Number of found documents: 70
Published from to

Ohlédnutí za XIII. mezinárodní konferencí "Popelnicová pole a doba halštatská"
Juchelka, Jiří
2014 - Czech
Článek přináší zevrubný přehled o XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská", jež se ve dnech 12. až 15. května roku 2014 uskutečnila v Opavě na půdě Slezské univerzity. Pořadateli konference byli Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Slezská univerzita v Opavě. The article presents a comprehensive overview of the XIII. International Conference "Urnfield culture and Hallstatt period" to be held on 12 to 15 May 2014 in Opava, took place on the grounds of the Silesian University. The organizers of the conference was the Institute of Archaeology of the Sciences of the Czech republic, Brno and Silesian University in Opava. Keywords: conference; Urnfield culture; Hallstatt period Available at various institutes of the ASCR
Ohlédnutí za XIII. mezinárodní konferencí "Popelnicová pole a doba halštatská"

Článek přináší zevrubný přehled o XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská", jež se ve dnech 12. až 15. května roku 2014 uskutečnila v Opavě na půdě Slezské univerzity. ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2014

Aplikace GPS a mapových aplikací při prospekci paleolitických lokalit na jižní Moravě
Škrdla, Petr; Rychtaříková, T.; Nejman, L.
2013 - Czech
Aplikace GPS a digitálního mapování představuje nevětší vylepšení metody povrchového průzkumu. Výsledkem EUP projektu, který se realizoval v letech 2008-2012, bylo podstatné navýšení počtu stratifikovaných časně mladopaleolitických lokalit na Moravě. Systematický výzkum na řadě z těchto lokalit má potenciál rozšířit znalosti o tomto období. Většina EUP lokalit byla relokalizována, jejich souřadnice byly zaměřeny a několik nových lokalit aplikací metody sídelních strategií. The application of GPS & digital mapping can be considered as the most significant improvement to the surface survey method. The EUP project carried out in 2008–2012 has resulted in a notable increase in the number of stratified Early Upper Palaeolithic sites in Moravia. Systematic research at a number of these sites has the potential to add to the knowledge base about this period. Most of the EUP sites were relocated, their coordinates were recorded and several new sites were discovered by applying the settlement strategy approach. Keywords: Moravia; EUP; Bohunician; Szeletian; Aurignacian; GPS; Surface survey Available at various institutes of the ASCR
Aplikace GPS a mapových aplikací při prospekci paleolitických lokalit na jižní Moravě

Aplikace GPS a digitálního mapování představuje nevětší vylepšení metody povrchového průzkumu. Výsledkem EUP projektu, který se realizoval v letech 2008-2012, bylo podstatné navýšení počtu ...

Škrdla, Petr; Rychtaříková, T.; Nejman, L.
Archeologický ústav, Brno, 2013

Možnosti rekonstrukce šamanského hrobu Brno 2. Paleoetnologická studie
Balák, L.; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr
2011 - Czech
Při příležitosti 120 let od objevení paleolitického hrobu "šamana" Brno 2 byla na základě popisu A. Makowskeho z místa nálezu provedená odborná rekonstrukce tohoto nálezu. Jde vůbec o první takovou rekonstrukci tohoto hrobu. Alexander Makowski discovered Brno 2 grave on current Francouzská street during a sewage building in 1891. He published a list of finds with basic description of their position within the grave next year. Unfortunately, no plan nor sketch was published, what causing reconstruction attempt more difficult. Althought thje material from this burial was several times reanalysed, no scientific reconstruction of burial situacion were made. Therefore, with the 120 anniversary of the dicovery, we present basic ideas for burial recosntruction. Keywords: Palaeolithic; Burial; Palaeoethnology; rekonstrukce; popis Available at various institutes of the ASCR
Možnosti rekonstrukce šamanského hrobu Brno 2. Paleoetnologická studie

Při příležitosti 120 let od objevení paleolitického hrobu "šamana" Brno 2 byla na základě popisu A. Makowskeho z místa nálezu provedená odborná rekonstrukce tohoto nálezu. Jde vůbec o první takovou ...

Balák, L.; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2011

Zvláštní velkomoravské pohřby v Mikulčicích
Kavánová, Blanka
2011 - Czech
Příspěvek se zabývá výjimkami ve způsobu uložení mrtvého, které nám do jisté míry dokreslují poměry ve velkomoravské společnosti a eventuální nadstavbové jevy v běžném životě obyvatel. This article explores exceptions in how the bodies were laid out, which to a certain extent provide us with additional information about the society of Great Moravia and additional phenomena in the day-to-day lives of the inhabitans. Keywords: Great Moravia; Mikulčice; burial rites Available at various institutes of the ASCR
Zvláštní velkomoravské pohřby v Mikulčicích

Příspěvek se zabývá výjimkami ve způsobu uložení mrtvého, které nám do jisté míry dokreslují poměry ve velkomoravské společnosti a eventuální nadstavbové jevy v běžném životě obyvatel....

Kavánová, Blanka
Archeologický ústav, Brno, 2011

Elisabetta Gagetti
Kavánová, Blanka
2011 - Czech
Mikulčické hradiště disponuje celkem třemi nálezy antických řezaných polodrahokamů (nejvíce ze všech velkomoravských lokalit). Jejich chronologické zařazení okolo r. 875 je nejstarším dokladem sekundárního použití gem, které se jinak vyskytují spíše až v 10. a 11. století např. na předmětech chrámových pokladů oblasti rýnsko-moselské. The Mikulčice site yielded tree finds of engraved semi-precious stones from classical times (the most of all the Great-Moravian sites). They are dated to the time around 875 AD and are the oldest example of a secondary use of gems, which in other areas, for example in temple treasures in the Rhine and Mosel region, occurs in 10 and 11 century. Keywords: Mikulčice; raný středověk; gemy; raný středověk; gemy Available at various institutes of the ASCR
Elisabetta Gagetti

Mikulčické hradiště disponuje celkem třemi nálezy antických řezaných polodrahokamů (nejvíce ze všech velkomoravských lokalit). Jejich chronologické zařazení okolo r. 875 je nejstarším dokladem ...

Kavánová, Blanka
Archeologický ústav, Brno, 2011

Studium degradace kosterních pozůstatků pomocí infračervené spektrometrie
Vitešníková, A; Prokeš, L.; Nývltová Fišáková, Miriam; Drozdová, E.; Kouřil, Pavel; Stabrava, Pavel; Gryc, Jana
2010 - Czech
Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že infračervená spektrometrie je metodou vhodnou pro charakterizaci postmortálních degradačních procesů u kosterních pozůstatků, odrážející charakter prostředí, v němž byly pozůstatky uloženy. Zejména jde o rekrystalizační změny kostní matrice – transformaci kostního minerálu na brushit a vivianit. Odraz termicky podmíněných změn kosterních pozůstatků v infračerveném spektru a také přesnější odhad teploty spalování (ve srovnání s dosud užívanými morfologickými postupy) umožňuje nejen detailněji charakterizovat pozůstatky dávných požárů, ale také lépe porozumět technologii kremace pravěkých populací. Infrared spectroscopy is one of the most frequent method used for identi'cation of various materials. Method was used in this study for characterisation of postmortal degradation of skeletal residues. An Essentials importance for preservation or degradation of bone tissue have the qualities of surrounding soil – mainly pH level and humidity. In acidic surroundings the mineral composition of bone – hydroxyapatite Ca5(PO4)3OH is gradually melt, which can 'nally eventuate in decalci'cation of bone tissue. Another result of the acidic environment is recrystalization of hydroxyapatite into the other mineral called bruslit (CaHPO4 . 2 H2O). Brushit occurence was approved in bones of Dietrichstein family members, who were buried in a family crypt in Mikulov. A speci'c factor in.uencing degradation of bones is high temperature. FTIR spectroscopy can be used to dif- ferentiate between burnt or unburnt bones and thanks to this method the temperature of cremation and the burning conditions can be successfully estimated. Bone residues coming from the necropolis in Přibor (the Bronz Age, the Iron Age) and also animal residues from Chotěbuz-Podo- bora were analysed. Keywords: burned bones; ifrared spectroscopy; archaeology; archeologie Available at various institutes of the ASCR
Studium degradace kosterních pozůstatků pomocí infračervené spektrometrie

Na základě provedených experimentů lze konstatovat, že infračervená spektrometrie je metodou vhodnou pro charakterizaci postmortálních degradačních procesů u kosterních pozůstatků, odrážející ...

Vitešníková, A; Prokeš, L.; Nývltová Fišáková, Miriam; Drozdová, E.; Kouřil, Pavel; Stabrava, Pavel; Gryc, Jana
Archeologický ústav, Brno, 2010

Římské fortifikace na barbarském území ve středním Podunají v období markomanských válek
Komoróczy, Balázs
2010 - Czech
Intenzivní archeologické výzkumy, terénní i teoretické, které se zaměřují na problematiku éry tzv. markomanských válek, neustále přinášejí nová data a staví bádání před potřebu nově interpretovat data již déle známá. Interpretace archeologických stop římského vojenského zásahu na území severně od středního toku Dunaje vyžaduje komplexní pohled na prameny získávané na germánské půdě na území dnešní Moravy, Slovenska a Dolního Rakouska. Hlavním cílem příspěvku je zrevidovaný přehled doposud známých římských vojenských fortifikací, doprovázený reflexí aktuálních výsledků systematického výzkumu území tzv. římského záboru na katastru zaniklé obce Mušova. Analýzy těchto pramenů spolu s nejnovějšími poznatky z výzkumů germánských osad z doby kolem markomanských válek, osvětlují mimořádnou intenzitu, značný plošný rozsah a společenskou hloubku zásahu římské vojenské moci na území Markomanů a Kvádů v letech 172 až 180 po Kr. Intensive terrain and theoretical archaeological research aimed to the period of the Marcomannic wars continuously brings new information about the subject. Interpretation of the archaeological evidences of the Roman military impact into the Germanic territories (Moravia, Slovakia and Lower Austria) requires a complex approach. The main objective of the paper is to deliver a revised outline of already known Roman military fortification, complemented with up-to-date results of the systematical research in the area occupied by Roman military power on the cadastre of ceased village Mušov. Analyses of the available sources - together with the latest findings from the Germanic settlements dated to the periods around the Marcomannic wars - show extraordinary intensity, exceptional geographical extent and deep social impact of the Roman military power on the Marcomannian and Quadian territories during the period from 172 to 180 AD. Keywords: Roman Period; Marcomannic wars; Roman army; armáda; války Available at various institutes of the ASCR
Římské fortifikace na barbarském území ve středním Podunají v období markomanských válek

Intenzivní archeologické výzkumy, terénní i teoretické, které se zaměřují na problematiku éry tzv. markomanských válek, neustále přinášejí nová data a staví bádání před potřebu nově interpretovat data ...

Komoróczy, Balázs
Archeologický ústav, Brno, 2010

Několilk poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě
Mazuch, Marian
2009 - Czech
Cílem příspěvku je upozornit na několik zásadních, obecně v podstatě známých problémů, které komplikují či limitují snahy o podrobnější chronologizaci materiální kultury raného středověku, resp. jednotlivých terénních situací. The main object of the text is a notice about some fundamental problems, which complicate or limit the efforts of more detailed chronology of the Early Middle Ages civilization in Moravia, let us say every single field archeology situations. Keywords: archaeology; Great Moravia; Chronology; Stratigraphy; archeologie; chronologie; stratigrafie Available at various institutes of the ASCR
Několilk poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě

Cílem příspěvku je upozornit na několik zásadních, obecně v podstatě známých problémů, které komplikují či limitují snahy o podrobnější chronologizaci materiální kultury raného středověku, resp. ...

Mazuch, Marian
Archeologický ústav, Brno, 2009

Zlaté gombíky z Mikulčic - spektrometrická analýza
Kavánová, Blanka
2009 - Czech
Článek je počátečním pokusem o systematické zhodnocení velkomoravského šperku, gombíků z lokality Mikulčice. Analýza byla provedena metodou elektronové skenovací mikroskopie (SEM) v propojení s energiově-disperzní analýzou (EDX) na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. A pilot experiment about the systematic evaluation of the Great Moravia jewels, special the goldbuttons of Mikulčice. The laboratory of VUT Brno (Brno University of Technology) realized the surface analysis (SEM with EDX). Keywords: Buttons; spectrometric analysis; Mikulčice; Early Middle Ages; knoflíky; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Zlaté gombíky z Mikulčic - spektrometrická analýza

Článek je počátečním pokusem o systematické zhodnocení velkomoravského šperku, gombíků z lokality Mikulčice. Analýza byla provedena metodou elektronové skenovací mikroskopie (SEM) v propojení s ...

Kavánová, Blanka
Archeologický ústav, Brno, 2009

Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk
Kouřil, Pavel
2009 - Czech
Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k polskému teritoriu, a to od paleolitu až po vrcholný středověk. This work presents a summary of the monographs, studies, articles and selected reviews with an archaeological theme written in the last decade of the second millennium by Czech and, to a certain extent, Polish authors, relating to the territory of Poland, from the Palaeolithic to the High Middle Ages. Keywords: Bohemian lands; Poland; archaeology; Palaeolithic to High Middle Ages; vrcholný středověk; středověk Available at various institutes of the ASCR
Česká archeologická produkce ve vztahu k Polsku od paleolitu po vrcholný středověk

Příspěvek podává přehled monografií, studií, článků i vybraných recenzí s archeologickou tematikou za poslední decenium 2. tisíciletí českých a dílem i polských autorů geograficky se vztahujících k ...

Kouřil, Pavel
Archeologický ústav, Brno, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases