Number of found documents: 374
Published from to

Město pro přírodu a příroda pro lidi
Sádlo, Jiří
2014 - Czech
Jsou zkoumány kvality opuštěných řpírodě blízkých městských částí a možnosti jejich ochrany a jejich přijetí do veřejného prostoru měst. Qualities of abandoned parts of urban nature and their chance to be protected and converted to accessible public space are analysed. Keywords: public space; urban nature; urbanism Available at various institutes of the ASCR
Město pro přírodu a příroda pro lidi

Jsou zkoumány kvality opuštěných řpírodě blízkých městských částí a možnosti jejich ochrany a jejich přijetí do veřejného prostoru měst....

Sádlo, Jiří
Botanický ústav, 2014

Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR
Petřík, Petr
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá příklady vybraných hojných i vzácných rostlinných společenstev a biotopů, které jsou ohroženy současným hospodařením v krajině ČR. Navrhuje možnosti jejich revitalizace a v závěru doporučuje opatření na národní úrovni vyplývající z z Evropské úmluvy o krajině. The paper summarizes selected findings from long-term research of selected plant communities (forests, meadows, pastures and dry grasslands, wetlands, fens, bogs, water habitats and vanishing anthropogenic habitats) and presents the possibility of their revitalization (e.g. by mowing, season-long grazing on meadows and construction of dampers and shallow ponds in drainage channels on reclaimed flows). In conclusion, measures to remedy the state of affairs in accordance with international conventions (especially the European Landscape Convention signed by the Czech Republic) are proposed. The current debate about the landscape is still limited mainly to that concerning protected areas. However, the essential decision-making processes for preserving biodiversity in the wider landscape are at the level of sectoral organization managed by the Czech Ministry of Agriculture, Ministry of the Environment, Ministry of Industry and Trade, and partly by the Ministry of Regional Development and concern construction management and land-use planning. Theoretical and practical issues of revitalization are engaged in the field of restoration ecology, which has achieved success more for younger successional stages of vegetation or disturbed areas. Keywords: climate change; biodiversity; society Available at various institutes of the ASCR
Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR

Příspěvek se zabývá příklady vybraných hojných i vzácných rostlinných společenstev a biotopů, které jsou ohroženy současným hospodařením v krajině ČR. Navrhuje možnosti jejich revitalizace a v závěru ...

Petřík, Petr
Botanický ústav, 2014

Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí green technology, nanotechnologií a biiotechnologií
Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula; Jančula, Daniel
2014 - Czech
Moderní technologie čištění odpadních vod se zaměřují na odstraňování mikropolutantů jako jsou farmaka, látky s estrogenním účinkem apod.. Pro zachování lidského zdraví není možné léky nepoužívat a proto je nutné hledat takové technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a při tom residua farmak odstraňují. K takovým technologiím patří tzv. „green technology“ mezi které se řadí i feráty. Jak se ukazuje, estrogeny jsou odstraňovány z odpadních vod běžnými způsoby čištění s různou účinností jak ukazuje tento příspěvek. Porovnány jsou čistírny odpadních vod, které využívají vegetační způsob dočištění a čistírny s aktivovaným kalem. V příspěvku jsou uvedeny výsledky odstraňovaní vybraných estrogenů pomocí nanočástic nulamocného železa a šestimocného železa. Advanced wastewater treatment technologies are focused on removal of micropolutants such as pharmaceuticals, estrogen disrupting compounds etc. To protect public health it is not possible to stop using pharmaceuticals, but it is necessary to find environmental friendly technologies which can remove or reducce these compounds. So called green technology and ferrates belongs to this treatment. It was found that estrogenes are reduced/removed from wastewater with different efficiency by common processes as it is shown in this paper. Processes using vegetative treatment and activated sludge treatment are compared. Results of estrogen removal by zerovalent iron and hexavalent iron are introduced. Keywords: estrogen; removal nanotechnology; green biotechnology Available at various institutes of the ASCR
Možnosti odstranění vybraných estrogenů z vody pomocí green technology, nanotechnologií a biiotechnologií

Moderní technologie čištění odpadních vod se zaměřují na odstraňování mikropolutantů jako jsou farmaka, látky s estrogenním účinkem apod.. Pro zachování lidského zdraví není možné léky nepoužívat a ...

Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula; Jančula, Daniel
Botanický ústav, 2014

Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce
Maršálek, Blahoslav; Sadílek, Jan; Maršálková, Eliška; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula
2014 - Czech
Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory (ED), které jsou nadřazený pojem (zahrnují jak estrogeny, tak například androgeny). Látky s estrogenní aktivitou v povrchových vodách nejsou svým původem pouze antikoncepční přípravky, jak je mnohdy zjednodušováno, naopak jde o širokou skupinu látek jako například toxické kovy, pesticidy, farmaka, PCB apod. Kromě výše zmíněných látek mají estrogenní aktivitu také přírodně syntetizované látky (např. fytoestrogeny).Tyto látky se v povrchových vodách zatím vůbec neanalyzují. Výjimku tvoří ojedinělé studie fytoestrogenů, ikdyž lze předpokládat, že fykoestrogeny produkované řasami a sinicemi mohou být produkovány ve vodních ekosystémech v ekotoxikologicky relevantních koncentracích. Estrogeny lze detekovat ve vodách, sedimentech a vodních organismech pomocí instrumentálních analytických metod (LC-MS/MS), dále například pomocí ELISA, nebo pomocí biotestů, které detekuji také tzv. potenciální estrogeny ( lze prokázat vazbu na některý z receptorů, ale efekty zatím nebyly prokázány v živém organismu. Při interpretacích a srovnávání výsledků musíme vždy zohlednit metodu detekce, protože každá má své výhody a nevýhody. Instrumentální metody jsou zaměřeny jen na vybrané estrogeny, takže některé studie udávají nepřítomnost estrogenů. Naopak biotesty ukazují sumu látek s estrogenní aktivitou.přičemž výsledek je ještě ovlivněn přítomnosti antiestrogenních látek. Proto důrazně doporučujeme věnovat při srovnávání a interpretaci dat z různých zdrojů velkou pozornost metodě odběru vzorků a především metodě analýzy estrogenů s uvedením detekčního limitu. Estrogenity in the surface water become to be a topic, where the orientation for not educated people should be difficult. At first, estrogens in the surface water cannot be substituted by the expressionenndocrine disrupting compounds (ED) what is more wide term (including estrogenity and e.g. androgenity). Compounds with estrogenic activity detected in surface waters are not only the contraceptive pills as is somewhere simplified, but it is a wide spectrum of compounds like PCB, heavy metals, pharmacs, pesticides etc. Moreover – estrogenic activity display also naturally synthetized compounds by plants (phytoestrogens), fungi (mycoestrogens), or by algae and cyanobacteria (phycoestrogens). These compounds are not analysed in the surface water yet. Exception is some rare analyses of phytoestrogens, we presume, that phycoestrogens can be produced in aquatic ecosystem in ecotoxicologically relevant concentrations. Estrogens can be detected in the water, sediments or in the aquatic biota by instrumental analyses (LC-MS/MS), or by ELISA, or e.g. by bioassays, which can detect also so called potential estrogens ( are able to bind to some of estrogen receptors, but effects in vivo were not proved yet). In the case of the comparison, or the interpretation of results from different sources we must consider the used detection method. Instrumental analyses are dedicated to selected compounds.. Bioassays represent the sum of compounds with (with proved, or potential) estrogenic activity. That is why we strongly recommend to pay an attention on the methods of sampling and analyse in the case of interpretation and comparison of estrogenity results from different resources. In the case of literature data usingincomparable methods or high detection limit we recommend the high carefulness. Where it is possible we recommend the combination of instrumental analyse with in vitro bioassays for detection of estrogenity in surface waters. Keywords: estrogenity; surface water pollution; detection methods; endocrine didsruptors Available at various institutes of the ASCR
Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce

Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory ...

Maršálek, Blahoslav; Sadílek, Jan; Maršálková, Eliška; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula
Botanický ústav, 2014

Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů
Holba, Marek; Černý, M.; Došek, M.
2014 - Czech
Tvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u zdroje, využití biodegradabilního odpadu a nutrientů z těchto vod v zemědělství. Článek popisuje možnosti recyklace nutrientů z odpadních vod. Pokud se podaří recyklovat nutrienty z odpadních vod pocházejících od obyvatel, sníží se částečně spotřeba fosilních zdrojů a také klesne zatížení vodních toků a jejich eutrofizace. Na tento problém lze aplikovat inovátorský přístup k čištění odpadních vod vyjádření akronymem NEW, tedy management Nutrientů, snížení spotřeby Energie a zlepšení odtokových parametrů čištěné vody (Water). Sustainable society development and the improvement of water environment quality together with soli quality is tightly connected with separation at source, biodegradable waste and nutrient recycling from wastewater to agriculture. Once we recycle nutrients from wastewater then we can reduce fossil fuel consumption and decrease nutrient input into water bodies. This attitude can be expressed by acronyme NEW (N - nutrient, E - energy, W - water) that lead to the nutrient recycling, energy consumption decrease and enhancement of water quality. Keywords: source separation; nutrients; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů

Tvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u ...

Holba, Marek; Černý, M.; Došek, M.
Botanický ústav, 2014

Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů
Došek, M.; Holba, Marek; Škvoran, O.; Černý, M.
2014 - Czech
Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí možností recyklace těchto komodit v rámci právě zahájeného projektu. Article deals with technologies that utilize and recycle commodities that are considered to be waste recently. Those commodities are yellow water, greywater, phosphorus and biochar. Article offers an review of possibilities of commodity recycling from recently started project. Keywords: liquid waste; recycling; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů

Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí ...

Došek, M.; Holba, Marek; Škvoran, O.; Černý, M.
Botanický ústav, 2014

Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie
Jankovská, Vlasta
2013 - Czech
Paleorekonstrukce vzniku a vývoje Komořanského jezera od pozdního glaciálu po současnost. Paleorekonstrukce vegetace a charakteru krajiny Podkrušnohorské pánve, m Krušných hor a Českého středohoří Hills (Late Glacial and Holocene). Palaeoreconstruction of origin and development of the Komořany Lake from Late Glacial to the present time. Palaeoreconstruction of vegetation and landscape character for the Podkrušnohorská Basin, Krušné hory Mts. and České středohoří Hills. Keywords: Komořany Lake; pollen- and palaeological analyses; palaeoecology Available at various institutes of the ASCR
Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie

Paleorekonstrukce vzniku a vývoje Komořanského jezera od pozdního glaciálu po současnost. Paleorekonstrukce vegetace a charakteru krajiny Podkrušnohorské pánve, m Krušných hor a Českého středohoří ...

Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2013

Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?
Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
2013 - English
The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter Pragopor 6, presently used for sterilization of liquids in laboratories. Semi-pilot test confirmed good mechanical endurance and high removal efficiency. Our study showed high removal value with non-functionalized nanofibrous material despite of other cited studies. These results confirm our expectations, that nanofibrous material can replace the current filtration materials for laboratory use. Keywords: electrospun nanofibres; wastewater filtration; bacteria Available at various institutes of the ASCR
Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials?

The electrospun nanofibrous material M247 can be used as antimicrobial filter. Laboratory tests show high removal value (up to 6 log10 CFU/mL) and similar filtration efficiency compared filter ...

Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2013

Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu
Vlasáková, Blanka; Albrechtová, Jana; Bartoš, M.; Frantík, Tomáš; Horna, A.; Koblihová, Helena; Kotyza, P.; Kovářová, Marcela; Látr, A.; Nývltová, Z.; Pilařová, M.; Vazačová, Kristýna; Vosátka, Miroslav
2013 - Czech
Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis využití přírodních stimulantů. Based on a number of experiments, mostly field ones, positive effects of the described natural stimulants are used to increase utility value and yield properties of selected crops and offered as a non-risk, environment-friendly agricultural chemicals Keywords: stimulans; regulator; preparpation; přírodní látky; účinky Available at various institutes of the ASCR
Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu

Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis ...

Vlasáková, Blanka; Albrechtová, Jana; Bartoš, M.; Frantík, Tomáš; Horna, A.; Koblihová, Helena; Kotyza, P.; Kovářová, Marcela; Látr, A.; Nývltová, Z.; Pilařová, M.; Vazačová, Kristýna; Vosátka, Miroslav
Botanický ústav, 2013

Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters
Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
2013 - English
Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of bacteria and particulated matter by nanofibrous filters. Our article presents results from filtration tests through polyurethane nanofibrous material on short-term scale with artificial wastewater and also results from tests with real wastewater. We determined E. coli abundances in artificial and real wastewaters and the amount of the other hygienically important bacteria in real wastewater samples only. The results show possibility of long-term full-scale application of those materials, however some material modifications are needed to be accomplished. Keywords: bacteria; nanofibres; removal; filtry Available at various institutes of the ASCR
Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters

Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of ...

Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases