Number of found documents: 625858
Published from to

Kategorizace vulgarismů a strategie obcházení jejich přímého vyjádření v současné online komunikaci
ŽĎÁRSKÁ, Alena; VESELOVSKÁ, Kateřina; ZÁMEČNÍK HADWIGER, Lukáš
2018 - Czech
Cílem magisterské diplomové práce je vypracovat přehled veškeré dostupné bibliografie napsané na téma vulgarismů a kategorizace vulgarismů do skupin. Kromě toho se práce zaměřuje na proces vulgarizace a devulgarizace, vulgaritu v komunikaci dětí, mládeže a dospělých, vztah funkčnosti a kultivovanosti či příčiny a funkce užívání vulgarismů. Dalším cílem práce je popis strategií obcházení přímého vyjádření vulgarismů v současné online komunikaci, a to na základě analýzy textových dat získaných z komentářů napsaných čtenáři k článkům na českém internetovém zpravodajském portále www.novinky.cz. Tato analýza provedená pomocí nástroje QUITA poskytuje nejen přehledný seznam všech užitých strategií (od těch nejvíce aplikovaných až po ty ojedinělé), ale také zmiňuje nejčastěji používané vulgarismy. Navíc každý způsob nepřímého vyjádření nebo jeho varianty jsou vždy následovány příkladovými větami. The aims of this master's thesis are the creation of an overview of complete accessible bibliography written on the topic of vulgarisms, and the categorization of vulgarisms into groups. Furthermore, the thesis focuses on the process of vulgarization and devulgarization, vulgarity in the communication of children, teenagers and adults, the relationship between functionality and refinement, and the causes and functions of using vulgarisms. Another aim of the thesis is the description of strategies for circumvention of their direct expression in current online communication. It is based on the analysis of text data from comments written by readers under articles on the Czech Internet news portal www.novinky.cz. This analysis done with the tool QUITA offers not only a clearly arranged list of all used strategies (from the most applied strategies to the rare ones) but it also shows the most commonly used vulgarisms. Moreover, each strategy of indirect expression or its variants are always followed by example sentences. Keywords: vulgarismus; vulgarita; vulgarizace; devulgarizace; kultura řeči; příčiny; funkce; obcházení; nepřímé vyjádření; kategorizace; online komunikace; internetové diskuzní forum; Vulgarism; Vulgarity; Vulgarization; Devulgarization; Speech Culture; Causes; Functions; Circumvention; Indirect Expression; Categorization; Online Communication; Internet Discussion forum Available in digital repository of UPOL.
Kategorizace vulgarismů a strategie obcházení jejich přímého vyjádření v současné online komunikaci

Cílem magisterské diplomové práce je vypracovat přehled veškeré dostupné bibliografie napsané na téma vulgarismů a kategorizace vulgarismů do skupin. Kromě toho se práce zaměřuje na proces vulgarizace ...

ŽĎÁRSKÁ, Alena; VESELOVSKÁ, Kateřina; ZÁMEČNÍK HADWIGER, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Určení celkové a v čase degradované účinnosti optické části zařízení SkyFlower
VACULA, Martin; PECH, Miroslav; MANDÁT, Dušan
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá měřením změny fyzikálních vlastností odrazných fólií vystavených různým atmosférickým jevům po stanovenou dobu. Experimentálně změřená data byla porovnána a je jimi určena degradace odrazných fólií v závislosti na daných atmosférických jevech. Následně byla data nezatížených a degradovaných fólií použita ke stanovení účinnosti optické části zařízení SkyFlower a byly vypočítány rozdíly v závislosti na způsobu zatěžování vzorků. This master thesis is focused on measuring the change of physical properties of reflective foils exposed to various atmospheric phenomena for specific period of time. The measuring contains several samples, all with specific properties. Samples were tested on various measuring devices. Experimentally measured data are compared and degradation of reflective foils according to specific atmospheric phenomena is defined. Those data were also used to calculate efficiency of SkyFlower device´s optical part and differences between them were defined. Keywords: fólie; odraznost; rozptyl; tvrdost; modul pružnosti; UV záření; teplota; vlhkost; salinita; foil; reflectivity; scatter; hardness; elastic modulus; UV radiation; temperature; humidity; salinity Available in digital repository of UPOL.
Určení celkové a v čase degradované účinnosti optické části zařízení SkyFlower

Diplomová práce se zabývá měřením změny fyzikálních vlastností odrazných fólií vystavených různým atmosférickým jevům po stanovenou dobu. Experimentálně změřená data byla porovnána a je jimi určena ...

VACULA, Martin; PECH, Miroslav; MANDÁT, Dušan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Investigating Annual Reports by Means of Critical Genre Analysis
SEDLÁČKOVÁ, Romana; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
2018 - English
Tato magisterská práce se zabývá zkoumáním výročních zpráv pomocí kritické žánrové analýzy, kterou v roce 2017 nově navrhl lingvista Vijay K. Bhatia. Kritická žánrová analýza rozšiřuje základní rámec žánrové analýzy a dává větší důraz na intertextualitu, interdiskurzivitu a socio-pragmatický kontext, čímž kromě obsáhlé charakteristiky žánrů vysvětluje a objasňuje použitý diskurz a odbornou praxi. Práce je především zaměřená na dopis akcionářům. Korpus je rozdělen na dvě kontrastní poloviny dopisy společností, které měly úspěšný rok a dopisy společností, které zažily bankrot. Práce se tedy snaží odhalit, jakým způsobem autoři vybraných dopisů zneužívají flexibilitu tohoto žánru ve svůj prospěch. The present diploma thesis deals with investigating a corporate annual report genre through the lens of Critical Genre Analysis which was newly proposed by linguist Vijay K. Bhatia in 2017. Critical Genre Analysis broadens the basic framework of genre analysis by giving more emphasis on intertextuality, interdiscursivity, and socio-pragmatic context. Apart from providing a thorough description, it aims to explain and clarify discourse and professional practices. Mainly focused on the subgenre of letter to shareholders, the corpus of the thesis presents two contrasting groups of companies those that had a successful year and those that suffered a bankruptcy. Executing Critical Genre Analysis, the thesis seeks to uncover how the authors of selected annual reports exploit the genre's flexibility to incorporate, or, conversely, avoid including such aspects that either help or undermine achieving their professional practice objectives. Keywords: Dopis akcionářům; výroční zpráva; žánrová analýza; kritická žánrová analýza.; Letter to shareholders; annual report; genre analysis; Critical Genre Analysis. Available in digital repository of UPOL.
Investigating Annual Reports by Means of Critical Genre Analysis

Tato magisterská práce se zabývá zkoumáním výročních zpráv pomocí kritické žánrové analýzy, kterou v roce 2017 nově navrhl lingvista Vijay K. Bhatia. Kritická žánrová analýza rozšiřuje základní rámec ...

SEDLÁČKOVÁ, Romana; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komplexní analýza prezidentovy komunikace s veřejností
ŠTICHOVÁ, Eva; VACULÍKOVÁ, Petra; LACKOVÁ, Ľudmila
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou PR komunikace prezidenta republiky. Jsou sledována data ve stanoveném termínu, která komunikuje přímo Hrad, tedy prezident Ing. Miloš Zeman nebo jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. V rámci analýzy diskurzu je provedena analýza komunikačních procesů a textů za účelem zjištění úspěšnosti a efektu komunikace. Hodnotí se užití komunikačních kanálů, způsob komunikace, komunikační funkce, obsahově pragmatických částí, nocionální a pragmatické obsahy. Mezi použité zdroje patří online média jako hrad.cz, zpravodajské servery a sociální sítě. Následná analýza navazuje na metodickou příručku Komplexní analýza komunikačního procesu a textu (1987). Analýza se zaměřuje na určení komunikačních funkcí, označení témat a identifikaci nocionálních a pragmatických obsahů. Z analýzy za pomoci softwaru na frekvenční analýzu dat bude zjištěno, jak probíhá prezidentova komunikace s veřejností. Diploma theses deals with complex analysis of president's public communication. Data are monitored in exact period, which Hrad communicate, mean Ing. Miloš Zeman and his spokesperson Jiří Ovčáček. According to discourse analysis it is done an analysis of communication processes and text in case of success and communication effect. Judged is use of communication channels, communication mode, communicative functions, content-pragmatic units, notional and pragmatic meanings in of all the texts. Used source based on online media such as hrad.cz, news servers and social media. Following analysis is based on book Complex analysis of communication process and text (1987). Evaluation will be based on communicative functions, main themes and notional and pragmatic meanings. Frequent analysis will be based on software and research will provide results how president communicate with public. Keywords: komunikace; PR komunikace; komunikační mix; komunikační prostředky; kritická analýza diskurzu; analýza komunikačního procesu; tiskový mluvčí; prezident; communication; PR communication; communication mix; communication means; critical analysis of discourse; analysis of communication process; press agent; president Available in digital repository of UPOL.
Komplexní analýza prezidentovy komunikace s veřejností

Diplomová práce se zabývá komplexní analýzou PR komunikace prezidenta republiky. Jsou sledována data ve stanoveném termínu, která komunikuje přímo Hrad, tedy prezident Ing. Miloš Zeman nebo jeho ...

ŠTICHOVÁ, Eva; VACULÍKOVÁ, Petra; LACKOVÁ, Ľudmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komentovaný překlad úryvku románu Here I Am Jonathana Safrana Foera
NOVÁKOVÁ, Bohuslava; ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka
2018 - Czech
Cílem této práce je přiblížit autora, charakterizovat jeho dílo a styl z hlediska teoretických poznatků translatologie a tyto poznatky zužitkovat při překladu, který bude popsán překladatelským komentářem. The aim of this thesis is to describe the author and his style based on theoretical translatological findings which were applied during the translation. A commentary is included which describes the translation solutions. Keywords: Jonathan Safran Foer; autorský styl; Here I Am; Naprosto osvětleno; Příšerně nahlas a k nevíře blízko; židovství; stylistika; Izrael; Jonathan Safran Foer; authorial style; Here I Am; Everything is Illuminated; Extremely Loud and Incredibly Close; Judaism; stylistics; Israel Available in digital repository of UPOL.
Komentovaný překlad úryvku románu Here I Am Jonathana Safrana Foera

Cílem této práce je přiblížit autora, charakterizovat jeho dílo a styl z hlediska teoretických poznatků translatologie a tyto poznatky zužitkovat při překladu, který bude popsán překladatelským ...

NOVÁKOVÁ, Bohuslava; ZUBÁKOVÁ, Josefína; ZEHNALOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ready Player One vs. Unfindable Words
ŠŤOVÍČKOVÁ, Markéta; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
2018 - English
Tato diplomová práce analyzuje případy nevypátratelných slov (kulturně specifických prvků) v románu Ernesta Clina Ready Player One. Analýza porovnává výchozí anglický text s jeho českým překladem. Pro analýzu bylo vybráno šest kategorií kulturně specifických prvků na základě rozdělní Petera Newmarka. Kulturně specifické prvky nalezené v knize jsou podrobeny analýze z hlediska globálních strategií k překladu, konkrétně z pohledu domestikace a foreignizace. Analýza je založena na teorii Lawrence Venutiho a Petera Newmarka. Cílem práce je nalezení kulturně specifických prvků vyskytujících se v rámci zvoleného textu, definice a rozpoznání použitých překladových strategií, jejich četnosti a konzistence použití. This thesis is interested in the unfindable words (culturally specific items) in the American novel Ready Player One by Ernest Cline. The analysis compares the English source text with its Czech translation. Six specific categories of unfindable words are chosen for the analysis based on the division of culturally specific items as defined by Peter Newmark. The found cases from the novel are then analysed in terms of global strategies as defined by Lawrence Venuti, namely domestication and foreignization, and translation strategies used in the specific cases. The goal of this paper is to identify the culturally specific items within selected part of the text and define the translation strategies used for their transfer and the consistency of their usage. Keywords: Klíčová slova: Peter Newmark; Lawrence Venuti; nevypátratelná slova; kulturně specifické prvky; domestikace; foreignizace; Ready Player One: Hra začíná; Ernest Cline; Peter Newmark; Lawrence Venuti; unfindable words; culturally specific items; domestication; foreignization; Ready Player One; Ernest Cline Available in digital repository of UPOL.
Ready Player One vs. Unfindable Words

Tato diplomová práce analyzuje případy nevypátratelných slov (kulturně specifických prvků) v románu Ernesta Clina Ready Player One. Analýza porovnává výchozí anglický text s jeho českým překladem. Pro ...

ŠŤOVÍČKOVÁ, Markéta; MOLNÁR, Ondřej; ZUBÁKOVÁ, Josefína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Experimentální srovnání nástrojů počítačem podporovného překladu
LIPTÁKOVÁ, Monika; KRÁL, Pavel; KUBÁNEK, Michal
2018 - Czech
Cílem této práce je určení nejdůležitějších sdílených atributů překladatelských nástrojů a provedení experimentu, v rámci kterého na jejich základě srovnávám verze překladatelských nástrojů vybraných vývojářů překladových technologií určené pro překladatele na volné noze. Srovnání se týká překladatelských nástrojů Memsource Cloud, memoQ translator pro, SDL Trados Studio, Wordfast Pro 5, Wordbee, MateCat, Smartcat a XTM Cloud a hodnocenými atributy nástrojů jsou uživatelská přívětivost, nabídka funkcí, rychlost práce, robustnost a stabilita a pořizovací náklady a dostupnost. Výsledným výstupem práce je podrobná kvantitativní a kvalitativní analýza nástrojů na základě zvolených atributů, vyhodnocení jejich kvality a doporučení typu uživatele a práce, ke které jsou vhodné. The aim of this thesis is choosing the most important shared attributes of CAT tools and carrying out an experiment based on which I evaluate the attributes in freelancer-targeted editions of chosen CAT tools. The compared CAT tools are Memsource Cloud, memoQ translator pro, SDL Trados Studio, Wordfast Pro 5, Wordbee, MateCat, Smartcat and XTM Cloud and the chosen attributes are their user-friendliness, features, working speed, software stability and initial costs and availability. The outcome of this thesis is a detailed quantitative and qualitative analysis of the CAT tools based on the chosen attributes, evaluation of their quality and a recommendation concerning the kind of users and work the tools are suitable for. Keywords: překladatelské nástroje; překladové technologie; srovnání; experiment; uživatelská přívětivost; funkce; rychlost práce; stabilita; CAT tools; translation technologies; comparison; experiment; user-friendliness; features; speed; software stability Available in digital repository of UPOL.
Experimentální srovnání nástrojů počítačem podporovného překladu

Cílem této práce je určení nejdůležitějších sdílených atributů překladatelských nástrojů a provedení experimentu, v rámci kterého na jejich základě srovnávám verze překladatelských nástrojů vybraných ...

LIPTÁKOVÁ, Monika; KRÁL, Pavel; KUBÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komplexní analýza dramatického textu hry Ovčáček čtveráček
DOHNALOVÁ, Jana; KOŘENSKÝ, Jan; SCHNEIDEROVÁ, Soňa
2018 - Czech
Diplomová práce předkládá komplexní analýzu zlínské inscenace Ovčáček čtveráček, která se v roce 2016 stala celorepublikovým fenoménem. Již od první kapitoly je čtenáři předkládán vnější kontext, se kterým poté komunikační analýza i její model pracují. V první kapitole uvádíme čtenáře do uměleckého kontextu, historického i aktuálního. Je v něm zohledněna role divadla ve společnosti a jeho funkce jako média ve vzájemných vztazích. Druhá kapitola seznamuje čtenáře s kulturně-politickou scénou, opět z historického i aktuálního hlediska. Z toho důvodu se následující třetí kapitola věnuje uměleckému a politickému kontextu relevantního pro podavatele, kterým je zlínská divadelní scéna. Následná komunikační analýza představení je praktickou částí, a také stěžejním bodem celé práce. Klade si za cíl vytvořit komunikační modely, které graficky ilustrují jak obecné teatrologické schéma, tak i konkrétní teatrologické schéma komunikace. This master's thesis presents a comprehensive analysis of the Zlín production of Ovčáček čtveráček, which became a nationwide phenomenon in 2016. Already from the first chapter, a reader is presented an external context, with which then the communication analysis and its model work. In the first chapter we introduce the reader to the artistic context, both historical and current. It follows the role of theatre in society and its function of the media, in mutual relations. The second chapter introduces the reader to the cultural and political scene, again from the historical and current point of view. Therefore the following third chapter deals with the artistic and political context relevant to the information soure, i.e. the Zlín theatre scene. The follow-up communication analysis of the performance represents a practical part, as well as the key point of the whole work. It also aims to create communication models that graphically illustrate both the general theatrical scheme and the specific theatrical communication scheme. Keywords: městské divadlo Zlín; Ovčáček čtveráček; divadlo; politika; komplexní analýza; komunikační model; Zlin City Theatre; Ovčáček čtveráček; theatre; politics; complex analysis; communication model Available in digital repository of UPOL.
Komplexní analýza dramatického textu hry Ovčáček čtveráček

Diplomová práce předkládá komplexní analýzu zlínské inscenace Ovčáček čtveráček, která se v roce 2016 stala celorepublikovým fenoménem. Již od první kapitoly je čtenáři předkládán vnější kontext, se ...

DOHNALOVÁ, Jana; KOŘENSKÝ, Jan; SCHNEIDEROVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Měření a vyhodnocení zkreslení obrazu pomocí Takedova algoritmu.
PETEREK, Michal; MOŤKA, Libor; BARÁNEK, Michal
2018 - Czech
V rámci bakalářské práce se student seznámí s Takedovým algoritmem, naprogramuje jeho kód a následně analyzuje zkreslení vybraného zobrazovacího systému. Data pro tuto analýzu budou získaná experimentem, který student realizuje v laboratořích spole?nosti Meopta. As part of the thesis, the student will be familiar with Takeda algorithm, programmed the code and analyzes the distortion of the selected display system. Data for this analysis are obtained by experiment that student implements in the laboratories of Meopta. Keywords: zkreslení; Taked?v algoritmus; Fourierova transformace; interferometrie; distortion; Takeda algorithm; Fourier transformation; interferometry Available in digital repository of UPOL.
Měření a vyhodnocení zkreslení obrazu pomocí Takedova algoritmu.

V rámci bakalářské práce se student seznámí s Takedovým algoritmem, naprogramuje jeho kód a následně analyzuje zkreslení vybraného zobrazovacího systému. Data pro tuto analýzu budou získaná ...

PETEREK, Michal; MOŤKA, Libor; BARÁNEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Pohybová aktivita a kvalita života seniorů s onemocněním pohybového aparátu ve slatinných lázních Třeboň
KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka; WITTMANNOVÁ, Julie; KLIMEŠOVÁ, Iva
2018 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda intenzita a frekvence pohybové aktivity seniorů s onemocněním pohybového aparátu, uživatelů služeb Slatinných lázní v Třeboni, má vliv na subjektivní hodnocení kvality jejich života. Výzkumný soubor byl tvořen 160 seniory z celé České republiky ve věku od 60-ti a více let absolvující lázeňskou péči s různými diagnózami onemocnění pohybového aparátu. Teoretická část práce zahrnuje obecné poznatky týkající se stárnutí a stáří, definuje pojem kvalita života a její dimenze, zabývá se pohybovou aktivitou seniorské populace v souvislosti s onemocněními pohybového aparátu, metodami a prostředky léčby u onemocnění pohybového aparátu společně s lázeňskou péčí. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na analýzu dat získaných Mezinárodním dotazníkem pohybové aktivity IPAQ-short, Dotazníkem subjektivní kvality života SQUALA a anketou vlastní konstrukce. V rámci analýzy získaných dat bylo zjištěno, že frekvence pohybové aktivity u vybrané skupiny respondentů má vliv na vnímání kvality jejich života. U sledované skupiny probandů byl zjištěn významný statistický rozdíl ve dvou dimenzích SQALA, a to v dimenzi abstraktní hodnoty a zdraví. U sledované skupiny seniorů jsme zjistili statisticky významný rozdíl ve vnímání kvality života, ale nikoli synergicky, čím více pohybové aktivity tím větší spokojenost, ale naopak, čím méně pohybové aktivity tím větší spokojenost v subjektivním hodnocení kvality života. U probandů rozdělených podle intenzity pohybové aktivity IPAQshort na hodnocení kvality života jsme nenalezli statisticky významný rozdíl u žádné z dimenzí SQUALA. The main goal of this diploma thesis was to ascertain whether the intensity and frequency of physical activity carried out by seniors affected by diseases and disorders of the musculoskeletal system who are being treated in Slatinné spa in Třeboň has influence on the subjective evaluation of their life quality. Precisely 160 seniors suffering from diseases and disorders of the musculoskeletal system above 60 years old from all Czech Republic underwent a spa treatment including several diagnostics on diseases of the musculoskeletal system. The theoretical part of the thesis consists of general observations regarding aging and defines the concept of life quality and its dimensions. It deals with physical activity of senior population relating to diseases and disorders of musculoskeletal system. It includes methods and means of treatment of individuals suffering from musculoskeletal difficulties with support of spa therapies. The practical part of the diploma investigates the analysis of data acquired by the International Physical Activity Questionnaire IPAQ-short, the Subjective Quality of Life Analysis (SQUALA) questionnaire and inquiries of the author's own design. Within the framework of the analysis of the obtained data, it was found that physical activity frequency has an influence on life quality for the chosen group of respondents. In case of the examined group of probands, there was a significant static contrast discovered in two dimensions SQUALA, specifically in the dimensions of abstract value and health. For the observed group of seniors, a considerable statistic difference in perception of life quality was determined, however unlike synergistically expected, the more physical activity the greater satisfaction instead it was evaluated, the less physical activity, the greater the satisfaction in subjective evaluation of quality of the life. With the probands divided according to the intensity of physical activity IPAQ-short, no statistically significant difference was found in the evaluation of quality of life in any of SQUALA dimensions. Keywords: senior; stárnutí; stáří; kvalita života; onemocnění pohybového aparátu; pohybová aktivita; lázeňská péče; IPAQ; SQUALA; senior; aging; age; quality of life; diseases and disorders of musculoskeletal system; physical activity; spa care; IPAQ; SQUALA Available in digital repository of UPOL.
Pohybová aktivita a kvalita života seniorů s onemocněním pohybového aparátu ve slatinných lázních Třeboň

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda intenzita a frekvence pohybové aktivity seniorů s onemocněním pohybového aparátu, uživatelů služeb Slatinných lázní v Třeboni, má vliv na subjektivní ...

KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka; WITTMANNOVÁ, Julie; KLIMEŠOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases