Počet nalezených dokumentů: 568910
Publikováno od do

Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP
Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
2018 - anglický
Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových shluků jsou analyzovány pro různý počet částic. Pružné vlastnosti takovýchto shluků jsou zkoumány analyticky i numericky. Je dosaženo velmi dobré shody mezi analytickými a numerickými výcledky. Je představeno vyhodnocení tenzoru napětí a couple stress tenzoru z nespojitých sil. Metoda je založena na principu virtuálních prací. Jsou představeny nové výrazy pro couple stress tenzor. Je popsáno několik různých přístupů kombinace FEM programu OOFEM a DEM programu YADE, každý z nich ilustrovaný na jednoduchém případě. Sériová DEM-FEM kombinace poškozujícího se betonového materiálu je představena na příkladu jednoosého tlaku. Metoda prokázala schopnost poměrně dobře vystihnout přechod z DEM do FEM pro různé módy zatížení. Je představen vývoj a výsledky nového mezoúrovňového modelu pro beton. Model uvažuje nestejnorodou mezoúroveň betonu (t.j. zrna kameniva a zónu rozhraní mezi kamenivem a matricí). Validace vzhledem k experimentálním výsledkům přebraným z literatury prokázala schopnost modelu realisticky vystihnout trendy různých materiálových vlastností (modulu pružnosti, tahové a tlakové pevnosti, lomové energie) vzhledem k mezoúrovňové struktuře materiálu.The presented thesis deals with various aspects of the discrete element method (DEM) with application to modeling of concrete failure and combination of DEM with the finite element method (FEM). Basic properties of random densely packed particle assemblies are analyzed for various numbers of particles. Elastic properties of such packings are investigated both analytically and numerically. A very good agreement between analytical and numerical results is found. The evaluation of the stress tensor and couple stress tensor from discrete forces based on the principle of virtual work is reviewed. New formulas for the couple stress tensor are presented and discussed. Coupling of FEM code OOFEM and DEM code YADE is described. Several classes of coupling approaches are addressed and illustrated on simple examples. A DEM to FEM sequential coupling of damaged concrete material is presented for the case of uniaxial compression. The method is proven to be able to capture the transition from DEM to FEM relatively well for several different loading scenarios The most divergent results are obtained for the stages of loading where the DEM and FEM material models themselves differ the most. The development and results of a new mesoscale discrete element model for concrete is described. The model takes into account the heterogeneous mesoscale structure of concrete (i.e., aggregates and interfacial transition zone between aggregates and matrix). The validation against experimental data shows the ability of the model to realistically capture trends of various material properties (elastic modulus, tensile and compressive strength, fracture energy) with respect to the actual mesoscale structure of the material. Klíčová slova: Metoda diskrétních prvků,metoda konečných prvků,kombinování metod,Python,beton,mezoúroveň; Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP

Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti ...

Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby
Hilar Matouš; Caravanas Aristotelis; Barták Jiří
2018 - český
Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ražby. Problematika tříd ražeb a zatřiďování, třebaže představuje jeden z nejvýznamnějších aspektů podzemního díla ve všech jeho fázích, je nezřídka podceněna. Ražba každého podzemního díla probíhá v následných, po sobě jdoucích cyklech, sestávajících ze sledu jednotlivých činností. Tyto činnosti se provádějí s různou efektivitou. V důsledku nízké produktivity při provádění některých činností dochází ke zpomalení postupu ražeb. Pro posouzení, zda jsou jednotlivé činnosti prováděny dostatečně efektivně, však v řadě případů chybí podklady. Produktivity a trvání jednotlivých činností razícího cyklu by měly být specifikovány v nabídce a být součástí smlouvy o dílo. V průběhu výstavby podzemního díla by pak měly být činnosti sledovány a vyhodnocovány. Specifikace produktivit a trvání činností závisí na geotechnických podmínkách a musí tedy být vztaženy k jednotlivým třídám ražby. V praxi dále přispívají k prodloužení doby ražby různé druhy prostojů, jejichž důvody pramení z podmínek stavby. Ražby podzemních objektů velmi často leží na kritické cestě výstavby projektů. Jakékoli zpoždění při ražbě má tedy přímý dopad na harmonogram výstavby celého projektu. V praxi téměř vždy dochází ke vzniku rozdílu mezi plánovaným a skutečným postupem ražby. Nejčastější příčinou jsou nižší produktivity činností razícího cyklu, různé prostoje a změny ve třídách ražby. Termín ukončení ražby se v průběhu výstavby mění. Aby predikce postupu ražby byla pro úseky, které ještě nebyly vyraženy, věrohodnější, je nutné ji založit nejen na odborném odhadu, ale i na analýze parametrů ražby již realizovaných úseků. Zejména se jedná o analýzu tříd ražeb, činností a prostojů za působení určitých specifických podmínek stavby. Výsledkem predikce by měl být časový rozsah ukončení ražby vyjádřený pomocí pravděpodobnostního rozložení. Vzhledem ke značnému množství vstupních dat, nutnosti kontroly jejich správnosti a množství vznikajících dotazů, tj. množství požadovaných typů analýz, je nezbytné tento proces co nejvíce automatizovat. Za tímto účelem jsou vyvíjeny speciální softwarové aplikace. Autor disertační práce vyvinul softwarovou aplikaci Tunnel Supervision. Tato aplikace byla použita na reálných projektech. Data a analýzy uvedené v této disertační práci byly získány za pomoci této aplikace. Disertační práce obsahuje několik cílů: 1) obeznámit čtenáře s problematikou činností a prostojů při ražbách a jejich dopadech na harmonogram; 2) popsat teorii týkající se této problematiky a doplnit ji o příklady z praxe; 3) vyvinout softwarovou aplikaci umožňující správu rozsáhlého množství dat získaných z různých projektů a jejich podrobné analýzy; 4) zdokonalit obecně známá ustanovení a kritéria za účelem správného stanovování tříd ražeb v průběhu výstavby.Specification and determination of excavation classes rank among the decisive factors that contribute to a successful completion of tunnelling projects. It is not only important to correctly specify the classes, but also to use a suitable classification method for a tunnel construction. Experience shows the importance of the classes is often being underestimated, even though it is one of the most important aspects of underground works during all their stages. The excavation process of any underground object includes successive cycles that are composed of a sequence of activities. These particular activities are performed with a different level of effectiveness. Due to the low productivity of some activities, the overall excavation progress is decelerated. Relevant information to assess whether the activities were performed in accordance with the contract conditions is often not provided. The specification of the productivity and duration of the activities should be included in the bids, as well as in the contract conditions, and should be monitored and analysed during tunnel excavation. The specification should be related to the encountered geotechnical conditions and consequently to the individual classes. In addition to the low effectiveness of activities, further delays caused by different site conditions contribute to the prolonged construction schedule. The excavations of underground objects often follow the critical path of a project. Any delay in excavation progress has a direct impact on the overall project construction schedule. In tunnel constructions, there is a regular difference between planned and actual progress. Low effectiveness of tunnelling activities, various delays and changes in the classes are the most frequent causes. The deadline of tunnel excavation usually changes multiple times throughout the construction process. In order to reach higher credibility, the presumption of excavation progress in the remaining tunnel stretches should be based not only on expert judgement, but also on a detailed analysis of excavation parameters reached in the already excavated sections. This especially concerns the analysis of the excavation classes, tunnel activities and delays under the influence of specific site conditions. The result of the excavation presumption should be ideally provided in the form of a time span formulated as a probabilistic distribution. Due to the amount of input data, the necessity to check it and the amount of queries, i.e. the amount of analyses types, it is necessary to automate this process as much as possible. Therefore, special software applications are being developed. The author of dissertation thesis has developed an application called Tunnel Supervision. This application has been used on real projects. The data and analyses presented in the dissertation thesis were obtained from the application. The dissertation thesis has more goals: 1) to familiarize readers with the problems of activities and delays during tunnel excavation and their impacts on the construction schedule; 2) to describe the theory related to this topic and complete it with examples from real sites; 3) to develop software application which allows to manage and analyse the vast amount of data from different tunnelling projects; 4) to improve general provisions and criteria related to the methods of classes determination. Klíčová slova: tunel,třídy ražby,optimalizace,činnosti a prostoje,harmonogram,software; tunnel,excavation classes,optimization,activities and delays,construction schedule,software Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby

Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě ...

Hilar Matouš; Caravanas Aristotelis; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru
Vrba Jan; Fišer Ondřej; Richter Aleš
2018 - anglický
Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto části jsou následující- Mikrovlnná hypertermie v oblasti hlavy a krku s definováním způsobu návrhu efektivního aplikátorového systému, Studie proveditelnosti neinvazivního měření změny teploty pomocí širokopásmového radaru pro využití v mikrovlnné hypertermii, Kombinace navrženého mikrovlnného hypertermického systému a neinvazivního měření změny teploty v oblasti hlavy a krku. První část dizertační je věnována návrhu nového mikrovlnného hypertermického aplikátoru pro léčbu v oblasti hlavy a krku. Provedli jsme parametrickou studii fokuzace mikrovlnné energie do cíle (tumoru) na frekvenci 434 MHz v této specifické oblasti. Na základě získaných znalostí jsme navrhli mikrovlnný aplikátor, který je schopen efektivně fokusovat energii do nádoru. Prototyp mikrovlnného aplikátoru byl sestrojen, jeho základní parametry byly změřeny a úspěšně porovnány s výsledky numerických simulací. Druhá část dizertační práce je věnována výzkumu nového přístupu monitorace teploty pomocí širokopásmového radaru. Odvodili jsme analytický vztah mezi intenzitou vyslaného signálu a odraženého signálu od oblasti se zvýšenou teplotou. Na základě odvozeného vztahu jsme provedli numerické studie pomocí zjednodušeného Masonova grafu. Dospěli jsme k závěru, že vztah mezi intenzitou odraženého signálu a velikostí změny teploty je téměř lineární. Všechny předpoklady byly potvrzeny několika námi provedenými experimenty s využitím reálného širokopásmového radaru (ve spolupráci s Technickou univerzitou v Ilmenau, Německo). Dalšími numerickým simulacemi a měřením jsme demonstrovali, že tato metoda má dostatečné prostorové i teplotní rozlišení pro využití v mikrovlnné hypertermii. Ve třetí části dizertační práce jsme navrhli možné rozložení 8 širokopásmových antén a čtyř aplikátorů pro mikrovlnnou hypertermii a detekci změny teploty v oblasti hlavy a krku. Z provedených numerických simulací jsme zjistili, že širokopásmový radar je v této oblasti schopen detekovat změny až do vzdálenosti 7 centimetrů.This dissertation thesis is mainly focused on microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors. This thesis is divided into three parts. Each part represents original scientific contribution to the thesis topic. These parts are as follows: Microwave hyperthermia in head and neck region with definition of the main procedure for the effective multi-applicator proposal, Feasibility study of the non-invasive temperature change detection based on UWB radars for usage in microwave hyperthermia, Combinations of the proposed microwave hyperthermia system and non-invasive differential temperature measurement system based on UWB radar for hyperthermia treatment of head and neck region. The first part of the dissertation thesis deals with the design of new microwave hyperthermia applicator for treatment in area of head and neck. We carried out a parametrical numerical study of possibilities of the microwave energy focusing the target (tumor) on the frequency 434 MHz using waveguide applicators. The prototype of applicator system was realized and main parameters were measured and compared with the EM simulations. The second part of this dissertation thesis concerns the investigation of novel approach of temperature monitoring using UWB radar. We derived analytical relationship between transmitted signal intensity and reflected signal intensity from the heated area. Based on this derived relationship we performed set of numerical studies based on a simplified Mason graphs. We conclude that the expected relationship between reflected signal intensity and temperature change is of a linear character. All assumptions were verified by several experiments with a real UWB radar system (in cooperation with TU Ilmenau, Germany). We proved that the UWB radar is able to detect temperature changes in the tissue remotely. According to the numerical simulation results we demonstrated that this method is of sufficient spatial and temperature resolution. In the third part of this thesis we proposed possible treatment setup which consists of the hyperthermia system and 8 UWB bowtie antennas attached to the patient body. We proved numerically that it is possible to detect the changes up to distance 7 cm from antennas. Klíčová slova: Mikrovlnná hypertermie,vlnovodný aplikátor,UWB radar,neinvazivní měření teploty,oblast hlavy a krku; Microwave hyperthermia,waveguide applicator,UWB radar,non-invasive temperature measurement,head and neck region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru

Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos ...

Vrba Jan; Fišer Ondřej; Richter Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Neuronové sítě a investiční strategie
ROZKOŠNÝ, Pavel; FÜRST, Tomáš; VODÁK, Rostislav
2018 - český
Práce se zaměřuje na nastudování problematiky neuronových sítí, a to jak z pohledu matematického, tak částečně i z toho biologického. Biologická část této práce je přínosná zejména k pochopení fungování základního stavebního kamene neuronových sítí, perceptronu, který je z velké části předobrazem neuronu lidského. Jednotlivé kapitoly přechází od popisu základních modelů s jednou skrytou vrstvou k modelům vícevrstvým, které dokáží řešit i komplexnější příklady. Jako metoda učení byl zvolen algoritmus back-propagation, kvůli svému všestrannému využití. Všechny tyto výše popsané znalosti jsou dále aplikovány na časové řady z oblasti financí. Zpracování probíhalo v matematickém softwaru MATLAB, data byla připravována v programu EXCEL. The aim of this thesis is to study artificial neural networks. Main chapters were focused on mathematical part of this topic. However firstly was necessary to study biological neural networks because this knowledge was essential for creation the perceptron. In the first chapter you can find the basic models with one hidden layer and the models with more than one hidden layer networks. Following with advanced level of models which can solve various task in contrast with the basic models. Used teaching method was back-propagation algorithm because of its versatile usage. In the last part we have used artificial neural networks to predict financial time series. All work was made in MATLAB and EXCEL. Klíčová slova: biologický neuron; neuronová síť; neuronová síť s dopředným šířením; algoritmus back-propagation; finanční časové řady; předpovědi; investiční strategie; biological neuron; neural network; feed forward neural network; back-propagation algorithm; financial time series; prediction; investment strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Neuronové sítě a investiční strategie

Práce se zaměřuje na nastudování problematiky neuronových sítí, a to jak z pohledu matematického, tak částečně i z toho biologického. Biologická část této práce je přínosná zejména k pochopení ...

ROZKOŠNÝ, Pavel; FÜRST, Tomáš; VODÁK, Rostislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring
Pospíšil Jiří; Jašek Petr; Štroner Martin
2018 - český
Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu určení rozlišovací schopnosti, a to na bázi testování fotografických objektivů a testováním na 3D obrazcích. Jedna z kapitol je věnována praktickému využití terestrického laserového skeneru v oblasti geodetického monitoringu s milimetrovou až submilimetrovou přesností. Jsou navrženy postupy, principy zpracování a možnosti zpřesnění délkového měření. Největší část je věnována srovnání úspěšnosti a účinnosti metod redukce šumu v datech laserového skenování, a to jak komerčními způsoby, tak způsoby publikovanými v rámci výzkumu na Katedře speciální geodézie. Součástí této oblasti je také posouzení přínosu vlnkové transformace v oblasti redukce šumu dat v terestrickém laserovém skenování. V poslední kapitole je pak popsána rychle se rozvíjející možnost leteckého snímkování metodami RPAS a následného výpočtu obrazového skenování a následné redukce šumu v takto získaném mračnu.The dissertation is a set of partial topics aimed at determining and increasing the accuracy of laser scanning data and determining the resolving capabilities of individual measuring systems. Two projects are devoted to a way of identifying resolving capabilities based on testing photographic lenses and testing on 3D images. One of the chapters is focused on the practical use of a terrestrial laser scanner in the field of geodetic monitoring with millimeter up to submillimeter accuracy. Procedures, principles of processing and possibilities of refinement of length measurements are proposed in this thesis. The largest part is dedicated to the comparison of the success and effectiveness of methods of noise reduction in laser scanning data, both by commercial methods and by methods published in the Department of Special Geodesy. Part of this area is also an assessment of the contribution of wavelet transform in the area of noise reduction in terrestrial laser scanning. The last chapter describes the rapidly evolving possibility of aerial photography using RPAS methods and subsequent calculation of image scanning and subsequent reduction of noise in the cloud thus obtained. Klíčová slova: 3D obrazce,laserový skener,skenování,monitoring,přesnost; 3D,laser scaning,monitoring,accuracy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zvyšování přesnosti dat 3D skenování pro geodetický monitoring

Disertační práce je souborem dílčích témat směřujících k určení a zvýšení přesnosti dat laserového skenování a k určení rozlišovací schopností jednotlivých systémů. Dva projekty jsou věnovány způsobu ...

Pospíšil Jiří; Jašek Petr; Štroner Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel
Zděnek Jiří; Pichlík Petr; Peroutka Zdeněk
2018 - anglický
Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu mezi koly a kolejnicemi, pokud je požadována a současně držet skluzovou rychlost kol na přijatelné hodnotě. Skluzové regulátory jsou vyvíjeny po desetiletí a velké množství skluzových regulátorů bylo během této doby vyvinuto. Nicméně, problematika skluzové regulace není stále dořešena a vývoj skluzových regulátorů je stále aktuální. Navržený skluzový regulátor nemá nedostatky známých skluzových regulátorů. Mezi hlavní nedostatky současných skluzových regulátorů patří to, že obvykle neuvažují nelinearitu adhezní charakteristiky a šum, který se vyskytuje v systému. Ignorování těchto jevů může způsobit selhání těchto skluzových regulátorů. Další problém, se kterým se musí současné skluzové regulátory vypořádat je určení rychlosti vlaku. Navržený skluzový regulátor bere v úvahu výše uvedené problémy a nepotřebuje znát rychlost vlaku a využívá pouze rychlost jedné nápravy. Skluzový regulátor je nevržený jako modulární a skládá se z detekční části, která určuje sklon adhezní charakteristiky a regulační části. Detekční část je založena na unscented Kalmanově filtru, který je určený pro nelineární systém a umí se tedy vypořádat s nelineární adhezní charakteristikou a poskytuje stabilní a odpovídající výsledky. Modularita navrženého skluzového regulátoru umožňuje nehradit unscented Kalmanův filtr jinou metodou stavového odhadu. Proto je také provedeno porovnání, aby byla ověřena správnost použití unscented Kalmanova filtru. Funkčnost navrženého skluzového regulátoru je ověřena na naměřených datech a na matematickém modelu za použití programu Matlab. Naměřená data byla naměřena na nákladním vlaku taženém elektrickou lokomotivou Škoda 93E.The doctoral thesis deals with a novel slip controller for electric locomotives design that is based on adhesion-slip characteristic slope detection. The purpose of the slip controller is to transfer the maximum possible force between wheels and rails if it is required and at the same time keep a wheel slip velocity at the acceptable value. The slip controllers are developed for many decades, and a large number of slip control methods were developed. However, the problematics of the slip control is currently unresolved, and development of the slip controllers is very current till now. The proposed slip controller is designed to cope with the main drawbacks of the current slip control methods. The main drawbacks of the current slip control methods are that they, typically, do not consider a nonlinearity of the adhesion-slip characteristic and noise that occurs in the system for simplification. These simplifications can cause the existing methods fail. The second problem of the existing slip control methods is that the train velocity must be typically known which is difficult to determine. The proposed slip controller takes into account the problems mentioned above, and it does not need to know the train velocity and only one wheelset velocity is only required. The slip controller is designed as modular, and it consists of the adhesion-slip characteristic slope detection part and a controller part. The detection part is based on an unscented Kalman filter that is used as the estimator. The unscented Kalman filter is intended for nonlinear systems and can cope with the nonlinear adhesion-slip characteristic and provides the stable and appropriate results. The slip controller modularity enables to replace the unscented Kalman filter by another estimator. Therefore, a comparison of the proposed slip controller with the unscented Kalman filter with other selected estimation techniques to verify the correctness of the unscented Kalman filter use is made. The proposed slip controller functionality is verified by comparisons of the measured data and simulation model in Matlab software. The measured data were obtained on an electric locomotive Skoda 93E that hauls a freight train. Klíčová slova: adheze,skluzová regulace,regulace trakční síly,unscented Kalmanův filtr,železniční doprava; adhesion,unscented Kalman filter,rail transportation,slip control,tractive force control Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Strategie řízení skluzu kolejových trakčních vozidel

Disertační práce se zabývá návrhem skluzového regulátoru pro elektrické lokomotivy, který je založený na detekci sklonu adhezní charakteristiky. Úkolem skluzového regulátoru je přenést maximální sílu ...

Zděnek Jiří; Pichlík Petr; Peroutka Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě
Mařík Radek; Shchurov Andrey; Mišurec Jiří
2018 - anglický
Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a vytváření testů stále zůstává spíše nestrukturovaný a spočívající na osobních zkušenostech nebo intuici jednotlivých inženýrů. S ohledem na vyřešení tohoto problému je hlavním výzkumným cílem této práce automatizované navrhování abstraktních specifikací testů (testovacích případů) pro počítačové sítě s použitím detailní projektové dokumentace (požadavky koncového uživatele a technické specifikace) jako zdroje dat. Na základě myšlenek: (1) testování modelů; a (2) systémové metodologie zahrnuje tato práce následující hlavní cíle:Deployment of complex computer networks sets high requirements for procedures, tools and approaches for comprehensive testing of these networks. However, in spite of the great efforts of many researchers, the process of test design/generation still tends to be unstructured and bound to the personal experience and/or intuition of individual engineers. To address this problem, the main research objective of this thesis is the automated design of abstract test specifications (test cases) for computer networks using the detailed design documentation (end-user requirements and technical specifications) as the data source. Based on the notions of: (1) model-based testing; and (2) system methodology, this thesis covers the following main goals: Klíčová slova: počítačové sítě,distribuované informační systémy,víceúrovňové systémy; computer networks,distributed information systems,multilevel systems Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Automatizovaný návrh testů pro víceúrovňové sítě

Využívání komplexních počítačových sítí klade vysoké nároky na procedury, nástroje a přístupy pro jejich důkladné testování. Navzdory velkému úsilí mnoha výzkumných pracovníků však proces navrhování a ...

Mařík Radek; Shchurov Andrey; Mišurec Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost
Šilarová Šárka; Kolouch David; Oláh Jozef
2018 - český
Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu materiálového řešení skladeb střešního pláště z pohledu konstrukčního a z hlediska celkové energetické náročnosti konstrukce. V podrobnější analýze je proto v práci proveden rozbor dat svázaných energií materiálů a jejich vzájemné porovnání. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti je v současnosti zaměřeno především na provozní energetickou náročnost objektu na vytápění, chlazení, ohřev teple vody, osvětlení a však nezohledňuje energetickou náročnost materiálů, které jsou do konstrukce zabudovávány, po dobu jejich životního cyklu. Právě energie svázané s materiály jsou novým tématem řešení této práce, které dotvářejí celkovou komplexní energetickou náročnost objektu. Hlavním cílem není stanovení hodnot primární spotřeby energií jednotlivých materiálů, ale využití již dosažených výsledků ke stanovení minimalizace celkové energetické náročnosti reálných i teoreticky řešených sanací a rekonstrukcí střešních plášťů. Zásadním požadavkem je v tomto smyslu především životnost a spolehlivost jednotlivých materiálů a skladeb, vliv správného zabudování materiálů na výsledné vlastnosti konstrukce střech objektů a efektivita návratnosti nově vložených energií po rekonstrukci. Zvláštní pozornost musí být věnována také možnosti recyklace a energetické náročnosti s ní spojené. V práci je provedena matematická simulace navrhovaných rekonstrukcí modelových střešních skladeb. Na základě vyhodnocení modelů je proveden výběr dvou nejvhodnějších variant, které jsou zvoleny na základě vyhodnocení energetické efektivnosti. Pro vybrané varianty střešních skladeb je zpracováno komplexní a detailní posouzení střech na modelovém objektu, se stanovením vlivu detailu na celkovou energetickou náročnost střešní skladby.This dissertation thesis deals with design of maintenance of flat roof composition focusing on energy intensity minimization. The aim of the thesis is to optimize the maintenance design focusing on creation of roof cladding layout material solution from the structural point of view and in terms of structure total energy intensity. Therefore, a more detailed analysis analyzes the data of materials bound energies and their mutual comparison. Building assessment in terms of energy intensity is currently focused mainly on building operational energy demands for heating, cooling, hot water heating, lighting although it does not take into account material energy demands which are built into the structure during their life cycle. Just those energies bound to materials are the new topic of the solution in this thesis which completes the whole complex energy demand of the building. The main objective is not determination of primary energy consumption of individual materials but to use already achieved results to determine the minimization of the total energy intensity of the actual and theoretically solved maintenance and reconstruction of roof claddings. In this respect the basic requirement is primarily the durability and reliability of individual materials and compositions, the influence of correct incorporation of materials on the resulting structural properties of roof structures of buildings and returns efficiency of newly added energies after the reconstruction. Particular attention have to be paid also to possibilities of recycling and the energy intensity associated with it. In the thesis there was made a mathematical simulation of designed reconstructions of model roof layouts. Based on model evaluation, a selection of two most suitable variants was made which were chosen on the basis of an energy efficiency evaluation. For chosen variants of roof layout was made a complex and detailed assessment of roofs on the model building, with influence determination of detail on total energy intensity of the roof composition. Klíčová slova: střešní plášť,svázené energie,EPD,návrhová životnost,optimalizace návrhu; roof cladding,bound energy,EPD,design durability,design optimization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace návrhu sanací a rekonstrukcí střešních plášťů z hlediska energetické náročnost

Tato disertační práce se zabývá návrhem sanací střešních skladeb plochých střech se zaměřením na minimalizaci energetické náročnosti. Cílem práce je optimalizace návrhu sanace se zaměřením na tvorbu ...

Šilarová Šárka; Kolouch David; Oláh Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár)
Pacovský Jaroslav; Šťástka Jiří; Litoš Jiří
2018 - český
Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního českého in-situ fyzikálního modelu úložného místa (Mock-up Josef). Nejdříve byly definovány problémy spojené s existencí tzv. technologických spár mezi bentonitem a horninou. Po výběru základního materiálu byly odzkoušeny technologie pro poloprovozní výrobu pelet z Bentonitu 75. Poté byly odzkoušeny technologie pro aplikace pelet do technologické spáry mezi bentonitem a horninou. Výzkumné práce se také zaměřily na termofyzikální vlastnosti bentonitové vrstvy a na změny vedení tepla. Dále byla provedena analýza fyzikálního modelu Mock-Up Josef (MCJ). Autor práce se podílel na návrhu a zodpovídá za jeho provozování a vyhodnocování. Ze získaných poznatků lze čerpat i pro další výzkum bariér hlubinného úložiště a pro návrh úložiště vyhořelého jaderného paliva. Některé z výstupů práce byly publikovány v průběhu řešení a některé výsledky práce již byly použity pro výzkum inženýrských bariér, např. při výstavbě fyzikálního modelu těsnící zátky pro hlubinné úložiště (projekt DOPAS). Dále byly výsledky práce využity pro návrh fyzikálních modelů s dynamicky hutněnými těsnícími vrstvami z bentonitových pelet.The main aim of the thesis is to design and test the filling of the technological gap for the vertical disposal of the container with spent fuel in deep repositories. The theme of the research was selected on author?s experiences from the construction of the first Czech in-situ physical model of bentonite barrier (Mock-up Josef). At first, problems related to the existence of so-called technological gaps between bentonite and rock were defined. After the selection of the basic material (Bentonite 75), the technology for pilot production of the bentonite pellets was tested. Then technology for application of the material to the technological gap was tested too. The research also focused on the thermophysical properties of the bentonite layer and changes in heat conduction. An analysis of the physical model Mock-up Josef was also carried out. Mock-up Josef was co-designed by the author of thesis and the author of this work is responsible for operation and evaluation of Mock-up Josef. The findings on Czech bentonite can also be used for further research and design of a spent nuclear fuel repository. Some of the outputs of the thesis were published during the course of the project, and some results of the work have already been used to investigate engineering barriers, eg. for the construction of a physical model of a sealing plug for deep repository (DOPAS project). In addition, the results from the thesis were used for the design of physical models, which are designed for the research of a dynamically compacted sealing layer of bentonite pellets. Klíčová slova: bentonit,bentonitové pelety,technologické spáry,stříkání bentonitu,volné sypání bentonitu,termofyzikální vlastnosti bentonitu,fyzikální model Mock-up Josef; bentonite pellets,bentonite gap filling,compaction methods for the bentonite,thermophysical properties of the bentonite,physical model Mock-up Josef Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár)

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností ...

Pacovský Jaroslav; Šťástka Jiří; Litoš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci
Florián Miloš; Davidová Marie; Fránek Zdeněk
2018 - anglický
V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví především dřevo. Předložený výzkumný projekt chápe dřevo jako studijní materiál pro obsáhlejší otázku interakce prostředí a materiálu v architektuře. Usiluje o prozkoumání tohoto potenciálu pro ekosystemické performance a atmosféry a o rozšíření diskuse v této problematice. Můj projekt zkoumá tyto interakce skrze praktické experimenty a teoretické reflexe, což zahrnuje ostatní vědecké disciplíny, umění a řemeslo, k vytvoření silného základu pro ekosystemickou, kolaborativní návrhově-výzkumnou praxi.The present research considers wood as a study material for a wider question on architecture?s environmental interaction. It aims to explore its potential for eco-systemic performances and atmospheres as well as to broaden the discussion on this problem area by accessing the public space and professional practice calls. My project researches such interactions through practical experiments as well as theoretical reflections, including examinations of other scientific, design, artistic and crafts disciplines. It honestly discusses the successes as well as the failures and weak points to develop a strong background for eco-systemic collaborative design-research practice. Klíčová slova: responsivní dřevo,systemický přístupstup k architektonické performanci,systemicky zaměřené navrhování,performativní architektura,biotické a abiotické spolunavrhování,bio-klimatické vrstvy v zastavěném prostředí; responsive wood,systemic approach to architectural performance,systems oriented design,biotic and abiotic co-design,performance oriented architecture,bio-climatic layers of built environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Dřevo jako primární médium k architektonické performanci: Případová studie v poli Systemický přístup k architektonické performanci

V době, kdy přírodních zdrojů stále ubývá, se obrací pozornost k obnovitelným materiálům a jejich efektivnímu využití při co nejmenší spotřebě energie. K takovýmto materiálům patří ve stavebnictví ...

Florián Miloš; Davidová Marie; Fránek Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze