Number of found documents: 2292
Published from to

Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny
Nešpor, Zdeněk
2017 - Czech
Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a O. Machotkou. The paper historically analyses sociological research on poor in the city of Prague conducted in the 1920s and 1930s. Principal attention is paid to research programmes lead by R. Crawford and O. Machotka. Keywords: Sociology of poverty; Czech sociology – history of; Prague Available on request at various institutes of the ASCR
Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny

Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2017

Stranické preference a volební model v červnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V šetření realizovaném v červnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Volební model naznačuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební model vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů. In June survey Public Opinion Research Centre investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: Party preference and a model of voting behaviour. Party preferences give us information about public sympathy with political Parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not knot who to vote for. Voting model indicate anticipated result of elections to Chamber of Deputies in the time of the survey. Voting model comes out of Party preferences but it includes only those who want to take part in elections and they answered us a Party they would vote for – in short this group does not include undecided people and non – voters. Keywords: Voting model; Chamber of Deputies Fulltext is available at external website.
Stranické preference a volební model v červnu 2017

V šetření realizovaném v červnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště.Dvě třetiny veřejnosti hodnotí úroveň nezaměstnanosti jak přiměřenou, šestina jako příliš vysokou, desetina jako příliš nízkou. Oproti minulému roku podíl těch, kteří hodnotí úroveň nezaměstnanosti jako příliš vysokou, poklesl o více než polovinu. Od roku 2013 jde o pokles o 55 procentních bodů.Polovina dotázaných si myslí, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. To je dosud nejvyšší podíl, oproti loňsku vzrostl o 10 procentních bodů, oproti roku 2015 se zdvojnásobil. Odhad vývoje nezaměstnanosti v nejbližších dvou letech je následující: polovina (51 %) dotázaných soudí, že bude stejná, necelá čtvrtina (24 %), že se (především mírně) zvýší, více než desetina (13 %) čeká, že se (především mírně) sníží. Všechna zjištění dokazují, že respondenti reflektují současnou velice nízkou míru nezaměstnanosti v ČR, zároveň reflektují i její regionální diference. In June survey CVVM investigated opinions of Czech citizens related to the level and the future trend in unemployment in the Czech Republic as well as to the situation on labour-market in the place of their living. 16% of respondents declared that the unemployment is too high, which is significantly less than in the last year (30%), in 2015 (49%), in 2014 (67%), or in 2013 (71%), and it is even much less in comparison to the situation before economical crisis (2008: 36%). Keywords: unemployment; labour-market; living Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017

V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo zjišťováno, jaký podíl pracujících momentálně uvažuje o změně zaměstnání a za jak pravděpodobnou je pokládána možnost ztráty práce.\n June's survey of CVVM asked questions regarding the relationship of workers to their jobs.On the one hand, the survey focused on the topics such as job satisfaction, perception of workplace climate and subjective evaluation of adequacy of earnings. On the other hand, the aim was also to determine, what is the proportion of workers considering the possibility of changing their job and what they think about the probability of job loss."\n Keywords: workers; job satisfaction; perception of workplace climate; earnings Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2017

Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Zájem o bio potraviny v České republice a jejich spotřeba – červen 2017
Pilecká, Jarmila; Černá, Lucie
2017 - Czech
V rámci bloku otázek týkajících se spotřebního chování dotázaných a plýtvání potravinami zařazeného do červnového šetření CVVM bylo respondentům předloženo i několik otázek týkajících se bio potravin. Byl zjišťován nejprve zájem respondentů o informace spojené s bio potravinami. Dále pak, zda lidé bio potraviny sami nakupují, jak často a z jakých důvodů to dělají. Položena byla rovněž otázka, jak často lidé dávají přednost potravinám s označením „bio“ před těmi, které toto označení nemají. Within the block of questions devoted to consumer behavior and food waste included in CVVM June survey, respondents were asked several questions about organic food. First, the respondents' interest in information about organic food was investigated. Next, whether people buy organic food themselves, how often and for what reasons they do it. The question was also asked how often people prefer foods marked as “organic” to those without this mark. According to research results, people in Czech Republic buy organic food only rarely. In connection with this they also do not search for information related to this theme. If Czech people buy organic food, they do it especially because there are no chemicals used for producing those eatables. We can say that significantly higher interest in information about organic foods have women who are also more prone to buy them.\n Keywords: organic food Fulltext is available at external website.
Zájem o bio potraviny v České republice a jejich spotřeba – červen 2017

V rámci bloku otázek týkajících se spotřebního chování dotázaných a plýtvání potravinami zařazeného do červnového šetření CVVM bylo respondentům předloženo i několik otázek týkajících se bio potravin. ...

Pilecká, Jarmila; Černá, Lucie
Sociologický ústav, 2017

Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2017 - Czech
V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky a její hodnocení. Dále se výzkum věnoval postojům k záležitostem, jako jsou prolomení limitů těžby hnědého uhlí, finanční zvýhodnění využívání obnovitelných zdrojů energie, možnost výroby elektřiny a tepla v menších lokálních zařízeních, ekologická šetrnost elektřiny z jádra nebo potřeba modernizace českých uhelných elektráren s cílem maximálního prodloužení jejich provozu. In May 2017 the survey of the Public Opinion Research Centre incorporated a regular set of questions focused on the theme of energy that was expanded by some special questions. The survey investigated interest in energy policy of the Czech Republic and its evaluation by citizens. It also focused on attitudes to matters like breaking of limitation on surface mining of lignite in Nothern Bohemia, financial favouring of exploitation of renewable resources of energy, possibility of production of electricity and heat in smaller local plants, environmental friendliness of atomic energy, or necessity of modernisation of Czech coal power plants with intention to prolong their lifespan. Keywords: energy policy; mining of lignite; atomic energy Fulltext is available at external website.
Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017

V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2017

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2016
Červenka, Jan
2017 - Czech
V prosinci 2016 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se lidé zajímají o vývoj situace v souvislosti s jeho aktivitami a zda jej pokládají za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku, Evropu a mír ve světě. Analogické otázky byly v šetření položeny také v souvislosti s děním na Ukrajině a s vývojem situace okolo uprchlíků. In December 2016 the Public Opinion Research Centre included into its regular survey a few questions concerning so-called Islamic State. Keywords: Islamic State Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o tzv. Islámském státu – prosinec 2016

V prosinci 2016 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., do svého pravidelného výzkumu několik otázek týkajících se tzv. Islámského státu. Konkrétně šetření zjišťovalo, zda se ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní funkce svěřené mu Ústavou, dbá o vážnost a důstojnost úřadu, reprezentuje ČR v zahraničí, působí jako autorita u občanů, ovlivňuje vnitropolitický život a zda je v kontaktu s občany a zná jejich problémy. In its regular survey in January 2017 the Public Opinion Research Centre focused on questions about the Miloš Zeman's presidency. Most Czechs think that president Zeman is in contact with people and knows their problems (66 %) and fulfills his constitutional functions (63 %). Keywords: Miloš Zeman; presidency; presiden Fulltext is available at external website.
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti vybraných evropských států, mezi kterými jsou zastoupeny jak tradiční rozvinuté tržní ekonomiky, tak země, které podobně jako ČR procházely od přelomu 80. a 90. let minulého století ekonomickou transformací. Since February 1997 CVVM has been examined what people think about the economic standard of our country compared to nine other European countries. The current economic level of the Czech Republic is seen rather positive (71%) than positive (28%). In comparison to other nine countries included in the survey, the Czech Republic took the third place behind Austria and Germany. Compared to the previous survey from January 2014 the evaluation of the economic level of the Czech Republic has got much better. Keywords: economic; economic level Fulltext is available at external website.
Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2017

Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování amnestie či milosti nebo zmírňování trestu, zastavování soudního řízení, jmenování a odvolávání rektorů a jmenování profesorů, propůjčování a udělování státních vyznamenání, rozpuštění Poslanecké sněmovny, používání práva veta, jmenování bankovní rady České národní banky a jmenování soudců Ústavního soudu. January survey made an inquiry into attitudes of citizens towards constitutional competencies of a president. Questions in the survey concerned the range of presidential competencies in general and also with regard to several particular competencies such as granting of amnesty or stopping a lawsuit, dismissing the Chamber of Deputies and refusing the law passed by the parliament. Keywords: president; presidency; competencies of a president Fulltext is available at external website.
Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017

V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases