Number of found documents: 573179
Published from to

Monitorovací systém s LoRaWAN komunikací
Šmíd Radislav; Fidra Ondřej; Smutka Jiří
2018 - English
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a výrobu modulů pro monitorování fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a na komunikační řetězec s technologií LoRa. Mikrokontrolér bude naměřené veličiny zpracovávat a poté prostřednictvím bezdrátové komunikace LoRa odesílat za využití LoRa gatewaye na vhodné uložiště. Práce podrobněji rozebírá vývoj a výrobu dvou koncových zařízení (Node). Úkolem prvního zařízení je monitoring teploty a vlhkosti v běžných podmínkách. Druhé zařízení slouží pro sledování odebíraného proudu a napětí distribuční elektrické sítě pro běžná síťová zařízení.This thesis aims at development and production of monitoring modules of physical quantities using a microcontroller. It also points to the communication chain with LoRa technology. The microcontroller will process measured values and send via wireless LoRa communication using LoRa gateway to appropriate storage. The work aims in more detail on the design of two end-devices (Node). The task of the first one is to measure temperature and humidity in normal conditions. The second one is used to monitor the voltage and current drawn from the electric power distribution for conventional electronic devices. Keywords: LoRa,mikrokontrolér,nízkopříkonová zařízení,Edge computing,Raspberry Pi,Node-RED,The Things Network,internet věcí; LoRa,microcontroller,low-power devices,Edge computing,Raspberry Pi,Node-RED,The Things Network,Internet of Things Available in digital repository of ČVUT.
Monitorovací systém s LoRaWAN komunikací

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a výrobu modulů pro monitorování fyzikálních veličin pomocí mikrokontroléru a na komunikační řetězec s technologií LoRa. Mikrokontrolér bude naměřené ...

Šmíd Radislav; Fidra Ondřej; Smutka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kvalita pájených a lepených vodivých spojů v elektrotechnice
Beshajová Pelikánová Ivana; Bím Jiří; Dobiáš Martin
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá porovnáním spojů vytvořených pájecí pastou a elektricky vodivým lepidlem. Práce je rozdělena na technickou a ekonomickou část. Technická část se dále dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje různé technologie a základní odlišnosti v mnou vybraných dvou způsobech výroby plošných spojů. Praktická část se již zabývá konkrétní výrobou vzorků, proměřením jejich parametrů a stanovením zmetkovitosti obou technologií. V ekonomické části se pak počítá nákladová cena pro obě metody. Výsledkem mé práce je informace o nákladové ceně a kvalitě obou porovnávaných technologií.Bachelor thesis deals with comparison of joints formed by soldering flux and electrically conductive adhesive. The thesis contains the technical and the economical part. Technical part is divided to the theoretical and practical parts. Theoretical part describes different technologies and basic differences between two ways of manufacturing printed circuit boards. In the practical part is described production of samples, measurement of their parameters and determination of the rejection of both technologies. In the economical part, there are calculations of the cost price for both methods. The result of my work is information about the cost price and quality of the two compared technologies. Keywords: Pájení,lepení,pájecí pasta,elektricky vodivé lepidlo,náklady,porovnání,spolehlivost technologie; Soldering flux,electrically conductive glue,costs,comparison,reliability of technologies Available in digital repository of ČVUT.
Kvalita pájených a lepených vodivých spojů v elektrotechnice

Bakalářská práce se zabývá porovnáním spojů vytvořených pájecí pastou a elektricky vodivým lepidlem. Práce je rozdělena na technickou a ekonomickou část. Technická část se dále dělí na teoretickou a ...

Beshajová Pelikánová Ivana; Bím Jiří; Dobiáš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modulový fluxgate magnetometr s digitálním výstupem
Petrucha Vojtěch; Pešek Martin; Janásek Vojtěch
2018 - English
Záměrem této práce bylo navržení a realizace unikátního vysoce přesného fluxgate magnetometru s digitálním výstupem a dalšími volitelnými funkcemi, jehož vývoj je motivován náročnými požadavky potenciálních uživatelů. V této práci lze nalézt přehled současných konkurenčních výrobků a porovnání specifikací. Jsou zde uvedeny návrhové detaily (elektrický obvod, deska tištěných spojů a firmware) našeho produktu včetně porovnání očekávaných výsledků se skutečnými, které jsou výstupem realizace, jejíž postup je také součástí této práce.Aim of this thesis was to design and realize unique highly precise fluxgate magnetometer with digital output and other optional functions, development of which is motivated by demanding requirements of potential users. Summary of current competition's products and comparison of specifications may be found in this thesis. There can also be seen design details (electrical circuit, printed circuit board and firmware) of our product including a comparison of theoretical results with the real ones that are an outcome of the realization, progress of which is described in this thesis. Keywords: magnetometr,fluxgate,STM,second harmonics; magnetometer,fluxgate,STM,second harmonics Available in digital repository of ČVUT.
Modulový fluxgate magnetometr s digitálním výstupem

Záměrem této práce bylo navržení a realizace unikátního vysoce přesného fluxgate magnetometru s digitálním výstupem a dalšími volitelnými funkcemi, jehož vývoj je motivován náročnými požadavky ...

Petrucha Vojtěch; Pešek Martin; Janásek Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Pohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentace
Volf Přemysl; Hrych Petr; Walter Viktor
2018 - English
Bakalářská práce se zabývá problémem řízení letového provozu na letišti. V úvodu je představena struktura letiště a způsob pozemního řízení. Dále je provedena rešerše možných zdrojů dat pro reprezentaci letiště a vytvořena datová struktura repezentující letiště, která umožňuje plánování trajektorií pro jednotlivá letadla. Za účelem plánování trajektorií je implementován algoritmus schopný plánovat trajektorie v závislosti na trajektoriích již naplánovaných. Pro účely simulace jsou naimplementovány moduly simulující pozemního řídího a pilota. Oba tyto moduly obsahují nástroje pro vyhýbání se kolizím a jsou spolu schopny komunikovat. Činnost plánovacího alogoritmu i obou modulů je testována pomocí různých simulačních scénárů. Celá implementace je zaintegrována do systému AgentFly.In this Bachelor's thesis is introduced a problem with air traffic control at the airport. At the begging of this thesis the airport structure together with the ground contol is described. For the purposes of this thesis a research about a possible data sources have been made. A data structure representing an airport is designed. Trajectory planning is ensured by planning algorithm. This algorithm is able to find a trajectory, while avoiding collision with already planned trajectories. For an air traffic simulation a controller module and a pilot module are implemented. Both of these modules implement mechanisms for collision avoidance and comunication. The planning algorithm and both modules are tested in several simulation scenarios. This whole project is implemented and integrated into the AgentFly system. Keywords: Řízení letového provozu,simulace pozemního řídícího,datová reprezentace letiště,plánování trajektorií,AgentFly; Air traffic control,simulation of the ground control,airport representation,trajectory planning,AgentFly Available in digital repository of ČVUT.
Pohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentace

Bakalářská práce se zabývá problémem řízení letového provozu na letišti. V úvodu je představena struktura letiště a způsob pozemního řízení. Dále je provedena rešerše možných zdrojů dat pro ...

Volf Přemysl; Hrych Petr; Walter Viktor
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dodávka tepla pro rodinný dům
Beneš Martin; Smolka Filip; Horák Martin
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci jsou dále navržena a rozebrána možná opatření na snížení nákladů na teplo jak na straně výroby, tak na straně spotřeby. Následně jsou vypočteny technické a ekonomické dopady těchto opatření.This bachelor's thesis deals with family house heat supply. By determining the houses total heat loss and comparing it with gas consumption in previous years it establishes current heating costs. Afterwards possible cost saving measures are considered and analyzed. Finally their technical and economical implications are calculated. Keywords: Rodinný dům,teplo,zásobování teplem,vytápění,tepelné ztráty,zateplení,nucené větrání s rekuperací,výměna oken; Family house,heat,heat supply,heating,heat loss,insulation,energy recovery ventilation,window replacement Available in digital repository of ČVUT.
Dodávka tepla pro rodinný dům

Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci ...

Beneš Martin; Smolka Filip; Horák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy
Vejražka František; Oravec Matej; Pánek Petr
2018 - Slovak
Presné meranie rýchlosti je nepochybne nenahraditeľnou disciplínou, nachádzajúcou svoje uplatnenie mimo iného v doprave a navigácii. Zatiaľčo pri informatívnom charaktere výsledkov, aké zobrazuje napríklad bežný tachometer v automobile, nie je veľká presnosť nevyhnutná, nájdeme i aplikácie, kde na presnosti naopak veľmi záleží - ako príklady možno uviesť vyhodnocovanie dopravných nehôd či doplnkový senzor v systéme určovania polohy, ktorý môže tvoriť krytie družicového systému pri výpadku signálu. Jednou z dávno známych metód merania rýchlosti je meranie dopplerovským radarom. Hoci ide o jednoduchú, dobre preskúmanú a mnohými výhodami disponujúcu myšlienku s rokmi overenou funkčnosťou, nie je bežné využiť ju pre meranie malých rýchlostí. V tejto práci sa budeme venovať spracovaniu signálu z komerčného radarového senzoru práve s dôrazom na to, aby bolo možné spoľahlivo určovať rýchlosti blízke nule. Ako výsledok mnohých pokusov uvedieme návrh softvéru, ktorý bude možné využiť pre samostanú jednotku, určujúcu rýchlosť v reálnom čase.In the eld of transport and navigation, accurate velocity estimation acts as one of the fundamental needs. There are applications like standard personal vehicle speedometer, in which there is no need for high accuracy according to their mainly informative purpose. However, there are plenty of them in which high condence is crucial, for example trac accident analysis or realization of backing mechanism for satellite navigation system, which meets serious diculties underground or indoor. One of well-inspected velocity estimation methods known for many years is the one based on Doppler shift. Even though employment of frequency shift tends to be deeply explored, it is roughly uncommon to utilize this concept in measurement of very low velocities. In this thesis, we will focus on multiapproach processing of signal from commercial radar sensor, putting emphasis specically on accuracy at the lowest velocity levels. As a result, we introduce software that could be utilized later on stand-alone radar-based speedometer. Keywords: radar,softvér,Doppler,IVS-167; radar,software,Doppler,IVS-167 Available in digital repository of ČVUT.
Dopplerovské měření rychlosti pro systém určování polohy

Presné meranie rýchlosti je nepochybne nenahraditeľnou disciplínou, nachádzajúcou svoje uplatnenie mimo iného v doprave a navigácii. Zatiaľčo pri informatívnom charaktere výsledkov, aké zobrazuje ...

Vejražka František; Oravec Matej; Pánek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rozpoznávání objektů v obrazu viditelné kamery pomocí FPGA
Kovář Jan; Rózsa Tibor; Holub Jan
2018 - English
Po enormním úspěchu architektury hluboké sítě AlexNet v roce 2012, se stalo hluboké učení spolehlivým řešením pro aplikace zpracování obrazů. Nicméně do nedávné minulosti byly tyto aplikace limitovány na vysoce výkonný CPU/GPU, počet parametrů totiž znemožňoval skladování a používání větších neurálních sítí ve věstavených zařízeních. Objevením binárních neurálních sítí a XNOR-konvolucí se tyto limitace odstránili a umožnili použití klasifikátorů s vysokou přesností, malým zpožděním, v reálným čase ve věstavených zařízeních. Naše aplikace implementuje klasifikátor tohoto typu na překonfigurovatelné hardware platformě, FPGA, aby odlehčil hlavní procesor věstaveného sytému od komplexity úkolů.Since the overwhelming success of the AlexNet deep neural network architecture in the year 2012, deep learning has become the go-to for many image-processing applications. However, until recently they have been limited to the high-performance CPU/GPU world, for the number of parameters made it impossible to store and use larger neural networks in embedded devices. With the advent of binarized neural networks and XNOR-convolutions this limitation has been lifted, and it is now possible to implement high-precision, low latency, real-time classifiers and other image processing solutions on embedded devices. Our application explores such an implementation on a reconfigurable hardware platform, FPGA, to offload the comutational complexity of the task from the main system processor of the embedded system. Keywords: FPGA,binární neurální sítě,strojové učení,detekce objektů; FPGA,binary neural network,machine learning,object detection Available in digital repository of ČVUT.
Rozpoznávání objektů v obrazu viditelné kamery pomocí FPGA

Po enormním úspěchu architektury hluboké sítě AlexNet v roce 2012, se stalo hluboké učení spolehlivým řešením pro aplikace zpracování obrazů. Nicméně do nedávné minulosti byly tyto aplikace limitovány ...

Kovář Jan; Rózsa Tibor; Holub Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Priame porovnanie IoT technológií dostupných v ČR
Tomlain Ján; Hlavatý Jerguš; Jirovský Václav
2018 - Slovak
Internet vecí je globálne rastúci trend ako vo svete, tak aj v Európe a Českej republike. Úlohou tejto práce je zoznámiť čitateľa s pojmom Internet vecí, s možosťami výberu sietí v Českej republike, ale aj technickými možnosťami a parametrami jednotlivých sietí. V tejto práci sme si vytvorili vlastný hardware na porovanie týchto sietí z rôznych hladísk. Vykonali sme meranie spotreby, spoľahlivosti sietí a poskytli čitateľovi celkový pohľad na každú sieť, a jej poskytovateľa.Internet of Things is globaly increasing trend in the World, Europe and also Czech Republic. Goal of this thesis is to introduce reader to the term Internet of things, with choice of network options in Czech republic and with technical capabilities and parameters of these networks. In this thesis we have developed our own hardware for comparison of these networks from different points of view. We have done a measurement of battery consumption and reliability of the networks and provided the reader with an overall view on each one of these networks and their providers. Keywords: IoT,Internet vecí,NbIoT,LoRa,Sigfox,Simplecell,Vodafone,České rádiokomunikace; IoT,Internet of Things,NbIoT,LoRa,Sigfox Available in digital repository of ČVUT.
Priame porovnanie IoT technológií dostupných v ČR

Internet vecí je globálne rastúci trend ako vo svete, tak aj v Európe a Českej republike. Úlohou tejto práce je zoznámiť čitateľa s pojmom Internet vecí, s možosťami výberu sietí v Českej republike, ...

Tomlain Ján; Hlavatý Jerguš; Jirovský Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Technologie pro výrobu desek plošných spojů
Beshajová Pelikánová Ivana; Kaltmeyer Jan; Mikeš Jan
2018 - Czech
Tato práce se zabývá technologií výroby desek plošných spojů pomocí fotolitografických procesů a alternativní metodou výroby pomocí technologie tlustých vrstev. První dva body práce jsou zaměřeny na popis výrobního procesu, materiálů a jejich vlastností. Třetí část práce popisuje přípravu a měření vlastností vzorků tlustovrstvých struktur vytvořených z organických past pomocí sítotisku. Poslední část práce je věnována porovnání jednotlivých technologií výroby DPS z hlediska ekonomického.This Bachelor thesis deals with the printed circuit boards production technology, using photolitographic processes and alternative production method, using a thick-film technology. First two sections focus on description of a production process, materials and their characteristics. Third part describes sample fabrication and measurement of thick film properties, made of organic pastes by screen printing. Last part covers the comparison of both PCB production technologies from an economic perspective. Keywords: Tlustá vrstva,desky plošných spojů (DPS),elektrické parametry,proces výroby,náklady na výrobu; Thick-film,printed circuit boards (PCB),electrical parameters,production process,manufacturing costs Available in digital repository of ČVUT.
Technologie pro výrobu desek plošných spojů

Tato práce se zabývá technologií výroby desek plošných spojů pomocí fotolitografických procesů a alternativní metodou výroby pomocí technologie tlustých vrstev. První dva body práce jsou zaměřeny na ...

Beshajová Pelikánová Ivana; Kaltmeyer Jan; Mikeš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza marketingové propagace konkrétní společnosti
Cupal Libor; Strnadová Kristýna; Jílková Petra
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá společností Yves Rocher, která vyrábí kosmetické produkty s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové propagace společnosti a návrh opatření na její případné zlepšení. Teoretická část této práce obsahuje základní pojmy, které se pojí se zeleným marketingem a společenskou odpovědností firem. Poznatky, které jsem získala z teoretické části jsem použila pro zanalyzování zeleného marketingu ve společnosti Yves Rocher. Pro empirický výzkum jsem zvolila metodu dotazování prostřednictvím online dotazníku, ve kterém jsem zjišťovala názory spotřebitelů, jejich povědomí o značce a propagaci společnosti. Na základě marketingové analýzy společnosti a výsledcích empirického výzkumu doporučím možnosti, které by vedly ke zlepšení.This bachelor thesis deals with Yves Rocher company, which produces cosmetics with respect to the environment. The main purpose of this bachelor thesis is an analyzation of current marketing promotion in the Yves Rocher company and make a suggestion for improvement in the company. Theoretical part of this thesis contains basic terms which are related to green marketing and corporate social responsibility. Knowledge of theoretical part was used for analysis of green marketing in the Yves Rocher company. For empirical research I have made a questionnaire through whose I was finding opinions of customers and their knowledge about this brand and company. On the basis of outcomes of the analysis of current marketing strategy and empirical research I am going to recommend some possibilities how the company could make something in better way. Keywords: Zelený marketing,enviromentální,ekologický,životní prostředí,marketingový mix,greenwashing,společenská odpovědnost firem,udržitelný rozvoj,Yves Rocher; Green marketing,environmental,ecological,environment,marketing mix,greenwashing,corporate social responsibility,sustainable development,Yves Rocher Available in digital repository of ČVUT.
Analýza marketingové propagace konkrétní společnosti

Tato bakalářská práce se zabývá společností Yves Rocher, která vyrábí kosmetické produkty s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza současné marketingové propagace ...

Cupal Libor; Strnadová Kristýna; Jílková Petra
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases