Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 426394
Published from to

Multimodální metafory v internetových memech
KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
2018 - Czech
Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí během analýzy multimodálních významů uvnitř memu. Je zde popsán proces, jakým je příjemce memu schopen rozklíčovat humorný význam memu. Důležitou části práce je popis amalgamátování podle teorie Fauconniera a Turnera. Hlavní část práce se věnuje popisu generování možných významů, jež je možno nalézt v jednotlivých sémech které jsou součástí analyzovaného textu uvnitř memu. Na závěr je zde uvedena analýza charakteru opakujících se jazykových schémat na vybraných typech memů. The author investigates multimodal metaphors in internet memes. The subject of this bachelor thesis is a language analysis of selected kinds of memes. Schematization of the abstract processes that take place during the analysis of multimodal meanings inside of the meme is included. The process by means of which the receiver is able to decode the humorous meaning of the meme is also described here. Another important part of the thesis is the introduction of the amalgamation procedure based on the Fauconnier and Turner's theory. The main section of the paper deals with the description of generating the possible meanings which can be found in the particular semes being part of the analyzed text inside of the meme. In the final section, the character analysis of the recurrent language schemas in selected types of memes is presented. Keywords: metafora; mem; multimodalita; amalgamátování; ikonická vrstva; verbální vrstva; duševní prostor; sém; amalgamát; metaphor; meme; multimodality; blending; image space; verbal space; mental space; seme; amalgamate Available in digital repository of UPOL.
Multimodální metafory v internetových memech

Autor zkoumá multimodální metafory v internetových memech. Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou vybraných druhů memů. Součástí práce je schematizace abstraktních procesů, které se dějí ...

KŇUROVÁ, Helena; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POLSKÉHO FILMU CHEMIA
SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
2018 - Czech
Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete jazykovou analýzu vytvořených titulků - interpunkci, vlastní jména, vulgarismy, zkratky a další. Dále se práce zabývá pravidly a principy audiovizuálního díla filmové titulky, která je potřeba při překladu dodržovat. Součástí práce je také životopis a tvorba režiséra filmu Bartosze Prokopowicze. The main goal of this thesis is to create their own subtitles for the selected film called Chemia and evaluates their problems, thus defining the pitfalls arising from the audio-visual translation. At this thesis you will find a language analysis of the subtitles you have created - punctuation, your own names, vulgarisms, abbreviations and more. Furthermore, the thesis deals with the rules and principles of the audiovisual work of the film subtitle, which is to be complied with in the translation. Part of this thesis is also the biography and creation of director Bartosz Prokopowicz. Keywords: Klíčová slova: filmový překlad; tvorba filmových titulků; jazyková analýza; úskalí tvorby titulků; vlastní titulky; Bartosz Prokopowicz; Key words: film translation; film subtitles; linguistic analysis; problems with creating titles; own titles; Bartosz Prokopowicz Available in digital repository of UPOL.
KOMENTOVANÝ PŘEKLAD POLSKÉHO FILMU CHEMIA

Práce si klade za cíl vytvoření vlastních titulků k vybranému filmu s názvem Chemia a hodnotí jejich problematiku, tedy vymezuje úskalí vznikající při audiovizuálním překladu. V práci naleznete ...

SIEGLOVÁ, Veronika; JENIŠTA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě
MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
2018 - Czech
Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí Východního bloku. Dotýká se soupeření Spojených států a Sovětského svazu ve Studené válce. Diplomová práce se ve svém výzkumu primárně zaměřuje na americký přínos na ukončení evropských komunistických režimů, a především na vliv prezidenta Ronalda Reagana a jeho administrativy. The major objective of The Diploma Thesis is to put in place several scenarios on a termination of the Communist Regimes of Eastern Europe that formed a part of the Eastern Block countries in the 20th century, explaining how these countries came to an end. The Thesis is concerned with the Cold War and its antagonists - The United States and The Soviet Union. The primary aim of this Paper is to demonstrate the US' contribution to ending the conflict, especially how the Reagan Administration influenced the collapse of the Communist Regimes in Europe. Keywords: Studená válka; Ronald Reagan; Reaganova administrativa; Sovětský svaz; Michail Gorbačov; Východní blok; A City Upon a Hill; The Cold War; Ronald Reagan; The Reagan Administration; The Soviet Union; Mikhail Gorbachev; The Eastern Block; A City Upon a Hill Available in digital repository of UPOL.
"A City Upon a Hill:" Vliv Reaganovy administrativy na rozpad nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě

Diplomová práce si klade za cíl, představit několik scénářů, vysvětlujících ukončení působnosti bývalých komunistických režimů ve střední a východní Evropě, které byly ve 20. století součástí ...

MIKEL, Ondřej; MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Malíř Emil Czech (1862-1929)
SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
2018 - Czech
Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je rovněž první soupisový katalog Czechových děl. This bachelor thesis is a monograph study of Emil Czech. It contains a reconstruction of his biography, documentation and an evaluation of his artworks in public and private collections. The first inventory catalogue of Czech's works of art is included as well. Keywords: Emil Czech; malířství 19. století; malířství 20. století; impresionismus; akademismus; Emil Czech; painting of the 19th century; painting of the 20th century; impressionism; academic art Available in digital repository of UPOL.
Malíř Emil Czech (1862-1929)

Bakalářská práce je výchozí monografickou studií Emila Czecha (1862-1929). Obsahuje rekonstrukci biografie umělce, dokumentaci a zhodnocení děl z veřejných i soukromých sbírek. Součástí práce je ...

SEDLÁČKOVÁ, Marcela; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Konceptualizace zvuku a jeho recepce ve výtvarném umění v Československu
FRANK, Jakub; CSERES, Josef
2018 - Czech
Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v prosté formě snaží obsáhnout fenomén, který je u nás stále opomíjen. Z tzv. nových médií vybírá sluchovou složku jako výchozí pro specifické smyslové vnímání uměleckého díla. Důraz bude kladen na teoretickou podstatu zvuku v umění a jeho specificitu v československém a současném českém a slovenském prostředí. Záběr tématu se dotýká jak např. grafických partitur a vizuálních (kresebných a malířských) záznamů hudby a zvuku, tak i zvukových instalací, pracujících s reprodukcí zvuku, nebo zvukových konceptů. Od předchůdců dnešních sound-artists futuristů, muzikalistů, dadaistů nebo následovníků myšlenek Johna Cage až po autory, kteří v 60. let dali základy tomu, čemu dnes říkáme sound art. The thesis aims to look at the major avantgarde that took place in the 20th century music in the context of later developped sound art. In the second part the thesis follows two lines of focus on sound in the arts in former czechoslovakia through the personalities of Milan Grygar and Milan Knížák. Keywords: zvuk; umění; knížák; grygar; sound; art knížák; grygar Available in digital repository of UPOL.
Konceptualizace zvuku a jeho recepce ve výtvarném umění v Československu

Práce si klade za úkol zmapovat dění, odehrávající se v československém umění od šedesátých let, kdy se v Československu začaly projevovat tendence přijímat zvuk jako umělecké médium. Práce se v ...

FRANK, Jakub; CSERES, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

De terminale fase van het leven en de gerichtheid op euthanasie in Nederland en Tsjechië
KAKRDOVÁ, Martina; ENGELBRECHT, Wilken
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociální péče o pacienty v terminální fázi života v Nizozemsku a České republice. Jsou zde vyobrazeny zásady paliativní péče a možnosti, jak zmírnit bolesti při umírání. Především je tato práce zaměřena na eutanazii, která je v Nizozemsku legální. V práci jsou uvedeny hlavní principy, na kterých je založeno fungování takto sporného úkolu. Snaha zjistit, proč je eutanazie v České republice stále zákonem neumožněna. This bachelor thesis deals with the topic of social care for patients in the terminal phase of life in the Netherlands and the Czech Republic. There are depicted the principles of palliative care and possibilities of alleviating pain during dying. Above all, this work is focused on euthanasia, which is legal in the Netherlands. The main principles on which the functioning of the task in question are based are presented in the thesis. Trying to find out why euthanasia is still not legal in the Czech Republic. Keywords: Eutanazie; Nizozemsko; Česká Republika; paliativní péče; sociální péče; zdravotnická zařízení; smrt; náboženství; tabu; etika; Euthanasia; Netherlands; Czech Republic; palliative care; social care; medical facilities; death; religion; taboo; ethics Available in digital repository of UPOL.
De terminale fase van het leven en de gerichtheid op euthanasie in Nederland en Tsjechië

Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociální péče o pacienty v terminální fázi života v Nizozemsku a České republice. Jsou zde vyobrazeny zásady paliativní péče a možnosti, jak zmírnit bolesti při ...

KAKRDOVÁ, Martina; ENGELBRECHT, Wilken
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Jev síťové lásky
HOLUBOVSKA, Tetiana; SLOBODA, Zdeněk
2018 - Czech
Magisterská práce je zaměřena na zkoumání realizace intimních a partnerských vztahů, které je možné také označit pojmem láska v současné síťové společnosti. Konkrétněji půjde o "lásku" realizovanou výhradně prostřednictvím technologických sítí, tedy bez osobního kontaktu. Pomocí chápajících rozhovorů bude ve výpovědích vybraných informantů poukázáno na to, jak lidé označují, prožívají a rozumějí tomuto novému pojetí "síťové lásky", a zároveň na její možné podoby a definice. Pomocí vypovědí respondentů bylo také zjištěno, jak sociální sítě na internetu vstupují do procesu "síťové lásky". Magisterská práce přispívá k formování koncepce fenoménu, jenž by se mohl označovat "síťová láska", a jeho možné adaptaci ve vědeckém prostředí, obzvláště pak v rámci humanitních a společenských věd. The master's thesis is focused on exploring the realization of intimate and partnership relationships, which can also be called as love in the current network society. More specifically, it will be a "love" realized exclusively through technological networks, i.e. without personal contact. With the help of the comprehensive interviews, the testimonials of selected informants will show how people identify, experience and understand this new concept of "love via internet" and at the same time its possible forms and definitions. With the help of respondents, it was discovered how social media on the internet influences the "love via internet". This Master Thesis contributes to the formation of a phenomenon concept that could be called "love via internet" and its possible adaptation in the scientific environment, especially in the humanities and social sciences. Keywords: síťová společnost; kvalitativní výzkum; chápající rozhovor; zakotvená teorie; tekutá společnost; konfluentní láska.; network society; qualitative research; Comprehensive Interview; grounded teory; liquid society; confluent love Available in digital repository of UPOL.
Jev síťové lásky

Magisterská práce je zaměřena na zkoumání realizace intimních a partnerských vztahů, které je možné také označit pojmem láska v současné síťové společnosti. Konkrétněji půjde o "lásku" realizovanou ...

HOLUBOVSKA, Tetiana; SLOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Toerisme en recreatie in Nederland en Tsjechië
MIHALIK, Juraj; ENGELBRECHT, Wilken
2018 - Czech
Inleiding 1. vrije tijd 2. toerisme 3. recreatie 4. vergelijking van de gegevens van toerisme conslusie introduction 1. spare time 2. tourism 3. recreation 4. a comparison of the tourism figures summary Keywords: vrijetijdsbesteding; vrije tijd; recreatie; toerisme; tourism; recreation; free time Available in digital repository of UPOL.
Toerisme en recreatie in Nederland en Tsjechië

Inleiding 1. vrije tijd 2. toerisme 3. recreatie 4. vergelijking van de gegevens van toerisme conslusie...

MIHALIK, Juraj; ENGELBRECHT, Wilken
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Proměny básnického obrazu v poezii Pavla Kolmačky
JUŘENOVÁ, Lucie; KOMENDA, Petr; KOLÁŘOVÁ, Jana
2018 - Czech
Literární kritika zařadila první sbírku Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos ke spirituální linii v české poezii. V Kolmačkových básních nacházeli odkaz Bohuslava Reynka (Jií Trávníček pro zařazení použil termín "Reynkovská stopa"). Druhou sbírku Viděl jsi, že jsi, kritika řadí spíše k empirickému proudu, jelikož se básník tematicky odchýlil od reflexe spirituality v krajině ve prospěch sledování transcendentna v každodennosti. Cílem této práce je poukázat na další proměnu poetiky ve třetí sbírce Moře. Tradiční křesťanské motivy se v ní již nevyskytují, básník klade větší důraz na každodenní aspekty žití v současném světě. Religiozita z jeho poezie úplně nemizí, jen již není pojmenována prostřednictvím biblických motivů, jak tomu bylo v počátcích. Pro pojmenování dimenze, která jej přesahuje, již téměř nepoužívá jméno Boží. This bachelor thesis is meant to find various metamorphoses of the imagination in poetic collections of Pavel Kolmačka. First of his collections is written in the legacy of traditional christian motifs. In the second collection he tries to see daily life and simple things in a new view every time so that he knows his being in his world is not a sure thing. In the third collection of poems author doesn't keep on using the traditional religious motifs and he realises that his existence is like a boat in the ocean of the world. Therefore this collection is called Moře (The sea). Keywords: Pavel Kolmačka; česká poezie; spiritualita; empirie; přírodní živly; transcendentno; krajina; venkov; dům; rodina; Czech poetry; spirituality; religious motifs; countryside; nature; elements; family Available in digital repository of UPOL.
Proměny básnického obrazu v poezii Pavla Kolmačky

Literární kritika zařadila první sbírku Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos ke spirituální linii v české poezii. V Kolmačkových básních nacházeli odkaz Bohuslava Reynka (Jií Trávníček pro zařazení ...

JUŘENOVÁ, Lucie; KOMENDA, Petr; KOLÁŘOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vznik Južného Sudánu a jeho vývoj po nadobudnutí nezávislosti v roku 2011
BORŠ, Viktor; ŽÍDKOVÁ, Markéta
2018 - Czech
Táto magisterská diplomová práca je jedno- prípadovou štúdiou a jej cieľom je naznačiť vnútorný vývoj Južného Sudánu a analyzovať príčiny súčasnej nestability v Južnom Sudáne. Prvá kapitola predstavuje teoretický koncept zdrojov vypuknutia občianskej vojny. Druhá kapitola sa zaoberá historickým vývojom Južného Sudánu od roku 1973, kedy získal autonómiu až po rok 2000, kedy boli obnovené mierové rokovania medzi sudánskou vládou a povstalcami z Južného Sudánu. Tretia kapitola rieši mierové jednania a následne prechodné obdobie 2005-2011. Snažíme sa v tejto kapitole zistiť problémy, ktoré neboli vyriešené počas prechodného obdobia aj keď jeho cieľom bolo budovanie jednoty. Štvrtá kapitola sa zaoberá samotnými príčinami vypuknutia vojny. Príčiny sú rozdelené do kategórií: činnosť a motivácia povstaleckých skupín, socioekonomická situácia, politická situácia, etnická diverzita a tribalizmus, vplyv tretích strán. This master thesis is a single-case study and its aim is to indicate the inner development of South Sudan and to analyze the causes of the current instability in the South Sudan causing the civil war. The first chapter presents the theoretical concept of the sources of the outbreak of civil war. The second chapter deals with the historical development of the South Sudan since 1973, when it gained autonomy until 2000, when peace talks between the Sudanese Government and South Sudan insurgents were resumed. The third chapter deals with peace negotiations and then the Transition Period 2005-2011. We are trying to find in this chapter the problems that have not been resolved during the transition period, even if its goal was building unity. The fourth chapter deals with the very causes of the outbreak of the civil war. The causes are divided into the following categories: activity and motivation of rebel groups, socio-economic situation, political situation, ethnic diversity and tribalism, influence of third parties to the conflict. Keywords: Južný Sudán; Sudán; občianska vojna; ropa; etnická diverzita; politický konflikt; South Sudan; Sudan; civil war; oil; ethnic diversity; political conflict Available in digital repository of UPOL.
Vznik Južného Sudánu a jeho vývoj po nadobudnutí nezávislosti v roku 2011

Táto magisterská diplomová práca je jedno- prípadovou štúdiou a jej cieľom je naznačiť vnútorný vývoj Južného Sudánu a analyzovať príčiny súčasnej nestability v Južnom Sudáne. Prvá kapitola ...

BORŠ, Viktor; ŽÍDKOVÁ, Markéta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases