Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 272479
Published from to

The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature
Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
2017 - English
Keywords: vědci; researchers; šedá literatura; teze; doktorandské vzdělání Available in the NTK library.
The Algerian PhD students and Researchers Facing Constraints with Grey Literature

Bouderbane, Azzedine; Gamouh, Nadjia; Benkaid Kesba,Teboura
Národní technická knihovna, 2017

Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR
Dostál Václav; Pašta Ondřej; Duspiva Jiří
2017 - Czech
Práce se zabývá modifikací experimentálního zařízení BESTH-2. Toto zařízení slouží ke zjištění kritického tepelného toku a potvrzení použitelnosti technologie in-vessel retention pro jaderné reaktory VVER-1000/320.This work deals with the modification of the experimental device BESTH-2. This device is used to determine the critical heat flux and confirm the usability of the in-vessel retention technology for the VVER-1000/320 nuclear reactors. Keywords: IVR ? In vessel retention; ExVC ? Ex vessel cooling; havarijní chlazení; kórium; výměník tepla; kondenzátor; IVR ? In vessel retention; ExVC ? Ex vessel cooling; emergency cooling; corium; heat exchanger; condenser Available at various departments of the ČVUT.
Modifikace zařízení BESTH-2 pro experiment IVR

Práce se zabývá modifikací experimentálního zařízení BESTH-2. Toto zařízení slouží ke zjištění kritického tepelného toku a potvrzení použitelnosti technologie in-vessel retention pro jaderné reaktory ...

Dostál Václav; Pašta Ondřej; Duspiva Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah"
Jánešová Mária; Šestáková Anna; Kouba Marek
2017 - Czech
Tato práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu. Jsou zde prozkoumány nevržené lokality, z nichž tři jsou podrobněji popsány. Spolu s návrhem jsou odhadnuty náklady a výnosy projektu. Součástí práce je i návrh na financování a využitelnost projektu.In this master thesis a proposal of bicycle lift project realization is elaborated. Functionalities of the bicycle lift are thoroughly described. Suitable localities are investigated, three of them are described in detail. Visualisation is included. An estimation of costs and benefits is introduced. Possible funding alternatives and usability of the project are discussed. Keywords: Cyklistický výtah; cyklistika; náklady; výnosy; financování; návrh realizace; Bicycle lift; utility cycling; costs; benefits; proposal of realisation Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah"

Tato práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu. Jsou zde prozkoumány nevržené lokality, z nichž tři jsou podrobněji popsány. Spolu s návrhem jsou odhadnuty náklady a výnosy projektu. ...

Jánešová Mária; Šestáková Anna; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.
Sliacky Milan; Hnyk Petr; Horažďovský Patrik
2017 - English
Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled informačních systémů pro cestující, které se v PID používají na zastávkách a ve vozidlech. Také zde najdete popis tarifu Pražské integrované dopravy a rychlý přehled informačních systémů, které se používají ve světě. Druhá část práce popisuje webovou aplikaci ETIS, pomocí které může kdokoli jakkoli napojený na veřejnou dopravu vkládat informace o informačních systémech a tarifu v systému, který sám zná. Aplikace také nabízí snadné vytvoření porovnání vybraných parametrů a umožňuje tak vytvořit si analýzu a zjistit, které systémy veřejné dopravy jsou si podobné, ať už co do tarifu, cenové politiky nebo do velikosti.This work summarize what information about public transport systems is available, what information is collected among public transport organizers and how they use it. It describes Prague Integrated Transport System (PID) and information systems for passengers that are used at stops and on board of PID vehicles. It also describes the tariff of PID. Further there is also a brief excursion to information systems used around the world. Second half is about ETIS web application, where everyone connected somehow to any public transport system can enter information about the system he knows. It also offers anyone to make easy comparison on desired parameters to find which transport systems around the world have the same point of the view on tariff, price policy or by operating in comparable scale. Keywords: ETIS; veřejná hromadná doprava; webová aplikace; porovnání; analýzy.; ETIS; public transport systems; web application; comparison; analysis. Available at various departments of the ČVUT.
ETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.

Tato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované ...

Sliacky Milan; Hnyk Petr; Horažďovský Patrik
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň
Týfa Lukáš; Kuzminykh Roman; Čech Radek
2017 - Czech
Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT "Moskva - Kazaň" v Ruské federaci. V praktické částí bude zpracován návrh provozní koncepce na dané VRT, proveden odhad investičních nákladů na výstavbu trati a na pořízení vozového parku, odhad provozních nákladů na infrastrukturu VRT i provozované vlaky. Bude provedeno porovnání uvedené VRT s leteckou dopravou. Taky bude zjištěná ekonomická efektivita projektu s ohledem na leteckou dopravu a ceny letenek. Na základě získaných výsledků bude vytvořeno doporučení pro koncepce projektu vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň.The aim of the Diploma Thesis is analyze the efficiency of the project new Russian high-speed railway line Moscow - Kazan. In the theoretical part the reader will be informed about existing HSR project "Moscow - Kazan" in the Russian Federation. In the practical part will be processed a plan concept of operations for this high-speed railway line, will be performed estimate investment costs for the construction of the HSR and the purchase of train's fleet, estimated operating costs for infrastructure of the high-speed railway line and operated trains. Also will be shown a comparison the HSR with air transport and determining the economic efficiency of the project when determining the ticket fare with regard to air ticket prices. Based on the results will be created recommendations for the project concept of high-speed railway line Moscow - Kazan. Keywords: Vysokorychlostní železniční trat?; RŽD; Ruská federace; Moskva; Vladimír; Nižnij Novgorod; Čěboksary; Kazaň; projekt; výstavba; provoz; rychlost; vlak; kolej; úsek; cena; cestující; jízdenka; letenka; náklady; analýza; financovaní; hodnoceni; porovnaní; efektivita; High-speed railway line; RRL; Russian Federation; Moscow; Vladimir; Nizhniy Novgorod; Cheboksary; Kazan; project; construction; operation; speed; train; track; section; price; passengers; ticket; air ticket; costs; analysis; financing; evaluation; comparison; efficiency. Available at various departments of the ČVUT.
Ekonomická efektivita ruské vysokorychlostní tratě Moskva - Kazaň

Cílem dané diplomové práce je provést analýzu efektivity projektu nové ruské vysokorychlostní železniční tratě Moskva - Kazaň. V teoretické části bude čtenář seznámen s existujícím projektem VRT ...

Týfa Lukáš; Kuzminykh Roman; Čech Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2017

POLYFUNKČNÍ DŮM S TRŽNICÍ
Kolařík Radek; Ondrušková Eva; Mezerová Marta
2017 - Czech
Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové podmoklické náměstí. Tvar budovy vytvoří nový veřejný prostor, kterým bude upraven kontext kostela, jehož umístnění není příliš šťastné. Budova by měla obsahovat komerční plochu - tržnici, dále prostory k pronájmu - kanceláře a zázemí pro drobné podnikatele, služby. Zvolené téma reaguje na současnou snahu zastupitelstva města zlepšit podmínky pro lokální maloobchodníky a výrobce.The aim of this project is to design polyfunctional building with a market hall for the town of Semily. The building should be situated into a newly design urbanistic structure. The urbanistic structure should delineate a new square part of the town - Podmoklice. The shape of the buildnig will create a new public space, which adapts to the context of a church. The building should contain commercial space for markethall, offices and space for small businesses. The chosen topic is in response to efforts by local authorities on how to improve the condition for local producers and traders. Keywords: Semily; polyfunkční budova; tržnice; coworking; dílny; ve svahu; polyfunctional building,marketplace,market hall,coworking Available at various departments of the ČVUT.
POLYFUNKČNÍ DŮM S TRŽNICÍ

Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové podmoklické náměstí. Tvar ...

Kolařík Radek; Ondrušková Eva; Mezerová Marta
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Časový útok na šifru RSA
Buček Jiří; Andrýsek Martin; Lórencz Róbert
2017 - English
Tato práce se zabývá replikací útoku na RSA kryptosystém časovým postranním kanálem, který je realizován měřením času algoritmu opakovaných čtverců s Montgomeryho násobením. Útok se zaměřuje na měření času trvaní dešifrování rozdílných zpráv s určitými vlastnostmi. Práce popisuje základní principy a slabiny RSA kryptosystému. Výsledkem práce je demonstrativní aplikace, která bude použita ve výuce v předmětech, zabyvajícími se počítačovou bezpečností.This thesis is focused on replication of timing attack on RSA cryptosystem introduced by Paul Kocher, which is done by measuring time of square and multiply algorithm with Montgomery multiplication. The attack is based on measuring execution time of decryption function on messages with different properties. The thesis describe main principles and vulnerabilities of RSA cryptosystem. Implementation should be used for education purposes, mainly in security courses. Keywords: RSA; kryptoanalýza; časový útok; postranní kanál; Montgomeryho násobení; RSA; cryptanalysis; timing attack; side channel; Montgomery multiplication Available at various departments of the ČVUT.
Časový útok na šifru RSA

Tato práce se zabývá replikací útoku na RSA kryptosystém časovým postranním kanálem, který je realizován měřením času algoritmu opakovaných čtverců s Montgomeryho násobením. Útok se zaměřuje na měření ...

Buček Jiří; Andrýsek Martin; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Porovnání měrných dopravních nákladů variant přepravy plynu (zkapalnění nebo plynovod)
Vítek Miroslav; Senchenko Denis; Jäger Milan
2017 - Czech
Tato práce řeší problematiku nákladů na přepravu zemního plynu v tekutém a plynném stavu. V teoretické části jsem popsal vlastnosti jednotlivých způsobů přepravy. V praktické části jsou pokryty tří navržené trasy, používající již uvedené způsoby přepravy. Vyhodnocení výsledků se provádí pomoci porovnaní hodnot ekonomických ukazatelů NPV a IRR a měrných nákladů. Výstupem práce je roční cash flow každého zvoleného projektu a vyhodnocení zda-li tento projekt je ekonomicky výhodný.This thesis addresses transportation cost of natural gas in fluid and gas state. The theoretical part describes properties of each individual way of transportation. The practical part encompasses three proposed routes, that use aforementioned ways of transportation. Evaluation of the results is based on comparison of net present value, internal rate of return and specific cost. This thesis aims to provide annual cash flow of each chosen project and evaluate whether this project is economically favourable. Keywords: Zemní plyn; přeprava; porovnání nákladů; vnitřní výnosové procento; čistá současná hodnota; měrné náklady; Natural gas; transportation; cost comparison; internal rate of return; net present value; specific cost Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání měrných dopravních nákladů variant přepravy plynu (zkapalnění nebo plynovod)

Tato práce řeší problematiku nákladů na přepravu zemního plynu v tekutém a plynném stavu. V teoretické části jsem popsal vlastnosti jednotlivých způsobů přepravy. V praktické části jsou pokryty tří ...

Vítek Miroslav; Senchenko Denis; Jäger Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek
Zemánek Jiří; Rouček Tomáš; Dostál Jiří
2017 - Czech
V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních teplotách až do 1700°C a pří vysokém vakuu až do jednotek mPa. Tyto extrémní podmínky umožňují vytvrzení ZrC na povrchu mřížek do triod a tetrod, což dále v procesu výroby umožní efektivnější nanášení platiny. V průběhu práce byl nejprve postaven obvod pro zesílení výstupního řídícího napětí a poté sestaven matematický model. Finální řídící systém je porovnán s manuálním řízením a jsou vypsány hlavní výhody automatického systému.This work is about automatic system control for sintering oven in company TESLA Electrontubes which is used in process of making parts for electron tubes. Sintering is being done on ZirconCarbid covered molybdenum wire in extreme heat up to 1700°C and high vacuum up to singular mPa. Extreme conditions like these allow densification of ZrC on the surface of grids which are used in triods and tetrod tubes. Whole process is done so application of platinum onto grids is possible. In the making of this work I designed an amplification circuit to increase the gain of control voltage along with a mathematical model. The designed control system was compared to results of manually controlled procedures and it's benefits are shown. Keywords: sintrace; řízení; indukční ohřev; vakuum; sintering; control; induction heating; vacuum Available at various departments of the ČVUT.
Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek

V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ...

Zemánek Jiří; Rouček Tomáš; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu
Černohous Josef; Strharská Viktória; Zoubek Lukáš
2017 - Czech
Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis nákladov, ktoré sú spojené s odstraňovaním nedostatkov alebo zabezpečením vyššej kvality produktu. Práca taktiež približuje čitateľovi, čo pojem kvalita znamená a čo presne si pod týmto pojmom môže predstaviť V praktickej časti je na konkrétnom projekte vysvetlené využitie jednotlivých metrík a metodík v praxi a porovnanie aktuálnej situácie so situáciu, kedy by testovanie softvéru neprebehlo, z čoho sú následne vyvodené dôsledky. Záver praktickej časti pre porovnanie využiteľnosti metodík popisuje v krátkosti priebeh testovania ďalšieho IT projektu.The aim of this bachelor thesis is to characterize the basic methods of quality assurance of software applications, quality measurement metrics based on various aspects relevant to a particular project and the description of costs that are associated with eliminating deficiencies or ensuring higher quality of the product. The work also brings to the reader what the term Quality means and what exactly can one imagines. In the practical part, the concrete project explains the use of individual metrics and methodologies in practice and compares the current situation where the software testing did not proceed, and the consequences are drawn. The conclusion of the practical part of the comparison (of the applicability of the methodologies) briefly describes the course of testing of another IT project. Keywords: Kvalita; testovanie; náklady na kvalitu; validácia; verifikácia; Quality; testing; quality costs; validation; verification Available at various departments of the ČVUT.
Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu

Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre ...

Černohous Josef; Strharská Viktória; Zoubek Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases