Number of found documents: 567255
Published from to

Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště
Bušek, Ondřej
2018 - Czech
Since the beginning of the 20th century human land use changed drastically in Central Europe. These changes included: homogenization of the landscape mosaic, intensification of agriculture, urbanization and land abandonment. In turn, these changes affected bird species and perhaps most significantly manifested in population decline of open habitat birds. Therefore, it is important to investigate sites, which were not affected by the changes mentioned above, such as military training areas (MTAs) - places dedicated to training of armed forces. Previous studies have shown that MTAs seem to host remarkably high bird diversity and abundant populations of bird species of conservation concern. This may be caused by two major factors. First, closure of MTAs to all human activies besides military training spared them of the landscape changes mentioned above. Second, the military training itself produces a very heterogeneous habitat mosaic that allows coexistence of many species with different ecological requirements. To my knowledge, no study compared bird assemblages between MTAs and surrounding landscape directly. At the same time, such data are crucial to assess the value of MTAs for bird conservation reliably and, as a consequence, they enable to think more deeply about mechanism generating this value.... Od počátku 20. století se drasticky proměnila struktura i hospodářské využití středoevropské krajiny. Došlo k homogenizaci krajinné mozaiky, intenzifikaci zemědělství, urbanizaci a k opouštění zemědělské půdy. Tyto změny se nutně podepsaly na složení ptačích společenstvech, přičemž jedním z nejvýraznějších projevů je populační úbytek ptáků otevřené krajiny. Z toho důvodu je nezbytné najít a podrobit výzkumu místa, která byla před těmito negativními vlivy ušetřena. Takovými místy mohou být vojenské výcvikové prostory (VVP), tzn. plochy určené k výcviku ozbrojených sil. Z výsledků několika dosavadních výzkumů vyplývá, že VVP mohou hostit pozoruhodně vysokou diverzitu a velký počet ochranářsky významných druhů ptáků. To může být způsobeno dvěma faktory. Prvním je uzavřenost VVP před jinými lidskými aktivitami kromě vojenských, díky které nebyly vystaveny výše uvedeným negativním vlivům. Druhým faktorem je samotný vojenský výcvik, jehož působením vzniká velice heterogenní mozaika různých biotopů umožňující koexistenci velkého počtu druhů s rozdílnými ekologickými nároky. Žádná studie však dosud neprovedla přímé srovnání ptačích společenstev ve VVP a v okolní krajině. Pouze pomocí takových dat je možné ocenit skutečnou hodnotu VVP pro ochranu ptáků a zamyslet se nad mechanismy, jež ji generují. To bylo... Keywords: abundance; biotopová heterogenita; biotopová specializace; detektabilita; disturbance; Doupovské hory; druhové bohatství; ekologická sukcese; ochrana přírody; vojenský výcvikový prostor; abundance; detektability; disturbance; Doupovské Mountains; ecological succession; habitat heterogeneity; habitat specialization; nature conservation; military training area; species richness Available in a digital repository NRGL
Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště

Since the beginning of the 20th century human land use changed drastically in Central Europe. These changes included: homogenization of the landscape mosaic, intensification of agriculture, ...

Bušek, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis
Ferencová, Blanka; Volf, Petr; Bilej, Martin
2018 - Czech
Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of the bitten host. Antigenic salivary proteins of Phlebotomus orientalis, main vector of visceral leishmaniasis in Sudan and Ethiopia, were identified using immunoblot with dog sera. The 5 most promising antigens were expressed in an E. coli bacterial system. Subsequently, these proteins were tested in ELISA with sera of domestic animals from Ethiopia naturally exposed to P. orientalis, and with sera of mice bitten experimentally by this sand fly species. Salivary gland homogenate (SGH) was used as the positive control. The best antigenic properties were detected in two recombinant proteins, Yellow-related protein PorSP24 and ParSP25-like protein PorSP65, especially in tests with sheep and dog sera. However, nonspecific binding of dog sera was also detected using both antigens. In addition, we proved that sera of mice repeatedly bitten by P. papatasi and Sergentomyia schwetzi do not crossreact with SGH and the tested recombinant proteins of P. orientalis. In a second part of this thesis we designed peptides representing epitopes recognized by specific anti-saliva antibodies. Two peptides were derived from... Sliny flebotomů obsahují proteiny a peptidy, které mají důležitou roli při sání krve. Některé z těchto proteinů jsou zároveň antigenní a v opakovaně poštípaném hostiteli se proti nim vytvářejí protilátky. Pomocí imunoblotu s psími séry jsme identifikovali antigenní proteiny slinných žláz Phlebotomus orientalis, který je hlavním přenašečem viscerální leishmaniózy v Súdánu a Etiopii. Pět nejnadějnějších proteinů bylo připraveno v rekombinantní formě v bakteriích E. coli a použito jako antigen v ELISA testech se séry domácích zvířat z Etiopie a myší z chovu, které byly vystaveny poštípání P. orientalis. Jako pozitivní kontrola byl použit homogenát slinných žláz (SGH). Nejlepší antigenní vlastnosti prokázaly dva rekombinantní proteiny Yellow-related protein PorSP24 a ParSP25-like protein PorSP65. Protilátková odpověď proti těmto proteinům vysoce korelovala s odpovědí proti SGH, zejména v testech s ovčími a psími séry. V testech s psími séry však byla u obou antigenů detekována také nespecifická vazba protilátek. Dále bylo zjištěno, že v testech s SGH a rekombinantními proteiny slinných žláz P. orientalis nedochází ke zkříženým reakcím se séry myší poštípaných P. papatasi a Sergentomyia schwetzi. Z obou výše zmíněných slinných proteinů byly následně navrženy a syntetizovány peptidy, které by měly být... Keywords: Phlebotomus; Leishmania; sliny; peptidy; Phlebotomus; Leishmania; saliva; peptides Available in a digital repository NRGL
Využití rekombinantních proteinů a syntetických peptidů při studiu protilátkové odpovědi proti Phlebotomus orientalis

Sand fly saliva contains proteins and peptides that have an important role in bloodfeeding. Some of those proteins are antigenic and repeated sand fly bites result in a specific antibody response of ...

Ferencová, Blanka; Volf, Petr; Bilej, Martin
Univerzita Karlova, 2018

d-Framy jako algebraické duály bitopologických prostorů
Jakl, Tomáš; Pultr, Aleš; Picado, Jorge; Cintula, Petr
2018 - English
Achim Jung and Drew Moshier developed a Stone-type duality theory for bitopological spaces, amongst others, as a practical tool for solving a particular problem in the theory of stably compact spaces. By doing so they discovered that the duality of bitopological spaces and their algebraic counterparts, called d-frames, covers several of the known dualities. In this thesis we aim to take Jung's and Moshier's work as a starting point and fill in some of the missing aspects of the theory. In particular, we investigate basic categorical properties of d-frames, we give a Vietoris construction for d-frames which generalises the corresponding known Vietoris constructions for other categories, and we investigate the connection between bispaces and a paraconsistent logic and then develop a suitable (geometric) logic for d-frames. Achim Jung a Drew Moshier vyvinuli dualitu pro bitopologické prostory podobnou Stoneově dualitě čímž, mimo jiné, získali praktický nástroj k vyřešení konkrétího problému v teorii stabilně kompaktních prostorů. Tímto také objevili že tato dualita mezi bitopologickými prostory a jejich algebraickými protějšky, zvanými d-framy, zahrnuje i další známé duality. Cílem této práce je vzít práci Junga a Moshiera a doplnit některé z chybějících aspektů je- jich teorie. Konkrétně, prozkoumáme základní kategorické vlastnosti d-framů, vyvineme takovou Vietorisovu konstrukci pro d-framy, že zobecníme příslušné Vietorisovy konstrukce v dalších kat- egoriích, a prozkoumáme spojitosti mezi bitopologickými prostory a parakonzistentní logikou a poté vyvineme vhodnou (geometrickou) logiku pro d-framy. Keywords: d-framy; bitopologické prostory; volné konstrukce; Stoneova dualita; Vietorisova konstrukce; d-frames; bitopological spaces; free constructions; Stone duality; Vietoris construction Available in a digital repository NRGL
d-Framy jako algebraické duály bitopologických prostorů

Achim Jung and Drew Moshier developed a Stone-type duality theory for bitopological spaces, amongst others, as a practical tool for solving a particular problem in the theory of stably compact spaces. ...

Jakl, Tomáš; Pultr, Aleš; Picado, Jorge; Cintula, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Nastavení genové exprese v dospělém mozku pokusného potkana po prenatálním vystavení metamfetaminu
Tomášková, Anežka; Černá, Marie; Rudá, Jana
2018 - Czech
Introduction: Methamphetamine is a drug frequently taken by drug-addicted pregnant women and happens to be one of the most commonly used drugs in the Czech Republic. This drug passes easily through a placental barrier into the fetus. Thus it can negatively affect not only the mother but also the prenatal development of her offspring. Objectives: This research aims to provide a general screening of gene expression in selected regions of the F1 generation of the brain prenatally affected by methamphetamine, to verify whether exposure to methamphetamine affects the generation of offspring of exposed females at the level of gene expression in selected regions of the brain, and to valuate possible changes in gene expression. Methods: In selected parts of the brain, collected from a rat, the microarray hybridization and the real-time PCR were set to evaluate express changes in the expression of selected genes. Results: Statistical analysis of the microarray hybridization did not show a significantly altered gene expression in the tested genes. Only boundary values for 13 genes were measured, which were further tested by the real-time PCR. After a statistic evaluation of the real-time PCR, the significantly altered expression was found in 2 genes. The notably changed expression of DRD3 and TACR3 genes... Úvod: Metamfetamin je droga často zneužívaná těhotnými ženami závislými na drogách a je současně jednou z nejčastěji užívaných drog v České republice. Tato droga prochází snadno placentární bariérou do organismu plodu a může negativně ovlivňovat nejen matku, ale i prenatální vývoj plodu. Cíle: V rámci projektu byly zjišťovány dlouhodobé účinky prenatální expozice metamfetaminu. Bylo zkoumáno, zda prenatální expozice MA ovlivňuje generaci potomků exponovaných samic na úrovni exprese genů ve specifických oblastech mozku (ve striatu, hipokampu a prefrontálním kortexu). Naše práce si klade za cíl provést obecný screening exprese genů ve vybraných oblastech mozku potkanů F1 generace prenatálně ovlivněných metamfetaminem a vyhodnocení případné změny exprese jednotlivých genů. Metody: Potkanům byly odebírány vybrané části mozku, kde byly metodou microarray hybridizace a real-time PCR stanoveny změny exprese vybraných genů. Výsledky: V rámci statistického vyhodnocení microarray hybridizace nebyla zjištěna signifikantně změněná exprese u žádného z testovaných genů. Byly zjištěny pouze hraniční hodnoty pro 13 genů, které byly dále testovány metodou real-time PCR. Po statistickém vyhodnocení real-time PCR byla signifikantně změněná exprese nalezena u 2 genů vztaženým ku jedné ze dvou endogenních kontrol.... Keywords: Metamfetamin; striatum; prefrontální kortex; hipokampus; prenatální expozice; mikroarrays; real-time PCR; Metamphetamin; striatum; prefrontal cortex; hippocampus; prenatal exposition; microarrays; real-time PCR Available in a digital repository NRGL
Nastavení genové exprese v dospělém mozku pokusného potkana po prenatálním vystavení metamfetaminu

Introduction: Methamphetamine is a drug frequently taken by drug-addicted pregnant women and happens to be one of the most commonly used drugs in the Czech Republic. This drug passes easily through a ...

Tomášková, Anežka; Černá, Marie; Rudá, Jana
Univerzita Karlova, 2018

Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice
Niedoba, Michał; Horáček, Vít; Čech, Petr
2018 - Czech
In this thesis I compare selected aspects of the legislation of limited liability companies, both in Czech and Polish law. This thesis is divided into five chapters. In the first chapter I concisely outline the historical development of the legislation of limited liability companies. I describe its origins and specifics, both in Czechia and Poland. In the second chapter I talk about limited liability companies as a concept of positive law. I have included this chapter in the thesis so I could describe the legal foundations of limited liability companies in both jurisdictions. In this chapter I also aim to concisely describe the basic law provisions, especially regarding the Business Corporations Act and "kodeks spółek handlowych", which are concerned with this company type. I try to find similarities and differences in the understanding of limited liability companies in both jurisdictions. The third chapter concisely summarizes the influence of European legislations on the individual nation legislations of limited liability companies. In this chapter I demonstratively list the directives both Czechia and Poland have implemented into their legislations. In the fourth chapter I describe the identifying attributes of limited liability companies. The chapter begins with business names, which is then... V této diplomové práci srovnávám vybrané aspekty právní úpravy společnosti s ručením omezeným v českém a polském právu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první nastíním stručný vývoj právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Popíšu její počátky a specifika v českých zemích i v Polsku. Ve druhé kapitole se zabývám společnosti s ručením omezeným jako pojmem pozitivního práva. Tuto kapitolu jsem do práce zařadil, abych mohl popsat právní základ společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. V této kapitole si rovněž kladu za cíl stručně popsat základní ustanovení zákonů, zvláště zákona o obchodních korporacích a "kodeksu społek handlowych", které se této společnosti týkají. Snažím se najít podobnosti i rozdíly v chápání společnosti s ručením omezeným v obou právních řádech. Kapitola tři stručně shrnuje vliv evropského práva na národní právní úpravy společnosti s ručením omezeným. V této kapitole jsou vypsány demonstrativním výčtem směrnice, které Česká republika a Polská republika implementovaly do svých právních řádů. V kapitole čtyři popisuji identifikační znaky společnosti s ručením omezeným. Kapitola začíná obchodní firmou, následuje její konstrukce a zásady, kterými se podnikatel při volbě obchodní formy musí řídit. Zabývám se rozdílem mezi právem k firmě jako právem majetkovým v... Keywords: společnost s ručením omezeným; srovnání české a polské právní úpravy; založení společnosti; limited liability company; comparison of Czech and Polish legislation; foundation of a company Available in a digital repository NRGL
Právní úprava / právní aspekty společnosti s ručením omezeným v České republice a Polské republice

In this thesis I compare selected aspects of the legislation of limited liability companies, both in Czech and Polish law. This thesis is divided into five chapters. In the first chapter I concisely ...

Niedoba, Michał; Horáček, Vít; Čech, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu
Hájková, Michaela
2018 - Czech
Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To improve clinical applicability of MSCs, new methods to increase their delivery and efficacy have been tested in the latest years but the mechanism of observed alterations has not yet been described. In the present project we focused on studying the effect of several factors that can significantly affect the therapeutic success of MSC-based treatment. Initially, we analysed the therapeutic effect of MSCs applied locally on nanofiber scaffold with incorporated cyclosporine A (CsA) in a mouse model of allogeneic skin transplantation. Our results indicate that application of MSCs in the presence of CsA direct M1/M2 macrophage polarization towards regulatory phenotype. This phenotype switching is accompanied by decreased production of nitric oxide (NO) and interferon  (IFN-) and increase production of interleukin 10 (IL-10), and may result in suppression of the local inflammatory reaction. The next goal of proposed study was to analyse the effect of the treatment based on MSCs combined with immunosuppressive drugs with different mechanism of action on the balance among distinct T cell subpopulations. We... Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. V posledních letech bylo testováno mnoho metod pro zlepšení klinické použitelnosti MSCs, ale přesný mechanismus pozorovaných efektů ještě nebyl popsán. V předkládané práci jsme se zaměřili na studium několika faktorů, které mohou terapeutickou úspěšnost MSCs významně ovlivnit. Nejprve jsme na myším modelu transplantace alogenní kůže analyzovali terapeutický efekt MSCs aplikovaných lokálně na nanovlákenných nosičích s inkorporovaným cyklosporinem A (CsA). Naše výsledky ukázaly, že aplikace MSCs a CsA směřuje M1/M2 polarizaci makrofágů směrem k regulačnímu fenotypu. Tato změna fenotypu je doprovázena sníženou produkcí oxidu dusnatého (NO) a interferonu  (IFN-) a zvýšenou produkcí IL-10 a může vést k potlačení lokální zánětlivé reakce. Dalším cílem předkládané studie bylo analyzovat efekt podání MSCs v kombinaci s imunosupresivními látkami s různým mechanismem účinku na rovnováhu mezi jednotlivými populacemi T lymfocytů. Ukázali jsme, že MSCs snižují nežádoucí účinky imunosupresivních látek a v kombinaci s těmito léky modulují aktivaci a apoptózu buněk. Tento kombinovaný přístup... Keywords: mezenchymální kmenové buňky; imunosupresivní látky; imunomodulace; buněčná terapie; mesenchymal stem cells; immunosuppressive drugs; immunomodulation; cell-therapy Available in a digital repository NRGL
Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu

Due to their immunomodulatory and regenerative potential, mesenchymal stem cells (MSCs) represent a promising therapeutic tool for cell-based therapy, organ transplantation or tissue engineering. To ...

Hájková, Michaela
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows
Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové procesory. Práce obsahuje rešerší existujících aplikaci, které řeší danou úlohu, analýzu jednotlivých podproblémů, návrh a popis implementace výsledné aplikace. Výsledkem práce je webová aplikace, která umožňuje pomocí šablon specifikovat množinu vstupních souborů, rozložení dat a pokyny pro jejích transformaci. Dále dovoluje plánovaně provádět definované uživatelem operace. Vývoj aplikace je podpořen automatizovanými testy.This thesis is about design and implementation of an application for automated processing and presentation of partially structured data, that are not easily processed by such tools as spreadsheets. This work contains research of existing tools, that solve mentioned issue, analysis of individual subproblems, design and description of the implementation of the final application. Result of this work is a web application, that allows user to specify set of input files, data distribution and transformation instructions with use of templates. All operations can be planned by user. Application development is suppored by automated tests. Keywords: ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,dolování dat,částečně strukturovaná data; ASP.NET MVC,wildcards,XSLT,data scrapping,partially structured data Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako ...

Kubalík Pavel; Artemov Roman; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění.
Hornová, Michaela
2018 - Czech
Function of gut mucosal barrier: methodology and modulation Right function of the intestinal barrier is essential for maintaining the homeostasis of the inner environment and it serves as a mechanical barrier against penetration of macromolecular compounds and microbes from outer environment. Impaired gut mucosa cannot effectively protect from invasion of infectious microorganisms, antigens from food, bacteria, viruses and xenobiotics into the subepithelial gut layer. Excessive interaction among the immune system and antigens from intestinal lumen can lead to immune mediated damage of the organism. Damaged intestinal barrier plays an important role in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases, like inflammatory bowel disease, diabetes, celiac disease and rheumatoid arthritis. The aim of this study was to define methods for measuring intestinal permeability, which would reflect the gut barrier damage. We were trying to detect the gut damage caused by indomethacin (non-steroidal anti-inflammatory drug), alcohol and bacterial LPS by measuring the intestinal permeability for 4,4 kDa FITC-dextran. We were also evaluating changes in gene expression of tight junction proteins, IL-6 and iNOS in mice after intraperitoneal administration of LPS, which induces septic shock. Another goal was to... Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění Správné fungování střevní bariéry je esenciální pro udržení rovnováhy vnitřního prostředí organismu a zároveň plní funkci mechanické izolace před průnikem makromolekulárních substancí a mikrobů ze zevního prostředí. Poškozená sliznice střeva tedy dostatečně nebrání průchodu infekčních mikroorganismů, antigenů ze stravy, bakterií, virů a xenobiotik do subepiteliálních vrstev střeva jako to zvládá zdravá slizniční bariéra. Nadměrná interakce mezi pohlcenými antigeny z lumen střeva a imunitním systémem může vést k imunologicky mediovanému poškození organismu. Porušená bariéra střeva hraje významnou roli v patogenezi zánětlivých a autoimunitních onemocnění, kterými jsou například idiopatické střevní záněty, diabetes, celiakie nebo revmatiodní artritida. Cílem práce bylo zavést metody pro měření střevní propustnosti, které vypovídají o poškozené bariéře střeva. Měřením střevní propustnosti pomocí podávání 4,4 kDa FITC- dextranu jsme stanovili míru poškození způsobenou indomethacinem (nesteroidní antiflogistikum), alkoholem a bakteriálním LPS. Dále jsme hodnotili změny v kvantitativní expresi genů pro proteiny těsných spojů, IL-6 a iNOS u myší po intraperitoneálním podání LPS, který vyvolal septický šokový stav. Dalším cílem bylo zjistit... Available in a digital repository NRGL
Funkce slizniční bariéry střeva: metodiky a možnosti ovlivnění.

Function of gut mucosal barrier: methodology and modulation Right function of the intestinal barrier is essential for maintaining the homeostasis of the inner environment and it serves as a mechanical ...

Hornová, Michaela
Univerzita Karlova, 2018

Okolnosti vylučující trestnost
Kabát, Robert; Gřivna, Tomáš; Tlapák Navrátilová, Jana; Stibořík, Vladimír
2018 - Czech
214 SUMMARY Circumstances excluding punishability 1. The main purpose of this thesis is to analyze the nature of the circumstances, which are standardized in Czech criminal law, as circumstances excluding unlawfulness. Main focus is on two of them that, in both historical and international comparison, are not in all circumstances conceived as so-called justification (circumstance excluding unlawful- ness), but also as a reason for excluding subjective criminal liability (excuse). 2. The concepts of criminality, criminal liability and anti-legality in their various con- cepts, which can be found in the theory of criminal law, are first analyzed. Thus, in par- ticular, the concepts of formal and material criminality, formal and material unlawfulness, so-called criminal unlawfulness and special unlawfulness are clarified consecutively. The result of this investigation is the conclusion that unlawfulness is only one and expresses a contradiction with the whole legal order. This concept should be distinguished from the concepts of criminality (as attribute) and criminal liability. Unlawfulness is their condi- tion. In this general part, the place of unlawfulness in the system of elements of crime, and its functions in that system are analyzed. 3. In the second part, the thesis focuses generally on the... 212 ABSTRAKT Okolnosti vylučující trestnost 305. Hlavním účelem této práce je analyzovat povahu okolností, které jsou v českém trestním právu normovány, jako okolnosti vylučující protiprávnost. Zaměřuje se přitom na dvě okolnosti, které jak v historickém srovnání, tak v komparaci se úpravami v okolních státech nejsou za všech okolností koncipovány jako tzv. ospravedlnění (okolnost vyluču- jící protiprávnost), ale i jako důvod vyloučení subjektivní trestní odpovědnosti (omluvná okolnost). 306. Při tom jsou nejprve analyzovány pojmy trestnosti, trestní odpovědnosti a proti- právnosti v jejich rozličných pojetích, která lze v teorii trestního práva nalézt. Jsou tak po- stupně vyjasňovány zejména pojmy formální a materiální trestnosti, formální a materiální protiprávnosti, tzv. trestní protiprávnosti a zvláštní protiprávnosti. Výsledkem tohoto zkoumání je závěr, že protiprávnost existuje pouze jediná, kterou se vyjadřuje rozpor z hlediska celého právního řádu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmů trestnosti a trestní odpovědnosti, jejichž je podmínkou. V této obecné části je analyzováno i to, kam v systému znaků trestného činu protiprávnost patří a jaké přitom plní funkce. 307. V druhé části se práce obecně zaměřuje pojem okolností vylučujících trestnost, trestní odpovědnost a protiprávnost. Je... Keywords: okolnosti vylučující trestnost; krajní nouze; nutná obrana; defenses; necessity; necessary defense Available in a digital repository NRGL
Okolnosti vylučující trestnost

214 SUMMARY Circumstances excluding punishability 1. The main purpose of this thesis is to analyze the nature of the circumstances, which are standardized in Czech criminal law, as circumstances ...

Kabát, Robert; Gřivna, Tomáš; Tlapák Navrátilová, Jana; Stibořík, Vladimír
Univerzita Karlova, 2018

Databáze konferencí a publikací II
Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její rozšíření. Úpravy spočívají ve vylepšení uživatelské přívětivosti, zavedení evidence referencí, citací a jejich rozpoznání, evidence vlastních publikací uživatele, zavedení uživatelských štítků u publikací, zavedení možnosti uvádět více ISBN/ISSN u časopisů, ročníků konferencí a publikací a dalších drobnějších úpravách.The thesis presents extension of Web application for publication and conference management software used at the Faculty of Information Technology of Czech Technical University in Prague. The thesis describes and analyses the current application. On the basis of this analysis an extension of the application is designed. The revision improves user interface and implements possibility to add references and citations, their recognition, to keep a record of user's own publications, user's own tags for publications, possibility to add more ISBN/ISSN to journals, conference years and publications as well as additional minor modifications. Keywords: Správa publikací,správa konferencí,aplikace,reference,citace,štítky,webová aplikace,Nette,MySQL; Publication management software,conference management software,references,citations,tags,Web application,Nette,MySQL Available in digital repository of ČVUT.
Databáze konferencí a publikací II

Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy ...

Fišer Petr; Štipl Stanislav; Schmidt Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases