Number of found documents: 562902
Published from to

Studium defektů v kvazikrystalech
Vlček, Marián; Čížek, Jakub
2017 - English
Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: V predloženej práci boli pomocou spektroskopie doby života poz- itrónov a koincidenčnej spektroskopie Dopplerovského rozšírenia anihilačného píku študované zliatiny WE43 s prídavkom zinku a ternárne zliatiny Mg-Zn-Y. V týchto zliatinách bola nedávno zistená prítomnos' ikosahedrálnej fázy Mg3Zn6Y1 s kvázikryštalickou štruktúrou, čo pritiahlo pozornos' výskumníkov. Spektroskopia doby života pozitrónov preukázala prítomnos' unikátnych vakanciám podobných defektov na rozhraní ikosahedrálnej fázy a horčíkovej matrice, ktoré sú charakter- istické pre horčíkové zliatiny obsahujúce ikosahedrálnu fázu. Tepelné spracovanie skúmaných zliatin vedie k významným zmenám morfológie hraničných fáz. Ke¤že vakanciám podobné defekty spojené s ikosahedrálnou fázou sa vyskytujú na jej rozhraní s horčíkovou matricou, zmeny v morfológii ikosahedrálnej fázy vedú k výrazným zmenám koncentrácie týchto defektov. "alej boli skúmané vzorky pripravené uhlovým pretláčaním kanálom rovnakého prierezu. Typy defektov prítomné v týchto zliatinách a ich teplotná stabilita bola určená pomocou spektroskopie doby života pozitrónov a merania tvrdosti... Keywords: kvazikrystaly; defekty; Mg-slitiny; anihilace pozitronů; quasicrystals; defects; Mg-alloys; positron annihilation Available in a digital repository NRGL
Studium defektů v kvazikrystalech

Název práce: Studium defekt· v kvazikrystalech Autor: Marián Vlček Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí disertační práce: doc. Mgr. Jakub ížek, Ph.D., Katedra fyziky nízkých teplot Abstrakt: ...

Vlček, Marián; Čížek, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech
Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
2017 - English
Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely magnetite, maghemite, hexagonal ferrite M or system Fe-B, with nano or submicron dimensions of particles are the main subject of study of the presented thesis. The materials were investigated mainly by 57 Fe nuclear magnetic resonance (NMR). The results were thoroughly analyzed and compared with the results obtained by other methods (Mössbauer spectroscopy, ZFC/FC magnetic measurement, X-ray diffraction or TEM). In case of the maghemite nanoparticles a regular distribution of vacancies in octahedral positions was verified by the help of NMR in external magnetic fields and at various temperatures. The experi- mental results were also compared with ab-initio calculations. In thin layers of barium M type hexaferrite, effects of reduced particle size on 57 Fe NMR spectra were observed. The NMR methods were also successfully applied to investigation of system FeMoCuB of amorphous and nanocrystalline ribbons, where 57 Fe NMR was able to resolve formation of different phases in depen- dence on the process of preparation. Due to different NMR excitation condi- tions of signal from strontium M type hexaferrite and maghemite,... Název práce: Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech Autor: Petr Křišťan Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstrakt: Magneticky uspořádané oxidy železa, zejména magnetit, maghemit, hexagonální ferit typu M a systém Fe-B, o nano až submikronových rozměrech částic byly hlavním předmětem studia předložené práce. Tyto materiály byly studovány zejména za pomoci 57 Fe jaderné magnetické rezonance (NMR). Výsledky byly důkladně analyzovány a porovnány s daty naměřenými za pomoci jiných metod jako je Mössbauerova spektroskopie, ZFC/FC mag- netická měření, rentgenová difrakce nebo TEM. V případě maghemitových částic byl konfrontován model pravidelného rozložení vakancí v oktaedrick- ých pozicích s experimentálnimi výsledky NMR měření v externích magnet- ických polích a při různých teplotách. Zároveň výsledky experimentu byly simulovány pomocí výpočtů ze prvních principů. V tenkých vrstvách bar- natého hexagonálního feritu typu M byly pozorovány vlivy snížení velikosti částic na 57 Fe NMR spektra. Metoda NMR se také osvědčila při studiu sys- tému FeMoCuB amorfních a nanokrystalických pásků, kde dokázala postih- nout formování různých strukturních fází v závislosti na způsobu přípravy. Díky různým NMR excitačním podmínkám signálu strontnatého... Keywords: NMR; oxidy železa; nanočástice; tenké filmy; struktura; superparamagnitismus; NMR; iron oxides; nanoparticles; thin films; structure; superparamagnetism Available in a digital repository NRGL
Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech

Title: NMR in magnetic systems Author: Petr Křišťan Department: Department of Low Temperature Physics Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: Magnetically ordered iron oxides, namely ...

Křišťan, Petr; Štěpánková, Helena; Mašláň, Miroslav; Schneeweiss, Oldřich
Univerzita Karlova, 2017

Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe
Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
2017 - Czech
African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin called Adversus nationes. His statement attracted particular interest of philologists and historians of antiquity, because it contains large amounts of mythological material. The aim of this work is to introduce Arnobius not only as a crucial source of pagan theology, but also as an important Christian witness of the complicated religious - political situation of Christianity in the time before the Milan Edict, particularly at the time of Diocletian's persecution of Christians. Given the need to work with original texts includes this thesis also the first Czech translation of Arnobiusʼ apology. Africký učitel rétoriky Arnobius ze Sikky, žijící na přelomu 3. a 4. stoletní, patří k méně známým křesťanským autorům. Právě on je autorem latinsky psané apologie křesťanství Adversus nationes. Jeho spis poutá především zájem filologů a historiků starověku, obsahuje totiž velké množství látky mytologického charakteru. Cílem této práce pak je představit Arnobia nejen jako pramen pohanské teologie, ale také jako křesťana a svědka komplikované nábožensko - politické situace křesťanství v době před milánským ediktem, konkrétně v čase Diokleciánova pronásledování křesťanů. Vzhledem k nutnosti práce s původními texty obsahuje práce také první český překlad Arnobiovy apologie. Keywords: Adversus nationes; apologie; Arnobius ze Sikky; Dioklecián; křesťanství; pohanská mytologie; pronásledování křesťanů; raná církev; teologie; Adversus nationes; apology; Arnobius of Sicca; Diocletian; pagan mythology; christian persecution; christianity; early christian church; theology Available in a digital repository NRGL
Adversus nationes Arnobia ze Sikky a Octavius Minucia Felixe

African teacher of rhetoric Arnobius of Sicca, who lived at the turn of the 3rd and 4th century, is one of the less known Christian authors. He is the author of Christian apology written in Latin ...

Říhová, Ladislava; Lášek, Jan Blahoslav
Univerzita Karlova, 2017

Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava; Vymětalová Hrabáková, Eva
2017 - Czech
1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the writings of m. Jakoubek of Stříbro. Treatise "Contra usuram" ("Against usury") was written about in the year 1415, and has not yet been translated into Czech. For the use of this theses, I translated the Latin text of Appendix into Czech. The first chapter of advocates selected topic in historical context, that is, the crisis of the turn of the 14. and 15. century, when the high middle ages already continuously paced to the modern era. Our history has been called Czech Hussite reformation and revolution. In the second chapter is introduced by m. Jacob of Mies as a friend, collaborator and successor in the work of m. Jan Hus at the Prague University. Together with m. Nicholas from Dresden initiated the adoption of recovery sub utraque speciae and became a leading theologian utraquists.The subject of the third chapter is the concept of usury, according to the Scriptures, the church fathers and teachers, and the medieval doctrine of the usury and its effects. Usury was all the ecclesiastical authorities, widely dismissed as immoral, forbidden Letters social phenomenon. The fifth chapter deals with the dramatic... Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"... Keywords: M. Jakoubek ze Stříbra (M. Jacobellus de Misa); středověk; lichva; usurární doktrína; ekonomická asimilace Židů; soužití křesťanů a Židů; M. Jacob of Mies (M. Jacobellus de Misa); middle ages; usury; the doctrine of usury; economic assimilation of the Jews; the coexistence of Christians and Jews Available in a digital repository NRGL
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti

1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the ...

Gažíková Fečová, Rostislava; Vymětalová Hrabáková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ
Jaroš, Josef; Veverková, Kamila
2017 - Czech
The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within territories which, at the given period, formed the Western Roman Empire (5th century AD) and its successor states (6th to 7th century AD). The given period was chosen as it marked a turning point in the relations between the state, or the society, and the church; the further development in Europe, not limited to religion, stems from this period. The 5th century represents a sort of a prologue to the dramatic and turbulent 6th century, while the 7th century is an afterpiece during which the details of the further direction and development of the Catholic Church were refined. The aim of my thesis was to confirm or disconfirm the hypotheses that Christianity (the church) did not accelerate the fall of the Western Roman Empire or that it did not significantly contribute to it, that it was not a bearer of progress as it did not improve the general conditions, and that the church had the character of any religion serving power and was not unique in any way at the time. Attention is paid initially to political and economic situation, which is followed by the study of the relationships between the church and the... Diplomová práce Společnost a církev na území bývalé západořímské říše v 5.-7. století se zabývá vztahy mezi společností a církví konkrétně na území, které ve vymezeném období tvořilo západořímskou říši (5. století), respektive tvořilo nástupnické státní útvary (6.-7.století). Dané období je zvoleno, protože v něm došlo k přelomovému vývoji relace mezi státem, respektive společností a církví a v tomto období lze hledat kořeny dalšího, nejen církevního, vývoje v Evropě. Páté století tvoří určitou předehru, nástup pro zlomové století šesté a sedmé století je pak dohrou, jakýmsi doladěním detailů dalšího směřování katolické církve. Samotným cílem mé práce je analýza, zda, respektive jakým způsobem křesťanství (církev) přispělo k pádu západořímské říše či ho urychlilo, jakým způsobem a přispělo k panujícím poměrům a jaký byl charakter církve jako instituce. Pozornost je věnována nejprve poměrům politickým a hospodářským a následně vztahům mezi církví a společností, tj. pozici církve a křesťanství ve státě (vliv na společnost), vztahu k pohanům, majetku církve a vnitřním teologickým rozepřím ve sledovaném období. Tato práce vychází ze současné odborné literatury zahraniční i české a komparace teorií a interpretací a pramenné literatury. Keywords: Katolická církev; křesťanství; Evropa; Západořímská říše; Galie; Hispánie; Itálie; Severní Afrika; Británie; Frankové; Vizigóti; Langobardi; Vandalové; Ostrogóti; Burgundi; feudalizace; Catholic Church; Christianity; Europe; Western Roman Empire; Gaul; Hispania; Italy; North Africa; Britain; Franks; Visigoths; Lombards; Vandals; Ostrogoths; Burgundians; Feudalization Available in a digital repository NRGL
SPOLEČNOST A CÍRKEV NA ÚZEMÍ BÝVALÉ ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE V 5. AŽ 7. STOLETÍ

The thesis titled "Society and Church within the Territory of the Former Western Roman Empire in the 5th to 7th century AD" focuses on relations between the society and the church, specifically within ...

Jaroš, Josef; Veverková, Kamila
Univerzita Karlova, 2017

Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí
Štekr, Pavel; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
2017 - Czech
1 Abstract This diploma thesis deals with source administrative acts, which serve as a means of protection of the relevant area of the environment. The term "source administrative act" as used herein denotes various types of acts issued by administrative bodies which are then used as the ground for the final decision in administrative proceedings. The thesis does not focus only on binding source administrative acts, but also on other source acts of lower legal force. The thesis includes a section on the special legal regulation of source acts used in administrative sanctions proceedings. The main source materials for the thesis are the following: legal regulation of this issue currently in force, literature, methodologies of administrative authorities, decisions of administrative courts and the author's own professional experience. The beginning of the work includes the contents and a list of abbreviations. The third chapter contains an introduction where the author presents the reason for choosing the topic of the work, i.e. the frequent use of source administrative acts in the environmental field of public administration and their influence on administrative proceedings. Other reasons for choosing this topic were varying degrees of binding effect and problematic nomenclature of these acts and the bodies... 1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podkladovými správními akty, které slouží jako prostředky ochrany příslušné oblasti životního prostředí. Pojem podkladový správní akt označuje různé druhy aktů vydaných správními úřady, které slouží jako východisko pro konečné rozhodnutí ve správním řízení. Práce se nezaměřuje pouze na závazné podkladové akty, ale i na další podkladové akty nižší právní síly. Součástí práce je i speciální úprava podkladových aktů pro sankční řízení. Hlavními podklady práce byly: aktuální platná právní úprava této problematiky, odborná literatura, metodiky správních úřadů, rozhodnutí správních soudů a vlastní praktická zkušenost autora. Počátek práce zahrnuje obsah a seznam použitých zkratek. Třetí kapitola obsahuje úvod, kde autor představuje důvod pro výběr tématu práce, tj. časté použití podkladových správních aktů v oblasti životního prostředí a jejich vliv na správní řízení. Dalšími důvody k výběru práce byly různá míra závaznosti a problematické názvosloví těchto aktů a orgánů, které je vydávají. V kapitole je také stručně představena struktura práce. Na úvod navazuje čtvrtá kapitola nazvaná východiska právní úpravy podkladových aktů. Tato kapitola slouží k seznámení se společnými charakteristikami podkladových správních aktů a dalších podkladových aktů obsažených v práci.... Keywords: ochrana životního prostředí; závazné stanovisko; dotčený orgán; stavební zákon; EIA; přestupek; Environmental Protection; Binding Opinion; Involved Authority; Building Act; EIA; Offense Available in a digital repository NRGL
Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí

1 Abstract This diploma thesis deals with source administrative acts, which serve as a means of protection of the relevant area of the environment. The term "source administrative act" as used herein ...

Štekr, Pavel; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Rozhodčí řízení
Čeladník, Filip; Winterová, Alena; Růžička, Květoslav; Poláček, Bohumil
2017 - Czech
1 The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international legal orders. By doing so, the author strives for critical review of the arbitration proceeding as per the Czech legal order under the worldwide perspectives and with the prism of modern Western European and world legal theory of the arbitration proceeding. The intention of such research is to determine if the contemporary Czech legal regulation of the arbitration proceeding is in conformity with the modern theory and practice of the arbitration proceeding. This thesis also aims to answer a question whether the Czech courts shall have the right to review the application of law by the arbitrators. The author is seeking to answer this question by comparing the the Czech, or rather Continental system of law with the law of England and Wales. 1 Smyslem této práce je pojednat o rozhodných aspektech české právní úpravy rozhodčího řízení pod úhlem pohledu vybraných západoevropských vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů. Autor tímto usiluje o kritický náhled na rozhodčí řízení v právním řádu České republiky v širších světových souvislostech a prizmatem moderní západoevropské a světové právní teorie rozhodčího řízení. Intencí takového postupu je zodpovědět otázku, zda současná česká právní úprava rozhodčího řízení je v souladu s trendem, kterým se teorie a praxe rozhodčího řízení vyvíjí. Cílem této práce je rovněž zodpovědět otázku, zda by české soudy měly mít pravomoc věcně přezkoumávat aplikaci práva rozhodci, přičemž odpověď na tuto otázku hledá autor ve srovnání českého, resp. kontinentálního systému práva s právem Anglie a Walesu. Keywords: Rozhodčí řízení; rozhodčí smlouva; rozhodné právo; rozhodci; rozhodčí tribunály; rozhodčí nález; výkon rozhodčích nálezů; soudní přezkum rozhodčích nálezů a investiční rozhodčí řízení; Arbitration proceeding; arbitration agreement; applicable law; arbitrators; arbitral tribunals; arbitration awards; enforcement of arbitration awards; judicial review of the arbitration awards and investment arbitration proceeding Available in a digital repository NRGL
Rozhodčí řízení

1 The purpose of this thesis is to discuss the main aspects of the Czech legal regulation of the arbitration proceeding under the view of the particular Western European national and international ...

Čeladník, Filip; Winterová, Alena; Růžička, Květoslav; Poláček, Bohumil
Univerzita Karlova, 2017

Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu
Kašpar, Jakub
2017 - English
Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Supervisor: Václav Treml, Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles University Abstract: Growing season temperatures drive treeline position on a global scale. However, environmental factors including wind action may critically modify the position of treeline ecotone on a regional or a local scale. The intensity of wind action increases with shortening of treeline-summit distance. High intensity of wind action may cause the presence of a summit syndrome. This results into the lowering of treeline below its potential limit given by temperature conditions. Alpine treeline ecotones occurring in 11 mountain ranges including the Harz Mts., the High Sudetes and the Carpathians represented the model areas for my research. These mountains are located at the 50th parallel and reflect an increase in the gradient of continentality. Moreover, the distance of treeline from the summit is highly variable among these mountains. These mountains are moreover characterized by differences in mass elevation effect and in the summit syndrome intensity. Treeline position in Central Europe is... Název: Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu Autor: Jakub Kašpar Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Školitel: Václav Treml, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt: Na globální úrovni je poloha horní hranice lesa daná izotermou teploty vegetační sezony. Na regionální úrovni, však může být její poloha modifikována dalšími environmentálními faktory, jako je například působení větru. Intenzita působení větru roste se zkracující se vzdáleností mezi ekotonem horní hrance lesa a vrcholovými oblastmi. Vysoká intenzita působení větru může vést k přítomnosti vrcholového fenoménu. Ten může vést ke snížení polohy horní hranice lesa pod její potenciální elevaci danou teplotními podmínkami. Ekoton horní hranice lesa vyskytující se v jedenácti pohořích Střední Evropy v Harzu, Vysokých Sudetech a Karpatech sloužil jako model pro můj výzkum. Tato pohoří kopírují 50. rovnoběžku a podél gradientu rostoucí kontinentality. Vzdálenost polohy horní hranice lesa od vrcholu je v těchto pohořích značně variabilní. Kromě toho se jednotlivá pohoří liší svou hmotnatostí a pravděpodobně také intenzitou vrcholového fenoménu. Poloha horní hranice lesa ve Střední Evropě roste o 94 m na 100 km směrem... Available in a digital repository NRGL
Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu

Title: The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome Author: Jakub Kašpar Department: Department of Physical Geography and Geoecology, Faculty of Science, Charles ...

Kašpar, Jakub
Univerzita Karlova, 2017

Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)
Falátková, Kristýna
2017 - Czech
In the context of changing climate retreat of mountain glaciers occurs at many places on the planet. One of the consequences is emergence or increase of the outburst risk at lakes situated in front of the glacier terminus. Flood caused by the glacial lake outburst often appear suddenly and can threaten settlements in lower parts of a valley. In the Kyrgyz mountains of Tien Shan there are about 350 lakes at risk of outburst, long-term monitored and dangerous locations are presented in this work. The highest attention is paid to Adygine area where several lakes of different genetic type and age can be found. The largest lake of the locality, the Upper Adygine lake, is subjected to more detailed survey aiming to asses its hydrological regime and to confirm or disprove speculation about outburst possibility of this lake. Keywords: glacial lake, hydrological regime, glacier retreat, Tien Shan, Kyrgyzstan V souvislosti s měnícím se klimatem dochází na mnoha místech planety k ústupu horských ledovců. Jedním z důsledků je i vznik či zvýšení rizika provalení ledovcových jezer nacházejících se v předpolí čela ledovce. Povodeň způsobená průvalem jezera se často objeví nečekaně a může ohrožovat níže položená sídla. V Kyrgyzské části pohoří Tien Shan se nachází asi 350 jezer, u kterých hrozí riziko průvalu. Dlouhodobě sledované a nebezpečné lokality jsou představeny v této práci. Největší pozornost je věnována lokalitě Adygine, v níž se nachází několik jezer různého genetického typu i stáří. Největší jezero lokality, Adygine Horní, je podrobeno detailnějšímu průzkumu s cílem zhodnotit jeho hydrologický režim a potvrdit či vyvrátit spekulace o možnosti provalení tohoto jezera. Klíčová slova: glaciální jezero, hydrologický režim, ústup ledovce, Tien Shan, Kyrgyzstán Keywords: glaciální jezero; hydrologický režim; ústup ledovce; Tien Shan; Kyrgyzstán; glacial lake; hydrological regime; glacier retreat; Tien Shan; Kyrgyzstan Available in a digital repository NRGL
Glaciální jezera v Kyrgyzstánu ohrožená průvalem (případová studie: ledovcový komplex Adygine)

In the context of changing climate retreat of mountain glaciers occurs at many places on the planet. One of the consequences is emergence or increase of the outburst risk at lakes situated in front of ...

Falátková, Kristýna
Univerzita Karlova, 2017

Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu
Svatoň, Martin; Pešek, Miloš; Salajka, František; Skřičková, Jana
2017 - Czech
The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer deaths worldwide. Chemotherapy (CHT) has still (except pemetrexed) administered according to stages and patients comorbidities, without the use of other predictive markers. It results into only low objective therapeutical response that differs in indivial patients without more clearly known causes. Aims The aim of our research was to find possible predictive markers in the form of mRNA or miRNA, which would help to reduce the effect of NSCLC / CHT for selected groups of patients. Methods In three groups of patients (42 patients with radically resected adenocarcinomas stage 1; 90 patients with NSCLC who have undergone surgical resection and 59 of them consequently adjuvant CHT; 81 patients palliatively treated in combination platinum derivative + paclitaxel/gemcitabine +/- sequential radiotherapy with advanced squamous NSCLC stages 3B, 4), we examined the effect of expression of mRNA and miRNA until relapse (DFI) / progression (PFS) and overall survival (OS). Expressions were determined with the real-time PCR methodology using UPL probes. Statistical analysis used cox regression model and Kaplan - Meier... Klinické využití stanovení genové exprese RNA u nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC) Abstrakt Úvod Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC) patří k nejčastějším příčinám nádorových úmrtí celosvětově. Chemoterapie (CHT) je dosud (až na výjimku s pemetrexedem) dávána paušálně dle stadia nemoci a jejích komorbidit, bez užití dalších prediktivních markerů. To vede k pouze nízké objektivní léčebné odpovědi, která se liší pacient od pacienta, bez jasněji známých příčin. Cíle Cílem našeho výzkumu bylo nalézt možné prediktivní markery v podobě mRNA či miRNA, které by pomohly snížit recidivy NSCLC resp. zlepšit účinek CHT u vybraných skupin pacientů. Metody Ve třech souborech pacientů (42 pacientů s radikálně resekovanými adenokarcinomy stadia 1; 90 pacientů s NSCLC, kteří podstoupili chirurgickou resekci a 59 z nich pak i adjuvantní CHT; 81 pacientů paliativně léčenými CHT v kombinaci platinový derivát + paclitaxel/gemcitabin +/- sekvenční radioterapie s pokročilými dlaždicovými NSCLC stádií 3B, 4) jsme zkoumali vliv exprese vybraných mRNA a miRNA na dobu do recidivy onemocnění (DFI) resp. progrese onemocnění (PFS) a dobu celkového přežití (OS). Exprese byly stanovovány real-time PCR metodikou za užití UPL sond. Statistické analýzy využívaly Coxův regresní model a Kaplan-Meierovy distribuční funkce. Výsledky V... Available in a digital repository NRGL
Klinické využití stanovení genové exprese RNA v nemalobuněčného plicního karcinomu

The clinical use of determination of gene expression of RNA in non-small cell lung cancer (NSCLC) Abstract Introduction Non-small cell lung cancer (NSCLC) belongs to the most frequent causes of cancer ...

Svatoň, Martin; Pešek, Miloš; Salajka, František; Skřičková, Jana
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases