Number of found documents: 696
Published from to

Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV
Nejedlý, Petr
2017 - Czech
Během vlády Karla IV. prošel český jazykový systém řadou změn, které jej instrumentálně rozšiřovaly, funkčně obohacovaly a strukturně prohlubovaly. Část z nich byla projevem vnitřního vývoje jazyka, část vyvolaly vnější okolnosti kulturněhistorické povahy. Z hlediska celkového postavení jazyka, objemu funkcí, které plnil, a repertoáru vyjadřovacích prostředků byly pro tento vzestup klíčové podněty, které vyrůstaly z kulturní, politické a společenské situace navozené stylem, cíli a výsledky Karlova panování. Under the rule of Charles IV, the Czech language system underwent a series of changes which instrumentally broadened it, enriched its function, and deepened its structure. Part of it was a reflection of the internal language development and part was caused by external circumstances of a cultural and historical nature. Impulses which emerged from the cultural, political, and social situation introduced by the style, goals, and results of Charles’ rule were pivotal for the entire language, its functions, and the means of expression. Keywords: Old Czech, Charles IV; development of language; system of language; influence of the cultural; historical and political conditions Available at various institutes of the ASCR
Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV

Během vlády Karla IV. prošel český jazykový systém řadou změn, které jej instrumentálně rozšiřovaly, funkčně obohacovaly a strukturně prohlubovaly. Část z nich byla projevem vnitřního vývoje jazyka, ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2017

Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.
Ireinová, Martina
2017 - Czech
Vedle komplexního zachycení územní diferenciace tradičních českých nářečí obrací čeští dialektologové svou pozornost též na nivelizační jazykové pocesy, které se projevují především v mluvě měst. Ve svých výzkumech navazují na programovou stať významného českého lingvisty Jaromíra Běliče Ke zkoumání městské mluvy (1962). V českém jazykovém prostředí městskou mluvu popisují jednak dílčí monografie, jednak jsou výsledky výzkumu představeny v Českém jazykovém atlase (1992–2011), ve vznikajícím Slovníku nářečí českého jazyka a v korpusech mluveného jazyka. Next to the complex view capturing the geographic differentiation of the traditional Czech dialects, Czech dialectologists turn their attention also to equalizing language processes that manifest themselves above all in the spoken urban language. Their research follows the program paper Ke zkoumání městské mluvy (On Research of Urban Speech, 1962) by the eminent Czech linguist Jaromír Bělič. On the one hand, the urban speech of Czech is described in monographs, on the other hand, the research results are presented in the Czech Linguistic Atlas (1992–2011) and in the arising Dictionary of Czech Dialects. A great amount of language material is concentrated in the corpuses of spoken language. Keywords: spoken urban language; dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas; Dictionary of Czech Dialects Available at various institutes of the ASCR
Mluva v českých městech a nivelizační procesy v tradičních dialektech.

Vedle komplexního zachycení územní diferenciace tradičních českých nářečí obrací čeští dialektologové svou pozornost též na nivelizační jazykové pocesy, které se projevují především v mluvě měst. Ve ...

Ireinová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2017

Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien
Kloferová, Stanislava
2017 - German
Im Jahr 2011, das zugleich ein Jubiläumsjahr des Instituts für tschechische Sprache war (vor 100 Jahren wurde die Kanzlei des Wörterbuchs der tschechischen Sprache gegründet), erschien der letzte Band des sechsbändigen Tschechischen Sprachatlasses, die umfangreichen Dodatky (Ergänzungen). Mit diesem Band, der u. a. Register, transkribierte dialektale Proben und Audioaufnahmen von spontanen dialektalen Äußerungen auf zwei CDs beinhaltet, wurde ein wichtiges Kapitel in der tschechischen Linguistik vollendet: Dank spezifischer Methoden sowie seiner originellen Konzeption hat das Atlaswerk zahlreiche neue und wertvolle Kenntnisse über Dialekte und deren Nivellierung gebracht. Nach dem Atlas-Projekt haben jetzt nach vieljährigen Vorbereitungsetappen intensive Arbeiten am Wörterbuch der tschechischen Dialekte begonnen. Dieses Wörterbuch wird in erster Linie als elektronische Ressource konzipiert, die in der Folge mit anderen dialektalen lexikographischen Projekten (v. a. aus dem Bereich der Onomastik) vernetzt werden kann. Bisher wurde ein entsprechender Teil des Glossars zusammengestellt und z. Zt. wird ein elektronisches Formular für die Darstellung eines Musterstichwortes konzipiert. Dabei wird die Praxis der vorhergehenden Atlas-Arbeiten reichlich genutzt: Sie wird zu einer verlässlichen Stütze bei der Klassifizierung der Lexeme und deren Gruppierung zu Wortfamilien bzw. Wortnestern. Im Beitrag wird auf einige Probleme hingewiesen, die im Rahmen eines gesamttschechischen dialektalen Wörterbuchs zu lösen sind, u. a. die Frage der Lemmatisierung der Wörter heimischen sowie fremden Ursprungs, unter den letzen besonders jener, die infolge natürlichen arealen tschechisch-deutschen Sprachkontaktes entstanden sind.\n\n Present-day Czech dialektology stands at the beginning of a news era: a long-term project of the Czech linguistic Atlas (6 volumes) has been finished, and a space opens for another, no less important project: Dictionary of Dialects of the Czech Language which will encompass the lexicon of dialects in Bohemia, Moravia and Silesia. Preperatory work on it has been taking place concurrently with earlier research tasks (besides the Atlas, the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms), but since 2011 the dialectologists concentrate on the project of this Dictionary. In the first phase (until 2015) they will work up entries beginning with A-C. The Dictionary is primarily conceived as an electronic one, it is espected to be connected with other dialectological projects in one interactive web application. The contribution presents the materiál base of the Dictionary and its conception. Keywords: Czech language; Linguistic Atlas; dialect; dialect dictionary; lemma Available at various institutes of the ASCR
Ein neues dialektologisches Projekt zum Tschechischen : das Wörterbuch der tschechischen Dialekte in Böhmen, Mähren und Schlesien

Im Jahr 2011, das zugleich ein Jubiläumsjahr des Instituts für tschechische Sprache war (vor 100 Jahren wurde die Kanzlei des Wörterbuchs der tschechischen Sprache gegründet), erschien der letzte Band ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV
Jamborová, Martina
2017 - Czech
Korunovační řád Karla IV. byl pořízen nejprve v latinském znění (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) a v druhé polovině 14. století přeložen do češtiny. Do dnešních dnů se zachovaly pouze opisy jak latinského, tak staročeského znění. Nejstarší staročeský dochovaný rukopis Korunovačního řádu Karla IV. je datován rokem 1396. Text Korunovačního řádu Karla IV. je vhodné vnímat jako písemné fixování zamýšlené ideální podoby korunovační ceremonie. Jedná se podstatě o mešní liturgický text. Staročeský překlad korunovačního řádu je přes četná překladatelská úskalí zdařilý. Jednotlivé variantní rukopisy dokládají historický vývoj češtiny, vykazují respekt k předloze a současně ojediněle přinášejí zajímavé individuální úpravy znění. Jazyk staročeského překladu korunovačního řádu je bezesporu obohacením pro středověkou češtinu. The Coronation Order of Charles IV was first issued in Latin (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) and translated into Old Czech after the mid-14th century. Only copies of both the Latin and Old Czech wordings have survived. The earliest remaining Old Czech manuscript of The Coronation Order of Charles IV dates from 1396. It is apt to view the text of The Coronation Order of Charles IV as a written fixation of the intended ideal form of the coronation ceremony. In fact, it is a mass liturgy text. Despite many translation pitfalls, the Old Czech translation of the coronation order is welll done. The individual variant manuscripts give evidence of the historical development of the Czech language, show respect towards the original, and singularly bring interesting individual adjustments to the wording. The language of the Old Czech translation of the coronation order undoubtedly enriched medieval Czech. Keywords: Old Czech; Coronation Order; Charles IV Available at various institutes of the ASCR
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV

Korunovační řád Karla IV. byl pořízen nejprve v latinském znění (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) a v druhé polovině 14. století přeložen do češtiny. Do dnešních dnů se zachovaly pouze opisy jak ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2017

Towards two Old Czech loanwords
Nejedlý, Petr
2017 - English
The article challenges two new expositions of loaned Old Czech lexemes, which are available online, and confirms the older explanations of these words: the noun dějnicě ‘carpet’ has its origins, regardless of other more recent forms, in the Old Polish dzianica, and the noun moryt ‘a plant used to dye material’ is an appropriate loanword from Middle Latin moretum. Keywords: origin of the word; Old Czech; dějnicě; moryt; Old Polish; Medieval Latin Available at various institutes of the ASCR
Towards two Old Czech loanwords

The article challenges two new expositions of loaned Old Czech lexemes, which are available online, and confirms the older explanations of these words: the noun dějnicě ‘carpet’ has its origins, ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2017

Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou
Jílková, Lucie
2017 - Czech
Příspěvek odpovídá na následující výzkumnou otázku: Jaké funkce a významy má slovo „takže“ v současných soukromých dopisech a mediálních textech? Analýza se opírá o doklady z Korpusu soukromé korespondence (https://ucnk.ff.cuni.cz/dopisy.php) a z korpusu DIALOG (https://ucnk.ff.cuni.cz). Ve zvoleném souboru textů mluvčí užívali slovo „takže“ jako vyjádření důsledku, konektivity, sumarizace, slovo „takže“ je nepochybně výraznou částí idiolektu některých mluvčích (např. v úvodu dialogické repliky). The paper attempts to answer the following research question: What are the meanings an functions of the Czech word takže in spoken texts used in contemporary private letters and in the media? The analysis is based on Private Correspondence Corpus and on the DIALOG Corpus. In selected texts , a total 50 occurrence of the word takže were found. The word takže was commonly used to express consequence, connection, and summarization, and can be embodied in the idiolect of some writers or speakers. Keywords: private correspondence corpus; DIALOG corpus; Czech word takže; spoken mass media texts; correspondence texts Available at various institutes of the ASCR
Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou

Příspěvek odpovídá na následující výzkumnou otázku: Jaké funkce a významy má slovo „takže“ v současných soukromých dopisech a mediálních textech? Analýza se opírá o doklady z Korpusu soukromé ...

Jílková, Lucie
Ústav pro jazyk český, 2017

Kam ta staročeská slova zmizela? III
Janyšková, Ilona
2017 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pastýř, chalužník, prták.\n The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pastýř, chalužník, prták. Keywords: linguistics; etymology; Old Czech language Available at various institutes of the ASCR
Kam ta staročeská slova zmizela? III

Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pastýř, chalužník, prták.\n


The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pastýř, chalužník, prták.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2017

Dialekty českého národního jazyka
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2017 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována též ukázkami autentických promluv. The item deals with individual dialect groups, sub-groups and types, their characteristic dialect signs are presented. Sampels of authentic dialect utterances are added. Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Dialekty českého národního jazyka

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována též ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2017

Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny.
Šipková, Milena
2017 - Czech
Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené; mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech; among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. \n Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny.

Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené; mezi nimi hrála důležitou úlohu ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2017

Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Boček, Vít
2017 - English
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project. Keywords: Church Slavic language; Slavic languages; etymology; Slavonic studies Available at various institutes of the ASCR
Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno

The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized ...

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Boček, Vít
Ústav pro jazyk český, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases