Number of found documents: 525531
Published from to

Nutná obrana
ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním řízení jeho bezproblémovou aplikaci a zda právní úprava nutné obrany skutečně poskytuje dostatečnou ochranu obránci a jeho postavení či spíše naopak paradoxně zvýhodňuje útočníka. V úvodu práce jsou vymezeny obecně okolnosti vylučující protiprávnost a stručně vymezeny další instituty, které mezi ně patří. Dále je pak shrnut význam institutu nutné obrany v trestním i občanském právu, vztah tohoto institutu v těchto odvětvích, jeho vývoj a právní vědomí veřejnosti o něm. Následuje stěžejní kapitola této práce, ve které jsou podrobně rozebrány podmínky nutné obrany, to vše ještě doplněno o podkapitolu obrany pomocí zbraně. Předposlední kapitola práce vysvětluje rozdíly mezi krajní nouzí a nutnou obranou s důrazem na požadavek proporcionality a subsidiarity. Práci uzavírá kapitola věnující se vybočení z mezí nutné obrany a stále více diskutovanému tématu automatických obranných zařízení. This thesis deals with the topic of necessary defence, to be more specific, it focuses on whether the conditions of necessary defence are definied sufficiently in Czech legislation in order to enable the law enforcement authorities its application without further problems. The thesis is also focused on the question whether the law form of necessary defense provides adequate protection of the defender and their position or paradoxically discriminates the defender in favour of the attacker. The introduction covers grounds for excluding the criminal responsibility in general together with other related institutes. Further, the thesis sums up the importance of necessary defence in both criminal and civil law, the relation of the institute within these two branches, the development and general knowledge of the public. The following chapter, which is crucial, examines in detail grounds for necessary defence, completed by a subchapter that is dealing with a self defence gun use. The penultimate chapter describes differences between necessary defence and extreme urgency with emphasis on the request for proportionality and subsidiarity. The thesis is closed by a chapter that deals with the excess from necessary defence and by a widely discussed issue of automatic defence guns use. Keywords: nutná obrana; útočník; obránce; útok; podmínky nutné obrany; trestný čin; protiprávnost; okolnosti vylučující protiprávnost; necessary defence; attacker; defender; attack; conditions of necessary defence; crime; illegality; circumstances excluding illegality Available in digital repository of UPOL.
Nutná obrana

Tato diplomová práce pojednává o nutné obraně a konkrétně se zaměřuje na to, zda jsou v české právní úpravě podmínky tohoto institutu dostatečně zakotveny, zda umožňují orgánům činným v trestním ...

ONDRŮJOVÁ, Kateřina; KLÁTIK, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Identifikace sporného autorství ve forenzní lingvistice
BATERDENE, Battseren; FALTÝNEK, Dan
2019 - Czech
Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na identifikaci sporného textu prostřednictvím fiktivního případu. Na základě analýzy textů a její následné komparace s textem srovnávacím, zjistíme charakteristické rysy obou autorů. Dále se pak snažíme určit, zda se jedná o jednoho a toho samého autora jak textu srovnávacího, tak i textu sporného. K analýze využijeme poznatků z oblasti forenzní lingvistiky, která klade důraz na text z jednotlivých jazykových rovin. Při identifikaci textu se zaměříme na takové charakteristické rysy, které jsou relativně stabilní, podvědomé a zautomatizované. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit hypotézu, že autorem sporného textu je jiná osoba než autor u textu srovnávacího. V rámci samotné analýzy se nesnažíme o komplexní rozbor textů z hlediska všech jazykových rovin, ale zaměříme se na takové oblasti, které se na základě doporučení předních představitelů v oboru jazyková expertíza, nejčastěji používají. Je to převážně výskyt a způsob užití interpunkčních znamének, začátky větných celků, rozvitost vět a jejich struktura, zastoupení vybraných slovních druhů a další. Výsledné hodnoty interpretujeme podle vlastní hodnotící stupnice. The master's thesis focuses on identification of disputed tex through a fictional case. Based on the analysis of the texts and comparison with the comparative text, we will find out characteristics features of both authors. The aim of the thesis is to determine if the author of disputed text is also the author of comparative text. We will use the knowledge of forensic linguistics which emphasizes determines text from different linguistic levels. When identifying the text, we focus on the characteristic features that are relatively stable, subconscious and automated. The aim of the thesis is to confirm or reject the hypothesis that the author of the disputed text is a person other than the author of the comparative text. Within the analysis itself, we are not trying to comprehensively analyze the texts from the point of all linguistic level views, but we will focus on the areas that are most commonly used on the recommendation of leading forensic linguistics experts. Those are the way of punctuation marks usage, the beginning of sentences, the versatility of sentences and their structure, the representation of selected word types and others. The results are interpreted according to our own rating scale. Keywords: Forenzní lingvistika; identifikace autora; srovnávací text; sporný text; autorství.; Forensic linguistics; identification of the author; comparative text; disputed text; authorship. Available in digital repository of UPOL.
Identifikace sporného autorství ve forenzní lingvistice

Tato magisterská diplomová práce je zaměřena na identifikaci sporného textu prostřednictvím fiktivního případu. Na základě analýzy textů a její následné komparace s textem srovnávacím, zjistíme ...

BATERDENE, Battseren; FALTÝNEK, Dan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vnitrodruhová variabilita padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum)
KRIŠTOFÍKOVÁ, Eva; MIESLEROVÁ, Barbora; SEDLÁKOVÁ, Božena
2019 - Czech
Teoretická část diplomové práce obsahuje literární rešerši vztahující se k obecné charakteristice padlí, patogenu Golovinomyces cichoracerum (nyní Golovinomyces orontii) a charakteristice dalších evropských zástupců padlí parazitujících na čeledi Asteraceae. Experimentální část se zabývá testováním patogenní variability padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum/G. orontii) na souboru 13 genotypů rodu Lactuca spp. v laboratorních podmínkách. Dále také práce vyhodnocuje výskyt padlí v populacích planě rostoucí Lactuca serriola (locika kompasová) v letech 2007 až 2017 na území ČR (převážně na území Moravy), včetně vyhodnocení četnosti výskytu jednotlivých stupňů napadení G. cichoracearum/G. orontii ve sledovaných populacích. The theoretical part of the master thesis contains literary review related to the general characteristics of powdery mildews, lettuce powdery mildew (Golovinomyces cichoracerum; recently known as Golovinomyces orontii), and the characteristics of other European powdery mildews occurring on the family Asteraceae. The experimental part deals with the testing of pathogenic variation of Golovinomyces cichoracearum/G. orontii on a set of 13 genotypes of the genus Lactuca spp. under laboratory conditions. In addition, the thesis evaluates the occurrence of powdery mildew in populations of Lactuca serriola (prickly lettuce) in the years 2007 to 2017 in the territory of the Czech Republic (predominantly in the territory of Moravia), including the evaluation of the frequency of occurrence of various infection degrees of G. cichoracearum/G. orontii in the monitored populations. Keywords: Golovomyces cichoracearum; Golovinomyces orontii; Asteraceae; Golovomyces cichoracearum; Golovinomyces orontii; Asteraceae Available in digital repository of UPOL.
Vnitrodruhová variabilita padlí čekankového (Golovinomyces cichoracearum)

Teoretická část diplomové práce obsahuje literární rešerši vztahující se k obecné charakteristice padlí, patogenu Golovinomyces cichoracerum (nyní Golovinomyces orontii) a charakteristice dalších ...

KRIŠTOFÍKOVÁ, Eva; MIESLEROVÁ, Barbora; SEDLÁKOVÁ, Božena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výživné mezi rozvedenými manželi s přihlédnutím k judikatuře
MACHOVÁ, Nikola; ŠÍNOVÁ, Renáta; WESTPHALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Výživné rozvedeného manžela je velice specifický institut, který společnost moc nevyužívá, a proto jsem se rozhodla ve své práci tomuto institutu věnovat a přiblížit jeho základní aspekty. Diplomová práce je tvořena 5 kapitolami, kdy jednu kapitolu mohu pokládat za praktickou část diplomové práce. Teoretická část se skládá z prvních 3 kapitol. První kapitolu jsem věnovala obecně výživnému rozvedeného manžela, jeho vývoji a samotné jeho hmotněprávní a procesní úpravě včetně základních zásad, které se v rámci výživného rozvedeného manžela uplatňují. V druhé kapitole jsem se zabývala samotným vznikem, zánikem a trváním nároku na uplatnění práva na výživné rozvedeného manžela. Také jsem zde nastínila i jiné možné vypořádání výživného rozvedeného manžela. Třetí kapitola je pak věnována tkz. sankčnímu výživnému. Jako praktickou část pak vnímám kapitolu 4, v níž jsem se snažila přiblížit obecně procesní aspekty a vybranou judikaturu okresních soudů, které rozhodovaly ve věci výživné rozvedeného manžela od účinnosti OZ. Na těchto rozhodnutích jsem demonstrovala teoretické poznatky dané problematiky. V poslední kapitole jsem pak shrnula odůvodnění soudních rozhodnutí a zhodnotila jejich vypořádání s důkazy v individuálních případech. A divorced husband with alimony is a very specific institute that the society does not use much and therefore I have decided to devote the theses to this topic to bring closer its basic aspects. The diploma thesis consists of 5 chapters, where one chapter can be considered as practical part of the thesis. The theoretical part consists of the first three chapters. The first chapter was devoted generally to the divorced husband with alimony, to his development and to his substantive and procedural adjustment, including the basic principles that apply to the divorced husband's maintenance. In the second chapter, I dealt with the very origin, extinction and duration of the right to claim the alimony. I also outlined another possible settlement of the divorced husband's alimony system. The third chapter is devoted to the sanctioning alimony. As a practical part I see Chapter 4, in which I tried to bring about in general the procedural aspects and the chosen case law of the district courts, which decided in the matter of the maintenance of the divorced husband from the effectiveness of the Civil code. In these decisions, I have demonstrated the theoretical knowledge of the subject. In the last chapter, I summarized the rationale for court decisions and evaluated their settlement with evidence in individual cases. Keywords: - výživné - výživné rozvedeného manžela - úrovně výživy - vznik a zánik práva na výživné - sankční výživné - procesní aspekty výživné rozvedeného manžela - soudní rozhodnutí k problematice výživné rozvedeného manžela; - nutrition - divorced husband's alimony - levels of alimony - the creation and termination of the right to alimony - alimony sanction - procedural aspects of alienated divorced husband - a court decision on the issue of alimony of divorced husband Available in digital repository of UPOL.
Výživné mezi rozvedenými manželi s přihlédnutím k judikatuře

Výživné rozvedeného manžela je velice specifický institut, který společnost moc nevyužívá, a proto jsem se rozhodla ve své práci tomuto institutu věnovat a přiblížit jeho základní aspekty. Diplomová ...

MACHOVÁ, Nikola; ŠÍNOVÁ, Renáta; WESTPHALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práva a povinnosti na sociálních sítích
DRŠTIČKOVÁ, Ema; HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na primárně na problematiku svobody projevu na sociálních sítích a zaobírá se problematikou pracovněprávních vztahů a kritiky zaměstnavatele šířené prostřednictvím sociálních sítí. The thesis focuses primarily on the issue of freedom of expression on social networks and deals with the issue of labor relations and employer criticism disseminated through social networks. Keywords: svoboda slova; projev; sociální sítě; oprávněná kritika zaměstnavatele; odpovědnost sociální sítě; freedom of speech; social networks; rightful criticism of employer; responsbility of social network Available in digital repository of UPOL.
Práva a povinnosti na sociálních sítích

Práce se zaměřuje na primárně na problematiku svobody projevu na sociálních sítích a zaobírá se problematikou pracovněprávních vztahů a kritiky zaměstnavatele šířené prostřednictvím sociálních ...

DRŠTIČKOVÁ, Ema; HORÁK, Ondřej; OSINA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ
MIKLASOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské úlohy se žáci zaměřovali na zjištění způsobu šíření daných semen/plodů pomocí vlastního postupu. Žáci pracovali s pracovním listem, popisem vybraných rostlin a předloženými pomůckami. Badatelská úloha byla uskutečněna na čtyřech školách. Pre-test probíhal se žáky sedmé třídy a konečné testování se žáky třech vesnických základních škol. I přesto, že vybraní žáci se s tímto typem výuky setkali poprvé, byli schopni sestavit vlastní postup a vzájemně diskutovat o svých zjištěních. The aim of this diploma thesis was to summarize the issue of different types of seed / fruit propagation and to propose teaching material containing elements of inquiry based education. In the presented research proposal, pupils focused on finding out how to spread the seeds / fruits through their own process. The pupils worked with the worksheet, a description of the selected plants and the presented tools. The research task was carried out in four schools. The pre-test was conducted with seven grade students and final testing with seventh-grade students. Even though selected pupils met for the first time with this type of learning, they were able to build their own practice and discuss each other's findings. Keywords: druhy šíření semen/plodů; badatelsky orientované vyučování; seed/fruit propagation types; inquiry based educations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Plody podle způsobů jejich šíření - výukový materiál pro ZŠ

Cílem této diplomové práce bylo shrnout problematiku různých typů šíření semen/plodů a navrhnout výukový materiál obsahující prvky badatelsky orientovaného vyučování. V předloženém návrhu badatelské ...

MIKLASOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Ověřování způsobu vedení tréninkových jednotek fotbalu mládeže a jejich modifikace
HRUBÝ, Michal; VAŠÍČKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na stavbu a vedení tréninku mladých fotbalistů v České republice. Práce přináší informace o problematice rozvoje potencionálu mladých hráčů a na této myšlence byl profesionálními trenéry mládežnického fotbalu v SK Sigma Olomouc vytvořen a ověřen zásobník cvičení. Tato cvičení jsou předložena v druhé části práce. Cvičení jsou zakreslena a popsána, pro jakou věkovou skupinu jsou vhodná či který druh metodicko-organizačních forem se jedná. Součástí popisu jsou instrukce, které mají za úkol vylepšit aplikaci cvičení pro začínající trenéry. Popisujeme zejména didaktické styly, které jsou efektivní a osvědčené v praxi při tréninkových jednotkách. Interpretujeme zpětnou vazbu hráčů ročníku 2008 na jednotlivé aplikované řídící styly. Tento materiál by mohl v budoucnu sloužit jako podpůrný materiál pro školení trenérů FAČR v Olomouckém kraji. The diploma thesis is focused on the Czech Republic youth football training structure and leadership. It brings information about the issues of development of young players and on the basis of this idea a set of exercises tested and proven by professional coaches of youth football club SK Sigma Olomouc was created. These exercises are presented in the second part of the thesis. The exercises are drawn and it is described what age group they are suitable for and what methodical-organizational forms they belong to. The description involves instructions which aim at improvement of their application by beginning coaches. Mostly didactic styles which are effective and proven in practice are described. Also, a diagram for DOB 2008 players´ feedback for individual leadership styles is to be found in the thesis. This material may serve as a support material for training of FACR coaches in Olomouc region. Keywords: fotbal; koučink; trénink mládeže; tréninková cvičení; trenér; vedení tréninku; řídící styly; football; coaching; youth training; training exercises; coach; training management; teaching styles Available in digital repository of UPOL.
Ověřování způsobu vedení tréninkových jednotek fotbalu mládeže a jejich modifikace

Diplomová práce je zaměřena na stavbu a vedení tréninku mladých fotbalistů v České republice. Práce přináší informace o problematice rozvoje potencionálu mladých hráčů a na této myšlence byl ...

HRUBÝ, Michal; VAŠÍČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Matematika v chemii
ČECH, Adam
2019 - Czech
Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán zautomatizovaný postup řešení, který používá většina studentů chemie. Postupy řešení jsou doplněny o slovní komentáře a barevně jsou zvýrazněny důležité informace. Práce může posloužit jako studijní materiál. This work deals with mathematical topics in the chemistry curriculum for second grade of primary school. This work describes where and how mathematical procedures are used in chemical tasks. For comparison, there is shown an automated approach to the solution used by most chemistry students. Solution procedures are supplemented with word comments and important information is highlighted in color. This work can serve as a study material. Keywords: matematika; chemie; mathematics; chemistry Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Matematika v chemii

Tato práce se zabývá matematickými tématy v učivu chemie pro 2. stupeň ZŠ. V práci je uvedeno, kde a jakým způsobem jsou využívány matematické postupy v chemických úlohách. Pro porovnání je zde ukázán ...

ČECH, Adam
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PAPAYOVÁ, Vanda
2019 - Czech
Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě životního prostředí a starých ekologických zátěží v jejich okolí. Pokud se jim těchto informací nedostává, zjistit formou dotazníků pro učitele, proč tomu tak není. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, zaměřila jsem se zde na vysvětlení pojmů životní prostředí a staré ekologické zátěže. Dále na jejich způsoby odstranění-sanace, nebo alespoň jejich zmírnění. Ve druhé části jsem pracovala s dotazníkem, který vyplnili učitelé a učitelky ze základních škol, kteří vyučují přírodopis či přírodovědu. Dotazník jsem zpracovala standardním způsobem. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že problematice znečištění životního prostředí by se na školách mohlo věnovat více času. The aim of my bachelor thesis is to explain the therms of environment, old environmental burden and its remediation. I treid to find out if trehe is enough information about the stage of the local environment and its environment burden at primary schools. If trehe is not enough information, the thesis evaluates researches given to the teachers why that is. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical. It is focused on the therm of environment and environmental burden explanation, its elimination - remediation or its mitigation. The second part works with the questionnaire filled by science teachers of the primary schools. The results show, that environmental problem should be discussed more at schools, and the teachers should pay more attention to this issue. Keywords: Životní prostředí; staré ekologické zátěže; znečištění; sanace; Environment; old environmental burden and remediation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VÝUKA ENVIRONMENTALISTIKY NA KLATOVSKU SE ZAMĚŘENÍM NA KONTAMINACI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Cílem mé bakalářské práce bylo vysvětlit pojmy životní prostředí, staré ekologické zátěže a jejich možné sanace. Dále zjistit, zda se na základních školách dostávají žákům informace o kvalitě ...

PAPAYOVÁ, Vanda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases