Number of found documents: 679
Published from to

Selected morphological features in the common speech of the young generation in the border zone of west Bohemia
Nová, Jana
2015 - English
The aim of the paper is to describe a newly developed common speech in an area settled by people from various regions. We present research results from five towns northwest of Pilsen (West Bohemia). The common speech of this region is based on common Czech, with noteworthy occurence of West Bohemian dialectal features, and no strictly defined features of standard Czech. There are supposed certain differences between localities, partly explainable by geographical context. Comparing the two used research methods, in the written questionnaire respondents tended to use standard Czech more frequently, while in the recording of their speech many rare language items or variant forms have not been registered. Keywords: common speech; dialectology; urban dialect; dialect; common Czech; standard Czech Available at various institutes of the ASCR
Selected morphological features in the common speech of the young generation in the border zone of west Bohemia

The aim of the paper is to describe a newly developed common speech in an area settled by people from various regions. We present research results from five towns northwest of Pilsen (West Bohemia). ...

Nová, Jana
Ústav pro jazyk český, 2015

K několika česko-ruským lexikálním paralelám
Janyšková, Ilona
2015 - Czech
Článek pojednává o několika českých slovech a jejich paralelách ve spisovné ruštině i v nářečích; je podána jejich etymologie: české šutka ‘koza bez rohů’ a ruské šutka ‘žert, legrace‘, české slanina ‘prosolené, obyčejně uzené hřbetní vepřové sádlo‘ a ruské slanina ‘podestýlka, stelivo’, české čurání ‘močení’ a ruské čuran’je ‘zvolání „čur!“’, české celovat a ruské celovat’ ‘líbat’. The article deals with some Czech words and their parallels both in literary Russian and in Russian dialects; it also explains their etymology: Czech šutka ‘a goat without horns’ and Russian šutka ‘joke, fun’, Czech slanina ‘meat from pig that is treated with smoke and salt’ and Russian slanina ‘litter, bedding’, Czech čurání ‘urination’ and Russian čuran’je ‘screaming „čur!“’, Czech celovat and Russian celovat’ both ‘kiss’. Keywords: parallels; Czech; Russian; etymology Available at various institutes of the ASCR
K několika česko-ruským lexikálním paralelám

Článek pojednává o několika českých slovech a jejich paralelách ve spisovné ruštině i v nářečích; je podána jejich etymologie: české šutka ‘koza bez rohů’ a ruské šutka ‘žert, legrace‘, české slanina ...

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

On two expressions of negative mental state (hatred, fear)
Nejedlý, Petr
2015 - English
There is no indisputable recorded evidence of a fundamental non-negative form of the Old Church Slavic and Slavic verb nenaviděti (it is necessary to revise some opposite views in this respect). Later records of the verb naviděti can be, from the semantic point of view, explained rather as prefi xed derivatives of viděti. Nenaviděti had therefore in all likelihood originated as an artifi cially created denotation of an abstract concept based on the spheres of Christian doctrine. 2. As primarily Old Czech records indicate, the word family of the Slavic verb plašiti contains the IE root *pel-, the initial meaning of which is one of motion: 'chase, run aft er'. The sememe '(rapid/hasty) motion' needs to be considered as fundamental for already the earliest stages of Slavic languages; the sememe 'fright, fear' is – along with the corresponding intransitive verbs – secondary. Keywords: etymology; Old Czech; reconstruction of the meaning; semantic development; Slavic languages Available at various institutes of the ASCR
On two expressions of negative mental state (hatred, fear)

There is no indisputable recorded evidence of a fundamental non-negative form of the Old Church Slavic and Slavic verb nenaviděti (it is necessary to revise some opposite views in this respect). Later ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájkův obraz husitské epochy
Čornej, Petr
2015 - Czech
Detailní analýza pasáží, které Václav Hájek z Libočan věnoval ve své Kronice české (1541) husitskému období, ukazuje, že katolický autor nebyl zaměřen ostře antihusitsky. Plně respektoval politické a náboženské uspořádání českého státu zrozené v letech husitské revoluce. The detailed analysis of parts in which Václav Hájek of Libočany in his Czech Chronicle (1541) described the Hussite era shows that the Catholic author did not have the strict antihussite attitude. He fully respected the political and religious organization of the Czech state formed in the years of Hussite revolution. Keywords: Czech Chronicle; Václav Hájek z Libočan; Hussite era; Renaissance humanism; Calixtines; Catholics; fiction Available at various institutes of the ASCR
Hájkův obraz husitské epochy

Detailní analýza pasáží, které Václav Hájek z Libočan věnoval ve své Kronice české (1541) husitskému období, ukazuje, že katolický autor nebyl zaměřen ostře antihusitsky. Plně respektoval politické a ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo
Homolková, Milada
2015 - Czech
Keywords: etymology; Old-Czech verbs; expressivity; extinction of words; Jaromír Spal Available at various institutes of the ASCR
Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo

Homolková, Milada
Ústav pro jazyk český, 2015

K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů
Šipková, Milena
2015 - Czech
Na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku věnuje autorka pozornost některým typům názvů hospod na Moravě a ve Slezsku. V první části uvádí frekventovaná obecná označení těchto zařízení (hospoda, hostinec, šenk, krčma, pajzl) spolu s krátkými etymologiemi, v druhé části udává sémantické skupiny pojmenování spolu s jejich motivacemi. On the material collected for the Dictionary of Moravian nad Silesian anoikonyms, the author pays attention to the names of pubs and inns on the territory of Moravia and Silesia. In the first part of the article, she lists some frequently used common names for a pub (hospoda, hostinec, šenk, krčma, pajzl) together with their short etymologies; in the second part she sorts the collected names into semantic groups according to their motivations. Keywords: pub; inn; anoikonyms; dictionary Available at various institutes of the ASCR
K názvům hospod, hostinců, šenků, krčem a pajzlů

Na materiálu Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku věnuje autorka pozornost některým typům názvů hospod na Moravě a ve Slezsku. V první části uvádí frekventovaná obecná označení těchto ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájek jako jazyková autorita
Koupil, Ondřej
2015 - Czech
Studie se zabývá recepcí Hájkovy Kronyky české jako textu, který působil jako jazyková autorita, vzor, který stál v hierarchii prestižních českých textů dlouho na druhém místě za biblickým překladem. Sondy rozložené od 16. století až do začátku 21. století mapují postupný ústup Hájkova textu z této pozice a z místa významné jazykové památky. Hájkova autorita jazyková se snižovala sice se zpožděním, ale podobně jako jeho autorita historická. Vztahy jednotlivých hájkovských autorit jsou schematicky naznačeny v oddíle VII. Oddíl VIII nakonec klade obecnější otázky o významu dobových jazykových autorit pro traktování a periodizaci jazykových a literárních dějin a apeluje na zkoumání jazykových kvalit Kronyky české — právě z toho důvodu, že po staletí představovala ctěný a vážený český text, prakticky i teoreticky považovaný také za významný jazykový vzor. This study deals with the reception of Hájek’s Czech Chronicle as a text that acted as a linguistic authority, amodel that long stood in second place behind the Bible in the hierarchy of prestige Czech texts. Probes extending from the 16th century to the beginning of the 21st century chart the gradual retreat of Hájek’s text from this position to that of a venerable linguistic heirloom. Hájek’s linguistic authority indeed waned with time, just like his historical authority. the relations between Hájek’s individual spheres of authority are diagramatically set out in Section 7. Section 8 raises more general questions on the importance of period linguistic authorities for handling and periodicizing linguistic and literary history, appealing for an examination of the linguistic features of Czech Chronicle, precisely because it was amuch-read and esteemed czech text for many centuries, practically and theoretically considered to be an important linguistic model. Keywords: linguistic authority; Václav Hájek z Libočan; Czech language; 16th century Available at various institutes of the ASCR
Hájek jako jazyková autorita

Studie se zabývá recepcí Hájkovy Kronyky české jako textu, který působil jako jazyková autorita, vzor, který stál v hierarchii prestižních českých textů dlouho na druhém místě za biblickým překladem. ...

Koupil, Ondřej
Ústav pro jazyk český, 2015

Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika
Štěpánová, Veronika
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na jazykovou kulturu v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Je nesporné, že profesionální mluvčí, kteří v těchto médiích vystupují často, působí na posluchače jako tzv. řečové vzory. Článek se zabývá tím, zda a jak tato média sledují úroveň mluvených projevů, jaké kladou na mluvčí nároky, jaké jsou výsledky jazykových analýz a zda spolupracují s jazykovými poradci. Ukazuje také jednu z metod, která se používá k hodnocení mluvených projevů. Referát se zaměřuje především na fonetickou stránku mluvených projevů. The paper is focused on the language culture and language management in the field of the Czech public mass media (Czech Television and Czech Radio). It is indisputable that the professional speakers from these mass media play a role of so called model speakers for the users of the Czech language. The article deals with the question how the mass media monitor the quality of the oral speeches, if they co-operate with some language consulters, etc. It shows also one of the methods used for the evaluation of the oral speeches. The attention will be devoted especially on the phonetic aspect of the speeches. Keywords: language culture; language management; Czech Television; Czech Radio; oral speeches; model speakers Available at various institutes of the ASCR
Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika

Příspěvek se zaměřuje na jazykovou kulturu v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Je nesporné, že profesionální mluvčí, kteří v těchto médiích vystupují často, působí na ...

Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2015

Názvotvorba a propriální slovotvorba
Štěpán, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na definice a užívání dvou zdánlivě synonymních termínů: názvotvorba a propriální slovotvorba. Tyto termíny se odlišují ve dvou hlavních aspektech: (1) Zatímco předmětem propriální slovotvorby je morfematická struktura jména, termín názvotvorba, odrážející specifické vlastnosti proprií a jejich vznik při propriálně pojmenovacím aktu, zahrnuje rovněž jejich motivaci. (2) Předmětem názvotvorby je celková struktura propria, zatímco propriální slovotvorba analyzuje pouze vnitřní strukturu jednotlivé lexikální jednotky, která je součástí jména. Tento rozdíl je patrný především u anoikonym (pomístních jmen) s typickou víceslovnou strukturou. Oba tyto přístupy jsou porovnávány a pozornost je věnována jejich využívání a relevanci. The article is focused on the definitions and use of two seemingly synonymous terms: názvotvorba "name-formation" and propriální slovotvorba "proprial word-formation". These terms differ in two major aspects: (1) While the subject of the proprial word-formation is the morphemic structure of the name, the term name-formation, reflecting the specific traits of proper names and their rise by the naming act, includes also its motivation. (2) The subject of the name-formation is the overall structure of a proper name, whereas the proprial word-formation analyses only the internal structure of the individual lexical unit forming a part of a name. This distinction is noticeable especially in anoikonyms (minor place names) with a typical multiple-word structure. Both of these approaches are compared and their use and relevance are discussed. Keywords: word formation; proprial word-formation; name-formation; onomastics Available at various institutes of the ASCR
Názvotvorba a propriální slovotvorba

Příspěvek se zaměřuje na definice a užívání dvou zdánlivě synonymních termínů: názvotvorba a propriální slovotvorba. Tyto termíny se odlišují ve dvou hlavních aspektech: (1) Zatímco předmětem ...

Štěpán, Pavel
Ústav pro jazyk český, 2015

Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma
Vykypěl, Bohumil
2015 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases