Number of found documents: 679
Published from to

Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat
Konečná, Hana
2016 - Czech
Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato služba veřejnosti patří mezi významné aktivity ÚJČ. Slovníková část IJP dnes obsahuje přes 102 000 slovníkových hesel, výkladová část pak především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Začátkem roku 2014 byla IJP interaktivně propojena se Slovníkem spisovného jazyka českého (více než 192 908 hesel) a se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (zhruba 48 000 hesel). The Internet Language Guide (ILG) was made accessible in January 2009. In creating it, the linguists of the Institute of the Czech Language (ICL) built on their experience of the language advising. This public service belongs to notable activities of the ICL. The dictionary part of the ILG contains more than 102 000 entries at present, the explanatory part focuses mainly on the phenomena which repeatedly are the subject of questions of the Czech language users. At the beginning of 2014, the ILG was interconnected with the Dictionary of the Literary Czech Language (more than 192 908 entries) and with the Dictionary of Literary Czech for School and Public (approx. 48 000 entries). Keywords: Czech language; language advisory; ortography; morphology; dictionaries Available at various institutes of the ASCR
Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat

Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato ...

Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2016

Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů
Černá, Alena M.; Lehečka, Boris
2016 - Czech
Metodika stanovuje spolehlivé a jednoznačné postupy uplatňované při vytváření elektronických edic starších českých textů. Poskytuje návod pro zpracování vědeckých edic, které budou vyhovovat jak uznávaným filologickým a editologickým standardům, tak standardům pro reprezentaci textů v digitální podobě. The methodology specifies reliable and straightforward procedures applicable to the creating electronic editions of Old Czech texts. It provides guidance for processing scholar editions that will suit both philological and editorial accepted standards and standards for the representation of texts in digital form. Keywords: methodology; electronic edition; Old Czech; XML TEI P5 Available in a digital repository NRGL
Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika stanovuje spolehlivé a jednoznačné postupy uplatňované při vytváření elektronických edic starších českých textů. Poskytuje návod pro zpracování vědeckých edic, které budou vyhovovat jak ...

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris
Ústav pro jazyk český, 2016

Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění
Hoffmannová, Jana; Hoffmann, B.
2016 - Czech
Divadelní a rozhlasové hry a inscenace se sportovní tematikou představují v dějinách českého dramatu a divadla tematické novum. Autory takových textů jsou zejména Petr Kolečko a David Drábek. Vybírají si hlavně populární sportovní odvětví (fotbal, hokej, tenis, lyžování, lehká atletika) a jejich světově proslulé reprezentanty (J. Jágr, R. Federer, R. Nadal, H. Fibingerová). Dramatický obraz sportu a sportovců není nikterak adorační, ale naopak až karikaturně kritický. Mluva sportovců, fanoušků a funkcionářů (viz mj. text P. Čtvrtníčka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?) je plná nespisovných výrazů, prostředků obecné češtiny, sportovního slangu, ale rovněž expresiv a vulgarismů. Theater and radio plays and productions with sports as their subject matter offer a new thematic area in the history of Czech drama and theater. The authors of these texts are above all Petr Kolečko and David Drábek. They select primarily popular sports (football, hockey, tennis, skiing, track and field) and their world-famous representatives (J. Jágr, R. Federer, R. Nadal, H. Fibingerová). The dramatic picture of sports and of athletes is not one of adoration, but rather, a critical one bordering on caricature. The language of athletes, fans, and functionaries (see for example the text by P. Čtvrtníček entitled “Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?” [Ivánek, my friend, can you talk?]) is full of non-standard expressions, Common Czech and sports slang, as well as expressives and vulgarisms. Keywords: sport; drama; theater; radio plays; non-standard expressions; Common Czech; sports slang; expressives; vulgarisms Available at various institutes of the ASCR
Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění

Divadelní a rozhlasové hry a inscenace se sportovní tematikou představují v dějinách českého dramatu a divadla tematické novum. Autory takových textů jsou zejména Petr Kolečko a David Drábek. Vybírají ...

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, B.
Ústav pro jazyk český, 2016

Kam ta staročeská slova zmizela? II
Janyšková, Ilona
2016 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pohlodek, přátro, pihva.\n The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pohlodek, přátro, pihva. Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Kam ta staročeská slova zmizela? II

Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pohlodek, přátro, pihva.\n


The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pohlodek, přátro, pihva.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2016

Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma
Vykypěl, Bohumil
2016 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2016

Substantivizovaná adjektiva v češtině: pokladní, plzeňské, kapesné; psovití; Komenský, řeka Teplá, obec Loučná nad Desnou
Spinková, Stanislava
2016 - Czech
Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Jsou utvořena adjektivními sufixy a skloňují se jako adjektiva. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování poplatků, druhů masa nebo nápojů, názvy čeledí v biologii atd., také některá příjmení a zeměpisné názvy. The paper deals with Czech nouns which are formal adjectives. They are formed by adjectival suffixes and declined as adjectives. There are f. e. names of charges, types of meat or drinks, names of biological families etc. ranked among these nouns and some surnames or geographic names as well. Keywords: adjectives; Czech for foreigners; onomastics Available at various institutes of the ASCR
Substantivizovaná adjektiva v češtině: pokladní, plzeňské, kapesné; psovití; Komenský, řeka Teplá, obec Loučná nad Desnou

Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Jsou utvořena adjektivními sufixy a skloňují se jako adjektiva. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování poplatků, ...

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2016

Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni
Dragoun, Michal
2016 - Czech
Studie přináší popis, základní zhodnocení a edici nekrologia roudnické kanonie z let 1457–1464, uloženého v Státním oblastním archivu v Třeboni, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e. Jeho text byl psán jednou rukou a v některých detailech doplňuje údaje rozsáhlého roudnického nekrologia (1333-1516), uloženého v rukopise Národní knihovny České republiky XIX B 3. K vzhledu oltáře sv. Mikuláše v roudnickém kostele dodává, že byl vybaven sochami, a rukopis NK ČR VII C 23 spojuje s konkrétní donací libochovického faráře Jana. Nová data pak nekrologium přináší o životě vdovy po Janu Smiřickém a o životě jejich syna Václava. Geografický rozptyl záznamů nekrologia není široký a na rozdíl od pražského rukopisu jsou zcela opomenuty konfraternity. Nápadné množství žen v údajích nekrologia, které je v souladu i s jinými prameny (nekrologium kláštera českokrumlovských minoritů a klarisek), bude moci být zhodnoceno až po důkladném poznání pražského rukopisu. Třeboňské nekrologium ale potvrzuje, že roudnická kanonie nepatřila ani po husitských bouřích k opomíjeným institucím, v Roudnici a jejím okolí byla respektována a podporována a její konec zapříčinily spíše opětovné válečné události za vlády Jiřího z Poděbrad než nezájem o její činnost. The necrologium of the Roudnice canonry from 1457–1464, deposited in the State Regional Archives in Třeboň, collection Velkostatek (Manor) Třeboň, registratura IA 3K β 28e, is an important source, which has required a description, basic evaluation and edition. Its text was written in one hand and in several details complements the data of the extensive Roudnice necrologium (1333–1516) in the manuscript of the National Library of the Czech Republic XIX B 3. On the appearance of the altar of St Nicholas (Mikuláš) in the church in Roudnice, it adds that it was furnished with statues, and manuscript NK ČR VII C 23 connects it with the specific donation of the parish priest of Libochovice Jan. The necrologium then provides new data on the life of the widow of Jan Smiřický and on the life of their son Václav. The geographical distribution of the records of the necrologium is not wide and unlike the Prague manuscript confraternities are completely neglected. The striking number of women in the data of the necrologium, which is in accord also with other sources (the necrologium of the monastery of the Český Krumlov Friars Minor and Poor Clares), can be evaluated only after thorough study of the Prague manuscript, but the Třeboň necrologium confirms that the Roudnice canonry was not a forgotten institution even after the Hussite storms, it was respected and supported in Roudnice and its environs and its end was rather caused by the repeated war events under the reign of George of Poděbrady than disinterest in its activity. Keywords: necrologium; edition; history; Bohemia; 15th century Available at various institutes of the ASCR
Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Studie přináší popis, základní zhodnocení a edici nekrologia roudnické kanonie z let 1457–1464, uloženého v Státním oblastním archivu v Třeboni, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e. Jeho ...

Dragoun, Michal
Ústav pro jazyk český, 2016

Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny
Šipková, Milena
2016 - Czech
Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené; mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech; among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. \n\n Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny

Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené; mezi nimi hrála důležitou úlohu ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2016

Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)
Čornej, Petr
2015 - Czech
Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný husitský svaz (orebité, posléze sirotci). Historickou úlohu sehrálo východočeské husitství při prosazení výsledků hnutí v období po roce 1437. Oporou utrakvismu zůstaly východní Čechy až do třicetileté války. East Bohemia significantly enrolled in the history of the Hussite movement at the beginning of the movement, where many of the local nobility protested against the burning of Jan Hus. In 1420, in eastern Bohemia set up a separate Hussite Union (Orebites, then Orphans´ Union). A historic role played East Bohemian Hussites in promoting of results of Hussite movement in the period after 1437. Eastern Bohemia remained the support of Utraquism until the Thirty Years War. Keywords: east Bohemia; Orebites/Orphans Union; landfrýd; Jan Žižka z Trocnova; Hynek Krušina of Lichtenburg; Hynce Ptáček of Pirkenstein; George of Poděbrady Available at various institutes of the ASCR
Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)

Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině
Spinková, Stanislava
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními. The paper deals with adjectives, especially with their derivation and declension. The author also concentrates on dialectal phenomena and formal adjectives among family names. Keywords: Czech for Foreigners; Adjectiv; Word Formation; Declination; Noun; Proper Name Available at various institutes of the ASCR
Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině

Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases