Number of found documents: 1215
Published from to

Velocity measurements on continuous micro water jet using fluorescent PMMA seeding particles
Zeleňák, Michal; Ščučka, Jiří; Souček, Kamil
2017 - English
The paper deals with application of optical diagnostic techniques for velocity\nmeasurements of continuous micro water jet. The combination of Particle image\nvelocimetry, Particle tracking velocimetry, Laser induced fluorescence and\nShadowgraphy methods have been applied together with the use of fluorescent\nPMMA seeding particles. An experimental closed water circuit was designed with\na low-pressure water pump, and a series of experiments was conducted to\nmeasure the velocity of seeding particles in the water jet flow below the diamond\nmicro-nozzle outlet. The basic principles of the methods used in experiments are\nalso described. Keywords: micro water jet; fluorescent PMMA particles; velocity; LIF; PTV; PIV Available in a digital repository NRGL
Velocity measurements on continuous micro water jet using fluorescent PMMA seeding particles

The paper deals with application of optical diagnostic techniques for velocity\nmeasurements of continuous micro water jet. The combination of Particle image\nvelocimetry, Particle tracking ...

Zeleňák, Michal; Ščučka, Jiří; Souček, Kamil
Ústav geoniky, 2017

Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy
Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel
2017 - Czech
Česká preindustriální krajina je datována před obdobím hlavní vlny průmyslové revoluce, která je nyní kladena před rokem 1850. Jedná se o ukončení relativně nepřerušeného socioekonomického a kulturního vývoje z poloviny 17. století s ohledem na místní přírodní podmínky. Jeho zachované areály nejsou zaznamenávány v České republice s výjimkou deklarovaných a plánovaných ochranných zón. Zvláště četné menší plochy s charakteristickou prostorovou strukturou orné půdy, silnice, budovy, jezera a zalesněné plochy nebyly zaznamenávány a mapovány. Tato práce se zabývá původním procesem identifikace segmentů předindustriální krajiny. Náš přístup je založen na porovnání různých kartografických dat (historické mapy z 2. vojenského průzkumu, ukazatele náčrtů katastrálních map, aktuálních map a obrazů) a identifikační proces obsahuje pět základních kroků. The Czech pre-industrial landscape is dated to the period before the main wave of the industrial revolution, now before the year 1850. It bears the sings of relatively uninterrupted socio-economic and cultural development of the mid-17th century with regard to local natural conditions. Its surviving relics are not recorded in the Czech Republic except declared and planned landscape conservation zones. Especially numerous smaller areas with a characteristic spatial structure of arable land, roads, buildings, lakes and forested areas were not covered and mapped. The present paper deals with the original identification procedure of segments of pre-industrial landscape. Our approach is based on a comparison of the various cartographic data (historical maps from the 2nd Military Survey, indicator sketches of cadastral maps, current maps and images) and identification process contains five basic steps. Keywords: pre-industrial landscape; standardized identification procedure; Moravia Regions Area Available in a digital repository NRGL
Standardizovaný postup identifikace segmentů předindustriální krajiny platný pro regiony Moravy

Česká preindustriální krajina je datována před obdobím hlavní vlny průmyslové revoluce, která je nyní kladena před rokem 1850. Jedná se o ukončení relativně nepřerušeného socioekonomického a ...

Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2017

Influence of inner geometry shapes of suspension nozzles on hydraulic power conditions and water velocity fields of jets
Zeleňák, Michal; Říha, Zdeněk
2017 - English
The aim of study was numerical simulation of water flow with absence of abrasive particles inside inner geometry of suspension nozzle. Shapes of cone - radius profiles in relation with change of hydraulic parameters were studied. Results of simulations are presented in report. Keywords: high-speed abrasive suspension jet; cutting; technology; flow modelling Available at various institutes of the ASCR
Influence of inner geometry shapes of suspension nozzles on hydraulic power conditions and water velocity fields of jets

The aim of study was numerical simulation of water flow with absence of abrasive particles inside inner geometry of suspension nozzle. Shapes of cone - radius profiles in relation with change of ...

Zeleňák, Michal; Říha, Zdeněk
Ústav geoniky, 2017

Evaluation of quality of cut surfaces created by abrasive water jet according to swiss standard SN 214001
Klichová, Dagmar; Gurková, Lucie
2017 - English
The article focuses on the evaluation of the quality of cut surfaces created by\nan abrasive water jet (AWJ) according to the Swiss standard SN 214001 (2010).\nThe standard presents a quantified description of the texture of the cut. It defines\nnew parameters and methods of parameter measurements used in order to\ncategorize the cut surface in various quality levels Q. They are so far the most\ncommonly applied form of the qualitative description of the quality of the cut\nsurfaces created by the AWJ technology. Keywords: surface quality; abrasive water jet; standard parameters Available on request at various institutes of the ASCR
Evaluation of quality of cut surfaces created by abrasive water jet according to swiss standard SN 214001

The article focuses on the evaluation of the quality of cut surfaces created by\nan abrasive water jet (AWJ) according to the Swiss standard SN 214001 (2010).\nThe standard presents a quantified ...

Klichová, Dagmar; Gurková, Lucie
Ústav geoniky, 2017

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2017
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2017 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2017. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě objemové aktivity radonu a pohybu hladiny důlních vod. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2016. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely radon activity concentration and movement of mine water level. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2017

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2017. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2017

Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2017
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
2017 - Czech
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. Institute of Geonics AS CR, v.v.i. in 2001, in connection with the underground mining of coal reserves and its possible influence on the cadastral area of Dětmarovice, Ostrava was asked in 2001 to assess the possible impacts of undermining on the stability of slopes on selected parts of the cadastral territory of Dětmarovice. Consequences of the mining are, among other things, surface drops, which, due to the existing morphology of the terrain in the cadastral area in question, raised the concern that these declines would not further induce sloping movements. Keywords: deformometric measuring; leveling measuring; Dětmarovice Available at various institutes of the ASCR
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2017

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2017

CFD simulation of a free surface jet of high pressure nozzle. Jet sloping 90° 85° and 75°
Říha, Zdeněk
2017 - English
The report contains CFD results and description of the two phase flow water and air. Water comes into the computational domain through the nozzle which creates water jet. The jet falls on the wall surface where flows along the surface plate in all directions (x,y mainly). The aim of the work is to show how the falling water flows on the wall surface with help of advanced CFD model. Three cases had been solved there with a various jets sloping to the bottom surface plate. The first case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 90o. Second case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 85o and third case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 75o, see enclosures 1, 2 and 3. Given calculation had been done as steady state calculations. Keywords: CDF model; free surface jet; high pressure nozzle Available at various institutes of the ASCR
CFD simulation of a free surface jet of high pressure nozzle. Jet sloping 90° 85° and 75°

The report contains CFD results and description of the two phase flow water and air. Water comes into the computational domain through the nozzle which creates water jet. The jet falls on the wall ...

Říha, Zdeněk
Ústav geoniky, 2017

Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů
Koníček, Petr; Staš, Lubomír; Ptáček, Jiří; Kaláb, Tomáš; Chura, Jan; Souček, Kamil; Waclawik, Petr
2017 - Czech
Napěťová pole jsou jedním ze základních faktorů, které rozhodným způsobem, spolu s mechanickými a přetvárnými vlastnostmi hornin, výrazně ovlivňují chování horského masivu. Poznání napěťových polí je přínosem pro projektování a zdárnou realizaci geotechnických podzemních projektů (např. pro posouzení stability podzemních prostor, chování navržených výztuží podzemních objektů, pro časoprostorové situování podzemních objektů) zvláště v netriviálních geomechanických podmínkách jak z hlediska přírodních faktorů ovlivňujících napěťová pole (např. strukturní a geologická stavba horninového masivu, tektonická napětí, trhliny a diskontinuity v horninovém masivu), tak rovněž z hlediska antropogenních faktorů (geomechanická konfigurace podzemních prostor a dynamika jejich změn). V geotechnické praxi v našich (ČR) podmínkách bývají většinou využívány jen výpočty napěťového pole vycházející především z teoretického chování hornin a předpokládaného svislého geostatického tlaku v dané hloubce. Vývoj případných postupujících deformací napěťového pole je pak odvozován od vývoje antropogenních zásahů do relativně homogenního masivu. Ve skutečnosti je však napětí ovlivňováno i blízkými geologickými strukturami. Data získaná z výzkumu velikosti, směrů a změn napětí v horském masivu jsou zásadním přínosem v oblasti matematického modelování, kde mohou být použita jako vstupní parametry, pro získání přesnějšího obrazu o chování horského masivu a podzemních objektů v předmětných oblastech. Voltage fields are one of the key factors that, decisively, along with the mechanical and remodeling properties of rocks, greatly influence the behavior of the mountain massif. Knowledge of stress fields is beneficial for the design and successful implementation of geotechnical underground projects (eg for the assessment of the stability of underground spaces, the behavior of proposed reinforcements of underground structures, for space-time placement of underground structures) especially in non-trivial geomechanical conditions, both in terms of natural factors affecting stress fields structural and geological structure of the rock mass, tectonic stress, cracks and discontinuity in the rock mass) as well as anthropogenic factors (geomechanical configuration of the underground spaces and dynamics of their changes). Geotechnical practice in our (Czech) conditions is usually used only calculations of a voltage field based primarily on the theoretical behavior of the rocks and the assumed vertical geostatic pressure at a given depth. The development of possible progressive deformations of the stress field is then derived from the development of anthropogenic interventions into a relatively homogeneous massif. In fact, tension is also affected by close geological structures. The data obtained from the study of the magnitude, direction and change of stress in the mountain massif are a significant contribution in mathematical modeling where they can be used as input parameters to obtain a more accurate picture of the behavior of mountain massifs and underground structures in the subject areas. Keywords: rock mass; field voltage; stress states Available on request at various institutes of the ASCR
Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů

Napěťová pole jsou jedním ze základních faktorů, které rozhodným způsobem, spolu s mechanickými a přetvárnými vlastnostmi hornin, výrazně ovlivňují chování horského masivu. Poznání napěťových polí je ...

Koníček, Petr; Staš, Lubomír; Ptáček, Jiří; Kaláb, Tomáš; Chura, Jan; Souček, Kamil; Waclawik, Petr
Ústav geoniky, 2017

Applications of Mathematics. Special Issue - SNA ´17
Rozložník, Miroslav; Sysala, Stanislav
2017 - English
This isssue of Applications of Mathematics is devoted to the Seminar on Numerical Analysis 2017 (SNA’17) held in New Aula of the VŠB—Technical University of Ostrava, January 30–February 3, 2017, and organized by the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences in collaboration with IT4Innovations National Supercomputing Centre. The history of Seminar on Numerical Analysis (SNA) goes back to 2003. In 2005–2015, SNA was organized annually by the Institute of Geonics and Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences in cooperation with Charles University in Prague, Czech Technical University, and VŠB—Technical University\nof Ostrava. Since 2016, Seminar on Numerical Analysis is organized alternatively on a biannual basis with the EMS School in Applied Mathematics (ESSAM). The scope of the seminar ranges from mathematical modeling and simulation of challenging engineering problems, to methods of numerical mathematics, numerical linear algebra, and high performance computing. An important part of SNA has\nbeen devoted to its Winter School with several longer lectures or tutorials focused on selected topics within the scope of the meeting. This year part of the Winter School was also the course Parallel Linear Algebra organized within the French PRACE Advanced Training Centre Maison de la Simulation. SNA’17 was attended by 77 participants, who presented six invited Winter School lectures, 24 short communications, and several posters. Keywords: aplied mathematics; numerical analysis; mathematical modeling Available at various institutes of the ASCR
Applications of Mathematics. Special Issue - SNA ´17

This isssue of Applications of Mathematics is devoted to the Seminar on Numerical Analysis 2017 (SNA’17) held in New Aula of the VŠB—Technical University of Ostrava, January 30–February 3, 2017, and ...

Rozložník, Miroslav; Sysala, Stanislav
Ústav geoniky, 2017

Nivelační měření na nově stabilizovaných výškových bodech v KÚ Dětmarovice v roce 2017
Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
2017 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. Výsledky měření jsou každoročně prezentovány v závěrečné zprávě - Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I. In the northern area of the mining quarters Doubrava and Karviná Doly I, the mining works are carried out at the boundary of the Dětmarovice and Doubrava Regional Authority. For this reason, the points in this area are stabilized on a regular basis twice a year in order to determine possible mine effects on surface and surface objects. Since 2014, the Institute of Geonics ASCR, v.v.i., Ostrava has been chosen as the contractor of these works. The results of the measurements are presented every year in the Final Report - Elevation Measurements in the Northern Area of Mining Doubrava and Karviná Mines I. Keywords: mining; deformation; leveling Available on request at various institutes of the ASCR
Nivelační měření na nově stabilizovaných výškových bodech v KÚ Dětmarovice v roce 2017

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases