Number of found documents: 568910
Published from to

Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka; Macášek, Jaroslav; Meisnerová, Eva
2018 - Czech
Introduction: The aim of this bachelor thesis is to compare the food intake in patients with metabolic syndrome who also have Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) or Non-Alcoholic Steatohepatis (NASH). The main focus of this thesis is to observe the differences in eating habits of three different groups of patients. The first group is made up of patients with metabolic syndrome with liver steatosis (NAFLD), this group also includes two patients with metabolic syndrome without steatosis. The second group are patients with steatohepatitis (NASH). The third group are patients with normal BMI as well as obese people without any metabolic disease. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part covers the definition, causes, individual constituents, complications, prevention and therapy of the metabolic syndrome, steatosis and steatohepatitis. The practical part evaluates the diet and the eating habits of people with metabolic syndrome and the differences between patients with and without steatohepatitis. Methods: Quantitative research using questionnaires. The research group were patients from the lipid and hepatological outpatient department of the IV. Internal clinic of the General Faculty hospital in Prague. The critical discussion compares the results... Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou formu v podobě steatohepatitidy (angl. Zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepatis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování tří různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou, ke které jsme přidružili dva pacienty s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy, a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bude zahrnovat definici, příčiny, jednotlivé složky, komplikace a preventivní a léčebná opatření u metabolického syndromu, steatózy a steatohepatitidy. V praktické části je hodnocen jídelníček, jídelní zvyklosti osob s metabolickým syndromem a sledovány rozdíly u nemocných s přítomností a bez přítomnosti steatohepatitidy. Metody: Kvantitativní výzkum byl proveden formou dotazníků. Do výzkumu byli zahrnuti pacienti lipidové a hepatologické ambulance IV.... Keywords: steatóza; steatohepatitida; játra; metabolický syndrom; omega-3 vícenenasycené mastné kyseliny; steatosis; steatohepatitis; liver; metabolic syndrome; omega - 3 unsaturated fatty acids Available in a digital repository NRGL
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy

Introduction: The aim of this bachelor thesis is to compare the food intake in patients with metabolic syndrome who also have Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) or Non-Alcoholic Steatohepatis ...

Štičková, Zdeňka; Macášek, Jaroslav; Meisnerová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Vyvlastnění nemovitostí
Škvorová, Markéta; Damohorský, Milan
2018 - Czech
The diploma thesis entitled "Expropriation of Real Estate" aims to clarify and analyse the legal regulation of forced withdrawal or limitation of the property right to real estate or rights of easement. It does not neglect the changes brought by the recodification of private law. The topic is not a new one, but it is undoubtedly topical, especially with regard to the importance of property rights itself and overlapping of public law with private law. The expropriation of real estate as the most serious interference with property rights is the ultimate means of fulfilling the needs of public interest. For this reason it can be decided only upon fulfilling all conditions stated by law. Based on analysing the English legislation of the expropriation of real estate and critical evaluation of the Czech legal system, attention is drawn to deficiencies and considerations de lege ferenda and through which there are recommended changes to be made in the Czech legal regulation. Předkládaná diplomová práce nesoucí název Vyvlastnění nemovitostí si za svůj cíl klade objasnit a rozebrat právní úpravu nuceného odnětí nebo omezení vlastnického práva k nemovitostem, případně práva odpovídajícího věcnému břemenu. Neopomíjí se změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejedná se o téma nové, ale nepochybně aktuální zejména s ohledem na význam samotného vlastnického práva a prolínání veřejného práva se soukromým právem. Vyvlastnění nemovitostí jako nejzávaznější zásah do vlastnického práva je krajním prostředkem k uspokojení potřeb veřejného zájmu a z tohoto důvodu o něm může být rozhodnuto jen za kumulativního splnění všech podmínek. Na základě rozebrání anglické právní úpravy vyvlastnění nemovitostí a kritického zhodnocení české právní úpravy je upozorněno na nedostatky a pomocí úvah de lege ferenda jsou doporučeny změny, které by se měly v České republice provést. Keywords: vyvlastnění; nemovitosti; vlastnictví; expropriation; real estate; ownership Available in a digital repository NRGL
Vyvlastnění nemovitostí

The diploma thesis entitled "Expropriation of Real Estate" aims to clarify and analyse the legal regulation of forced withdrawal or limitation of the property right to real estate or rights of ...

Škvorová, Markéta; Damohorský, Milan
Univerzita Karlova, 2018

BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Vorlík Petr; Bilan Daniela; Šenberger Tomáš
2018 - Czech
Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci kraje. Vychází z předpokladu, že podrobným zkoumáním znaků konvertability je možné vysledovat souvislosti mezi těmito stavbami a nastínit možná východiska jejich nového využití. Cílem mé práce je zejména popsat a vyhodnotit architektonické, urbanistické a ekonomické kvality nevyužitých a konvertovaných (nově využitých) průmyslových objektů Olomouckého kraje. Sumarizovat a porovnat data dvou výše uvedených skupin s cílem vyhledat potenciál a navrhnout nejvhodnější způsob využití opuštěných průmyslových objektů tohoto kraje. Stanovit způsob hodnocení konvertability objektů s ohledem na maximální zachování jejich architektonických kvalit a s přihlédnutím na specifika stavebního fondu v Olomouckém kraji.The thesis is focused on industrial buildings of Olomouc Region. It examines the connections between the buildings that have found new uses and abandoned, dilapidated buildings (brownfields) within the region. The research assumes that, by detailed examination of the convertibility features, it is possible to trace the connections between these structures and to outline possible starting points for their new use. Keywords: Průmyslové objekty,konverze,Olomoucký kraj,využití; Industrail Buildings,Conversion,Olomouc Region,reuse Available in digital repository of ČVUT.
BUDOUCNOST VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Téma mé disertační práce je zaměřeno na průmyslové objekty Olomouckého kraje. Zkoumá souvislosti mezi stavbami, které našly nové využití a opuštěnými, chátrajícími objekty, tzv. ?brownfields? v rámci ...

Vorlík Petr; Bilan Daniela; Šenberger Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst.
Sedlák Jan; Gogolák Ivan; Kristek Jiří
2018 - Slovak
Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a teoretickou aplikáciou.Dissertation work ?The ideal urban plan (model - pattern)?, as the title suggests, deals with the theme of plans that were used as a specific model - a model for building a city, creating these plans, accepting them and applying them theoretically. Keywords: urbanistická vízia,ideálny urbanistický plán,ideový urbanistický plán,mestá; urban vision,ideal urban plan,ideological urban plan,cities Available in digital repository of ČVUT.
Ideálny urbanistický plán (model - vzory) Role urbanistických vizí, "ideálního plánu" ve stavbě měst.

Dizertačná práca Ideálny urbanistický plán (model - vzor), ako názov napovedá, sa zaoberá témou plánov, ktoré slúžili ako určitý model- vzor pre stavbu mesta, utváraním týchto plánov, ich prijímaním a ...

Sedlák Jan; Gogolák Ivan; Kristek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město
Zavřel Zdeněk; Vašourková Yvette; Brožová Michaela
2018 - Czech
Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie a adaptability konstrukce. Tato kritéria jsou zkoumána na konkrétních dvanácti stavbách, a to vždy ve vztahu k okolnímu městskému kontextu. Stejným postupem byly analyzovány také tři soudobé stavby, každá z jedné porevoluční dekády, které se k typologii velkoměstského paláce odkazují. Práce hledá odpověď na otázky: V čem je kvalita moderního velkoměstského paláce po stu letech jeho života? Jaké jsou principy velkoměstského paláce pro udržitelné město? Je možné v dnešní situaci obdobné paláce realizovat?The thesis focuses on the study of Prague s metropolitan palaces from the first half of the twentieth century and examines the sustainability of their concept from the point of view of the investment plan, land exploitation, functional use, accessibility and technology and the adaptability of the consruction. These criteria are examined on specific twelve buildings, always in relation to the surounding urban context. In the same way, three contemporary buildings, one from each of the postrevolution decades, which refer to the typology of the city palace, were also analysed. The thesis seeks answers to the questions. What is the quality of a modern metropolitan city palace after the hundred years of its life? What are the principles of a metropolitan palace for a sustainable city? Is it possilbe to realize similar palaces in the present situation? Keywords: Velkoměstský palác,kvalita městského života,udržitelné principy architektury a urbanismu,trvalé principy staveb,víceúčelové stavby,pražské paláce,raná moderna,adaptabilita,integrace do městské struktury,dlouhodobá životnost,investiční záměr; Metropolitan palace,quality of urban life,sustainable principles of architecture and urbanism,durable principles of buildings,multipurpose structures. Prague palaces,early modernity,adaptability,integration into the urban structure,long-term lifetime,infestment plan Available in digital repository of ČVUT.
Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město

Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, ...

Zavřel Zdeněk; Vašourková Yvette; Brožová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury
Fialová Irena; Háblová Anna; Pelčák Petr
2018 - Czech
Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich umístění v rámci města. Jsou to obchodní centra na okraji města (edge of town), mimo historické jádro (out of centre) a na hranici historického jádra (edge of centre). Obchodní centra vznikla jako suburbánní projekty, stavěná u dálnic na okrajích amerických měst , a jako taková se ekonomickou globalizací za pomoci nadnárodních společností rozšířila do měst po celém světě . Tím došlo ke střetu nově implementovaného stavebního typu se stávající městskou strukturou. Cílem této disertační práce je interpretace vztahu obchodních center ke městu a definování důsledků, které z tohoto vztahu vyplývají.In my Doctoral Thesis I deal with the impact of shopping centers on the city structure. For my research I personally visited selected shopping centers (both Czech and foreign), which I distinguished according to their location within the city - edge of town, out of center and edge of center. Shopping centers have emerged as suburban projects, built at highways on the outskirts of American cities , and with economic globalization they have expanded worldwide and into city centers . This created a conflict of the newly implemented building type with the existing urban structure. The aim of this dissertation is to interpret the urban relationship between shopping centers and the city and to define the consequences of this relationship. Keywords: Obchodní centrum,město,globalizace,spotřební společnost,dead malls,Victor Gruen,heterotopie,veřejný prostor,mallizace,parter,vnitřní ulice,multifunkčnost,pěší dostupnost,investice do veřejného prostoru,měřítko; Shopping center,city,globalization,consumer society,dead malls,Victor Gruen,heterotopia,public space,mallization,street frontage,inner streets,multifunctionality,pedestrian access,public space investment,scale Available in digital repository of ČVUT.
Interpretace obchodních center jako součást urbánní struktury

Ve své disertační práci se zabývám vlivem obchodních center na urbanismus města. Ke svému zkoumání vybírám osobně navštívená obchodní centra (jak česká, tak zahraniční), u kterých rozlišuji jejich ...

Fialová Irena; Háblová Anna; Pelčák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Principy udržitelné konverze industriálních areálů
Schleger Eduard; Kirovová Lucie; Stempel Ján
2018 - Czech
Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické sféře a struktuře. V tomto kontextu se práce zaměřuje na revitalizaci bývalých industriálních areálů prostřednictvím udržitelných urbanistických, architektonických a technologických postupů s ohledem na zvýšení jejich technického, energetického i estetického standardu a zlepšení kvality života v jejich okolí.This dissertation reflects upon a concrete strategy of the sustainable development of cities oriented especially toward the adaptation of existing urban structures, ongoing climate change and on changes in the sphere of socio-economic systems. In this context, the work focuses on the revitalisation of former industrial areas through sustainable urbanistic, architectural and technological procedures with respect to the increase of their technical, kinetic as well as aesthetic standards and to improve the quality of life in their environs. Keywords: udržitelná adaptace,industriální areály,energeticky efektivní design,pasivní energetické strategie,veřejný prostor,vegetace,šetrné hospodaření s vodou,socioekonomický kontext,holistický přístup; sustainable adaptive resuse,industrial sites,energy efficient design,passive solar strategies,public space,vegetation,water sensitive design,socioeconomical context,holistic approach Available in digital repository of ČVUT.
Principy udržitelné konverze industriálních areálů

Disertační práce reaguje na aktuální strategie udržitelného rozvoje měst orientované především na adaptaci stávajících zastavěných území na probíhající klimatické změny a na změny v socioekonomické ...

Schleger Eduard; Kirovová Lucie; Stempel Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci
Pěchouček Michal; Čermák Jiří; Polívka Milan
2018 - English
Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických konceptů řešení do situací z reálného světa. Nejúspěšnější přístup řešící tento problém je metodologie informačních abstrakcí. Informační abstrakce zmenšují velikost původní extenzivní hry odebíráním informací, které mají hráči k dispozici. To vede ke sjednocování informačních setů tvořících jejich body rozhodnutí. Jelikož hráči musejí hrát identickou strategii ve sjednocených informačních setech, velikost strategie v abstrahované hře může být výrazně menší než v původní hře. Tato abstrahovaná hra je vyřešena a malé strategie získané jejím řešením jsou aplikovány do původní hry. Většina existujících přístupů využívající informační abstrakce vytváří abstrahovanou hru, kde si hráči pamatují všechny své tahy a veškeré informace, které během hry získali -- vlastnost nazvaná perfect recall. Pamatování si všech akcí však způsobuje exponenciální růst počtu bodů rozhodnutí (a tedy i velikosti strategie) vzhledem k počtu těchto akcí. V této práci se zaměřujeme na imperfect recall informační abstrakce, které umožňují hráčům zapomínat. Tyto abstrakce mají tedy potenciál vést k exponenciálně menším abstrahovaným hrám. V této práci poskytujeme následující tři hlavní kontribuce k řešení her v extenzivní formě. Zaprvé poskytujeme ucelený popis složitosti řešení imperfect recall informačních abstrakcí. Zadruhé představujeme první třídu doménově nezávislých algoritmů schopných aproximovat strategie s nejvyšší očekávanou hodnotou v nejhorším případě v imperfect recall informačních abstrakcích. Zatřetí představujeme dva doménově nezávislé algoritmy, které mohou být inicializovány jakoukoliv imperfect recall abstrakcí řešené hry v extenzivní formě. Tyto algoritmy současně řeší a zlepšují danou abstrakci, dokud není dosaženo garantované konvergence k požadované aproximaci Nashova ekvilibria původní hry. Na závěr experimentálně demonstrujeme, že naše algoritmy využívající imperfect recall informační abstrakce používají mnohem méně paměti na vyřešení obrovských her v extenzivní formě oproti paměti používané současnými nejúspěšnějšími algoritmy pro řešení extenzivních her. Z toho plyne, že námi představené algoritmy umožňují zásadní zvýšení škálovatelnosti řešení extenzivních her.Extensive-form games are an important model of finite sequential interaction between players. The size of the extensive-form representation is, however, often prohibitive and it is the most common cause preventing deployment of game-theoretic solution concepts to real-world scenarios. The state-of-the-art approach to solve this issue is the information abstraction methodology. The information abstraction reduces the size of the original large extensive-form game by removing information available to players; hence merging the information sets which from their decision points. Keywords: Teorie her,Hry v extenzivní formě,Informační abstrakce,Imperfect Recall,Nashovo ekvilibrium,Maxmin; ame Theory,Extensive-Form Games,Information Abstraction,Imperfect Recall,Nash Equilibrium,Maxmin Available in digital repository of ČVUT.
Řešení her v extensivní formě pomocí imperfect recall abstrakci

Hry v extenzivní formě jsou důležitým modelem konečné sekvenční interakce hráčů. Extenzivní reprezentace her je však často příliš velká, což je hlavním důvodem zamezujícím aplikaci herně teoretických ...

Pěchouček Michal; Čermák Jiří; Polívka Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce
Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
2018 - Czech
Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive functions, memory and spatial orientation. The decline is short-lived, with complete resolution in first months after surgery. Low education and higher age are the only known risk factors with hard evidence, although it can be diagnosed also in younger patients. Particularly in seniors, this disorder is associated with deterioration of the quality of life. No differences in incidence were found between general and regional anaesthesia, neither between certain anaesthetics. The only evidence-based prevention is a minimalization of the impact of surgery and anaesthesia on patients, e.g. with fast-track approach. Optimization of the depth of the anaesthesia using EEG and derived parameters is promising, but with little evidence yet. Research of the postoperative cognitive dysfunction (POCD) is significantly influenced with the heterogeneity of published studies, consensus on POCD definition and diagnostics is still missing. Another important limiting factor is a continuous change in methods and drugs in anaesthesia and perioperative care in last twenty years, and therefore comparing current results with older studies is... Postižení kognitivních funkcí je častou komplikací v perioperační péči, postihující až čtvrtinu nemocných týden po operačním výkonu. Jde o přechodnou poruchu, která postihuje zejména exekutivní funkce, práci s pamětí a prostorovou orientaci. Jde o dočasný fenomén, který se normalizuje během prvních měsíců po výkonu. Jednoznačně prokázanými rizikovými faktory jsou nižší vzdělání a vyšší věk, ale vyskytuje se napříč věkovým spektrem. Zejména u starších pacientů prokazatelně ovlivňuje kvalitu života po operačním výkonu. Provedené studie nenašly rozdíl ve výskytu mezi celkovou a regionální anestezií, ani mezi jednotlivými anestetiky. Jedinou dostupnou možností prevence je minimalizace operačního inzultu, například v podobě fast-track přístupu k perioperační péči. Optimalizace hloubky anestezie pomocí EEG a z něj derivovaných parametrů je nadějnou možností, i když evidence je zatím limitovaná. Výzkum v oblasti pooperační kognitivní dysfunkce (POCD) je významně omezen heterogenitou studií, nejsou konsenzuálně definované diagnostické metody ani kritéria. Dalším limitujícím faktorem je změna v anesteziologické praxi v posledních dvaceti letech a tedy omezená srovnatelnost podmínek získání dat. Cílem práce bylo prokázat možný rozdíl ve výskytu POCD po anestezii sevofluranem a propofolem, závislost POCD na... Available in a digital repository NRGL
Vliv typu anestezie na incidenci pooperační kognitivní dysfunkce

Resume Cognitive decline is a common perioperative complication, affecting about one-quarter of patients at one week after surgery. It is a temporary disorder, which influences mainly executive ...

Kletečka, Jakub; Chytra, Ivan; Dostál, Pavel; Málek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Mobilní laserové skenování v dopravě
Pavelka Karel; Hůlková Martina; Talhofer CSc
2018 - Czech
Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých prostředků a dalších). Rozmanitost těchto nosičů společně s možností propojit laserový skener s dalšími sensory přispívá k širokému uplatnění skenovacích systémů - od mapování říčních koryt až po dokumentaci měst. Mobilní skenovací systémy využívající jako nosič automobil se osvědčují v dokumentaci pozemních komunikací a uličních sítí. Současné možnosti a aplikace mobilního laserového skenování, s důrazem na aplikace v dopravní infrastruktuře, shrnuje rešeršní část práce. Dokumentace pozemních komunikací a jejich nejbližšího okolí je aktuálně řešeným problémem a tématem mnoha odborných článků. Stávající systémy umožňují pořizování enormního množství prostorových dat. Vysoké nároky jsou poté kladeny na jejich rychlé a efektivní zpracování, tzn. na vysokou míru automatizace tohoto procesu. Většina vědeckých publikací na téma klasifikace mračen bodů z MLS se zabývá pouze extrakcí jednoho konkrétního prvku zájmu pro potřeby specifické analýzy (vodorovného, nebo svislého dopravního značení, lamp pouličního osvětlení a pod). Přitom efektivní a ekonomické by bylo širší využití získaného datového souboru - pro porovnávání stavu v různých časových epochách, analýzy bezpečnosti, viditelnosti, stavu vozovky, stavu vegetace apod. Toto širší využití vyžaduje komplexní nástroj, který umožní rozdělit mračno do několika obecných tříd. Takový nástroj provede první hrubou klasifikaci mračna a připraví tak základ pro provádění dalších analýz dle konkrétní okamžité potřeby. Specifičtější a sofistikovanější nástroje pak již mohou pracovat pouze s body vybrané třídy, čímž se sníží množství testovaných dat a náročnost analýz. Předkládaná práce si dala za cíl takový efektivní nástroj pro využití na dálnicích a rychlostních komunikacích navrhnout. Byl vytvořen a otestován algoritmus provádějící klasifikaci mračna bodů prostřednictvím rozdělení mračna do pravidelných voxelů a vytvořením čtyřrozměrné matice, jejíž první tři rozměry odkazují na polohu voxelu a čtvrtý rozměr na parametry reprezentující body spadající do daného voxelu. Z vybraných hodnot této matice jsou vytvářeny rastrové obrazy, na které jsou aplikovány postupy ke zpracování obrazových dat s cílem vybrat pixely obsahující body hledané třídy. Výsledky klasifikace jsou pak přeneseny z rastrových dat zpět na mračno bodů. Základní princip metody ? tedy převod klasifikace do rastrových dat a řešení úloh na úrovni pixel-pixel místo bod-bod přináší výrazné snížení náročnosti úlohy a vysokou efektivitu, kterou je možno vyvážit míru chybovosti algoritmu danou principem metody. Funkčnost metody byla ověřena na vybraném vzorku dat (úseku dálnice D11 o délce 1,8km obsahujícím všechny typy objektů, jejichž klasifikace byla v metodě řešena) s celkovou správností klasifikace 94,5% (správně klasifikovaných bodů z celkového počtu bodů).Last two decades of technology development brought to reality laser scanning systems adaptable to various platforms (cars, boats, unmanned aerial vehicles and others). The platform variability together with possibility of linking to other sensors lead to wide system application ? from fluvial mapping to city modelling. Laser scanning systems mounted on car are used for road documentation and city street mapping. The technique and mobile laser scanning applications state of art, with special regard to road documentation, are summarized in retrieval section of presented work. Many studies dealing with road corridors mapping have been presented. Mobile laser scanning systems can perform detailed road documentation. Hand in hand with enormous datasets acquired by these systems, demands on fast and effective dataset processing increases, especially on the point cloud processing automation. Most of presented work still focuses on sole object type detection for specific analysis (road markings, vertical traffic signs, trees etc.). However, the acquired datasets can be used for change detection, safety analysis, and analysis of visibility, roadway condition, vegetation and many other purposes. An extraction tool for all objects in the scene is needed for efficient and wide use of datasets; a tool for rough classification into several basic classes, which serves as a background for further sophisticated analysis. The aim of presented work was to develop a method of highway scene classification. Proposed method transforms the point cloud classification problem into image classification problem, which enables application of image processing techniques for the classification and reduces the computational demands of spatial queries. The point cloud data are divided into voxels and a matrix summarizing information about individual voxels is created to serve as an intermediate between point cloud and raster image. The voxel matrix is a four dimensional matrix ? the first three dimensions refer to the position of individual voxels and the last dimension refers to parameters describing points which belong to corresponding voxel. This voxel matrix serves as a source for raster image creation. Selection of pixels representing points of each class is done by applying image processing techniques on raster images. In the last step, the results of image classification are applied to the point cloud. Presented method was tested on 1.8 km long part of a D11 highway located in central and eastern Bohemia, Czech Republic. The automatic classification achieved the overall accuracy of 94.5%. Keywords: mračno bodů,mobilní laserové skenování,pozemní komunikace,klasifikace,rastrový obraz; point cloud,mobile laser scanning,roadway,classification,raster image Available in digital repository of ČVUT.
Mobilní laserové skenování v dopravě

Vývoj technologie laserového skenování v průběhu posledních dvou dekád umožnil tvorbu skenovacích systémů adaptovatelných na množství nejrůznějších nosičů (automobilů, lodí, bezpilotních leteckých ...

Pavelka Karel; Hůlková Martina; Talhofer CSc
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases