Number of found documents: 682
Published from to

Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře
Voleková, Kateřina
2017 - Czech
Příspěvek se věnuje jazykovým aspektům staročeského překladu mariánských hodinek z pěti rukopisů z konce 14. století a počátku 15. století a srovnává znění českých žalmů se staročeskými překlady žaltáře. The article focuses on the linguistic aspect of the Old Czech translations of the Little Office of Our Lady from five manuscripts from the late 14th century and early 15th century, comparing the Czech version of the Psalms with the Old Czech translation of the Psalter. Keywords: Old Czech; Bible translation; Psalter Available at various institutes of the ASCR
Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře

Příspěvek se věnuje jazykovým aspektům staročeského překladu mariánských hodinek z pěti rukopisů z konce 14. století a počátku 15. století a srovnává znění českých žalmů se staročeskými překlady ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2017

Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu
Vykypěl, Bohumil
2017 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Český rok a český týden: o českých pojmenováních měsíců v roce a dnů v týdnu

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2017

Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou
Spinková, Stanislava
2017 - Czech
Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování osob (např. vrátný, pokojská), druhů masa nebo nápojů (např. kuřecí, plzeňské), názvy čeledí v biologii (např. psovití, hřibovité) atd., také některá příjmení (např. Černý) a zeměpisné názvy (např. Deštné). Jsou utvořena adjektivními sufixy a skloňují se jako adjektiva. The paper deals with Czech nouns which are formal adjectives. There are f. e. names of persons (f. e. vrátný, pokojská), types of meat or drinks (f. e. kuřecí, plzeňské), names of biological families (psovití, hřibovité) etc. ranked among these nouns and some surnames (f. e. Černý) or geographic names (f. e. Deštné) as well. They are formed by adjectival suffixes and declined as adjectives Keywords: substantivized adjectives; Czech for foreigners; onomastics; family names; place names Available at various institutes of the ASCR
Vrátný Černý na dovolené v Deštném: o substantivech s adjektivní formou

Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování osob (např. vrátný, pokojská), druhů masa nebo nápojů (např. kuřecí, ...

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms
Čižmárová, Libuše
2017 - English
The article relates to there projects of the Brno dialectologists: The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (supported by the Czech Science Foundation in 2005-2007, 2008-2010, at present continued without CSF support), The Dictionary of Dialects of the Czech Language (at present supported by the CSF, grant project 2011-2015), and The Czech Linguistic Atlas, published in paper version in 6 volumes in 1992-2011, these days being gradually presented in electrobnic version on the ICL webpage (http://cja.cas.cz/cja.html).\n(General web page of the ICL with more detailed information of both other above mentioned works see http://www.ujc.cas.cz/). Keywords: ectronic dictionaries; onomastics; dialectology; Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms; Dictionary of Dialects of the Czech Language; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Reflection of Dialects in Moravian and Silesian Anoikonyms

The article relates to there projects of the Brno dialectologists: The Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms (supported by the Czech Science Foundation in 2005-2007, 2008-2010, at present ...

Čižmárová, Libuše
Ústav pro jazyk český, 2017

Reflection on the Dictionary of Czech Dialects
Šipková, Milena
2017 - English
After finishing the Czech Linguistic Atlas (1992-2011), the Brno Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, comes to the most significant phase of its aktivity - to the lexicological compilation of the gathered dialect materiál. In connection with a question arises, what type of a dialect dictionary should be compiled. It could be either some type of a differential dictionary, or a dictionary of comprehensive character. These guestions reflect not only the scientific point of view and the national and cultural interest, but also the temporal perspective, personal possibilities of the researches-dialectologists (their qualifications, experience, age) as well as in these days more and more important financial support. In her article, the author tries to characterize some possible zypes of differential dialect dictionaries and draws attention to their pros (advantages) and cons (dishadvantages). In opposition to these, she places the comprehensive compilation of an extensive dialect materiál in the form of a dictionary: on the one hand, she points out its problems, difficulties, even risks, on the other hand, its indisputable values Keywords: differential dialect dictionary; comprehensive dialect dictionary Available at various institutes of the ASCR
Reflection on the Dictionary of Czech Dialects

After finishing the Czech Linguistic Atlas (1992-2011), the Brno Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language, Czech Academy of Sciences, comes to the most significant phase of ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2017

Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.
Ireinová, Martina
2017 - Czech
Vedle komplexního zachycení územní diferenciace tradičních českých nářečí obrací čeští dialektologové svou pozornost též na nivelizační jazykové pocesy, které se projevují především v mluvě měst. Ve svých výzkumech navazují na programovou stať významného českého lingvisty Jaromíra Běliče Ke zkoumání městské mluvy (1962). V českém jazykovém prostředí městskou mluvu popisují jednak dílčí monografie, jednak jsou výsledky výzkumu představeny v Českém jazykovém atlase (1992–2011), ve vznikajícím Slovníku nářečí českého jazyka a v korpusech mluveného jazyka. Next to the complex view capturing the geographic differentiation of the traditional Czech dialects, Czech dialectologists turn their attention also to equalizing language processes that manifest themselves above all in the spoken urban language. Their research follows the program paper Ke zkoumání městské mluvy (On Research of Urban Speech, 1962) by the eminent Czech linguist Jaromír Bělič. On the one hand, the urban speech of Czech is described in monographs, on the other hand, the research results are presented in the Czech Linguistic Atlas (1992–2011) and in the arising Dictionary of Czech Dialects. A great amount of language material is concentrated in the corpuses of spoken language. Keywords: spoken urban language; dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas; Dictionary of Czech Dialects Available at various institutes of the ASCR
Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.

Vedle komplexního zachycení územní diferenciace tradičních českých nářečí obrací čeští dialektologové svou pozornost též na nivelizační jazykové pocesy, které se projevují především v mluvě měst. Ve ...

Ireinová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2017

Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien
Kloferová, Stanislava
2017 - German
Im Jahr 2011, das zugleich ein Jubiläumsjahr des Instituts für tschechische Sprache war (vor 100 Jahren wurde die Kanzlei des Wörterbuchs der tschechischen Sprache gegründet), erschien der letzte Band des sechsbändigen Tschechischen Sprachatlasses, die umfangreichen Dodatky (Ergänzungen). Mit diesem Band, der u. a. Register, transkribierte dialektale Proben und Audioaufnahmen von spontanen dialektalen Äußerungen auf zwei CDs beinhaltet, wurde ein wichtiges Kapitel in der tschechischen Linguistik vollendet: Dank spezifischer Methoden sowie seiner originellen Konzeption hat das Atlaswerk zahlreiche neue und wertvolle Kenntnisse über Dialekte und deren Nivellierung gebracht. Nach dem Atlas-Projekt haben jetzt nach vieljährigen Vorbereitungsetappen intensive Arbeiten am Wörterbuch der tschechischen Dialekte begonnen. Dieses Wörterbuch wird in erster Linie als elektronische Ressource konzipiert, die in der Folge mit anderen dialektalen lexikographischen Projekten (v. a. aus dem Bereich der Onomastik) vernetzt werden kann. Bisher wurde ein entsprechender Teil des Glossars zusammengestellt und z. Zt. wird ein elektronisches Formular für die Darstellung eines Musterstichwortes konzipiert. Dabei wird die Praxis der vorhergehenden Atlas-Arbeiten reichlich genutzt: Sie wird zu einer verlässlichen Stütze bei der Klassifizierung der Lexeme und deren Gruppierung zu Wortfamilien bzw. Wortnestern. Im Beitrag wird auf einige Probleme hingewiesen, die im Rahmen eines gesamttschechischen dialektalen Wörterbuchs zu lösen sind, u. a. die Frage der Lemmatisierung der Wörter heimischen sowie fremden Ursprungs, unter den letzen besonders jener, die infolge natürlichen arealen tschechisch-deutschen Sprachkontaktes entstanden sind.\n\n Present-day Czech dialektology stands at the beginning of a news era: a long-term project of the Czech linguistic Atlas (6 volumes) has been finished, and a space opens for another, no less important project: Dictionary of Dialects of the Czech Language which will encompass the lexicon of dialects in Bohemia, Moravia and Silesia. Preperatory work on it has been taking place concurrently with earlier research tasks (besides the Atlas, the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms), but since 2011 the dialectologists concentrate on the project of this Dictionary. In the first phase (until 2015) they will work up entries beginning with A-C. The Dictionary is primarily conceived as an electronic one, it is espected to be connected with other dialectological projects in one interactive web application. The contribution presents the materiál base of the Dictionary and its conception. Keywords: Czech language; Linguistic Atlas; dialect; dialect dictionary; lemma Available at various institutes of the ASCR
Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien

Im Jahr 2011, das zugleich ein Jubiläumsjahr des Instituts für tschechische Sprache war (vor 100 Jahren wurde die Kanzlei des Wörterbuchs der tschechischen Sprache gegründet), erschien der letzte Band ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

Tanec v lexiku našich předků
Karlíková, Helena
2017 - Czech
Příspěvek se věnuje etymologické analýze některých českých slov, která pojmenovávají tanec. The paper deals with the etymological analysis of some Czech words with the meaning of dance. Keywords: etymology; Czech language; dance Available at various institutes of the ASCR
Tanec v lexiku našich předků

Příspěvek se věnuje etymologické analýze některých českých slov, která pojmenovávají tanec.


The paper deals with the etymological analysis of some Czech words with the meaning of dance.

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2017

Existují ještě dnes tradiční dialekty?
Kloferová, Stanislava
2017 - Czech
Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. Důležitý je zde zejména faktor sociální prestiže dialektu. Rozdílně se projevuje v Čechách (sociální bezpříznakovost) a na Moravě se Slezskem (sociální příznakovost). The item describes the situation of traditional territorial dialects in the area of the Czech national language at the turn of the 20th and 21st centuries. It deals with the circumstances that have been participating in the development of dialects. Important is primarily the factor of the social prestige of a dialect. It manifests itself differently in Bohemia (socially asymptomatic) and in Moravia and Silesia (socially symptomatic). Keywords: bohemistics; dialectology; traditional territorial dialect; social prestige of a dialect Available at various institutes of the ASCR
Existují ještě dnes tradiční dialekty?

Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV
Nejedlý, Petr
2017 - English
Během vlády Karla IV. prošel český jazykový systém řadou změn, které jej instrumentálně rozšiřovaly, funkčně obohacovaly a strukturně prohlubovaly. Část z nich byla projevem vnitřního vývoje jazyka, část vyvolaly vnější okolnosti kulturněhistorické povahy. Z hlediska celkového postavení jazyka, objemu funkcí, které plnil, a repertoáru vyjadřovacích prostředků byly pro tento vzestup klíčové podněty, které vyrůstaly z kulturní, politické a společenské situace navozené stylem, cíli a výsledky Karlova panování. Under the rule of Charles IV, the Czech language system underwent a series of changes which instrumentally broadened it, enriched its function, and deepened its structure. Part of it was a reflection of the internal language development and part was caused by external circumstances of a cultural and historical nature. Impulses which emerged from the cultural, political, and social situation introduced by the style, goals, and results of Charles’ rule were pivotal for the entire language, its functions, and the means of expression. Keywords: Old Czech, Charles IV; development of language; system of language; influence of the cultural; historical and political conditions Available at various institutes of the ASCR
Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV

Během vlády Karla IV. prošel český jazykový systém řadou změn, které jej instrumentálně rozšiřovaly, funkčně obohacovaly a strukturně prohlubovaly. Část z nich byla projevem vnitřního vývoje jazyka, ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases