Number of found documents: 208
Published from to

Příprava žáků Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.
VICHLENDOVÁ, Eva; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Příprava žáků Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

VICHLENDOVÁ, Eva; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování v podmínkách středních odborných škol
DOČÁR, Jiří; FINKOVÁ, Dita
2018 - Czech
Edukace žáků se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami a jejich integrace mezi zdravé spolužáky je v současné době předmětem mnohých odborných debat. Tato závěrečná práce taky nahlíží do výchovy a vzdělávání postižených žáků. Je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole popisujeme základní pojmy, věnujeme se kategorizaci postižení a legislativnímu rámci, který upravuje edukaci postižených žáků. Ve druhé kapitole rozebíráme edukaci podle jednotlivých postižení. Třetí kapitola nám přibližuje praktickou část edukace žáků na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách. Metodou studia odborné literatury jsme vypracovali individuální vzdělávací plán pro konkrétního žáka. Klíčová je taky odbornost speciálních pedagogů na běžném typu škol, kterou si můžou zvyšovat dalším vzděláváním. Zjistili jsme, že u postižených žáků je nejdůležitější jejich socializace, která je neméně potřebná jako jejich profesní příprava. There are a lot of discussion on theme of education the pupils with special education needs and their integration with healthy fellow pupils. This school-leaving work looks upon the education of handicapped pupils too. This work is divided into three parts. The first chapter describes the definition of basic concepts and the categorization of handicapped pupils. We describe the legislative scope of education this pupils. In the second chapter we analyze the education of individual disabilities. The third chapter analyze the practical part of education the pupils on Secondary vocational school in Valašské Klobouky. With help the method of study the specialized literature we make the individual plan of education for concrete handicapped pupil. Key is professionalism the special pedagogues in comon schools and further training this special pedagogues is necessary. We recognize, that the socialization is for handicapped pupils most important. It is so important like their professional preparing. Keywords: speciální pedagogika; edukace; integrace; žák se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami; special education; education; integration; pupil with special education needs Available in digital repository of UPOL.
Vzdělávání žáků s poruchami učení a chování v podmínkách středních odborných škol

Edukace žáků se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami a jejich integrace mezi zdravé spolužáky je v současné době předmětem mnohých odborných debat. Tato závěrečná práce taky nahlíží do výchovy ...

DOČÁR, Jiří; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Příčiny poruch chování u dětí s nařízenou ústavní výchovou
PRDOVÁ, Jarmila; KVINTOVÁ, Jana
2018 - Czech
Závěrečná práce pojednává o jedincích s diagnózou poruchy chování, kteří jsou umístěni v zařízeních s nařízenou ústavní výchovou. Na základě kazuistických šetření se pokouší stanovit míru vlivu biologických, genetických a sociálních činitelů na rozvoji těchto poruch. Teoretická část je zaměřena na definování termínů, které souvisí se sledovanou problematikou. Podává obecné informace o poruchách chování, vymezuje jejich příčiny, charakteristiku, uvádí různé pohledy na jejich klasifikaci. Sleduje rodinu jako hlavního výchovného činitele a její vlivy na vznik psychické deprivace. V praktické části jsou popsány a analyzovány projevy chování několika klientů dětského domova. Cílem analýzy je na základě popisu několika případových studií určit, který z etiologických faktorů má předpoklady mít největší podíl na vzniku poruch chování u dětí vyrůstajících v ústavní péči. Presented thesis deals with individuals having diagnosis of behavior disorder and who were later placed in to the facilities with compulsory institutional upbringing. Based on casuistry the author attempts to analyze the influence level of various factors (biologic, genetic, social) on the development of these disorders. Theoretical part deals with terms definition related to research topic and it provides general information about behavior disorder, research causes, and characteristics and offers various attitudes towards classification. Theoretical part is assessing also family factor as key upbringing element and its influence on psychological deprivation emergence. Practical part describes and analyzes behavior expressions of the children from the state institutions for children (Dětský domov). The main aim of the analysis is to identify one of the etiologic factors which has the perspective to be most influential on the behavior disorder among children placed in to the institutional care. Keywords: Poruchy chování; etiologie; rodina; psychická deprivace; náhradní výchovná péče; kazuistika; Behavior Disorder; Etiology; Family; Psychological Deprivation; Institutional Upbringing Care; Casuistry Available in digital repository of UPOL.
Příčiny poruch chování u dětí s nařízenou ústavní výchovou

Závěrečná práce pojednává o jedincích s diagnózou poruchy chování, kteří jsou umístěni v zařízeních s nařízenou ústavní výchovou. Na základě kazuistických šetření se pokouší stanovit míru vlivu ...

PRDOVÁ, Jarmila; KVINTOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Poruchy chování z hlediska výchovného poradce
WUNDERLE, Simona; KVINTOVÁ, Jana
2018 - Czech
Závěrečná práce se zabývá poruchami chování z hlediska výchovného poradenství, u žáků, kteří navštěvují základní školu. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je zaměřená na teoretické vymezení pojmu poruchy chování, dále je zde jejich klasifikace a diferenciace, pro kterou je stanovený faktor agrese jako základní činitel. Jsou zde také prezentovány příčiny jejich vzniku, v poslední části je pozornost zaměřená na syndrom ADHD a ADD a možnosti jeho léčby či terapie. V praktické části je cílem prezentovat na dvou případových studiích projevy (symptomy) poruchového chování u dvou žáků základní školy. Dále je cílem zaměřit se na možné příčiny jejich vzniku, ať už se jedná o příčiny biologické, genetické či sociální. The main topic of this thesis are behaviour disorders of pupils of primary and secondary schools. The theoretical section is divided into five parts. The first part is a theoretical definition of behaviour disorders, classification and difference with aggression as a basic factor. reasons for developing of such disorders are presented in the next part. The last part is focused on the ADD and the ADHD syndrome, possibilities for treatment and therapy. The practical part of this thesis presents manifestation (symptoms) of behaviour disorder of different primary and secondary school pupils in two case studies. The focus is also on possible reasons for development either biological, genetical or social. Keywords: poruchy chování; klasifikace; diferenciace; agrese; ADHD a ADD; symptomy; příčiny vzniku; kazuistika; Behaviour disorder; classification; difference; aggression; ADHD and ADD; symptoms; development; case interpretation Available in digital repository of UPOL.
Poruchy chování z hlediska výchovného poradce

Závěrečná práce se zabývá poruchami chování z hlediska výchovného poradenství, u žáků, kteří navštěvují základní školu. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je zaměřená na ...

WUNDERLE, Simona; KVINTOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komunikace ve třídě - komunitní kruh
ŽANDOVÁ, Jana; TICHÁ, Iveta
2018 - Czech
Předkládaná práce se zabývá problematikou komunikace, komunikace ve školní třídě a třídního klima. Podstatnou část tvoří popis metody komunitního kruhu jako inspirace, návod nebo příručka pro pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky prevence. This thesis deals with the problems of communication, communication in the classroom and the class climate. A significant part of the work describes the community circle as an inspiration, instruction or handbook for educators, educational counselors and school prevention methodologists. Keywords: komunikace; školní třída; třídní klima; komunitní kruh; zpětná vazba; communication; class; class climate; community circle; feedback Available in digital repository of UPOL.
Komunikace ve třídě - komunitní kruh

Předkládaná práce se zabývá problematikou komunikace, komunikace ve školní třídě a třídního klima. Podstatnou část tvoří popis metody komunitního kruhu jako inspirace, návod nebo příručka pro ...

ŽANDOVÁ, Jana; TICHÁ, Iveta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Možnosti využití prvků integrativní psychoterapie ve školním poradenství
JUST, Tomáš; PLEVOVÁ, Irena
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Možnosti využití prvků integrativní psychoterapie ve školním poradenství

JUST, Tomáš; PLEVOVÁ, Irena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Asistent pedagoga na základní škole
OHARKOVÁ, Lenka; FINKOVÁ, Dita
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Asistent pedagoga na základní škole

OHARKOVÁ, Lenka; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Žák s ADHD/ADD v běžné základní škole
DŘEVOJÁNKOVÁ, Hana; POLÍNEK, Martin Dominik
2018 - Czech
Teoretická část práce pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podrobně se pak věnuje problematice syndromu ADHD a ADD. Shrnuje poznatky o příčinách a projevech poruchy pozornosti. Dále uvádí, jaké jsou možnosti léčby ADHD a jak s těmito žáky pracovat. Praktická část závěrečné práce mapuje chování a vzdělávání dvou žáků s poruchou pozornosti na běžné základní škole. Dvě případové studie popisují projevy chování, celkový proces edukace a shrnují dosavadní vývoj obou žáků. The theoretical part of the thesis deals with the education of pupils with special educational needs, and then deals in detail with the issue of ADHD and ADD. It summarizes the knowledge about causes and symptoms of attention deficit disorder. It also mentions the possibilities of ADHD treatment and how to work with these pupils. The practical part of the final thesis maps the behavior and education of two pupils with disturbance at the basic elementary school. Two case studies describe behavioral manifestations, the overall process of education, and summarize the development of both pupils to date. Keywords: žák se speciálními vzdělávacími potřebami; asistent pedagoga; individuální vzdělávací plán; porucha pozornosti; syndrom ADHD a ADD; pupil with special educational needs; pedagogue assistant; individual educational plan; attention deficit disorder; ADHD and ADD syndrome Available in digital repository of UPOL.
Žák s ADHD/ADD v běžné základní škole

Teoretická část práce pojednává o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podrobně se pak věnuje problematice syndromu ADHD a ADD. Shrnuje poznatky o příčinách a projevech poruchy ...

DŘEVOJÁNKOVÁ, Hana; POLÍNEK, Martin Dominik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Poruchy chování u dětí - možnosti školy
BITTNER, Otto; KONEČNÝ, Josef
2018 - Czech
Cílem práce bylo shrnout hlavní projevy poruchového chování a možnosti školy jak se s nimi vypořádat. První kapitola práce se zabývá obecnými znaky poruchového chování u školou povinných dětí. Ve druhé kapitole se blíže zabývám specifickými poruchami chování jako je ADHD. Třetí kapitola pojednává o novém fenoménu kyberšikany, který se ve společnosti stává čím dál závažnějším. The objective of this theses was to sum main manifestations of behavioral disorders up and school option of dealing these issues. The very first chapter of the theses deals with signs of behavioral disorders of school children in general meaning. The second chapter is focused on the specific behavioral disorders such as ADHD. The third chapter deals with new phenomenon of cyber-bullying, which nowadays becomes a more serious problem in the society. Keywords: poruchy chování; ADHD; ADD; autismus; Tourettův syndrom; kyberšikana; behavioral disorders; ADHD; ADD; autism; Tourette syndrome; cyber-bullying Available in digital repository of UPOL.
Poruchy chování u dětí - možnosti školy

Cílem práce bylo shrnout hlavní projevy poruchového chování a možnosti školy jak se s nimi vypořádat. První kapitola práce se zabývá obecnými znaky poruchového chování u školou povinných dětí. Ve ...

BITTNER, Otto; KONEČNÝ, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Úloha empatie v komunikaci se žáky a rodiči
JEŽKOVÁ, Hana; PUGNEROVÁ, Michaela
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Úloha empatie v komunikaci se žáky a rodiči

JEŽKOVÁ, Hana; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases