Number of found documents: 1022
Published from to

Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování
Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
2017 - Czech
V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V případě stechiometrie mají vrstvy X2BC s X = Mo, W a Ta díky své výrazné tuhosti a houževnatosti velký potenciál pro uplatnění jako ochranné povlaky řezných a obráběcích nástrojů. Tato práce je zaměřena na nanostrukturované Mo-B-C a W-B-C vrstvy nanesené magnetronovým naprašováním na substrát z rychlořezné oceli (HSS). Mechanické vlastnosti vrstev byly zjištěny nanoindentační zkouškou jak ve statickém, tak v dynamickém režimu. V práci je diskutován elastický modul, tvrdost vrstev a jejich odolnost vůči vzniku trhlin. Výsledky odolnosti Mo-B-C a W-B-C vrstev vůči vzniku a šíření trhlin z indentačních zkoušek byly srovnány s výsledky z dynamických impaktních testů. Recently, based on attractive mechanical properties of boride and carbide based X2BC ternary compounds (X = Mo, W and Ta) they became subjects of both theoretical calculations and experimental work. In the case of stoichiometric composition, X2BC with X = Mo, W and Ta are very promising candidates for protection of cutting and forming tools due to their unusually stiffness and moderate ductility.\nIn this work we focus on nanostructured Mo-B-C and W-B-C layers grown by magnetron sputtering on high speed steel (HSS) substrates. Mechanical properties of the layers were characterized by nanoindentation experiments in both static and dynamic loading regimes. Elastic modulus, indentation hardness and fracture resistance were evaluated and discussed. The fracture resistance of both Mo-B-C and W-B-C coatings was compared using both indentation and dynamic impact tests.\n Keywords: impact test; nanoindentation test; magnetron sputtering; Mo-B-C; W-B-C Available at various institutes of the ASCR
Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování

V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V ...

Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-01: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2017 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-01: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky

Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Interferometrický systém pro měření deformace tenkých membrán
Pikálek, Tomáš; Holzer, Jakub; Tinoco, H.A.; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Chlupová, Alice; Náhlík, Luboš; Sobota, Jaroslav; Fořt, Tomáš; Kruml, Tomáš
2017 - Czech
Mechanické vlastnosti tenkých vrstev se mohou výrazně lišit od běžných materiálů. Příkladem metody pro jejich měření je například nanoindentace založená na zatlačování miniaturního hrotu do materiálu. Jinou metodou je tzv. bulge test, který je založen na určení mechanických vlastností (obvykle Youngova modulu a reziduálního napětí) samonosných tenkých vrstev (membrán) z jejich deformace při aplikování diferenčního tlaku z jedné jejich strany. Pro měření tvaru membrán během tohoto bulge testu byl vyvinut interferometrický systém. Keywords: interferometry; thin layers Available at various institutes of the ASCR
Interferometrický systém pro měření deformace tenkých membrán

Mechanické vlastnosti tenkých vrstev se mohou výrazně lišit od běžných materiálů. Příkladem metody pro jejich měření je například nanoindentace založená na zatlačování miniaturního hrotu do materiálu. ...

Pikálek, Tomáš; Holzer, Jakub; Tinoco, H.A.; Buchta, Zdeněk; Lazar, Josef; Chlupová, Alice; Náhlík, Luboš; Sobota, Jaroslav; Fořt, Tomáš; Kruml, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-20: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Vývoj různých druhů beam-splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45 stupňů a depozice jejich funkčních vzorků Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45 degries incidence and test sample deposition Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-20: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel

Vývoj různých druhů beam-splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45 stupňů a depozice jejich funkčních vzorků...

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-24: Zrychlení plošné fotopolymerace
Jákl, Petr; Zemánek, Pavel
2017 - Czech
Rozšíření softwarového vybavení fotopolymerační aparatury o režim rychlejšího procesu. Improved photopolymerization apparatus software with faster process mode. Keywords: two photon photopolymerization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-24: Zrychlení plošné fotopolymerace

Rozšíření softwarového vybavení fotopolymerační aparatury o režim rychlejšího procesu.


Improved photopolymerization apparatus software with faster process mode.

Jákl, Petr; Zemánek, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-11: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum. The project deals with a further research and development of welding and brazing technology for steam condensate traps. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-11: Vývoj pájených a svařovaných spojů pro speciální průmyslové armatury

Cílem projektu je nalézt vhodný technologický postup svařování a pájení termických vložek automatického odváděče parního kondenzátu. Projekt navazuje na předchozí výzkum....

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-15: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí
Vaškovicová, Naděžda; Krzyžánek, Vladislav
2017 - Czech
Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň interakce půdních částic s vnitřní plochou a s povrchovou strukturou biouhlu. The structure of the surface of the dried charred pyrogenic residues of organic matter (Biochar) and comminute soil mixture was analysed by high-resolution scanning electron microscope as well as the level of interaction among soil particles with inner face and surface structures of biochar. Keywords: Scanning electron microscopy; biochar; soil mixtures Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-25: Rastrovací elektronová mikroskopie biouhlů a půdních směsí

Struktura povrchu vysušených pyrogenních reziduí organické hmoty (biouhlu) a rozmělněných půdních směsí byla analyzována vysokorozlišovacím rastrovacím elektronovým mikroskopem, stejně tak i stupeň ...

Vaškovicová, Naděžda; Krzyžánek, Vladislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-22: Realizace víceosého interferometrického systému pro souřadnicové odměřování
Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Hucl, Václav; Čížek, Martin
2017 - Czech
Cílem projektu smluvního výzkumu bylo realizovat víceosý interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. Jedná se o systém umožňující bezkontaktní měření polohy (posunutí) v osách x, y s kompenzací vlivu indexu lomu vzduchu. Důraz byl kladen na vysokou přesnost a opakovatelnost měření na nanometrové úrovni pro vlnovou délku 633 nm. Součástí projektu byl také vývoj a realizace řídící elektroniky pro detekci signálu pomocí homodynního kvadraturního detekčního systému. Celý systém byl testován v laboratorních podmínkách a poté instalován do příslušného systému v zadavatelské firmě. The aim of the project of the contractual research was development of a multiaxis interferometric system for coordinate measurement. This system make possible to contactless measurement of displacement in axis x, y with compensation refractive index of air. The emphasis was placed on with high accuracy and repeatability measurement on nanometre level for wavelength 633 nm. Part of the contractual research was development and realization driving system for detection of signals. We used homodyne detection system. The measurement system was tested in laboratory and then was installed in the aim system. Keywords: interferometry; refractive index of air; laser measurement Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-22: Realizace víceosého interferometrického systému pro souřadnicové odměřování

Cílem projektu smluvního výzkumu bylo realizovat víceosý interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. Jedná se o systém umožňující bezkontaktní měření polohy (posunutí) v osách x, y s ...

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Hucl, Václav; Čížek, Martin
Ústav přístrojové techniky, 2017

Structural Colors of Self-Similar Nano Patterns
Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír
2017 - English
E-beam lithography is a flexible technology for various diffraction gratings origination. The e-beam patterning typically allows for the creation of optical diffraction gratings in the first diffraction order. However, the very high resolution enables also the patterning of structures providing the zero-order diffraction. Recently, we presented a work on the structural colors of metallic layers covering both regular-line structures and CGH (computer generated hologram) structures. This work presents a study dealing with zero-order diffraction structures with self-similar properties. The practical part of the work is focused on two aspects: design parameters and technological issues. Variations in design parameters include the tone of the structure (positive or negative),\nthe density of filling, the filling factor, and the depth of the structures. The achieved gamut of colors may by primarily extended by the proper selection of metal deposition technology and its parameters, and further by the proper selection of the metal and the thickness of its layer; these are the technological issues. Keywords: e-beam writer; nano patterning; self similarity; diffraction grating Available at various institutes of the ASCR
Structural Colors of Self-Similar Nano Patterns

E-beam lithography is a flexible technology for various diffraction gratings origination. The e-beam patterning typically allows for the creation of optical diffraction gratings in the first ...

Meluzín, Petr; Horáček, Miroslav; Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases