Number of found documents: 692
Published from to

Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni
Dragoun, Michal; Gaudek, Tomáš
2016 - Czech
Studie přináší popis, základní zhodnocení a edici nekrologia roudnické kanonie z let 1457–1464, uloženého v Státním oblastním archivu v Třeboni, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e. Jeho text byl psán jednou rukou a v některých detailech doplňuje údaje rozsáhlého roudnického nekrologia (1333-1516), uloženého v rukopise Národní knihovny České republiky XIX B 3. K vzhledu oltáře sv. Mikuláše v roudnickém kostele dodává, že byl vybaven sochami, a rukopis NK ČR VII C 23 spojuje s konkrétní donací libochovického faráře Jana. Nová data pak nekrologium přináší o životě vdovy po Janu Smiřickém a o životě jejich syna Václava. Geografický rozptyl záznamů nekrologia není široký a na rozdíl od pražského rukopisu jsou zcela opomenuty konfraternity. Nápadné množství žen v údajích nekrologia, které je v souladu i s jinými prameny (nekrologium kláštera českokrumlovských minoritů a klarisek), bude moci být zhodnoceno až po důkladném poznání pražského rukopisu. Třeboňské nekrologium ale potvrzuje, že roudnická kanonie nepatřila ani po husitských bouřích k opomíjeným institucím, v Roudnici a jejím okolí byla respektována a podporována a její konec zapříčinily spíše opětovné válečné události za vlády Jiřího z Poděbrad než nezájem o její činnost. The necrologium of the Roudnice canonry from 1457–1464, deposited in the State Regional Archives in Třeboň, collection Velkostatek (Manor) Třeboň, registratura IA 3K β 28e, is an important source, which has required a description, basic evaluation and edition. Its text was written in one hand and in several details complements the data of the extensive Roudnice necrologium (1333–1516) in the manuscript of the National Library of the Czech Republic XIX B 3. On the appearance of the altar of St Nicholas (Mikuláš) in the church in Roudnice, it adds that it was furnished with statues, and manuscript NK ČR VII C 23 connects it with the specific donation of the parish priest of Libochovice Jan. The necrologium then provides new data on the life of the widow of Jan Smiřický and on the life of their son Václav. The geographical distribution of the records of the necrologium is not wide and unlike the Prague manuscript confraternities are completely neglected. The striking number of women in the data of the necrologium, which is in accord also with other sources (the necrologium of the monastery of the Český Krumlov Friars Minor and Poor Clares), can be evaluated only after thorough study of the Prague manuscript, but the Třeboň necrologium confirms that the Roudnice canonry was not a forgotten institution even after the Hussite storms, it was respected and supported in Roudnice and its environs and its end was rather caused by the repeated war events under the reign of George of Poděbrady than disinterest in its activity. Keywords: necrologium; edition; history; Bohemia; 15th century Available at various institutes of the ASCR
Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Studie přináší popis, základní zhodnocení a edici nekrologia roudnické kanonie z let 1457–1464, uloženého v Státním oblastním archivu v Třeboni, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e. Jeho ...

Dragoun, Michal; Gaudek, Tomáš
Ústav pro jazyk český, 2016

Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích
Konečná, Sabina
2015 - Czech
Doposud nezveřejněný jazykový materiál získaný během výzkumu pro Český jazykový atlas v 60. a 70. letech 20. století ukazuje, že v českých nářečích existovala pojmenování pro tuberkulózu domácího původu i slova přejatá. Výraznou skupinu tvoří starobylá pojmenování se základem souch/such (např. souchotiny, souchotě, souchoty; suchá nemoc), dále byla zachycena pojmenování se základem (ú)by. Zaznamenané přejímky jsou německého původu (např. auscerunk, opcérunk, lunzucht), nejvýraznější z přejatých výrazů je lunzucht (s četnými hláskovými variantami), typický pro většinu území slezských nářečí. Motivem pro pojmenování tuberkulózy bylo hubnutí a celkové tělesné chátrání doprovázející dané onemocnění. Příspěvek doplňuje jazyková mapa, která ukazuje zeměpisné rozšíření jednotlivých výrazů. The so far unpublished material gained during research for the Czech Linguistic Atlas in 1960s and 1970s shows that names for tuberculosis of domestic as well as foreign origin existed in Czech dialects. A great group of words is formed by ancient names with the base souch-/such- (e.g. souchotiny, souchotě, souchoty; suchá nemoc). Also names with the base (ú)by were recorded. The recorded loanwords are of German origin (e.g. auscerunk, opcérunk, lunzucht). The most distinct loanword is lunzucht (with a lot of phonetic versions), typical for most of Silesian dialects. The names for tuberculosis were motivated by the process of losing weight and overall body decline accompanying this illness. The attached map shows geographical distribution of particular expressions. Keywords: tuberculosis; dialect names of tubeculosis; motivation; the Czech Linguitic Atlas; language map Available at various institutes of the ASCR
Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích

Doposud nezveřejněný jazykový materiál získaný během výzkumu pro Český jazykový atlas v 60. a 70. letech 20. století ukazuje, že v českých nářečích existovala pojmenování pro tuberkulózu domácího ...

Konečná, Sabina
Ústav pro jazyk český, 2015

Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)
Čornej, Petr
2015 - Czech
Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný husitský svaz (orebité, posléze sirotci). Historickou úlohu sehrálo východočeské husitství při prosazení výsledků hnutí v období po roce 1437. Oporou utrakvismu zůstaly východní Čechy až do třicetileté války. East Bohemia significantly enrolled in the history of the Hussite movement at the beginning of the movement, where many of the local nobility protested against the burning of Jan Hus. In 1420, in eastern Bohemia set up a separate Hussite Union (Orebites, then Orphans´ Union). A historic role played East Bohemian Hussites in promoting of results of Hussite movement in the period after 1437. Eastern Bohemia remained the support of Utraquism until the Thirty Years War. Keywords: east Bohemia; Orebites/Orphans Union; landfrýd; Jan Žižka z Trocnova; Hynek Krušina of Lichtenburg; Hynce Ptáček of Pirkenstein; George of Poděbrady Available at various institutes of the ASCR
Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)

Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině
Spinková, Stanislava
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními. The paper deals with adjectives, especially with their derivation and declension. The author also concentrates on dialectal phenomena and formal adjectives among family names. Keywords: Czech for Foreigners; Adjectiv; Word Formation; Declination; Noun; Proper Name Available at various institutes of the ASCR
Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině

Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině
Kloferová, Stanislava
2015 - Czech
Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy zanikající. Traditional territorial dialects may retreat or perish, but the territorial differences continue to exit in common speech. In the paper, the surviving, stable as well as the perishing phenomena are presented. Keywords: Czech; dialect; territorial differences; common speech Available at various institutes of the ASCR
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině

Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?
Blažek, V.; Janyšková, Ilona
2015 - English
The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to suggest new solutions to this problem. This was carried out on the basis of a detailed semantic analysis of primary texts, onomastic materials, and also on the historical and cultural background. Keywords: Indo-European; Slavic; dendronym; yew; etymology Available at various institutes of the ASCR
Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?

The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to ...

Blažek, V.; Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), Kamenice (s vydělitelným sufixem -ice), Kamenička (se sufixem -ička). Byla shledána řada motivací podmiňujících vznik analyzovaných jmen, jako nejčastější se ukázal typ půdy a lokace (zvláště rozšířeno u předložkových jmen, např. Mezi kamencem, Na kamenici). Ostatní motivace jsou řídké: motivace konkrétním kamenem jakožto výrazným krajinným prvkem, materiálem užitým při stavbě nebo výskytem lomu v místě. Stav je tu odlišný od frekvence zjištěné u nederivovaných anoikonym, popř. anoikonym s plurálovou formou základového slova Kameny, u nichž se výrazněji projevila motivace konkrétním kamenem v místě. V některých případech je složité odhadnout motivační impuls, výklad jmen je navíc někdy znesnadněn působením lidové etymologie, proto je nutné zapojit do výzkumu mj. práci se starými archiváliemi, zvláště mapami. This paper deals with motivation of Moravian and Silesian minor place names containing the basic noun kámen ‚stone‘, e. g. Kameňák (the suffix -ák was attached to the respective noun to create this anoikonym), Kamenice (with the suffix -ice), Kamenička (with the suffix -ička). There are numerous motivations, the most frequent is the motivation of soil quality and of location (especially in prepositional anoikonyms, for example Mezi kamencem, Na kamenici). Other motivations are rare: motivation of a particular stone as significant part of the landscape, motivation of building material or stone mining. The frequency of these motivations is different from the frequency of motivations in underived anoikonyms (or anoikonyms containing plural form of the fundamental word Kameny; in this type of anoikonyms, motivation by a particular stone in the site is more frequent). The motivation is hard to determine in some cases, the interpretation can be impeded by bachelor's etymology therefore it is necessary to cooperate with old maps. Keywords: anoikonyms; minor place names; motivation; stone Available at various institutes of the ASCR
K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen

Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
2015 - Czech
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci. The article presents the preparation of the new monolingual dictionary of contemporary Czech and the new Dictionary Writing System Alexis that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i. Special attention is given to the material resources, including lexemes to the list of entries, meaning definitions and exemplification. Keywords: monolingual dictionary; dictionary writing system; dictionary resources; list of entries; microstructure, meaning definition; exemplification; contemporary vocabulary Fulltext is available at external website.
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu

Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2015

Blending v rámci neologické excerpční databáze
Neprašová, Renáta
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR v. v. i., jejíž lexikální obsah vzniká excerpcí převážně publicistických textů. V příspěvku jsou uvedeny typy lexémů vzniklých blendingem, jež se v databázi vyskytují. Na základě těchto příkladů je představen vznik a zpracování neologického materiálu v databázi. Materiál je klasifikován podle vzniku na blendy z českých a cizo jazyčných komponentů, blendy hybridní, blendy z vlastních jmen a geografických názvů a na nezařaditelné slovní hříčky. Materiál je analyzován z hlediska sémantického a dle výskytu lexémů v konkrétních druzích textu. This paper focuses on blending as a type of mechanical compounding. The researched material results from the internal neologism excerption database of the current lexicology and lexicography department of ÚJČ AV ČR v. v. i. (Institute of the Czech Language of the AS CR, v. v. i.), whose lexical content arises by excerption of mainly journalistic texts. The paper presents the types of lexemes arised from blending, which is found in the database. The formation and processing of neologism material in the database are based on these examples. The material is classified according to the formation to blends of the Czech and foreign-language components, hybrid blends, blends of proper names and geographical names and the unclassifiable puns. The material is analyzed in terms of semantic and by occurrence of lexemes in specific types of text. Keywords: blending; mechanical compouding; neologism excerption database Fulltext is available at external website.
Blending v rámci neologické excerpční databáze

Příspěvek se zaměřuje na blending jakožto jeden z typů mechanického skládání slov. Zkoumaný materiál vychází z interní neologické excerpční databáze oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ...

Neprašová, Renáta
Ústav pro jazyk český, 2015

Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension
Lehečka, Boris; Jínová, P.
2015 - English
Characteristic of the tools and sources available in The Department of Language Development, which were used for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech language development (1300–1500): Old-Czech (or internal) text bank, The Token Analysis (in Excel) and formal description of Old-Czech appellative nouns. Keywords: historical Czech; Noun Declension; morphological tagging; lemmatization Fulltext is available at external website.
Usage of Electronic Sources of Historical Czech for Formal Description of Appellative-Noun Declension

Characteristic of the tools and sources available in The Department of Language Development, which were used for the description of appellative-noun declension in the oldest period of the Czech ...

Lehečka, Boris; Jínová, P.
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases