Number of found documents: 5
Published from to

Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská"
Juchelka, Jiří
2016 -
Sborník přináší celkem 10 příspěvků českých, moravských, slovenských a polských badatelů zabývajících se problematikou mladší a pozdní doby bronzové a halštatu ve střední Evropě. Jedná se o druhý díl sborníku konference uskutečněné v roce 2014 v Opavě v rámci XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská". Proceedings bring a total of 10 contributions by Czech, Moravian, Slovak and Polish researchers dealing with the Late Bronze Age and Hallstatt period in Central Europe. This is the second part of the conference proceedings carried out in 2014 in Opava within the XIII. International Conference "Urnfield culture and Hallstatt Period".\n\n Keywords: Urnfield culture; Hallstatt period; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská"

Sborník přináší celkem 10 příspěvků českých, moravských, slovenských a polských badatelů zabývajících se problematikou mladší a pozdní doby bronzové a halštatu ve střední Evropě. Jedná se o druhý díl ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2016

Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)
Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
2008 - Czech
Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti Przeworské kultury. Jedna z kapitol je věnována tématu římského vojenského zásahu v období markomanských válek. Svazek obsahuje výsledky výzkumu autorů z České republiky, Slovenska a Polska a přináší nové myšlenky, které na problémy nazírají z hlediska rozličných metodologických perspektiv. The book is dealing with various aspects of research on problems of settlements and settlement finds from the Roman period and the Great migration period on the territory of Germanic tribes north of the Middle Danube and on the territory of Przeworsk culture. One of the chapters is dealing with the theme of Roman military impact in the time of Marcomannic wars. This volume includes the results of the recent research undertaken by scholars from Czech Republic, Slovakia and Poland and presents new ideas looking this topic from individual methodological perspectives. Keywords: Roman period; Great Migration Period; Roman archaeology; settlement; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007)

Kniha je věnována různým aspektům vědeckého výzkumu problematiky sídlišť a sídlištních nálezů z doby římské a stěhování národů na území germánských kmenů severně od středního toku Dunaje a v oblasti ...

Droberjar, E.; Komoróczy, Balázs; Vachůtová, D.
Archeologický ústav, Brno, 2008

Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren
Poláček, Lumír
2008 - German
Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren Mitteleuropas ("landwirtschaftliches Hinterland") und den Fragen der Sicherung des Wirtschaftsbetriebs dieser Zentren. Der Sammelband beinhaltet 25 meist archäologische, aber auch archäobotanische Beiträge aus Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Er handelt sich um einen Beitrag zu wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des Frühmittelalters. Sborník z mezinárodní konference konané v Mikulčicích 25. - 27. května 2005. Hlavními tématy jsou problematika struktury osídlení v okolí raně středověkých center ("zemědělské" zázemí) a otázky zajištění provozu těchto center. Sborník obsahuje 25 převážně archeologických příspěvků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je příspěvkem k hospodářské a sociální problematice raného středověku. Volume from the international meeting at Mikulčice in the days 25th - 27th May 2005. The main topic is problematic of the structure of settlement in the surroundings of the Early Mediaeval centres ("agrarian" hinterland) and questions of ability running-up a centre. Volume contains 25 mostly archaeological articles from Germany, Poland, Czech, Slovakia, Austria and Hungary. It is a contribution to the economical and social problematic of the Early Middle Ages. Keywords: early medieval centres; economic hinterland; archaeology; Middle Europe Available at various institutes of the ASCR
Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren

Sammelband aus der internationalen Tagung in Mikulčice, 25. - 27. Mai 2005. Das Hauptthema besteht in der Problematik der Besiedlungsstruktur in der Umgebung der frühmittelalterlichen Zentren ...

Poláček, Lumír
Archeologický ústav, Brno, 2008

The Gravettian along the Danube
2004 -
The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers on Gravettian chronology and dating are followed by regional contributions ordered from the west to the east: south Germany, Austria, Moravia, Poland, Slovakia, and the Balkans. The concluding papers focus on interregional comparisons (Italy), technology and cultural contexts. Tento svazek zahrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci, soustřeďující nově získané poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné referáty o periodizaci a datování gravettienu následují regionální příspěvky, řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné referáty se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologii a kulturní kontext. Keywords: Gravettian; Danube river; stratigraphy, chronology, culture; mezinárodní konference; obecná historie Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian along the Danube

The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers ...

Archeologický ústav, Brno, 2004

Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc
Kouřil, Pavel; Nekuda, R.; Unger, J.
1998 -
Keywords: sborníky; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc

Kouřil, Pavel; Nekuda, R.; Unger, J.
Archeologický ústav, Brno, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases