Number of found documents: 379
Published from to

Obnova travinných ekosystémů v současné ekologii obnovy
Prach, Karel
2015 - Czech
Zdá se, že degradace a někdy i obnova jsou rychlejší na produktivních stanovištích než na oligotrofních, která ale často rychle zarůstají dřevinami a pak je následná obnova obtížná. Jestliže jsou vodní režim a živinové poměry silně změněny, nelze obnovit předchozí stav, jen nějaký alternativní. Obnova je snadněší, když jsou cílové druhy přítomny v blízkém okolí. Co může vyhovovat jedné skupině organismů, nemusí vyhovovat jiné – to je nutné zohlednit při obnově. Nutné je zajistit dlouhodobý management a monitoring. The following conclusions have been drawn. (a) Both degradation and restoration seem to be faster on nutrient-rich than on nutrient-poor sites but the latter may be easier encroached by woody species. (b) Restoration is difficult if water and/or nutrient regimes have changed during degradation. (c) Restoration is easier if target species still occur either at the site itself or in its close surroundings. (d) Some restoration measures can be profitable for one group of organisms and detrimental for some others, thus consultancy among experts is needed prior to the start of the restoration. (e) Long-lasting management and monitoring must be guaranteed. Obstacles to successful restoration are also reviewed. Finally, the need of cooperation between scientists and practitioners is emphasised. Keywords: grasslands; degradation; restoration ecology Available at various institutes of the ASCR
Obnova travinných ekosystémů v současné ekologii obnovy

Zdá se, že degradace a někdy i obnova jsou rychlejší na produktivních stanovištích než na oligotrofních, která ale často rychle zarůstají dřevinami a pak je následná obnova obtížná. Jestliže jsou ...

Prach, Karel
Botanický ústav, 2015

Regionální směsi osiv a jejich problematika
Jongepierová, I.; Prach, Karel; Ševčíková, M.
2015 - Czech
Závěrem lze konstatovat, že by bylo žádoucí na celém území naší republiky používat k obnově travních porostů regionální směsi semen. I když se na zatravňování dají čerpat finance z MŽP i MZe již několik let, chybí subjekt, který by zajistil přípravu regionálních směsí a jejich kontrolu v celorepublikovém měřítku. Zvláště v člověkem silně pozměněných krajinách se nemůžeme spolehnout na spontánní kolonizaci cílovými druhy z okolí, jednoduše proto, že nejsou k dispozici. V krajinách, kde dosud existují v dostatečném počtu a rozloze polopřirozené, druhově bohaté louky, je možné se alespoň částečně spolehnout i na spontánní obnovu. Nutné je, zamozřejmě, nejpozději od druhého roku obnovený porost pravidelně, minimálně jednou ročně kosit a v žádném případě ho nemulčovat. This paper provides an overview (incl. literature) of activities supporting the use of regional seed mixtures realised in the past two decades in the Czech Republic, mainly in the Bílé Karpaty Mts. However, even though the methods of preparing regional seed mixtures are theoretically well known, hardly any initiatives have been taken to produce regional seed mixtures to date. Therefore active support of seed mixture production is urgently needed in all regions, along with a sound certification system. Keywords: regional seed mixtures; grasslands; restoration Available at various institutes of the ASCR
Regionální směsi osiv a jejich problematika

Závěrem lze konstatovat, že by bylo žádoucí na celém území naší republiky používat k obnově travních porostů regionální směsi semen. I když se na zatravňování dají čerpat finance z MŽP i MZe již ...

Jongepierová, I.; Prach, Karel; Ševčíková, M.
Botanický ústav, 2015

Microfltration nanofibrous membrane for wastewater treatment
Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Detvanová, L.; Dostálová, L.; Přichystalová, J.; Vincent, I.; Kimmer, D.
2015 - English
Pilot testing of nanofiber membrane module demonstrated long-term stability of the filtration process in activated sludge and showed the applicability in real-world conditions at the wastewater treatment plant. Microbial contamination of samples of the filtrate reached log removal 2 CFU/mL. Filtration in combination with UV irradiation resulted in a reduction of microbial contamination under required legislative standards. These results supported our assumptions to use nanofibre membranes in membrane bioreactor. Regeneration, optimization and antifouling surface treatment will be another step to increase the competitiveness of nanofiber membranes for water treatment. Keywords: electrospun nanofibers; wastewater filtration; membrane bioreactor Available at various institutes of the ASCR
Microfltration nanofibrous membrane for wastewater treatment

Pilot testing of nanofiber membrane module demonstrated long-term stability of the filtration process in activated sludge and showed the applicability in real-world conditions at the wastewater ...

Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Detvanová, L.; Dostálová, L.; Přichystalová, J.; Vincent, I.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2015

Rybníky a jakost vody
Duras, J.; Potužák, Jan; Marcel, M.
2015 - Czech
Většina našich rybníků spadá do kategorie silně eutrofních až hypertrofních. Tento stav je způsoben vstupy živin z povodí, ale i hnojením v rámci rybničního hospodaření. Dlouhodobý monitoring kvality vody je komplikován velkou prostorovou i časovou variabilitou měřených parametrů prostředí. Most of the fishponds in the Czech Republic is highly eutrophic to hypertrophic. This situation is related to the run-off in the catchments and by the fis-farming management (especially fertilisation). Long-term monitoring of fishpond water quality is complicated by large spatiotemporal variability of the parameters measured. Keywords: fishponds; phosphorus; eutrophication Available at various institutes of the ASCR
Rybníky a jakost vody

Většina našich rybníků spadá do kategorie silně eutrofních až hypertrofních. Tento stav je způsoben vstupy živin z povodí, ale i hnojením v rámci rybničního hospodaření. Dlouhodobý monitoring kvality ...

Duras, J.; Potužák, Jan; Marcel, M.
Botanický ústav, 2015

Úvod: Management a obnova travinných ekosystémů
Prach, Karel; Hájek, M.; Jongepierová, I.; Krahulec, František; Lencová, K.; Řehounková, K.
2015 - Czech
Úvod k celému speciálnímu číslu Introduction to the whole special volume Keywords: restoration; grasslands; management Available at various institutes of the ASCR
Úvod: Management a obnova travinných ekosystémů

Úvod k celému speciálnímu číslu


Introduction to the whole special volume

Prach, Karel; Hájek, M.; Jongepierová, I.; Krahulec, František; Lencová, K.; Řehounková, K.
Botanický ústav, 2015

Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek
Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
2015 - Czech
Certifikovaná metodika umožňuje jednotným a přehledným způsobem popsat živou sbírku dřevin v rámci památky zahradního umění pro účely Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Zahrnuje zejména státně správní vlastnosti sbírky (vlastník, správce, čísla pozemků), vlastnosti sbírky jako celku i jejích hlavních částí, ale také popis jednotlivých kompozičně a sbírkově význačných dřevin. CM představuje posun v pojmu sbírka v CES v tom, že zahrnuje živé exempláře, jejichž vlastnosti (památková, sbírková a architektonická hodnota) se v čase mění. The certified guidelines (under the title Methods of description of living collections of woody plants in monuments of garden architecture for the purposes of Central Register of Collections) provide a unified and comprehensive framework for a description of woody plant collections (arboretums) that form a part of a recognized monument of garden architecture, and therefore simultaneously represent dendrological, collection and architectural values. The guidelines include methods for descriptions of whole monuments, their specific parts and individual woody plant specimens. The method integrates living collections and other types of collections. Keywords: garden architecture; dendrology; methods Available in a digital repository NRGL
Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek

Certifikovaná metodika umožňuje jednotným a přehledným způsobem popsat živou sbírku dřevin v rámci památky zahradního umění pro účely Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Zahrnuje ...

Kirschner, Jan; Kohlová, Jana; Souček, Josef
Botanický ústav, 2015

Use of iron nanoparticles for post-treatment of metal finishing wastewater
Matysíková, J.; Sukopová, M.; Škvoran, O.; Holba, Marek
2015 - English
This study evaluated the efficiency of copper, nickel and zinc removal from industrial metal finishing wastewater using nZVI material in lab and pilot scale conditions. Initial concentrations of Cu, Ni and Zn in raw wastewater were 3.16 mg/L, 0.38 mg/L and 0.56 mg/L, respectively. All metals were presented in residual concentrations and difficult to remove. Copper concentration was lowered by 77.2% in lab scale and 85.2% in pilot scale test for nZVI dose of 400 mg/L after 3 hours of reaction. Removal efficiency of nickel was 51% in the lab scale and 85.2 % at the pilot scale. Decrease of zinc concentration was less significant and reached 35.4% and 40% in lab and pilot scale experiment, respectively. Increase of efficiency in pilot scale testing was caused by the application of nZVI under inert atmosphere which ensured the preservation of high iron reactivity. pH adjustment before the nZVI dosing had also significant influence for efficiency of reaction. No changes and fluctuations of temperature and conductivity were observed. Pilot-scale test with lower dose of nZVI was performed to reveal the surpluses of previous dose of iron. The dose of 300 mg nZVI/L was applied into the reactor under inert atmosphere with pH adjustment before iron dosing. Efficiency of metals removal dropped to the 70% and 70.1% for copper and nickel. Efficiency of zinc removal increased to the 60.5%. nZVI dose of 300 mg/L was sufficient for reaching of limits for wastewater discharge. Keywords: zerovalent iron nanoparticles; metal finishing wastewater; copper and nickel removal Available at various institutes of the ASCR
Use of iron nanoparticles for post-treatment of metal finishing wastewater

This study evaluated the efficiency of copper, nickel and zinc removal from industrial metal finishing wastewater using nZVI material in lab and pilot scale conditions. Initial concentrations of Cu, ...

Matysíková, J.; Sukopová, M.; Škvoran, O.; Holba, Marek
Botanický ústav, 2015

Orchids of Nepal: phytogeography and economic importance
Timsina, B.; Rokaya, Maan Bahadur; Kindlmann, P.; Münzbergová, Zuzana
2015 - English
In total, 118 orchid species (25%) are endemic to the Himalayan region and 21 species are endemic to Nepal. Krober’s percentage similarity showed that the EAFR and ICFR have the highest percentage similarity (87%) followed by the MFR and ICFR (62%). In total, 92 species were used for medicinal purposes and 6 as food plants in Nepal. We conclude that Nepal is rich in orchid flora and the highest percentage of orchids originates from the EAFR. Keywords: orchids; Nepal; economic importance Available at various institutes of the ASCR
Orchids of Nepal: phytogeography and economic importance

In total, 118 orchid species (25%) are endemic to the Himalayan region and 21 species are endemic to Nepal. Krober’s percentage similarity showed that the EAFR and ICFR have the highest percentage ...

Timsina, B.; Rokaya, Maan Bahadur; Kindlmann, P.; Münzbergová, Zuzana
Botanický ústav, 2015

Obnova podhorské louky po ukončení hnojení
Královec, J.; Prach, Karel
2015 - Czech
Po ukončení intenzivního hnojení podhorské louky došlo během několika let k podstatnému snížení produkce a k výrazné změně druhového složení cévnatých rostlin tak, že se přiblížili k nehnojeným kontrolám. Počet druhů ale rostl i na kontrolách. Zvýšil se také celkový počet druhů zaznamenaných na všech experimentálních plochách dohromady. Jednalo se zejména o luční druhy. Ukazuje se, že za určitých podmínek může dojít k poměrně rychlé spontánní obnově polopřirozených travních porostů, které byly intenzivně hnojeny, aniž by bylo třeba přistupovat k nákladným obnovným opatřením. Vzhledem k dosud malému počtu podobných studií je obtížné tyto podmínky blíže definovat. Je ale patrné, že k rychlé obnově přispívá přítomnost cílových, v tomto případě lučních druhů v okolní krajině, jejíž stav se navíc, zdá se, průběžně zlepšuje. After fertilisation had stopped in 1989, the average number of species per 1 m2 increased four times in the most fertilised plots. However, the number of species also increased in the unfertilised controls, which we attribute to the observed recovery of the whole surrounding landscape. Species typical of mesic grasslands predominantly contributed to this increase. Spontaneous recovery of previously overfertilised mesic grassland may thus work in central European landscapes if seed sources are available nearby. In such cases, no expensive restoration measures are needed to reduce soil nutrients and/or to sow seeds of target species. Keywords: grassland; fertilizing; recovery Available at various institutes of the ASCR
Obnova podhorské louky po ukončení hnojení

Po ukončení intenzivního hnojení podhorské louky došlo během několika let k podstatnému snížení produkce a k výrazné změně druhového složení cévnatých rostlin tak, že se přiblížili k nehnojeným ...

Královec, J.; Prach, Karel
Botanický ústav, 2015

Povodně a sucho: krajina jako základ řešení
Fanta, J.; Petřík, Petr
2014 - Czech
Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu obou seminářů věnována pozornost především dosavadním způsobům zemědělského a lesnického vyžívání krajiny a jejich vlivu na stav půd a jejich retenční schopnost. Degradační trendy potvrzuje dlouhodobá dokumentace klesající biologické rozmanitosti krajiny a zemědělské půdy. Příklady vhodných prostorových úprav krajiny prezentované v průběhu semináře ale naopak ukázaly, že i v obtížných podmínkách (např. v zemědělské krajině jižní Moravy) je možné negativní dopady klimatické změny zmírnit. Podmínkou jsou promyšlená změna způsobů hospodářského využívání zemědělských pozemků, volba vhodných plodin a agrotechnických postupů, obnova ekologické infrastruktury krajiny a krajině přiměřená vodohospodářská opatření. Stručný výčet faktorů ovlivňujících výskyt povodní a sucha v krajině ukazuje, že jde o velmi komplexní problematiku, jejíž řešení vyžaduje integrované přístupy odborného a politického řízení, jak upozorňuje Evropská úmluva o krajině. Závěry obou seminářů kladou mimořádný důraz na ukončení stavu volného nakládání s krajinou a zavedení systémového řízení vývoje a využívání krajiny. Porozumění tomuto přístupu vyjádřili svou účastí a svými příspěvky i zástupci rezortu životního prostředí a zemědělství i zástupci vrcholné české politiky: ministr zemědělství ing. Jurečka, ministr životního prostředí Mgr. Brabec, a předseda sboru poradců ministerského předsedy dr. Špidla. Jejich angažovanost ve věci svědčí i o mimořádném zájmu a je zárukou, že závěry seminářů nezůstanou jen na papíře, ale dojdou praktického uplatnění v politickém rozhodování. During two scientific seminars, Czech scientists, together with representatives of the Czech Ministries of Agriculture and Environment, evaluated the situation and developed a range of recommendations for Czech environmental and agricultural policies to manage the situation. In the recommendations, the landscape is considered as public space; its use for agriculture, forestry, construction, etc. must be properly considered and planned. Elaboration of a longterm vision for the landscape as matter of public interest, its development and its use for various purposes is the basic point of all recommendations. Further issues are a responsible landscape policy, definition of strategic goals and tasks, as well as normative management measures and instruments necessary to streamline strategic and operational management. Landscape research and planning deserve specific attention. Establishment of a national consultative board for the landscape as a governmental advisory body was proposed. And organization of a broad national discussion about the landscape, its use andfuture development was also recommended. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Povodně a sucho: krajina jako základ řešení

Sborník vychází ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR. V souvislosti s opakovanými extrémními fluktuacemi počasí (srážky, teploty) a jejich ekologickými a ekonomickými dopady byla v průběhu ...

Fanta, J.; Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases