Number of found documents: 460
Published from to

Současné národnostní menšiny v České republice v kontextu evropských vývojových trendů
Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Text se zaměřuje na problémy menšinových organizací v Praze v situaci, kdy se Praha stává otevřeným globálním městem, gateway city, které se složením obyvatelstva a sociabilitou významně odlišuje od ostatních sídel České republiky. Na statistických datech je v textu demonstrována diverzita pražského obyvatelstva, která spolu s předimenzovaností turistického ruchu vytváří z Prahy prostředí extrémně náročné pro soužití obyvatel ve městě. Vysoce diverzifikovaná společnost je spolu s anonymitu a segmentarizací osobních životů jednotlivců pro velkoměsto typická. V tomto specifickém prostředí hledají spolky národnostních menšin svoji působnost a snaží se oslovit svoje krajany, kteří jsou rozptýleni po celém městě. Velkou změnou pro život menšin v České republice je decentralizace menšinových organizací. Jednotlivé menšinové spolky jsou nyní často samostatnými subjekty, které si vytvářejí vlastní program i samostatně hospodaří. Jejich svoboda je vykoupena organizační nezralostí. Musí soupeřit o granty, potýkají se s problémy se spolufinancováním, nemají prostředky na infrastrukturu a administrativní činnosti. Jak ověřily výzkumy Etnologického ústavu ČR, chybí jim poradenská a koordinační asistence, která by napomáhala k získání evropských prostředků, vzájemné komunikaci a mimo jiné i k tomu, aby jejich činnost mohla Pražany efektivně obohacovat jako celek. V této souvislosti oceňují zřízení Domu národnostních menšit, který alespoň částečně zjednodušuje komunikaci mezi menšinami. The text focuses on the problems of minority organizations in Prague in a situation where Prague has become an open global city, a gateway city, which in the composition of the population and sociability differs significantly from other cities of the Czech Republic. Using the statistical data, the diversity of the population in Prague demonstrated in the text, which along with the excessiveness of tourism makes Prague an extremely challenging environment for the coexistence of the population in the city. A highly diversified society along with the anonymity and segmentarization of the personal lives of individuals is typical for the large city. In this particular environment, associations of national minorities seek their activity and hope to address their compatriots, who are scattered throughout the city. A big change for the life of minorities in the Czech Republic is the decentralization of minority organizations. Individual minority clubs are now often separate entities that establish their own program and are separately managed. Their freedom is compensated by organizational immaturity. They must compete for grants, face problems with co-financing and lack the resources for infrastructure and administrative activities. As research by the Institute of Ethnology of the CR has verified, they lack advisory and coordination assistance, which would aid in the acquisition of European funds, mutual communication and among others ensure that their activities could effectively enrich the people of Prague as a whole. In this context, I appreciate the establishment of the House of National Minorities, which at least partially simplifies communication among the minorities. Keywords: national minorities; Czech Republic; Prague Available at various institutes of the ASCR
Současné národnostní menšiny v České republice v kontextu evropských vývojových trendů

Text se zaměřuje na problémy menšinových organizací v Praze v situaci, kdy se Praha stává otevřeným globálním městem, gateway city, které se složením obyvatelstva a sociabilitou významně odlišuje od ...

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

Předmluva
Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
2015 - Czech
Úvodní informace k 14. Setkání národnostních menšin v Praze, jehož součásti byla v roce 2014 mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program jednání konference byl zaměřen na otázky: přítomnost národnostních menšin v Praze a jejich aktivity, menšiny a mateřský jazyk, národnostní menšiny a migranti. Odborné i širší veřejnosti je předkládán dílčí výstup, odpovídající svým uspořádáním průběhu konference. Introductory information to the 14th Meeting of National Minorities in Prague, whose part was the international conference entitled Prague and minorities in 2014. The program of the conference was focused on the issues: the presence of ethnic minorities in Prague and their activities, national minorities and parent language, ethnic minorities and migrants. The partial output is presented to the professional and wider public, arranged like the conference. Keywords: the capital Prague; national minorities; new minorities; migration; national minority policy Available at various institutes of the ASCR
Předmluva

Úvodní informace k 14. Setkání národnostních menšin v Praze, jehož součásti byla v roce 2014 mezinárodní konference pod názvem Praha a menšiny. Program jednání konference byl zaměřen na otázky: ...

Sulitka, Andrej; Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2015

K otázce přítomnosti národnostních menšin v České republice
Sulitka, Andrej
2015 - Czech
Příspěvek ukazuje na základní politická východiska k otázce národnostních menšin v České republice po roce 1989. Stávající zákon o právech příslušníků národnostních menšin (2001) nestanoví taxativní výčet národnostních menšin a za národnostní menšiny jsou považovány ty skupiny občanů hlásící se k jiné než české národnosti, které jsou na území státu historicky přítomné, tj. existující jako trvalá součást společnosti. Podle novelizovaného znění Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, který schválila vláda v roce 2013, jde o 14 menšin (běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, ukrajinskou a vietnamskou). The articles indicates the basic political starting points on the question of national minorities in the Czech Republic after 1989. The existing Act on Rights of Members of National Minorities (2001) does not provide an exhaustive list of national minorities and minority groups are considered those groups of citizens claiming a nationality other than Czech, which are historically present on the territory of the state, i.e. existing as a permanent part of the society. According to the amended version of the Statute of the Government Council for National Minorities, adopted by the Government in 2013, they are 14 minorities (Belarusian, Bulgarian, Croatian, Hungarian, German, Greek, Polish, Roma, Rusyn, Russian, Serbian, Slovak, Ukrainian and Vietnamese). Keywords: national minorities; new minorities; legal status of national minorities; national minority policy Available at various institutes of the ASCR
K otázce přítomnosti národnostních menšin v České republice

Příspěvek ukazuje na základní politická východiska k otázce národnostních menšin v České republice po roce 1989. Stávající zákon o právech příslušníků národnostních menšin (2001) nestanoví taxativní ...

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2015

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)
Brouček, Stanislav; Grulich, T.
2014 -
Keywords: migration; migration policy; modern diaspora; adaptation; history of Czech and Slovak emigration Available at various institutes of the ASCR
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)

Brouček, Stanislav; Grulich, T.
Etnologický ústav, 2014

Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin
Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
2014 - Czech
Metodika mapuje předpoklady a navrhuje postupy pro práci s poznatky o rodinách imigrantů při hodnocení sociálních a ekonomických dopadů migrace a integrace rodin na fungování státu a potenciálních nároků migrace rodin na sociální systémy. Vyhodnocování dopadů migrace a integrace na sociální systémy z rodinné perspektivy umožňuje věnovat pozornost skutečnostem, které nelze dostatečně reflektovat pouze při využití individuálních údajů (např. velikost rodin, počet zaopatřených a nezaopatřených dětí v rodinách žijících v ČR a v jiných zemích, ekonomická aktivita a příjmová situace rodinné jednotky, využívání dávkových systémů ze systému sociálního zabezpečení apod.). S využitím poznatků o rodinách cizinců může sociální infrastruktura společnosti (trh práce, vzdělávací instituce, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura apod.) lépe reagovat na stávající trendy. Metodika sleduje některé podobné cíle a v některých ohledech navazuje na metodiku pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů. The methodology investigates prerequisites and proposes methods of utilization of data on immigrant families for the purpose of assessment of social and economic demands of migration and integration. The family perspective enables to analyse some aspects which can’t be taken into account if only individual data on foreigners are considered. This covers entries such as: size of the family, number of children living either in the Czech Republic and/or abroad (both dependent children and children with their own incomes), economic activity and incomes of the family unit, proportion of social allowances in total income etc.). This promotes better understanding to recent trends and allows appropriate adaptation of social infrastructure (in the area of labour market, educational institutions, health system, social security, cultural programmes etc.). Methodology pursuits some similar aims and further develops preceding methodology for the Constitution of the Information System on Immigrant Families from the Third Countries. Keywords: third country migrants; families of migrants; foreigners; integration; migration; family; society Available at various institutes of the ASCR
Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin

Metodika mapuje předpoklady a navrhuje postupy pro práci s poznatky o rodinách imigrantů při hodnocení sociálních a ekonomických dopadů migrace a integrace rodin na fungování státu a potenciálních ...

Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2014

Příběh skladatele Kamillo Horna. K utváření sudetoněmecké kulturní identity
Bajgarová, Jitka
2014 - Czech
Život a dílo skladatele Kamillo Horna a jeho role při formování sudetoněmecké hudební kultury v Československu. The life and work of composer Kamillo Horn and his role in formation of the Sudeten German musical culture in Czechoslovakia. Keywords: Kamillo Horn; 1860-1941; composer; Sudeten German music culture Available at various institutes of the ASCR
Příběh skladatele Kamillo Horna. K utváření sudetoněmecké kulturní identity

Život a dílo skladatele Kamillo Horna a jeho role při formování sudetoněmecké hudební kultury v Československu....

Bajgarová, Jitka
Etnologický ústav, 2014

Nově identifikované dochované draslárny na území ČR
Woitsch, Jiří
2014 - Czech
Článek stručně popisuje technologii výroby potaše v raném novověku a je v něm představena základní typologie výrobních objektů (drasláren), které byly budovány na vesnici. Hlavní důraz je kladen na představení dvou nově identifikovaných dílen - ve Zlaté Koruně u Českého Krumlova a v Kolinci na Klatovsku. The article briefly describes the technology of production of potash in the early modern times. The basic typology of production facilities (potash-making workshops), which were built in the village envinment, is introduced as well. The main emphasis is given on the introduction of two newly identified workshops - in Zlatá Koruna near Český Krumlov and in Kolinec in the Klatovy region. Keywords: potash making; cultural heritage; vernacular architecture Fulltext is available at external website.
Nově identifikované dochované draslárny na území ČR

Článek stručně popisuje technologii výroby potaše v raném novověku a je v něm představena základní typologie výrobních objektů (drasláren), které byly budovány na vesnici. Hlavní důraz je kladen na ...

Woitsch, Jiří
Etnologický ústav, 2014

Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi
Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
2014 - Czech
Keywords: vernacular architecture; photographic documentation; Miroslav Chalupníček; Věra Chalupníčková; area South Bohemian Blata Available at various institutes of the ASCR
Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi

Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
Etnologický ústav, 2014

Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice
Kratochvíl, Matěj
2014 - Czech
Od konce 18. století se lidová hudba stále častěji stávala předmětem zájmu sběratelů a badatelů. Rozvoj sběru lidových písní přinesl otázku autenticity a věrohodnosti záznamů. V průběhu 19. století používali sběratelé různé přístupy k vytváření obrazu lidové kultury, jenž byl vždy do jisté míry umělým výtvorem a fikcí, ať již šlo o úpravy písňových textů v zájmu jejich menší vulgárnosti či vyřazování těch položek, které sběratelé nepovažovali za vhodné. Autoři významných sbírek jako František Ladislav Čelakovský a Karel Jaromír Erben často zaznamenaný materiál upravovali, aby vyhovoval jejich představám té pravé národní kultury. Lidové písně získaly zvláštní postavení v průběhu sporů o pravost rukopisů královédvorského a zelenohorského. Sběratel František Bartoš a historik František Dvorský použili, každý svým způsobem, lidové písně jako argument pro podporu pravosti rukopisů. From the end of the 18th century folk music increasingly came to be an object of interest among collectors and researchers. The development of folksong collecting raised questions overthe authenticity and credibility of the recordings.During the 19th century collectors applied various measures to form an image of folk music culture, which was always to some extent an invention and a fiction, whether it involved the alteration of song lyrics to achieve a more acceptable form by omitting vulgar expressions, or the deletion from the repertoire of entire items which the collectors did not deem suitable for inclusion. Authors of important collections such as František Ladislav Čelakovský and Karel Jaromír Erben often altered the recorded material to make it fit their ideas of correct national culture. Folksong acquired a special role in the disputes over the authenticity of the Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts. Collector František Bartoš and historian František Dvorský, each in their own way, used folk songs as an argument in favour of the view that the manuscripts were authentic. Keywords: collections of folk songs; Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts; authenticity Available at various institutes of the ASCR
Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice

Od konce 18. století se lidová hudba stále častěji stávala předmětem zájmu sběratelů a badatelů. Rozvoj sběru lidových písní přinesl otázku autenticity a věrohodnosti záznamů. V průběhu 19. století ...

Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2014

Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky
Uherek, Zdeněk
2014 - Czech
Keywords: return migration; Czechs; Ukraine; Belorussia; Kazakhstan; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases