Number of found documents: 1201
Published from to

Abrasive water jet drilling of cooling holes in aeroengines: preliminary experimental study
Hlaváček, Petr; Zlámal, T.; Sitek, Libor; Georgiovská, Lucie
2017 - English
This paper addresses an experimental investigation on the feasibility of using\nabrasive water jet (AWJ) for the drilling of small-diameter holes in aeroengines\ncomponents. These components are sprayed with ceramic thermal barrier coating\n(TBC). The required holes are typically 0.5 to 1 mm in diameter with a drilling\nangle of 30 to 90 deg. The parameters of the AWJ were varied to study their effects\non both quantitative and qualitative hole drilling parameters. Keywords: abrasive water jet; drilling; thermal barrier coating Available in a digital repository NRGL
Abrasive water jet drilling of cooling holes in aeroengines: preliminary experimental study

This paper addresses an experimental investigation on the feasibility of using\nabrasive water jet (AWJ) for the drilling of small-diameter holes in aeroengines\ncomponents. These components are ...

Hlaváček, Petr; Zlámal, T.; Sitek, Libor; Georgiovská, Lucie
Ústav geoniky, 2017

Erosion capability of ultra-high-speed continuous waterjet and pulsating waterjet: the comparison
Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Klichová, Dagmar; Trieb, F.; Pude, F.
2017 - English
Advantages and possibilities of continuous ultra-high-speed waterjets (with\npressures of 600 MPa and more) when cutting metals are well known to\nthe professional public both from scientific studies and from practice. In addition\nto efficiency increased as water pressure increases and reduced water\nconsumption, abrasive consumption can also be reduced in the case of abrasive\nwaterjet. Ultra-high-speed waterjet technology allows not only to cut metal sheets\nwith pure water, but also allows cutting of harder materials such as ceramics.\nDespite the initial suspicion and technical problems associated with the reliability\nand sealing of some hyperpressure elements, high-pressure devices generating\nwater pressures around 600 MPa are now commercially available. However, no\ncomparison has been made so far concerning the efficiency of these jets with\nacoustically modulated high-speed pulsating waterjets using relatively low\npressures and higher water flow rates when eroding metallic materials.\nThe article compares cuts made by pure ultra-high-speed waterjet generated at\nhyperpressures (from 500 to 800 MPa) with erosive capabilities of pulsating\nwaterjets generated on the contrary at water pressures in the order of tens of MPa\non three metallic materials (stainless steel, mild steel and copper) using the same\njet hydraulic power. Keywords: hyperpressure; hydraulic power; ultra-high-speed waterjet; pulsating waterjet Available in a digital repository NRGL
Erosion capability of ultra-high-speed continuous waterjet and pulsating waterjet: the comparison

Advantages and possibilities of continuous ultra-high-speed waterjets (with\npressures of 600 MPa and more) when cutting metals are well known to\nthe professional public both from scientific studies ...

Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Klichová, Dagmar; Trieb, F.; Pude, F.
Ústav geoniky, 2017

Velocity measurements on continuous micro water jet using fluorescent PMMA seeding particles
Zeleňák, Michal; Ščučka, Jiří; Souček, Kamil
2017 - English
The paper deals with application of optical diagnostic techniques for velocity\nmeasurements of continuous micro water jet. The combination of Particle image\nvelocimetry, Particle tracking velocimetry, Laser induced fluorescence and\nShadowgraphy methods have been applied together with the use of fluorescent\nPMMA seeding particles. An experimental closed water circuit was designed with\na low-pressure water pump, and a series of experiments was conducted to\nmeasure the velocity of seeding particles in the water jet flow below the diamond\nmicro-nozzle outlet. The basic principles of the methods used in experiments are\nalso described. Keywords: micro water jet; fluorescent PMMA particles; velocity; LIF; PTV; PIV Available in a digital repository NRGL
Velocity measurements on continuous micro water jet using fluorescent PMMA seeding particles

The paper deals with application of optical diagnostic techniques for velocity\nmeasurements of continuous micro water jet. The combination of Particle image\nvelocimetry, Particle tracking ...

Zeleňák, Michal; Ščučka, Jiří; Souček, Kamil
Ústav geoniky, 2017

CFD simulation of a free surface jet of high pressure nozzle. Jet sloping 90° 85° and 75°
Říha, Zdeněk
2017 - English
The report contains CFD results and description of the two phase flow water and air. Water comes into the computational domain through the nozzle which creates water jet. The jet falls on the wall surface where flows along the surface plate in all directions (x,y mainly). The aim of the work is to show how the falling water flows on the wall surface with help of advanced CFD model. Three cases had been solved there with a various jets sloping to the bottom surface plate. The first case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 90o. Second case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 85o and third case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 75o, see enclosures 1, 2 and 3. Given calculation had been done as steady state calculations. Keywords: CDF model; free surface jet; high pressure nozzle Available at various institutes of the ASCR
CFD simulation of a free surface jet of high pressure nozzle. Jet sloping 90° 85° and 75°

The report contains CFD results and description of the two phase flow water and air. Water comes into the computational domain through the nozzle which creates water jet. The jet falls on the wall ...

Říha, Zdeněk
Ústav geoniky, 2017

Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy
Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel
2017 - Czech
Česká preindustriální krajina je datována před obdobím hlavní vlny průmyslové revoluce, která je nyní kladena před rokem 1850. Jedná se o ukončení relativně nepřerušeného socioekonomického a kulturního vývoje z poloviny 17. století s ohledem na místní přírodní podmínky. Jeho zachované areály nejsou zaznamenávány v České republice s výjimkou deklarovaných a plánovaných ochranných zón. Zvláště četné menší plochy s charakteristickou prostorovou strukturou orné půdy, silnice, budovy, jezera a zalesněné plochy nebyly zaznamenávány a mapovány. Tato práce se zabývá původním procesem identifikace segmentů předindustriální krajiny. Náš přístup je založen na porovnání různých kartografických dat (historické mapy z 2. vojenského průzkumu, ukazatele náčrtů katastrálních map, aktuálních map a obrazů) a identifikační proces obsahuje pět základních kroků. The Czech pre-industrial landscape is dated to the period before the main wave of the industrial revolution, now before the year 1850. It bears the sings of relatively uninterrupted socio-economic and cultural development of the mid-17th century with regard to local natural conditions. Its surviving relics are not recorded in the Czech Republic except declared and planned landscape conservation zones. Especially numerous smaller areas with a characteristic spatial structure of arable land, roads, buildings, lakes and forested areas were not covered and mapped. The present paper deals with the original identification procedure of segments of pre-industrial landscape. Our approach is based on a comparison of the various cartographic data (historical maps from the 2nd Military Survey, indicator sketches of cadastral maps, current maps and images) and identification process contains five basic steps. Keywords: pre-industrial landscape; standardized identification procedure; Moravia Regions Area Available in a digital repository NRGL
Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy

Česká preindustriální krajina je datována před obdobím hlavní vlny průmyslové revoluce, která je nyní kladena před rokem 1850. Jedná se o ukončení relativně nepřerušeného socioekonomického a ...

Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2017

Bifurcations in contact problems with Coulomb friction
Ligurský, Tomáš; Renard, Y.
2017 - English
To explore the bifurcation in this contact problem, we have taken uniform meshes with 4096, 16384, 65536 and 262144 triangles. We shall show that the bifurcation behaviour is more complex here. Branches 1 and 4 approach one another for finer meshes, and they disappear both for the finest mesh. Nevertheless, regarding the branching of the corresponding contact problem with forces h = (h1,h2) over the plane h1-h2, one can find it stable and convergent, again. \n Keywords: bifurcation; contact problem; Coulomb friction Fulltext is available at external website.
Bifurcations in contact problems with Coulomb friction

To explore the bifurcation in this contact problem, we have taken uniform meshes with 4096, 16384, 65536 and 262144 triangles. We shall show that the bifurcation behaviour is more complex here. ...

Ligurský, Tomáš; Renard, Y.
Ústav geoniky, 2017

Nivelační měření na nově stabilizovaných výškových bodech v KÚ Dětmarovice v roce 2017
Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
2017 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. Výsledky měření jsou každoročně prezentovány v závěrečné zprávě - Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I. In the northern area of the mining quarters Doubrava and Karviná Doly I, the mining works are carried out at the boundary of the Dětmarovice and Doubrava Regional Authority. For this reason, the points in this area are stabilized on a regular basis twice a year in order to determine possible mine effects on surface and surface objects. Since 2014, the Institute of Geonics ASCR, v.v.i., Ostrava has been chosen as the contractor of these works. The results of the measurements are presented every year in the Final Report - Elevation Measurements in the Northern Area of Mining Doubrava and Karviná Mines I. Keywords: mining; deformation; leveling Available on request at various institutes of the ASCR
Nivelační měření na nově stabilizovaných výškových bodech v KÚ Dětmarovice v roce 2017

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2017

Příspěvek k hodnocení změn lesní krajiny východoslovenského Vihorlatu v uplynulých 50 letech
Lacina, Jan; Halas, Petr; Koutecký, T.; Šebesta, J.; Veska, J.
2017 - Czech
V letech 1968 – 1970 byl v západní polovině karpatského sopečného pohoří Vihorlat na Východním Slovensku prováděn typologický průzkum lesů a jejich diferenciace do jednotek přírodní potenciální vegetace ve smyslu geobiocenologické školy prof. A. Zlatníka. Během typologického průzkumu bylo založeno 155 geobiocenologických ploch, na kterých byla podrobně popsána fytocenóza a na většině ploch i půdní poměry. V letech 2013 – 2015, tedy po 45-47 letech byla většina těchto ploch obnovena a znovu popsána. Na základě fytoindikace současnými fytocenózami je zřejmé, že změny stanovišť za uplynulých téměř 50 let nejsou tak významné, aby vyvolaly změnu potenciální lesní vegetace. Velkým kladem lesního hospodaření na Vihorlatě je, zde plně využívána přirozená obnova listnatých dřevin, zejména buku. Na opuštěných pastvinách při úpatí pohoří však dochází k nepříznivé sukcesi a k ochuzení biodiverzity. In the years 1968 – 1970 the forest typological survey were carried out in the western half of the Carpathian volcanic mountain range Vihorlat (Slowakia). Differentiation of forests into the units of potential natural vegetation followed geobiocenological school prof. A. Zlatník. During the typological survey 155 geobiocoenological plots were established on which phytocenosis and mostly also soil conditions were studied. In the years 2013 - 2015, thus after 45-47 years, most of these research plots were resampled. Our data showed that current phytocenosis doesn´t indicate habitat change resulting in conversion of potential forest vegetation. In terms of today´s forest management wide using of natural regeneration of deciduous tree species we consider as highly positive. However, some landscape changes, especially adverse succession on abandoned pastures located at the foot of the mountain range could cause impoverishment of biodiversity. Keywords: Vihorlat mountains; geobiocoenological survey; landscape changes Fulltext is available at external website.
Příspěvek k hodnocení změn lesní krajiny východoslovenského Vihorlatu v uplynulých 50 letech

V letech 1968 – 1970 byl v západní polovině karpatského sopečného pohoří Vihorlat na Východním Slovensku prováděn typologický průzkum lesů a jejich diferenciace do jednotek přírodní potenciální ...

Lacina, Jan; Halas, Petr; Koutecký, T.; Šebesta, J.; Veska, J.
Ústav geoniky, 2017

Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
Klichová, Dagmar; Sitek, Libor
2017 - Czech
Konference Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj a aplikace představuje páté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací vysokorychlostních vodních paprsků (řezání, obrábění, sanace konstrukcí a staveb, čištění, odstraňování povlaků a nánosů, hydrodemolice, těžba, abrazivní materiály, speciální aplikace paprsku, vysokotlaká technika, bezpečnostní aspekty, atd.). Conference Water Jet 2017 – Research, Development, Applications coincides\nwith major changes in key technologies and economy which recently started to\nincrease pace.\nUpcoming electric mobility will strongly influence production technology in\nthe automotive industry leading probably to declining content of water jetting\nprocesses.\nThe continuing trend for automation will have an extreme impact on water jet\nbusiness. Merging robotic and data control systems with smart water jet tools will\nbe a demanding future task.\nThe need for energy saving remains unchanged and directs scientific focus on\nhigh efficient jetting, cutting and cleaning processes as well as tools. This is\nthe only way to gain substantial savings as efficiency of state of the art pump\nsystems is already on a very high level.\nTraditional technologies are moving towards marine applications. Subsea\nexploration becomes more and more important for basic raw material supply. Both\nmaintenance and decommissioning of vessels and offshore structures is already\na growing domain for special water jetting applications. Aquafarming substantially\ncontributes to supply a constantly growing human population with sea food\nwhereat water jet cleaning helps to keep high quality farming standards.\nAll these changes are linked up with associated HSE requirements. High\nefficiency, safe, ergonomic and reliable equipment as well as water treatment are\nkey factors for future developments.\nA strong scientific and engineering effort is required to meet these current and\nfollowing challenges. Water Jet 2017 Conference is organized by the Department of\nMaterial Disintegration of the Institute of Geonics. Keywords: water jet; abrasive water jet; high-pressure water jet technology Available in a digital repository NRGL
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku

Konference Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj a aplikace představuje páté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně ...

Klichová, Dagmar; Sitek, Libor
Ústav geoniky, 2017

Analytický rozbor dvanácti vzorků zásypových materiálů na akci TESCO-TŘEBOVICE s posouzením náchylnosti materiálu k objemovým změnám
Martinec, Petr; Ščučka, Jiří; Ruppenthalová, Lucie; Kubina, Lukáš; Papcúnová, Renáta; Krupíková, Miroslava
2017 - Czech
Výzkumná zpráva obsahuje analytický rozbor dvanácti vzorků zásypových materiálů na akci TESCO-TŘEBOVICE s posouzením náchylnosti materiálu k objemovým změnám. The research report contains an analytical analysis of twelve samples of the back-up materials at the TESCO-TŘEBOVICE event, assessing the susceptibility of material to volume changes. Keywords: volume changes Available at various institutes of the ASCR
Analytický rozbor dvanácti vzorků zásypových materiálů na akci TESCO-TŘEBOVICE s posouzením náchylnosti materiálu k objemovým změnám

Výzkumná zpráva obsahuje analytický rozbor dvanácti vzorků zásypových materiálů na akci TESCO-TŘEBOVICE s posouzením náchylnosti materiálu k objemovým změnám....

Martinec, Petr; Ščučka, Jiří; Ruppenthalová, Lucie; Kubina, Lukáš; Papcúnová, Renáta; Krupíková, Miroslava
Ústav geoniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases