Number of found documents: 47217
Published from to

Kondiční program a jeho efekt na zlepšení dovednosti ve šplhu u dívek ve školní TV
KONOPA, Adam; BUBEN, Jiří
2018 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit efekt kondičního programu na zlepšení pohybové dovednosti a zlepšení úrovně výkonu šplhu na tyči v rámci školní tělesné výchovy. Šetření se zúčastnilo 28 studentů 8 .a 9. Ročníku Základní Školy Dědina v Praze. Byla zjištěna věcně a statisticky významná změna v úrovni výkonu u experimentální skupiny. Četnost jedinců s lepšími výkony po sledovaném období vykazovala převážně skupina experimentální. 8 probandů experimentální skupiny dosáhlo zlepšení. Stejně tak v oblasti hodnocení osvojení si dané dovednosti dochází k pozitivním změnám u experimentální skupiny. U kontrolní skupiny došlo ke zlepšení u 2 probandů, podle mého názoru z důvodu gymnastického obsahu vyučovacích hodin TV a motivace a psychologické podpory. The main goal of the thesis was to determine the effect of condition program to improve physical skills to climbing bar as part of physical education. Meansurement was attended by 28 students of the 8-9st year of the Elementary School in Prague. It was detected objectively and statistically significant change in performance levels in the experimental group. The frequency of subjects with improved performance over the monitored period showed predominantly experimental group. 8 individuals in the experimental group achieved an improvement. Likewise in assessing the acquisition of skills, that leads to positive changes in the experimental group. In the control group improved by 2 subjects in my opinion, because of the content of gymnastic lessons as a part of physical education. Keywords: šplh na tyči; kondiční program; školní TV; tréninková jednotka; climbing on the bar; condition program; school physical education; training unit Available in digital repository of UPOL.
Kondiční program a jeho efekt na zlepšení dovednosti ve šplhu u dívek ve školní TV

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit efekt kondičního programu na zlepšení pohybové dovednosti a zlepšení úrovně výkonu šplhu na tyči v rámci školní tělesné výchovy. Šetření se zúčastnilo 28 ...

KONOPA, Adam; BUBEN, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Návrh rozvoje neziskové organizace KOKTEJL
LUKELE, Jana; HOBZA, Vladimír
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou činnosti spolku KOKTEJL působícího v Prostějově. Cílem je analyzovat současnou situaci a na základě zjištěných poznatků navrhnout strategii k udržení a zlepšení pozice na trhu volnočasových služeb. Rozbory z pohledu vnitřního i vnějšího prostředí objasní legislativní nedostatky, stagnaci chodu organizace a potíže s financováním. Výsledková část formuluje ve třech strategických segmentech nejpodstatnější oblasti, kterým by se organizace měla věnovat. Klíčové výkonové cíle pro letošní rok konkretizuje realizační harmonogram. Zpracované návrhy řeší zaměření tvorby a okruhy zdrojových nástrojů. Příloha věnuje pozornost novým stanovám spolku, produktové nabídce a portfolio dárců. The diploma thesis deals with the activities of the KOKTEJL association acting in Prostejov. The aim is to analyze the current situation, propose a strategy to maintain and improve the position of the leisure services market on the basis of the findings. The analyzes from the perspective of the internal and external environment will be explaining the legislative shortcomings, the stagnation of the organization and the difficulty of financing. The result section defines the most important areas for the organization in three strategic segments. The key performance targets are the implementation timetable for this year. Processed making suggestions solves focus on the leisure market and circuits source tools. The appendix pays attention to the new company statutes, product offer, and donor portfolio. Keywords: Neziskový sektor; spolek; poslání; projekt; fundraising.; Nonprofit sector; association; milion; project; fundraising. Available in digital repository of UPOL.
Návrh rozvoje neziskové organizace KOKTEJL

Diplomová práce se zabývá problematikou činnosti spolku KOKTEJL působícího v Prostějově. Cílem je analyzovat současnou situaci a na základě zjištěných poznatků navrhnout strategii k udržení a zlepšení ...

LUKELE, Jana; HOBZA, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vývoj finanční správy na území České republiky
HALAMOVÁ, Kristýna; MATOUŠEK, Pavel; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka
2018 - Czech
Má bakalářská práce řeší vývoj finanční správy na území České republiky od první poloviny 17. století až po současné dění. Zabývá se především organizací a některými právními předpisy v oblasti financí, jejich správy a daní, ale také klady a zápory samotné správy financí. Na konci práce, kdy je zachycen současný stav finanční správy, se zabývá i elektronickou evidencí tržeb a zajišťovacími příkazy, které jsou v dnešní době velice zmiňovány v oblasti finanční správy. My bachelor thesis deals with development of financial management on territory of the Czech Republic from the first half of the 17th Century to the present day. It deals mainly with the organization and some legal regulations in the section of finance, their administration and taxes, but also the pros and cons of the financial management itself. In the end of my work, when the present state of financial management is captured, it also deals with electronic records of sales and security commands, which are now so much mentioned in the section of financial management. Keywords: Správa daní; finance; finanční správa; historie finanční správy; organizace finanční správy; Tax administration; finance; financial management; history of financial management; the organization of financial management Available in digital repository of UPOL.
Vývoj finanční správy na území České republiky

Má bakalářská práce řeší vývoj finanční správy na území České republiky od první poloviny 17. století až po současné dění. Zabývá se především organizací a některými právními předpisy v oblasti ...

HALAMOVÁ, Kristýna; MATOUŠEK, Pavel; PAPOUŠKOVÁ, Zdenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Laserové navařování kovovým práškem
UČÍK, Martin; CHMELÍČKOVÁ, Hana; HIKLOVÁ, Helena
2018 - Czech
Tato práce se v první části věnuje laserovému přetavování povrchu a jeho vlastnostem při změně vzdálenosti ohniskové roviny od roviny dopadu. Ve druhé části pracuje s navařováním kovového prášku na substrát. Zkoumá, zda má vliv předehřátí substrátu na vlastnosti návaru jako jsou tvrdost a pórovitost. The first part of this thesis is focused on the laser surface remelting and its properties when changing the distance between the focal plane and the plane of incidence. In the second part the thesis works with laser cladding with metal powder coating on the substrate. It examines whether the substrate preheating has an influence on the properties of welded powder such as hardness and porosity. Keywords: Přetavování povrchu; laserové navařování kovovým práškem.; Surface remelting; laser cladding. Available in digital repository of UPOL.
Laserové navařování kovovým práškem

Tato práce se v první části věnuje laserovému přetavování povrchu a jeho vlastnostem při změně vzdálenosti ohniskové roviny od roviny dopadu. Ve druhé části pracuje s navařováním kovového prášku na ...

UČÍK, Martin; CHMELÍČKOVÁ, Hana; HIKLOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kontrastivní analýza pojistné smlouvy v angličtině a češtině z pohledu překladu
PŘIBYLOVÁ, Lucie; KLABAL, Ondřej; KUBÁNEK, Michal
2018 - Czech
Pojištění je čím dál aktuálnějším tématem v našich životech. Uzavírat pojistné smlouvy není nic neobvyklého. Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou pojistných smluv a dalších pojistných dokumentů z pohledu překladu. Jedná se o kvalitativní analýzu vybraných vzorků dokumentů z českého, anglického a amerického prostředí. Součástí práce je mimo jiné teoretický popis základů právního překladu, příslušných právních systémů a právní úpravy pojišťovnictví. Důraz je kladen na provázanost právního jazyka a právního systému. Ústřední částí práce je rozbor pojistných dokumentů od úrovně obsahu a struktury, přes charakteristické jevy právního jazyka až po pojmovou analýzu termínů. Práci završuje přiložený kolokační glosář. Přínosem práce je objasnění principu pojistných dokumentů a návrh vhodných překladatelských řešení. Insurance plays an increasingly important role in our lives. It is nothing out of the ordinary to sign an insurance contract. This thesis covers contrastive analysis of insurance contracts and other insurance documents for translation purposes. A qualitative analysis is conducted on a representative sample of Czech, English and American documents. Besides other topics, this thesis includes theoretical description of legal translation, relevant legal systems and insurance law. The system-bound aspect of legal language is emphasized. A key part of the thesis is insurance documents analysis ranging from content and structure level and legal language specifics to concept analysis. Finally, a collocation glossary is attached. This thesis seeks to contribute to explaining basic elements of insurance documents and to suggesting appropriate translation. Keywords: pojištění; pojišťovnictví; pojistná smlouva; pojistné dokumenty; kontrastivní analýza; právní jazyk; právní překlad; insurance; insurance industry; insurance contract; insurance documents; contrastive analysis; legal language; legal translation Available in digital repository of UPOL.
Kontrastivní analýza pojistné smlouvy v angličtině a češtině z pohledu překladu

Pojištění je čím dál aktuálnějším tématem v našich životech. Uzavírat pojistné smlouvy není nic neobvyklého. Tato bakalářská práce se zabývá kontrastivní analýzou pojistných smluv a dalších pojistných ...

PŘIBYLOVÁ, Lucie; KLABAL, Ondřej; KUBÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Women and Property in Jane Austen's Fiction
KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2018 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých rodinách, také neměly moc šancí užít si svá svatební věna a jeho výhody, protože Anglické právo jen stěží umožňovalo ženám vlastnit majetek. Austenová se zabývá tímto problémem a majetkem žen během manželství a po smrti jejich manžela. Má práce zahrnuje také svatební věno a vdovské věno a jejich důležitost Anglii v období 18. století. This bachelor's thesis focuses on women and property in Jane Austen's fiction. In Regency England, impecunious ladies were poor creatures of few prospects. The luckier women from wealthy families did not get to enjoy their dowries and a measure of freedom money usually brings about. With their own inalienable rights almost non-existent, they were hardly considered owners of property, since the law regarded them as property themselves. Jane Austen addresses the problem of women, property and a legal share of money a wife or a widow might be entitled to. My thesis is going to consider so called marriage portion and widow's jointure and their place in the Regency milieu. Keywords: britská literatura; 18.století; majetek; právo; Common law; žena v domácnosti; peníze; British literature; 18th century; property; law; Common law; housewife; money Available in digital repository of UPOL.
Women and Property in Jane Austen's Fiction

Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých ...

KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Lingvistické aspekty metodiky výuky cizího jazyka u dětí s poruchami učení
BUROVÁ, Anna; FALTÝNEK, Dan; ZÁMEČNÍK HADWIGER, Lukáš
2018 - Czech
Práce se zabývá lingvistickými aspekty výuky cizích jazyků u dětí s poruchami učení a jinými speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou ADHD, mentální retardace nebo poruchy řeči. Cílem práce je analyzovat metody a efektivitu výuky anglického jazyka u těchto žáků. Teoretická část se zabývá psycholingvistickými aspekty akvizice mateřského i cizího jazyka a vlivem, který na ni mají poruchy učení a další postižení, metodami reedukace těchto poruch, lingvistickým přínosem pro tuto problematiku, alternativními metodami využívanými ve výuce cizího jazyka a samotnými poruchami. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum, v němž je analyzována učebnice Chit Chat I a kazuistiky sledovaných žáků. The thesis deals with linguistic aspects of foreign language teaching in children with learning disabilities and other special educational needs such as ADHD, mental retardation or speech impairments. The aim of the thesis is to analyze the methods and effectiveness of teaching English for these pupils. The theoretical part deals with the psycholinguistic aspects of the first and second language acquisition and the influence learning disabilities and other disabilities have on it, with the methods of reeducation of these disorders, the linguistic contribution to this issue, it describes alternative methods used in foreign language teaching and the disorders themselves. The practical part includes the qualitative research, which consists of the analysis of the textbook Chit Chat I and case studies of monitored pupils. Keywords: akvizice jazyka; alternativní metody jazykové výuky; analýza učebnice; anglický jazyk; jazyková výuka; kazuistiky; inkluze; integrace; mentální retardace; metodika výuky; poruchy řeči; poruchy pozornosti; speciální vzdělávací potřeby; specifické poruchy učení; výuka cizích jazyků; language acquisition; alternative methods of language teaching; textbook analysis; English language; language teaching; case studies; inclusion; integration; mental retardation; methodology of teaching; speech impairments; activity disorders; special educational needs; learning disabilities; foreign language teaching Available in digital repository of UPOL.
Lingvistické aspekty metodiky výuky cizího jazyka u dětí s poruchami učení

Práce se zabývá lingvistickými aspekty výuky cizích jazyků u dětí s poruchami učení a jinými speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou ADHD, mentální retardace nebo poruchy řeči. Cílem práce je ...

BUROVÁ, Anna; FALTÝNEK, Dan; ZÁMEČNÍK HADWIGER, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Určení celkové a v čase degradované účinnosti optické části zařízení SkyFlower
VACULA, Martin; PECH, Miroslav; MANDÁT, Dušan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá měřením změny fyzikálních vlastností odrazných fólií vystavených různým atmosférickým jevům po stanovenou dobu. Experimentálně změřená data byla porovnána a je jimi určena degradace odrazných fólií v závislosti na daných atmosférických jevech. Následně byla data nezatížených a degradovaných fólií použita ke stanovení účinnosti optické části zařízení SkyFlower a byly vypočítány rozdíly v závislosti na způsobu zatěžování vzorků. This master thesis is focused on measuring the change of physical properties of reflective foils exposed to various atmospheric phenomena for specific period of time. The measuring contains several samples, all with specific properties. Samples were tested on various measuring devices. Experimentally measured data are compared and degradation of reflective foils according to specific atmospheric phenomena is defined. Those data were also used to calculate efficiency of SkyFlower device´s optical part and differences between them were defined. Keywords: fólie; odraznost; rozptyl; tvrdost; modul pružnosti; UV záření; teplota; vlhkost; salinita; foil; reflectivity; scatter; hardness; elastic modulus; UV radiation; temperature; humidity; salinity Available in digital repository of UPOL.
Určení celkové a v čase degradované účinnosti optické části zařízení SkyFlower

Diplomová práce se zabývá měřením změny fyzikálních vlastností odrazných fólií vystavených různým atmosférickým jevům po stanovenou dobu. Experimentálně změřená data byla porovnána a je jimi určena ...

VACULA, Martin; PECH, Miroslav; MANDÁT, Dušan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Kategorizace vulgarismů a strategie obcházení jejich přímého vyjádření v současné online komunikaci
ŽĎÁRSKÁ, Alena; VESELOVSKÁ, Kateřina; ZÁMEČNÍK HADWIGER, Lukáš
2018 - Czech
Cílem magisterské diplomové práce je vypracovat přehled veškeré dostupné bibliografie napsané na téma vulgarismů a kategorizace vulgarismů do skupin. Kromě toho se práce zaměřuje na proces vulgarizace a devulgarizace, vulgaritu v komunikaci dětí, mládeže a dospělých, vztah funkčnosti a kultivovanosti či příčiny a funkce užívání vulgarismů. Dalším cílem práce je popis strategií obcházení přímého vyjádření vulgarismů v současné online komunikaci, a to na základě analýzy textových dat získaných z komentářů napsaných čtenáři k článkům na českém internetovém zpravodajském portále www.novinky.cz. Tato analýza provedená pomocí nástroje QUITA poskytuje nejen přehledný seznam všech užitých strategií (od těch nejvíce aplikovaných až po ty ojedinělé), ale také zmiňuje nejčastěji používané vulgarismy. Navíc každý způsob nepřímého vyjádření nebo jeho varianty jsou vždy následovány příkladovými větami. The aims of this master's thesis are the creation of an overview of complete accessible bibliography written on the topic of vulgarisms, and the categorization of vulgarisms into groups. Furthermore, the thesis focuses on the process of vulgarization and devulgarization, vulgarity in the communication of children, teenagers and adults, the relationship between functionality and refinement, and the causes and functions of using vulgarisms. Another aim of the thesis is the description of strategies for circumvention of their direct expression in current online communication. It is based on the analysis of text data from comments written by readers under articles on the Czech Internet news portal www.novinky.cz. This analysis done with the tool QUITA offers not only a clearly arranged list of all used strategies (from the most applied strategies to the rare ones) but it also shows the most commonly used vulgarisms. Moreover, each strategy of indirect expression or its variants are always followed by example sentences. Keywords: vulgarismus; vulgarita; vulgarizace; devulgarizace; kultura řeči; příčiny; funkce; obcházení; nepřímé vyjádření; kategorizace; online komunikace; internetové diskuzní forum; Vulgarism; Vulgarity; Vulgarization; Devulgarization; Speech Culture; Causes; Functions; Circumvention; Indirect Expression; Categorization; Online Communication; Internet Discussion forum Available in digital repository of UPOL.
Kategorizace vulgarismů a strategie obcházení jejich přímého vyjádření v současné online komunikaci

Cílem magisterské diplomové práce je vypracovat přehled veškeré dostupné bibliografie napsané na téma vulgarismů a kategorizace vulgarismů do skupin. Kromě toho se práce zaměřuje na proces vulgarizace ...

ŽĎÁRSKÁ, Alena; VESELOVSKÁ, Kateřina; ZÁMEČNÍK HADWIGER, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv genderu na aplikaci zpětné korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení
MISIOVÁ, Lenka; SEJKOROVÁ, Veronika
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly v používání vlastní korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části představím historii jazyka ve spojitosti s genderem, jednotlivé teorie, strategie, které tlumočníci při svém výkonu používají a také druhy chyb, jichž se mohou při tlumočení dopustit. Ve druhé, praktické části se zaměřím na analýzu nahrávek simultánního tlumočení studentů oboru ATP Univerzity Palackého v Olomouci. Budu analyzovat výkony studentů při tlumočení nahrávek z českého jazyka do angličtiny. Praktická část obsahuje rovněž výsledky analýzy nahrávek tlumočníků, na jejichž základě se budu snažit určit, zda má příslušnost k danému pohlaví skutečně vliv na četnost používání vlastní korektury jako tlumočnické strategie. This bachelor thesis deals with the role of gender in application of self-correction as an interpreting strategy in simultaneous interpreting. The thesis consists of two parts. First, theoretical part describes history of gender linguistics and four basic theories of language and gender. It also explains interpreting strategies often used during interpretation and the mistakes the interpreters often make. The second, practical part analyses the recordings of simultaneous interpreting of ATP major students at Palacky University in Olomouc. I will analyse students' performances when interpreting recordings from Czech to English. The practical part of this work also contains the results of the analysis of recordings in which I will try to determine whether the gender affects the frequency of use of self-correction as an interpreting strategy. Keywords: simultánní tlumočení; genderové rozdíly; vlastní korektura jako tlumočnická strategie; tlumočnické strategie; analýza tlumočnických strategií; gender; simultaneous interpreting; gender differences; self-correction as an interpreting strategy; interpreting strategies; analysis of interpreting strategies; gender Available in digital repository of UPOL.
Vliv genderu na aplikaci zpětné korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení

Tato bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly v používání vlastní korektury jako tlumočnické strategie při simultánním tlumočení. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické ...

MISIOVÁ, Lenka; SEJKOROVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases