Number of found documents: 1198
Published from to

Závěrečná zpráva - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER
Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Ptáček, Jiří; Staš, Lubomír
2017 - Czech
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu V/2016 (Waclawik et al. 2016). Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř. Monitoring of the deformation stress state of the rock mass is a prerequisite for the verification of unapproved new mining methods hall-pillar and its further application in the Czech part of the Upper Silesian coal basin. This mining method is designed on the basis of experiences and practices that are verified in different natural conditions and depths below the surface and is therefore essential for the verification of conditions for the Czech part of the Upper Silesian Basin based on geotechnical monitoring. The present report is prepared on the basis of a contract no. 942/50/10, where the Institute of Geonics, v.v agrees to make periodic evaluation of monitoring data napěťodeformačního state of the rock mass. In accordance with the aforementioned agreement, the message is processed in the six-month period and continues in the interim report V/2016 (Waclawik et al. 2016). Interim results of the geotechnical monitoring, such as the experience gained during the first conquest dobývky V show specifics of natural conditions in trial operation unapproved new mining methods hall-pillar. Keywords: monitoring; room and pillar; rock mass Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER

Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části ...

Waclawik, Petr; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Ptáček, Jiří; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2017

Přístupy ke studiu recyklace urbánního prostoru v České republice: Vývoj a perspektiva
Osman, Robert; Malý, Jiří; Klusáček, Petr
2017 - Czech
Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou recyklace urbánních prostor, konkrétně opuštěných a nevyužívaných prostor (brownfields) v České republice. Regenerace těchto území je důležitá především z důvodu jejich ekonomického, sociálního, kulturního, symbolického, historického a environmentálního významu. Dosavadní výzkumy recyklace urbánních prostor však do jisté míry opomíjí studium samotného procesu revitalizace. V této souvislosti lze na recyklaci prostoru nahlížet prostřednictvím konceptu sítě, konkrétně skrze teorii akté síť (A-NT). Ta umožňuje nazírání recyklace území jako mobilizaci aktérské sítě. Recyklace takto pojatého prostoru pak nutně neznamená samotnou fyzickou přestavbu území z jedné funkce využití na jinou, ale vznik nového síťového prostoru, respektive transformaci jednoho síťového prostoru v jiný. Cílem příspěvku je vyzdvihnutí hlavních přínosů A-NT při studiu recyklace prostorů. Kromě teoretických východisek pro propojení A-NT s procesem revitalizace území příspěvek nabízí konkrétní příklad regenerace území, kde aplikace A-NT rozkrývá síťovou strukturu procesu regenerace, která by dosavadními přístupy ke studiu brownfields zůstala skryta.\n Keywords: recycling of urban space; brownfields; Actor-network theory; post-socialism; Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Přístupy ke studiu recyklace urbánního prostoru v České republice: Vývoj a perspektiva

Předkládaný příspěvek se zabývá problematikou recyklace urbánních prostor, konkrétně opuštěných a nevyužívaných prostor (brownfields) v České republice. Regenerace těchto území je důležitá především z ...

Osman, Robert; Malý, Jiří; Klusáček, Petr
Ústav geoniky, 2017

Local geoheritage: its importance and potential for geotourist and recreational activities (a case study from Lomnicko area)
Kirchner, Karel; Kubalíková, Lucie; Bajer, A.
2017 - English
Geodiversity, respectively its valuable part – geoheritage is considered an important resource for the geotourism and recreation purposes. In the C.R., there are a lot of examples of such use of geoheritage: sandstone rock cities, karst areas or polygenetic relief at mountain areas and others. These geoheritage features are usually significant on the national level, their existence assure the attractiveness of the given area, enables the geotourist and recreational activities and support the local and regional development. However, in the local scale, the geodiversity (respectively geoheritage, represented by particular geosites and geomorphosites) can also serve the above mentioned purposes. The paper presents the example from Lomnicko area which can be seen as an “average” area from the geodiversity/geoheritage point of view on the national level, but on the local and regional level, there is a considerable number of geosites and geomorphosites with a potential for geotourism and recreation. Keywords: geodiversity; geosite; geomorphosite; geotourism Available in a digital repository NRGL
Local geoheritage: its importance and potential for geotourist and recreational activities (a case study from Lomnicko area)

Geodiversity, respectively its valuable part – geoheritage is considered an important resource for the geotourism and recreation purposes. In the C.R., there are a lot of examples of such use of ...

Kirchner, Karel; Kubalíková, Lucie; Bajer, A.
Ústav geoniky, 2017

Algebraic preconditioning for Biot-Barenblatt poroelastic systems
Blaheta, Radim; Luber, Tomáš
2017 - English
Poroelastic systems describe fluid flow through porous medium coupled with deformation of the porous matrix. In this paper, the deformation is described by linear elasticity, the fluid flow is modelled as Darcy flow. The main focus is on the Biot-Barenblatt model with double porosity/double permeability flow, which distinguishes flow in two regions considered as continua. The main goal is in proposing block diagonal preconditionings to systems arising from the discretization of the Biot-Barenblatt model by a mixed finite element method in space and implicit Euler method in time and estimating the condition number for such preconditioning. The investigation of preconditioning includes its dependence on material coefficients and parameters of discretization. Keywords: poroelasticity; double permeability; preconditioning; Schur complement Fulltext is available at external website.
Algebraic preconditioning for Biot-Barenblatt poroelastic systems

Poroelastic systems describe fluid flow through porous medium coupled with deformation of the porous matrix. In this paper, the deformation is described by linear elasticity, the fluid flow is ...

Blaheta, Radim; Luber, Tomáš
Ústav geoniky, 2017

Jaderná elektrárna Dukovany: Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ), III. Etapa. DP-6:\nTřebíčský zlom – rešerše archivních podkladů a terénní rekognoskace. Geomorfologické posouzení zájmové oblasti podél zlomové struktury
Roštínský, Pavel
2017 - Czech
Geomorfologická analýza vybraných jevů v oblasti podél regionálně významného systému třebíčského zlomu a jeho východního a možného jihovýchodního pokračování mezi Třebíčí, Náměští nad Oslavou a vodní nádrží Dalešice – topografické uspořádání, sklonitost povrchu, lineamenty v reliéfu, výskyty a pozice fluviálních sedimentů. Studie byla zpracována na požadavek české energetické společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti s hodnocením seismického rizika významných tektonických struktur v blízkosti jaderných výrobních zařízení. Geomorphological analysis of selected phenomena along the regionally significant Třebíč Fault system and its E and possible SE continuation in between Třebíč, Náměšť nad Oslavou and Dalešice water reservoir – topographic arrangement, surface inclination, topolineaments, occurrences and settings of fluvial sediments. The study was elaborated requested by the ČEZ corporation (main Czech energetic producer) in connection with the assessment of seismic hazard of significant tectonic structures in a vicinity of nuclear production units. Keywords: topolineaments; fluvial sediments; neotectonics Available on request at various institutes of the ASCR
Jaderná elektrárna Dukovany: Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ), III. Etapa. DP-6:\nTřebíčský zlom – rešerše archivních podkladů a terénní rekognoskace. Geomorfologické posouzení zájmové oblasti podél zlomové struktury

Geomorfologická analýza vybraných jevů v oblasti podél regionálně významného systému třebíčského zlomu a jeho východního a možného jihovýchodního pokračování mezi Třebíčí, Náměští nad Oslavou a vodní ...

Roštínský, Pavel
Ústav geoniky, 2017

Abrasive water jet drilling of cooling holes in aeroengines: preliminary experimental study
Hlaváček, Petr; Zlámal, T.; Sitek, Libor; Georgiovská, Lucie
2017 - English
This paper addresses an experimental investigation on the feasibility of using\nabrasive water jet (AWJ) for the drilling of small-diameter holes in aeroengines\ncomponents. These components are sprayed with ceramic thermal barrier coating\n(TBC). The required holes are typically 0.5 to 1 mm in diameter with a drilling\nangle of 30 to 90 deg. The parameters of the AWJ were varied to study their effects\non both quantitative and qualitative hole drilling parameters. Keywords: abrasive water jet; drilling; thermal barrier coating Available in a digital repository NRGL
Abrasive water jet drilling of cooling holes in aeroengines: preliminary experimental study

This paper addresses an experimental investigation on the feasibility of using\nabrasive water jet (AWJ) for the drilling of small-diameter holes in aeroengines\ncomponents. These components are ...

Hlaváček, Petr; Zlámal, T.; Sitek, Libor; Georgiovská, Lucie
Ústav geoniky, 2017

Evaluation of quality of cut surfaces created by abrasive water jet according to swiss standard SN 214001
Klichová, Dagmar; Gurková, Lucie
2017 - English
The article focuses on the evaluation of the quality of cut surfaces created by\nan abrasive water jet (AWJ) according to the Swiss standard SN 214001 (2010).\nThe standard presents a quantified description of the texture of the cut. It defines\nnew parameters and methods of parameter measurements used in order to\ncategorize the cut surface in various quality levels Q. They are so far the most\ncommonly applied form of the qualitative description of the quality of the cut\nsurfaces created by the AWJ technology. Keywords: surface quality; abrasive water jet; standard parameters Available on request at various institutes of the ASCR
Evaluation of quality of cut surfaces created by abrasive water jet according to swiss standard SN 214001

The article focuses on the evaluation of the quality of cut surfaces created by\nan abrasive water jet (AWJ) according to the Swiss standard SN 214001 (2010).\nThe standard presents a quantified ...

Klichová, Dagmar; Gurková, Lucie
Ústav geoniky, 2017

Erosion capability of ultra-high-speed continuous waterjet and pulsating waterjet: the comparison
Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Klichová, Dagmar; Trieb, F.; Pude, F.
2017 - English
Advantages and possibilities of continuous ultra-high-speed waterjets (with\npressures of 600 MPa and more) when cutting metals are well known to\nthe professional public both from scientific studies and from practice. In addition\nto efficiency increased as water pressure increases and reduced water\nconsumption, abrasive consumption can also be reduced in the case of abrasive\nwaterjet. Ultra-high-speed waterjet technology allows not only to cut metal sheets\nwith pure water, but also allows cutting of harder materials such as ceramics.\nDespite the initial suspicion and technical problems associated with the reliability\nand sealing of some hyperpressure elements, high-pressure devices generating\nwater pressures around 600 MPa are now commercially available. However, no\ncomparison has been made so far concerning the efficiency of these jets with\nacoustically modulated high-speed pulsating waterjets using relatively low\npressures and higher water flow rates when eroding metallic materials.\nThe article compares cuts made by pure ultra-high-speed waterjet generated at\nhyperpressures (from 500 to 800 MPa) with erosive capabilities of pulsating\nwaterjets generated on the contrary at water pressures in the order of tens of MPa\non three metallic materials (stainless steel, mild steel and copper) using the same\njet hydraulic power. Keywords: hyperpressure; hydraulic power; ultra-high-speed waterjet; pulsating waterjet Available in a digital repository NRGL
Erosion capability of ultra-high-speed continuous waterjet and pulsating waterjet: the comparison

Advantages and possibilities of continuous ultra-high-speed waterjets (with\npressures of 600 MPa and more) when cutting metals are well known to\nthe professional public both from scientific studies ...

Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Klichová, Dagmar; Trieb, F.; Pude, F.
Ústav geoniky, 2017

Velocity measurements on continuous micro water jet using fluorescent PMMA seeding particles
Zeleňák, Michal; Ščučka, Jiří; Souček, Kamil
2017 - English
The paper deals with application of optical diagnostic techniques for velocity\nmeasurements of continuous micro water jet. The combination of Particle image\nvelocimetry, Particle tracking velocimetry, Laser induced fluorescence and\nShadowgraphy methods have been applied together with the use of fluorescent\nPMMA seeding particles. An experimental closed water circuit was designed with\na low-pressure water pump, and a series of experiments was conducted to\nmeasure the velocity of seeding particles in the water jet flow below the diamond\nmicro-nozzle outlet. The basic principles of the methods used in experiments are\nalso described. Keywords: micro water jet; fluorescent PMMA particles; velocity; LIF; PTV; PIV Available in a digital repository NRGL
Velocity measurements on continuous micro water jet using fluorescent PMMA seeding particles

The paper deals with application of optical diagnostic techniques for velocity\nmeasurements of continuous micro water jet. The combination of Particle image\nvelocimetry, Particle tracking ...

Zeleňák, Michal; Ščučka, Jiří; Souček, Kamil
Ústav geoniky, 2017

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2017
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2017 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2017. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě objemové aktivity radonu a pohybu hladiny důlních vod. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2016. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely radon activity concentration and movement of mine water level. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2017

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2017. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases