Number of found documents: 197
Published from to

Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
Bochníček, Josef; Davídkovová, Hana; Hejda, Pavel; Huth, Radan
2009 - Czech
Veretenko a Thejll (JASTP, 2004) vyšetřovali vztah mezi vzestupem toku slunečních protonů vysokých energií a změnou troposférického tlaku a teploty v chladných obdobích (říjen-březen) let 1980-1989 na severní hemisféře. Zjistili, že zvýšení toho toku bývá, a to se zpožděním 1-3 dny, spojeno s poklesem tlaku v oblasti mezi Grónskem a Islandem Předložená práce pokračuje ve zkoumání těchto vztahů v intervalu let 1990-2003. Získané výsledky vykazují dobrou shodu s jevem popsaným v práci Veretenko a Thejll. Veretenko and Thejll's (JASTP, 2004) study of the relation between the increase of solar energetic proton flux and the changes in the northern troposphere pressure and temperature during cold perios (October-March) of years 1980-1989 has shown that increased SEP flux used to be associated, with delay 1-3 days, with the pressure decrease in the region between Greenland and Iceland. Our contribution extended the studies over years 1990-2003. The results obtained are in good agreement with the phenomenon described by Veretenko and Thejll. Keywords: solar energetic proton flux; northern troposphere pressure; northern troposphere temperature; energetické zdroje sluneční; tlak Available at various institutes of the ASCR
Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen

Veretenko a Thejll (JASTP, 2004) vyšetřovali vztah mezi vzestupem toku slunečních protonů vysokých energií a změnou troposférického tlaku a teploty v chladných obdobích (říjen-březen) let 1980-1989 na ...

Bochníček, Josef; Davídkovová, Hana; Hejda, Pavel; Huth, Radan
Geofyzikální ústav, 2009

Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
Davídkovová, Hana; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Huth, Radan
2009 - Czech
Teplota zimní polární dolní stratosféry je vedle sluneční aktivity, fáze QBO a atmosférické cirkulace ovlivňována také aktivitou geomagnetickou. Ta však, na rozdíl od předchozích činitelů, teplotu této části zimní stratosféry vždy jen snižuje. Fyzikální mechanismus vysvětlující toto snížení teploty byl popsán Arnoldem a Robinsonem a v tomto příspěvku je ověřován i experimentálně. Podle výše zmíněné práce ohřev polární dolní termosféry způsobený zvýšenou geomagnetickou aktivitou, omezuje promíchávání vzdušných mas středních a vyšších šířek, což v oblasti, která v zimě není ozářená Sluncem polární dolní stratosféra), vede k rychlému poklesu teplot. Naše výsledky tuto závislost potvrzují. The temperature of the winter polar lower stratosphere is affected except the solar activity and atmospheric circulation by the geomagnetic activity as well. Plausible physical mechanism for its effect was described by Arnold and Robinson. According to this paper, warming in the lower thermosphere caused by geomagnetic activity produces the reduction of blending mid and high latitude air masses. In consequence of this reduction the temperature of solar insulated region (polar lower stratosphere)decreases. The aim of this work is to verify functionality of such mechanism. Keywords: polar lower stratosphere; geomagnetic activity; Major Mid-Winter Warming; sluneční aktivita; aktivita Available at various institutes of the ASCR
Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu

Teplota zimní polární dolní stratosféry je vedle sluneční aktivity, fáze QBO a atmosférické cirkulace ovlivňována také aktivitou geomagnetickou. Ta však, na rozdíl od předchozích činitelů, teplotu ...

Davídkovová, Hana; Bochníček, Josef; Hejda, Pavel; Huth, Radan
Geofyzikální ústav, 2009

Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů
Mikulecký, M.; Střeštík, Jaroslav
2009 - Czech
Zürcher a Cantiani (Nature, 1998) referovali o "silné korelaci" mezi rytmickými změnami průměru kmene smrku na jedné straně a gravimetrickými lunisolárními slapy na straně druhé. Vztah mezi průměrem kmene D a slapovou silou G je zde testován exaktnějšími biometrickými prostředky. Celkem 75 hodinových hodnot průměrů kmene a slapového zrychlení bylo zpracování Halbergovou kosinorovou regresí a Barlettovou zkříženou "korelací". Maxima průměrů kmene se vyskytuji 0,7-2,8 hodin po maximech obráceného chodu slapů. Zkřížená "korelace" mezi D a G jako funkce posuvu vykazuje 24-hodinovou periodu s maximální odchylkou korelačního koeficientu od nuly při G zpožděném za D o 4 hodiny. Zürcher and Cantiani (Nature, 1998) reported "a strong correlation" between rhythmic fluctuations of diameter of spruce stem on one side and gravimetric lunisolar tides on the ohter. The relationship between stem diameter D and tidal force G has been tested by more exact biometrical means. The 75 diameter and gravity hourly values have been processed by the Halberg cosinor regression and by Bartlett cross-"correlation". The higher peaks of the stem curve are located at 0,7-2,8 hours later than the peaks of the inverted tides. The cross-"correlation" between D and G as the function of time lag shows a 24-hour periodicity with its maximal significant deviation from zero for G delayed after D by 4 hours. Keywords: diameter of spruce stem; gravimetric lunisolar tides; statistical methods; statistické metody Available at various institutes of the ASCR
Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů

Zürcher a Cantiani (Nature, 1998) referovali o "silné korelaci" mezi rytmickými změnami průměru kmene smrku na jedné straně a gravimetrickými lunisolárními slapy na straně druhé. Vztah mezi průměrem ...

Mikulecký, M.; Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2009

Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu
Kodešová, R.; Kapička, Aleš; Fialová, Hana; Žigová, Anna; Kočárek, M.; Kopáč, J.; Petrovský, Eduard
2009 - Czech
Migrace úletových popílků z tepelných elektráren byla sledována v laboratoři na pískových vzorcích různé porosity. Popílkem byl kontaminován povrch písků v plastových válcích a aplikována pulsní infiltrace. Vodní režim byl monitorován pomocí senzorů SM200 a mikrotenzometrů T5. Migrace ferrimagnetických částic přítomných v popílcích byla sledována pomocí kapametru SM400. Na výbrusech vzorků kontaminovaných pisků byla sledována finální distribuce popílků. Fly-ash migration in three sands of various particle size distributions and consequently various porosities was studied in the laboratory. The fly-ash was applied on the top of all sands packed in plastic cylinders followed by pulse infiltrations. Water regime was monitored using the soil water content sensors SM200 and micro-tensometers T5. Kappameter SM400 was used to monitor migration of ferrimagnetic particles-tracers presented in the fly-ash. Undisturbed samples of sands polluted by fly-ash were taken at the end of the experiments to study final fly-ash distribution in section planes and thin sections of sandy material. Keywords: fly-ash; sand; magnetic susceptibility; micromorphological images; magnetická susceptibilita Available at various institutes of the ASCR
Mobilita úletového popílku v písčitém materiálu

Migrace úletových popílků z tepelných elektráren byla sledována v laboratoři na pískových vzorcích různé porosity. Popílkem byl kontaminován povrch písků v plastových válcích a aplikována pulsní ...

Kodešová, R.; Kapička, Aleš; Fialová, Hana; Žigová, Anna; Kočárek, M.; Kopáč, J.; Petrovský, Eduard
Geofyzikální ústav, 2009

Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus
Kolář, Petr; Růžek, Bohuslav; Adamová, Petra
2009 - Czech
Pro vyvíjený nelineární algoritmus ANNIT se jako vhodná testovací reálná úloha ukazuje modelování seismického zdroje v aproximaci seismického momentového tenzoru druhého řádu. V článku je úloha stručně popsána a jsou uvedeny výsledky inverse pro syntetická data. Modeling of seismic source in approximation of second order seismic moment tensor appeared to be a good testing problem for developed nonlinear inverse algorithm ANNIT. In the article we briefly described the problem and present results of inversion of a synthetic data. Keywords: seismic moment tensor inversion; earthquake; ANNIT algorithmus; hybnost; zdroje Available at various institutes of the ASCR
Modelování seismického zdroje jako reálná testovací úloha pro nelineární inversní algoritmus

Pro vyvíjený nelineární algoritmus ANNIT se jako vhodná testovací reálná úloha ukazuje modelování seismického zdroje v aproximaci seismického momentového tenzoru druhého řádu. V článku je úloha ...

Kolář, Petr; Růžek, Bohuslav; Adamová, Petra
Geofyzikální ústav, 2009

Robust solver of a system of nonlinear equations
Růžek, Bohuslav; Kolář, Petr; Kvasnička, M.
2009 - English
ANNIT (Artificial Neural Network Inversion Tool) is solver of a set of non- linear equations. It is implemented in MATLAB and Scilab. ANNIT is based on numerical approximation of mapping the right hand sides residuals of the original set of equations to searched parameters. A population of individuals is used for building such approximation. The shape, location and size of this population is adaptively changed during the inversion depending on the convergence of the solved problem. ANNIT has been thoroughly tested by using a set of standard problems and also by using selected geophysical problems (localization of the earthquake hypocenter, magnetotelluric inversion, inversion of group velocities of surface waves etc.). Keywords: inverse problem; nonlinear equation solver; rovnice; lineární rovnice Available at various institutes of the ASCR
Robust solver of a system of nonlinear equations

ANNIT (Artificial Neural Network Inversion Tool) is solver of a set of non- linear equations. It is implemented in MATLAB and Scilab. ANNIT is based on numerical approximation of mapping the right ...

Růžek, Bohuslav; Kolář, Petr; Kvasnička, M.
Geofyzikální ústav, 2009

Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007
Střeštík, Jaroslav
2009 - Czech
V pražském Klementinu se sledují denní srážkové úhrny od roku 1805 a tato řada je do dneška nepřetržitá. U této řady, na rozdíl od řady teplotní nepozorujeme žádnou dlouhodobou změnu na způsob globálního oteplení, pouze sušší období 1850-1880 a snad slabý pokles po r. 1980. Počty dní beze srážek v jednotlivých letech neukazují žádnou dlouhodobou směnu ani periodicitu. Výskyt vydatných srážek lze popsat dvojím způsobem. Je-li vyjádřen počtem dní v roce, kdy denní úhrn srážek přesáhl 5 či 10 mm, je dlouhodobý chod výskytu vydatných srážek podobný dlouhodobému chodu ročních srážkových úhrnů. Je-li výskyt vydatných srážek vyjádřen počtem dní v roce, v nichž úhrn srážek přesáhl 1 nebo 2 procenta celkového ročního úhrnu, není pozorována žádná dlouhodobá změna ani periodicita ve výskytu vydatných srážek. In the university campus Klementinum in Prague daily precipitation totals have been observed since 1805 without interruption. This seris, in contrast to the temperature series, does not display any long-term change similar to the global warming, only a little drier period 1850-1880 and perhaps a weak decrease after 1980 can be observed. Numbers of days without precipitations in the individual years do not show any long-term change or periodicity. The incidence of rich precipitations can be described by two methods. When it is expressed by the number of days in a year when daily precipitation totals exceeded 5 or 10 mm, its long-term trend is similar to the long-term change of precipitation totals. When it is expressed by the number of days in a year when daily precipitation totals exceeded 1 or 2 per cent of the annual precipitation total, no long-term trend or periodicity is observed. Keywords: daily precipitation totals; Klementinum University Campus; long-term change; srážka; univerzity Available at various institutes of the ASCR
Srážkové úhrny a vydatné srážky v pražském Klementinu v letech 1805-2007

V pražském Klementinu se sledují denní srážkové úhrny od roku 1805 a tato řada je do dneška nepřetržitá. U této řady, na rozdíl od řady teplotní nepozorujeme žádnou dlouhodobou změnu na způsob ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2009

Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
Střeštík, Jaroslav
2008 - Czech
V posledních dekádách bylo mnoho úsilí věnováno výzkumu vlivu různých meteorologických parametrů na nemocnost, úmrtnost a jiné jevy v biosféře. Znečištění ovzduší bylo bráno v menší míře. V tomto příspěvku se pokusíme dát přehled, jaká pozorovaná data týkající se znečištění ovzduší, jsou k dispozici a s jakými zákonitostmi se lze setkat. In the last decades many effort has been devoted to the investigation of the influence of different meteorological parameters on the morbidity, mortality and other effects in the biosphere. The air pollution has been taken into account in less extent. In this paper we attempt to give a review, which observed data concerning the air pollution are available and which regularities can be met. Keywords: air pollution; pollutants; seasonal variation; weakly variation; correlation; znečištění vzduchu Available at various institutes of the ASCR
Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006

V posledních dekádách bylo mnoho úsilí věnováno výzkumu vlivu různých meteorologických parametrů na nemocnost, úmrtnost a jiné jevy v biosféře. Znečištění ovzduší bylo bráno v menší míře. V tomto ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2008

Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let
Střeštík, Jaroslav
2008 - Czech
Teploty vzduchu systematicky rostou od poloviny 19. století a tento růst se v posledních desetiletích zrychluje. Zde byla použita data ze 17 stanic rovnoměrně rozmístěných na území Německa. Vzrůst je rychlejší v zimě a na podzim než v létě a na jaře. Teploty rostou také rychleji na stanicích ve vyšších šířkách a blíže k oceánu. Air temperatures increase systematically since the middle of the 19th century and this increase becomes more rapid in the last decades.. In this paper data from 17 stations regularly distributed on the German territory have been used. The increase is more rapid in winter and autumn than in summer and spring.The temperatures incerase also more rapidly on stations lin higher latitudes and nearer to the ocean. Keywords: air temperatures; seasonal differences; latitudinal dependence; teplota vzduchu; aerologie Available at various institutes of the ASCR
Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let

Teploty vzduchu systematicky rostou od poloviny 19. století a tento růst se v posledních desetiletích zrychluje. Zde byla použita data ze 17 stanic rovnoměrně rozmístěných na území Německa. Vzrůst je ...

Střeštík, Jaroslav
Geofyzikální ústav, 2008

Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.; Mikulecký Jr., M.
2008 - Czech
Byla zkoumána kroskorelace ročního výskytu klíšťové encefalitidy (KE) v České republice (1965-2003) a Slovenské republice (1980-2004) s některými vnějšími faktory. Vzrůst KE je pozorován 1-3 roky po roce s vyšší průměrnou teplotou vzduchu. Vlivem globálního oteplení případů KE přibývá a šíří se dále na sever. Cross-correlation of the annual incidence of tick borne encephalitis (TBE) in the Czech Republic (1965-2003) and Slovak Republic (1980-2004) with some external factors has been evaluated. The increase of the TBE is observed 1-3 years after the year with higher average air temperature. With the global warming the increase of the TBE is observed and they spread more to the North. Keywords: tick borne encephalitis; global warming; cross-correlation; republika; teplota vzduchu Available at various institutes of the ASCR
Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice

Byla zkoumána kroskorelace ročního výskytu klíšťové encefalitidy (KE) v České republice (1965-2003) a Slovenské republice (1980-2004) s některými vnějšími faktory. Vzrůst KE je pozorován 1-3 roky po ...

Střeštík, Jaroslav; Mikulecký, M.; Mikulecký Jr., M.
Geofyzikální ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases