Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 37701
Published from to

Korelační útoky na TOR
Kokeš Josef; Fajfer Jan; Zahradnický Tomáš
2018 - English
Primárním cílem této bakalářské práce je popsat a provést korelační útok na anonymizační síť Tor. První kapitola analyzuje design Toru, model a vektory útoku. Druhá kapitola popisuje aktuální stav korelačních útoků na Tor a významné práce v této oblasti. Praktická část popisuje testy, které byly uskutečněny pomocí dvou různých metod na korelační útoky. Hlavní testy ukázaly poměrně dobrou korelaci s průměrným korelačním koeficientem r větším než 0,87 pro obě metody. Chybovost byla 5 % s žádnými výsledky, které by špatně identifikovaly vybraného klienta připojeného k Toru. Kapitola pokračuje analýzou faktorů ovlivňujících tyto útoky. Práci zakončuje kapitola popisující a analyzující opatření proti korelačním útokům na Tor.The primary goal of this bachelor's thesis is to describe and execute a correlation attack on the anonymity network Tor. It starts with an analysis of Tor's design, threat model, and attack vectors and continues with the analysis of the current state of correlation attacks on Tor and notable work in this field. The practical part contains execution of an attack using the Levine et al. and a modified Sun et al. method on the live Tor network. The main tests showed an overall good correlation with an average correlation coefficient r greater than 0.87 for both methods. The error rate was 5% with no false positives. The thesis continues with an analysis of factors influencing these attacks and concludes with a description and an analysis of countermeasures against end-to-end correlation attacks. Keywords: onion routing,Tor,korelační útoky,provedení útoku,protiopatření; onion routing,Tor,correlation attacks,attack execution,countermeasures Available in digital repository of ČVUT.
Korelační útoky na TOR

Primárním cílem této bakalářské práce je popsat a provést korelační útok na anonymizační síť Tor. První kapitola analyzuje design Toru, model a vektory útoku. Druhá kapitola popisuje aktuální stav ...

Kokeš Josef; Fajfer Jan; Zahradnický Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy
Capoušek Ladislav; Findejs Matouš; Hajzler Ota
2018 - English
Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou hmotnost platícího zatížení lze očekávat. Trendy v letecké dopravě však nahrávají nízkonákladovým dopravcům, u kterých nejsou například odbavená zavazadla v ceně letenky. To má za následek vyšší hmotnost příručních zavazadel. Za další výrazný faktor lze považovat zvyšující se průměrnou hmotnost populace jako takovou. To by do budoucna mohlo vést k tomu, že legislativou stanovené hmotnosti již nebudou dostačující, což by mohlo mít dopad na bezpečnost v letecké dopravě.Mass of passengers has a significant influence on amount of fuel on board. Current legislation determines standard masses of passengers and their luggage, which gives an idea about the expected total mass of payload on board. Increasing number of passengers transported by low-cost carriers is one of the main trends in air transport. However, checked baggage may not be included in a price of the low-cost carrier ticket. As a consequence, weight of hand luggage is increasing. Generally increasing weight of population can be also considered as an important factor. It may lead to the fact that current standard masses will be no longer sufficient. It would have an impact on safety in air transport. Keywords: Plánování letu,hmotnost cestujících,hmotnost zavazadel,legislativa,spotřeba paliva,platící zatížení,efektivita; Flight planning,weight of passengers,weight of luggage,legislation,fuel consumption,payload,efficiency Available in digital repository of ČVUT.
Vliv hmotnosti na plánování letu v kontextu současné legislativy

Hmotnost cestujících ovlivňuje zásadním způsobem množství paliva na palubě. Současná legislativa stanovuje standardní hmotnosti cestujících s jejich zavazadly, které pomáhají nastínit, jakou celkovou ...

Capoušek Ladislav; Findejs Matouš; Hajzler Ota
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv otvorů na rozložení napětí na skleněném nosníku
Sokol Zdeněk; Lavko Martin; Vencl Radim
2018 - English
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pôsobením prostého nosníka z jednovrstvého skla s diskontinuitami v jeho geometrii. Diskontinuita je zavedená štyrmi otvormi symetricky umiestnenými na nosníku. Tento typ zjednodušenej konštrukcie predstavuje výrez z reálnej konštrukcie, kde sú obdobné sklenené komponenty použité ako primárne nosné konštrukcie podporujúce zasklenie striech alebo pochôdznych častí mostov pre peších. Hlavným zameraním tejto práce je skúmanie rozloženia napätia okolo otvorov a vplyvu rozdielneho priemeru otvorov a ich umiestnenia na nosníku vzhľadom na vzniknuté napätie v ich tesnej blízkosti. Vzhľadom na to, že Eurokódové normy pre sklenené konštrukcie ešte nie sú kodifikované a väčšina súčasnej literatúry poskytuje iba doporučené priemery otvorov a ich vzdialenosť od okraja na základe hrúbky sklenenej tabule, táto práca poskytne budúcim dizajnérom sklenených nosných konštrukcií bližšie oboznámenie sa s priebehom napätia v uvedenej oblasti. K dosiahnutiu a poskytnutiu týchto informácií budúcim dizajnérom nosných konštrukcií zo skla sa použila ako aj experimentálna analýza, tak numerická analýza spolu s parametrickou štúdiou.Presented master's thesis describes the behaviour of simply supported single ply glass beam with discontinuities in its geometry. Discontinuity is introduced by four openings symetricaly placed over the beam. This type of simplified structure represents cut out of real constructions where similar glass components are used as primary load bearing structures supporting glazings of roofs or decks of pedestrian bridges. The main focus of this thesis is in research of stress distribution around openings and how different diameter of a hole and its placement with respect to the edges of beam influence stresses in its close proximity. As Eurocode standards for glass structures are still not codified and most of the nowadays literature only provide suggested diameters of holes and their distance to the edge based on the thickness of the glass pane this thesis will provide the future designers of glass load bearing structures with closer look at stress distribution around mentioned area. In order to bring those informations to theirs seekers, both experimental analysis and numerical analysis together with parametric study were used. Keywords: sklo,nosné konštrukcie zo skla,nosníky,otvory,rozloženie napätia,tepelne spevnené sklo,jednovrstvé sklo,prostý nosník; glass,glass load bearing structures,beams,holes,stress distribution,heat-strenghtened,one ply beam,simply supported Available in digital repository of ČVUT.
Vliv otvorů na rozložení napětí na skleněném nosníku

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pôsobením prostého nosníka z jednovrstvého skla s diskontinuitami v jeho geometrii. Diskontinuita je zavedená štyrmi otvormi symetricky umiestnenými na nosníku. ...

Sokol Zdeněk; Lavko Martin; Vencl Radim
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu
Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
2018 - English
Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace neurálních algoritmů pro dynamické MIMO systémy. Jsou použity dva různé algoritmy; GD a RLS, nejúčinnější algoritmus, je nakonec přijat do teoretického modelu MIMO 20. řádu. Všechny tyto analýzy, návrhy a implementace jsou realizovány pomocí MATLABu Simulink a Pythonu 2.7.This master?s thesis main goal is to make research about model reference adaptive control for linear MIMO systems. For these purposes theoretical models are used to see possible implementation of neural algorithms for Linear MIMO system. There are two different algorithms applied; GD and RLS, most effective algorithm is finally adopted to 20th order theoretical MIMO model. All of these analysis, design and implementation are made via MATLAB Simulink and Python 2.7. Keywords: strojové učení,gradientní sestup,rekurzivní nejmenší čtverec,dynamické systémy MIMO,Python,MATLAB,Simulink,trénink,ladění řadiče; machine learning,gradient descent,recursive least square,MIMO dynamical systems,Python,MATLAB,Simulink,training,controller tuning Available at various departments of the ČVUT.
Strojové učení pro systém MIMO 2-2 pro účely kolejového standu

Cílem této diplomové práce je provést výzkum adaptivního řízení s referenčním modelem pro lineární MIMO systémy. Pro tyto účely se teoretické modely používají k posouzení možnosti implementace ...

Bukovský Ivo; Ünver Murat; Beneš Peter Mark
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Pitch shifting audio signálů v reálném čase pomocí STFT na DSP procesoru
Novotný Martin; Onderka Jan; Pulc Petr
2018 - English
Cílem této práce je implementace pitch shifteru, tedy měniče výšky zvuku, stereofonního zvukového signálu v reálném čase s požadavkem na nízké zkreslení a nízkou latenci. Jsou zváženy různé algoritmy a je vybrán algoritmus Ocean založený na posunu košů krátkodobé Fourierovy transformace. Je opravena chybná rovnice v popisu algoritmu. Algoritmus je implementován v reálném čase na přípravku digitálního signálového procesoru ADSP BF548 EZ-KIT a jeho výstupy jsou porovnány s dalšími pitch shiftery. Je zjištěno, že implementace funguje téměř stejně dobře jako komerční pitch shifter. Je prezentován závěr, že další radikální zlepšení algoritmů pro pitch shifting založených na krátkodobé Fourierově transformaci není možné, jelikož se již přibližují principiálním omezením transformace.The goal of this work is to implement a pitch shifter of a stereophonic audio signal in real time with a requirement of low distortion and low latency. Basic principles of audio processing are explained. Various pitch shifting algorithms are described and considered, resulting in selection of the Ocean algorithm based on Short time Fourier transform bin shifting. An erroneous equation in the algorithm description is fixed. The algorithm is implemented in real-time on a digital signal processor kit ADSP BF548 EZ-KIT and its outputs are compared to other pitch shifters. The implementation is found to perform almost as well as a commercial pitch shifter. It is concluded that further drastic improvements of Short time Fourier transform based pitch shifters are impossible as they are approaching the fundamental limits of the transform. Keywords: Pitch shifting,číslicové zpracování signálu,reálný čas,nízká latence,Blackfin,BF548,krátkodobá Fourierova transformace,STFT,windowing,váhovací okno,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,banka filtrů,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,algoritmus Rollers,phase vocoder,algoritmus Ocean; Pitch shifting,digital signal processing,real time,low latency,Blackfin,BF548,Short time Fourier transform,STFT,windowing,window function,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,filter bank,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,Rollers algorithm,phase vocoder,Ocean algorithm Available in digital repository of ČVUT.
Pitch shifting audio signálů v reálném čase pomocí STFT na DSP procesoru

Cílem této práce je implementace pitch shifteru, tedy měniče výšky zvuku, stereofonního zvukového signálu v reálném čase s požadavkem na nízké zkreslení a nízkou latenci. Jsou zváženy různé algoritmy ...

Novotný Martin; Onderka Jan; Pulc Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mask R-CNN v prostředí GRASS GIS
Landa Martin; Pešek Ondřej; Lennert Moritz
2018 - English
Cílem diplomové práce je návrh softwarových nástrojů umožňujících uživateli využití Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) v prostředí GRASS GIS. Tyto nástroje zprostředkovávají možnost učit svůj vlastní Mask R-CNN model a~aplikovat jej za účelem získání vektorových masek objektů z rastrových dat. V textu práce je nejprve nastíněn teoretický základ konvolučních neuronových sítí, následuje přehled možností jejich využití v počítačovém vidění, dále kapitoly o použitých technologiích, a uzavírá jej část věnovaná implementaci samotné. Přílohy obsahují uživatelskou příručku a ukázku výsledků dosažených za využití vytvořených modulů.The goal of this thesis is to develop software tools allowing the user to use Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) in GRASS GIS. These tools allow the user to train his own Mask R-CNN model and use it to get vector masks from raster data. In the text of the thesis, the theory behind convolutional neural networks is introduced, followed by a list of their possible applications in the field of computer vision, a brief sketch of used technologies and is ended with a part dedicated to the implementation itself. The appendix contains a user manual and examples of usage. Keywords: GIS,GRASS GIS,Python,umělé neuronové sítě,konvoluční neuronové sítě,Mask R-CNN,instanční segmentace; GIS,GRASS GIS,Python,artificial neural networks,convolutional neural networks,Mask R-CNN,instance segmentation Available in digital repository of ČVUT.
Mask R-CNN v prostředí GRASS GIS

Cílem diplomové práce je návrh softwarových nástrojů umožňujících uživateli využití Mask R-CNN (Mask region-based convolutional neural networks) v prostředí GRASS GIS. Tyto nástroje zprostředkovávají ...

Landa Martin; Pešek Ondřej; Lennert Moritz
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Metody neuronových sítí pro nelineární dynamické systémy se sinusovou nelinearitou
Bukovský Ivo; Abdelhady Ghita Mohamed Gamal; Beneš Peter Mark
2018 - English
V první části se práce zabývá dosavadními studiemi v oblasti adaptivních aproximací nelineárních dynamických systémů se sinusovými nelinearitami, včetně jejich základních přístupů k vysokorychlostním neuronovým jednotekám (HONU) a k jejich supervizovaným učebním technikám. Uvažovány jsou dvě učební techniky: adaptace vzorek po vzorku a dávková adaptace. V další části práce navrhuje a porovnává výkonnost obecných neurálních architektur s komplexními neurálními architekturami pro aproximaci daných nelineárních systémů (se sinusovými nelinearitami). Pro nově navržené komplexní neuronové jednoteky s vysokou úrovní jsou také definována pravidla učení. Pro všechny neurální architektury a dynamické systémy, které jsou v této práci analyzovány je také vyvinut software, panel nástrojů slouží k vygenerování všech výsledků simulace této práce.First, the thesis reviews the recent work in adaptive approximation of nonlinear dynamic systems with sinusoidal nonlinearities, including fundamental approaches of high-order neural units (HONU) and their supervised learning techniques. Two different learning techniques are studied: sample-by-sample and batch learning adaptation. Then, the thesis proposes and compares the performance of general neural architectures with complex-valued neural architectures for approximation of the given nonlinear systems (with sinusoidal nonlinearities). Furthermore, the work develops the learning rules of the newly proposed complex-valued high-order neural units. Finally, a software toolbox is developed for all different neural architectures and dynamic systems, analyzed in this thesis. The toolbox is used to generate all the simulation results during the thesis. Keywords: Complex-Valued HONU,HONU,CVHONU,recurrent HONU,dynamic HONU,static HONU,Neural Networks,Supervised learning,complex-valued,CV-HONU,Adam Optimizer,Gradient Descent,Lavenburg Marquardt,Conjugate Gradient,Pendulum,manipulator,DOF,Python,sinusoidal nonlinearity; Complex-Valued HONU,HONU,CVNN,Neural Networks,dynamic HONU,static HONU,Supervised learning,complex-valued,CV-HONU,Adam Optimizer,Gradient Descent,Lavenburg Marquardt,Conjugate Gradient,Pendulum,manipulator,DOF,Python,sinusoidal nonlinearity Available in digital repository of ČVUT.
Metody neuronových sítí pro nelineární dynamické systémy se sinusovou nelinearitou

V první části se práce zabývá dosavadními studiemi v oblasti adaptivních aproximací nelineárních dynamických systémů se sinusovými nelinearitami, včetně jejich základních přístupů k vysokorychlostním ...

Bukovský Ivo; Abdelhady Ghita Mohamed Gamal; Beneš Peter Mark
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza úniku informace odběrovým postranním kanálem z mikrořadiče
Buček Jiří; Shchavleva Marina; Lórencz Róbert
2018 - English
Spotřeba zařízení může prozradit mnoho informací ohledně jeho vnitřní struktury a toku dat který toto zařízení zpracovává. Jednoduchá a Diferenciální odběrové analýzy jsou v odborné literatuře široce probrané techniky pro útoky postranními kanály. Tato práce uvádí čtenáře do problematiky analýzy spotřeby a dává krátký přehled metod, které jsou k tomu používány. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza spotřeby mikrořadiče při vykonávání různých operací z jeho instrukční sady, konkrétně se jedná o mikrořadič ATMega163, vestavěný do smartkarty. Jsou probrány důležité aspekty toho, jak mikrořadič funguje a jak zpracovává instrukce: instrukční cyklus, adresy v paměti programu, hodnoty operandů a tok dat. Kromě toho práce popisuje jak typ instrukce ovlivňuje spotřebu, jinak řečeno, jaké procesy se odehrávají uvnitř mikrořadiče při zpracování dat a kontrole toku programu.Through power consumption of a device a lot of information about it internal structure and data it processes can be leaked. Simple and Differential power analysis are well described techniques for such side channel attacks. This work gives brief introduction to the idea of power side channel analysis and methods it uses. The main objective of this Bachelor's thesis is power side channel analysis of a microcontroller's instruction set specifically ATMega163 which is embedded in a smartcard. Important aspects of microcontroller's operation and it's instructions are discussed: instruction execution cycle, address in a Program Memory, operand values and data flow. Also how instruction type affects power consumption, in other words, what does microcontroller internally do to process data or manage program flow. Keywords: útoky postranními kanály,analýza spotřeby,SPA,DPA,spotřeba mikrořadičů,ATMega163,instrukční sada; side channel attacks,power analysis,SPA,DPA,microcontroller's power consumption,ATMega163,instruction set Available in digital repository of ČVUT.
Analýza úniku informace odběrovým postranním kanálem z mikrořadiče

Spotřeba zařízení může prozradit mnoho informací ohledně jeho vnitřní struktury a toku dat který toto zařízení zpracovává. Jednoduchá a Diferenciální odběrové analýzy jsou v odborné literatuře široce ...

Buček Jiří; Shchavleva Marina; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatické akceptační testy na operačním systému macOS - průzkumná studie zaměřená na aplikaci Avast Passwords for mac
Acero Salazar Felix Javier; Mokoš David; Půlpitel Martin
2018 - English
Ve vývoji softwaru je pro zajištění kvality nezbytné použití vhodných metod. Mezi tyto metody patří akceptační testování. Tato práce popisuje výhody akceptačního testování v procesu vývoje softwaru a zároveň upozorňuje na jeho časté problémy. Práce také shrnuje dostupné nástroje a technologie, které jsou vhodné pro automatizaci akceptačních testů na macOS, a zároveň popisuje osvědčené způsoby pro vývoj snadno udržovatelných automatických akceptačních testů. Znalosti získané z literární rešerše jsou převedeny do praxe skrze implementaci sady automatických akceptačních testů pro Avast Passwords for Mac, aplikaci pro macOS od společnosti Avast.Software development requires adequate methods for quality assurance. One of those methods is acceptance testing. This thesis introduces the automated acceptance testing and its need in the software development process along with its common pitfalls. It summarizes the existing tools and technologies that could be used for automating acceptance tests on macOS as well as best practices for writing maintainable automated acceptance test suites. The gathered knowledge from the literature review is put into practice through the implementation of an automated acceptance test suite for Avast Passwords for Mac, a macOS application developed by Avast. Keywords: akceptační testování,automatizace testů,ovládání GUI (Graphical User Interface) na macOS,udržovatelnost automatických testů; acceptance testing,test automation,GUI (Graphical User Interface) driving on macOS,automated tests maintainability Available in digital repository of ČVUT.
Automatické akceptační testy na operačním systému macOS - průzkumná studie zaměřená na aplikaci Avast Passwords for mac

Ve vývoji softwaru je pro zajištění kvality nezbytné použití vhodných metod. Mezi tyto metody patří akceptační testování. Tato práce popisuje výhody akceptačního testování v procesu vývoje softwaru a ...

Acero Salazar Felix Javier; Mokoš David; Půlpitel Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Extrakce textur z fotografií
Sedláček David; Luzin Danil; Šimeček Ivan
2018 - English
Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro otexturování tohoto 3D modelu. Vstupem programu je 3D model, sada fotografií a kalibrační data kamer. Práce popisuje techniky, přístupy a výzvy přítomné v oboru extrakce textur. V této práci je implementováno pár nových způsobu řešení některých z těchto problému. Výsledkem práce je plně funkční nástroj napsaný v C++.This bachelor's thesis describes the process of analysis, design and implementation of a texture extraction tool. Provided with a reconstructed 3D model, set of photographs and a camera calibration data, the tool is able to generate texture file/files for that 3D model. The work describes techniques, approaches and challenges present in the field of texture extraction. Couple new ways of solving some of those challenges are also described and implemented in the work. The result of the work is a fully functional tool written in C++. Keywords: extrakce textur,zpracování obrazu,3D rekonstrukce,Bundler,structure from motion,Markov Random Field,fotogrammetrie,C++; texture extraction,image processing,3D reconstruction,Bundler,structure from motion,Markov Random Field,photogrammetry,C++ Available in digital repository of ČVUT.
Extrakce textur z fotografií

Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a implementace nástroje pro extrakci textur. Nástroj vytvoří pro 3D model získaný fotorekonstrukcí obrazové soubory, které se dají použít pro ...

Sedláček David; Luzin Danil; Šimeček Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases