Number of found documents: 269
Published from to

Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury
Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
2017 - Czech
Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení D2-Termodynamika. Aparatura umožňuje kalibrace teploměrů s přesností v řádu tisícin kelvinu v širokém rozsahu teplot. Provedená měření dále ukázala některé parazitní jevy daných termočlánků a byla navržena opatření pro jejich eliminaci. The calibration measurements were carried out for twenty industrial type K thermocouples in the temperature range from -30 °C to 150 °C. A new calibration apparatus, which was developed at department D2-Thermodynamics, was used for the calibrations. The new apparatus allows calibrations of various thermometers with the accuracy of a few thousandths of kelvin. The measurements revealed some parasitic effects of investigated thermocouples and particular steps were proposed to avoid these effects. Keywords: type K thermocouple; thermocouple calibration; temperature measurement Available at various institutes of the ASCR
Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury

Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení ...

Blahut, Aleš; Hrubý, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2017 - Czech
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6. Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE

Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských ...

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2017

Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha
Kopačka, Ján; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Plešek, Jiří
2017 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních okrajových podmínek v delicí rovine a použitím komplexního creepového materiálového modelu. Výsledky kontaktní analýzy v programu PMD jsou porovnány s namerenými hodnotami a též srovnány s programem ANSYS, kde byl použit Nortonuv-Baileyuv model creepu. The report summarizes results of the 3rd stage of the creep analysis of Doosan Škoda Power high-pressure inner casing. An analysis of the high-pressure inner casing is carried out with respect to the contact boundary conditions in the division plane and the use of a complex creep material model. The results of the PMD contact analysis are compared to the measured values and also compared with the ANSYS program where the Norton-Bailey model of creep was used. Keywords: creep analysis; contact analysis; turbine casing Available at various institutes of the ASCR
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha

Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních ...

Kopačka, Ján; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Plešek, Jiří
Ústav termomechaniky, 2017

Analýza kmitání modelu kola turbíny
Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert; Košina, Jan
2017 - Czech
Ve zprávě jsou shrnuty a analyzovány výsledky ověřovacího měření kola při otáčkách 2000 min^-1 . Stanoveny účinky přítomnosti vakua nebo podtlaku na vibrace kola při otáčkách 100 min^-1a při otáčkách 500 min^-1 . Porovnání měření při odlišných otáčkách, s volným kmitáním nebo s vynuceným kmitáním.\n The paper describes the verification tests which were performed for 2000 rpm. Determined effects of vacuum on wheel vibration at 100 rpm and at \n500 rpm. Compare measurements at different speeds, with free oscillation or forced oscillation.\n Keywords: vibratin; turbine; blade; laser; non-contact measurment Available at various institutes of the ASCR
Analýza kmitání modelu kola turbíny

Ve zprávě jsou shrnuty a analyzovány výsledky ověřovacího měření kola při otáčkách 2000 min^-1 . Stanoveny účinky přítomnosti vakua nebo podtlaku na vibrace kola při otáčkách 100 min^-1a při otáčkách ...

Voronova, Evgeniya; Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert; Košina, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
2017 - Czech
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru. Available at various institutes of the ASCR
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.

V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay ...

Pták, Svatopluk; Masák, Jan; Gabriel, Dušan
Ústav termomechaniky, 2017

Měření tepelné vodivosti izolačních materiálů
Čenský, Miroslav
2017 - Czech
Cílem této práce bylo zjištění tepelných vodivostí dvou typů izolačních materiálů dodaných firmou Škoda Auto. Za pokojové teploty byly naměřeny tepelné vodivosti izolačních materiálů EKV/2 a EPA/1. The aim of this work was to determine the thermal conductivity of two types of insulating materials supplied by Škoda Auto. The thermal conductivity of the EKV / 2 and EPA / 1 insulation materials was measured at room temperature. Keywords: thermal conductivity; insulating materia; automotive industry Available at various institutes of the ASCR
Měření tepelné vodivosti izolačních materiálů

Cílem této práce bylo zjištění tepelných vodivostí dvou typů izolačních materiálů dodaných firmou Škoda Auto. Za pokojové teploty byly naměřeny tepelné vodivosti izolačních materiálů EKV/2 a ...

Čenský, Miroslav
Ústav termomechaniky, 2017

Frekvenční a modální spektrum planetové převodovky Wikov
Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Radolfová, Alena
2017 - Czech
Zpráva navazuje na dřívější publikace, vydané v rámci spolupráce mezi Wikov Gear, s.r.o. a ÚT AVČR a zaměřené na výzkum dynamických vlastností čtyř-planetové převodovky se stojícím unášečem planetových kol. Lineární matematický model dynamického chování převodovky vychází z předpokladu tuhých těles ozubených kol, konstantních tuhostí v ložiskách i v uložení planet. Jako konstantní jsou uvažovány také kontaktní poddajnosti v ozubení a to střední hodnotou se zanedbáním periodické proměnnosti kontaktní tuhosti, což u širokého šikmého ozubení s vícenásobným dotykem je přípustné. Velmi měkké uložení osy centrálního kola a pružné uložení planet i kola korunového umožňuje obecný rovinný pohyb všech kol. \nStrukturní periodičnost čtyř-planetové převodovky má za následek, že odpovídající frekvenční spektrum obsahuje několik vícenásobných frekvencí. Poněvadž převodovka nikdy nepracuje samostatně, ale vždy ve spojení s dalšími agregáty, byly na vstupní a výstupní hřídel připojeny jednoduché modely hnacího a brzdicího systému. Pro tuto soustavu o 20 stupních volnosti jsou určeny vlastní frekvence, příslušné tvary kmitání a přenosové funkce mezi jednotlivými prvky. Numerický výpočet je doplněn grafickými záznamy jak vlastních tvarů kmitání, tak i přenosových funkcí.\n This report is a continuation of previous publications edited within the cooperation between Wikov Gear, s.r.o and IT ASCR and oriented on investigation of dynamic properties of four-planetary gearing box with fixed carrier of planet gears. Linear computing model of dynamic behaviour of gearing box is based on the assumption of solid gearing’s wheels, constant stiffness of bearings and of planets’ pins. Also the contact stiffness in gearings are supposed to be constant with the mean value. Due to the vide helical gearing with manifold contacts the periodical variability of contact stiffness is neglected. The very week support of sun wheel and elastic supports of planets and ring wheels results in the general plane motion of all wheels.\nStructural periodicity of four-planetary gearing results in existence of several multiple eigen-frequencies in frequency spectrum. As the gearing box works always in connection with other aggregates, the simple models of driving and breaking systems were jointed to the input and output shafts. Eigen-frequency spectrum corresponding modes of vibrations and transfer functions among all elements were ascertained for this 20 DOF system. Numerical computing is completed by graphical records of eigen-modes as well as of transfer functions. \n Keywords: four-planetary gearing box; eigen-frequencies and eigen-modes spectra; transfer functions Available at various institutes of the ASCR
Frekvenční a modální spektrum planetové převodovky Wikov

Zpráva navazuje na dřívější publikace, vydané v rámci spolupráce mezi Wikov Gear, s.r.o. a ÚT AVČR a zaměřené na výzkum dynamických vlastností čtyř-planetové převodovky se stojícím unášečem ...

Půst, Ladislav; Pešek, Luděk; Radolfová, Alena
Ústav termomechaniky, 2017

Úvodní rešerše do problematiky porušování heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení a metodiky opravných svarů typu WOL
Štefan, Jan
2017 - Czech
Tato výzkumná zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako dokument pojednávající o návarech typu “weld overlay” (WOL) jakožto technologii a metodice opravy heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení postihnutých korozním praskáním pod napětím (“stress corrosion cracking”, SCC). Prvním cílem tohoto dokumentu je podat rešerši se základními a obecnými informacemi o uvedené problematice. Druhým cílem je podat kvalifikované doporučení o vhodnosti metodiky WOL na opravu reálných heterogenních svarových spojů v jaderné elektrárně Dukovany. This research report was elaborated for the State Office for Nuclear Safety of the Czech Republic as a document providing information on the cladding of "weld overlay" (WOL) type. WOL is a technology used to repair dissimilar metal welds of various components of nuclear power plants affected by stress corrosion cracking (SCC). The first objective of this report is provision of a research into basics of the problems being discussed. The second objective is the assessment of suitability of WOL cladding as a repair technology for real dissimilar metal welds in Dukovany nuclear power plant. Keywords: stress corrosion cracking; dissimilar metal welds; weld overlay Available at various institutes of the ASCR
Úvodní rešerše do problematiky porušování heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení a metodiky opravných svarů typu WOL

Tato výzkumná zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako dokument pojednávající o návarech typu “weld overlay” (WOL) jakožto technologii a metodice opravy heterogenních ...

Štefan, Jan
Ústav termomechaniky, 2017

Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Kolman, Radek; Kopačka, Ján; Plešek, Jiří
2016 - Czech
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu. In the report the results of explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly are summarized. First, the verification calculation with no contact conditions is described. Next, the results of explicit contact-impact dynamic analysis are presented. Keywords: firing pin; FEM; explicit analysis Available at various institutes of the ASCR
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně

Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky ...

Mochar, Dominik; Masák, Jan; Gabriel, Dušan; Kolman, Radek; Kopačka, Ján; Plešek, Jiří
Ústav termomechaniky, 2016

Experimentální modální analýza čtyř-planetové převodovky v jejím klidovém stavu
Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Šulc, Petr; Cibulka, Jan
2016 - Czech
Cíleme této výzkumné zprávy je popis měření a prezentace výsledků experimentální modální analýzy nerotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet naržené a vyrobené společností Wikov Gear. Tato analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních oblastí, kde se nachází významné vnitřní rezonance převodovky. Tyto poznatky jsou určeny k validaci a ladění vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR pro úžely vibrodiagnostiky a popisu chování převodovky za rotace a s připojenými agregáty, tj. motor, přídavná převodovka a brzda. This research report deals with a description and presentation of results of experimental modal analysis of non-rotating four-planet gear-box specific by planets placed on flexible pins designed and fabricated by Wikov Gear. The analysis deals with an evaluation of frequency domain behavior and localization of the main inner resonances of gear-box. The results of the experiment will be used for validation and tuning of developed numerical models in IT AS CR for vibrodiagnostic purposes and description of the gear-box behavior under rotation and with additional aggregates, i.e. engine, add-on bear-box and brake.\n Keywords: planet gear-box; modal analysis; steady state; flexible pins Available at various institutes of the ASCR
Experimentální modální analýza čtyř-planetové převodovky v jejím klidovém stavu

Cíleme této výzkumné zprávy je popis měření a prezentace výsledků experimentální modální analýzy nerotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet naržené a vyrobené společností Wikov Gear. ...

Pešek, Luděk; Bula, Vítězslav; Šulc, Petr; Cibulka, Jan
Ústav termomechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases