Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 36955
Published from to

Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis
Pyrihová, Eva; Doležal, Pavel; Tsaousis, Anastasios; Stairs, Courtney
2018 - English
Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. Today, mitochondria show a huge variety across eukaryotic species - from aerobic mitochondria with cristae and complex protein apparatus for maintaining its own genome to hydrogen-producing hydrogenosomes and tiny anaerobic mitosomes without their own genome and with only a single metabolic pathway. Comparing the existing spectra of mitochondria is beneficial for studying their evolution. The only ubiquitous and unifying features are double membrane, ISC pathway for iron-sulfur cluster synthesis and the core of protein import pathway. Therefore, these features could be considered as truly ancestral and essential to mitochondria. Mitosomes of various parasitic protists have evolved independently from complex mitochondria, since they are present in completely unrelated species and yet their evolution led in a surprisingly similar composition of protein import pathway. These retained components are thus believed to be functionally essential and for some reason hard to be replaced by alternate proteins. Mitosomal import pathways were considered very minimalistic for a long time. Nevertheless, the latest... Pohlcení eubakterie a její přeměna v mitochondrii je klíčovým okamžikem v evoluci eukaryot. Jejich proteom se postupně vyvinul v jedinečnou kombinaci původních bakteriálních komponent s eukaryotickými evolučními novinkami. Dnes můžeme u eukaryot najít obrovskou variabilitu mitochondriálních forem - od klasických mitochondrií s kristy a složitým proteinovým systémem pro údržbu vlastního genomu přes hydrogenosomy se schopností produkovat molekulární vodík a konečně mitosomy, které zcela ztratily jak genom, tak většinu původních mitochondriálních funkcí a proteinů. Srovnávání různých podob dnešních mitochondrií můžeme použít pro studium jejich evoluce. Jejich jedinými společnými znaky jsou dvojitá membrána, syntéza železo-sirných center pomocí ISC dráhy a centrální komponenty dráhy pro import proteinů. Proto předpokládáme, že právě tyto znaky představují původní a nezbytné vlastnosti mitochondrií. Mitosomy parasitických protist byly objeveny u zcela nepříbuzných druhů, vznikly tedy nezávisle a přesto byly u všech zachovány podobné proteiny mitochondriálního importu. Tyto komponenty jsou proto považovány za esenciální a nenahraditelné. Import proteinů do mitosomů byl dlouhou dobu považován za zcela minimalistický. Nicméně nejnovější studie ukazují, že mitosomální proteomy obsahují druhově-specifické... Available in a digital repository NRGL
Charakterizace importu proteinů do mitosomů Giardia Intestinalis

Mitochondrial endosymbiosis was a key event in the evolution of eukaryotes. Its proteome evolved into a unique combination of inherited bacterial components as well as novel eukaryotic inventions. ...

Pyrihová, Eva; Doležal, Pavel; Tsaousis, Anastasios; Stairs, Courtney
Univerzita Karlova, 2018

d-Framy jako algebraické duály bitopologických prostorů
Jakl, Tomáš; Pultr, Aleš; Picado, Jorge; Cintula, Petr
2018 - English
Achim Jung and Drew Moshier developed a Stone-type duality theory for bitopological spaces, amongst others, as a practical tool for solving a particular problem in the theory of stably compact spaces. By doing so they discovered that the duality of bitopological spaces and their algebraic counterparts, called d-frames, covers several of the known dualities. In this thesis we aim to take Jung's and Moshier's work as a starting point and fill in some of the missing aspects of the theory. In particular, we investigate basic categorical properties of d-frames, we give a Vietoris construction for d-frames which generalises the corresponding known Vietoris constructions for other categories, and we investigate the connection between bispaces and a paraconsistent logic and then develop a suitable (geometric) logic for d-frames. Achim Jung a Drew Moshier vyvinuli dualitu pro bitopologické prostory podobnou Stoneově dualitě čímž, mimo jiné, získali praktický nástroj k vyřešení konkrétího problému v teorii stabilně kompaktních prostorů. Tímto také objevili že tato dualita mezi bitopologickými prostory a jejich algebraickými protějšky, zvanými d-framy, zahrnuje i další známé duality. Cílem této práce je vzít práci Junga a Moshiera a doplnit některé z chybějících aspektů je- jich teorie. Konkrétně, prozkoumáme základní kategorické vlastnosti d-framů, vyvineme takovou Vietorisovu konstrukci pro d-framy, že zobecníme příslušné Vietorisovy konstrukce v dalších kat- egoriích, a prozkoumáme spojitosti mezi bitopologickými prostory a parakonzistentní logikou a poté vyvineme vhodnou (geometrickou) logiku pro d-framy. Keywords: d-framy; bitopologické prostory; volné konstrukce; Stoneova dualita; Vietorisova konstrukce; d-frames; bitopological spaces; free constructions; Stone duality; Vietoris construction Available in a digital repository NRGL
d-Framy jako algebraické duály bitopologických prostorů

Achim Jung and Drew Moshier developed a Stone-type duality theory for bitopological spaces, amongst others, as a practical tool for solving a particular problem in the theory of stably compact spaces. ...

Jakl, Tomáš; Pultr, Aleš; Picado, Jorge; Cintula, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Optimalizace doporučovacích algoritmů
Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
2018 - English
V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá výběrem takových algoritmů a navrhnutim optimal-izačni procedury, která bude schopná nalézt vhodné hyper-parametry těchto algoritmů. Výsledky jsou pak ověřeny na reálných datasetech.Various recommendation algorithms have been proposed in recent years. However, each of them has one thing in common. It is essential to tune their hyper-parameters in order to achieve good results. This work has focused on selecting modern and scalable algorithms. The aim has been to design and implement an optimization procedure capable of fine-tuning their hyper-parameters and evaluate the results on real-world datasets. Keywords: Rekomendačni systémy,hluboké učeni,hyper-parametrickáoptimalizace; Recommendation systems,deep learning,hyper-parameter optimization Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace doporučovacích algoritmů

V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých ...

Kordík Pavel; Drdák Jakub; Řehořek Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci
Kollárová, Nikola; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
2018 - English
Candidate: Nikola Kollárová Title of diploma thesis: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Biological and Medicinal Sciences Complutense University of Madrid, Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology II Study program: Pharmacy Backgound: The aim of this diploma thesis was to search for C. albicans proteins involved in the secretion of the secreted aspartyl proteinase 2 enzyme (Sap2) evaluating the ability to degrade BSA (bovine serum albumin) as a source of nitrogen in several cell wall and secretory mutants of C. albicans. The work was carried out at the Department of Microbiology II, Faculty of Pharmacy, Complutense University of Madrid. Methods: The supernatant samples of several Candida albicans mutants were tested by SDS-PAGE electrophoresis and stained. Bands corresponding to BSA were observed and compared to controls. The other method was counted with 96-well plate. Results: The correlation between optical density and degradation of BSA was observed. Some mutants with disability to degrade BSA were found in a pilot screening of the ability to degrade BSA using 96-well plate method. That fact was confirmed by SDS-PAGE electrophoresis. C. albicans mutants showing... Kandidát: Nikola Kollárová Názov diplomovej práce: Detekcia Sap2 proteínu v sekretóme kmeňov Candida albicans mutantných v bunkovej stene a sekrécii Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd Complutense University of Madrid, Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology II Študijný program: Farmácia Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo hľadať proteíny C. albicans podieľajúce sa na sekrécii Sap2 enzýmu vyhodnotením schopnosti degradovať BSA ako zdroj dusíka u niektorých kmeňov C. albicans mutantných v bunkovej stene a sekrécii. Práca bola vykonaná na Department of Microbiology II, Faculty of Pharmacy, Complutense University of Madrid. Metódy: Vzorky supernatantov niekoľkých mutantov C. albicans boli testované SDS- PAGE elektroforézou a zafarbené. Na geli boli pozorované prúžky odpovedajúce BSA a porovnané s kontrolami. Druhá metóda bola vyhodnotená s 96-jamkovými doskami. Výsledky: Bola zistená korelácia medzi absorbanciou a degradáciou BSA. V pilotnom skríningu, kde bola testovaná schopnosť degradovať BSA pomocou metódy s 96-jamkovými doskami boli nájdení niektorí mutanti, ktorí nemali schopnosť degradovať BSA. Tento fakt bol potvrdený SDS-PAGE elektroforézou. Mutanti C. albicans s týmto defektom, čo bolo dokázané obomi metódami,... Keywords: Candida albicans; Sap2; sekretom; LC-MS; MS analýza; Candida albicans; Sap2; secretome; LS-MS; MS analysis Available in a digital repository NRGL
Detekce Sap2 proteinu v sekretomu kmenů Candida albicans mutantních v buněčné stěně a sekreci

Candidate: Nikola Kollárová Title of diploma thesis: Detection of Sap2 in the secretome of Candida albicans cell wall and secretory mutants Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, ...

Kollárová, Nikola; Janďourek, Ondřej; Konečná, Klára
Univerzita Karlova, 2018

Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory
Svobodová, Magdaléna; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Magdaléna Svobodová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Title of diploma thesis: Microglia control adenosine A2A-receptor mediated astrogliosis In the central nervous system, astrocytes and microglia are the main cells coordinating the inflammatory response. During inflammation, dying or temporarily damaged cells release ATP, as a danger-associated signal molecule, that contributes to the induction of astrogliosis and promotes clearance of the debris by immune cells such as microglia. Adenosine that results from ATP metabolism also stimulates astrogliosis. However, the effects of adenosine on astrogliosis may be more complex, since it also modulates microglia phenotype and microglia have been shown to prevent excessive astroglial proliferation mediated by nucleotides. In this context, ATP and adenosine are assumed as relevant signalling molecules in the control of astrogliosis and its modulation by microglia. However, it is still unknown whether and how microglia modulate adenosine-mediated astrogliosis. The present study aims to clarify the impact of microglia in the control of adenosine-induced astrogliosis. Two... Univerzita Karlova Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Magdaléna Svobodová Školitelé: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da Glória Correia da Silva Queiroz, Ph.D. Název diplomové práce: Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory V centrální nervové soustavě mají astrocyty a mikroglie stěžejní funkci při řízení zánětlivé odpovědi. Během zánětu uvolňují umírající a poškozené buňky do okolí molekuly ATP, které slouží jako "signál nebezpečí", podílející se na rozvoji astrogliosy a podporující odstraňování poškozené tkáně mikrogliemi a dalšími buňkami imunitního systému. Produkt metabolizace ATP, adenosin, také zvyšuje proliferaci astrocytů. Jeho působení na astrogliosu je však pravděpodobně mnohem komplexnější, protože zároveň ovlivňuje fenotyp mikroglií, které, jak se zdá, mohou zamezovat nadměrné proliferaci astrocytů zprostředkované nukleotidy. V těchto souvislostech jsou ATP a adenosin pokládány za důležité signální molekuly, které řídí astrogliosu a její modulaci mikrogliemi, nicméně se stále neví, zda a jak mikroglie ovlivňují astrogliosu zprostředkovanou adenosinem. Tato studie si klade za cíl objasnit roli mikroglií při kontrole adenosinem navozené astrogliosy. Z mozkové kůry novorozených... Keywords: adenosin; gliové buňky; receptor; CNS; buněčná kultura; adenosine; glial cells; receptor; CNS; cell culture Available in a digital repository NRGL
Mikroglie kontrolují astrogliózu zprostředkovanou adenosinovými A2A-receptory

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Magdaléna Svobodová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Assoc. Prof. Maria da ...

Svobodová, Magdaléna; Mladěnka, Přemysl; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

Změna plazmatické hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako marker insulínové rezistence
Šišmová, Petra; Nováková, Veronika; Čečková, Martina
2018 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biophysics and Physical Chemistry Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Candidate: Petra Šišmová Supervisor: Dr. Pharm. Elina Makarova, assoc. prof. Veronika Nováková, Ph.D. Title of the diploma thesis: The impaired change in plasma long-chain acylcarnitine level as a marker of insulin resistance Insulin resistance presents one of the factors that could lead to type 2 diabetes mellitus (T2DM). Increased levels of long-chain (LC)-acylcarnitines are associated with obesity and T2DM and recent studies suggest that LC-acylcarnitines could play a role in the development of insulin resistance. Early diagnosis of insulin resistance would help to prevent the onset of T2DM and the development of associated complications. The purpose of this study was to determine whether the measurements of the changes in acylcarnitine concentrations during the glucose tolerance test (GTT) could be used as a novel marker of insulin resistance. After intraperitoneal administration of glucose in high fat diet (HFD)-fed C57bl/6N, db/db mice and respective controls the concentrations of glucose, insulin, glycated haemoglobin, free fatty acids (FFAs) and acylcarnitine levels in the fasted... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical Pharmacology Kandidát: Petra Šišmová Školitel: Dr. Pharm. Elina Makarova, doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Redukce změny plazmatické koncentrace acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako markeru inzulínové resistence Inzulínová rezistence představuje jeden z faktorů, které by mohly vést k rozvoji diabetu mellitu 2. typu (T2DM). Zvýšené hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem (LC-acylkarnitiny) jsou spojeny s obezitou a T2DM a nedávné studie naznačují, že LC-acylkarnitiny mohou hrát roli ve vývoji inzulínové rezistence. Včasná diagnóza by mohla pomoci předcházet nástupu T2DM a vzniku souvisejících komplikací. Cílem této studie bylo zjistit, zda-li by měření změn koncentrace acylkarnitinů během glukózo tolerančního testu (GTT) mohlo být použito jako nový marker inzulínové rezistence. Po intraperitoneálním podání glukózy C57bl/6N myším, krmených stravou s vysokým obsahem tuku (HFD), db/db myším a příslušným kontrolám, byly změřeny hladiny glukózy, inzulínu, glykovaného hemoglobinu, koncentrace volných mastných kyselin (FFAs) a acylkarnitinů, a to ve stavu nalačno a následně 1 a 2 hodiny po... Available in a digital repository NRGL
Změna plazmatické hladiny acylkarnitinů s dlouhým řetězcem jako marker insulínové rezistence

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biophysics and Physical Chemistry Rīga Stradiņš University Latvian Institute of Organic Synthesis Laboratory of Pharmaceutical ...

Šišmová, Petra; Nováková, Veronika; Čečková, Martina
Univerzita Karlova, 2018

Vliv 6S-like RNA molekul na fyziologickou diferenciaci Streptomyces coelicolor
Burýšková, Barbora; Bobek, Jan; Branny, Pavel
2018 - English
The variety of bacteria and their genomes sometimes causes conservation of homologue molecules to be displayed not in sequence but in secondary and tertiary structures. In the case of the regulatory 6S RNA, sequence homologues have been found in over 100 bacterial species so far. However, none were found in the genus Streptomyces. The unique genome of these soil- dwelling bacteria, known for their capacity to produce antibiotics, has a high G/C content and diverges substantially from distantly related bacteria. Yet in the non-coding 6S RNA it is the secondary structure that is crucial for its function. The 6S RNAs trap sigma factors by mimicking target promoter sequences in order to help with switching sets of expressed genes during developmental transitions. 6S-like RNA genes in Streptomyces coelicolor have been computationally predicted by comparison of in silico modelled secondary structures of known 6S RNAs. The aim of this thesis was the verification of these 6S-like RNA predictions. The experimental approach was based on RNA co-immunoprecipitation (RNA CoIP), as well as RT- PCR from RNA samples. The outcomes of this project are the detection of six novel ncRNA transcripts with possible 6S-like RNA functions, which also served as the wet-lab verification of the in silico prediction technique... Rozmanitost bakterií a jejich genomů může zapříčinit konzervaci funkčních molekulárních motivů na úrovni strukturní místo konzervace na úrovni sekvencí. V případě regulační 6S RNA byly nalezeny sekvenční homology u více než sta bakteriálních druhů. U bakterií rodu Strepomyces však nebyl nalezen žádný. Jedinečný genom těchto bakterií, důležitých pro svou schopnost produkce antibiotik, má vysoký obsah G-C párů bází a je představitelem unikátních genomů fylogeneticky staré větve Aktinobakterií. Funkce nekódující 6S RNA je dána její sekundární strukturou. 6S RNA svou strukturou napodobují cílové promotorové sekvence a vychytávají tak sigma faktory, které jsou součástí transkripčního aparátu. Tímto napomáhají přepínání souborů exprimovaných genů během vývojových přechodů. Pomocí porovnání in silico predikovaných sekundárních struktur známých 6S RNA byl vytvořen počítačový model, který predikoval 6S-like RNA u Streptomycet. Cílem této práce bylo ověřit expresi těchto 6S-like RNA predikovaných u Streptomyces coelicolor pomocí RT-PCR a RNA koimunoprecipitace (RNA CoIP). Výsledkem této práce je detekce šesti nových ncRNA transkriptů, které by mohly být homology 6S RNA u Streptomycet. Tato zjištění rovněz potvrdila in silico predikční metodu, kterou byly nalezeny nekóducíjí bakteriální RNA na základě... Keywords: 6S RNA; sigma faktor; Streptomyces; antibiotika; fyziologická diferenciace; genová exprese; 6S RNA; sigma factor; Streptomyces; antibiotics; physiological differentiation; gene expression Available in a digital repository NRGL
Vliv 6S-like RNA molekul na fyziologickou diferenciaci Streptomyces coelicolor

The variety of bacteria and their genomes sometimes causes conservation of homologue molecules to be displayed not in sequence but in secondary and tertiary structures. In the case of the regulatory ...

Burýšková, Barbora; Bobek, Jan; Branny, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei
DIXIT, Sameer
2018 - English
This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data and biochemical methods it shows that two paralogs proteins from the MRB1 complex regulate distinct editing fates of the mitochondrial transcripts. Further, this thesis provides evidence where the combinatorial interplay of RBPs might fine-tune the levels of edited mRNA. Finally, the presented thesis adds to the growing evidence of the importance of RBPs in post-transcriptional gene regulation. Keywords: Post-trancriptional gene regulation; RNA editing; mitochondrial RNA biology; iCLIP Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of RNA-binding proteins in post-transcriptional gene regulation of Trypanosoma brucei

This thesis characterizes RNA footprints of several RNA-binding proteins (RBPs) thatare involved in U-insertion/deletion, A-to-I, and C-to-U RNA editing in Trypanosoma brucei. Relying on iCLIP data ...

DIXIT, Sameer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Median pro různé statistické metody
Bejda, Přemysl; Cipra, Tomáš
2018 - English
Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, other properties are studied such as consistency (strong or weak), equivariance and computational complexity. From practical point of view we are looking for methods balancing good robust properties and computational complexity, be- cause these two properties do not usually correspond to each other. The disser- tation is divided to two parts. In the first part, robust methods similar to the exponential smoothing are suggested. Firstly, the previous results for the exponential smoothing with ab- solute norm are generalized using the regression quantiles. Further, the method based on the classical sign test is introduced, which deals not only with outliers but also detects change points. In the second part we propose new estimators of location. These estimators select a robust set around the geometric median, enlarge it and compute the (iterative) weighted mean from it. In this way we obtain a robust estimator in the sense of the breakdown point which exploits more information from observations than standard estimators. We apply our approach on the concepts of boxplot and bagplot. We work in a general normed vector... Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných... Keywords: Break down point; Parametr polohy; Rekurzivně adaptivní metody; Robustní statistika; Break down point; Location parameter; Recursive adaptive methods; Robust statistic Available in a digital repository NRGL
Median pro různé statistické metody

Median in some statistical methods Abstract: This work is focused on utilization of robust properties of median. We propose variety of algorithms with respect to their breakdown point. In addition, ...

Bejda, Přemysl; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Možné dopady Akčního plánu členství na vztahy Gruzie a Ruské federace
Demurishvili, Tamar; Riegl, Martin; Romancov, Michael
2018 - English
Thesis focuses on the issue of Georgia's possible receipt of Membership Action Plan (MAP), Thesis strives to represent the possibility of Georgia's MAP receipt and then subsequently in the geopolitics of NATO's enlargement. Main research areas of the thesis include the 1997. Second area of research is focused on the costs and benefits of Georgia's NATO gia's breakaway regions of Abkhazia and South Keywords: Georgia; NATO membership; Russia; South Ossetia; Abkhazia; Georgia; NATO membership; Russia; South Ossetia; Abkhazia Available in a digital repository NRGL
Možné dopady Akčního plánu členství na vztahy Gruzie a Ruské federace

Thesis focuses on the issue of Georgia's possible receipt of Membership Action Plan (MAP), Thesis strives to represent the possibility of Georgia's MAP receipt and then subsequently in the geopolitics ...

Demurishvili, Tamar; Riegl, Martin; Romancov, Michael
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases