr; Rohan Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases