Number of found documents: 227
Published from to

Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century
Durdík, Tomáš
2012 - English
Interpretation of testimony of both written and archaeological sources concerning demolition of gothic towers on Jindřichův Hradec castle in the end of 16th century. Keywords: castle; castellology; tower; Jindřichův Hradec; medieval archaeology; architecture; Middle Ages; kastellologie; architektura; středověk Available at various institutes of the ASCR
Demolition of the towers at Jindřichův Hradec Castle during its Renaissance renovation in the late 16th century

Interpretation of testimony of both written and archaeological sources concerning demolition of gothic towers on Jindřichův Hradec castle in the end of 16th century.

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Kuna, Martin
2012 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2012

K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku
Varadzin, Ladislav
2012 - Czech
Článek přispívá k poznání polohy a podoby rezidence českých raně středověkých panovníků na Vyšehradě. Article contributes to recognition of localisation and ground plan of the residence of Czech rulers in the Early Middle Ages at Vyšehrad. Keywords: Early Middle Ages; royal residence; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
K poloze panovnické rezidence na Vyšehradě v raném středověku

Článek přispívá k poznání polohy a podoby rezidence českých raně středověkých panovníků na Vyšehradě....

Varadzin, Ladislav
Archeologický ústav, Praha, 2012

Slovo úvodem
Durdík, Tomáš
2012 - Czech
Zhodnocení charakteru, specifik, vědeckého přínosu a významu konference Dějiny staveb. Evaluation of characteristic, specific features, scientific contributions and importance of conference History of buildings. Keywords: building; building history; architecture; medieval archaeology; building history research; stavebnictví; architektura Available at various institutes of the ASCR
Slovo úvodem

Zhodnocení charakteru, specifik, vědeckého přínosu a významu konference Dějiny staveb....

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2012

Bohemian finds of stove tiles with the signature "HANS BERMAN"
Soukup, Michal B.; Soukupová, M.; Šrejber, A.
2012 - English
The article looks at one phenomenon of material culture of 16th century in Europe - stove tiles produced by Hans Berman workshops in central Germany. The finds of renaissance stove tiles with the signature and the date - "HANS BERMAN 155X" or "HANS BERMAN 1562" are known from the area of today's Switzerland, Germany, Poland, Sweden (south), the island part of Denmark and Latvia (Riga). From Bohemia and Moravia these stove tiles were not yet published. In 2007 in collection of Regional Museum in Teplice two complexes of fragments of stove tiles with signature HANS BERMAN 155X were detected. Later similar fragments have been found on the other Bohemian sites. Most of them are located in northern Bohemia (Bílina, Krupka, Prosetice, Teplice), and two sites in eastern part of the country (Dvůr Králové nad Labem, Pecka). Frontal parts of these stove tiles are decorated with 6 various reliefs - "Adam and Eve and the Tree of Life", "Crucifixion of Jesus Christ", portraits - "elector Maurice of Saxony", "August of Saxony", an "unknown nobleman" and "Architecture - church window". It has been newly shown, that production of Hans Berman workshop was in 16th century also distributed to the Bohemia. Keywords: stove tile; Renaissance; Hans Berman; renesance Available at various institutes of the ASCR
Bohemian finds of stove tiles with the signature "HANS BERMAN"

The article looks at one phenomenon of material culture of 16th century in Europe - stove tiles produced by Hans Berman workshops in central Germany. The finds of renaissance stove tiles with the ...

Soukup, Michal B.; Soukupová, M.; Šrejber, A.
Archeologický ústav, Praha, 2012

Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování
Stránská, Petra; Světlík, Ivo; Varadzin, Ladislav
2012 - Czech
Článek pojednává o analýze hrobu, jehož datování přispívá k poznání topografie raně středověkého Vyšehradu. Article deals with an analysis of a grave which contributes to recognition of spatial organization of Vyšehrad stronghold in Early Middle Ages. Keywords: burial ground; Early Middle Ages; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Nález raně středověkého hrobu na Vyšehradě (ul. K Rotundě). Antropologické určení a radiouhlíkové datování

Článek pojednává o analýze hrobu, jehož datování přispívá k poznání topografie raně středověkého Vyšehradu....

Stránská, Petra; Světlík, Ivo; Varadzin, Ladislav
Archeologický ústav, Praha, 2012

Husitské hrady
Durdík, Tomáš
2011 - Czech
Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o husitských hradech v Čechách a jejich obranném potenciálu. Summarisation and evaluation of knowledge concerning hussite castles in Bohemia and their defence potential. Keywords: castle; castellology; architecture; medieval archaeology; hussite wars; Middle Ages; Bohemia; warfare; kastellologie; architektura; středověk; vojenství Available at various institutes of the ASCR
Husitské hrady

Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o husitských hradech v Čechách a jejich obranném potenciálu....

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Kuna, Martin
2011 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2011

Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích
Frolík, Jan; Musil, J.; Netolický, P.
2011 - Czech
Rekonstrukce stavební podoby a architektonického vývoje kláštera v období 12. až 15. století na základě archeologických výzkumů v letech 2003 a 2008 a geofyzikálních měření. The reconstruction of the building form and architectural development of the monastery in the period between 12th and 15th centuries based on the archaeological excavation in 2003 and 2008 and geophysical survey. Keywords: Middle Ages; monastery; building history; středověk Available at various institutes of the ASCR
Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích

Rekonstrukce stavební podoby a architektonického vývoje kláštera v období 12. až 15. století na základě archeologických výzkumů v letech 2003 a 2008 a geofyzikálních měření....

Frolík, Jan; Musil, J.; Netolický, P.
Archeologický ústav, Praha, 2011

Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích
Malyková, Drahomíra; Bursák, D.; Pecinovská, Monika
2011 - Czech
Prezentovaný záchranný výzkum proběhl v severovýchodní části Prahy v roce 2007 v městské části Praha-Kbely. Většina objektů a nálezů patří době bronzové a mladší době železné. V tomto příspěvku se autoři soustředí pouze na archeologické situace, které přinesly doklady sídlištních aktivit datovatelných do doby římské. Přibližně polovina nálezů pochází z osmi zahloubených objektů, další část byla nalezena rozptýlená v mocné nestratifikované vrstvě, takže rozmístění domů či usedlostí je těžko rozeznatelné. Mezi obvyklými keramickými střepy, které patří typologicky do konce 2. až 4. století a nesou typické znaky germánské keramiky, byly zjištěny také nálezy římsko-provinciálního původu. Kvůli malým rozměrům a absenci detailnějších typologických znaků je obtížné říci o těchto v Čechách vzácně nalézaných předmětech něco konkrétnějšího. Důležité nálezy představují také kovové předměty, většinou z 2. a 3. století. Presented rescue excavations took place in north-eastern part of Prague in the year 2007 within the parish of Prague-Kbely. Most of the features and artifacts belong to the Bronze Age and the late Iron Age. In this contribution authors focus only on the part of archaeological record that brought some evidence on settlement activities datable to the Roman Period. Approximately a half of the artifacts come from eight sunken features, the other part was found widespread in the wide unstratified layer, so any house or farmstead layout is hardly recognizable. Among the common pottery sherds that belong typologically to the end of 2nd-4th Century AD and bear typical signs of Germanic pottery were found also some finds of Roman-provincial provenience. Due to the small dimensions and absence of more detailed typological traces is hard to say something more concrete about these in Bohemia rarely found artifacts. Important finds also present the metallic artifacts, mostly from 2nd and 3rd Century AD. Keywords: Roman Period; settlement; pottery Available at various institutes of the ASCR
Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích

Prezentovaný záchranný výzkum proběhl v severovýchodní části Prahy v roce 2007 v městské části Praha-Kbely. Většina objektů a nálezů patří době bronzové a mladší době železné. V tomto příspěvku se ...

Malyková, Drahomíra; Bursák, D.; Pecinovská, Monika
Archeologický ústav, Praha, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases