Number of found documents: 392
Published from to

Central Europe in Narrative Mode (History and Narration)
Trávníček, Jiří
2015 - English
Keywords: Central Europe; narrative mode; history Available at various institutes of the ASCR
Central Europe in Narrative Mode (History and Narration)

Trávníček, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2015

Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla
Jungmannová, Lenka
2015 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky z konference, která se konala v roce 2013 v Praze u příležitosti 50. výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti. Příspěvky se zaměřují na analýzu textu a vybraných českých i zahraničních inscenací. Keywords: Czech drama; Havel, Václav; theater play Available at various institutes of the ASCR
Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla

Sborník obsahuje příspěvky z konference, která se konala v roce 2013 v Praze u příležitosti 50. výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti. Příspěvky se zaměřují na analýzu textu a vybraných ...

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2015

Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Poznámky k připravované edici
Davidová, Eliška
2015 - Czech
Stať představuje koncepci připravované knihy a v základních obrysech charakterizuje vzájemnou korespondenci dvou českých básníků. This paper presents the ideas behind the forthcoming book and characterizes the correspondence between the two Czech poets. Keywords: Czech literature; Otokar Březina; Jakub Deml; correspondence; critical editions Available at various institutes of the ASCR
Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Poznámky k připravované edici

Stať představuje koncepci připravované knihy a v základních obrysech charakterizuje vzájemnou korespondenci dvou českých básníků....

Davidová, Eliška
Ústav pro českou literaturu, 2015

Korpus českého verše
Plecháč, Petr; Kolár, Robert
2015 - Czech
Studie představuje Korpus českého verše a on-line nástroje, které umožňují pracovat s jeho daty. In following we present the Corpus of Czech Verse (i.e. lemmatised, phonetically, morphologically, metrically and strophically annotated corpus of Czech poetry) and the online tools that give access to its data. The following online tools are described: Database of Czech metres, Gunstick, Hex, Euphonometer, and Babel. English presentation of these tools may be found in Plecháč, Kolár 2015 or at the website of Versification Research Group (http://versologie.cz/en/). Keywords: Czech poetry; versification; corpus linguistics; theory of verse Available at various institutes of the ASCR
Korpus českého verše

Studie představuje Korpus českého verše a on-line nástroje, které umožňují pracovat s jeho daty....

Plecháč, Petr; Kolár, Robert
Ústav pro českou literaturu, 2015

Metodika zpracování oborové analytické bibliografie
Malínek, Vojtěch
2015 - Czech
Předkládaná metodika je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní obecná část se zabývá vymezením pojmu oborové článkové bibliografie a zasazuje jej do kontextu souvisejících disciplín. Následuje část praktická, která je dělena do dvou základních oddílů. První z nich se věnuje obecným aspektům zpracování oborové analytické bibliografie jako celku a postupně si všímá vymezení okruhu sledovaného materiálu, vlastní techniky bibliografické práce a zpracování záznamů v databázové podobě a na závěr pak redakční práce na oborové bibliografii. Druhý oddíl se pak cíleně věnuje přípravě bibliografií specializovaných. Po úvodním teoretickém pojednání problematiky následuje klasifikace základních druhů specializovaných bibliografií, popis metodického postupu jejich zpracování a závěrečnou část opět tvoří rozbor postupů redakčních a přípravy dané bibliografie k publikaci. V obou hlavních oddílech je teoretická a klasifikační část doplňována o přehled základních typů problémů, s nimiž se zpracovatel bibliografie setkává, a je navrhnuto jejich řešení. The presented methodology is divided into several individual sections. The general introductory section comprises a definition of the tem specialist article bibliography and sets it in the context of associated disciplines. This is followed by a practical section, which is split into two primary divisions. The first of these deals with the general aspects of compiling a specialist analytical bibliography as a whole, and progressively takes into account the delimitation of the sphere of material under consideration, the actual technique used for bibliographical work and the compilation of entries in database form, and in conclusion the editorial work on the specialist bibliography. The second section then focuses on the preparations for specialized bibliographies. The introductory theoretical treatment of the issue is followed by a classification of the basic types of specialized bibliographies, a description of the methodological procedure used for their compilation and the final section again comprises an analysis of the editorial procedures and the preparations for the publication of the bibliography. In both of the main sections the theoretical and classification parts come together with a summary of the basic kinds of issues met with by the bibliography compiler, together with the proposed solutions. Keywords: metodology; bibliography; literary theory Available in a digital repository NRGL
Metodika zpracování oborové analytické bibliografie

Předkládaná metodika je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní obecná část se zabývá vymezením pojmu oborové článkové bibliografie a zasazuje jej do kontextu souvisejících disciplín. Následuje ...

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2015

Rukopis českého překladu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho
Pišna, Jan
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje překladu spisu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho, který si roku 1702 opsal Jan František Alexius Ebel v Plzni. Rukopis byl objeven při katalogizaci františkánské knihovny z Hořovic, uložené od konce 90. let 20. století ve Strahovské knihovně pod signaturou Kl 769. The present study is concerned with the Czech translation of the treatise Certamen spirituale by Lorenzo Scupoli that was copied in 1702 in Pilsen by Jan František Ebel. The manuscript was found during the process of cataloguing the Franciscan library from Hořovice, deposited from the end of 1990s in the Strahov library under the signature Kl 769. Keywords: Scupoli, Lorenzo; manuscript; Czech translation Available at various institutes of the ASCR
Rukopis českého překladu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho

Příspěvek se věnuje překladu spisu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho, který si roku 1702 opsal Jan František Alexius Ebel v Plzni. Rukopis byl objeven při katalogizaci františkánské knihovny z ...

Pišna, Jan
Ústav pro českou literaturu, 2015

Polévka pro chudé děti v satirických časopisech
Hemelíková, Blanka
2015 - Czech
Téma chudých lidí a dobročinnosti je v české literatuře 19. století velmi frekventované a výrazné. Linie populární filantropické literatury, nabádající širší vrstvy k zájmu o dobročinná zřízení, má ovšem svou paralelu, a to linii „disharmonickou“, zastoupenou především satirou na téma dobročinnosti a příbuzná témata, v satirických časopisech a rubrikách. I tato linie chce zcela zřejmě působit na formování společnosti. Satira pak konfrontuje ideál humanity a praktickou realizaci ve skutečnosti. Příspěvek chce především ukázat na typických příkladech vývoj tématu a radikalizaci v satirické perspektivě, zhruba od 80. let 19. století do začátku 1. světové války. Podrobnější pozornost je věnována kanonickým autorům Jaroslavu Haškovi a Josefu Ladovi a jejich posunu v interpretaci tématu. Dílo těchto autorů ukazuje, že antiteze ideál versus realita se nově manifestuje ne ve formě společensky zacílené satirické kritiky, ale jako součást absurdního světa, s autorským využitím postupů grotesky a černého humoru, bez morálního hodnocení. The study is concerned with the subject of poor people and charity, in a "disharmonic" line represented primarily by satirical texts in satirical magazines and in other periodical´s humour departments. Satire is employed there to confront the humanitarian ideal with its practical implementation in real life. There is evident the radicalization in the satirical perspective from approximately the 1890s until the outbreak of the First World World. Particular attention is devoted to Jaroslav Hašek and Josef Lada. Their output demonstrates that the antithesis of ideal versus reality came to be newly manifested not in terms of socially targeted satirical criticism, but rather as an implicit trait of an absurd world, involving in the cases of Hašek and Lada their methods of slapstick comedy and motifs of black humour, without an explicit moralizing message. Keywords: charity; satirical journals; Hašek, Jaroslav; Lada, Josef Available at various institutes of the ASCR
Polévka pro chudé děti v satirických časopisech

Téma chudých lidí a dobročinnosti je v české literatuře 19. století velmi frekventované a výrazné. Linie populární filantropické literatury, nabádající širší vrstvy k zájmu o dobročinná zřízení, má ...

Hemelíková, Blanka
Ústav pro českou literaturu, 2015

Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?
Kořínková, Lucie
2015 - Czech
Příspěvek je věnován anarchistickému časopisu Nový kult, vydávanému a vedenému spisovatelem S. K. Neumannem; pozornost se soustřeďuje na období po r. 1900, kdy se Neumann dle svých proklamací pokoušel přetvořit původně společenskou a kulturní revui na politickou tiskovinu, která by našla masovější odezvu mezi dělnictvem, a stala se tak ideovou platformou propojení „intelektuálního“ a „prakticistního“ proudu českého anarchismu. Na základě analýzy obsahu Nového kultu v tomto období i toho, jakým způsobem je v listu konstruována modelový čtenář, docházíme k závěru, že se prvotní vizi dařilo naplňovat jen obtížně a že list daleko spíš sleduje zájmy a problémy mladé inteligence radikální orientace, která v dané době zatím jen obtížně hledala uplatnění v praktickém životě. This essay deals with the anarchist review Nový kult, published and edited by the author S. K. Neumann. The focus here is on period after the year 1900, when Neumann persued his self-proclaimed aims in attempting to transform what was originally a social and cultural magazine into a purely political mouthpiece which would have aspired to find a mass-scale repercussion among the working classes, and would thereby become an ideological platform for bringing together the “intelectual” and “pragmatically oriented” streams of the anarchist movement. Basing herself in an analysis of the contents of Nový kult during the period under survey, as well as of how the journal’s policy envisioned its model reader, the author concludes that the implementation of the periodical’s original vision ran up against major obstacles, ending up in a state of affairs where it catered much rather to the interests and concerns of a radically oriented young intelligentsia whose members were at that time still finding it hard to assert themselves in practical life. Keywords: Nový kult; Czech literature; editorial policy; Czech anarchist movement; social question Available at various institutes of the ASCR
Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?

Příspěvek je věnován anarchistickému časopisu Nový kult, vydávanému a vedenému spisovatelem S. K. Neumannem; pozornost se soustřeďuje na období po r. 1900, kdy se Neumann dle svých proklamací pokoušel ...

Kořínková, Lucie
Ústav pro českou literaturu, 2015

Na okraj Kroniky české
Linka, Jan
2015 - Czech
Sborník příspěvků přednesených na konferenci Na okraj Kroniky české konané v Ústavu pro českou literaturu. Keywords: Czech Chronicle; Czech literature; Hájek z Libočan, Václav Available at various institutes of the ASCR
Na okraj Kroniky české

Sborník příspěvků přednesených na konferenci Na okraj Kroniky české konané v Ústavu pro českou literaturu.

Linka, Jan
Ústav pro českou literaturu, 2015

Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku
Řehák, Daniel
2015 - Czech
Metodika se nejprve zabývá východisky dané problematiky, která jsou většinou spojena s vytvářením časopisecké bibliografie. Na úvod definuje pseudonym a šifru v obecném pracovním výkladu a navrhuje jejich klasifikaci. Dále se věnuje převážně šifře jako hlavnímu problému identifikace autorů v časopisecké bibliografii. Pozornost je následně zaměřena na několik úrovní náročnosti v procesu dešifrace (příručky, databáze, výstřižky, archiválie) a využitelnost dešifrace u různých druhů bibliografie. Metodika předvádí možnosti praktických postupů pro rychlejší odhalení vazby mezi šifrou a jménem autora při zjišťovací rešerši a upozorňuje na možnost inverzního postupu při správě větších souborů, tj. postupu nikoli od šifry ke jménu, ale od jména k šifře/šifrám. Navrženy jsou též nové možnosti dohledávání informací pomocí plnotextových vyhledavačů ve skenovaných novinách a časopisech, a to především za účelem zpřesňování již dříve získaných údajů. Závěrem je podán návrh formy zápisu šifer a pseudonymů pro jejich evidenci v přehledech a databázích. The methodology first deals with the basics behind the issue in question, which are primarily associated with the creation of a journal bibliography. Initially it defines a pseudonym and initials in a general working interpretation and proposes their classification. It then focuses primarily on initials as the main problem in the identification of authors in journal bibliography. Attention is then paid to several levels of difficulty in the deciphering process (manuals, databases, extracts and archive material) and the usability of deciphering for different types of bibliography. The methodology presents the possible practical procedures for the most rapid identification of the connection between the initials and the name of the author using identification techniques and pointing out the option of an inverse procedure for managing larger sets, i.e. a procedure not from the initials to the name, but from the name to the initials. New ways are also proposed to search for information using full-text search engines in scanned newspapers and magazines, particularly with the aim of providing greater detail for data that has already been acquired. Finally a proposal is made regarding the form of the entries for initials and pseudonyms in summary and database records. Keywords: metodology; pseudonyms; ciphers Available in a digital repository NRGL
Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku

Metodika se nejprve zabývá východisky dané problematiky, která jsou většinou spojena s vytvářením časopisecké bibliografie. Na úvod definuje pseudonym a šifru v obecném pracovním výkladu a navrhuje ...

Řehák, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases