Number of found documents: 584645
Published from to

Čištění odpadních vod v obci Kotopeky
Kabelková Ivana; Drnovcová Kateřina; Stránský David
2018 - Czech
Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává Ministerstvo Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Práce je dělena na dvě části a to část teoretickou, zabývající se legislativou, podmínkami Výzvy č. 17/2017 a popisem technologie čištění odpadních vod, kterou tato Výzva podporuje a část praktickou, jejíž cílem je najít a vyhodnotit nejlepší možné řešení.The topic of this thesis is to exaluate the curent condition of a village called Kotopeky and to design suitable variation of a new solution so the village could apply for the grant of Call no. 17/2017, which is published by the Ministry of the Environment through the State Fond of the Environment of the Czech Republic. The work is subdivided into two parts - the first one is theoretical and it deals with legislature, terms of Call no. 17/2017 and with a description of the technology of wastewater purification that the Call supports. The second part is practical and aims to find and analyse the best possible solution. Keywords: Domovní čistírna odpadních vod,Kanalizace,Odpadní voda,Skupinová čistírna odpadních vod,Voda podzemní,Voda povrchová,Vsak; Domestic wastewater treatment plant,Sewerage,Wastewater,Group wastewater treatment plant,Underground water,Surface water,Infiltration Available in digital repository of ČVUT.
Čištění odpadních vod v obci Kotopeky

Předmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, ...

Kabelková Ivana; Drnovcová Kateřina; Stránský David
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží
Sovják Radoslav; Gazda David; Padevět Pavel
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná synergie. Betonová směs je prefabrikovaná a je uvažováno vyztužení dvěma procenty v různém poměru použitých ocelových vláken.Bachelor thesis deals with the topic of "Mechanical properties of hybrid steel fibre reinforced cementitious composite". The thesis aims on two different types of disperse fibres in the cementitious composite and their possible synergy effect. The concrete mixture is prefabricated and fibre content of hybrid steel fibers is two percent by volume. Keywords: Houževnatost,Pevnost,Lomová energie,Ohyb,Beton,Vláknobeton,Cementový kompozit,Hybridní vyztužení,Ocelová vlákna; Toughness,Strength,Fracture energy,Flexure,Concrete,Fiber reinforced concrete,Cementitious composite,Hybrid fibers,Steel fibers Available in digital repository of ČVUT.
Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží

Bakalářská práce se zabývá tématem "Mechanické parametry cementového kompozitu s hybridní rozptýlenou výztuží". Předmětem jsou dva různé druhy rozptýlené výztuže v cementovém kompozitu a jejich možná ...

Sovják Radoslav; Gazda David; Padevět Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům se stomatologickou klinikou
Stibůrková Běla; Karban Jan; Kudrna Valdemar
2018 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stomatologické kliniky s bytovou částí v Praze 5. Podkladem pro vypracování byla neúplná architektonické studie budovy. V bakalářské práci se zabývám návrhem použitých materiálů, konstrukčním řešením a předběžným statickým návrhem. Další část je zaměřena na obálku budovy, zejména návrhu skladeb obvodového pláště a jeho tepelně technického posouzení. K návrhu obvodového pláště jsou vypracovány výkresy stavebních detailů, především střešních plášťů.The aim of my bachelor thesis is to create a project documentation for the construction permit of a dental clinic located in Prague 5. The preparation was based on the partial architectonic study of the building. In the bachelor thesis I suggest the usage of materials, constructional solutions and preliminary statistical design. The next part deals with a building envelope including the drawing of a circuit layer and it's thermography. The drawing covers construction details, especially the roof layer. Keywords: Stomatologická klinika,projektová dokumentace,stavební detaily,střešní plášť; Dental clinic,project documentation,construction details,roof layer Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům se stomatologickou klinikou

Cílem mé bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stomatologické kliniky s bytovou částí v Praze 5. Podkladem pro vypracování byla neúplná architektonické studie ...

Stibůrková Běla; Karban Jan; Kudrna Valdemar
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Modernizace vzduchotechnického systému supermarketu
Veverková Zuzana; Knapp Tomáš; Kabrhel Michal
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zmodernizováním vzduchotechnického zařízením a porovnáním nákladů za provoz v obchodním domě na Americké ulici v Plzni. Seznamuje se stávajícím stavem v části supermarketu s popisem tohoto stavu, postupem návrhu nového řešení a ekonomického vyhodnocení současného a navrhovaného řešení ve stupni realizační dokumentace.The bachelor thesis is focused on modernization of the air-conditioning solution and the comparison of the costs of operation in the department store on Americká Street in Pilsen. It also deals with the current situation of the supermarket with a description of this situation, the process of designing a new solution and the economic evaluation of the current and proposed solution in the stage of implementation documentation. Keywords: Vzduchotechnika,rekuperace,prodejna,vzduchotechnická jednotka,teplovzdušné vytápění,chlazení; Ventilation,recuperation,shop,air-conditioning unit,hot-air heating,coolinVentilation,cooling Available in digital repository of ČVUT.
Modernizace vzduchotechnického systému supermarketu

Bakalářská práce se zabývá zmodernizováním vzduchotechnického zařízením a porovnáním nákladů za provoz v obchodním domě na Americké ulici v Plzni. Seznamuje se stávajícím stavem v části supermarketu s ...

Veverková Zuzana; Knapp Tomáš; Kabrhel Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy
Čejka Tomáš; Petáková Belinda; Novák Michal
2018 - Czech
Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti v konstrukci, byly použity dvě metody měření, a to kapacitní a gravimetrická. Proběhlo měření klimatu vnitřního prostředí. Byl také proveden chemismus a kultivace plísní. Na základě informací zjištěných při zpracovávání stavebně technického průzkumu a výsledků vlhkostního průzkumu byly navrženy a popsány tři možnosti sanačních úprav. V závěru práce byla provedena statická analýza klenebního pasu.The aim of the bachelor thesis is designing the solution to moisture remediation in a building of a former stable in Jílové u Prahy. Structural and technical survey focused on moisture was done. Presence of increased humidity in the structure was confirmed by two measurement methods - capacitive and gravimetrical. The measurement of indoor climate was undertaken during the semester. A laboratory research of chemistry and cultivation of mildew was also investigated. Three possible options of moisture remediation were designed and described on base of the information from the survey. The static analysis of that vault is undertaken at the end of this thesis. Keywords: konírna,sanace vlhkosti,stavebně technický průzkum,statická analýza,klenba; stable,moisture remediation,structural and technical survey,static analysis,vault Available in digital repository of ČVUT.
Sanace vlhkosti - Konírna v Jílovém u Prahy

Cílem této bakalářské práce je návrh řešení sanace vlhkosti objektu bývalé konírny v Jílovém u Prahy. Byl proveden stavebně technický průzkum zaměřený na vlhkost. K prokázání výskytu zvýšené vlhkosti ...

Čejka Tomáš; Petáková Belinda; Novák Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Beton s přírodními plnivy
Jerman Miloš; Vrzáň Jakub; Hlaváček Milan
2018 - Czech
Tématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a zvyšující se produkcí skleníkových plynů, mohou být tyto materiály jedním ze způsobů, jak zajistit udržitelnost výroby stavebních konstrukcí. Tyto agregáty jsou lokálně dostupnou surovinou, ačkoliv jsou často považovány za odpadní materiály. Beton z rostlinných agregátů spolu s vápenným pojivem tvoří materiál s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, jehož nevýhodou jsou však slabé mechanické vlastnosti. Je nezbytné mít znalosti o vlastnostech a chování těchto materiálů, abychom zlepšili jejich použitelnost pro použití v širším spektru staveb po světě. Hlavním cílem bylo otestovat betonové směsi s konopnými a řepkovými agregáty a pokusit se najít ty s nejlepšími možnými vlastnostmi pro jejich využití.The theme of this bachelor thesis is concrete with bio-based aggregates and its application in building industry. Nowadays, when our planet is facing problems with population growth and increasing pollution of greenhouse gases, these materials can represent the way to ensure sustanability of production of building constructions. Although these aggregates are locally available they are often considered a waste material. Concrete made of plant-based aggregate with lime-based binder is material with great insulating performance, whose main drawback is low mechanical performance. It is necessary to have knowlegde of behavior of these materials to improve their usability in higher number of buildings among the world. Main objective of this thesis is testing rape-straw and hemp-shiv based concrete mixtures and finding the one with best possible performance. Keywords: Beton,konopný beton,řepková sláma,konopné pazdeří,mechanické vlastnosti betonu,tepelná vodivost,stavební materiál,udržitelnost,obnovitelné zdroje; Concrete,Hempcrete,Rape-straw,Hemp shiv,mechanical performance,thermal conductivity,building material,sustainability,renewable sources Available in digital repository of ČVUT.
Beton s přírodními plnivy

Tématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a zvyšující se produkcí skleníkových ...

Jerman Miloš; Vrzáň Jakub; Hlaváček Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Projekt mateřské školy v Praze
Nováček Jiří; Tomanová Kristýna; Pazderka Jiří
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Praze. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením. Rozšiřující část práce je věnována stavební fyzice; zejména tepelné technice, osvětlení a akustice.The subject of this bachelor thesis is to process a project documentation of a kindergarten in Prague. The work focuses mainly on structural and material design. The extended part of the bachelor thesis is dedicated to building physics; especially heat engineering, daylight and acoustics. Keywords: Projektová dokumentace,mateřská škola,stavební fyzika,tepelná technika,osvětlení,akustika; Project documentation,kindergarten,building physics,heat engineering,daylight,acoustics Available in digital repository of ČVUT.
Projekt mateřské školy v Praze

Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Praze. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým řešením. Rozšiřující část práce je věnována stavební fyzice; ...

Nováček Jiří; Tomanová Kristýna; Pazderka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Spřažené prefamonolitické betonové konstrukce
Vašková Jitka; Tauchman Michal; Tipka Martin
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení spřažených prefamonolitických konstrukcí beton-beton. Obsahem úvodních částí práce je popis prefamonolitické technologie a souhrn poznatků z literatury. Jsou zde podrobně popsány vybrané typy konstrukcí, jejich použití a konstrukční řešení, navrhování pro trvalé a dočasné návrhové situace včetně příkladů realizací. Hlavní částí práce je návrh konstrukčního řešení spřažené stropní konstrukce zadaného objektu. Navrženy a porovnány jsou tři typy spřažených stropních konstrukcí na dvě půdorysné varianty objektu.The thesis is focused on the design and comparison of the construction solutions of concrete - concrete composite structures. The introduction is formed by the description of the technology and the summary of knowledge gained by the literature. It describes closely the chosen structures, its use and consctrution solutions, structural design for permanent and temporary construction situations and examples of implemenation. The main part of the thesis is on structual engineering design solution of the composite slab construction in the assigned building. Design comparisons are made of three types of composite construtions for two variatns of the ground plan. Keywords: Beton,spřažení,konstrukce,dílec,typy,realizace,Eurokódy,zatížení,namáhání,návrh,posouzení,porovnání; Concrete,composite,structure,component,types,realization,Eurocodes,load,stress,design,evaluation,comparison Available in digital repository of ČVUT.
Spřažené prefamonolitické betonové konstrukce

Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení spřažených prefamonolitických konstrukcí beton-beton. Obsahem úvodních částí práce je popis prefamonolitické technologie a souhrn ...

Vašková Jitka; Tauchman Michal; Tipka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Tichý Ladislav; Krupková Tereza; Linhartová Eva
2018 - Czech
RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH JE UMÍSTĚN NA SEVERNÍM SVAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE KRÁSNÝ VÝHLED NA ŘEKU SÁZAVU A PROTILEHLÝ BŘEH. DÍKY TĚMTO PODMÍNKÁM BYL NAVRŽEN KONCEPT, KTERÝ SPOJUJE KRÁSNÝ VÝHLED A DOSTATEK SVĚTLA Z JIŽNÍ STRANY. HLAVNÍ HMOTA OBJEKTU JE TVOŘENA KVÁDREM, NA NÍŽ JE USAZENA HMOTA SE SEDLOVOU STŘECHOU. HMOTY JSOU ODDĚLENY JAK VIZUÁLNĚ, TAK PROVOZNĚ. VE SPODNÍ ČÁSTI DOMU JE UMÍSTĚNA GARÁŽ, VE VSTUPNÍM PODLAŽÍ JE SITUOVÁNA KLIDOVÁ ZÓNA, JEŽ JE ODDĚLENA HMOTOVĚ OD SPOLEČENSKÉ ZÓNY V NEJVYŠŠÍM PODLAŽÍ. NAVZDORY SLOŽITÉMU TERÉNU BYLO VE SNAZE VYTVOŘIT KONCEPT, KTERÝ BY SPLŇOVAL JAK ESTETICKÉ PODMÍNKY, TAK PODMÍNKY PRO SPOKOJENÉ UŽÍVÁNÍ DOMU V PŘÍMÉM KONTAKTU S PŘÍRODOU.THE FAMILY HOUSE LOCATED IN PIKOVICE, NOT FAR FROM PRAGUE, IS SITUATED ON A STEEP SLOPE, WHICH PROVIDES AN AMAZING VIEW OF A RIVER NEARBY AND OPPOSITE BANK. THANKS TO THESE CONDITIONS THE CONCEPT CONNECTS BEAUTIFUL VIEW AND SUFFICIENCY OF SUNLIGHT FROM THE SOUTH. THE WHOLE IDEA OF THE PROJECT IS BASED ON A COMPACT BLOCK, THE MAIN PART OF THE HOUSE AND PERPENDICULARLY POSITIONED SECOND PART WITH A SADDLE ROOF. THERE IS A PRIVATE ZONE IN THE LOWER PART AND SOCIAL ZONE IN THE OTHER PART. THE CONCEPT PROVIDES BEAUTIFUL VIEW AND DIRECT CONTACT WITH NATURE. Keywords: rodinný dům,architektonická studie,bakalářská práce,architektura,Pikovice; family house,architecture,Pikovice,bachelor thesis Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH JE UMÍSTĚN NA SEVERNÍM SVAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE KRÁSNÝ VÝHLED NA ŘEKU SÁZAVU A PROTILEHLÝ BŘEH. DÍKY TĚMTO PODMÍNKÁM BYL NAVRŽEN KONCEPT, KTERÝ SPOJUJE KRÁSNÝ VÝHLED A DOSTATEK ...

Tichý Ladislav; Krupková Tereza; Linhartová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Zykan Radek; Kuparowitzová Kristýna; Pešková Zuzana
2018 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii malé stavby a vybranou část na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení. Předmětem bakalářské práce je rodinný dům na ulici K Měchurce, 158 00 Praha 5. Hlavní výhodou pozemku je výhled do údolí orientovaný na jihozápad. Nevýhodou je silná svažitost. Zvolený pozemek není v současnosti stavební parcelou a byl vymezen výhradně pro účely této práce. Rozměry a tvar parcely byly vedoucím bakalářské práce zvoleny tak, aby směrem do ulice kopírovaly stávající silnici. Směrem do údolí se parcela rozšiřuje k výhledu. Návrh je postaven na konceptu jednopodlažní hmoty zasazené do svahu, která poskytuje spousty výhod. Hlavní výhodou je snadný pohyb v domě, tedy i život v něm.The aim of the bachelor thesis was to prepare an architectural study of a small building and a selected part at the level of documentation for building permit. The subject of the bachelor's thesis is a family house on the street K Měchurce, 158 00 Praha 5. The main advantage of the plot is the view to the valley oriented to the southwest. The disadvantage is the strong sloping. The selected site is currently not a building plot and was defined solely for the purposes of this work. The dimensions and shape of the plot were chosen by the head of the bachelor thesis to copy the existing road to the street. Towards the valley, the plot extends to the view. The design is based on the concept of a single-storey mass placed on a slope, which provides many advantages. The main advantage is the easy movement in the house, and so is living in it. Keywords: Rodinný dům K Měchurce,Bakalářská práce; Family house K Měchurce,Bachelor thesis Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii malé stavby a vybranou část na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení. Předmětem bakalářské práce je rodinný dům na ulici K Měchurce, ...

Zykan Radek; Kuparowitzová Kristýna; Pešková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases