Number of found documents: 517096
Published from to

Vědecká a institucionální činnost Bohumila Němce na Univerzitě Karlově
Loginov, Ivan; Hermann, Tomáš; Žárský, Viktor
2018 - Czech
Bohumil Němec ranks among the most remarkable figures of Czech science. At the beginning of the 20th century he made a significant contribution to the explanation of plant gravitropism and to the establishment of the Institute for plant physiology at the Faculty of Science at Charles University. Besides that he also studied plant regeneration, fertilization and nuclear division. In my thesis I processed scientific and popular scientific articles by Němec and used secondary sources to analyze his overall activity at the university in historical context. Thesis output is structured overview of Bohumil Němec's activities which can be used for the follow-up research. Bohumil Němec patří mezi nejvýznamnější osobnosti české vědy. Počátkem 20. století značně přispěl k objasnění gravitropismu rostlin, a zasloužil se o vznik ústavu fyziologie a anatomie rostlin na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity. Kromě toho se věnoval tématu regenerace u rostlin, oplodnění a jaderného dělení. Ve své práci jsem zpracoval Němcovy odborné i popularizační publikace a za použití sekundární literatury analyzoval jeho celkové působení na univerzitě v historickém kontextu. Výstupem práce je strukturovaný přehled vědecké činnosti Bohumila Němce, který je možné využít pro navazující výzkum. Keywords: Bohumil Němec; Univerzita Karlova; Přírodovědecká fakulta; fyziologie rostlin; geotropismus; gravitropismus; regenerace; dějiny vědy; botanika; česká věda; Bohumil Němec; Charles University; Faculty of Science; plant physiology; geotropism; gravitropism; history of science; botany; czech science Available in a digital repository NRGL
Vědecká a institucionální činnost Bohumila Němce na Univerzitě Karlově

Bohumil Němec ranks among the most remarkable figures of Czech science. At the beginning of the 20th century he made a significant contribution to the explanation of plant gravitropism and to the ...

Loginov, Ivan; Hermann, Tomáš; Žárský, Viktor
Univerzita Karlova, 2018

Case management v nízkoprahových službách - případová studie
Hlobilová, Hana; Kalina, Kamil; Bém, Pavel
2018 - Czech
its boundaries, the recovery principle, patient's motivation and the case management provides the description of changes in client's motivation to abstain and f consequently, written down and recorded with the organization's internal system and was also carried out. The client's casuistry was chosen by method of ultimate selection, as it Studying the qualitative relation and its effects on client's transformation progress, it may client's positive relation with the counsellor could imply their occurrence. Further, aspects - - - Východiska: Hlavním důvodem pro zpracování tématu, je představit možnosti léčby klientů/pacientů závislých na návykových látkách, jestliže odmítají léčbu v psychiatrické či jiné odborné instituci. Teoretická část práce se primárně zabývá dosavadními teoretickými poznatky v oblastech poradenského/terapeutického vzt jeho hranicích, a metodě case managementu. Dále poskytuje přehled vybraných psychoterapeutických směrů, které by autorky mohly být práci s vhodné. Empirická část shrnuje příběh klienta a vývoj vztahu s poradcem ve dvouletém časovém intervalu. Kromě autentických rozhovorů práce popisuje změny v motivaci klienta k a orientuje se na klíčové faktory, které na jeho rozhodnutí mohly mít vliv. Součástí jsou také témata hranic a etiky, která jsou v poradenském/terapeutickém vztahu často diskutovaná. Cíl a výzkumné otázky Hlavním cílem práce bylo popsat případ vedení klienta nízkoprahovém zařízení pro drogově závislou klientelu poukázat na s pracovníkem na jeho cestě k další řadě práce zkoumá aspekty, které jsou pro klienta během spolupráce důležité a vyhodnocuje úspěšnost dosažení stanovených cílů. Údaje byly získány jednom případě použitím dotazníku primárně prostřednictvím nestrukturovaných individuálních rozhovorů mezi klientem a poradcem či jiným pracovníkem kontaktního centra. Tyto rozhovory byly... Keywords: case management; nízkoprahová zařízení; závislost; návykové látky; case management; low-treshold centers; addiction; addictive substances Available in a digital repository NRGL
Case management v nízkoprahových službách - případová studie

its boundaries, the recovery principle, patient's motivation and the case management provides the description of changes in client's motivation to abstain and f consequently, written down and recorded ...

Hlobilová, Hana; Kalina, Kamil; Bém, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Anotace sekundární struktury
Keil, Jan; Novotný, Marian; Treťjačenko, Vjačeslav
2018 - Czech
Keywords: helix; list; assignment; anotace; sekundární struktura; algoritmus; helix; sheet; assignment; secondary structure; algorithm Available in a digital repository NRGL
Anotace sekundární struktury

Keil, Jan; Novotný, Marian; Treťjačenko, Vjačeslav
Univerzita Karlova, 2018

Proměna vnímání míru v poválečném Japonsku
Nguyen, Dieu Thuy; Kolmaš, Michal; Soukup, Jaromír
2018 - English
The thesis aims to illustrate the changing perception of peace in Japan. The development of Japan after the World War II has been an interesting object of study in the field of international relations. The main theme of Japan's foreign and security policy during the postwar period has been its pacifist identity. However, it is possible to observe changing attitude of Japanese towards peace and pacifist identity. What aspects contribute to changing identity of a state? What caused the changing perception of peace in Japan? The work examines approaches of conventional constructivism and poststructuralism. It will be shown, that these approaches are not able to sufficiently explain the identity formation. Therefore, thesis introduces theory of sedimentation of identity layers, which combines aforementioned approaches and adds another feature - the operation of identity entrepreneurs. It will be shown that these actors play a significant role in the changing perception of peace in Japan. Keywords Japan, pacifism, peace, identity Diplomová práce má za cíl ilustrovat změnu vnímání míru v poválečném Japonsku. Vývoj Japonska po 2. světové válce je velmi často zkoumané téma v oboru mezinárodních vztahů. Hlavní prvek japonské poválečné zahraniční a bezpečnostní politiky je pacifismus a pacifistická identita. V posledních letech lze sledovat měnící se postoj k míru a pacifistické identitě. Jaké aspekty ovlivňují tvorbu národní identity? Co způsobuje měnící se vnímání míru v Japonsku? Práce zkoumá přístupy konvenčních konstruktivistů a poststrukturalistů. Jak bude ale vysvětleno, tyto přístupy nejsou schopny dostatečně vysvětlit jevy, které vedou k proměně identity. Z tohoto důvodu práce přichází s teorií sedimentace národní identity, která kombinuje přístupy výše zmíněných teorií a navíc přidává další prvek - působení aktérů přeměny (identity entrepreneurs), kteří hrají významnou roli při procesu proměny vnímání míru, což bude v práci ukázáno. Klíčová slova Japonsko, pacifismus, mír, identita Available in a digital repository NRGL
Proměna vnímání míru v poválečném Japonsku

The thesis aims to illustrate the changing perception of peace in Japan. The development of Japan after the World War II has been an interesting object of study in the field of international ...

Nguyen, Dieu Thuy; Kolmaš, Michal; Soukup, Jaromír
Univerzita Karlova, 2018

Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN
Kodýdková, Daniela; Nigrin, Tomáš; Mlsna, Petr
2018 - German
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign Workers and their meaning for the Federal Republic of Germany) is dedicated in its theoretical part to the topic of the recruitment of foreign workers to the Federal Republic of Germany from economically weaker European countries like Italy, Spain, Greece, Portugal, Yugoslavia, and later also from countries that neither geographically nor politically belong to Europe (Turkey, Morocco and Tunisia), in the period of time from the middle of the fifties until the recruitment ban in 1973, and also to its causes and consequences. The analytical section examines the meaning or benefit of the recruitment and presence of the foreign workers. However, there were not only positive aspects connected as was awaited at the beginning of the recruitment especially in the economic sphere. Not all the foreign workers wanted to return back to their home countries after earning expected living and these who stayed in Germany became, after the recruitment ban, real immigrants with the vision of a long-term stay. In the chapter entitled Schlussfolgerung there is the comparison of the positive and negative impacts of the foreign... Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů... Keywords: Zahraniční pracovník; gastarbeiter; přistěhovalec; nábor zahraničních pracovníků; Spolková republika Německo; hospodářský růst; Foreign worker; guest worker; immigrant; recruitment of foreign workers; Federal Republic of Germany; economic growth Available in a digital repository NRGL
Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN

Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstract This bachelor work with the title "Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD" (in English: Foreign ...

Kodýdková, Daniela; Nigrin, Tomáš; Mlsna, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary
Strnad, Daniel; Pecinová, Markéta; Voráček, Josef
2018 - Czech
1 Abstract Title: Marketing communication of the hockey club HC Energie Karlovy Vary Objectives: The main goal of this thesis is to prepare specific and feasible proposals for improvement of marketing communication of the hockey club HC Energie Karlovy Vary. Methods: In the thesis were used methods of qualitative interviews that were made in the form of semi-structured interview. These interviews helped me to get into the issue of marketing communication at the sports club and also to gain the opinion of the audience on the club's marketing activities. In the thesis were also used methods of observation and analysis of internal documents. Results: In the thesis was made analysis which identified weaknesses of the hockey club HC Energie Karlovy Vary. The analysis shows that the club has the biggest problems in sponsoring and promotion. Based on this were made specific proposals for improving marketing communication. Keywords: Marketing, sponsoring, advertisement, audience, sports club Název: Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary Cíle: Hlavním cílem práce je na základě analýzy sestavit konkrétní a realizovatelné návrhy na zlepšení marketingové komunikace v klubu HC Energie Karlovy Vary. Metody: V práci bylo využito metod kvalitativních rozhovorů, které byly provedeny formou polostrukturovaného interview. Tyto rozhovory mi pomohly proniknout do problematiky marketingové komunikace ve sportovním klubu, a také k získání názoru diváků na marketingové aktivity klubu. V práci bylo dále využito metod pozorování a analýzy interních dokumentů. Výsledky: Byla provedena analýza, kterou byly zjištěny slabiny hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary. Z analýzy vyplývá, že klub má největší problémy ve sponzoringu a v propagaci. Na základě toho byly sestaveny konkrétní návrhy na vylepšení marketingové komunikace. Klíčová slova: Marketing, sponzoring, reklama, diváci, sportovní klub Keywords: marketing; sponzoring; reklama; diváci; sportovní klub; marketing; sponsoring; advertisement; audience; sports club Available in a digital repository NRGL
Marketingová komunikace hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary

1 Abstract Title: Marketing communication of the hockey club HC Energie Karlovy Vary Objectives: The main goal of this thesis is to prepare specific and feasible proposals for improvement of marketing ...

Strnad, Daniel; Pecinová, Markéta; Voráček, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace pro rozpoznávání textur v mapových podkladech
Šípoš, Peter; Skopal, Tomáš; Lokoč, Jakub
2018 - English
This work has aimed to implement an easy-to-use application which can be used to navigate through aerial imagery, assign sections of this image for different classes. Based on these category assignments the application can autonomously assign categories to so-far unknown fields, hence it helps the user in further classification. The output of the application is an index file, which can serve as underlying dataset for further analysis of a given area from geographic or economic point-of-view. To fulfil this task the program uses standard MPEG-7 descriptors to perform the feature extraction upon which the classification relies. Cielom tejto práce bola implementácie aplikácie, čo sa dá jednoducho používať a pomáha pri navigácii caz letecké zábery, priradiť části tohto obrazu do rôznych kategórií. Na základe priradených kategórií aplikácia umožňuje priradenie kategórií pre dokial neznámych políčok bez ďalšej používatelskej interakcie, čo značne zjednodušuje označenie vačších plôch.Výstupom tejto aplikácie je indexový súbor, čo môže slúžiť ako základný vstupný súbor pre ďalšie experimenty, ktoré možu skúmať daný oblasť z geografického alebo eko- nomického pohladu. Na splnenie tejto úlohy používajú sa MPEG-7 deskrip- tory, ktoré slúžia na vypočítanie rôznych špecifických zjednodušených reprezentácií obrázkov. Keywords: vytvorenie obrazových vlastností; letecké zábery; vyhladávanie obrázkov; feature extraction; aerial imagery; image retrieval Available in a digital repository NRGL
Aplikace pro rozpoznávání textur v mapových podkladech

This work has aimed to implement an easy-to-use application which can be used to navigate through aerial imagery, assign sections of this image for different classes. Based on these category ...

Šípoš, Peter; Skopal, Tomáš; Lokoč, Jakub
Univerzita Karlova, 2018

Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky
Lichtenberková, Anna; Rychtaříková, Jitka; Kurtinová, Olga
2018 - Czech
Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states Abstract Unemployment is one of the major global problem today. This diploma thesis deals with the development of the level of unemployment in the Czech Republic and international comparison with the countries of the European Union, especially with the states of the Visegrad Group states. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on legislation related to unemployment, methodology and data sources, and also defines unemployment, its types and impacts. In the analytical part, there is described the development of unemployment in the Czech Republic from its origin to the present. Particular attention is paid to the year 2016, which was subjected to the analysis of unemployment in terms of demographic indicators such as gender, age, education and also according to individual regions of the Czech Republic. The work also compares the development of unemployment among Visegrad Group states from 2000 to 2016 and analyses the level of unemployment in terms of the highest education achieved between these countries in 2016. Keywords: Unemployment, unemployment structure, gender, age, education, legislation, methodology, labour force sample survey, Czech Republic, Visegrad Four... Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky Abstrakt Nezaměstnanost je jedním z hlavních globálních problémů současnosti. Tato diplomová práce se zabývá vývojem úrovně nezaměstnanosti v České republice a mezinárodním porovnáním se zeměmi Evropské unie, zejména pak se státy Visegrádské čtyřky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na legislativu spojenou s nezaměstnaností, metodiku a zdroje dat, dále pak definuje nezaměstnanost, její druhy a dopady. V analytické části popisuje vývoj nezaměstnanosti v České republice od jejího vzniku až do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována roku 2016, který byl podroben analýze nezaměstnanosti z hlediska demografických ukazatelů jako je pohlaví, věk, vzdělání a dále pak podle jednotlivých krajů České republiky. Práce následně porovnává vývoj úrovně nezaměstnanosti mezi státy Visegrádské čtyřky od roku 2000 až do roku 2016 a analyzuje úroveň nezaměstnanosti z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání mezi těmito zeměmi v roce 2016. Klíčová slova: Nezaměstnanost, struktury nezaměstnanosti, pohlaví, věk, vzdělání, legislativa, metodika, výběrové šetření pracovních sil, Česká republika, Visegrádská čtyřka, Polsko, Maďarsko, Slovensko Available in a digital repository NRGL
Struktury a trendy nezaměstnanosti v České republice a zemích Visegrádské čtyřky

Structures and trends of unemployment in the Czech Republic and the Visegrad Group states Abstract Unemployment is one of the major global problem today. This diploma thesis deals with the development ...

Lichtenberková, Anna; Rychtaříková, Jitka; Kurtinová, Olga
Univerzita Karlova, 2018

Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017
Pištorová, Markéta; Rychtaříková, Jitka; Kučera, Tomáš
2018 - Czech
Higher education analysis in the Czech Republic with a focus on graduates 2001-2017 Abstract The aim of this thesis is the analysis of higher education graduates in the Czech Republic between 2001 and 2017, focussing on the type of study program, the field of study, the net duration of the study, the graduation age, the citizenship and the gender. As main data source served the register. Changes in the net duration of the study, depending on the above-mentioned factors, were summarized using a general linear model. The gender dependence on the field and the net duration of the study was modeled using logistic regression. In addition, demographic methods were used for net entry rates and net graduation rates. Theoretical introduction to the topic - Trow's Concept, Bologna Process and Strategic Materials of the Ministry of Education, Youth and Sports - is also included. The overview of higher education is complemented by the historical development of the higher education system in Czechoslovakia, information on the educational structure according to the SLDB 2011 and international comparisons within the OECD countries complements the overall view of higehr education. The main finding of this work is the fact that the amount and the structure of graduates reflect the implementation of the principles of the... Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na analýzu absolventů vysokých škol v Česku mezi roky 2001-2017, z hlediska typu studijního programu, skupin studijních programů, čisté doby studia, věku při absolvování, státního občanství a zastoupení mužů a žen. Hlavním zdrojem dat byla data z matrik studentů. Změny v čisté době studia v závislosti na výše zmíněných faktorech byly shrnuty za pomoci obecného lineární modelu. Závislost pohlaví na skupině programů a čisté době studia byla modelována pomocí logistické regrese. Dále byly použity demografické metody čistá míra vstupu a čistá míra prvního absolvování. Součástí práce je také teoretické uvedení do tématu - Trowova koncepce, Boloňský proces a strategické materiály MŠMT. Pro ucelený pohled je zahrnutý rovněž historický vývoj vysokoškolského systému v Československu, informace o vzdělanostní struktuře podle SLDB 2011 a mezinárodní srovnání v rámci zemí OECD. Hlavním zjištěním této práce je skutečnost, že počty a struktura absolventů odráží zavádění principů Boloňského procesu. Od roku 2012 počet absolventů vzhledem k nástupu slabších populačních ročníků narozených v 90. letech 20. století klesá a lze očekávat, že jejich počet se nebude do budoucna výrazně zvyšovat. Klíčová slova:... Keywords: vysokoškolské vzdělávání; matriky studentů; absolventi; logistická regrese; obecný lineární model; Trowova koncepce; higher education; register of students; graduates; logistic regresion; general linear model; Trow's Conception Available in a digital repository NRGL
Analýza vysokoškolského vzdělávání v Česku se zaměřením na absolventy 2001-2017

Higher education analysis in the Czech Republic with a focus on graduates 2001-2017 Abstract The aim of this thesis is the analysis of higher education graduates in the Czech Republic between 2001 and ...

Pištorová, Markéta; Rychtaříková, Jitka; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Životní perspektivy kleintů výchovného ústavu
Štrinclová, Marta; Němec, Zbyněk; Laurenčíková, Klára
2018 - Czech
This diploma thesis deals with life perspective problems of clients in Institutional Treatment Institut that are captured in their several personal narratives and subsequently processed by the method of narrative analysis. The diploma thesis is focused on the partial, lively, personal, unique and subjective experience of the clients in the Institutional Treatment Institut, aiming to understand their lives within contextual connections and to reflect their future life perspectives. The thesis has a theoretical-application character. The attention of the theoretical part is paid to problems of behavioral and emotional disorders, their classifications, causes and other contexts, as well as the topic of prevention and therapy of behavioral and emotional disorders, with the greatest attention being paid to institutional education. The author is also interested in the period of adolescence. The empirical part focuses on mapping the links between the experience of staying in the Institutional Treatment Institut and the current view of the own particular life perspectives of the survey participants, wheras among other things, the protagonist's changes in attitudes about education as a life value over time are accentuated. The method of narrative interview was applied as a research tool, which was mainly... Diplomová práce se zabývá problematikou životních perspektiv klientů výchovných ústavů zachycených v jejich několika konkrétních vyprávěních a následně zpracovaných metodou narativní analýzy. Diplomová práce se soustředí na dílčí, živou, osobní, jedinečnou a subjektivní zkušenost klientů výchovného ústavu se snahou porozumět jejich životům v kontextuálních souvislostech a reflektovat tak jejich další životní perspektivy. Práce má teoreticko-aplikační povahu. V teoretické části je věnována pozornost problematice poruch chování a emocí, jejich klasifikacím, příčinám a dalším souvislostem, dále pak tématu prevence a terapii v etopedii, přičemž největší pozornost je zde věnována oblasti institucionální výchovy. Blíže se také autorka v teoretické rovině zabývá obdobím adolescence. Empirická část si klade za cíl zmapovat souvislosti mezi zkušeností s pobytem ve výchovném ústavu a současným náhledem na vlastní konkrétní životní perspektivy participantů šetření, přičemž důraz je zde kladen mimo jiné také na proměny postoje protagonistů ke vzdělání jakožto životní hodnotě v průběhu času. Jako výzkumný nástroj zde byla použita metoda narativního rozhovoru, která sloužila především ke sběru narativního materiálu. V diplomové práci poté autorka zaznamenávala klíčové body konkrétních příběhů pomocí jednotlivých... Keywords: Porucha chování a emocí; Ohrožené dítě; Adolescence; Ústavní výchova; Výchovný ústav; Narativní analýza; Behavioral and emotional disorder; Child at risk; Adolescence; Institucional care; Institutional Treatment Institut; Narrative analysis Available in a digital repository NRGL
Životní perspektivy kleintů výchovného ústavu

This diploma thesis deals with life perspective problems of clients in Institutional Treatment Institut that are captured in their several personal narratives and subsequently processed by the method ...

Štrinclová, Marta; Němec, Zbyněk; Laurenčíková, Klára
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases