Number of found documents: 242811
Published from to

Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy
Capoušek Ladislav; Findejs Matouš; Hajzler Ota
2018 - English
Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího zatížení lze očekávat. Trendy v letecké dopravě však nahrávají nízkonákladovým dopravcům, u kterých nejsou například odbavená zavazadla v ceně letenky. To má za následek vyšší hmotnost příručních zavazadel. Za další výrazný faktor lze považovat zvyšující se průměrnou hmotnost populace jako takovou. To by do budoucna mohlo vést k tomu, že legislativou stanovené hmotnosti již nebudou dostačující, což by mohlo mít dopad na bezpečnost v letecké dopravě.Mass of passengers has a significant influence on amount of fuel on board. Current legislation determines standard masses of passengers and their luggage, which gives an idea about the expected total mass of payload on board. Increasing number of passengers transported by low-cost carriers is one of the main trends in air transport. However, checked baggage may not be included in a price of the low-cost carrier ticket. As a consequence, weight of hand luggage is increasing. Generally increasing weight of population can be also considered as an important factor. It may lead to the fact that current standard masses will be no longer sufficient. It would have an impact on safety in air transport. Keywords: Plánování letu,hmotnost cestujících,hmotnost zavazadel,legislativa,spotřeba paliva,platící zatížení,efektivita; Flight planning,weight of passengers,weight of luggage,legislation,fuel consumption,payload,efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy

Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou ...

Capoušek Ladislav; Findejs Matouš; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv otvorů na rozložení napětí na skleněném nosníku
Sokol Zdeněk; Lavko Martin; Vencl Radim
2018 - English
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pôsobením prostého nosníka z jednovrstvého skla s diskontinuitami v jeho geometrii. Diskontinuita je zavedená štyrmi otvormi symetricky umiestnenými na nosníku. Tento typ zjednodušenej konštrukcie predstavuje výrez z reálnej konštrukcie, kde sú obdobné sklenené komponenty použité ako primárne nosné konštrukcie podporujúce zasklenie striech alebo pochôdznych častí mostov pre peších. Hlavným zameraním tejto práce je skúmanie rozloženia napätia okolo otvorov a vplyvu rozdielneho priemeru otvorov a ich umiestnenia na nosníku vzhľadom na vzniknuté napätie v ich tesnej blízkosti. Vzhľadom na to, že Eurokódové normy pre sklenené konštrukcie ešte nie sú kodifikované a väčšina súčasnej literatúry poskytuje iba doporučené priemery otvorov a ich vzdialenosť od okraja na základe hrúbky sklenenej tabule, táto práca poskytne budúcim dizajnérom sklenených nosných konštrukcií bližšie oboznámenie sa s priebehom napätia v uvedenej oblasti. K dosiahnutiu a poskytnutiu týchto informácií budúcim dizajnérom nosných konštrukcií zo skla sa použila ako aj experimentálna analýza, tak numerická analýza spolu s parametrickou štúdiou.Presented master's thesis describes the behaviour of simply supported single ply glass beam with discontinuities in its geometry. Discontinuity is introduced by four openings symetricaly placed over the beam. This type of simplified structure represents cut out of real constructions where similar glass components are used as primary load bearing structures supporting glazings of roofs or decks of pedestrian bridges. The main focus of this thesis is in research of stress distribution around openings and how different diameter of a hole and its placement with respect to the edges of beam influence stresses in its close proximity. As Eurocode standards for glass structures are still not codified and most of the nowadays literature only provide suggested diameters of holes and their distance to the edge based on the thickness of the glass pane this thesis will provide the future designers of glass load bearing structures with closer look at stress distribution around mentioned area. In order to bring those informations to theirs seekers, both experimental analysis and numerical analysis together with parametric study were used. Keywords: sklo,nosné konštrukcie zo skla,nosníky,otvory,rozloženie napätia,tepelne spevnené sklo,jednovrstvé sklo,prostý nosník; glass,glass load bearing structures,beams,holes,stress distribution,heat-strenghtened,one ply beam,simply supported Available in digital repository of ČVUT.
Vliv otvorů na rozložení napětí na skleněném nosníku

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pôsobením prostého nosníka z jednovrstvého skla s diskontinuitami v jeho geometrii. Diskontinuita je zavedená štyrmi otvormi symetricky umiestnenými na nosníku. ...

Sokol Zdeněk; Lavko Martin; Vencl Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace výroby technického sněhu
Vítek Miroslav; Šidlík Tomáš; Klein Vít
2018 - Czech
Tato práce se zabývá využitím záporné regulační energie pro výrobu technického sněhu, jako způsobem snížení nákladů na elektrickou energii. Součástí práce je matematický model, který zpracovává data o počasí a data o zobchodované záporné regulační energii. Po nastavení technických parametrů modelu podle konkrétního skiareálu vypočítá model potenciální výšku vyrobeného sněhu a datum a čas dosažení požadované výšky sněhu. V závěru práce je navržena komunikace nutná pro případnou implementaci.This thesis deals with the use of negative regulatory energy for the production of technical snow as a way of reducing the cost of electricity. Part of the thesis is a mathematical model that processes weather data and data on traded negative regulatory energy. After setting the technical parameters of the model according to a particular ski resort, the potential snow height and the date and the time of the required snow height will be calculated. Communication necessary for possible implementation is proposed at the end of the thesis. Keywords: regulační energie,počasí,technický sníh,zasněžování; regulatory energy,weather,technical snow,snowmaking Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace výroby technického sněhu

Tato práce se zabývá využitím záporné regulační energie pro výrobu technického sněhu, jako způsobem snížení nákladů na elektrickou energii. Součástí práce je matematický model, který zpracovává data o ...

Vítek Miroslav; Šidlík Tomáš; Klein Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Hluková problematika příletových tratí
Kraus Jakub; Kotvaldová Tereza; Štumper Marek
2018 - Czech
Diplomová práce "Hluková problematika příletových tratí" mapuje hlukovou problematiku na příletových tratích. Cílem práce je určit možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro snížení hluku pro dráhu 24 na Letišti Václava Havla Praha. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti hluku, vliv nadměrného hluku na zdraví člověka, hluková certifikace letadel, hlavní zdroje hluku letadel. V závěru teoretické části jsou pak popsány jednotlivé metody, které vedou ke snížení hluku na příletových tratích. Poslední kapitolou této diplomové práce je pak vizualizace hlukových úspor některých metod, které snižují hluk, v programu Matlab.The diploma thesis "Aviation Noise Issue on Standard Terminal Arrival Routes" maps aviation noise issue on arrival routes. The aim of the thesis is to determine the possible noise savings caused by the implementation of methods reducing noise for RWY 24 at Václav Havel Airport Prague. The theoretical part of this thesis describes characteristic of noise, impact of noise on humans health, aircraft noise certification, main sources of aviation noise. In the end of theoretical part of thesis are described methodes reducing aviation noise on arrival routes. The last chapter of this diploma thesis is about visualization of noise savings in implementation some of methods reducing noise on arrival routes in program Matlab. Keywords: hluková problematika,příletové tratě,hluková certifikace letadel,hlavní zdroje hluku letadel,optimalizace příletů,vizualizace hlukových úspor; aviation noise issue,standard terminal arrival routes,aircraft noise certification,main sources of avition noise,optimization of arrivals,visualization of noise saving Available in digital repository of ČVUT.
Hluková problematika příletových tratí

Diplomová práce "Hluková problematika příletových tratí" mapuje hlukovou problematiku na příletových tratích. Cílem práce je určit možné hlukové úspory způsobené implementací postupů a metod pro ...

Kraus Jakub; Kotvaldová Tereza; Štumper Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analytické metody optimalizace ploch
Macek Daniel; Dědeček Jan; Tatýrek Václav
2018 - Czech
Diplomová práce na téma Analytické metody optimalizace ploch se zaměřuje na způsoby přizpůsobení pracovního prostředí a prostor v rámci administrativních budov. Teoretická část se zabývá popsáním oboru facility management, osoby facility manažera a jeho činnosti v návaznosti na obor space management, kde jsou uvedeny požadavky na prostorové řešení administrativních budov, které je nutné dodržovat jak při návrhu nových budov, tak při návrhu optimalizace budov již postavených. Dále jsou zde uvedeny typy kancelářských pracovišť a prostorových konceptů jak tradičních, tak i modernějších. Část praktická se zabývá konkrétním řešením modelové situace řešení nedostatku prostoru v rámci konkrétního oddělení na Fakultě Stavební ČVUT, návrhu možných variant řešení a jejich následným vyhodnocením a výběrem optimální varianty.The diploma thesis on the Analytical Methods for Space Optimization focuses on ways of adaptation of work environment and spaces within administrative buildings. The theoretical part deals with the description of the facility management, the facility manager and its activities in the sphere of space management, where are presented requirements for spatial solution of administrative buildings, which must be observed both in the design of new buildings and in the design of optimization of buildings already built. There are also types of office workplaces and spatial concepts both traditional and modern. The practical part deals with the concrete solution of the model situation of the solution of the lack of space within the specific department at the Faculty of Civil Engineering, the design of possible solution variants and their subsequent evaluation and selection of the optimal variant. Keywords: Optimalizace,Space management,Facility management,kancelářské pracoviště,správa ploch; Optimalization,Space management,Facility management,Office workspace,Area management Available in digital repository of ČVUT.
Analytické metody optimalizace ploch

Diplomová práce na téma Analytické metody optimalizace ploch se zaměřuje na způsoby přizpůsobení pracovního prostředí a prostor v rámci administrativních budov. Teoretická část se zabývá popsáním ...

Macek Daniel; Dědeček Jan; Tatýrek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely
Kraus Jakub; Machuta Jakub; Fousek Jan
2018 - Czech
Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím přispívají k pochopení tohoto v určitých částech značně komplikovaného předpisu. K vizualizaci byly vybrány postupy pro letištní službu řízení, se kterými rovněž souvisí druhy a minima rozstupů na letišti a v blízkosti letišť. Nedílnou součástí práce je pro účely animací vytvořené fiktivní letiště, na kterém probíhají jednotlivé animace.The result of the presented master thesis is a set of educational animations. The animations describe certain parts of procedures for air navigation services in the form of practical demonstrations with appropriately applied theoretical background based on L 4444 and thus contribute to the understanding of this, in certain parts, very complicated regulation. For the visualization, procedures for aerodrome control service have been selected, which also relates to the separation methods and minima at the aerodrome and in the vicinity of aerodromes. An integral part of the work is fictional aerodrome, which has been created for the animation purposes and on which individual animations take place. Keywords: ICAO Doc 4444,L 4444,vizualizace,animace,postupy,letištní služba řízení,atc,rozstupy,minima,fiktivní letiště; L 4444,visualization,animation,procedures,aerodrome control service,atc,separation,minima,fictional aerodrome,ICAO Doc 4444 Available in digital repository of ČVUT.
Vizualizace předpisu ICAO Doc 4444 pro výukové účely

Výsledkem předložené diplomové práce je soubor výukových animací, které popisují formou praktických ukázek s vhodně podanou teorií část postupů pro letové navigační služby z předpisu L 4444, a tím ...

Kraus Jakub; Machuta Jakub; Fousek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces
Stojić Slobodan; Pazdro Vladimír; Havíř Radomír
2018 - Czech
Diplomová práce "Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces" popisuje v první části druhy dopravy na letiště používané ve světě. Dále analyzuje současný stav na Letišti Václava Havla a popisuje varianty vedoucí ke zlepšení dopravy na letiště. Na závěr jsou vypočítány délky front pro každý druh navrhovaného kolejového spojení a doporučena nejlepší varianta.The diploma thesis "Public Transport to the Airport and Its Influence on Handling Process" focuses on types of transport to the airport, that are used in the world. Than it analysis nowadays system of ground transportation to Václav Havel Airport Prague and projects to improve it. At the end, a queuing process of passport and security control is being shown depending on the type of rail transport system. Keywords: obchodní odbavení cestujících,letiště,veřejná doprava,tvorba fron; passengers business check-in,airport,public transport,queuing proces Available in digital repository of ČVUT.
Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces

Diplomová práce "Analýza způsobů dopravy cestujících na letiště s vlivem na odbavovací proces" popisuje v první části druhy dopravy na letiště používané ve světě. Dále analyzuje současný stav na ...

Stojić Slobodan; Pazdro Vladimír; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Inovace systému výběrových řízení v rámci facility firmy
Macek Daniel; Hruška Ondřej; Měšťanová Dana
2018 - Czech
Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na úvod do Facility managementu, jeho charakteristiku, hlavní body a principy a formy zajištění. V praktické části je uvedena charakteristikou vybraného podniku, jeho jednotlivých oddělení a popisem fungování procesu výběrových řízení v rámci této společnosti. Následuje tvorba směrnice procesu výběrových řízení v oblasti nákupu vybavení, materiálu, služeb, stavebních prací a ostatních dodávek ve společnosti.The diploma thesis is focused in its theoretical part on the introduction to Facility management, its characteristics, main points and principles and forms of providing. The practical part describes the characteristics of the selected company, individual departments and a description of the functioning of the tender within this company. Following is the creation of a selection process directive for procurement of equipment, materials, services, construction works and other supplies in the company. Keywords: dodavatel,facility management,směrnice,technický nákup,výběrové řízení,zakázdodavatel,facility management,směrnice,technický nákup,výběrové řízení,zakázka; facility management,guideline,supplier,technical purchase,tender,order Available in digital repository of ČVUT.
Inovace systému výběrových řízení v rámci facility firmy

Diplomová práce je ve své teoretické části zaměřena na úvod do Facility managementu, jeho charakteristiku, hlavní body a principy a formy zajištění. V praktické části je uvedena charakteristikou ...

Macek Daniel; Hruška Ondřej; Měšťanová Dana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu
Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
2018 - English
Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace neurálních algoritmů pro dynamické MIMO systémy. Jsou použity dva různé algoritmy; GD a RLS, nejúčinnější algoritmus, je nakonec přijat do teoretického modelu MIMO 20. řádu. Všechny tyto analýzy, návrhy a implementace jsou realizovány pomocí MATLABu Simulink a Pythonu 2.7.This master?s thesis main goal is to make research about model reference adaptive control for linear MIMO systems. For these purposes theoretical models are used to see possible implementation of neural algorithms for Linear MIMO system. There are two different algorithms applied; GD and RLS, most effective algorithm is finally adopted to 20th order theoretical MIMO model. All of these analysis, design and implementation are made via MATLAB Simulink and Python 2.7. Keywords: strojové učení,gradientní sestup,rekurzivní nejmenší čtverec,dynamické systémy MIMO,Python,MATLAB,Simulink,trénink,ladění řadiče; machine learning,gradient descent,recursive least square,MIMO dynamical systems,Python,MATLAB,Simulink,training,controller tuning Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu

Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace ...

Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Neuronové sítě pro rozpoznávání objektů v obrazu ze 3-D skeneru
Bukovský Ivo; Karaffa Jakub; Steinbauer Pavel
2018 - Czech
V rámci této práce je provedena rešerše algoritmů pro zpracování obrazu včetně hlubokých neuronových sítí, za účelem zpracování fotografií ze 3D skeneru. V teoretické části práce jsou uvedeny některé algoritmy využívané hlubokými neuronovými sítěmi. Jsou popsány vlastnosti speciálního druhu hlubokých neuronových sítí, konvolučních neuronových sítí. Konvoluční neuronové sítě jsou následně využity k rozpoznání obrazu. V rámci práce je vytvořeno několik modelů, všechny jsou vytvořeny v programovém prostředí Python za pomoci knihovny Tensorflow. Na závěr je provedeno porovnáni úspěšnosti těchto modelů.The main aim of this thesis is to provide research of algorithms for picture processing, including deep neural networks, for the purposes of processing the photographs from a 3D scanner. In the theoretical part, several algorithms used in deep neural networks are described. The properties of convolutional neural network, which is a special type of deep neural network, are explained. Convolutional neural networks are then used for image recognition. Several models were developed for the purposes of this thesis. All of them were created in the Python programming environment with the use of Tensorflow library. The conclusion compares the success of these models. Keywords: Neuronové sítě,konvoluční neuronové sítě,zpracování obrazu,tensorflow,python; neural networks,convolutional neural networks,image recognition,tensorflow,python Available in digital repository of ČVUT.
Neuronové sítě pro rozpoznávání objektů v obrazu ze 3-D skeneru

V rámci této práce je provedena rešerše algoritmů pro zpracování obrazu včetně hlubokých neuronových sítí, za účelem zpracování fotografií ze 3D skeneru. V teoretické části práce jsou uvedeny některé ...

Bukovský Ivo; Karaffa Jakub; Steinbauer Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases