Number of found documents: 253
Published from to

Professors to go. Emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation, 1938–39
Šimůnek, Michal V.; Hermann, Tomáš
2011 - English
It is the aim of this paper to present statistical overviews documenting the processes of emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation (1938–39). Demonstration of some personal histories helps to analyse the scientific emigration during the era of Nazism in its alternative perspectives. Keywords: scientific exile; German University in Prague; history of medicine Fulltext is available at external website.
Professors to go. Emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation, 1938–39

It is the aim of this paper to present statistical overviews documenting the processes of emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and ...

Šimůnek, Michal V.; Hermann, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Rodáci z okresu Slaný v zahraničním vojenském odboji a otázka zkoumání regionality původu příslušníků zahraničních vojenských jednotek
Maršálek, Zdenko
2011 - Czech
Příspěvek kromě připomenutí příslušníků čs. zahraničních jednotek původem ze Slánska především naznačuje možnosti, které poskytuje zkoumání regionality původu vojáků v zahraničí jako sociologické metody zkoumání personální struktury čs. odboje. Article, besides the reminder of natives from Slaný District - members of Czechoslovak military units abroad, indicates the possibilities of research of the regional origins as sociological method of research of personal structure of Czechoslovak resistance abroad. Keywords: World War II; Czechoslovak resistance abroad; regionality Available at various institutes of the ASCR
Rodáci z okresu Slaný v zahraničním vojenském odboji a otázka zkoumání regionality původu příslušníků zahraničních vojenských jednotek

Příspěvek kromě připomenutí příslušníků čs. zahraničních jednotek původem ze Slánska především naznačuje možnosti, které poskytuje zkoumání regionality původu vojáků v zahraničí jako sociologické ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Topic of the conference
Kostlán, Antonín
2011 - English
The issue of scientists in exile has been of interest primarily due to the large wave of emigration which ensued in Europe in the face of the Nazi regime. However, other waves of emigration and exile in 20th century Europe, such as those evoked by European and non-European authoritarian regimes and dictatorships or other malignant political developments, have so far escaped more detailed attention. Anotace v AJ (min. 64 znaků): The issue of scientists in exile has been of interest primarily due to the large wave of emigration which ensued in Europe in the face of the Nazi regime. However, other waves of emigration and exile in 20th century Europe, such as those evoked by European and non-European authoritarian regimes and dictatorships or other malignant political developments, have so far escaped more detailed attention. Keywords: exile; scholars; totalitarianism; exil; totalita Fulltext is available at external website.
Topic of the conference

The issue of scientists in exile has been of interest primarily due to the large wave of emigration which ensued in Europe in the face of the Nazi regime. However, other waves of emigration and exile ...

Kostlán, Antonín
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Czech scholars in exile, 1948-1989
Kostlán, Antonín
2011 - English
Czechoslovakia in the years 1948-1989, represented one of the countries of the Soviet power bloc where the development of research was in many ways supported by the country's government, but at the same time subjected to various restrictions and strong political pressure. The paper focuses on the main characteristic features of the emigration of scientists and intellectuals in the period of the communist regime and presents the results of an analysis of departure of the workers of the Czechoslovak Academy of Sciences to exile. It tries to estimate the overall extent of this emigration, deliberates about the further careers of exile scholars and introduces an attempt of exile typology. Keywords: exile; scholars; totalitarianism; exil; totalita Fulltext is available at external website.
Czech scholars in exile, 1948-1989

Czechoslovakia in the years 1948-1989, represented one of the countries of the Soviet power bloc where the development of research was in many ways supported by the country's government, but at the ...

Kostlán, Antonín
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Orální historie na internetu. Právní, etické a metodologické aspekty
Schindler-Wisten, Petra
2011 - Czech
Text se zabývá problematikou publikování orálně-historických výsledků na internetu. Rozvoj digitálních technologií přináší nové možnosti, jak s výsledky orálně-historických projektů seznámit co nejširší publikum. Přínos internetu orální historii je diskutabilní a vnáší do oboru řadu nových problémů, přináší nutnost všímat si nových etických, právních a metodologických otázek. This paper deals with the problems of publishing oral history on the Internet. The development of digital technology brings new possibilities to present oral history projects to the widest audience. The contribution of oral history from Internet is debatable, and brings many new challenges in this field, noting the need to bring new ethical, legal and methodological issues. Keywords: oral history; internet; data protection Available at various institutes of the ASCR
Orální historie na internetu. Právní, etické a metodologické aspekty

Text se zabývá problematikou publikování orálně-historických výsledků na internetu. Rozvoj digitálních technologií přináší nové možnosti, jak s výsledky orálně-historických projektů seznámit co ...

Schindler-Wisten, Petra
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Kubánští stipendisté v Československu v 60. až 80. letech
Bortlová, Hana
2011 - Czech
V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, tj. v období úzkých politických a hospodářských vazeb sovětského bloku a Kuby, využili mnozí Kubánci nabídky stipendií československé vlády a absolvovali české a slovenské vysoké (a v menší míře též střední) školy. Po návratu na Kubu řada z nich obsadila vedoucí pozice ve státních podnicích či institucích, přičemž někteří v nich působí dodnes. Na základě archivních pramenů (zejména z Národního archivu v Praze) a orálně-historických rozhovorů, které autorka vedla s bývalými stipendisty československé vlády na Kubě v r. 2009, text přibližuje některé aspekty života kubánských studentů v tehdejší československé společnosti. In the sixties, seventies and eighties, i. e. period of close political and economic ties between Cuba and the Soviet bloc, about a thousand Cubans took advantage of the scholarship offer of the Czechoslovak government and graduated from Czech and Slovak universities (and to a much lesser extent from high schools). After returning to Cuba many of them took up leading positions in state enterprises or institutions where some of them have been active till today. Based on archival sources (mainly from the National Archives in Prague) and oral-history interviews conducted with former scholarship holders of the Czechoslovak government in Cuba in 2009, this text presents some aspects of life of Cuban students in the Czechoslovak society of that time. Keywords: foreign policy of the Soviet bloc countries towards the third world; Czechoslovakia and Cuba; Cuban students in Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Kubánští stipendisté v Československu v 60. až 80. letech

V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století, tj. v období úzkých politických a hospodářských vazeb sovětského bloku a Kuby, využili mnozí Kubánci nabídky stipendií československé vlády ...

Bortlová, Hana
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Růžena Vacková
Gjuričová, Adéla
2010 - Czech
Na životopisné črtě Růženy Vackové, velké osobnosti akademického, kulturního i politického života 20. století, autorka ukazuje možnosti využití genderového přístupu ve výuce dějepisu. Sketching the biography of Růžena Vacková, an important representative of Czech academic, cultural and political life of the 20th century, the author suggests ways of using the gender approach in school history teaching. Keywords: gender; school history; women´s history; pohlaví Available at various institutes of the ASCR
Růžena Vacková

Na životopisné črtě Růženy Vackové, velké osobnosti akademického, kulturního i politického života 20. století, autorka ukazuje možnosti využití genderového přístupu ve výuce dějepisu....

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Antropologie, evoluční teorie, život národa
Hermann, Tomáš
2010 - Czech
Příspěvek sleduje formování a vývoj antropologie v českých zemích od počátku 19. století až do jeho konce. Základním prvkem na její cestě z romantických a naturfilosofických východisek k moderní disciplíně je historismus, který ze strany biologie proniká v podobě evoluční nauky a ze strany kulturně-historické v podobě potřeb prehistorie a archeologie (s pozdně romantickými představami slovanské dávnověkosti). The contribution about forming and development of the anthropology in the Czech Lands in the 19th century, with the special attention to the historicism and the birth and development of evolutionary theories. Keywords: anthropology; theory of evolution; history of science; antropologie; dějiny vědy Available at various institutes of the ASCR
Antropologie, evoluční teorie, život národa

Příspěvek sleduje formování a vývoj antropologie v českých zemích od počátku 19. století až do jeho konce. Základním prvkem na její cestě z romantických a naturfilosofických východisek k moderní ...

Hermann, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

K problematice obrany Čech ve třicátých letech. První rychlá divize a příprava obrany v prostoru Slánska
Maršálek, Zdenko
2010 - Czech
Příspěvek na základě konkrétního příkladu osvětluje širší problémy přípravy obrany Československa v meziválečném období. Focused on the ground of a particular example, dealing with issues of Czechoslovak defence in inter-war period. Keywords: Slaný; Czechoslovak army 1918-1939; Czechoslovakia; obhajoba; armáda Available at various institutes of the ASCR
K problematice obrany Čech ve třicátých letech. První rychlá divize a příprava obrany v prostoru Slánska

Příspěvek na základě konkrétního příkladu osvětluje širší problémy přípravy obrany Československa v meziválečném období....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989-2009
Suk, Jiří
2010 - Czech
Text příspěvku je věnován nástinu hlavních problémů a směrů tzv. vyrovnávání se s minulostí po roce 1989. The paper deals with main problems with Czech communist past after 1989. Keywords: communist past; communist regime Available at various institutes of the ASCR
Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989-2009

Text příspěvku je věnován nástinu hlavních problémů a směrů tzv. vyrovnávání se s minulostí po roce 1989.


The paper deals with main problems with Czech communist past after 1989.

Suk, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases