Number of found documents: 149
Published from to

Šarí´a a státní soudy v proměnách času
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských soudů a dalších soudů, např. soudů mazálim. Soudy aplikovaly šarí´u a právní předpisy vydané vládcem a vládou. Situace se v devatenáctém a dvacátém století dramaticky mění, obzvláště v Egyptě. This paper focuses on development of courts systems in the Muslim history with special reference Ottoman Empire. The center of attention is appointing of judges and chief judge by the ruler, establishing shari´a courts and other courts, e.g. mazálim courts. Courts applied shari´a and the law issued by the ruler and government. The situation dramatically changed in the nineteenth and twentieth centuries, especially in Egypt. Keywords: Shari´a; mazálim courts; Ottoman Empire Fulltext is available at external website.
Šarí´a a státní soudy v proměnách času

Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v muchtasaru al-Qudúrího, Marghináního a kodifikaci Qadrího Paši. Představuje rozdělení zapuzení na explicitní a implicitní, odvolatelné a neodvolatelné a nabízí vlastní klasifikaci zapuzení, kdy kombinuje tato kritéria s klasifikací rozvodu na nejvhodnější, řádný a inovativní. This paper attempts to describe formalistic approach to a unilateral divorce in Islamic law, common known as repudiation (talaq). It focuses mainly on the formulation of the repudiation in muhtasar al-Quduri, al- Marghinani and Codification of Qadri Pasha, presents distinction between the explicit and implicit, revocable and irrevocable repudiation and offers own classification of the repudiation while combining these distinctions with classification of divorce into the most appropriate, proper and innovated divorce. Keywords: Islamic law; repudiation; unilateral divorce Fulltext is available at external website.
Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu

Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Práva zvířat : Filosofická perspektiva
Černý, David
2013 - Czech
Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči liberacionismu. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat, že toto přesvědčení je chybné. V první části se stručně zmiňuje současná diskuse o právech zvířat se zaměřením na Petera Singera. V druhé části se podrobně diskutuje role speciesismu jako možné opozice vůči liberacionismu. Článek uzavírá, že pouze velmi specifická forma speciesismu se staví proti liberacionismu. Můžeme zastávat speciesismus a současně se podílet na hnutí za osvobození zvířat založeném na připsání určitých morálně relevantních vlastností zvířatům. The issue of animal rights is an essential part of practical ethics. Most authors argue that speciesism (defined as a prejudice of attitude of bias toward the interests of members of one’s own species) opposes liberationism. The overall aim of this contribution is to show that this conviction is wrong. In the first part, some remarks concerning current debate on animal rights are made, with special attention to Peter Singer. The second part of the paper is devoted in detail to clarifying the role of speciesism in opposing liberationism. It concludes by noting that only a highly specific form of speciesism is, in fact, in opposition to liberationism. We can hold speciesism and engage in animal liberationism based on ascription of some morally relevant properties (sentience) to animals. Keywords: animal rights,; consequentialism; utilitarianism; ochrana zvířat; zoologie Available at various institutes of the ASCR
Práva zvířat : Filosofická perspektiva

Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči ...

Černý, David
Ústav státu a práva, 2013

Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu
Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
2013 - Czech
Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s rozhodováním o svém vlastním životě a zásahem třetích osob do děje. Keywords: suicide; the right to death; family; rodina; sebevražda Available at various institutes of the ASCR
Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu

Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s ...

Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
Ústav státu a práva, 2013

Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Příspěvek shrnuje českou právní úpravu hubení zvířat, která jsou z hlediska člověka nežádoucí nebo škodlivá zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a dalších veřejných zájmů, zvláště ve vztahu k úpravě zákona na ochranu zvířat proti týrání. The contribution gives an overview of Czech legal provisions on killing pest animals that endanger public health and other human interests. It focuses especially on the regulation of the Czech Act on protection of animals against cruelty. Keywords: pest animals; categorization of animals; killing animals Available at various institutes of the ASCR
Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva

Příspěvek shrnuje českou právní úpravu hubení zvířat, která jsou z hlediska člověka nežádoucí nebo škodlivá zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a dalších veřejných zájmů, zvláště ve vztahu k ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2013 - Czech
Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných a týraných dětí. Keywords: surrogate maternity; moral philosophy; family law Available at various institutes of the ASCR
21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů

Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných ...

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2013

Ochrana soukromí a právo být zapomenut
Matejka, Ján
2013 - Czech
Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, představený Evropskou unií v lednu 2012. Definition of the term “privacy” and the view of privacy from historical perspective; problems with the determination of the right to privacy. A new European system of privacy protection and a draft regulation on the protection of individuals introduced by the EU in January 2012. Keywords: right to privacy; human rights; privacy protection; ochrana; Evropská unie Available at various institutes of the ASCR
Ochrana soukromí a právo být zapomenut

Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, ...

Matejka, Ján
Ústav státu a práva, 2013

Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní úpravy občanských sdružení a pomocí spolupráce s vlastníky pozemků. Příspěvek se zabývá otázkami, jaký praktický význam má činnost pozemkových spolků pro ochranu životního prostředí a jeho složek a jaké jsou její právní souvislosti v rámci české environmentální legislativy. Land societies do not make a special legal form established or presupposed by the norms to the protection of the environment but they develop their activities to the same objective based on legislation on civil societies and by the means of cooperation with land owners. The contribution points, what practical impacts the activities of the land societies have on the environment and on its components and what its legal linkages within the Czech environmental legislation are. Keywords: environmental protection; ownership; landcare organizations Fulltext is available at external website.
Pozemkové spolky - alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny

Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk
Černý, David; Doležal, Adam
2013 - Czech
Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení využívání raných lidských embryí a analyzuje základní přístupy k výzkumu na kmenových buňkách v legislativě ČR. Keywords: stem cell research; medical law; Bioethics Conference Available at various institutes of the ASCR
Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk

Sborník reprodukuje příspěvky, které zazněly na půdě vysoké školy CEVRO Institut v Praze na 3. konferenci z bioetiky pořádané Ústavem státu a práva AV ČR. Publikace se věnuje etickému zhodnocení ...

Černý, David; Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

Etické a pávní otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí ("surplus" embryos)
Doležal, Adam
2013 - Czech
Autor se ve svém příspěvku zabývá odpovědí na otázku, zda má výzkum na lidských embryonálních buňkách nějaký smysl a zda se výsledky výzkumu dají prakticky zužitkovat. Zamýšlí se nad morálním stausem liského embrya, se kterým úzce souvisí problematika právního statusu a dalšího osudu nadbytečných embryí. In his contribution, the author deals with the question whether human embryonic cell research is meaningful and the research outcomes have any practical application. He considers the moral status of a human embryo, which closely relates to the issues of the legal status and fate of surplus embryos. Keywords: medical research; bioethic; stem cells Available at various institutes of the ASCR
Etické a pávní otazníky při využití embryonálních kmenových buněk z tzv. nadbytečných embryí ("surplus" embryos)

Autor se ve svém příspěvku zabývá odpovědí na otázku, zda má výzkum na lidských embryonálních buňkách nějaký smysl a zda se výsledky výzkumu dají prakticky zužitkovat. Zamýšlí se nad morálním stausem ...

Doležal, Adam
Ústav státu a práva, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases