Number of found documents: 562939
Published from to

Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů
Veverka, Karel; Slavický, Tomáš; Kapsa, Václav; Maňas, Vladimír
2017 - Czech
This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight's Order rises from the first half of the 13th century and concerns the only original Czech church order. In the 18th century Knights of the Cross belonged to the most significant patrons of Art in Czech lands. Church and monastery of St. František in Prague, the center of the Order, became the most influential culture center. The charity work of the Order of that time influenced the creation of the extraordinary institution - the Order's menza that had the significant importance for operating of organ lofts of St. František Church because it provided the sufficient amount of singers and musicians. The research is exclusively based on non-music materials deposited in the Cross paper fond (Nr.195) consigned in the 1st department of the National Archives in Prague. According the information of the inventory department, the fond contains altogether 2315 cartons of paper material and 3306 books. Until now, the researchers have been interested in these sources only marginally which was caused mostly by its disorderliness and most important discoveries have been realized mostly just by lucky coincidences. The main part of this work is devoted to St.... Předkládaná disertační práce se zabývá hudebním provozem v rámci Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v 18. století. Historie řádu sahá až do první poloviny 13. století a jedná se o jediný původně český církevní řád. V 18. století patřili křižovníci mezi nejvýznamnější mecenáše umění v Čechách, kostel a klášter sv. Františka v Praze, tedy centrum řádu, se stal jedním z klíčových kulturních center. Charitativní činnost řádu dala vzniknout ve své době ojedinělé instituci - řádové menze, která měla i zcela zásadní význam pro fungování kůru kostela sv. Františka, neboť zajišťovala dostatečné množství zpěváků i instrumentalistů. Výzkum se prakticky výhradně opírá o nenotové prameny uložené v křižovnickém listinném fondu (č. 195) deponovaném v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Podle informací v inventáři obsahuje fond celkově 2315 kartonů listinného materiálu a 3306 knih. Až doposud se prameny z tohoto fondu těšily zájmu badatelů spíše okrajově, k čemuž bezesporu přispěla i jeho značná neuspořádanost. Nejcennější objevy tak byly paradoxně učiněny díky šťastné souhře okolností. Hlavní část výzkumu je věnovaná kostelu a klášteru sv. Františka v Praze, tedy centru samotného řádu. Z obsahového hlediska je rozčleněn do tří základních oblastí. První se zabývá otázkou personálií. Kromě nově... Keywords: baroko|barokní festivity|Václav Bělohlávek|František Matyáš Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|hudba v církevních řádech|hudební nástroje|hudebniny|chrámová hudba|Otakar Kamper|kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti|kostel a klášter svatého Františka v Praze|menza|Národní archiv v Praze|opisovači|personalie|Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou|Josef Seger|Unhošť|Vídeň. země Koruny české; baroque|baroque festivals|Václav Bělohlávek|František Matyáš|Böhmb|František Josef Dollhopf|Jiří Fukač|Jan Hubert Hartig|music in church order|music instruments|music shop|church music|Otakar Kamper|church of St. Peter and Paul in Unhošť|church and monastery of St. František in Prague|menza|National Archives in Prague|copy-writers|personal data|Order of the Cross with Red Star|Josef Seger|Unhošť|Vienna|The Lands of the Bohemian Crown Available in a digital repository NRGL
Hudební život a významné hudební události u pražských křižovníků s červenou hvězdou v 18. století ve světle listinných pramenů

This dissertation thesis is focused on music performance within the bounds of Order of the Cross with Red Star in the 18th century. The history of the Knight's Order rises from the first half of the ...

Veverka, Karel; Slavický, Tomáš; Kapsa, Václav; Maňas, Vladimír
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
2017 - French
This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of G.W.F. Hegel, Karl Marx and Alexander Kojève, as well as those of Frantz Fanon and Judith Butler, who were both influenced by Sartre's existentialism. Secondly, I examine Walter Benjamin's reflections on cinema in more detail. He asserts that cinema can lead us to either the ultimate war or the reciprocal mutual recognition of human beings in the Marxist sense. The final part of the master's thesis outlines several crucial elements of the concept of 'recognition without violence' which cinema is able to realize. Key words: Cinema; Concept of Recognition; Merleau-Ponty; Butler; Walter Benjamin L'objectif de ce mémoire consiste à examiner la problématique du potentiel émancipateur du cinéma au travers une analyse des idées des penseurs du 20ème siècle qui abordent la question du cinéma et celle de la reconnaissance mutuelle de l'homme par l'homme. Le travail est divisé en trois parties. Dans un premier temps, j'effectue une analyse du concept de reconnaissance développé par G.W.F. Hegel ainsi que l'évolution de ce concept dans les critiques et les appropriations de la part de Karl Marx, Alexander Kojève, Jean Paul Sartre, Franz Fanon et Judith Butler. C'est surtout le point d'arrivé de ce développement qui est importante pour ma recherche, à savoir la polémique de Judith Butler avec Sartre et Fanon. Butler proclame que le concept de reconnaissance qui se situe au niveau de la lutte des consciences présuppose une dimension plus fondamentale, à savoir la corporéité. Grâce au découvert de cette dimension elle conçoit une reconnaissance qui passe par l'art en évitant le passage par la violence. Dans un deuxième temps, j'abordel'analyse du cinéma effectuée par Walter Benjamin qui est inspirée par le concept classique de reconnaissance. Benjamin insiste en effet sur l'idée que la structure formelle du cinéma peut promouvoir une reconnaissance universelle des hommes. Néanmoins, au niveau du contenu,... Available in a digital repository NRGL
noTitle

This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of ...

Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
Univerzita Karlova, 2017

Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka
Jelínek, Martin; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Hájková, Vanda
2017 - Czech
TITLE: Work with offenders and victims of crime in the agenda of a probation worker AUTHOR: Mgr. Martin Jelínek DEPARTMENT: Faculty of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRACT: The thesis presents the agenda of the Probation and Mediation Service and it's approach to offenders and victims of crime in the agenda of probation workers. It focuses on the area of re-offending and the possibility of reducing reoffending through appropriate follow-up services for conditionally released persons with probation supervision. The thesis analyses the problems resulting in the unsuccessful reconciliation of persons released from prison, in accordance with the aim of the thesis based on combined research (respondents were all probation workers in the Czech republic), as well as proposing possibilities for further development of work with conditionally released persons with probation supervision, and suggests systematic measures that could reduce the risk and rate of re-offending. These measures relate to the areas of dependency, employment, and education. KEYWORDS: Probation, mediation, imprisonment, re-offending, resocialisation, conditional release NÁZEV: Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka AUTOR: Mgr. Martin Jelínek KATEDRA Pedagogická fakulta ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRAKT: Disertační práce představuje agendu Probační a mediační služby a přístup k pachatelům a obětem trestných činů v agendě probačních pracovníků. Zaměřuje se na oblast recidivy a možnosti snížení recidivy prostřednictvím vhodných navazujících služeb u podmíněně propuštěných osob s uloženým dohledem probačního pracovníka. Práce analyzuje bariéry vedoucí k neúspěšné resocializaci a sociální okluzi osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody. V souladu s cílem práce pak na základě kombinovaného výzkumu, jehož respondenty byli všichni probační pracovníci v České republice, navrhuje možnosti dalšího rozvoje práce s podmíněně propuštěnými osobami s uloženým dohledem probačního pracovníka a navrhuje systémová opatření, která by u této cílové skupiny mohla snížit riziko a míru recidivy a výskyt sociální exkluze. Tato opatření se týkají zejména oblasti závislostí, zaměstnávání a v neposlední řadě vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: probace, mediace, trest odnětí svobody, recidiva, resocializace, podmíněné propuštění Keywords: probace; mediace; trest odnětí svobody; recidiva; resocializace; podmíněné propuštění; probation; mediation; imprisonment; re-offending; resocialisation; conditional release Available in a digital repository NRGL
Práce s pachateli a oběťmi trestných činů v agendě probačního pracovníka

TITLE: Work with offenders and victims of crime in the agenda of a probation worker AUTHOR: Mgr. Martin Jelínek DEPARTMENT: Faculty of Education SUPERVISOR: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. ABSTRACT: ...

Jelínek, Martin; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Hájková, Vanda
Univerzita Karlova, 2017

Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Vaněk, Jiří; Mayer Jr., Otto; Rokyta, Richard; Vítovec, Jiří
2017 - Czech
SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, Pilsen, Czech Republic ABSTRACT It is evident that cerebrovascular disease including ischemic stroke belongs to the most common cause of disability or death in the world population. Secondary prevention in poststroke patiens can lead to reduce risk of recurrence or extend lifetime like in coronary heart disease (CHD). The principles of secondary prevention are well implemented in population with CHD, but the situation in poststroke patients is quite different. The assesment of secondary prevention in poststroke patiens and a comparison with patient with CHD was selected for a goal of this study. The study population consisted of Czech patients examined in the framework of well-defined surveys in patients after their first ischemic stroke. Patients represented pooled Czech samples of the project EUROASPIRE Stroke Modul or Stroke Survey in 2007 and in 2013. Better results in acute care were detected. Admissions in stroke unit in 2013 were realized more often than 2007 and fibrinolisis was aplicated more frequently too. On the contrary, arterial hypertension wasn't controlled better than the general population of... ÚROVEŇ SEKUNDÁRNÍ PREVENCE A PROGNÓZA PACIENTŮ PO ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ MUDR. JIŘÍ VANĚK ABSTRAKT Ischemická cévní mozková příhoda (iCMP) je jednou z nejčastějších příčin invalidity a mortality v celosvětovém měřítku a sekundární prevence, která je postavená na obdobných základech jako u ischemické choroby srdeční (ICHS), dokáže být účinným nástrojem vedoucím ke snížení rekurence iCMP i celkové mortality. Zatímco v sekundární prevenci ICHS je již delší dobu stanoven pevný systém dispenzarizace pacienta s důrazem na komplexní ovlivnění rizikových faktorů, v oblasti sekundární prevence iCMP není adekvátní péče zatím plně implementována do reálné praxe. Cílem naší práce bylo komplexní zhodnocení současného stavu sekundární prevence u pacientů po iCMP, její srovnání s populací s ICHS a analýza některých nekonvenčních rizikových faktorů. V českém souboru mezinárodních multicentrických průzkumů projektu EUROASPIRE Stroke Modul či Stroke Survey zahrnujících pacienty po iCMP vyšetřené v roce 2007 až 2013 jsme zjistili, že v iniciální fázi došlo k významnému zvýšení podílu pacientů, kteří byli přijati ke specializované neurologické léčbě na iktovou jednotku, včetně zvýšení počtu podání systémové fibrinolýzy. V sekundární péči však není situace zdaleka tak příznivá. Kontrola hypertenze, jednoho z... Available in a digital repository NRGL
Úroveň sekundární prevence a prognóza pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

SECONDARY PREVENTION PRACTICE AND PROGNOSIS OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE JIŘÍ VANĚK, M.D. 2nd Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Charles University and University Hospital, ...

Vaněk, Jiří; Mayer Jr., Otto; Rokyta, Richard; Vítovec, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Nové přístupy léčby u pacientů s TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií
Starková, Júlia
2017 - Czech
Leukemia accounts for about 1/3 of all cancers in children. Treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) has made great advance in recent years, whereby 98% of all treated children are currently in complete remission and more than 80% of them are fully treated. Unfortunately remaining 15-20% of children still relapse. The specific group of ALL consists of patients with the TEL/AML1 fusion gene resulting from translocation t (12; 21) (p13; q22) and is present in approximately 25% of patients with B-precursor ALL. This translocation is considered to be a favorable prognostic feature, a rapid response to the initial treatment and increased sensitivity to the cytotoxic agent commonly used in therapy, L-Asparaginase (L-Asp). In the dissertation thesis we focused on the study of current therapy and potential targeted approach. In the first part we tried to clarify the mechanism of L-Asp effect in this genotypically defined ALL subgroup. The main effect of L-Asp lies in the depletion of asparagine and glutamine in the serum of patients. The anti-leukemic effect is associated with a lower level of asparagine synthetase enzyme (ASNS) specifically in leukemic cells. Previous work has shown the relationship between lower sensitivity of L-Asp and higher ASNS in leukemic cells. However, our results of monitoring the... Leukémie tvoří asi 1/3 všech nádorových onemocnění u dětí. Léčba akutní lymfoblastické leukémie (ALL) v posledních letech dosáhla velkých pokroků, na základě které se v současnosti do kompletní remise dostane 98% všech léčených dětí a víc než 80% v ní zůstává. Zbylých 15-20% dětí však recidivuje. Specifickou skupinu ALL tvoří pacienti s fúzním genem TEL-AML1, která vzniká z translokace t(12;21)(p13;q22) a je přítomna přibližně u 25% pacientů s B-prekurzorovou ALL. Tato translokace je považována za příznivý prognostický znak, u těchto dětí pozorována rychlá odpověď na iniciální léčbu a zvýšená citlivost na cytostatikum běžně používané v terapii, L-Asparaginázu (L-Asp). Dizertační práce byla zaměřena na studium současné terapie a potenciálnímu cílenému přístupu. V první části jsme se snažili objasnit mechanizmus účinku L-Asp u této genotypicky definované podskupiny ALL. Hlavní účinek L-Asp spočívá v depleci asparaginu a glutaminu v sére pacientů. Anti-leukemický účinek je spojený s nižší hladinou enzymu asparagin synthetázy (ASNS) specificky v leukemických buňkách. Předchozí práce ukázali vztah mezi nižší citlivostí L-Asp a vyšší hladinou ASNS v leukemických buňkách. Naše výsledky sledování dynamiky exprese AsnS v různých buněčných liniích tento vztah však nepotvrdily. Dále jsme prokázali prodloužený účinek... Available in a digital repository NRGL
Nové přístupy léčby u pacientů s TEL/AML1 pozitivní akutní lymfoblastickou leukémií

Leukemia accounts for about 1/3 of all cancers in children. Treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL) has made great advance in recent years, whereby 98% of all treated children are currently in ...

Starková, Júlia
Univerzita Karlova, 2017

Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci
Kolářová, Barbora; Janura, Miroslav; Véle, František
2017 - Czech
ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with respect to cause of amputation, prosthesis alignment and prosthetic usage duration by means of dynamic computed posturography (NeuroCom® ). A total of 44 volunteers participated in our study (14 transtibial amputees due to trauma, 13 vascular transtibial amputees and 17 healthy subjects). Our results suggest, that transtibial amputees due to trauma have more similar posture behaviour with healthy subjects in compare to vascular amputees. Transtibial amputees due to trauma are able to effectively coordinate voluntary inclination of body on the side of amputated leg. Also the older traumatic amputees were, the worse they could control their posture - same as healthy subjects. Despite the fact that traumatic amputees were able to voluntary coordinate posture even on the side of amputated leg, within automatic posture reactions (on platform translations) they bore more weight on their non-amputated leg. In vascular amputees this tendency was not present. Tested prosthetic alignments didn't have significant influence on the posture control in transtibial amputees. Keywords: Lower limb amputation, posture control,... POSOUZENÍ VLIVU VYBRANÝCH ASPEKTŮ NA POSTURÁLNÍ KONTROLU U JEDINCŮ PO TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI Abstrakt Cílem práce bylo zhodnotit aspekty mimovolní (automatické) i volní kontroly pohybu u jedinců s transtibiální amputací s ohledem na příčinu amputace, nastavení protézy a protetického chodidla a dobu užívání protézy prostřednictvím dynamické počítačové posturografie (NeuroCom® ). Výzkumu se zúčastnilo celkem 44 probandů (14 transtibiálně amputovaných pro trauma, 13 transtibiálně amputovaných z vaskulární příčiny a 17 zdravých jedinců). Z výsledků vyplývá, že transtibiálně amputovaní pro trauma se ve srovnání s vaskulárně amputovanými v hodnocených aspektech posturální kontroly více blíží zdravým subjektům. Na rozdíl od vaskulárně amputovaných dokáží efektivně koordinovat inklinaci těla na stranu amputované dolní končetiny, podobně jako u zdravých se u nich se zvyšujícím věkem zhoršuje v určitých parametrech posturální kontrola. I přesto, že traumaticky amputovaní jsou schopni efektivní volní koordinace pohybů těla na stranu amputované dolní končetiny, v rámci posturálních automatizmů (při reakci na translaci plošiny) více zatěžují senzoricky i motoricky intaktní neamputovanou dolní končetinu. U vaskulárně amputovaných tato tendence nebyla zřejmá. Změna nastavení protézy a protetického chodidla nemá výraznější... Available in a digital repository NRGL
Posouzení vlivu vybraných aspektů na posturální kontrolu u jedinců po transtibiální amputaci

ASSESSMENT OF SELECTED ASPECTS OF POSTURAL CONTROL IN TRANSTIBIAL AMPUTEES Abstract The aim of our study was to evaluate aspects of automatic and voluntary posture control in transtibial amputees with ...

Kolářová, Barbora; Janura, Miroslav; Véle, František
Univerzita Karlova, 2017

Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů
Šichová, Kristýna
2017 - Czech
This Diploma Thesis presents results obtained by solution of two partial projects: a) Preparation of monomers from renewable sources using metathesis and tandem hydrogenation catalyzed with ruthenium compounds - project solved during my Erasmus stay at the Université de Rennes 1 in France; b) Preparation and properties of ,-bis(tpy)quarterthiophene oligomers carrying ionic side groups as oligomonomers for polyelectrolyte conjugated dynamers - project solved at the Department of Physical and Macromolecular Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague. Project a): Self-metathesis of 1,2-epoxyhex-5-ene (but-3-enyloxirane) and its cross-metathesis with methyl acrylate and acrylonitrile catalyzed with ruthenium compounds as well as tandem design of these metatheses and consecutive hydrogenation of their products by gaseous hydrogen have been optimized. The following influences have been studied and tuned: (i) type of the catalyst (Grubbs, Hoveyda, Zhan) and its concentration and method of dosing, (ii) concentration of reactants and additives, (iii) type of solvent, and (iv) reaction temperature. Reactions were monitored by the GC, GC and MS methods and the products were characterized by the NMR method. Methyl 6,7-epoxyheptanoate (methyl 5-oxiranylpentanoate) obtained by the tandem... Tato diplomová práce obsahuje výsledky získané řešením dvou dílčích projektů: a) Příprava monomerů z obnovitelných surovin pomocí metathesí a následných tandemových hydrogenací katalyzovaných rutheniovými katalyzátory - projekt řešený během zahraniční Erasmus stáže na Université de Rennes 1 ve Francii; b) Příprava a vlastnosti ,-bis(tpy)kvaterthiofenových oligomerů s iontovými bočními skupinami - oligomonomerů pro polyelektrolytové konjugované dynamery - projekt řešený na KFMCH PřF UK v Praze. Projekt a): Byly optimalizovány homometathese 1,2-epoxyhex-5-enu (but-3-enyloxiranu) a jeho kometathese s methylakrylátem a akrylonitrilem katalyzované rutheniovými katalyzátory a jejich provedení v tandemu s následnou hydrogenací metathesních produktů plynným vodíkem. Byly prostudovány vlivy typu katalyzátoru (Grubbs, Hoveyda, Zhan) a jeho koncentrace a způsobu dávkování, reakční teploty, rozpouštědla a koncentrací reaktantů a aditiv. Reakce byly monitorovány metodami GC a GC-MS a jejich produkty charakterizovány metodou NMR. Methyl 6,7-epoxyheptanoát (methyl 5-oxiranylpentanoát) získaný tandemovou kometathesí a hydrogenací methylakrylátu a 1,2-epoxyhex-5-enu byl nukleofilním otevřením oxiranového cyklu kvantitativně transformován na methyl estery substituovaných heptanových kyselin: 6,7-dihydroxy- (vodou,... Keywords: metathese; ruthenium; katalýza; epoxid; hydrogenace; funkcionalizace; supramolekulární polymer; dynamer; terpyridin; polyelektrolyt; kvarterní sůl; metathesis; ruthenuim; catalysis; epoxide; hydrogenation; functionalization; supramolecular polymer; dynamer; terpyridine; polyelectrolyte; quaternary salt Available in a digital repository NRGL
Příprava a vlastnosti stavebních bloků speciálních polymerů

This Diploma Thesis presents results obtained by solution of two partial projects: a) Preparation of monomers from renewable sources using metathesis and tandem hydrogenation catalyzed with ruthenium ...

Šichová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2017

Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou
Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
2017 - English
The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and is therefore subject to never­ending compromises between accuracy and computational cost. The present thesis offers an improvement to the existing broadband radiation scheme by revising its critical components - gaseous transmissions, cloud optical properties, and calculation of internal longwave exchanges. The accuracy of the full­spectrum broadband approach is thus raised to the level required for the short range numerical weather forecast. The intermittent update of broadband gaseous transmissions is introduced as a new component, reducing computational cost while preserving the full cloud­radiation interaction. The scalability of longwave computations is ensured by adopting the net exchanged rate decomposition with bracketing, improved by an intermittently applied self­learning algorithm determining the interpolation weights. It has been demonstrated that under conditions of operational weather forecasting, this developed scheme is fully competitive with the mainstream approach, due to the improved error balance between the... Parametrizácia radiačného prenosu je kľúčovou a zároveň výpočtovo vysoko náročnou súčasťou predpovedných modelov počasia a modelov všeobecnej cirkulácie. Z tohto dôvodu je predmetom nikdy nekončiacich kompromisov medzi cenou a presnosťou výpočtov. Predkladaná práca vylepšuje existujúcu širokopásmovú radiačnú schému revidovaním jej kritických častí - plynových transmisií, optických vlastností oblačnosti a interných dlhovlnných výmen. Presnosť širokopásmového prístupu aplikovaného na celé spektrum je zvýšená na úroveň potrebnú pre krátkodobú predpoveď počasia. Ako nový prvok je zavedená prerušovaná aktualizácia širokopásmových plynových transmisií, znižujúca cenu výpočtov pri zachovaní plnej interakcie medzi oblačnosťou a žiarením. Škálovateľnosť dlhovlnných výpočtov je zabezpečená pomocou rozkladu celkových výmen s využitím tzv. orámovania, vylepšeného o prerušovane aplikovaný samoučiaci algoritmus na výpočet interpolačných váh. V podmienkach operatívnej predpovede počasia je vyvinutá schéma plne porovnateľná s prevládajúcim prístupom, vďaka lepšie vyváženým chybám pochádzajúcim z radiačnej schémy samotnej a zo selektívnej aktualizácie optických vlastností. Keywords: radiačný prenos v atmosfére; cena voči presnosti; širokopásmový prístup; prerušovaná aktualizácia; vyváženosť chýb; atmospheric radiative transfer; cost versus accuracy; broadband approach; intermittent update; error balance Available in a digital repository NRGL
Širokospektrálna radiačná schéma plne interagujúca s oblačnosťou

The parameterization of radiative transfer is a part of numerical weather prediction and general circulation models that is both essential and computationally very expensive, and ...

Mašek, Ján; Brožková, Radmila; Bednář, Jan; Kubátová, Brankica
Univerzita Karlova, 2017

Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě
Fousová, Petra
2017 - English
The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), xenobiotic-metabolising phase I enzymes of biotransformation that are involved in the activation and detoxification of food-derived carcinogens. Inhibition of CYP activities by flavonoids has been extensively studied because of their potential use as agents blocking the initiation stage of carcinogenesis. On the other hand, flavonoids have been shown to enhance the activation of carcinogens and/or influence their metabolism via induction of specific CYPs. In the first part of this study, flavonoids dihydromyricetin and α-napthoflavone were explored for their possible effects on CYP1A1 expression and activity when administered in combination with carcinogen benzo[a]pyrene (BaP). For this purpose, liver, small intestine and colon microsomal fractions were isolated from treated rats and induction of CYP1A1 was evaluated by immunodetection and EROD activity measurements. In liver and small intestine, all combinations of BaP and flavonoids led to strong induction of CYP1A1 expression. Moreover, the CYP1A1 protein levels were almost identical to levels observed when the rats were treated with BaP alone. However, in comparison... Užívání potravních doplňků, a to především flavonoidů, může předcházet vzniku mnoha civilizačních chorob. Flavonoidy jsou schopné modulovat aktivitu cytochromů P450 (CYPs), enzymů podílejících se na první fázi metaboslismu cizorodých látek (xenobiotik), a tak ovlivňovat aktivaci a detoxikaci potravních karcinogenů. Inhibice aktivity těchto enzymů flavonoidy je intenzivně studována především z hlediska jejich využití při potlačení iniciační fáze během vzniku rakoviny. Na druhou stranu bylo také prokázáno, že flavonoidy mohou karcinogeny aktivovat, a to právě prostřednictvím jejich indukčního efektu na cytochromy P450. V první části této diplomové práce byl studován účinek flavonoidů dihydromyricetinu a α-napthoflavonu na aktivitu a expresi CYP1A1, a to buď v kombinaci s karcinogenem benzo[a]pyrenem (BaP) nebo samostatně. Za tímto účelem byly izolovány mikrosomální frakce z premedikovaných potkaních jater, tenkého a tlustého střeva, ve kterých byla následně stanovena indukce CYP1A1 použitím metody "Western blot" a bylo provedeno měření specifické aktivity cytochromů P450. V případech, kdy byl flavonoid podáván společně s BaP, docházelo v mikrosomech jater a tenkého střeva k silné indukci exprese CYP1A1. Množství detekovaného CYP1A1 proteinu bylo navíc téměř identické jako v případech, kdy byli... Keywords: metabolismus; střevní mikrosomy; játra; inhibice; metabolism; small intestine microsomes; liver; inhibition Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných potravních doplňků na metabolismus karcinogenů přítomných v potravě

The consumption of dietary supplements such as flavonoids may reduce risk of many civilization diseases. Flavonoids are able to modulate the activity of cytochromes P450 (CYPs), ...

Fousová, Petra
Univerzita Karlova, 2017

Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách
Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin; Ambrožová, Jana; Dolejš, Petr
2017 - Czech
Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and consequently the removal efficacy of COM depends on the individual species, the thesis compares algal organic matter (AOM) derived from four common phytoplankton species: green alga Chlamydomonas geitleri, diatom Fragilaria crotonensis, and cyanobacteria Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima. To evaluate the differences between extracellular and cellular organic matter, we monitored the growth of those organisms and compared AOM obtained at different growth phases. As COM is not only difficult to coagulate, but also hinders the coagulation of other substances, the thesis investigates the effect of simultaneous coagulation of COM with other impurities present in surface waters: kaolin, humic substances (HS) or cyanobacterial cells of M. tenuissima. Coagulation behaviour was studied by the jar tests performed with single components and their mixtures with and without a coagulant (ferric or aluminium sulphate). Special emphasis was paid to proteinaceous COM of M. aeruginosa; to enhance the removability of proteinaceous matter we implemented pre-oxidation. Coagulation effectively removed turbidity (up to 99%) either of clay or... Úprava pitné vody se potýká s výskytem fytoplanktonu zejména ve fázi jeho odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM - Cellular Organic Matter). Vzhledem k druhové závislosti charakteru COM a tedy i účinnosti jejich odstranění, tato práce srovnává organické látky, tzv. Algal Organic Matter (AOM), produkované čtyřmi běžně se vyskytujícími druhy fytoplanktonu: zelenými řasami Chlamydomonas geitleri, rozsivkami Fragilaria crotonensis a sinicemi Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima. Odlišnost extracelulární a celulární frakce byla hodnocena monitoringem růstu a srovnáním AOM získaných v různých fázích rozvoje fytoplanktonu. Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ztěžují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, práce zkoumá vliv souběžné koagulace COM a dalších látek přítomných v povrchových vodách: kaolinu, huminových látek (HL) a buněk M. tenuissima. Průběh koagulace byl studován pomocí sklenicových zkoušek s jednotlivými komponenty i jejich směsi za přítomnosti koagulantu (síran hlinitý či železitý) či bez něj. Důraz byl kladen na proteinovou složku COM M. aeruginosa. S cílem zvýšit odstranitelnost proteinových COM byla zařazena preoxidace. Koagulace odstranila s až 99% účinností zákal jílového i organického... Keywords: Koagulace; organické látky produkované fytoplanktonem; úprava pitné vody; Algal organic matter; coagulation; drinking water treatment Available in a digital repository NRGL
Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci dalších znečišťujících příměsí přítomných v povrchových vodách

Drinking water treatment is facing an adverse impact of algae especially when they extensively decay and release cellular organic matter (COM). As the character and consequently the removal efficacy ...

Barešová, Magdalena; Pivokonský, Martin; Ambrožová, Jana; Dolejš, Petr
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases