Number of found documents: 517096
Published from to

Energeticky efektivní Evropa. Zajištění dodávek energie ve Finsku.
Strang, Mira Inkeri; Kučerová, Irah; Parízek, Michal
2018 - English
This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the European Union (EU), it should consider reducing this dependence and moving towards a common energy policy as a key objective. The EU has struggled to project itself as a unified whole to the global community owing to the fragmented nature of its decision-making regarding the use and procurement of energy. This results in EU member states having bilateral energy relations with Russia. Energy policies differ depending on the member state, also the geographical location of a state plays a significant role. As energy consumption rapidly rises and climate change becomes increasingly evident, non-fossil sources of energy must be taken into use. The development of technology along with the use of renewable forms of energy will further facilitate the battle against climate change. In order for the EU to succeed in one of its major objectives becoming independent in energy matters, it requires to further increase the internal cooperation between member states and to develop an even further consistent energy strategy. With the combination of the chosen theories together with examining the collected research data... Keywords: Energetická bezpečnost Finsko; Rusko; Evropská unie; Energy security; Finland; Russia; The European Union Available in a digital repository NRGL
Energeticky efektivní Evropa. Zajištění dodávek energie ve Finsku.

This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the ...

Strang, Mira Inkeri; Kučerová, Irah; Parízek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Ruská kritika západního liberalismu za vlády Vladimira Putina
Frenzel, Stefanie; Franěk, Jakub; Ditrych, Ondřej
2018 - English
While most of the states have embraced capitalist market economy, liberal and democratic norms face resistance in large parts of the world. The \enquote{liberal West} under the leadership of the United States has to face critique of his democratization practices and alleged hypocrisy when dealing with the enforcement of its own norms. One of the loudest critics is Russia under President Vladimir Putin. The first objective of my thesis is to understand the rationale behind Russia's Foreign Policy because without that, no efficient and deescalating policies towards Russia can be developed. I do this by means of an ideological discourse analysis of some of the most famous of Putin's speeches. The concepts of the German philosopher Carl Schmitt serve as a frame for tracing the ideas expressed in the speeches of the Russian President. The analysis concludes that, at least rhetorically, democracy, trust, disarmament, freedom of speech, balance of power and the UN as universal institution have a central place for both the Western World and Russia. NATO expansion, U.S. intervention in the Middle East and, related to that, the alleged non--respect of sovereignty are the most dividing issues between Russia and the Western liberal democracies. It becomes clear that Russia has the impression that Western liberal... Keywords: Carl Schmitt; Russia; world order; liberalism; universalism Available in a digital repository NRGL
Ruská kritika západního liberalismu za vlády Vladimira Putina

While most of the states have embraced capitalist market economy, liberal and democratic norms face resistance in large parts of the world. The \enquote{liberal West} under the leadership of the ...

Frenzel, Stefanie; Franěk, Jakub; Ditrych, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy
Vélová, Adéla; Kaplan, Aleš; Feher, Jan
2018 - Czech
Title of the Bachelor's Thesis: Comparison of Physical Fitness in 8th Grade Primary School Pupils Attending Sports and Regular Classes Author: Adéla Vélová Thesis supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Aim of the Thesis: The aim of my thesis is to determine the physical fitness of pupils attending a sports class aimed at athletics and pupils attending a regular class with standard physical education. I concentrate on pupils in 8th grade of primary school (ages 13 to 14). The thesis compares data with the results obtained in a sports class at a different primary school 25 years ago. Methodology: The main method involves practical testing of pupils by UNIFITTEST (6-60) test battery composed of various motor tests. For the purpose of my Bachelor's thesis, I chose four motor tests - standing broad jump, repeated sit-ups in 60 seconds, 12-minute run and a 4x10m shuttle run. All the measured data are compared with UNIFITTEST standards for individual age categories. The thesis also contains a short questionnaire survey identifying the pupils' opinion on physical activity. Results: The pupils attending the sports class achieved better results in all four motor tests than the pupils going to the regular class. The pupils in the sports class mostly achieved above-average results; their worst ranking was... Název bakalářské práce: Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy Zpracovala: Adéla Vélová Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. Cíle práce: Cílem mé práce bylo zjistit úrovně zdatnosti žáků, kteří navštěvují sportovní třídu se zaměřením na atletickou přípravu a na třídu, která absolvuje pouze standardní hodiny tělesné výchovy. Jednalo se o žáky osmých tříd studujících na základní škole, konkrétně tedy o věkovou kategorii 13 a 14 let. Zjištěné výsledky byly zároveň komparovány s výsledky naměřenými před 25 lety u sportovní třídy na jiné základní škole. Metodika práce: Jako hlavní metodu jsem použila praktické testování žáků pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60). Pro bakalářskou práci jsem si vybrala z UNIFITTESTu čtyři motorické testy - skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po dobu 60 vteřin, vytrvalostní běh po dobu 12 minut a člunkový běh 4x10 metrů. Všechna naměřená data byla porovnána s normami UNIFITTESTu pro jednotlivé věkové kategorie. Součástí práce bylo krátké nestandardizované dotazníkové šetření, kde došlo ke zjištění názorů žáků na pohybové aktivity. Výsledky práce: Ve všech čtyřech motorických testech dosáhli jak žáci, tak i žákyně sportovní třídy lepších výsledků, než žáci a žákyně nesportovní třídy. Sportovní třída dosahovala ve... Keywords: testování; atletika; žáci; dívky; chlapci; sportovní třída; nesportovní třída; motorické testy; UNIFITTEST; skok daleký; leh-sed; člunkový běh 4x10 metrů; běh po dobu 12 minut; testing; athletics; pupils; girls; boys; sports class; regular class; motor tests; UNIFITTEST; broad jump; sit-up; shuttle run; Cooper 12-minute run Available in a digital repository NRGL
Srovnání zdatnosti žáků 8. třídy ZŠ v rámci sportovní a nesportovní třídy

Title of the Bachelor's Thesis: Comparison of Physical Fitness in 8th Grade Primary School Pupils Attending Sports and Regular Classes Author: Adéla Vélová Thesis supervisor: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. ...

Vélová, Adéla; Kaplan, Aleš; Feher, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského
Kaiprová, Sofie; Čermáková, Lucie; Janko, Jan
2018 - Czech
The work is a literary research on the theoretical and evolutionary concepts in botany in the Czech environment at the turn of the 19th and 20th century with a focus on the work of Josef Velenovský (1858-1949). The work maps the historical context of Velenovský's work, deals with the transformations of Velenovský's vision of evolution and the most interesting aspects of his theoretical thinking about biology. At the beginning he fully acknowledges Darwin's theory, in the late age he holds a completely contradictory theory. Key words: history of botany, Josef Velenovský, evolutionary theory, natural selection, altruism Abstakt Náplní práce je literární rešerše na téma teoretické a evoluční koncepty v botanice v českém prostředí v období přelomu 19. a 20. století se zaměřením na dílo Josefa Velenovského (1858-1949). Práce mapuje dobový kontext Velenovského díla, pojednává proměny Velenovského představ o evoluci a nejzajímavější aspekty jeho teoretických úvah týkajících se biologie. Na začátku Darwinovu teorii plně uznává, v pozdním věku zastává zcela protikladnou teorii. Klíčová slova: dějiny botaniky, Josef Velenovský, evoluční teorie, přírodní výběr, altruismus Keywords: dějiny botaniky; Josef Velenovský; evoluční teorie; přírodní výběr; altruismus; history of botany; Josef Velenovský; evolutionary theory; natural selection; altruism Available in a digital repository NRGL
Botanika v Čechách na přelomu 19. a 20. století: teoretické aspekty díla Josefa Velenovského

The work is a literary research on the theoretical and evolutionary concepts in botany in the Czech environment at the turn of the 19th and 20th century with a focus on the work of Josef Velenovský ...

Kaiprová, Sofie; Čermáková, Lucie; Janko, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Využití vyučovacích stylů v mateřské škole
Straková, Marie; Dvořáková, Hana; Vojtíková, Lenka
2018 - Czech
Keywords: Vyučovací styly; mateřská škola; předškolní děti; vyučování; pohybové aktivity; Teaching styles; kindergarten; preschool children; teaching; movement activities Available in a digital repository NRGL
Využití vyučovacích stylů v mateřské škole

Straková, Marie; Dvořáková, Hana; Vojtíková, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Numerická simulace turbuletního proudění
Bosch Calvo, Francisco Javier; Dolejší, Vít; Fürst, Jiří
2018 - English
A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some numerical examples of the application of the code will be provided. 1 Keywords: turbulentní proudění; nespojitá Galerkinova metoda; turbulence; discontinuous Galerkin method Available in a digital repository NRGL
Numerická simulace turbuletního proudění

A look into an implementation of turbulence model into the ADGFEM code for viscous flow. Discretization, theory background and development of the method will be carried during this thesis. Also some ...

Bosch Calvo, Francisco Javier; Dolejší, Vít; Fürst, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Testování výkonu LTE infrastruktury
Polanka, Martin; Tůma, Petr; Hnětynka, Petr
2018 - English
In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which manages an allocation of bandwidth for all user devices, therefore, it is a performance sen- sitive application. Yet there are no suitable smart traffic generators for such server and there is no comprehensive study of implementations. Based on the server provided by one of the major Czech telecommunication providers, the traffic generator for real scenarios and performance testing was designed and implemented. In addition, the statistics collection from the server was realized with the use of instrumentation. Both of these parts were put to- gether in the form of testing framework which was used for measurements of the designed test cases. The results from the measurement were evalu- ated and describe the behavior of the server in a real-life utilization and also under heavy load. Based on the evaluation, the provider can improve the server implementation and perform further analysis. The traffic generator can be extended to support more test cases and even reused by different telecommunication providers. 1 V posledních pár letech přišly na poli telekomunikačních sítí nové stan- dardy, které přinesly změny ve vnitřní architektuře a představily nové kom- ponenty. Jednou z nových komponent je i PCRF server, který zajišťuje alokaci šířky pásma pro veškeré uživatele v síti, díky čemuž jsou na něj kladeny vysoké výkonnostní nároky. Přesto pro tento server neexistují žádné chytré generátory provozu a nejsou dostupné žádné komplexní analýzy imple- mentací. Na základě serveru, který byl poskytnut předním českým teleko- munikačním poskytovatelem, byl navržen a implementován generátor pro testování reálných scénářů a výkonnostních testů. Kromě toho bylo re- alizováno sbírání statistických dat ze serveru pomocí instrumentace. Obě tyto části pak byly spojeny dohromady do podoby testovacího frameworku, který byl použit pro měření na navržených testovacích scénářích. Výsledky z měření byly vyhodnoceny a popisují chování serveru jak v každodenním scénáři, tak při velké zátěži. Na základě vyhodnocení testů může poskytova- tel vylepšit svoji implementaci a případně provést další analýzu. Generátor provozu pak může být rozšířen tak, aby podporoval více testovacích scénářů a může být... Keywords: LTE; VoLTE; PCRF; vyhodnocení výkonnosti; generování provozu; LTE; VoLTE; PCRF; performance testing; performance evaluation; traffic generation Available in a digital repository NRGL
Testování výkonu LTE infrastruktury

In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which ...

Polanka, Martin; Tůma, Petr; Hnětynka, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí
Kratochvílová Huclová, Petra; Kramperová, Veronika; Peslová, Eva
2018 - Czech
Title: Motivation of pregnant women to physical activities in the aquatic environment Subtitle: Physical acivity in pregnancy Goals: The purpose of this thesis is to examine motivational aspects of physical activities in aquatic environment regarding pregnant women - the reasons why they opt to try aqua fitness, their expectations, the influence of exercise on their health, their physical fitness and mental well-being. Methods: Practical part of the thesis was conducted by quantitative survey. Method of standardized questionnaire was used to obtain data. The questionnaire contained 18 questions - the answering was completely anonymous. The survey reached 43 pregnant women: it took place at swimming centres in Prague and Beroun. Data obtained from the survey was recorded in the tables and shown in the charts. The resulting data from the questionnaire was processed by SPSS 21 and MS Excel using the Pearson correlation coefficient. Results: The main reason for pregnant women to do aqua fitness is to maintain a general physical fitness. Pregnant women do not state health reasons as an incentive to start exercising in aquatic environment. Swimming and aqua fitness is also chosen with a respect to positive development of the child fetus and keeping mental well-being. Key words: Pregnancy, motivation,... Název: Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí Oblast: Pohybová aktivita u těhotných žen Cíle: Cílem práce je zjištění motivačních aspektů u těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí. Důvody, které je vedly k účasti na kurzu, jejich očekávání, vliv cvičení na jejich zdraví, tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Metody: Empirická část práce byla realizována kvantitativním šetřením. Pro získání dat byla použita metoda ankety a standardizovaného dotazníku. Anketa a dotazník obsahovaly 18 otázek a byly zcela anonymní. Výzkumné šetření zahrnovalo 43 gravidních žen a probíhalo v plaveckých centrech v Praze a Berouně. Získaná data z ankety byla zapsána do tabulek a znázorněna v grafech. Výsledná data z dotazníku byla zpracována pomocí programu SPSS 21 a MS Excel s použitím Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Hlavní důvod gravidních žen pro absolvování aqua fitness bylo zachování tělesné zdatnosti. Těhotné ženy se ke cvičení ve vodním prostředí nerozhodly ze zdravotních důvodů. Plavání a aqua fitness byly zvoleny i s ohledem na pozitivní vývoj plodu a navození duševní pohody. Klíčová slova: Těhotenství, motivace, pohybová aktivit, aqua fitness, vodní prostředí Keywords: Těhotenství; motivace; pohybová aktivit; aqua fitness; vodní prostředí; Pregnancy; motivation; physical activity; aqua fitness; aquatic enviroment Available in a digital repository NRGL
Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí

Title: Motivation of pregnant women to physical activities in the aquatic environment Subtitle: Physical acivity in pregnancy Goals: The purpose of this thesis is to examine motivational aspects of ...

Kratochvílová Huclová, Petra; Kramperová, Veronika; Peslová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů
Mirbauer, Martin; Křivánek, Jaroslav; Šikudová, Elena
2018 - Czech
Digital photography became widespread with the global use of smartphones. However, most of the captured images do not fully use the camera capabilities by storing the captured photos in a format with limited dynamic range. The subject of dynamic range expansion and reconstruction has been researched since early 2000s and recently gave rise to several new reconstruction methods using convolutional neural networks (CNNs), whose performance has not yet been comprehensively compared. By implementing and using our dynamic range reconstruction evaluation framework we compare the reconstruction quality of individual CNN-based approaches. We also implement a mobile HDR camera application and evaluate the feasibility of running the best-performing reconstruction method directly on a mobile device. Použití digitální fotografie se velmi rozšířilo s popularitou chytrých telefonů. Většina pořízených fotografií však nevyužívá plně možností fotoaparátu, protože zachycené obrázky jsou ukládány ve formátu s omezeným rozsahem hodnot jasu. Problematika expanze a rekonstrukce dynamického rozsahu je zkoumána již od začátku 21. století, nově byly zveřejněny rekonstrukční metody používající konvoluční neuronové sítě, jejichž kvalita výstupu dosud nebyla dostatečně porovnána. V této práci jsme navrhli a implementovali framework pro porovnání kvality rekonstrukce, který jsme použili ke srovnání rekonstrukčních metod založených na konvolučních neuronových sítích. Také jsme implementovali aplikaci fotoaparátu pro mobilní zařízení umožňující zachycení vysokého rozsahu hodnot jasu a dále jsme zhodnotili praktičnost provádění rekonstrukce dynamického rozsahu pomocí nejlepší z porovnaných metod, přímo na mobilním zařízení. Keywords: HDR obraz; rozšíření dynamického rozsahu; konvoluční neuronové sítě; snímání HDR fotografií; HDR images; dynamic range reconstruction; convolutional neural networks; HDR photo capture Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů

Digital photography became widespread with the global use of smartphones. However, most of the captured images do not fully use the camera capabilities by storing the captured photos in a format with ...

Mirbauer, Martin; Křivánek, Jaroslav; Šikudová, Elena
Univerzita Karlova, 2018

Alternativní výživové směry a jejich rizika
Ciprová, Markéta; Vysoká, Lenka; Chrpová, Diana
2018 - Czech
Basis: This bachelor's thesis explores the alternative diet known as raw veganism. Information has been drawn from 23 literary and 27 internet sources. Considering the contemporaneity of the subject, many of these sources are of foreign origin. The theme was selected based on a long-term interest and self-study of the positive and negative effects of radical diets. Aims: Based on information gained from bibliographical sources, the aims of this bachelor's thesis were set as follows. The first goal was to uncover the most frequent reasons why people choose such a radical lifestyle, and by means of literary research to assess potential health risks. A preliminary hypothesis stated that the most frequent arguments would be health-related. A secondary goal was the comparison of raw veganism to orthorexia, which can be described as a pathological obsession with healthy food. The output and resulting arguments of the thesis are intended to aid colleagues in medicine. Methodology: Required data was gathered by means of an electronic survey. The questionnaire, consisting of 20 required and one optional question, was made available only to a specific sample of people who had in the past followed or were still following a partial or complete raw vegan diet, and were at least 18 years of age. The... Východiska: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativního výživového směru raw veganství. Informace byly čerpány z 23 literárních a 27 internetových zdrojů. Z důvodu aktuálnosti tohoto tématu je velká část zdrojů zahraničního původu. Téma bylo zvoleno na základě dlouhodobého zájmu a samostudia pozitiv a negativ radikálních výživových směrů. Cíle práce: Na základě informací z bibliografických zdrojů byly cíle pro tuto bakalářskou práci formulovány takto. Prvním hlavní cílem práce bylo odhalit stěžejní důvody, kvůli kterým si lidé volí tuto radikální životosprávu, a na základě zpracované literatury je analyzovat a zhodnotit tak případná zdravotní rizika. Předběžná hypotéza určila jako hlavní očekávaný důvod argument zdravotní. Druhým hlavním cílem bylo srovnání raw veganského stravování s ortorexií, kterou lze popsat jako patologickou závislost na zdravé stravě. Následné výstupy a argumenty mají za účel posloužit případným kolegům zdravotníkům. Metodika: Potřebná data byla získána formou elektronického průzkumu. Dotazník, čítající 20 povinných a 1 nepovinnou otázku, byl zpřístupněn pouze konkrétnímu vzorku osob, které se v minulosti nebo současnosti částečně nebo zcela stravovali raw veganskou stravou a dosáhli 18 let. Dotazník vyplnilo 50 respondentů, otázky jsou vyhodnoceny jak... Keywords: raw veganství; vitariánství; živá strava; ortorexie; zdraví; alternativní léčba; raw veganism; rawism; raw foodism; orthorexia; health; alternative medicine Available in a digital repository NRGL
Alternativní výživové směry a jejich rizika

Basis: This bachelor's thesis explores the alternative diet known as raw veganism. Information has been drawn from 23 literary and 27 internet sources. Considering the contemporaneity of the subject, ...

Ciprová, Markéta; Vysoká, Lenka; Chrpová, Diana
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases