Number of found documents: 43376
Published from to

Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu
NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií analyzovat nabídku vybraných středisek freestylového lyžování v České republice, zpracovat souhrnné informace o freestylovém lyžování jako současném trendu v rámci sportovního a dobrodružného cestovního ruchu a vypracovat doporučení pro zkvalitnění této nabídky pro návštěvníky středisek. Areály srovnáváme a hodnotíme na základě několika kritérií, jako jsou velikost, počet překážek a skoků, kreativita, pořádané akce a další nabídka. Výsledkem je zmapování freestylových možností Českých středisek. Doporučení pro zlepšení nabídky byla vytvořena na základě srovnání se zahraničním střediskem. The bachelor thesis is about analysis of freestyle opportunities in selected winter resorts in Czech Republic as part of the offer in tourism. The goal is to analyze offer of selected freestyle skiing resorts based on selected criteria. We have processed summary informations on freestyleskiing as contemporary trend in sport and adventure tourism and we have created recommendations for improving this offer in Czech Republic. The comparation and evaluation of the resorts is based on several criteria such as size, number of obstacles and jumps, creativity, number of events and the other offer. Results are describing freestyle opportunities in czech ski resorts. Recommendation for improvement of this segment were based on comparation with a foreign resort. Keywords: cestovní ruch; destinace; freeskiing; freestyle lyžování; lyžařské středisko; snowpark; destination; freeskiing; freestyle skiing; snowpark; ski resort; tourism Available in digital repository of UPOL.
Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu

Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií ...

NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Analýza školních vzdělávacích programů základních škol z pohledu gymnastických aktivit
MĚSÍČEK, Tomáš; FORMÁNKOVÁ, Soňa
2017 - Czech
Předložená práce se zabývá gymnastikou v hodinách tělesné výchovy na předem vybraných třech základních školách v Uherském Hradišti. Cílem práce je analýza osvojených doved-ností žáků 5. ročníků, zjištění materiálního zabezpečení a práce se školním vzdělávacím programem základních škol. Sběr dat proběhl pomocí testování, pozorování a rozhovorů. Výsledek práce ukazuje odlišnou úroveň zvládnutých gymnastických dovedností testova-ných základních škol s podobnými školními vzdělávacími plány a znázorňuje nízkou úroveň požadovaných gymnastických dovedností dětí mladšího školního věku. The presented work deals with gymnastics in physical education lessons at pre-selected three elementary schools in Uherské Hradiště. The aim of the thesis is to analyze the acquired skills of 5th grade students, to find material security and to work with the school curriculum of elementary schools. Data collection was conducted through testing, observati-ons and interviews. The result of the thesis shows the different level of mastered gymnastic skills of tested primary schools with similar school educational plans and shows the low level of required gymnastic skills of younger school age children. Keywords: gymnastika; základní škola; mladší školní věk; školní vzdělávací program (ŠVP); pohybová aktivita; gymnastics; elementary school; early school age; school education program (SEP); physical aktivity Available in digital repository of UPOL.
Analýza školních vzdělávacích programů základních škol z pohledu gymnastických aktivit

Předložená práce se zabývá gymnastikou v hodinách tělesné výchovy na předem vybraných třech základních školách v Uherském Hradišti. Cílem práce je analýza osvojených doved-ností žáků 5. ročníků, ...

MĚSÍČEK, Tomáš; FORMÁNKOVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Trendy ve fitness a jejich všeobecná analýza
KADER AGA, Ahmad; KUDLÁČEK, Michal
2017 - Czech
Přehledová bakalářská práce pojednává o trendech tréninku ve fitness se zaměřením, jak jsou jednotlivé pohybové trendy ve fitness od sebe odlišitelné. Cílem práce je obecná charakteristika trendů ve fitness. Jak v současnosti tyto trendy fungují a jaké mají aspekty a dopad na čtenáře. Keywords: cvičení; pohyb; sport; pohybová aktivita; tendence; fitness trend; physical exercise; movement; sport; physical activity; tendention; fitness trend Available in digital repository of UPOL.
Trendy ve fitness a jejich všeobecná analýza

Přehledová bakalářská práce pojednává o trendech tréninku ve fitness se zaměřením, jak jsou jednotlivé pohybové trendy ve fitness od sebe odlišitelné. Cílem práce je obecná charakteristika trendů ve ...

KADER AGA, Ahmad; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)
EDME, Anais; KRIST, Miloš
2017 - English
Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají před kopulací. Sekundární pohlavní znaky mohou být indikátory samčí kvality, a proto by pro ně samice měly mít preference. Samci s většími ornamenty mohou získat více partnerek a zvýšit tak počet svých potomků. Samice mohou volbou svých sociálních partnerů získat přímý i nepřímý, genetický užitek. Když ale mají samice nepreferovaného sociálního partnera, mohou si za toho extra-párového vybrat samce s lepšími znaky, než jaké má ten sociální, protože extra-pároví samci samicím žádný přímý užitek neposkytují a tak se dá očekávat, že jim poskytují užitek nepřímý. Když samice kopuluje s více samci, konkurují si jejich spermie o oplodnění sady vajíček. Výsledek této kompetice spermií a tedy počet potomků by měl být ovlivněn délkou spermií. Pokud je pohlavní výběr silný, jak tomu bývá v případě vysoké míry extra-párové paternity, stabilizující selekce by měla snižovat aditivní genetickou varianci pro délku spermie, v důsledku čehož by měly spermie optimální morfologii pro vítězství v konkurenci s ostatními samci. Tato práce se zaměřuje na pre-kopulační a post-kopulační fáze pohlavního výběru u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), migrujícího pěvce s vysokou mírou extra-párové paternity. Manipulovali jsme sekundární pohlavní znaky samců, abychom zjistili, zda si na jejich základě samice vybírají partnera. Genetické analýzy nám umožnily přiřadit k mláďatům jejich genetické otce a zjistit míru extra-párové paternity. Srovnávali jsme pak znaky samců, kteří zplodili mláďata ve stejném hnízdě. Zaznamenávali jsme také přílet samců na hnízdiště a vzdálenosti mezi jednotlivými hnízdy, což jsou faktory, které mohou ovlivňovat výběr partnera a paternitu. Spermie jsme odebírali v různých fázích hnízdní sezóny, abychom zjistili, jak se v sezóně mění jejich délka a variabilita. Na základě dlouhodobých pozorování jsme sestavili rodokmen dané populace a pomocí kvantitativně genetického modelu jsme zjistili jaká část variability v délce spermií je daná geneticky a jaká prostředím. Samice si nevybíraly za sociální partnery jen samce s většími ornamenty. Samci s většími ornamenty byli dokonce na konci sezóny pro samice méně atraktivní a měli ve svých sociálních hnízdech více extra-párových mláďat. Extra-pároví samci neměli větší ornamenty než samci sociální, ale obě tyto skupiny měly větší ornamenty než jiní samci dostupní v blízkosti sledovaných hnízd. Časný přílet umožnil samcům lepší ochranu paternity ve vlastních hnízdech. Samci s velkými ornamenty nezplodili více extra-párových mláďat v jiných hnízdech a ani délka spermií neměla vliv na úspěch oplodnění. Délka spermií vykazovala v průběhu sezóny fenotypickou plasticitu a byla středně heritabilní. Další výzkum by se měl zaměřit na prostředí, ve kterém probíhá kompetice spermií. Dosavadní studie, které se pokoušely zjistit, jaké znaky spermií mají vliv na jejich fertilizační úspěšnost, neuvažovaly možný vliv kryptické volby samice. Pro lepší porozumění selekčních tlaků na morfologii spermií je třeba více studií, které by zjišťovaly heritabilitu tohoto znaku v přírodních populacích a také jeho ovlivnění prostředím. Třebaže genomy mnoha druhů jsou již osekvenovány, geny zodpovědné za znaky spermií stojí dosud stranou zájmu. Jejich znalost by nám napomohla pochopit, jakou roli hrají genetické procesy v diverzitě spermií. Sexual selection is one of the forces that lead evolution and may happen at different times during the reproductive period. Mate choice and extra-pair mate choice are forms of pre-copulatory selection. Secondary sexual traits may be indicators of male quality and females should express preferences for those traits. Males with larger ornaments may be able to obtain more partners and increase their number of offspring. Females may obtain direct benefits and/or indirect genetic benefits from their social mate. But when mated to non-preferred males, females may choose an extra-pair mate with superior traits than their social mate, since females usually do not receive direct benefits from extra-pair mates and are therefore expecting to receive indirect benefits. As females copulate with many males, sperm from different males compete to fertilize the set of ova. Sperm length should influence the outcome of sperm competition and the ability to produce more offspring. Under strong sexual selection (high rate of extra-pair paternity), stabilizing selection should decrease the genetic additive variance of sperm length to allow an optimum sperm morphology to outcompete sperm from other males. This thesis focuses on the pre- and post-copulatory steps of sexual selection in the collared flycatcher (Ficedula albicollis), a migratory bird with a high rate of extra-pair paternity. Secondary sexual traits were manipulated to determine which traits females used to select mates. Genetic analyses allowed the assignment of offspring to their genetic fathers and determined the rate of extra-paternity. Traits of males that shared paternity were compared. Arrival date and proximity of males were determined as they may influence the outcome of mate choice and paternity. Sperm were sampled at different periods of the breeding season to estimate the dynamics of sperm length variation. Long-term pedigree data and a quantitative model helped to separate the genetic and environmental variances that influence sperm length. Females did not demonstrate a consistent preference for more ornamented males as social mates. Males with large ornaments were less attractive to females late in the season and lost more within-pair paternity. Extra-pair males were not more ornamented than the males they cuckolded but both social and extra-pair males were superior to males around the females' nests. Early arrival at the breeding site allowed males to protect their within-pair paternity. Males did not win more extra-pair offspring when they were more ornamented and sperm length did not influence fertilization success. Sperm length demonstrated phenotypic plasticity throughout the breeding season and had moderate heritability. Future research should focus on the environment in which sperm competition takes place. Indeed, studies trying to identify sperm traits that make sperm successful in fertilization focus on sperm traits before the bottleneck of cryptic female choice. More studies on the heritability of sperm traits in wild populations and especially on the effect of the environment on sperm length are needed to understand how it is influenced by the pressure of selection. The genomes of many species have been sequenced, but the genes which code for sperm morphology have largely been ignored. More knowledge about the genes coding for these traits will help in understanding the genetic process acting on sperm diversity. Keywords: pohlavní výběr; volba partnera; extra-párová paternita; ornamenty; kompetice spermií; heritabilita; sexual selection; mate choice; extra-pair paternity; ornaments; sperm competition; heritability Available in digital repository of UPOL.
Pre- a post-kopulační pohlavní výběr u lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)

Pohlavní výběr je důležitou evoluční silou, která se může projevovat v různých fázích reprodukčního období. Výběr sociálního a extra-párového partnera jsou formy pohlavního výběru, které probíhají ...

EDME, Anais; KRIST, Miloš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR
NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích úprav, dále pak vyšší preciznost nové úpravy v oblasti podmínek pro udílení státního občanství. Další tezí je pak zpřísnění v této oblasti, zatímco v jiných aspektech se úprava stala liberálnější. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První z nich je zaměřena na teoretická východiska státního občanství, nezbytná pro lepší pochopení daného tématu. Dále obsahuje historický přehled legislativy státního občanství s důrazem na postupný vývoj určitých aspektů, jež vedli k dnešní úpravě. Druhá kapitola obsahuje samotnou komparaci nabývání a pozbývání státního občanství, přičemž se soustředí na rozdíly v podmínkách pro nabytí občanství a rozlišováním kdy jde o skutečné zpřísnění a kdy pouze o kodifikaci dosavadní praxe Ministerstva vnitra. Argumentuje také proti radikálním názorům, dle nichž jsou nové podmínky příliš tvrdé poukazem na fakt, že obdobné požadavky vznášelo ministerstvo již za předchozí úpravy. Třetí kapitola se zaměřuje na nyní plně liberalizované dvojí občanství. Obsahuje krátký historický přehled zaměřený na postupné uvolňování podmínek, za nichž lze nabýt dvojí občanství. Dochází zde také k argumentaci ve prospěch dvojího občanství, zejména pro přínos, jenž může dvojí občanství mít pro ekonomické migranty, kteří neztratí opravdové spojení se zemí původu. Čtvrtá kapitola obsahuje krátký přehled hlavních změn, jež prodělalo řízení o nabytí občanství. Hlavně se však zaměřuje na dva kontroverzní aspekty řízením, a to je jeho obnova v případě, kdy žadatel úmyslně poskytl nepravdivé informace či podstatné informace zamlčel, se kterým autor souhlasí, pokud bude ministerstvo důkladně zvažovat, zda ona informace byla natolik závažná, že ospravedlní tak zásadní zásah, jakým je ztráta státního občanství. Druhým kontroverzním bodem je výluka soudního přezkumu v případech, kdy je o neudělení občanství rozhodnuto v řízení na základě utajených informací pocházejících ze stanovisek Policie ČR a zpravodajských služeb. Tato práce doporučuje jiný způsob úpravy, a to takový, který umožní soudní přezkum za použití zvláštních pravidel k ochraně právě těchto materiálů. Kapitola pátá pak obsahuje krátký přehled nejvýznamnějších mezinárodních smluv, jež ovlivňují státní občanství, s důrazem na Evropskou úmluvu o státním občanství, a dále pak na občanství Evropské unie. This master thesis compares the legislation of the Czech citizenship of the current Citizenship code and the previous one. Its main points are that the new law is evolution of the previous codes and that the new law is more precise in its requirements. It also contends that the new law brought stricter rules for obtaining of the citizenship by granting, but also presents more liberal approach to certain other aspects. There are five chapters, first of which is dedicated to theoretical basis of the citizenship, required for better understanding of the topic at hand. It also contains overview of the historical legislation with emphasis on the gradual development of certain aspects, which has led to the current code. Second chapter contains comparison of the acquiring and loss of the citizenship, focusing on the differences in the requirements and distinction between actual stricter rules and expressing of the existing practice of the Ministry of interior in the written law. It argues against radical opinions claiming that the new conditions are too harsh by pointing out that similar requirements has been pursuit by the Ministry for a long time. Third chapter's main focus is the now fully legal dual citizenship. It contains short historical overview with focus on gradual relaxing of the rules for obtaining second citizenship. It is argued here that the dual citizenship is for the better with regards to the benefits it might bring for the dual citizen, especially legal migrant worker obtaining his or her living abroad but without loss of link to the country of origin. Fourth chapter contains short overview of the changes that has been made to the proceedings. Main focus of chapter four are two of the most controversial aspects of the proceedings, that is the re-opening of the proceedings in case of willful withholding of important information or intentional giving of false information by the applicant, which is deemed as appropriate as long as the Ministry balance the level of the wrongdoing with the consequences of the loss of citizenship. The other point of this chapter is the exception to the judicial overview for rejected applications in cases they were rejected on the basis of confidential information from police and secret services. The thesis recommends use of less radical approach that would be judicial overview with special regulation on the confidential information. Chapter five contains short overview of relevant international law that can be applied to the scope of this paper, with emphasis to European convention on citizenship and citizenship of the European Union. Keywords: Státní občanství; státní příslušnost; dvojí občanství; nabývání státního občanství; pozbývání státního občanství; občanství Evropské unie; soudní přezkum; obnovení řízení;; Citizenship; nationality; dual citizenship; acquiring of citizenship; loss of citizenship; citizenship of European Union; judicial review; re-opening of the proceedings Available in digital repository of UPOL.
Komparace zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a zákona o státním občanství ČR

Tato diplomová práce se zabývá komparací úpravy státního občanství České republiky v současném zákoně o státním občanství a v předchozím zákoně. Hlavními tezemi jsou postupný vývoj od předchozích ...

NEVÍDAL, Radek; JIRÁSEK, Jiří; BARTOŇ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration
PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
2017 - English
Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku sporu. Tyto doložky zpravidla stanovují alespoň dvě nebo tři na sebe navazující stádia. Obvykle taková doložka stanovuje tři fáze, a to negociaci, mediaci a soudní či rozhodčí řízení. Úvodní fáze, tj. negociace a mediace, mají za úkol zabránit, aby se spor dále vyhrotil, a předejít tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu či rozhodčímu řízení. Nehledě na tyto chvályhodné cíle jsou však tyto doložky předmětem kontroverzí. Spory se točí především okolo jejich právní závaznosti a vymahatelnosti. Tyto nejasnosti jsou dále umocněny jejich zasazením do mezinárodního právního prostředí, kde se zákonitě střetávají myšlenkové proudy z různých právních řádů. Účelem této práce je tedy provést analýzu vybraných právních řádů a nalézt tak odpověď na otázku, zdali, pokud jde o mezinárodní obchodní arbitráž, lze z praxe národních soudů vyabstrahovat určitá pravidla pro vymahatelnost smluvních doložek ukládajících víceúrovňové řešení sporů. The subject-matter of this thesis is the multi-tier dispute resolution in international commercial arbitration, i.e. a situation where the parties (usually through a clause in a contract) agree on their course of action in case a dispute arises between them. As a general rule, this process contains at least two or three distinct stages: negotiation, mediation, and litigation or arbitration. The initial stages, i.e. negotiation and mediation, aim to prevent the escalation of the dispute and to avoid costly and lengthy judicial proceedings. Notwithstanding these commendable objectives, these clauses are not free of controversies. The controversies are primarily concerned with the enforceability of such clauses. The uncertainty is all the greater when viewed in the international context where various viewpoints from different jurisdictions may collide. Accordingly, the thesis analyses certain jurisdictions and strives to answer the question whether, as far as international commercial arbitration is concerned, it is possible to abstract certain common grounds from the practice of national courts with respect to the enforceability of multi-tier dispute resolution clauses. Keywords: ADR; dobrá víra; mediace; mezinárodní obchodní arbitráž; negociace; národní soudy; rozhodčí řízení; vícestupňové řešení sporů; ADR; good faith; mediation; international commercial arbitration; negotiation; national courts; arbitration; multi-tier dispute resoluton Available in digital repository of UPOL.
Multi -Tier Dispute Resolution in International Commercial Arbitration

Diplomová práce pojednává o vícestupňovém řešení sporů v mezinárodní obchodní arbitráži. Práce tak míří tak na případy, kdy si strany dohodnou (zejména formou smluvní doložky) jak postupovat po vzniku ...

PALACKÝ, Jan; HALLA, Slavomír; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu
KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
2017 - English
Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení vysoké ozářenosti. Cílem studie bylo studovat 1) roli volných kyslíkových radikálů na oxidativní poškození PSII, 2) 3D strukturu PSII-LHCII superkomplexu u huseníčku a 3) tvorbu singletního kyslíku během poškození listu. K oxidaci aminokyselin D1 a D2 proteinů dochází v místě tvorby hydroxylového radikálu v blízkosti Mn4O5Ca komplexu a nehemového železa. Charakterizace aminokyselin oxidovaných hydroxylovým radikálem umožní pochopit mechanismus poškození centrálních proteiůn reakčního centra PSII. Pomocí elektronové mikroskopie a jednočásticová analýzy byla charakterizována koordinace chloropfylů na proteiny jednotlivých proteinových komplexů LHCII-PSII superkomplexu. Pomocí těchto strukturálních dat byl navržen možný přenos excitační energie z Lhcb do jádra PSII. Dále je popsána nový mechanismus tvorby singletního kyslíku triplet-tripletním přenosem excitační energie z tripletního karbonylu na molekulární kyslík, který vzniká během lipidové peroxidace při poškození listu. This thesis characterizes the role of reactive oxygen species on the structural and functional changes occurring within the photosystem II - light-harvesting complex II (PSII-LHCII) suprecomplex under high light stress. Goal of the study is focused on 1) the role of free oxygen radicals in the oxidative damage of PSII proteins, 2) characterization of a high resolution 3D structure of the PSII-LHCII supercomplex from Arabidopsis, and 3) singlet oxygen formation under leaf wounding. The oxidation of specific amino acid residues of D1 and D2 proteins was shown to nearby to the site of hydroxyl radical formation at both the Mn4O5Ca cluster and the non-heme iron. Using cryo-electron microscopy and single particle analysis, evidence was provided on the coordination of chlorophylls to the protein subunits of PSII-LHCII supercomplex. Based on the structural data, energy transfer pathway from the Lhcb proteins to the PSII core complex was proposed. Apart to well described singlet oxygen formation by triplet-triplet energy transfer from triplet excited chlorophyll to molecular oxygen under high light, singlet oxygen was shown to be formed by triplet-triplet energy transfer from triplet excited carbonyl to molecular oxygen formed by lipid peroxidation. Keywords: reaktivní formy kyslíku; fotosystém II; PSII-LHCII superkomplex; oxidativní stres; fotoinhibice; elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie; konfokální laserová skenovací mikroskopie; hmotnostní spektroskopie; CN-PAGE; elektronová mikroskopie.; reactive oxygen species; photosystem II; PSII-LHCII supercomplex; oxidative stress; photoinhibition; electron paramagnetic resonance spectroscopy; confocal laser scanning microscopy; mass spectroscopy; CN-PAGE; electron microscopy. Available in digital repository of UPOL.
Role reaktivních forem kyslíku v oxidativním poškození a strukturální změny PSII-LHCII superkomplexu

Disertační práce popisuje vliv reaktivních forem kyslíku na strukturální a funkční změny v PSII-LHCII (fotosystém II s navázanými světlosběrnými komplexy fotosystému II) superkomplexu za působení ...

KALE, Ravindra; POSPÍŠIL, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Syntéza a biologická aktivita nových inhibitorů kinas.
MALÍNKOVÁ, Veronika; KRYŠTOF, Vladimír
2017 - Czech
Po objevu imatinibu se kinasy staly jednou nejintenzivněji studovanou skupinou cílů pro léčiva. Od té doby byly připraveny látky, které inhibují více než 30 druhů různých kinas, kdy převážná část z nich souvisí s rakovinou, ale i imunologickými,neurologickými, metabolickými a infekčními onemocněními. Mezi významné farmakofory patří purinové jádro a mnoho purinových derivátů se dokonce dostalo do preklinického nebo klinického testování. Tato disertační práce byla zaměřena nejprve na přípravu nových 2,6,9-trisubstituovaných purinů a jejich charakterizaci.Látky byly navrženy tak, aby vykazovaly potenciální aktivitu vůči PDGFR a FLT3. Tyto kinasy patří mezi tyrosinové kinasy často onkogenně aktivované u různých nádorových onemocnění. Bylo zjištěno, že důležitým strukturním motivem pro jejich inhibici je přítomnost 6-fenylaminopyrimidinového motivu. Součástí práce byla i charakterizace biologických účinků připravených látek na vybraných nádorových liniích, kde byla zjištěna antiproliferační aktivita a její souvislost s inhibicí kinas PDGFR a FLT3. Following the discovery of imatinib, kinases have become one of the most intensively studied target groups for pharmaceuticals. Since then, substances have been prepared that inhibit more than 30 kinds of various kinases, most of which are related to cancer but also immunological, neurological, metabolic and infectious diseases. Significant pharmacophores include the purine moiety and many purine derivatives have even undergone preclinical or clinical testing. This Ph.D. thesis was initially focused on the preparation of new 2,6,9-trisubstituted purines and their characterization. The compounds were designed to show potential activity against PDGFR and FLT3. These kinases are among tyrosine kinases often oncogenically activated in various cancer diseases. It has been found that an important structural motif for their inhibition is the presence of the 6-phenylaminopyrimidine moiety. Part of the work was also the characterization of biological effects of prepared substances on selected tumor lines, where antiproliferative activity and its association with inhibition of PDGFR and FLT3 kinases were detected. Keywords: kinasy; inhibitory kinas; 2;6;9-trisubstituované puriny; PDGFR; FLT3; kinases; kinase inhibitors; 2;6;9-trisubstituted purines; PDGFR; FLT3 Available in the UPOL Library.
Syntéza a biologická aktivita nových inhibitorů kinas.

Po objevu imatinibu se kinasy staly jednou nejintenzivněji studovanou skupinou cílů pro léčiva. Od té doby byly připraveny látky, které inhibují více než 30 druhů různých kinas, kdy převážná část z ...

MALÍNKOVÁ, Veronika; KRYŠTOF, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Between Centre and Periphery: Plays Translated from English in the Czech Theatrical System (19892009)
ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka; KNITTLOVÁ, Dagmar
2017 - English
Dizertační práce se zabývá problematikou divadelního překladu. Zaměření práce je historicko-srovnávací, součástí práce je statistický výzkum. Cílem práce je zmapovat vztahy českého divadelního systému a anglicky psaných divadelních her přeložených do češtiny a uvedených na českých scénách a zjistit, jakým způsobem jsou tato dramata zasazena do českého divadelního systému, jakým způsobem tyto dva systémy, tzn. systém původně česky psané dramatiky a systém divadelních her přeložených z cizího jazyka, vzájemně korelují a interferují, to vše v časovém horizontu, který se vztahuje k době po pádu komunismu v České republice v období po roce 1989. Vymezení tohoto časového období úzce souvisí s teorií polysystémů, z jejíchž postulátů tato práce vychází a jejichž platnost v českém divadelním systému zkoumá. Koncepty polysystémové teorie představené Itamarem Even-Zoharem v publikaci Polysystem Studies (1990) jsou dále nahlíženy z hlediska socio-kulturních přístupů k překladu a konfrontovány s jinými systémově-orientovanými studiemi. Statistický výzkum prezentuje analýzu inscenací divadelních her přeložených z anglického jazyka a uvedených na českých divadelních scénách v letech 19892009 a představuje také přehled nejuváděnějších překladatelů anglofonní dramatiky v daném období. This dissertation deals with the phenomenon of drama translation. Methodologically, the thesis builds upon works on translation history concerned with quantitative and qualitative research methods. The presented statistical findings attempt to describe relationships between the Czech theatrical system and theatrical plays translated from English into Czech and staged on the Czech stage within a defined period, i.e. the time after the Velvet Revolution and the fall of Communism in the Czech Republic. With the intention of establishing the ways in which the translated theatrical plays have been introduced and incorporated into the Czech theatrical system as of 1989, the dissertation derives its theoretical background from polystem theory. The concepts of polysystem theory have been developed by Itamar Even-Zohar specifically in Polysystem Studies (1990) and are contrasted with other socio-culturally embedded or systemically oriented translation studies. The polysystemic postulates and broadly discussed notions are analyzed and compared to the situation in the Czech theatrical system. The statistical research represents an analysis of the stage productions of theatrical plays translated from English into Czech and staged on Czech stages between 1989 and 2009. Simultaneously, the translators of Anglophone drama whose translations were staged most frequently over the researched time period in the Czech Republic are acknowledged. Keywords: divadelní překlad; teorie polysystémů; revoluce v roce 1989; postkomunistické období; divadelní systém; centrum v. periferie; postavení překladového dramatu; role překladatele; drama translation; polysystem theory; Velvet Revolution in 1989; Post-Communism; theatrical system; centre vs. periphery; position of translated drama; role of the translator Available in digital repository of UPOL.
Between Centre and Periphery: Plays Translated from English in the Czech Theatrical System (19892009)

Dizertační práce se zabývá problematikou divadelního překladu. Zaměření práce je historicko-srovnávací, součástí práce je statistický výzkum. Cílem práce je zmapovat vztahy českého divadelního systému ...

ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka; KNITTLOVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Metabolismus cytokininů zeatinového typu u jednoděložných rostlin
HLUSKA, Tomáš; GALUSZKA, Petr
2017 - English
Cytokininy jsou rostlinné hormony, deriváty adeninu s postranním řetězcem v N6 poloze. Ovlivňují mnoho fyziologických procesů. Zatímco metabolismus trans zeatinu a isopentenyladeninu, které jsou považovány za vysoce aktivní cytokininy, byl extenzivně studován, metabolismus dalších, jako cis zeatin, dihydrozeatin, či aromatické cytokininy je opomíjen. V této práci jsme použili jako model pro studium metabolických přeměn cytokininů, hlavně zeatinů, vyvíjející se kukuřičné zrno. Místo zeatin reduktasy jsme však zjistili novou enzymatickou aktivitu přeměňující trans zeatin na 6 (3 methylpyrrol 1 yl)purin. Enzym se však nepodařilo identifikovat kvůli jeho nestabilitě. Zato se nám podařilo identifikovat enzym odpovědný za cis trans isomeraci zeatinů jako nukleotidpyrofosfatasu/fosfodiesterasu. Potvrdili jsme jeho aktivitu; za substráty preferuje FAD a jiné dinukleotidy. Navrhli jsme několik jeho funkcí in planta. Dále jsme navrhli dvě nové hypotézy týkající se metabolismu a fyziologie cytokininů. První vysvětluje převahu údajně neaktivního cis zeatinu v některých rostlinách. Druhá navrhuje dvourychlostní cytokininový systém. Cytokinins are plant hormones, derivatives of adenine with side chain at the N6 position. They are involved in many physiological processes. While the metabolism of trans zeatin and isopentenyladenine, that are considered to be highly active cytokinins, was extensively studied, the metabolism of minor cytokinins as cis zeatin, dihydrozeatin and aromatic cytokinins is largely neglected. Here we used maize developing seed as model to study interconversions of cytokinins, mainly zeatins. Instead of zeatin reductase, we have detected novel enzymatic activity converting trans zeatin to 6 (3 methylpyrrol 1 yl)purine. The enzyme was not identified due to its instability. On the other hand, we have identified the causative enzyme of zeatin cis trans isomerization as nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase. Activity of the enzyme was confirmed; it prefers FAD and other dinucleotides as substrates. We proposed several functions for the enzyme in planta. Further, two novel hypotheses concerning cytokinin metabolism and physiology are presented. The first explains prevalence of cis zeatin, a purportedly inactive cytokinin, in certain species. The second one proposes a two speed cytokinin system. Keywords: anticytokininy; cis zeatin; cytokininy; enzymologie; flaviny; isomerace; kukuřice; metabolismus; nukleotidpyro-fosfatasa/fosfodiesterasa; semena; vývoj semene; zeatin cistrans isomerasa; zeatiny; Anticytokinins; cis-Zeatin; Cytokinins; Flavins; Isomerization; Kernels; Maize; Metabolism; Nucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase; Seed Development; Zeatin cis trans Isomerase; Zeatins Available in digital repository of UPOL.
Metabolismus cytokininů zeatinového typu u jednoděložných rostlin

Cytokininy jsou rostlinné hormony, deriváty adeninu s postranním řetězcem v N6 poloze. Ovlivňují mnoho fyziologických procesů. Zatímco metabolismus trans zeatinu a isopentenyladeninu, které jsou ...

HLUSKA, Tomáš; GALUSZKA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases