Number of found documents: 1037
Published from to

SMV-2017-10: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy částí elektronových mikroskopů. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-10: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických dílů elektronových mikroskopů

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a technologie vakuového pájení. Výsledkem projektu ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-13: Vývoj svařování zirkoniové slitiny
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro dané sestavy ověřené na zkušebních sériích. The subject of the project was research and development of permanent joints of zirconium alloys by electron beam welding for the needs of the nuclear industry. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies verified by test series. Keywords: electron beam welding; zirconium alloy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-13: Vývoj svařování zirkoniové slitiny

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů zirkoniových slitin s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby jaderného průmyslu. Výsledkem projektu byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků
Zobač, Martin; Vlček, Ivan
2017 - Czech
Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. horké komoře, kde je vystaveno intenzivnímu radioaktivnímu záření. Tryska byla vybavena novým typem keramického izolátoru. Projekt byl charakteristický řešením komplexních problémů z různých oborů a vyústil v realizaci funkčního vzorku trysky, který byl úspěšně testován ve spolupráci se zadavatelem. The subject of the project was the research and development of the electron gun for electron beam welding with accelerating voltage 60 kV and maximal power 2 kW. The device was developed for work in so called hot chamber, where it is exposed to radioactive radiation. The electron gun was equipped with new type of ceramic isolator. The project was characteristic by solving complex problems from different fields and resulted in construction of functional prototype, that was successfully tested in cooperation with the client. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-17: Vývoj elektronové trysky pro svařování radioaktivních vzorků

Předmětem projektu byl další výzkum a vývoj trysky pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW. Zařízení bylo vyvíjeno pro práci v tzv. horké komoře, kde je ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-29: Generátor proudů pro 3D systém prostorových cívek GMP4
Vondra, Vlastimil
2017 - Czech
Vývoj pokročilého experimentálního systému pro 3D nastavení magnetického pole uvnitř systému 3D prostorových cívek dle definovaných požadavků včetně časového programování vývoje velikosti a směru vektoru mg. pole. Systém je vybaven přesným monitorováním skutečné velikosti vektoru mg. pole, který je zapojen ve smyčce zpětné vazby. Development of an advanced experimental system for adjustment of the magnetic field inside the 3D coil system according to defined requirements, including the time programming of the magnitude and direction of the magnetic. field vector. The system is equipped with accurate monitoring of the actual magnitude of mg. field vector that is connected in the feedback loop. Keywords: power generator; magnetic field; measurement of the magnetic field; 3D vector magnetic field Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-29: Generátor proudů pro 3D systém prostorových cívek GMP4

Vývoj pokročilého experimentálního systému pro 3D nastavení magnetického pole uvnitř systému 3D prostorových cívek dle definovaných požadavků včetně časového programování vývoje velikosti a směru ...

Vondra, Vlastimil
Ústav přístrojové techniky, 2017

Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana
Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
2017 - English
The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of energy homeostasis. Altered lipid profile in poly I:C model was observed. Leptin and GLP-1 serum levels were significantly reduced, while ghrelin level was elevated. Our data indicate that dysregulation of adipose tissue endocrine function and gastrointestinal hormones is implicated in metabolic adverse effects of antipsychotics. Keywords: metabolic syndrome; aripiprazole; rat; poly I:C animal model Available at various institutes of the ASCR
Nežádoucí metabolické účinky aripiprazolu v poly I:C modelu schizofrenie u potkana

The aim of this study was to evaluate metabolic phenotype of poly I:C rat model and asses metabolic effects of chronic aripiprazole treatment with regard to complex neuroendocrine regulations of ...

Horská, K.; Rudá-Kučerová, J.; Dražanová, Eva; Pistovčáková, J.; Karpíšek, M.; Kotolová, H.; Demlová, R.; Kašpárek, T.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Phyllotactic Model Linking Nano and Macro World
Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Urbánek, Michal; Bok, Jan; Kolařík, Vladimír
2017 - English
Recently, the arrangement of diffraction primitives according to a phyllotactic model was presented. This arrangement was used to benchmarking purposes of the e-beam writer nano patterning. The phyllotactic arrangement has several interesting properties. One of them is related with the coherence between the nanoor microscopic domain of individual optical primitives and the properties of visually perceived images crated by these structures in the macro domain. This paper presents theoretical analysis of the phyllotactic arrangement in the referred context. Different approaches enabling the creation of diffractive optically variable images are proposed. The practical part of the presented work deals with the nano patterning of such structures using two different types of the e-beam pattern generators. One of them is a system with a variable shaped beam of electrons, while the other one is a system with a Gaussian-shaped beam. E-beam writing strategies and the use of inherent spiral patterns for exposure ordering and partitioning are also discussed. Keywords: nano patterning; spiral grating structure; phyllotactic pattern; e-beam writer Available at various institutes of the ASCR
Phyllotactic Model Linking Nano and Macro World

Recently, the arrangement of diffraction primitives according to a phyllotactic model was presented. This arrangement was used to benchmarking purposes of the e-beam writer nano patterning. The ...

Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Krátký, Stanislav; Urbánek, Michal; Bok, Jan; Kolařík, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2017

Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování
Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
2017 - Czech
V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V případě stechiometrie mají vrstvy X2BC s X = Mo, W a Ta díky své výrazné tuhosti a houževnatosti velký potenciál pro uplatnění jako ochranné povlaky řezných a obráběcích nástrojů. Tato práce je zaměřena na nanostrukturované Mo-B-C a W-B-C vrstvy nanesené magnetronovým naprašováním na substrát z rychlořezné oceli (HSS). Mechanické vlastnosti vrstev byly zjištěny nanoindentační zkouškou jak ve statickém, tak v dynamickém režimu. V práci je diskutován elastický modul, tvrdost vrstev a jejich odolnost vůči vzniku trhlin. Výsledky odolnosti Mo-B-C a W-B-C vrstev vůči vzniku a šíření trhlin z indentačních zkoušek byly srovnány s výsledky z dynamických impaktních testů. Recently, based on attractive mechanical properties of boride and carbide based X2BC ternary compounds (X = Mo, W and Ta) they became subjects of both theoretical calculations and experimental work. In the case of stoichiometric composition, X2BC with X = Mo, W and Ta are very promising candidates for protection of cutting and forming tools due to their unusually stiffness and moderate ductility.\nIn this work we focus on nanostructured Mo-B-C and W-B-C layers grown by magnetron sputtering on high speed steel (HSS) substrates. Mechanical properties of the layers were characterized by nanoindentation experiments in both static and dynamic loading regimes. Elastic modulus, indentation hardness and fracture resistance were evaluated and discussed. The fracture resistance of both Mo-B-C and W-B-C coatings was compared using both indentation and dynamic impact tests.\n Keywords: impact test; nanoindentation test; magnetron sputtering; Mo-B-C; W-B-C Available at various institutes of the ASCR
Impaktní odolnost nanokompozitivních Mo-B-C a W-B-C povlaků připravených metodou magnetronového naprašování

V poslední době se díky svým význačným vlastnostem stávají ternární vrstvy boridů a karbidů X-B-C (X = Mo, W a Ta) objektem výzkumu jak na úrovni teoretických výpočtů, tak experimentálních prací. V ...

Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Daniel, Josef; Sobota, Jaroslav; Dupák, Libor; Buršíková, V.; Zábranský, L.; Souček, L.; Mirzaei, S.; Alishahi, M.; Vašina, P.; Buršík, Jiří
Ústav přístrojové techniky, 2017

Study of laser wobbling welding process through the radiation of plasma plume
Mrňa, Libor; Horník, Petr; Jedlička, Petr; Pavelka, Jan
2017 - English
During laser welding with wobbling to the vector of the welding speed adds trivial movement of the beam in the shape of a circle or other shapes. Therefore, the laser beam moves with much higher current speeds than during normal welding. The melting of material on the leading edge of the keyhole occurs periodically. This fact is reflected in the character of the radiation of plasma plume over the keyhole. Experiments were conducted in which it was obtained spectrum of plasma plume radiation by using autocorrelation function for different parameters of circular wobbling (circle diameter, frequency) and for different materials. In the spectra are found the higher harmonic frequency of wobbling. The results were also compared with the radiation of the plasma plume during pulsed laser welding where the laser beam also periodically melts the leading edge. Keywords: laser welding; wobbling; process monitoring Available at various institutes of the ASCR
Study of laser wobbling welding process through the radiation of plasma plume

During laser welding with wobbling to the vector of the welding speed adds trivial movement of the beam in the shape of a circle or other shapes. Therefore, the laser beam moves with much higher ...

Mrňa, Libor; Horník, Petr; Jedlička, Petr; Pavelka, Jan
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-22: Realizace víceosého interferometrického systému pro souřadnicové odměřování
Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Hucl, Václav; Čížek, Martin
2017 - Czech
Cílem projektu smluvního výzkumu bylo realizovat víceosý interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. Jedná se o systém umožňující bezkontaktní měření polohy (posunutí) v osách x, y s kompenzací vlivu indexu lomu vzduchu. Důraz byl kladen na vysokou přesnost a opakovatelnost měření na nanometrové úrovni pro vlnovou délku 633 nm. Součástí projektu byl také vývoj a realizace řídící elektroniky pro detekci signálu pomocí homodynního kvadraturního detekčního systému. Celý systém byl testován v laboratorních podmínkách a poté instalován do příslušného systému v zadavatelské firmě. The aim of the project of the contractual research was development of a multiaxis interferometric system for coordinate measurement. This system make possible to contactless measurement of displacement in axis x, y with compensation refractive index of air. The emphasis was placed on with high accuracy and repeatability measurement on nanometre level for wavelength 633 nm. Part of the contractual research was development and realization driving system for detection of signals. We used homodyne detection system. The measurement system was tested in laboratory and then was installed in the aim system. Keywords: interferometry; refractive index of air; laser measurement Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-22: Realizace víceosého interferometrického systému pro souřadnicové odměřování

Cílem projektu smluvního výzkumu bylo realizovat víceosý interferometrický systém pro souřadnicové odměřování. Jedná se o systém umožňující bezkontaktní měření polohy (posunutí) v osách x, y s ...

Holá, Miroslava; Lazar, Josef; Hucl, Václav; Čížek, Martin
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-20: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2017 - Czech
Vývoj různých druhů beam-splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45 stupňů a depozice jejich funkčních vzorků Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45 degries incidence and test sample deposition Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-20: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel

Vývoj různých druhů beam-splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45 stupňů a depozice jejich funkčních vzorků...

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases