Number of found documents: 679
Published from to

Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině
Spinková, Stanislava
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními. The paper deals with adjectives, especially with their derivation and declension. The author also concentrates on dialectal phenomena and formal adjectives among family names. Keywords: Czech for Foreigners; Adjectiv; Word Formation; Declination; Noun; Proper Name Available at various institutes of the ASCR
Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině

Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině
Kloferová, Stanislava
2015 - Czech
Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy zanikající. Traditional territorial dialects may retreat or perish, but the territorial differences continue to exit in common speech. In the paper, the surviving, stable as well as the perishing phenomena are presented. Keywords: Czech; dialect; territorial differences; common speech Available at various institutes of the ASCR
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině

Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?
Blažek, V.; Janyšková, Ilona
2015 - English
The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to suggest new solutions to this problem. This was carried out on the basis of a detailed semantic analysis of primary texts, onomastic materials, and also on the historical and cultural background. Keywords: Indo-European; Slavic; dendronym; yew; etymology Available at various institutes of the ASCR
Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?

The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to ...

Blažek, V.; Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), Kamenice (s vydělitelným sufixem -ice), Kamenička (se sufixem -ička). Byla shledána řada motivací podmiňujících vznik analyzovaných jmen, jako nejčastější se ukázal typ půdy a lokace (zvláště rozšířeno u předložkových jmen, např. Mezi kamencem, Na kamenici). Ostatní motivace jsou řídké: motivace konkrétním kamenem jakožto výrazným krajinným prvkem, materiálem užitým při stavbě nebo výskytem lomu v místě. Stav je tu odlišný od frekvence zjištěné u nederivovaných anoikonym, popř. anoikonym s plurálovou formou základového slova Kameny, u nichž se výrazněji projevila motivace konkrétním kamenem v místě. V některých případech je složité odhadnout motivační impuls, výklad jmen je navíc někdy znesnadněn působením lidové etymologie, proto je nutné zapojit do výzkumu mj. práci se starými archiváliemi, zvláště mapami. This paper deals with motivation of Moravian and Silesian minor place names containing the basic noun kámen ‚stone‘, e. g. Kameňák (the suffix -ák was attached to the respective noun to create this anoikonym), Kamenice (with the suffix -ice), Kamenička (with the suffix -ička). There are numerous motivations, the most frequent is the motivation of soil quality and of location (especially in prepositional anoikonyms, for example Mezi kamencem, Na kamenici). Other motivations are rare: motivation of a particular stone as significant part of the landscape, motivation of building material or stone mining. The frequency of these motivations is different from the frequency of motivations in underived anoikonyms (or anoikonyms containing plural form of the fundamental word Kameny; in this type of anoikonyms, motivation by a particular stone in the site is more frequent). The motivation is hard to determine in some cases, the interpretation can be impeded by bachelor's etymology therefore it is necessary to cooperate with old maps. Keywords: anoikonyms; minor place names; motivation; stone Available at various institutes of the ASCR
K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen

Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
2015 - Czech
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci. The article presents the preparation of the new monolingual dictionary of contemporary Czech and the new Dictionary Writing System Alexis that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i. Special attention is given to the material resources, including lexemes to the list of entries, meaning definitions and exemplification. Keywords: monolingual dictionary; dictionary writing system; dictionary resources; list of entries; microstructure, meaning definition; exemplification; contemporary vocabulary Fulltext is available at external website.
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu

Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2015

Blending v rámci neologické excerpční databáze
Neprašová, Renáta
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR v. v. i., jejíž lexikální obsah vzniká excerpcí převážně publicistických textů. V příspěvku jsou uvedeny typy lexémů vzniklých blendingem, jež se v databázi vyskytují. Na základě těchto příkladů je představen vznik a zpracování neologického materiálu v databázi. Materiál je klasifikován podle vzniku na blendy z českých a cizo jazyčných komponentů, blendy hybridní, blendy z vlastních jmen a geografických názvů a na nezařaditelné slovní hříčky. Materiál je analyzován z hlediska sémantického a dle výskytu lexémů v konkrétních druzích textu. This paper focuses on blending as a type of mechanical compounding. The researched material results from the internal neologism excerption database of the current lexicology and lexicography department of ÚJČ AV ČR v. v. i. (Institute of the Czech Language of the AS CR, v. v. i.), whose lexical content arises by excerption of mainly journalistic texts. The paper presents the types of lexemes arised from blending, which is found in the database. The formation and processing of neologism material in the database are based on these examples. The material is classified according to the formation to blends of the Czech and foreign-language components, hybrid blends, blends of proper names and geographical names and the unclassifiable puns. The material is analyzed in terms of semantic and by occurrence of lexemes in specific types of text. Keywords: blending; mechanical compouding; neologism excerption database Fulltext is available at external website.
Blending v rámci neologické excerpční databáze

Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ...

Neprašová, Renáta
Ústav pro jazyk český, 2015

Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension
Lehečka, Boris; Jínová, P.
2015 - English
Characteristic of the tools and sources available in The Department of Language Development, which were used for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech language development (1300–1500): Old-Czech (or internal) text bank, The Token Analysis (in Excel) and formal description of Old-Czech appellative nouns. Keywords: historical Czech; Noun Declension; morphological tagging; lemmatization Fulltext is available at external website.
Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension

Characteristic of the tools and sources available in The Department of Language Development, which were used for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech ...

Lehečka, Boris; Jínová, P.
Ústav pro jazyk český, 2015

Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských
Jamborová, Martina
2015 - Czech
Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a latinských termínů, staročeská terminologická synonyma aj. Studiujm rukopisu přispívá ke zkoumání jazyka českých právních textů z 15. století. Rukopis je důležitý též tím, že se stal zdrojem Knihy městských práv M. Brikcího z Ličska vydané r. 1536 a prostřednictvím této právní sbírky i Práv městských Kristiána Koldína z r. 1579. The paper points out the old Czech translation of the collection of Judgments from Brno and Jihlava, whose lexical value lies in the fact that there exist glosses and interpretations of individual words, translations of German and Latin terms, terminological synonymous and others. Studying of the manuscript contributes to language research Czech legal texts of 15 . century. The manuscript is also important, because it became a source of Book of Municipal Law by M. Brikcí from Ličsko (1536) and the Municipal Law by Kristián Koldín (1579). Keywords: Old Czech; Manuscript; Municipal Law; vocabulary; lexical meaning Fulltext is available at external website.
Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských

Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2015

K výzkumu tvoření slov v českých nářečích
Hlubinková, Zuzana
2015 - Czech
Česká nářeční slovotvorba se začala rozvíjet zejména od 60. let 20. století v návaznosti na slovotvorná bádání M. Dokulila. Řada nářečních monografií z té doby obsahovala pouze stručné oddíly věnované tvoření slov. Monografie zabývající se výhradně nářeční slovotvorbou vznikly většinou později; disertace M. Rackové (1965) a K. Fice (1984) zůstaly v rukopise, práce Z. Hlubinkové Tvoření slov ve východomoravských nářečích byla vydána tiskem roku 2010. Autoři těchto prací dospívají k následujícím závěrům: řada slovotvorných prostředků je společná jazyku spisovnému i nářečí, specifických formantů je naprostá menšina a velká část z nich má expresivní formu (v příspěvku je uveden i jejich přehled). Specifické rysy vykazují nejen substantiva, adjektiva, slovesa a adverbia, ale i zájmena a předložky. Navíc lze u nich postihnout jejich územní rozšíření (je připojena také ukázka konkrétní mapy). The Czech dialectological word-formation studies have started to develop particularly since the 1960s following the research of M. Dokulil. A number of dialectological monographs of that period contained only brief sections devoted to word formation. Monographs exclusively dealing with dialectological word formation were usually written later; the dissertation by M. Racková (1965) and by F. Fic (1984) remained in manuscript, whereas the work by Z. Hlubínková Tvoření slov ve východomoravských nářečích was published in print in 2010. The authors of these books have arrived at the following conclusions: a number of word-formation features are shared both by the standard language and the dialects, specific are only the very few formants, and a large part of them is of expressive nature (the contribution provides its list). The specific features are typical not only to nouns, adjectives, verbs and adverbs, but also to pronouns and prepositions. Moreover, it is possible to account for their regional distributional (a sample map is included, too). Keywords: word formation; Czech dialects; East Moravian and Silesian dialects; derivation; suffix Available at various institutes of the ASCR
K výzkumu tvoření slov v českých nářečích

Česká nářeční slovotvorba se začala rozvíjet zejména od 60. let 20. století v návaznosti na slovotvorná bádání M. Dokulila. Řada nářečních monografií z té doby obsahovala pouze stručné oddíly věnované ...

Hlubinková, Zuzana
Ústav pro jazyk český, 2015

Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku
Šipková, Milena
2015 - Czech
Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných a slovotvorných morfech a morfémech (prefixech, sufixech, koncovkách) a v syntaktickém chování sloves důležité signály (indikátory) možných sémantických rozdílů. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že pro lexikografa zůstává základním úkolem primární pohled od slova, od slovního významu, a že ohledy k hláskosloví, morfologii, tvarosloví a syntaxi jsou pro něho sice respektabilní, tj. musí k nim přihlížet, ale přece jen pomocné a podnětné, pozoru hodné. The author aims to emphasize the fact that the dialect lexicographer indispensably needs a broad theoretical lexicological skills for his work, i.e. that he sees (realizes/distinguishes) in phonological, morphological and word-formational morphs and morphems (prefixes, sufixes, endings) and in the syntactic behaviour of verbs important signals (indicators) of possible semantic differences. On the other side, it needs to be stressed that it primarily is the word and its meaning that stays in the centre of lexicographer’s attention, and though phonology, morphology, word-formation and syntax are respectable for him, i.e. he must take them into consideration, they, nevertheless, only play a supportive and stimulating role. Keywords: dialect dictionary; dialect; dialectology; verb; synonymum; polysemy; reflexivity Available at various institutes of the ASCR
Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku

Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases