Number of found documents: 44178
Published from to

Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi
KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
2018 - Czech
Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této práci byl studován enantioselektivní průběh této reakce na pevné fázi. Studovány byly různé katalyzátory, koncentrace, teploty a rozpouštědla, přičemž podmínky byly porovnány s nejlepšími výsledky z roztokové chemie. Nejlepší podmínky byly aplikovány na přípravu dalších 1,2 oxazinových derivátů. Nitroso-Diels-Alder (NDA) reaction is used as a tool for the synthesis of 3,6-dihydro-1,2-oxazine derivatives, which are important intermediates in the synthesis of natural products and biologically active compounds. In this work, we investigated the enantioselective version of this reaction on a solid support. We studied various catalysts, concentrations, temperatures and solvents and compared them with the best conditions reported for solution-phase chemistry. The best conditions were also applied to other 1,2-oxazine derivatives. Keywords: Asymetrická syntéza; chirální katalýza; cykloadice; nitroso-Diels-Alderova reakce; syntéza na pevné fázi; Asymmetric synthesis; Chiral catalyst; Cycloadditions; Nitroso Diels-Alder reaction; Solid-phase synthesis Available in digital repository of UPOL.
Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi

Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této ...

KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vliv fyziologické zátěže na hodnotu nitroočního tlaku a jeho měření.
NAJMANOVÁ, Eliška; BAJER, Jiří
2018 - Czech
Tato práce se soustředí především na problematiku změn nitroočního tlaku vlivem fyziologické zátěže s cílem nalézt a vyhodnotit souvislosti mezi změnou IOP a vybranými fyziologickými parametry kterými jsou určité stupně aerobní fyzické zátěže a hypoxická hypoxie. Byly nalezeny významné vztahy mezi určitými parametry aerobní aktivity a změnou nitroočního tlaku a pouze malá závislost mezi hypoxií a změnou nitroočního tlaku. Součástí práce je srovnání poměrně nového tonometru typu rebound Icare PRO? s na poli medicíny uznávaným Goldmannovým aplanačním tonometrem (GAT). Byla zjištěna shoda těchto dvou tonometrů. The main aim of this thesis based on the research activities was to evaluate the influence of a physical activity on the intraocular pressure. Specifically, a short-term medium, maximum aerobic activity and hypoxia was observed. A partial aim of this thesis was to compare the rebound tonometer Icare Pro? with the gold standard Goldmann applanation tonometry (GAT). It was found a significant influence of the short term aerobic activity, maximum aerobic activity and hypoxia on intraocular pressure. A statistically and clinically significant agreement was ascertained between Icare Pro? and GAT. Keywords: Nitrooční tlak; Goldmannova aplanační tonometrie; rebound tonometrie; aerobní pohybová aktivita; maximální pohybová aktivita; fyzická aktivita; hypoxie.; Intraocular pressure; Goldmann applanation tonometry; rebound tonometry; aerobic physical activity; maximal exercise stress test; physical activity; hypoxia. Available in digital repository of UPOL.
Vliv fyziologické zátěže na hodnotu nitroočního tlaku a jeho měření.

Tato práce se soustředí především na problematiku změn nitroočního tlaku vlivem fyziologické zátěže s cílem nalézt a vyhodnotit souvislosti mezi změnou IOP a vybranými fyziologickými parametry kterými ...

NAJMANOVÁ, Eliška; BAJER, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zdanění bezúplatného nabývání majetku v historických souvislostech
FIALA, Ondřej; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
2018 - Czech
Diplomová práce pojednává o vývoji zdanění bezúplatného nabývání majetku od poloviny 18. století do současnosti. Práce je rozdělena na tři kapitoly, úvod a závěr. První kapitola definuje základní pojmy, se kterými je dále pracováno a zhodnocuje vztah soukromého a veřejného práva. Druhá kapitola pojednává průřezově o jednotlivých soukromoprávních institutech (dědění, odkaz, darování a darování pro případ smrti), v občanských zákonících od ABGB až po současné právní úpravu. Poslední stěžejní kapitola zhodnocuje samotné zdanění bezúplatného nabývání majetku v 11 daňových předpisech (patent z roku 1759, patent z roku 1810, patent z roku 1840, patent z roku 1850, nařízení z roku 1915, zákon z roku 1921, zákon z roku 1957, zákon z roku 1964, zákon z roku 1984, dva zákony z roku 1992). Pro práci jsem si stanovil dvě hypotézy: "1. V daňovém právu existovala úzká provázanost dědění a darování. 2. Veřejné a soukromé právo se tradičně ovlivňují." Dědění a darování bylo od poloviny 18. století upravováno ve stejných předpisech, s obdobnými pravidly. Výraznější změna nastala zákonem č. 357/1992 Sb., kde bylo výrazně zvýhodněno dědění. Úplné rozdělení obou daní nastalo rekodifikací občanského práva (daň dědické zcela zanikla, daň darovací nadále existuje). Provázanost veřejného a soukromého práva spatřuji zejména v tom, že právo soukromé definuje pojmy, se kterými následně pracuje právo veřejné. Diploma is about the evolution of taxation the free acquisition of property in historical context especially from the half of the eighteenth century up till now. The diploma is selected into three chapters, introduction and conclusion. The first chapter defines basic concepts with which is further worked, it appreciates the relationship of private and civil law. The second chapter deals cross-sectional with individual private-law institutes (inheritance, heritage, donation, testamentary gift) into civil codes from ABGB up to current legislation. The last core chapter appreciates the taxation free of charge acquisiton in eleven duty regulation (patent from the 1759, patent from the 1810, patent from the 1840, patent from the 1850, ordinance from the 1915, law from the 1921, law from the 1957, law from the 1964, law from the 1984, two laws from the 1992). For diploma thesis I set two hypothesis: "1. In tax law, there was a close link between the inheritance and the contract of gift, and 2. public law and private law are traditionally influenced." Inheritance and gifts have been regulated in the same regulations since the middle of the 18th century, with similar rules. A more significant change was made by law from 357/1992 Sb., where inheritance was considerably advantageous. The full division of both taxes has resulted in the re-codification of civil law where the inheritance tax has completely disappeared, while the gift tax continues to exist. The link between public and private law is that private law defines the concepts of public law. Keywords: Daň; Daň dědická; Daň darovací; Daňový předpis; Dědění; Odkaz; Darování; Darování pro případ smrti; Občanský zákoník; Soukromé právo; Veřejné právo; Duty; Estate duty; Gift duty; Duty regulation; Inheritance; Heritage; Donation; Testamentary gift; Civil code; Private law; Public law Available in digital repository of UPOL.
Zdanění bezúplatného nabývání majetku v historických souvislostech

Diplomová práce pojednává o vývoji zdanění bezúplatného nabývání majetku od poloviny 18. století do současnosti. Práce je rozdělena na tři kapitoly, úvod a závěr. První kapitola definuje základní ...

FIALA, Ondřej; HORÁK, Ondřej; DOSTALÍK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí
PÉCSIOVÁ, Hana; HRUŠÁKOVÁ, Milana; ŠMÍD, Ondřej
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce s názvem "Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí" se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je, i vzhledem ke stále se zvyšujícím přeshraničním vztahům, tématem dosti aktuálním. Práce si klade za cíl uvedenou problematiku představit, zhodnotit dostatečnost její právní úpravy a posoudit kompatibilitu české právní úpravy s příslušnými unijními a mezinárodními právními dokumenty. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Kapitola první vymezuje právní předpisy významné pro pochopení problematiky mezinárodních únosů dětí Úmluvu o právech dítěte, Haagskou úmluvu a Nařízení Brusel II bis. Druhá část kapitoly se věnuje zákonu o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje zvláštní ustanovení pro řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí, a je tak v předmětné otázce hlavním pramenem českého práva. Druhá kapitola předkládá výklad samotného pojmu mezinárodního únosu dítěte, jakož i pojmů souvisejících jako je obvyklé bydliště, nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte. V kapitole následující autorka představuje již samotné řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí tak, jak jsou upraveny příslušnými právními předpisy, přičemž jsou vzájemně porovnávány. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve věci návratového řízení musí být vždy v souladu s nejlepším zájmem dítěte, věnuje se autorka také důvodům pro odepření navrácení dítěte, zejm. těch uvedených v čl. 13b Haagské úmluvy. Kapitola čtvrtá se zabývá výkonem rozhodnutí vydaného v Návratovém řízení. I v této kapitole zůstává zachována systematika celé práce, kdy je úprava výkonu rozhodnutí přiblížena v Nařízení Brusel II bis a zákonu o zvláštních řízeních soudních. Jelikož ale výkon rozhodnutí není v Haagské úmluvě obsažen, je namísto ní autorkou rozebrána Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí. The presented Diploma Thesis titled " The Proceedings and Enforcement of Judgments in cases of International Child Abduction" "deals with the issue of international child abduction, which is up to date with regard to even-increasing Cross-border relations. / which is given the ever-increasing cross-border relations, is quite up to date. The aim of the Diploma Thesis is to introduce this issue, to assess the sufficiency of its legislation and to assess the compatibility of the Czech legislation with the relevant union and international legal documents. The Diploma Thesis is divided into four main chapters. The first chapter defines legislation important to understanding of international child abduction - the Convention on the Rights of the Child, The Hague Convention and Brussel IIa Regulation. The second part of the chapter deals with the Act on Special Law Proceedings which contains special provisions for proceedings in the field of international child abduction, and thus is the main source of Czech law in the subject matter. The second chapter provides an interpretation of the concept of international child abduction, as well as terms related such as habitual residence, best interests of the child and well-being of the child. In the following chapter, the author is already dealing with proceedings as they are regulated by the relevant legal regulations and are compared to each other. Since the decision in the Return Procedure must always be in accordance with the best interest of the child, the author also deals with grounds for refusal to return the child, especially those mentioned in Article 13b of the Hague Convention. Chapter Four deals with execution of the decision issued in the Return Procedure. Even in this chapter, the systematic nature of the whole work is maintained when the regulation of enforcement is approximated by the Brussels II bis Regulation and the by the Act on Special Law Proceedings. As the enforcement of the decision is not included in The Hague Convention, European Convention on Recognition an Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children is analysed by the author instead. Keywords: Obvyklé bydliště; nejlepší zájem dítěte; mezinárodní únosy dětí; právo péče; právo styku; Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí; Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003; zákon o zvláštních řízeních soudních; Habitual residence; best interest of the child; international child abduction; right of custody; right of access; Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction; Council Regulation (EC) No 2201/2003; Act on Special Law Proceedings Available in digital repository of UPOL.
Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí

Předkládaná diplomová práce s názvem "Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí" se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je, i vzhledem ke stále se zvyšujícím ...

PÉCSIOVÁ, Hana; HRUŠÁKOVÁ, Milana; ŠMÍD, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití vybraných regionů jaderné a chloroplastové DNA ke studiu fylogeneze vybraných zástupců rodu Lactuca
PLUCNAROVÁ, Denisa; KŘÍSTKOVÁ, Eva; MAJESKÝ, Luboš
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit použitelnost vybraných molekulárních markerů k rekonstrukci fylogeneze rodu Lactuca a mezidruhových vztahů mezi vybranými druhy rodu. Pro tento cíl byly zvoleny tři lokusy: jaderný úsek ITS a dva chloroplastové úseky trnL - trnF a ndhF. Vhodnost vybraných markerů k rekonstrukci fylogeneze na nízké taxonomické úrovni byla testována prostřednictvím dvou metod: maximální úspornosti a maximální věrohodnosti. Topologie získaných stromů byla velice podobná napříč hodnocenými markery a také použitými metodami. Na všech zkonstruovaných stromech se vyčlenilo několik monofyletických skupin: "Lactuca sensu lato", skupina asijských taxonů, "afro-americká" skupina, skupina taxonů perennis/undulata a sororia/triangulata. Skupina "Lactuca sensu lato" byla tvořena dvěma příbuznými, dobře odlišenými skupinami "Lactuca sensu stricto" a "Scariola". Vnitřní mezidruhové vztahy v rámci těchto hlavních skupin zůstaly částečně nevyřešené. Nevyřešené zůstaly také fylogenetické vztahy mezi hlavními skupinami. Z práce lze zhodnotit, že použité lokusy jsou dostatečné k vyčlenění hlavních evolučních linií v rámci subtribu Lactucinae, avšak nejsou dostatečné na to, aby dokázaly rozřešit vnitřní vztahy mezi jednotlivými taxony a mezi jednotlivými liniemi. The aim of this master thesis was to evaluate the suitability of selected molecular markers for reconstruction of the phylogeny of the genus Lactuca and to resolve interspecific relationships among selected species of the genus. For this purpose three loci were selected: nuclear locus ITS, and two chloroplast loci trnL - trnF and ndhF. Suitability of the selected markers for reconstruction of phylogeny on the low taxonomic level was tested using two main methods, Maximum parsimony, and Maximum Likelihood. The topology of inferred trees was very similar across all of the tested loci and methods. On all of the inferred trees, several monophyletic groups were consistently present. Namely, the group "Lactuca sensu lato"; group of "Afro-American" taxa, group of "Asian" taxa, perennis/undulata clade, and sororia/triangulata clade. The "Lactuca sensu lato" group consist of two related and clearly separated subgroups, "Lactuca sensu stricto" and "Scariola". Within the inferred groups, the interspecific relationships remained partially unresolved as well as the relationships between the inferred main groups. The results showed that used molecular markers are sufficient for recognition of wider groups/lineages within the subtribe Lactucinae, however, are not sufficient enough for resolving internal relationships within the wider groups and between the main lineages. Keywords: DNA; fylogenetické stromy; Lactuca; maximální věrohodnosti; maximální úspornosti; PCR; primer; DNA; Lactuca; Maximum Likelihood; Maximum Parsimony; PCR; phylogenetic tree; primer Available in digital repository of UPOL.
Využití vybraných regionů jaderné a chloroplastové DNA ke studiu fylogeneze vybraných zástupců rodu Lactuca

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit použitelnost vybraných molekulárních markerů k rekonstrukci fylogeneze rodu Lactuca a mezidruhových vztahů mezi vybranými druhy rodu. Pro tento cíl byly zvoleny ...

PLUCNAROVÁ, Denisa; KŘÍSTKOVÁ, Eva; MAJESKÝ, Luboš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zdravotní klauniáda jako součást léčebného procesu u hospitalizovaných dětí
VOMOČILOVÁ, Jana
2018 - Czech
Práce zdravotního klauna probíhá v nemocničním prostředí. Spojení slova zdravotní a klaun je paradoxní, jedná se o spojení dvou zdánlivě nesouvisejících významových oblastí oblasti lékařské, vědecké, vážné a logické s oblastí emocí, karnevalovým duchem a humorem. Úkolem zdravotního klauna je překonávat bariéry, které vznikly v důsledku nemoci, bolesti a odcizení hospitalizovaného dítěte. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část objasňuje specifika hospitalizovaného dítěte a zabývá se psychologickou oblastí humoru, která existuje mezi fantazií a realitou, tedy "přechodovou" oblastí, kterou zdravotní klauni tvoří společně s hospitalizovanými dětmi. Následuje empirická část, jejím cílem je získat hlubší pochopení specifik intervence zdravotních klaunů u pacientů v lůžkové pediatrické péči, dosáhnout hlubšího porozumění "setkání" probíhajícím mezi zdravotními klauny a hospitalizovanými dětmi. S odkazem na teoretický rámec lze téma zdravotních klauniád v České republice zařadit mimo zájem vědecko-výzkumných aktivit. Zvolili jsme tedy nejprve kvalitativní design, který nám umožňuje definování nových témat a teorií. Pomocí tematické analýzy byla vygenerována tři témata. (1) Téma Specifika intervence zdravotních klaunů vysvětluje, v čem spočívá jedinečnost setkání zdravotních klaunů s hospitalizovaným pacientem. (2) Téma Limity a rizika zdravotní klauniády detekuje úskalí, se kterými se účastníci zdravotní klauniády setkávají. (3) Přínosy zdravotních klauniád byly jako téma předmětem již několika zahraničních výzkumů a je mu věnována velká pozornost v teoretické části disertační práce. Cílem kvantitativní části výzkumného šetření pak bylo vystihnout podstatné informace o datech, které byly využity nejdříve v rámci kvalitativního šetření, a určit, zda se odpovědi jednotlivých skupin respondentů od sebe liší. Identifikovaná tři témata, jež účastníci výzkumu i sám výzkumník považují za relevantní, dopomohla získat hlubší pochopení intervence zdravotních klaunů a stala se výchozím materiálem pro návrhy dalších vědecko-výzkumných témat a doporučení pro praxi. The clown doctor's performance takes place in a hospital environment. The words health and clown may seem to be paradoxical for the combination of two seemingly unrelated areas the medical, serious, scientific, and logical area with humor, emotions, and carnival. However, the role of a clown doctor is to help pediatric patients deal with their pain, illness, suffering and loneliness. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part contains two main chapters. The first chapter deals with the specifics of the hospitalized child, especially with their psychological integrity. The chapter also covers special education and health care for the child and describes the selected psychosocial aspects of their illness. The second chapter describes the various aspects of health clowning, focusing on both the role of clown doctors in the hospital environment and the function of clowns and humor in society. The aim of this chapter is to promote the importance of humorous escapism that clown doctors create together with a child. In the empirical part we develop a deeper understanding of the specifics of clowning which have positive impacts on pediatric patients. Most international studies simply show the overall effect a clown doctor has on their patients without reflecting on the specific medical clowning practices that are responsible for these effects. The goal of the thesis is therefore to achieve a deeper psychological understanding of the relationship between clown doctors and hospitalized children during the performance.The research group consisted of 26 clown doctors, 31 hospital workers, 6 pediatric patients, 9 parents and the researcher herself. Data was collected by introspective observation, unstructured interviewing and written questionnaires. For the research we chose at first a qualitative design that allows us to define new patterns and theories. The thematic analysis consists of three topics. (1) The Specifics of a Clown Doctors Intervention explains the uniqueness of clown doctors meeting with hospitalized patients. (2) The Limits and Risks of Clown Doctors detects the challenges which the participants face during medical clownery; and (3) The Benefits of Medical Clowning which has already been discussed by several foreign researchers but is still very important to be covered in this thesis. We pay a lot of attention to this theme in the theoretical part. The quantitative research analyses and compares the data collected and used initially for the qualitative research. The main purpose of the quantitative research is to learn whether the responds from the study participants and each research group i.e. clown doctors, health care personal, patients and parents are alike or diverge. The three chosen themes are considered by the participants and the researcher herself to be relevant for gaining a deeper understanding of a clown doctors' intervention and to become an inspiration for further scientific research and explorations. Keywords: zdravotní klaun; léčebný proces; klauniáda; pediatrický pacient; lůžková pediatrická péče; hospitalizace; humor; clown doctor; healing process; medical clownery; pediatric patient; childrens hospital; hospitalization; humor Available in digital repository of UPOL.
Zdravotní klauniáda jako součást léčebného procesu u hospitalizovaných dětí

Práce zdravotního klauna probíhá v nemocničním prostředí. Spojení slova zdravotní a klaun je paradoxní, jedná se o spojení dvou zdánlivě nesouvisejících významových oblastí oblasti lékařské, vědecké, ...

VOMOČILOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Neplatné rozvázání pracovního poměru
BARTOŠICOVÁ, Eliška; TINTĚRA, Tomáš; PODRAZIL, Petr
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá neplatným rozvázáním pracovního poměru na základě kritického zhodnocení právní úpravy zákoníku práce a související judikatury. Tento institut slouží k zatímní úpravě poměrů zaměstnance a zaměstnavatele do soudního rozhodnutí o určení neplatností rozvázání pracovního poměru či skončení pracovního poměru jiným způsobem. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola zjišťuje odlišnosti právního jednání podle zákoníku práce. Druhá a třetí kapitola analyzují právní úpravu a judikaturu neplatného rozvázání pracovního poměru a souvisejících nároků zaměstnance a zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola vyzdvihuje specifika žaloby o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. A poslední kapitola zejména rozebírá příčiny neplatného rozvázání pracovního poměru v rozhodovací praxi soudů. The diploma thesis is about void termination of employment. It is based on critical evaluation of the legal regulation of the Czech Labour Code and the related case law. The purpose of the institute is to adjust the legal relationship of the employee and the employer in the interim period until a court decision to determine void termination of employment is made or the employment is terminated in another way. The diploma thesis consists of five chapters. The first chapter identifies the differences of juridical acts under the Czech Labour Code. The second and the third chapters analyse the legal framework and the case law of the void termination of employment and of the related claims of the employee and the employer. The fourth chapter highlights the specifics of the legal action for annulment of the termination of employment. Finally, the last chapter analyses the causes of the void termination of employment in the Czech case law. Keywords: neplatné rozvázání pracovního poměru; žaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; neplatnost; nicotnost; nároky zaměstnance; nároky zaměstnavatele; náhrada mzdy či platu; náhrada škody; void termination of employment; legal action for annulment of the termination of employment; void; nullity; claims of employee; claims of employer; compensatory wage or salary; damages Available in digital repository of UPOL.
Neplatné rozvázání pracovního poměru

Diplomová práce se zabývá neplatným rozvázáním pracovního poměru na základě kritického zhodnocení právní úpravy zákoníku práce a související judikatury. Tento institut slouží k zatímní úpravě poměrů ...

BARTOŠICOVÁ, Eliška; TINTĚRA, Tomáš; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Extrakce kapsaicinu a dihydrokapsaicinu z Capsicum Annuum
BENICKÁ, Sandra; INDRÁK, Přemysl; SKOPALOVÁ, Jana; BARTÁK, Petr
2018 - Czech
Teoretická část rigorzní práce byla zaměřena na charakteristiku kapsaicinoidů, na metody extrakce a možnosti separace těchto látek. Experimentální část se věnovala optimalizaci extrakce a následné aplikaci vyvinuté metody. Testováno bylo několik extrakčních postupů, dále byla porovnávána výtěžnost extrakce v methanolu a acetonitrilu, optimalizována byla rovněž teplota ultrazvukové lázně. Vyvinutá metoda byla nakonec aplikována na vzorky dvou odrůd paprik - Jatsubura Jopper a Ostryj Ukrajinskij 18. Metoda se jeví jako vhodná pro pravidelný screening vzorků paprik na obsah kapsaicinu a dihydrokapsaicinu. The theoretical part of the thesis was focused on characterization of capsaicinoids, methods of extraction and possibilities of separation of these substances. The experimental part deals with optimization of extraction and the application of developed method. Several extraction procedures were tested, the extraction in methanol and acetonitrile was compared and the temperature of the ultrasonic bath was optimized too. The developed method was finally applied to samples of two pepper varieties - Jatsubura Jopper and Ostryj Ukrajinsky 18. The method is suitable for regular determination of content of capsaicin and dihydrocapsaicin in samples of peppers. Keywords: Kapsaicin; dihydrokapsaicin; extrakce; kapalinová chromatografie; Capsaicin; dihydrocapsaicin; extraction; liquid chromatography Available in digital repository of UPOL.
Extrakce kapsaicinu a dihydrokapsaicinu z Capsicum Annuum

Teoretická část rigorzní práce byla zaměřena na charakteristiku kapsaicinoidů, na metody extrakce a možnosti separace těchto látek. Experimentální část se věnovala optimalizaci extrakce a následné ...

BENICKÁ, Sandra; INDRÁK, Přemysl; SKOPALOVÁ, Jana; BARTÁK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vztahová vazba a otcovství u závislých mužů ve ve střednědobé léčbě
SUCHÁ, Natálie Karla
2018 - Czech
Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou vztahové vazby a otcovství u mužů závislých na nealkoholových látkách, kteří se nacházejí ve střednědobé léčbě závislosti. Teoretická část se zaměřuje především na popis a vymezení dvou klíčových témat práce. Prvním je koncept vztahové vazby, její významnost při vzniku a rozvoji závislosti. Druhým tematickým celkem je problematika otcovství, která je diskutována jak z pohledu psychologie, sociologie, tak především z pohledu adiktologie s přihlédnutím na specifické charakteristiky závislých otců. Praktická část se věnuje zjištění převažujícího typu vztahové vazby u respondentů ve výzkumném souboru a následným vyvozením závěrů a doporučení směrem ke zlepšení vztahu s dětmi respondentů. Dále je zde prostor věnovaný exploraci charakteristik objevujících se u závislých otců a zaměření se na význam potomka jakožto motivačního faktoru vedoucího k abstinenci. Jedná se o kvalitativní výzkum, založený především na 10 případových studiích, doplněný dotazníky PBI a ECR. Výsledky nástroje ECR potvrdily závěry z jiných výzkumných prací, které hovoří o vyšším výskytu nejisté vztahové vazby v populaci závislých mužů. Ve všech případech se jedná o úzkostný typ vazby. U závislých otců se nejčastěji opakují znaky opakování dysfunkčního vzorce rodičovství z dětství v dospělosti, absence otce v rodině, vysoká četnost nechtěných dětí, negativní sebehodnocení, nízká míra motivace ke změně. This thesis focuses on the issue of attachment and fathering of men undergoing a medium term therapy who are addicted to non-alcoholic substances. The theoretical art of the thesis will mainly focus on the description and the identification of the two key topics of the thesis. The first one is the concept of attachment and its importance for the formation and the development of the addiction. The second topic is the issue of fathering, which is considered from the perspective of psychology, sociology as well as addictology with the specific characteristics of the addicted fathers being taken into account. The practical part of the thesis focuses on the prevalent type of attachment between the responders in the research group and the subsequent conclusions and recommendations focusing on the improvement on their relationship with their children. Another part is dedicated to the exploration of the traits occurring in the addicted fathers with the focus on the importance of the offspring as a motivational factor for the abstinence. It is a qualitative study mainly based on ten case studies supplemented by the results of PBI and ECR questionnaires. Results of the ECR questionnaire confirm the conclusions from different studies which conclude that there is a higher prevalence of an insecure attachment in the group of addicted fathers. In all cases it is an anxious type of attachment.. The most commonly seen traits in the group of addicted fathers are repeating the dysfunctional parenting pattern from childhood in adulthood, the absence of a father in the family, high frequency of unwished children, negative self-esteem and a low motivation towards a change. Keywords: vztahová vazba; otcovství; drogově závislí muži; dotazník PBI; dotazník ECR; polostrukturovaný rozhovor; attachment; fathering; drug addicted men; PBI questionnaire; ECR questionnaire; semi-structured interview Available in digital repository of UPOL.
Vztahová vazba a otcovství u závislých mužů ve ve střednědobé léčbě

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou vztahové vazby a otcovství u mužů závislých na nealkoholových látkách, kteří se nacházejí ve střednědobé léčbě závislosti. Teoretická část se ...

SUCHÁ, Natálie Karla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ergonomické aspekty při činnostech s osobami s tělesným postižením
CÍSAŘ, Vít; BALOUN, Ladislav; DOSTÁLOVÁ, Iva
2018 - Czech
Tato magisterská práce se zabývá řešením situací, kterým osoby s tělesným postižením neustále čelí na denní bázi. Jedná se o aspekty a specifika manipulačních technik, polohování a správného ergonomického nastavení při mechanických úkonech u činností obslužných, hygienických či transportních. V této práci jsou shrnuty poznatky o druzích tělesného postižení a jejich specifických hlediscích, ke kterým je nabídnuta možnost volby nejvhodnějšího přístupu a řešení péče. Jsou zde popsány konkrétní přístupy k jednotlivým typům tělesného postižení a vysvětleny postupy s varováním před riziky. Dle výsledků praktické části lze tvrdit, že odezva osob s tělesným postižením a osob přímo se účastnicích péče o tyto osoby je pozitivní, a to jak na edukační význam a osvětu, tak na konkrétní praktické prvky. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s problematikou, její stručnou historií, představení teoretických poznatků tohoto tématu a možnostmi její kompenzace. Věnuje se teorii o vybraných, nejčastěji se vyskytujících nebo nejzávažnějších tělesných postiženích, které vyžadují důslednou péči a přístup. V praktické části jsou nastíněny ukázkové manipulační prostředky, které dle mého pohledu splňují ergonomické, bezpečnostní a účelné atributy činností s osobami s tělesným postižením. Anketního šetření se zúčastnilo dvě sta osob, ať už přímo postižených nebo s těmito osobami denně spolupracujících. Dle subjektivního hodnocení dotazovaných měly manipulační techniky a zásady pozitivní dopad a účinek na jejich kvalitu života, zdraví a bezpečnost. This master's thesis deals with the solutions of situations of disabled people constantly facing with. Contains the aspects of manipulation techniques, positioning and correct ergonomic settings for mechanical tasks in service, hygienic or transport operations. The paper summarizes the knowledge about the types of physical disabilities and their specific aspects and offered the choice of the most appropriate approach and care solutions. It describes the specific approaches to the different types of disabilities, explained the procedures with all the benefits and risks. According to the results of the practical part, can be confirmed, that the response of persons with physical disabilities and their caregivers is positive, both for educational significance, as well as for specific practical use. The theoretical part is focused on getting to know the problem, its brief history, introduction of the theoretical knowledge of this topic and the compensation possibilities. It deals with the theory of selected, most common or most serious physical disabilities that require consistent care and attitude. In the practical part there are outlined techniques and manipulation means, which in my view meet the ergonomic, safety and purposeful attributes of activities with persons with physical disabilities. The survey section was attended by two hundred people, either directly handicapped or those co-operating with daily. Based on the subjective assessment of the participants, the manipulation methods and principles have had the positive effect and impact on their standard of living, health and safety. Keywords: Prevence; handicap; kompenzace; manipulace; zdraví; Prevention; handicap; compenzation; manipulation; health Available in digital repository of UPOL.
Ergonomické aspekty při činnostech s osobami s tělesným postižením

Tato magisterská práce se zabývá řešením situací, kterým osoby s tělesným postižením neustále čelí na denní bázi. Jedná se o aspekty a specifika manipulačních technik, polohování a správného ...

CÍSAŘ, Vít; BALOUN, Ladislav; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases