Number of found documents: 252
Published from to

Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe
Čermáková, Barbora; Devátá, Markéta
2015 - Czech
Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení pravidel (kritérií pro zařazení) i význam pojmenování výjimek (posouzení z pohledu celku, souvztažnost pamětních míst). Dále metodika rozpracovává popis a dokumentaci pamětního místa a uvádí možné způsoby zpracování získaných dat, jež jsou nutným předpokladem pro odbornou analýzu a interpretaci. The methodology deals with a methodological capture of the phenomenon of memorial sites as basic elements of memory studies. It shows how rules (criteria applying to inclusion) are determined, as well as the importance of naming exceptions (assessment from the viewpoint of the whole complex of memorial places, correlation of memorial places). The methodology also elaborates the description and documentation of memorial places and presents techniques that can be employed to process collected data, which are a necessary prerequisite for a professional analysis and interpretation. Keywords: memorial places; communist regime; cultural memory; contemporary history Available in a digital repository NRGL
Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe

Metodika "Pamětní místa. Topografie soudobé paměti národa a její reflexe" se zabývá metodickým uchopením fenoménu pamětního místa jako základního prvku paměťových studií. Ukazuje způsob stanovení ...

Čermáková, Barbora; Devátá, Markéta
Ústav pro soudobé dějiny, 2015

Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce
Bednařík, Petr
2014 - Czech
Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského soužití a ukázkou humanistického chování ve 20. století. The text deals with the question of how i could be personality humanist Přemysl Pitter uses in school education of Czechoslovakian history. Pitter is a good example for teaching the Czech-German- Jewish coexistence and demonstration of humanistic behavior in the 20th century. Keywords: Přemysl Pittner; humanism; school education Available at various institutes of the ASCR
Česko-německo-židovské soužití ve 30. a 40. letech v Československu a možnosti jeho výkladu v současné školní výuce

Text se věnuje otázce, jakým způsobem by mohla být osobnost humanisty Přemysla Pittra využita ve školní výuce československé historie. Pitter je dobrým příkladem pro výuku česko-německo-židovského ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2014

Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko
Nosková, Helena
2013 - Czech
Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a migracemi obyvatel. The paper deals with the history of grammar schools in Jeseník and Králiky. Changes and traditions, education and cultural capital of the years 1918-2000, with forays into the past, in the context of political change and human migration. Keywords: education; cultural fund; high school; vzdělání; kapitál Available at various institutes of the ASCR
Proměny školství po roce 1945 a jejich dopad na Králicko a Jesenicko

Příspěvek se zabývá historií gymnázií v Jeseníku a Králikách. Proměnami tradic, vzdělanosti a kulturního kapitálu v letech 1918-2000, s přesahy do minulosti, v souvislosti s politickými změnami a ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava
Kokoška, Stanislav
2013 - Czech
Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé sociální skupiny, zapojení do válečné výroby a postupné germanizaci podle rasových hledisek. The reform of the occupation administration played a major role in Heydrich´s occupation policy, which was based on the need to depoliticize Czech society, divide it up into individual social groups and link it to war production and gradual Germanisation according to racial considerations. Keywords: Protectorate Bohemia and Moravia; Heydrich´s occupation policy Available at various institutes of the ASCR
Heydrichova okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava

Reforma okupační správy hrála důležitou roli při prosazování Heydrichovy okupační politiky, která byla založena na nutnosti odpolitizování české společnosti, jejím rozdělení na jednotlivé ...

Kokoška, Stanislav
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska
Maršálek, Zdenko
2013 - Czech
Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi. On the case of on region, the article examines the phenomenon of death in war and its variability. It also describes the conflict of the fates of ordinary men with the major historical events. Keywords: World War II; Czechoslovak resistance abroad; regionality Available at various institutes of the ASCR
Cesty válkou. Méně známé osudy vojáků zahraničních jednotek ze Slánska

Příspěvek se na příkladu jednoho regionu věnuje fenoménu smrti ve válce a její variability. Popisuje také fenomén střetu osudů prostých jednotlivců s velkými dějinnými událostmi....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2013

Československo-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935-1939)
Těšínská, Emilie
2012 - Czech
Příspěvek představuje okolnosti dojednání, technické realizace a nejasného konce společného projektu čs. ministerstva veřejných prací a francouzské Société Nouvelle des Substances Radioactives z let 1935-1938, jehož předmětem bylo vybudování výrobny koncentrovaného radonu v areálu pokusných laboratoří uvedené francouzské společnosti v Gif u Paříže. Radon měl sloužit především k lékařským účelům. Přístroj typu Mund-Porter vyrobila brněnská firma Pavel Meissel. Potřebné radium (502 mg Ra-el.) pronajal čs. stát. Na realizaci projektu spolupracoval fyzik František Běhounek a ruský emigrant Alexis Jakimach. Projekt byl ukončen krátce po uvedení výrobny do provozu, za dramatického vývoje historických událostí let 1938-1939. The paper outlines the history of a common project of the Czechoslovak Ministry of Public Works and the French firm Société Nouvelle des Substances Radioactives dating back to 1935-1938. The project aimed at building a plant to produce concentrated radon within the premises of the Society’s laboratories at Gif near Paris. The plant, put into operation in 1937, was equipped with an apparatus of Mund-Porter type constructed by Czechoslovak firm Pavel Meissel in Brno and containing radium salt solution (502 mg Ra-element) hired by the Czechoslovak state. Czech physicist František Běhounek and Russian emigree Alexis Jakimach took an active part in the project implementation. The project ended under dramatic historical circumstances of years 1938-1939 when Czechoslovakia was occupied by Nazi Germany. Keywords: history of radiumtherapy; international cooperation; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Československo-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935-1939)

Příspěvek představuje okolnosti dojednání, technické realizace a nejasného konce společného projektu čs. ministerstva veřejných prací a francouzské Société Nouvelle des Substances Radioactives z let ...

Těšínská, Emilie
Ústav pro soudobé dějiny, 2012

Slováci a jejich tradice na Jesenicku
Nosková, Helena
2012 - Czech
Slezsko sehrálo zvláštní roli v rámci dějin Československa a Polska. Po roce 1945 došlo k masivnímu vysídlení Němců z príhraničních regionů Polska i Československa. Část Slezska v Československu osídlovali kromě Moravanů a Čechů také Slováci ze Slovenska, slovenští reemigranti z Rumunska, Maďarska, Bulharska, malé míře i Slováci z Francie a Rakouska. Zejména Slováci z Rumunska v padesátých letech XX. století přenesli vlastní lidovou kulturu na Jesenicko a Javornicko. Udržovali ji i po roce 1989. Postupný zánik v současnosti způsobuje vymírání starší generace, migrace střední a mladší generace, asimilace a současný konzumní způsob života. Silesia played a special role in the history of Czechoslovakia and Poland. After 1945 there was a massive displacement of Germans from border regions of Poland and Czechoslovakia. Part of Silesia in Czechoslovakia Moravians settled in addition to the Slovaks and Czechs in Slovakia , Slovak re-emigrants from Romania, Hungary , Bulgaria, small scale and Slovaks from France and Austria. The Slovaks of Romania in the fifties, XX. century transferred to their own folk culture in the region Jesenicko a Javornicko. They kept it even after 1989. The gradual disappearance currently causing extinctions older generation , migration, middle and younger generation , assimilation and contemporary consumerism. Keywords: Silesia; Poland; fulk culture of ethnic minorities Available at various institutes of the ASCR
Slováci a jejich tradice na Jesenicku

Slezsko sehrálo zvláštní roli v rámci dějin Československa a Polska. Po roce 1945 došlo k masivnímu vysídlení Němců z príhraničních regionů Polska i Československa. Část Slezska v Československu ...

Nosková, Helena
Ústav pro soudobé dějiny, 2012

Jews in Czech Film and Television Production during Normalization
Bednařík, Petr
2012 - English
The author describes in the text Czech films and TV series with the Jewish themes. Films and TV series were filmed during the normalization in 1970s and 1980s by Film Studio Barrandov and Czechoslovak Television. Keywords: Jews; Czech cinematography; Czechoslovak television Available at various institutes of the ASCR
Jews in Czech Film and Television Production during Normalization

The author describes in the text Czech films and TV series with the Jewish themes. Films and TV series were filmed during the normalization in 1970s and 1980s by Film Studio Barrandov and Czechoslovak ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2012

Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. May 24-26, 2011, Prague. Conference Proceedings
Stella, M.; Štrbáňová, Soňa; Kostlán, Antonín
2011 - Czech
Proceedings of the international conference (Prague, May 2011), which was devoted to the forced migration of intellectuals (namely scholars who had to leave for exile under the pressure of dictator regimes) in the 20th century. Proceedings of the international conference (Prague, May 2011), which was devoted to the forced migration of intellectuals (namely scholars who had to leave for exile under the pressure of dictator regimes) in the 20th century. Keywords: exile; scholars; totalitarianism; exil; totalita Fulltext is available at external website.
Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. May 24-26, 2011, Prague. Conference Proceedings

Proceedings of the international conference (Prague, May 2011), which was devoted to the forced migration of intellectuals (namely scholars who had to leave for exile under the pressure of dictator ...

Stella, M.; Štrbáňová, Soňa; Kostlán, Antonín
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Professors to go. Emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation, 1938–39
Šimůnek, Michal V.; Hermann, Tomáš
2011 - English
It is the aim of this paper to present statistical overviews documenting the processes of emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation (1938–39). Demonstration of some personal histories helps to analyse the scientific emigration during the era of Nazism in its alternative perspectives. Keywords: scientific exile; German University in Prague; history of medicine Fulltext is available at external website.
Professors to go. Emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation, 1938–39

It is the aim of this paper to present statistical overviews documenting the processes of emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and ...

Šimůnek, Michal V.; Hermann, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases