Number of found documents: 210671
Published from to

"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě
MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
2018 - Czech
Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí Východního bloku. Dotýká se soupeření Spojených států a Sovětského svazu ve Studené válce. Diplomová práce se ve svém výzkumu primárně zaměřuje na americký přínos na ukončení evropských komunistických režimů, a především na vliv prezidenta Ronalda Reagana a jeho administrativy. The major objective of The Diploma Thesis is to put in place several scenarios on a termination of the Communist Regimes of Eastern Europe that formed a part of the Eastern Block countries in the 20th century, explaining how these countries came to an end. The Thesis is concerned with the Cold War and its antagonists - The United States and The Soviet Union. The primary aim of this Paper is to demonstrate the US' contribution to ending the conflict, especially how the Reagan Administration influenced the collapse of the Communist Regimes in Europe. Keywords: Studená válka; Ronald Reagan; Reaganova administrativa; Sovětský svaz; Michail Gorbačov; Východní blok; A City Upon a Hill; The Cold War; Ronald Reagan; The Reagan Administration; The Soviet Union; Mikhail Gorbachev; The Eastern Block; A City Upon a Hill Available in digital repository of UPOL.
"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě

Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí ...

MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature
VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
2018 - English
Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z dvou hlavních částí: afro-americké a asijsko-americké zkušenosti, přičemž každá z nich se dále dělí na teoretickou část, jejíž náplní je zejména vykreslení kulturního a historického kontextu, který je nutná pro pochopení analyzovaných literárních děl a sociálního postavení jednotlivých etnik, a praktickou část, která se věnuje amotné analýze děl autorek pocházejících z těchto dvou prostředí. This thesis concentrates on the images of feminine beauty in the mainstream American society, the ideals of beauty that they represent and the effects that the ideals have on women of different ethnicities. The thesis is divided into two main parts: African American and Asian American experience. Theoretical part provides a historical and cultural context which is necessary for understanding the literary works analyzed in the thesis and the position of the individual ethnic groups within the mainstream American society. Practical part focuses on the analysis itself. Keywords: mýtus bílé krásy; Spojené Státy; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee; white beauty myth; United States; Toni Morrison; Wallace Thurman; Gish Jen; Julie Otsuka; Bharati Mukherjee Available in digital repository of UPOL.
The ambivalent effects of white female beauty standards in multiracial America, as reflected in modern literature

Tato práce je zaměřená na obrazy ženské krásy v americké společnosti, a pozitivní a negativní efekty těchto obrazů na sebepojetí žen pocházejících z různých etnických prostředí. Práce se sestává z ...

VIDAŠIČOVÁ, Barbora; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA
ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další část představuje samotný výzkum a popisuje kvantitativní obsahovou analýzu, kódovací jednotku, výzkumné otázky a kódovací postup. V druhé části této diplomové práce jsou představeny výsledky výzkumu kvantitativní obsahové analýzy a výsledky jednotlivých kategorií jsou popsány a představeny jednotlivě a poté je představeno srovnání výsledků vzhledem k výzkumným otázkám. V poslední části této diplomové práce je nejdříve představena metodologie kvalitativní obsahové analýzy a poté je provedena samotná analýza, která je zakončena shrnutím výsledků kvalitativní obsahové analýzy. This diploma thesis deals with tabloidization in sport news in the Czech Republic and the USA. First, the theoretical background surrounding tabloidization is examined and specific means of tabloidization are defined. Next part of this thesis defines the research itself and the strengths and weaknesses of the quantitative and qualitative content analysis are described. After that, the coding unit, the research questions and the coding scheme are presented. The second part of this thesis consists of the results of the research of the quantitative content analysis and each means of tabloidization is presented and commented on separately and then the results are compared in relation to the research questions. The final part of this thesis first presents the methodology of the qualitative content analysis and then the analysis itself is presented with a summary of the results from the qualitative content analysis at the end. Keywords: Bulvarizace; hard news; soft news; infotainment; kvantitativní obsahová analýza; kvalitativní obsahová analýza; sportovní zpravodajství.; Tabloidization; hard news; soft news; infotainment; quantitative content analysis; qualitative content analysis; sport news. Available in digital repository of UPOL.
The Influence of Tabloidization on Sports News in the Czech Republic and the USA

Tato diplomová práce se zabývá bulvarizací sportovního zpravodajství v Česku a USA. V první řadě jsou definovány způsoby bulvarizace, které jsou součástí teoretické části této diplomové práce. Další ...

ZAPLETALÍK, Radim; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Konceptualizace zvuku a jeho recepce ve výtvarném umění v Československu
FRANK, Jakub; CSERES, Josef
2018 - Czech
Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v prosté formě snaží obsáhnout fenomén, který je u nás stále opomíjen. Z tzv. nových médií vybírá sluchovou složku jako výchozí pro specifické smyslové vnímání uměleckého díla. Důraz bude kladen na teoretickou podstatu zvuku v umění a jeho specificitu v československém a současném českém a slovenském prostředí. Záběr tématu se dotýká jak např. grafických partitur a vizuálních (kresebných a malířských) záznamů hudby a zvuku, tak i zvukových instalací, pracujících s reprodukcí zvuku, nebo zvukových konceptů. Od předchůdců dnešních sound-artists futuristů, muzikalistů, dadaistů nebo následovníků myšlenek Johna Cage až po autory, kteří v 60. let dali základy tomu, čemu dnes říkáme sound art. The thesis aims to look at the major avantgarde that took place in the 20th century music in the context of later developped sound art. In the second part the thesis follows two lines of focus on sound in the arts in former czechoslovakia through the personalities of Milan Grygar and Milan Knížák. Keywords: zvuk; umění; knížák; grygar; sound; art knížák; grygar Available in digital repository of UPOL.
Konceptualizace zvuku a jeho recepce ve výtvarném umění v Československu

Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v ...

FRANK, Jakub; CSERES, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting
KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
2018 - English
Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, teoretická časť, tiež vysvetľuje spojitosť medzi spomínanými javmi. Praktická časť práce, ktorá je založená na klasifikácii "hedžov" vypracovanej v súlade s literatúrou použitou v teoretickej časti, obsahuje kvantitatívnu, ako aj kvalitatívnu analýzu "hedžov" a "boostrov" v politickom diskurze. Kvantitatívna ako aj kvalitatívna analýza skúma výskyt spomínaných výrazov v prezidentských debatách so zameraním na nepravdivé výroky. Práca skúma nielen výskyt a typológiu "hedžov" a "boostrov", ale aj charakter nepravdivých výrokov a ich zmenu z diachronického hľadiska. Práca sa snaží zodpovedať otázku, či existuje spojitosť medzi "hedžmi" a bullshittingom a či ich nedostatok v reči môže predznamenávať snahu o bullshitting zo strany rečníka. Práca tiež vysvetľuje, prečo je bullshiting považovaný za fenomén takzvanej "post-truth doby", v ktorej sa podľa mnohých žijeme od roku 2016 . The aim of this thesis is to provide an overview of the literature concerning cooperative principle, lying, deceiving and bullshiting, as well as the literature describing functions and importance of hedges and boosters. The theoretical part also explains the connections between these terms. The practical part includes a qualitative and quantitative analysis, based on the classification of the examined expressions, which was made in accordance with the literature used in the theoretical part. The thesis seeks to answer the question, whether can be hedges, especially their lack and avoidance, one of the defining features of bullshiting. The thesis demonstrates why is bullshiting believed to be part of the "post-truth age", which supposedly started in 2016. Keywords: kooperačný princíp; klamstvo; lož; nepravdivý výrok; bullshitting; "hedž"; "booster"; "posttruth"; cooperative principle; lying; deceiving; bullshitting; hedge; booster; "post-truth" Available in digital repository of UPOL.
The Role of Hedges in Political Discourse in Connection with Lying, Deceiving and Bullshitting

Cieľom tejto práce bolo poskytnúť súhrn literatúry, ktorá sa zaoberá kooperačným princípom, klamstvom či bullshittingom a taktiež súhrn teórií, ktoré opisujú náturu a funkcie "hedžov". Prvá, ...

KOVAČOVIČOVÁ, Dajana; JANEBOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres
BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na podrobné vylíčení politické a historické situace včetně detailních informací o teroristické skupině RAF, s jejíž působením je Ulrike Meinhof úzce spojována. V biografickém provedení se autor zaměřuje na životní milníky novinářky. Publicistický žánr a beletrie je zastoupena totožným autorem. Ve zvolených žánrech se pohledy na její osobu liší a ve dvou vybraných se vůbec nevyskytuje. The primary aim of this diploma thesis is to portray Ulrike Meinhof's personality in five texts of different genres. The circumstances of her death are dealt with in a legal text. The historical text focuses on a detailed account of the political and historical situation, including detailed information about the RAF terrorist group, with which Ulrike Meinhof is closely associated. In biographical work, the author focuses on the journalist's life milestones. The publicistic genre and fiction is represented by the same author. In selected genres, the views of her person differ, and she does not appear in the two selected. Keywords: Ulrike Meinhof; RAF; Characterization; Interpretation; the International Commission of Inquiry; The Death Ulrike Meinhof; Stefan Aust; The Baader Meinhof Complex; Alois Prinz; Heinrich Böll; Biography; Fiction; Report; The Lost Honor of Katharina Blum; or how violence develops and where it can lead Available in digital repository of UPOL.
Die Figur von Ulrike Meinhof in fünf literarischen Texten verschiedener Genres

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazení osobnosti Ulrike Meinhof v pěti textech různých žánrů. Okolnosti její smrti jsou zpracovány v právnickém textu. Historický text se zaměřuje na ...

BULANTOVÁ, Jana; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv
KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
2018 - English
Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a přístupy ke klasifikaci metatextových prostředků. V další části jsou prezentovány výsledky analýzy českých a anglických textů, které jsou následně porovnávány z hlediska množství a typu metadiskurzu. Analýza vychází z Hylandovy klasifikace, která rozlišuje deset typů metadiskurzu. Součástí této diplomové práce je také rétorika v dopisech akcionářům. Všechny texty jsou zkoumány z hlediska toho, jakým způsobem je v nich realizovány přesvědčovací funkce projevu. This MA thesis explores language resources of metadiscourse in Czech and English CEOs' letters. The first part contains theoretical introduction and approaches to classification of metadiscourse. In the next parts, the results of analyses of Czech and English texts are presented. The results are subsequently compared in terms of quantity and type of metadiscourse. The analysis is based on Hyland's classification which distinguishes ten types of metadiscourse. This thesis also explores rhetoric in CEOs' letters. All texts are examined in terms of how they realize rhetorical appeals. Keywords: metadiskurz; výroční zprávy; slovo úvodem; čeština; angličtina; rétorika; Hyland; metadiscourse; annual reports; CEOs' letters; Czech; English; rhetoric; Hyland Available in digital repository of UPOL.
Metatextové prostředky ve vybraných částech českých a anglických výročních zpráv

Tato diplomová práce zkoumá jazykové prostředky, jakými se vyjadřuje metadiskurz v dopisech určených akcionářům na úvod výročních zpráv firem. První část obsahuje teoretický úvod do problematiky a ...

KOUBKOVÁ, Tereza; MOLNÁR, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jev síťové lásky
HOLUBOVSKA, Tetiana; SLOBODA, Zdeněk
2018 - Czech
Magisterská práce je zaměřena na zkoumání realizace intimních a partnerských vztahů, které je možné také označit pojmem láska v současné síťové společnosti. Konkrétněji půjde o "lásku" realizovanou výhradně prostřednictvím technologických sítí, tedy bez osobního kontaktu. Pomocí chápajících rozhovorů bude ve výpovědích vybraných informantů poukázáno na to, jak lidé označují, prožívají a rozumějí tomuto novému pojetí "síťové lásky", a zároveň na její možné podoby a definice. Pomocí vypovědí respondentů bylo také zjištěno, jak sociální sítě na internetu vstupují do procesu "síťové lásky". Magisterská práce přispívá k formování koncepce fenoménu, jenž by se mohl označovat "síťová láska", a jeho možné adaptaci ve vědeckém prostředí, obzvláště pak v rámci humanitních a společenských věd. The master's thesis is focused on exploring the realization of intimate and partnership relationships, which can also be called as love in the current network society. More specifically, it will be a "love" realized exclusively through technological networks, i.e. without personal contact. With the help of the comprehensive interviews, the testimonials of selected informants will show how people identify, experience and understand this new concept of "love via internet" and at the same time its possible forms and definitions. With the help of respondents, it was discovered how social media on the internet influences the "love via internet". This Master Thesis contributes to the formation of a phenomenon concept that could be called "love via internet" and its possible adaptation in the scientific environment, especially in the humanities and social sciences. Keywords: síťová společnost; kvalitativní výzkum; chápající rozhovor; zakotvená teorie; tekutá společnost; konfluentní láska.; network society; qualitative research; Comprehensive Interview; grounded teory; liquid society; confluent love Available in digital repository of UPOL.
Jev síťové lásky

Magisterská práce je zaměřena na zkoumání realizace intimních a partnerských vztahů, které je možné také označit pojmem láska v současné síťové společnosti. Konkrétněji půjde o "lásku" realizovanou ...

HOLUBOVSKA, Tetiana; SLOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vznik Južného Sudánu a jeho vývoj po nadobudnutí nezávislosti v roku 2011
BORŠ, Viktor; ŽÍDKOVÁ, Markéta
2018 - Czech
Táto magisterská diplomová práca je jedno- prípadovou štúdiou a jej cieľom je naznačiť vnútorný vývoj Južného Sudánu a analyzovať príčiny súčasnej nestability v Južnom Sudáne. Prvá kapitola predstavuje teoretický koncept zdrojov vypuknutia občianskej vojny. Druhá kapitola sa zaoberá historickým vývojom Južného Sudánu od roku 1973, kedy získal autonómiu až po rok 2000, kedy boli obnovené mierové rokovania medzi sudánskou vládou a povstalcami z Južného Sudánu. Tretia kapitola rieši mierové jednania a následne prechodné obdobie 2005-2011. Snažíme sa v tejto kapitole zistiť problémy, ktoré neboli vyriešené počas prechodného obdobia aj keď jeho cieľom bolo budovanie jednoty. Štvrtá kapitola sa zaoberá samotnými príčinami vypuknutia vojny. Príčiny sú rozdelené do kategórií: činnosť a motivácia povstaleckých skupín, socioekonomická situácia, politická situácia, etnická diverzita a tribalizmus, vplyv tretích strán. This master thesis is a single-case study and its aim is to indicate the inner development of South Sudan and to analyze the causes of the current instability in the South Sudan causing the civil war. The first chapter presents the theoretical concept of the sources of the outbreak of civil war. The second chapter deals with the historical development of the South Sudan since 1973, when it gained autonomy until 2000, when peace talks between the Sudanese Government and South Sudan insurgents were resumed. The third chapter deals with peace negotiations and then the Transition Period 2005-2011. We are trying to find in this chapter the problems that have not been resolved during the transition period, even if its goal was building unity. The fourth chapter deals with the very causes of the outbreak of the civil war. The causes are divided into the following categories: activity and motivation of rebel groups, socio-economic situation, political situation, ethnic diversity and tribalism, influence of third parties to the conflict. Keywords: Južný Sudán; Sudán; občianska vojna; ropa; etnická diverzita; politický konflikt; South Sudan; Sudan; civil war; oil; ethnic diversity; political conflict Available in digital repository of UPOL.
Vznik Južného Sudánu a jeho vývoj po nadobudnutí nezávislosti v roku 2011

Táto magisterská diplomová práca je jedno- prípadovou štúdiou a jej cieľom je naznačiť vnútorný vývoj Južného Sudánu a analyzovať príčiny súčasnej nestability v Južnom Sudáne. Prvá kapitola ...

BORŠ, Viktor; ŽÍDKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Život dítěte na venkově ve 2. polovině 19. století očima sběratelů lidových tradic
PROKEŠOVÁ, Kristýna; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; BUREŠOVÁ, Jana
2018 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na děti žijící na venkově ve 2. polovině 19. století. Prameny, které pojednávají o našem tématu, sepsali zejména etnografové a sběratelé lidových tradic napříč naší zemí. Práce obsahuje kapitoly týkající se narození dítěte a jeho křtu. Následují kapitoly tykající se péče, se kterou jsou spjata dětská strava, koupele a hygiena a spánek. Se spánkem jsou spojeny uspávací rituály v podobě ukolébavek a modliteb. Důležitou součástí péči o dítě je také oděv. Práce bude dále reflektovat vztahy v rodině, především mezi dítětem a matkou. S tím je úzce spjata výchova dítěte, která je silně ovlivněna vírou. Mezi výchovné prostředky řadíme i tresty a z toho důvodu se jim práce také věnuje. V neposlední řadě je výchova vesnických dětí spjata s postavou pěstounky, která na ně měla silný vliv i v dospělosti. K dětem neodmyslitelně patří zábava, především hry na čerstvém vzduchu. A s pobytem na čerstvém vzduchu souvisí i dětské povinnosti okolo hospodářství. This diploma thesis is focused on children living in the rural areas in the second half of 19th century. The sources concerning our topic come particularly from ethnographers and folk tradition collectors across our state. This thesis contains chapters regarding childbirth and his baptizing. Following chapters deal with care including children´s diet, bathing, hygienic habits and sleep. Related to the sleep there are mentioned sleep-inducing rituals, such as lullabiesand prayers. Next important part of child welfare is clothing. This work further reflects relationships in the family, above all, relationship between the child and the mother. These relationships along with religious belief are aspects that determine child´s upbringing. Among ways of upbringing we count punishment as well and that is why this work deals with it. Last but not least aspect of upbringing of rural children is the presence of foster mother, who influenced them deeply, even in their adulthood. When speaking about children, we have to mention inseparable topic as well - children´s amusement, mainly outdoor activities. And these activities are related to children´s duties in their homestead. Keywords: Děti; venkov; život na venkově; 2. polovina 19. století; lidová kultura; tradice; zvyky; Children; country; country life; the second half of the 19th century; folk culture; tradition; habits Available in digital repository of UPOL.
Život dítěte na venkově ve 2. polovině 19. století očima sběratelů lidových tradic

Diplomová práce je zaměřena na děti žijící na venkově ve 2. polovině 19. století. Prameny, které pojednávají o našem tématu, sepsali zejména etnografové a sběratelé lidových tradic napříč naší zemí. ...

PROKEŠOVÁ, Kristýna; ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila; BUREŠOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases