Number of found documents: 705
Published from to

Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV
Nejedlý, Petr
2017 - Czech
Během vlády Karla IV. prošel český jazykový systém řadou změn, které jej instrumentálně rozšiřovaly, funkčně obohacovaly a strukturně prohlubovaly. Část z nich byla projevem vnitřního vývoje jazyka, část vyvolaly vnější okolnosti kulturněhistorické povahy. Z hlediska celkového postavení jazyka, objemu funkcí, které plnil, a repertoáru vyjadřovacích prostředků byly pro tento vzestup klíčové podněty, které vyrůstaly z kulturní, politické a společenské situace navozené stylem, cíli a výsledky Karlova panování. Under the rule of Charles IV, the Czech language system underwent a series of changes which instrumentally broadened it, enriched its function, and deepened its structure. Part of it was a reflection of the internal language development and part was caused by external circumstances of a cultural and historical nature. Impulses which emerged from the cultural, political, and social situation introduced by the style, goals, and results of Charles’ rule were pivotal for the entire language, its functions, and the means of expression. Keywords: Old Czech, Charles IV; development of language; system of language; influence of the cultural; historical and political conditions Available at various institutes of the ASCR
Emancipace češtiny jako kulturního jazyka za vlády Karla IV

Během vlády Karla IV. prošel český jazykový systém řadou změn, které jej instrumentálně rozšiřovaly, funkčně obohacovaly a strukturně prohlubovaly. Část z nich byla projevem vnitřního vývoje jazyka, ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2017

Existují ještě dnes tradiční dialekty?
Kloferová, Stanislava
2017 - Czech
Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. Důležitý je zde zejména faktor sociální prestiže dialektu. Rozdílně se projevuje v Čechách (sociální bezpříznakovost) a na Moravě se Slezskem (sociální příznakovost). The item describes the situation of traditional territorial dialects in the area of the Czech national language at the turn of the 20th and 21st centuries. It deals with the circumstances that have been participating in the development of dialects. Important is primarily the factor of the social prestige of a dialect. It manifests itself differently in Bohemia (socially asymptomatic) and in Moravia and Silesia (socially symptomatic). Keywords: bohemistics; dialectology; traditional territorial dialect; social prestige of a dialect Available at various institutes of the ASCR
Existují ještě dnes tradiční dialekty?

Příspěvek popisuje stav tradičních teritoriálních dialektů na území českého národního jazyka na přelomu 20. a 21. století. Zabývá se okolnostmi, které se na vývoji dialektů podílely a podílejí. ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2017

Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV
Jamborová, Martina
2017 - Czech
Korunovační řád Karla IV. byl pořízen nejprve v latinském znění (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) a v druhé polovině 14. století přeložen do češtiny. Do dnešních dnů se zachovaly pouze opisy jak latinského, tak staročeského znění. Nejstarší staročeský dochovaný rukopis Korunovačního řádu Karla IV. je datován rokem 1396. Text Korunovačního řádu Karla IV. je vhodné vnímat jako písemné fixování zamýšlené ideální podoby korunovační ceremonie. Jedná se podstatě o mešní liturgický text. Staročeský překlad korunovačního řádu je přes četná překladatelská úskalí zdařilý. Jednotlivé variantní rukopisy dokládají historický vývoj češtiny, vykazují respekt k předloze a současně ojediněle přinášejí zajímavé individuální úpravy znění. Jazyk staročeského překladu korunovačního řádu je bezesporu obohacením pro středověkou češtinu. The Coronation Order of Charles IV was first issued in Latin (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) and translated into Old Czech after the mid-14th century. Only copies of both the Latin and Old Czech wordings have survived. The earliest remaining Old Czech manuscript of The Coronation Order of Charles IV dates from 1396. It is apt to view the text of The Coronation Order of Charles IV as a written fixation of the intended ideal form of the coronation ceremony. In fact, it is a mass liturgy text. Despite many translation pitfalls, the Old Czech translation of the coronation order is welll done. The individual variant manuscripts give evidence of the historical development of the Czech language, show respect towards the original, and singularly bring interesting individual adjustments to the wording. The language of the Old Czech translation of the coronation order undoubtedly enriched medieval Czech. Keywords: Old Czech; Coronation Order; Charles IV Available at various institutes of the ASCR
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV

Korunovační řád Karla IV. byl pořízen nejprve v latinském znění (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) a v druhé polovině 14. století přeložen do češtiny. Do dnešních dnů se zachovaly pouze opisy jak ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2017

Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou
Jílková, Lucie
2017 - Czech
Příspěvek odpovídá na následující výzkumnou otázku: Jaké funkce a významy má slovo „takže“ v současných soukromých dopisech a mediálních textech? Analýza se opírá o doklady z Korpusu soukromé korespondence (https://ucnk.ff.cuni.cz/dopisy.php) a z korpusu DIALOG (https://ucnk.ff.cuni.cz). Ve zvoleném souboru textů mluvčí užívali slovo „takže“ jako vyjádření důsledku, konektivity, sumarizace, slovo „takže“ je nepochybně výraznou částí idiolektu některých mluvčích (např. v úvodu dialogické repliky). The paper attempts to answer the following research question: What are the meanings an functions of the Czech word takže in spoken texts used in contemporary private letters and in the media? The analysis is based on Private Correspondence Corpus and on the DIALOG Corpus. In selected texts , a total 50 occurrence of the word takže were found. The word takže was commonly used to express consequence, connection, and summarization, and can be embodied in the idiolect of some writers or speakers. Keywords: private correspondence corpus; DIALOG corpus; Czech word takže; spoken mass media texts; correspondence texts Available at various institutes of the ASCR
Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou

Příspěvek odpovídá na následující výzkumnou otázku: Jaké funkce a významy má slovo „takže“ v současných soukromých dopisech a mediálních textech? Analýza se opírá o doklady z Korpusu soukromé ...

Jílková, Lucie
Ústav pro jazyk český, 2017

Towards two Old Czech loanwords
Nejedlý, Petr
2017 - English
The article challenges two new expositions of loaned Old Czech lexemes, which are available online, and confirms the older explanations of these words: the noun dějnicě ‘carpet’ has its origins, regardless of other more recent forms, in the Old Polish dzianica, and the noun moryt ‘a plant used to dye material’ is an appropriate loanword from Middle Latin moretum. Keywords: origin of the word; Old Czech; dějnicě; moryt; Old Polish; Medieval Latin Available at various institutes of the ASCR
Towards two Old Czech loanwords

The article challenges two new expositions of loaned Old Czech lexemes, which are available online, and confirms the older explanations of these words: the noun dějnicě ‘carpet’ has its origins, ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2017

Dialekty českého národního jazyka
Ireinová, Martina; Konečná, Hana
2017 - Czech
V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována též ukázkami autentických promluv. The item deals with individual dialect groups, sub-groups and types, their characteristic dialect signs are presented. Sampels of authentic dialect utterances are added. Keywords: dialectology; Czech dialects; Czech Linguistic Atlas Available at various institutes of the ASCR
Dialekty českého národního jazyka

V příspěvku jsou představeny jednotlivé nářeční skupiny, podskupiny a typy, jsou uvedeny jejich charakteristické nářeční znaky. Nářečí jsou prezentována též ukázkami autentických promluv....

Ireinová, Martina; Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2017

Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny.
Šipková, Milena
2017 - Czech
Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené; mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech; among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. \n Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
Účast jazykové teorie při konstituování (a raném vývoji) novodobé spisovné češtiny.

Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené; mezi nimi hrála důležitou úlohu ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2017

Kam ta staročeská slova zmizela? III
Janyšková, Ilona
2017 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pastýř, chalužník, prták.\n The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pastýř, chalužník, prták. Keywords: linguistics; etymology; Old Czech language Available at various institutes of the ASCR
Kam ta staročeská slova zmizela? III

Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pastýř, chalužník, prták.\n


The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pastýř, chalužník, prták.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2017

Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Boček, Vít
2017 - English
The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized by the Department of Etymology of the Institute of the Czech Language of AS CR in Brno as a part of the project of the Czech Science Foundation Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language: Summing up a Generational Project. Keywords: Church Slavic language; Slavic languages; etymology; Slavonic studies Available at various institutes of the ASCR
Etymological research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno

The contributions included in this book were presented at the international scientific conference Etymological Symposium Brno 2017, with the subtitle Etymological Research into Czech. It was organized ...

Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena; Boček, Vít
Ústav pro jazyk český, 2017

Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku
Kloferová, Stanislava
2016 - Czech
Příspěvek přináší dosud nejobsáhlejší informace o koncepci Slovníku nářečí českého jazyka, který vzniká v brněnském dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a který zpracovává relativně úplnou lexikální zásobu všech dialektů českého národního jazyka. Autorský tým navazuje na zkušenosti s pracemi na Českém jazykovém atlasu a na Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. V roce 2015 končí úvodní, pětileté období projektu Slovníku. Během něj byl zpracován heslář, paralelně byla vytvářena koncepce a zpracovávána hesla s počátečním písmenem A–C (cca 8 tisíc hesel). Primární podoba Slovníku je elektronická, zároveň je připravován podklad pro podobu tištěnou (knižní). Příspěvek informuje o přípravných pracích, o materiálových zdrojích a jejich průběžném rozšiřování. Pozornost se soustředí na strukturu heslového odstavce: na heslové záhlaví (na podobu lemmatu a zjištěných variant; zvlášť se upozorňuje na princip tvorby lemmatu u slov cizího původu), na typy heslového záhlaví, na metody užívané při definici významu, při uvádění dokladů a jejich typů a na způsob uvádění lokalizace (do určité obce nebo regionu), pojednává se o principu hnízdování (v tomto slovníku se týká podřazování slov, která jsou k základnímu heslovému slovu v onomaziologickém vztahu modifikačním). Přínosem pro lexikografickou praxi je zamýšlené interaktivní propojení s Českým jazykovým atlasem a Slovníkem pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Pro orientaci jsou připojeny ukázky hesel. The papers provides so far the most comprehensive information about the conception of the Dictionary of the Czech Language Dialects, which is developed in the Brno dialectological department of the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and which compiles relatively complete vocabulary of all dialects of the Czech national language. The authorial team builds upon experience from the work on the Czech Language Atlas and the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. The initial, five-year period of the Dictionary project ends in 2015. During the period the team has compiled a glossary; at the same time it has worked up the conception and entries beginning with letters A–C (cca. 8,000 entries). The Dictionary will primarily be published in the electronic form, but at the same time materials for the printed (monograph) version are being prepared. The paper informs about the preparatory work, about source materials and their continuous enlargement. Attention is paid to the structure of a dictionary entry. The paper discusses the entry heading (the form of lemma and found variants; emphasis is especially given to the principle of lemma formation in words of foreign origin), types of entry heading, methods used in definitions of meaning, the way of providing records of the words and types of records, and the way of providing the localization (in some village or region). Moreover, it deals with the principle of nesting (in the dictionary it concerns the subordination of words which are in the modifying onomasiological relation with the main entry word). The project will contribute to the lexicological work with its planned interactive interconnection with the Czech Language Atlas and the Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms. Several samples of entries are appended for illustration. Keywords: Czech studies; dialectology; dialectal lexicography; the concept of dialectal dictionary Available at various institutes of the ASCR
Ke koncepci celonárodního nářečního slovníku

Příspěvek přináší dosud nejobsáhlejší informace o koncepci Slovníku nářečí českého jazyka, který vzniká v brněnském dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a který zpracovává ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases