Number of found documents: 584634
Published from to

Příprava stavby při realizaci zakázky
Konvalinka Adam; Janeček Pavel; Klouda Lukáš
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o stavebním oboru, které jsou pro povolání přípraváře nezbytné. V praktické části bude probrán konkrétní druh stavby a princip fungování přípraváře v dodavatelské firmě. Bude probíhat výběrové řízení subdodavatelských firem a výběr alternativních výrobků, které umožní úspěšné dokončení projektu, jak po stránce termínové, tak finanční.The diploma thesis deals with the realization of the construction from the point of view of the general contractor of the building. In the theoretical part will be discussed general contractual relations, economic-technical and other information about the construction branch, which are necessary for the profession of preparation technique. In the practical part will be discussed the concrete type of construction and the principle of functioning preparation of construction in the supplier company. There will be a selection of subcontracting companies and a selection of alternative products that will allow successful completion of the project, both in term and in financial terms. Keywords: Příprava,výběrové řízení,realizovaná stavební zakázka; Preparation,tender,construction contract Available in digital repository of ČVUT.
Příprava stavby při realizaci zakázky

Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o ...

Konvalinka Adam; Janeček Pavel; Klouda Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Specifika vzduchotechnických rozvodů
Pospíchal Václav; Hatoň Jaroslav; Košťák Tomáš
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného získávání tepla s důrazem na praktické poruchy výměníků a jejich ochrany. Autor řeší prostorovou strukturu VZT strojovny, uvádí návrh VZT strojovny vztaženou k reálnému objektu, kde aplikuje popsané náležitosti VZT strojoven.The core of the diploma thesis lies in the proposal and installation of AC engine rooms for forced air ventilation. The author deals with the most up to date legislation concerning the AC units, details the problematics regarding reversed heat acquisition with focus on practical exchanger malfunctions and their protection. The author addresses the space structure of the AC engine room and lists the proposal of the AC engine room touching real premises. He then applies the described prerequisites of the AC engine rooms on those real premises. Keywords: Vzduchotechnika,Návrh VZT strojovny,Realizace VZT,Nucené větrání; Air-conditioning,Proposal of the AC engine room,AC implementation,Forced ventilation Available in digital repository of ČVUT.
Specifika vzduchotechnických rozvodů

Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného ...

Pospíchal Václav; Hatoň Jaroslav; Košťák Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech.
Záleská Martina; Pivák Adam; Jankovský Ondřej
2018 - Czech
Tato práce je zaměřena na využití odpadních plastů. Produkce plastů každým rokem narůstá a s ní také množství plastového odpadu. Některé odpadní plasty se recyklují pouze v malé míře. Takovým plastem je také expandovaný polypropylen (EPP). Cílem bylo vyrobit kompozitní materiál s odpadním plastovým plnivem, použitelný jako prefabrikovaný panel nebo podlaha s tepelně izolačními vlastnostmi. Jako pojivo byla vybrána hořečnatá maltovina, která je schopna pojmout vyšší množství plniva než běžný beton. Také zatěžuje méně životní prostředí. Experimentálně byly vyrobeny kompozity obsahující 150 % náhradu písku plnivem z odpadního EPP. Měřeny byly základní charakteristiky, pevnostní, tepelně-technické a vlhkostní vlastnosti s vlivem hydrofobizace.This work is focused on use of waste plastics. Production of plastics rises every year and so production of waste plastics. Some waste plastics are recycled only in small quantities. Expanded polypropylene (EPP) is such plastic material. The aim of this work was to manufacture composite material containing waste plastics as filler. Composite material can be used as precast panels or flooring with thermal insulating properties. As binder was chosen magnesium oxychloride cement (MOC). MOC can incorporate higher quantity of filler than concrete. MOC is also less harmful to environment. As an experiment, composites containing 150 % replacement of sand with waste EPP filler. Basic characteristics, strength properties, thermal insulating properties, water resistance and influence of hydrophobization were measured Keywords: hořečnatá maltovina,odpadní plast,tepelná izolace,expandovaný polypropylen; magnesium oxychloride cement,plastic waste,thermal insulation,expanded polypropylene Available in digital repository of ČVUT.
Využití odpadních plastů v tepelně izolačních kompozitech.

Tato práce je zaměřena na využití odpadních plastů. Produkce plastů každým rokem narůstá a s ní také množství plastového odpadu. Některé odpadní plasty se recyklují pouze v malé míře. Takovým plastem ...

Záleská Martina; Pivák Adam; Jankovský Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mateřská škola
Šilarová Šárka; Čtveráček Jiří; Kudrna Valdemar
2018 - Czech
Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. Rozšiřující část řeší v návaznosti na fasádu stínící techniku včetně detailů osazení stínících prvků. Dále byly podrobněji řešeny skladby podlah a střechy, které byly posouzeny pomocí programu Teplo 2014 EDU.The goal of my bachelor's thesis was to prepare a project documentation of a kindergarten for a building permit according to an assigned architectural study. The façade was addressed in the detail requested for the construction documentation. In the extended part, shading devices are addressed in relation to the façade, including details of the devices' fixation. Furthermore, the composition of both the floors and the roof was addressed in greater detail, using the programme Teplo 2014 EDU. Keywords: Mateřská škola,tepelně technické vlastnosti,stínící technika,projektová dokumentace; Kindergarten,thermal properties,shading devices,project documentation Available in digital repository of ČVUT.
Mateřská škola

Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. ...

Šilarová Šárka; Čtveráček Jiří; Kudrna Valdemar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Zykan Radek; Csóka Martin; Pešková Zuzana
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze- Malvazinky, v blízkosti usedlosti Šalamounka. Potenciál vybrané lokality zvyšuje nejen údolí s přímým výhledem na pražské Košíře, ale i vhodná orientace parcely na jihozápad. Při pohledu z opačné strany údolí je pozemek součástí významných panoramatických pohledů dané lokality. Samotný návrh rodinného domu vychází především z velké svažitosti pozemku, který je ze severu ohraničen lesem a ze západní stany rozsáhlým údolím. Vzhledem k výhledovým poměrům směrem do údolí je orientace domu jasně definována na západ, jihozápad a jih. Vzdálenosti domu od hranice pozemku jsou uzpůsobeny možnostem již zmiňovaného svahu. Koncept reaguje jak na svažitost pozemku, tak na architektonické řešení vzdáleného sousedního domu.The subject of the bachelor's thesis is a design of a family house in Prague - Malvazinky in a vicinity of a homestead Šalamounka. The potential of the selected locality is increased not only by the valley with a direct view to Prague's Košíře but also by the suitable orientation of the lot to southwest. The view from the opposite side of the valley incorporates the landside into the surrounding panorama. The design itself is based mainly on the sloped land which is bounded by a forest from the north and by an extensive valley from the west. From the perspective of the valley the orientation of the house is clearly defined to the west, southwest and south. The distance of the house from the frontiers is adapted to the possibilities of mentioned slope. The concept respond both to the sloped land and the architectural solution of the distant adjacent house. Keywords: Rodinný dům,Architektura,Projekt,Bakalářská práce; Family house,Architecture,Project Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze- Malvazinky, v blízkosti usedlosti Šalamounka. Potenciál vybrané lokality zvyšuje nejen údolí s přímým výhledem na pražské Košíře, ale i ...

Zykan Radek; Csóka Martin; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně energetická a environmentální optimalizace bytového domu s využitím BIM
Růžička Jan; Denk Jakub; Veselka Jakub
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce je na teoretické úrovni vyhodnotit vliv konstrukčního a materiálového řešení na energetické chování budovy a na dopad stavby na životní prostředí. Dále je záměrem konstrukční řešení v těchto dvou zaměřeních optimalizovat. Pro modelový příklad bytového domu jsou navrženy varianty konstrukčních systémů. Referenční variantou je železobetonový monolitický stěnový konstrukční systém, jako zástupce v současnosti často používaného konstrukčního systému bytových domů v ČR. S touto variantou jsou porovnávány tři základní konstrukční systémy dřevostaveb: lehký sloupkový systém, masivní skeletový systém a stěnový systém z CLT panelů. K jednotlivým variantám je vytvořen BIM model za účelem návrhu konstrukčních systémů v prostorových souvislostech. Z 3D modelu jsou odvozeny detaily pro stavebně energetickou optimalizaci a dále výkazy výměr použité při environmentálním vyhodnocení a optimalizaci. U klíčových detailů každé varianty je stanoven lineární činitel prostupu tepla a vyhodnocen vliv detailů na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy a měrnou potřebu tepla na vytápění. Následně je provedena stavebně energetická optimalizace se zaměřením na detail atiky a soklu. Varianty konstrukčních systémů jsou vyhodnoceny pomocí některých environmentálních parametrů použitých stavebních materiálů. K hodnocení jsou dále použita vybraná kritéria nástroje SBToolCZ. Jako nejpříznivější varianta je vyhodnocen dřevěný masivní skeletový systém. Ten je dále optimalizován s cílem zjistit možnou míru snížení dopadu na životní prostředí.The objective of the bachelor thesis is a theoretical assessment of the influence of a structural and material design on energetic functioning of a building and its environmental impact. Another aim is to optimize these two aspects of the structural and material design. Several structural variants are designed for an example of an apartment building. The cast-in-place reinforced concrete wall structural system, representing the solution commonly used on apartment building structures in the Czech Republic, is the reference variant. This variant is compared to three basic timber structural systems: timber frame system, heavy timber skeleton frame and CLT panel wall system. A Building Information Model is created for each variant for the purpose of drafting of structural design in spatial context. Construction details, further used for energy optimization, are derived from 3D model. Further a bill of quantities used for environmental assessment and optimization is also derived from BIM. The linear thermal transmittance is calculated for substantial construction details. Also the influence on mean thermal transmittance of the building and on specific energy need for heating is assessed. Subsequently the energy optimization with focus on the details of the parapet wall and plinth is applied. The variants of structural systems are assessed using some environmental characteristics of construction materials. The assessment further continues with selected criteria from SBToolCZ assessment tool. The best variant, heavy timber skeleton frame, is further optimized with the aim to determine the potential extent of reducing the environmental impact of a building. Keywords: BIM,bytový dům,dřevěná konstrukce,obálka budovy,stavebně energetická optimalizace,dopad stavby na životní prostředí,environmentální optimalizace; BIM,apartment building,timber structure,building envelope,energy optimization,environmental impact of a building,environmental optimization Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně energetická a environmentální optimalizace bytového domu s využitím BIM

Cílem bakalářské práce je na teoretické úrovni vyhodnotit vliv konstrukčního a materiálového řešení na energetické chování budovy a na dopad stavby na životní prostředí. Dále je záměrem konstrukční ...

Růžička Jan; Denk Jakub; Veselka Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Šmolík Michal; Fišerová Kateřina; Pustějovský Jan
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze - Košířích. Zadaný pozemek se nachází na konci rovinatého návrší a svažuje se do zalesněného údolí ve tvaru podkovy. Předností lokality je otevřený výhled na jihozápad rámovaný protějším svahem Vidoule a Šmukýřky. Jedná se o původní viniční oblast, v okolí jsou rozesety bývalé viniční a hospodářské usedlosti. Jednou z nich je i usedlost Šalamounka nacházející se v sousedství pozemku. Koncept návrhu je určen umístěním pozemku ve svažitém terénu. Jednoduchý nízký objem domu je zasazen do svahu při východním kraji pozemku. Díky své poloze umožní výhledy do údolí svým obyvatelům a zároveň zachová cenný průhled v ose ulice, kterou urbanisticky ukončí. Tato konfigurace umožnila využití skryté spodní části pozemku pro soukromí zahrady. Návrh je rozšířen o koncepci celého údolí. Ta se zabývá obnovením vinic, zřízení veřejných ovocných sadů a luk na úbočích svahů, doplněných o viniční dům. Cílem je zpřístupnění lokality, obnovení jejího charakteru a celková aktivace území.The subject of this bachelor thesis is to desing a detached house in Prague - Košíře. Selected plot is located on the edge of a flat plateau and slants into a forested valley in a horseshoe shape. The main advantage of the location is an open southwest view to opposite hills Vidoule and Šmukýřka. There are many former winery estates located in this originally winemaking area, one of them is Šalamounka estate neighbouring the selected plot. The concept of the desing is largely determined by the sloping area of the plot. A simple low form of the house is sunken into the slope by the estern edge of the plot. Due to its position the house enables valley views to its residents while preserving valuable perspective along an axis of the street and closing it. This configuration also enabled to utilize a hidden western part of the plot for a private garden. The design is developed by a general conception of the whole valley. It involves reinstatement of vineyards, establishment of orchards and meadows on the slopes and a draft of a winery. The goal of this initiative is to enable a better access through the area, enliven it and renew its character. Keywords: rodinný dům,architektonická studie,bakalářská práce,architektura,Praha-Košíře,Šalamounka; family house,architectural study,bachelor thesis,architecture,Prague-Košíře,Šalamounka Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze - Košířích. Zadaný pozemek se nachází na konci rovinatého návrší a svažuje se do zalesněného údolí ve tvaru podkovy. Předností lokality je ...

Šmolík Michal; Fišerová Kateřina; Pustějovský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh nosné konstrukce Vily Zapova
Štefan Radek; Jasanská Kamila; Sura Josef
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu nosné konstrukce Vily Zapova podle architektonicko-stavebních podkladů. V bakalářské práci je řešeno předběžné ověření stability objektu, podrobný návrh nosné konstrukce vybraných částí a koncepce založení stavby dle platných norem ČSN EN. Práce je hlavně zaměřena na statický návrh vylehčené stropní desky druhého nadzemního podlaží. K výpočtu a posouzení nosné konstrukce byl vytvořen 3D model v programu Scia Engineer.The target of bachelor thesis is based on desing of load-bearing structure of the building Villa Zapova. The thesis includes verification of stability, design of bearing constructions in specified parts of building and the solution of building foundations according to Czech standarts, ČSN EN. The main theme of thesis is static desing of lightweight ceiling slab in the second floor. The 3D model of construction for analysis and assesment is done in structural analysis program Scia Engineer. Keywords: betonové konstrukce,navrhování,vyztužování,vylehčená stropní deska,3D model; concrete structure,design,reinforcement,liqhtweight ceiling slab,3D model Available in digital repository of ČVUT.
Návrh nosné konstrukce Vily Zapova

Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu nosné konstrukce Vily Zapova podle architektonicko-stavebních podkladů. V bakalářské práci je řešeno předběžné ověření stability objektu, podrobný návrh ...

Štefan Radek; Jasanská Kamila; Sura Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch
Kříž Karel; Fial Tomáš; Stránský David
2018 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes odvodnění ploch po nakládání se srážkovou vodou. Na základě literární rešerše tato práce zpřehledňuje problematiku srážkových vod v urbanizovaných oblastech. Podrobněji je popsáno vsakování a retence srážkové vody, které jsou upřednostňovány legislativou.The bachelor thesis focuses on the issue of precipitation water discharge from local roads, lay-by and parking areas. It gradually describes the overall process from the rain fall, over the drainage of the areas to handling rainwater. Based on a literary research, this paper clarifies the issue of rainwater in urbanized areas. The absorption and retention of precipitation water, both preferred by legislation, are described in more detail. Keywords: odvodnění,srážková voda,vsakování,retence,urbanizovaná plocha; drainage,precipitation water,absorption,retention,urbanized area Available in digital repository of ČVUT.
Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch

Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes ...

Kříž Karel; Fial Tomáš; Stránský David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Dřevěná lávka v Praze - Uhříněvsi
Dolejš Jakub; Čáp Miroslav; Jára Robert
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce byl návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklisty na místě stávající lávky sloužící pouze pro pěší dopravu. Nový návrh byl inspirován prohlídkou stávající konstrukce, která však není přizpůsobena k provozu cyklistické dopravy. Veškeré výpočty byly provedeny v programu SCIA Engineer.The major point of this bachelor work was design of new timber footbridge suitable for cycling and pedestrian traffic instead current old footbridge serving only pedestrians. New construction was isnpired by actual structure, which is not convenient for cycling. All calculations were executed in SCIA Engineer software. Keywords: Lávka pro pěší a cyklisty,výpočet,dřevěná konstrukce; Footbridge for cycling and pedestrian traffic,calculation,timber structure Available in digital repository of ČVUT.
Dřevěná lávka v Praze - Uhříněvsi

Předmětem bakalářské práce byl návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklisty na místě stávající lávky sloužící pouze pro pěší dopravu. Nový návrh byl inspirován prohlídkou stávající ...

Dolejš Jakub; Čáp Miroslav; Jára Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases