Number of found documents: 696
Published from to

Japanismy v české slovní zásobě
Karlíková, Helena
2016 - Czech
Cílem příspěvku je shromáždit většinu slov japonského původu v češtině a vysvětlit jejich původ. Jde o internacionalismy, které se do češtiny dostaly prostřednictvím moderních evropských jazyků. The goal of the contribution is to collect most of the Czech words of Japanese origin and to explicate their origin. They are internationalisms introduced into Czech through modern European languages. Keywords: Japanese words; internationalisms; etymology Available at various institutes of the ASCR
Japanismy v české slovní zásobě

Cílem příspěvku je shromáždit většinu slov japonského původu v češtině a vysvětlit jejich původ. Jde o internacionalismy, které se do češtiny dostaly prostřednictvím moderních evropských ...

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2016

Výslovnostně problematická nebo zajímavá cizí jména a přejatá slova (z pohledu pracovníků České televize)
Jílková, Lucie
2016 - Czech
Příspěvek představuje dílčí výsledky terénního průzkumu v České televizi. Výzkumníci z Ústavu pro jazyk český získali celkem 11 zhruba hodinových strukturovaných interview se zaměstnanci České televize. Tématem interview byla obecně výslovnost, resp. řešení případných výslovnostních problémů. V příspěvku je abecedně seřazeno 80 cizích vlastních jmen, 10 apelativ a 12 zkratek, jejichž výslovností se respondenti v poslední době zabývali. Pozornost je věnována principům výslovnosti přejatých slov, které respondenti při vyslovování cizích jmen uplatňují. This article presents preliminary results from field research conducted at Czech Television. Researchers from the Czech Language Institute conducted a total of 11 approximately hour-long semi-structured interviews with Czech Television employees. Topics of the interviews included words which are problematic or otherwise interesting in terms of pronunciation, and potential solutions to these pronunciation problems. The article presents an overview of 80 foreign proper names, 10 common names and 12 abbreviations which have various pronunciation variants, respondents’ attitudes toward them, and in some cases their declared process of finding the appropriate pronunciation. Attention is further devoted to the respondents’ awareness of the rules for the pronunciation of loanwords and foreign language personal names in Czech. Keywords: pronunciation; loanwords; foreign proper names; semi-structured interviews; Czech Television Available at various institutes of the ASCR
Výslovnostně problematická nebo zajímavá cizí jména a přejatá slova (z pohledu pracovníků České televize)

Příspěvek představuje dílčí výsledky terénního průzkumu v České televizi. Výzkumníci z Ústavu pro jazyk český získali celkem 11 zhruba hodinových strukturovaných interview se zaměstnanci České ...

Jílková, Lucie
Ústav pro jazyk český, 2016

K výzkumu výslovnosti přejatých slov
Štěpánová, Veronika; Duběda, T.; Havlík, Martin; Jílková, Lucie
2016 - Czech
Přejatá slova včetně vlastních jmen tvoří specifickou lexikální kategorii vyznačující se značnou fonologickou variabilitou. V rámci grantového projektu GA ČR „Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině“ byl uskutečněn rozsáhlý empirický průzkum výslovnostního úzu, který poskytuje podrobné informace o tom, jak jsou vybraná slova v současnosti reálně vyslovována, jaká je dynamika výslovnostní variability atp. Kromě přínosu v oblasti fonologie výpůjček jsou výsledky rovněž využitelné např. ke korekci některých již neaktuálních slovníkových údajů. Our analysis of Czech loanword phonology under the project “Pronunciation of non-integrated lexical items” is based on a theoretical framework which includes eight adaptation principles (phonological approximation; spelling pronunciation; original pronunciation; analogy with the donor language; analogy with the recipient language; influence of a third language; influence of universals; unclearly motivated pronunciation). A large-scale empirical survey of pronunciation practice, which is a part of this project, offers a realistic view of loanword phonology in Czech, with respect to both its current state and its dynamics. The data obtained provide socially stratified insights into problems such as the variation of vowel length, that of consonant voicing, the pronunciation of proper names, and the influence of spelling. The database of recorded variants may serve as a resource for lexicographic work. Keywords: loanwords; phonology; pronunciation; Czech; sociolinguistics Fulltext is available at external website.
K výzkumu výslovnosti přejatých slov

Přejatá slova včetně vlastních jmen tvoří specifickou lexikální kategorii vyznačující se značnou fonologickou variabilitou. V rámci grantového projektu GA ČR „Výslovnost neintegrovaného lexika v ...

Štěpánová, Veronika; Duběda, T.; Havlík, Martin; Jílková, Lucie
Ústav pro jazyk český, 2016

Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku
Kloferová, Stanislava
2016 - Czech
Příspěvek přináší dosud nejobsáhlejší informace o koncepci Slovníku nářečí českého jazyka, který vzniká v brněnském dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a který zpracovává relativně úplnou lexikální zásobu všech dialektů českého národního jazyka. Autorský tým navazuje na zkušenosti s pracemi na Českém jazykovém atlasu a na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. V roce 2015 končí úvodní, pětileté období projektu Slovníku. Během něj byl zpracován heslář, paralelně byla vytvářena koncepce a zpracovávána hesla s počátečním písmenem A–C (cca 8 tisíc hesel). Primární podoba Slovníku je elektronická, zároveň je připravován podklad pro podobu tištěnou (knižní). Příspěvek informuje o přípravných pracích, o materiálových zdrojích a jejich průběžném rozšiřování. Pozornost se soustředí na strukturu heslového odstavce: na heslové záhlaví (na podobu lemmatu a zjištěných variant; zvlášť se upozorňuje na princip tvorby lemmatu u slov cizího původu), na typy heslového záhlaví, na metody užívané při definici významu, při uvádění dokladů a jejich typů a na způsob uvádění lokalizace (do určité obce nebo regionu), pojednává se o principu hnízdování (v tomto slovníku se týká podřazování slov, která jsou k základnímu heslovému slovu v onomaziologickém vztahu modifikačním). Přínosem pro lexikografickou praxi je zamýšlené interaktivní propojení s Českým jazykovým atlasem a Slovníkem pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Pro orientaci jsou připojeny ukázky hesel. The papers provides so far the most comprehensive information about the conception of the Dictionary of the Czech Language Dialects, which is developed in the Brno dialectological department of the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and which compiles relatively complete vocabulary of all dialects of the Czech national language. The authorial team builds upon experience from the work on the Czech Language Atlas and the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. The initial, five-year period of the Dictionary project ends in 2015. During the period the team has compiled a glossary; at the same time it has worked up the conception and entries beginning with letters A–C (cca. 8,000 entries). The Dictionary will primarily be published in the electronic form, but at the same time materials for the printed (monograph) version are being prepared. The paper informs about the preparatory work, about source materials and their continuous enlargement. Attention is paid to the structure of a dictionary entry. The paper discusses the entry heading (the form of lemma and found variants; emphasis is especially given to the principle of lemma formation in words of foreign origin), types of entry heading, methods used in definitions of meaning, the way of providing records of the words and types of records, and the way of providing the localization (in some village or region). Moreover, it deals with the principle of nesting (in the dictionary it concerns the subordination of words which are in the modifying onomasiological relation with the main entry word). The project will contribute to the lexicological work with its planned interactive interconnection with the Czech Language Atlas and the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. Several samples of entries are appended for illustration. Keywords: Czech studies; dialectology; dialectal lexicography; the concept of dialectal dictionary Available at various institutes of the ASCR
Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku

Příspěvek přináší dosud nejobsáhlejší informace o koncepci Slovníku nářečí českého jazyka, který vzniká v brněnském dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a který zpracovává ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2016

Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat
Konečná, Hana
2016 - Czech
Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato služba veřejnosti patří mezi významné aktivity ÚJČ. Slovníková část IJP dnes obsahuje přes 102 000 slovníkových hesel, výkladová část pak především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Začátkem roku 2014 byla IJP interaktivně propojena se Slovníkem spisovného jazyka českého (více než 192 908 hesel) a se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (zhruba 48 000 hesel). The Internet Language Guide (ILG) was made accessible in January 2009. In creating it, the linguists of the Institute of the Czech Language (ICL) built on their experience of the language advising. This public service belongs to notable activities of the ICL. The dictionary part of the ILG contains more than 102 000 entries at present, the explanatory part focuses mainly on the phenomena which repeatedly are the subject of questions of the Czech language users. At the beginning of 2014, the ILG was interconnected with the Dictionary of the Literary Czech Language (more than 192 908 entries) and with the Dictionary of Literary Czech for School and Public (approx. 48 000 entries). Keywords: Czech language; language advisory; ortography; morphology; dictionaries Available at various institutes of the ASCR
Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat

Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato ...

Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2016

Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů
Černá, Alena M.; Lehečka, Boris
2016 - Czech
Metodika stanovuje spolehlivé a jednoznačné postupy uplatňované při vytváření elektronických edic starších českých textů. Poskytuje návod pro zpracování vědeckých edic, které budou vyhovovat jak uznávaným filologickým a editologickým standardům, tak standardům pro reprezentaci textů v digitální podobě. The methodology specifies reliable and straightforward procedures applicable to the creating electronic editions of Old Czech texts. It provides guidance for processing scholar editions that will suit both philological and editorial accepted standards and standards for the representation of texts in digital form. Keywords: methodology; electronic edition; Old Czech; XML TEI P5 Available in a digital repository NRGL
Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů

Metodika stanovuje spolehlivé a jednoznačné postupy uplatňované při vytváření elektronických edic starších českých textů. Poskytuje návod pro zpracování vědeckých edic, které budou vyhovovat jak ...

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris
Ústav pro jazyk český, 2016

Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění
Hoffmannová, Jana; Hoffmann, B.
2016 - Czech
Divadelní a rozhlasové hry a inscenace se sportovní tematikou představují v dějinách českého dramatu a divadla tematické novum. Autory takových textů jsou zejména Petr Kolečko a David Drábek. Vybírají si hlavně populární sportovní odvětví (fotbal, hokej, tenis, lyžování, lehká atletika) a jejich světově proslulé reprezentanty (J. Jágr, R. Federer, R. Nadal, H. Fibingerová). Dramatický obraz sportu a sportovců není nikterak adorační, ale naopak až karikaturně kritický. Mluva sportovců, fanoušků a funkcionářů (viz mj. text P. Čtvrtníčka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?) je plná nespisovných výrazů, prostředků obecné češtiny, sportovního slangu, ale rovněž expresiv a vulgarismů. Theater and radio plays and productions with sports as their subject matter offer a new thematic area in the history of Czech drama and theater. The authors of these texts are above all Petr Kolečko and David Drábek. They select primarily popular sports (football, hockey, tennis, skiing, track and field) and their world-famous representatives (J. Jágr, R. Federer, R. Nadal, H. Fibingerová). The dramatic picture of sports and of athletes is not one of adoration, but rather, a critical one bordering on caricature. The language of athletes, fans, and functionaries (see for example the text by P. Čtvrtníček entitled “Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?” [Ivánek, my friend, can you talk?]) is full of non-standard expressions, Common Czech and sports slang, as well as expressives and vulgarisms. Keywords: sport; drama; theater; radio plays; non-standard expressions; Common Czech; sports slang; expressives; vulgarisms Available at various institutes of the ASCR
Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění

Divadelní a rozhlasové hry a inscenace se sportovní tematikou představují v dějinách českého dramatu a divadla tematické novum. Autory takových textů jsou zejména Petr Kolečko a David Drábek. Vybírají ...

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, B.
Ústav pro jazyk český, 2016

Kam ta staročeská slova zmizela? II
Janyšková, Ilona
2016 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pohlodek, přátro, pihva.\n The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pohlodek, přátro, pihva. Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Kam ta staročeská slova zmizela? II

Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pohlodek, přátro, pihva.\n


The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pohlodek, přátro, pihva.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2016

Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma
Vykypěl, Bohumil
2016 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2016

Hranice nářečního lexika
Šipková, Milena
2016 - Czech
Po komplexním popisu gramatiky od Jaromíra Běliče a geografickém zachycení a popisu českých dialektů v šestisvazkovém Českém jazykovéma atlasu je třetím a patrně nejdůležitějším úkolem tradiční české dialektologie zpracování celonárodního nářečního slovníku. Na pozadí současné jazykové situace v České republice se autorka zamýšlí nad pojetím celonárodního nářečního slovníku, nad jeho specifiky a hranicemi (např. otázka profesionalismů, potencionality apod.). After a comprehensive description of the grammar by Jaromír Bělič (1972) and geographic depiction of Czech dialects in the six-volume Czech Linguistic Atlas (1-5, 1992-2005, Supplements 2011), the third and probably the most important task of the traditional Czech dialektology appears to be a nationwide dialects dictionary. The Dictionary of Czech Dialects was started in 2011 by the Department of Dialectology of the Institute of the Czech Language of the Czech Academy of Sciences, in Brno. The first period of work will result in ca 8,000 entries covering letters A-C. The Dictionary is designed as an electronic one (the printed version is being prepared) with the perspektive of further interactive usage (it contains links to other electronic works of the Department: the Dictionary of Anoikonyms in Bohemia (URL: http://mam2.ujc.cas.cz/onomast-pj), the Dictionary of Anoikonyms in Moravia and Silesia (URL: http://spjms.ujc.cas.cz), and the Czech Linguistic Atlas (URL. http://cja.ujc.cas.cz/cja.html). The Dictionary of Czech Dialects compiles lexis roughly from the first half of the 19th till the end of the 20th centuries.\n On the background of current linguistic situation in the Czech Republic (with the dialects better preserved in Moravia and Silesia compared to Bohemia), the author ponders upon the concept of a nationwide dialect dictionary, its specifics and borders (including the limiting factors of a differential dialect dictionary, the influence of codifications to the delimitation of dialect words, the degee of incorporstion of professionalisms/dialect terminology, potentiality etc.). \n We hope that together with a new comprehensive dictionary of Czech (with the provisional title Academic Dictionary of Current Czech) which has been compiled at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences in Prague since 2012, the Dictionary of Czech Dialects will enable to reveal the dynamism of the lexical system and its external and internal stimuli. Keywords: Dictionary of Czech Dialects; nationwide dictionary; dialects; electronic dictionary; Czech dialectology; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Hranice nářečního lexika

Po komplexním popisu gramatiky od Jaromíra Běliče a geografickém zachycení a popisu českých dialektů v šestisvazkovém Českém jazykovéma atlasu je třetím a patrně nejdůležitějším úkolem tradiční české ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases