Number of found documents: 562939
Published from to

Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací
Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef
2017 - English
Title: Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range. Author: Vojtěch Kulvait Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., Dsc. Abstract: Implicit constitutive theory provides a suitable theoretical framework for elastic materials that exhibit a nonlinear relationship between strain and stress in the range of small strains. We study a class of power-law models, where the nonlinear dependence of strain on the deviatoric part of the stress tensor and its trace are mutually separated. We show that these power-law models are capable to describe the response of a wide variety of beta phase titanium alloys in the small strain range and that these models fit available experimental data exceedingly well. We also develop a mathematical theory regarding the well-posedness of boundary value problems for the considered class of power-law solids. In particular, we prove the existence of weak solutions for power law exponents in the range (1, ∞). Finally, we perform computer simulations for these problems in the anti-plane stress setting focusing on the V-notch type geometry. We study the dependence of solutions on the values of power law exponents and on the V-notch opening angle. We achieve... Název práce: Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací Autor: Vojtěch Kulvait Pracoviště: Matematický ústav UK Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Josef Málek CSc., DSc. Abstrakt: Implicitní konstitutivní teorie poskytuje teoretické zdůvodnění pro použití nelineárních modelů pro vztah mezi tenzorem malých deformací a napětím. V této práci studujeme třídu mocninných modelů, kde nelineární závislost deformace na deviatorické části napětí a na stopě napětí je vzájemně oddělena. Práce prokazuje, že tyto exponenciální modely mohou být použity pro modelování celé škály titanových beta slitin v oblasti malých deformací. Konkrétní model, který odvozujeme velmi dobře odpovídá experimentálním datům pro prostý tah těchto slitin. Dále se práce zabývá existencí řešení elastické okrajové úlohy, která zahrnuje zmíněný exponenciální model elastické odpovědi. Dokazujeme existenci řešení pro exponenty v rozsahu (1, ∞). Práci zakončujeme simulacemi smykového chování studovaných modelů ve speciální geometrii čtverce s různými typy výřezů ve tvaru V. V okolí špičky výřezu vzniká koncentrace napětí. Zabýváme se rozdíly v řešení v závislosti na exponentech konstitutivního vztahu a také na úhlu výřezu. Simulace jsou velmi stabilní ve vztahu ke zjemnění... Keywords: elasticita; malé deformace; nelineární model; slitiny titanu; matematická analýza; existence slabého řešení; počítačové simulace; elasticity; small strain; nonlinear model; titanium alloy; mathematical analysis; existence of weak solution; computer simulations Available in a digital repository NRGL
Matematická analýza a počítačové simulace deformace nelineárních elastických materiálů v oblasti malých deformací

Title: Mathematical analysis and computer simulations of deformation of nonlinear elastic bodies in the small strain range. Author: Vojtěch Kulvait Department: Mathematical Institute of Charles ...

Kulvait, Vojtěch; Málek, Josef
Univerzita Karlova, 2017

Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha
Voráček, Josef; Čáslavová, Eva; Tomek, Gustav
2017 - Czech
Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to determine through marketing research whether and what effect has the use of sports celebrities in marketing communication of companies as a reference group on the buying preferences of the young generation, so-called Generation Y, in the Prague region. Methods: The thesis used a questionnaire survey and subsequent focus groups. For the creation of the questionnaire is used as a basis the US version of the original questionnaire of the authors BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Firstly the questionnaire undergoes a process of transcultural transfer, in which is utilized a modified direct translation and confirmatory factor analysis. This survey includes a sample of 416 respondents who are students of Prague secondary schools and universities. Focus groups are conducted with four groups which counts a total of 41 respondents. Results: The research results show that the use of sports celebrities in marketing communication has no demonstrable effect on the word-of-mouth communication and the switching and complaining behaviour for Generation Y. This communication tool can have an indirect positive effect on brand... Název: Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha Cíl: Hlavním cílem disertační práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit, zda a jaký efekt má využití sportovních osobností v marketingové komunikaci firem jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace, tzv. generace Y, v regionu Praha. Metody: V disertační práci je využito dotazníkového šetření a následných skupinových diskusí. Pro tvorbu dotazníku slouží jako podklad americká verze původního dotazníku autorů BUSH, MARTIN, BUSH (2004). Dotazník nejdříve podstupuje proces transkulturního převodu, při kterém je využito metody modifikovaného přímého překladu a dále konfirmatorní faktorové analýzy. Toto šetření zahrnuje vzorek 416 respondentů, kteří jsou studenty pražských středních a vysokých škol. Skupinové diskuse jsou provedeny se čtyřmi skupinami čítajícími celkem 41 respondentů. Výsledky: Výsledky výzkumu ukazují, že využití sportovních osobností v marketingové komunikaci u generace Y nemá prokazatelný efekt na pozitivní ústní komunikaci ("word-of-mouth") a na tendenci k přechodu ke konkurenci, střídání značek, chování při nespokojenosti se značkou (firmou). Na loajalitu ke značce může mít tento komunikační nástroj nepřímý pozitivní efekt ve formě... Available in a digital repository NRGL
Efekt využití sportovních osobností jako referenční skupiny na nákupní preference mladé generace v regionu Praha

Title: The effect of the use of sports celebrities as the reference group on the buying preferences of the young generation in the Prague region Objectives: The main objective of the thesis is to ...

Voráček, Josef; Čáslavová, Eva; Tomek, Gustav
Univerzita Karlova, 2017

Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu
Šefrna, Jakub; Jelínek, Jiří; Krupička, Jiří
2017 - Czech
1 Abstract This thesis deals with the issue of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, regulated in § 85b of Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings. The said institute, which is used by law enforcement authorities, has proved more problematic in recent years than before. This is mainly because the public prosecutors are increasingly abusing this institute to obtain valuable information held by the attorney at the place where he carries out advocacy. A similar problem then arises with the judges who decide whether the required documents found at the attorney's place where he carries out advocacy will be obtained by the public prosecutor or the police body for examining, because they themselves are not entirely sure how to proceed in such a case and how to decide in accordance with the law. This often results in many disputes, aggrieved attorneys, but especially aggrieved clients who lose documents handed over in good faith to the attorney for defence purposes. Ultimately, the representative of the state interferes with the confidential attorney-client relationship and the fundamental right of defence as one of the basic human rights and pillars of a democratic society and the rule of law. By doing so, the state, instead of protecting the attorney's clients,... 1 Abstrakt Tato práce řeší problematiku domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, upravenou v § 85b zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Zmíněný institut, který využívají orgány činné v trestním řízení, v posledních letech přináší více problémů než dříve. To hlavně z důvodu, že státní zástupci tohoto institutu stále častěji zneužívají k získání cenných informací, které v místě výkonu advokacie uchovává advokát. Obdobný problém pak nastává na úrovni soudců, kteří rozhodují o tom, zda požadované listiny u advokáta nalezené nakonec státní zástupce, či policejní orgán získá k prozkoumání, neboť si sami nejsou mnohdy jisti, jak přesně v takovém případě postupovat a zda rozhodují v souladu se zákonem. Důsledkem toho je mnoho sporů, poškozených advokátů, ale hlavně poškozených klientů, kteří tak přicházejí o dokumenty, které advokátovi v dobré víře a k účelům obhajoby poskytli. V konečném důsledku je představitelem státu zasahováno do důvěrného vztahu advokáta a klienta a do základního práva na obhajobu jakožto jednoho ze základních lidských práv a pilíře demokratické společnosti a právního státu. Postupem nastíněným výše tak stát, místo, aby práva klientů advokáta chránil, do nich nezákonně zasahuje a podkopává tím svou legitimitu. Podstatou práce je,... Keywords: Domovní prohlídka; mlčenlivost advokáta; místo výkonu advokacie; nahrazení souhlasu; House search; advocate's obligation to maintain secrecy; a place where the attorney carries out advocacy; replacement of consent Available in a digital repository NRGL
Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor podle § 85b trestního řádu

1 Abstract This thesis deals with the issue of house search and search of other premises where the attorney carries out advocacy, regulated in § 85b of Act No. 141/1961 Coll., Criminal Proceedings. ...

Šefrna, Jakub; Jelínek, Jiří; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Výskyt specifických ostrůvkových autoprotilátek u pacientů s HNF1A-MODY a HNF4A-MODY
Urbanová, Jana; Anděl, Michal; Štechová, Kateřina; Bém, Robert
2017 - Czech
Islet cell autoantibodies are associated with autoimmune insulitis and belong to the diagnostic criteria of Type 1 diabetes mellitus. However, growing evidence suggests that autoantibodies are present in other types of diabetes. Here, we focus on the autoantibody incidence in Czech patients with maturity-onset diabetes of the young (MODY) and analyze their functional relevance in terms of diabetes onset and control. Autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GADA) and protein tyrosine phosphatase islet antigen 2 (IA-2A) were measured in a cohort of 28 Czech patients with MODY (all confirmed by genetic testing). Selected clinical data were correlated to the status and kinetics of autoantibodies. One quarter of patients with MODY examined (7/28; 25%) was positive for GADA or IA-2A. GADA were more prevalent (7/7) than IA-2A (1/7). The incidence of autoantibodies did not correlate with human leukocyte antigen status, nor with particular mutation in MODY genes. The patients who were positive for the autoantibodies developed diabetes later than those who were autoantibody- negative, but had worse glycaemic control. Expression of autoantibodies decreased with any improvement of diabetes compensation. Only one patient did not correspond to the above and displayed signs of combined signs of MODY... Ostrůvkové autoprotilátky jsou asociovány s autoimunitní inzulitidou a patří k základním diagnostickým kritériím diabetes mellitus 1. typu. Nicméně, narůstá důkazů o jejich přítomnosti i u jiných typů diabetes mellitus. V této práci se zaměřujeme na incidenci ostrůvkových autoprotilátek u českých pacientů s MODY (Maturity-onset Diabetes of the Young) a analyzujeme jejich funkční relevanci ve smyslu vzniku diabetu a glykemické kompenzace. Autoprotilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové 65 (GADA) a proteinu tyrozin fosfatázy 2 (IA-2A) byly měřeny v kohortě 28 českých MODY pacientů (s geneticky prokázanou diagnózou). Vybrané klinické a laboratorní údaje byly korelovány s expresí autoprotilátek a jejich kinetikou. Téměř jedna čtvrtina vyšetřených pacientů s MODY (7/28; 25%) měla pozitivní GADA nebo IA- 2A. GADA byly prevalentnější (7/7) nežli IA-2A (1/7). Incidence těchto autoprotilátek nekorelovala s HLA (Human Leukocyte Antigen) rizikovým genotypem ani s konkrétním typem mutace v MODY genech. Pacienti, kteří exprimovali ostrůvkové autoprotilátky vyvinuli v porovnání s pacienty bez autoprotilátek diabetes později, ale měli horší glykemickou kompenzaci. Exprese autoprotilátek klesla při jakémkoliv zlepšení kompenzace diabetu. Pouze jeden pacient nekorespondoval s výše uvedeným a vykazoval známky... Available in a digital repository NRGL
Výskyt specifických ostrůvkových autoprotilátek u pacientů s HNF1A-MODY a HNF4A-MODY

Islet cell autoantibodies are associated with autoimmune insulitis and belong to the diagnostic criteria of Type 1 diabetes mellitus. However, growing evidence suggests that autoantibodies are present ...

Urbanová, Jana; Anděl, Michal; Štechová, Kateřina; Bém, Robert
Univerzita Karlova, 2017

Československá a česká farmacie - projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování
Arndt, Tomáš; Dohnal, František; Kovář, Martin; Král, Karel
2017 - Czech
1. Introduction In this PhD thesis, I set out to map the fate of Jewish pharmacists who worked mainly in pharmacy (or owned it) during the interwar Czechoslovak Republic in the period 1939 to 1945. I paid attention to the Jews working in industry, science and education in pharmacy in this time period. This theme has not yet been processed (now available one study and partial articles on Jews in pharmacy, but this study is concerned with an older time period). My motivation was to repay a debt to my colleagues, who mostly perished in the Shoah. In the Czech lands lived in 1931 117551 Jews, in Bohemia 76 301 Jews, in Moravia and Silesia 41 250 Jews. In Bohemia lived more than 50 % of Jews in Prague, on the contrary in Moravia and Silesia only more than 25 % of Jews lived in Brno (more of them lived in the country and let downs). Pharmaceutical higher education in Austria was officially launched in 1804, one year in medical school. In the winter semester of 1834/1835 was extended for two years. In 1864, the study finally moved to the faculty of philosophy, after 1919 (now only in Czechoslovakia), the Faculty of Science. Before the division of the university in Prague in 1882, was the first pharmacy student Josef Jeiteles, who graduated in 1852.Doctoral degree in chemistry according to the then rules... 1. Úvod V této disertační práci jsem se rozhodl zmapovat osud židovských lékárníků v letech 1939_1945, kteří pracovali hlavně v lékárně (nebo ji vlastnili) během meziválečné Československé republiky v letech. Věnoval jsem pozornost Židům pracujícím v průmyslu, vědě a školství v této době. Toto téma nebylo dosud zpracováno (v současnosti existuje jedna studie a dílčí zmínky v článcích o Židech v lékárenství, ale ty se zabývá starším časovým obdobím). Moje motivace je splatit dluh svým kolegům, kteří většinou zahynuli během Shoah. 2. Metodika Důležitou záležitostí pro moji práci bylo identifikovat jednotlivé židovské farmaceuty, což znamenalo, že byli židovské víry a/nebo židovské národnosti. Důležitý zdroj představovaly katalogy posluchačů a rigorózní protokoly z Karlo-Ferdinandovy univerzity z let 1882-1918 (univerzita byl v těchto letech rozdělena na českou a německou část) a z Univerzity Karlovy a Německé univerzity v Praze z let 1919-1939 (na obou univerzitách se farmacie studovala na přírodovědecké fakultě). Každý student při zápisu uvedl svoji víru a od roku 1920 i svoji národnost. Pro moji dizertaci byli významní studenti židovské víry a/nebo národnosti, kteří měli domovské právo v Československu. Tito studenti museli samozřejmě dokončit studium. Tento seznam jsem porovnal se seznamem... Available in a digital repository NRGL
Československá a česká farmacie - projevy, dopady a důsledky genocidy Židů a dalších forem rasového pronásledování

1. Introduction In this PhD thesis, I set out to map the fate of Jewish pharmacists who worked mainly in pharmacy (or owned it) during the interwar Czechoslovak Republic in the period 1939 to 1945. I ...

Arndt, Tomáš; Dohnal, František; Kovář, Martin; Král, Karel
Univerzita Karlova, 2017

Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu
NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií analyzovat nabídku vybraných středisek freestylového lyžování v České republice, zpracovat souhrnné informace o freestylovém lyžování jako současném trendu v rámci sportovního a dobrodružného cestovního ruchu a vypracovat doporučení pro zkvalitnění této nabídky pro návštěvníky středisek. Areály srovnáváme a hodnotíme na základě několika kritérií, jako jsou velikost, počet překážek a skoků, kreativita, pořádané akce a další nabídka. Výsledkem je zmapování freestylových možností Českých středisek. Doporučení pro zlepšení nabídky byla vytvořena na základě srovnání se zahraničním střediskem. The bachelor thesis is about analysis of freestyle opportunities in selected winter resorts in Czech Republic as part of the offer in tourism. The goal is to analyze offer of selected freestyle skiing resorts based on selected criteria. We have processed summary informations on freestyleskiing as contemporary trend in sport and adventure tourism and we have created recommendations for improving this offer in Czech Republic. The comparation and evaluation of the resorts is based on several criteria such as size, number of obstacles and jumps, creativity, number of events and the other offer. Results are describing freestyle opportunities in czech ski resorts. Recommendation for improvement of this segment were based on comparation with a foreign resort. Keywords: cestovní ruch; destinace; freeskiing; freestyle lyžování; lyžařské středisko; snowpark; destination; freeskiing; freestyle skiing; snowpark; ski resort; tourism Available in digital repository of UPOL.
Střediska freestylového lyžování v České republice jako součást nabídky cestovního ruchu

Bakalářská práce se zabývá analýzou freestylových možností vybraných zimních středisek v České republice jako součásti nabídky v cestovním ruchu. Cílem práce je na základě zvolených kritérií ...

NOVOTNÝ, Lukáš; KOTÍKOVÁ, Halina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století
Šalak, Boris; Malý, Karel; Kindl, Vladimír; Vojáček, Ladislav
2017 - Czech
The organization of judiciary in Austria in the second half of the 19th century The main aim of this thesis is a description of the organization of the judiciary in Austria (Cisleithania) in the second half of the 19th century and its position in the broader European context. The revolution of 1848 dramatically affected the organization of the judiciary. In 1850 in some territories of the monarchy a new system of ordinary courts was activated which replaced the old system of pre-March. The new system was fully put under state control and separated from the administration at all levels. Despite the fact that this new structure was notably changed in the next half-century, the basic principles of the organization (with certain exception of the years 1855 to 1867) have not changed much. Other milestones in the development are the years 1854/1855 (the so-called Bach reorganization of the judiciary), the years 1867/1868 (the adoption of the December Constitution and application of certain principles contained therein), the years 1873/1874 (the adoption of the new Criminal Procedure Code and the beginning of its efficiency) and finally the years 1895-1898, when the reform of civil procedure and judicial organization took place. Austrian judicial system in the form it had assumed at the beginning of the last... Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století Hlavním cílem této práce je popis organizace soudnictví v Rakousku (Předlitavsku) v 19. století a jeho zasazení do širšího evropského kontextu. Zásadní revoluční události roku 1848 se výrazně dotkly i organizace soudnictví. Roku 1850 došlo v některých zemích monarchie k aktivaci nové soustavy řádných soudů, která nahradila starou soustavu předbřeznovou. Nová soustava byla plně postátněná a oddělená od správy na všech úrovních. Ačkoliv takto formovaná struktura prošla v následujícím půlstoletí několika výraznými proměnami, základní principy organizace se s jistou výjimkou let 1855 až 1867 příliš nezměnily. Dalšími mezníky vývoje jsou léta 1854/1855 spojená s tzv. bachovskou reorganizací justice, léta 1867/1868 charakterizovaná přijetím prosincové ústavy a začátkem aplikace některých principů v ní uvedených, léta 1873/1874 spjatá s přijetím nového trestního řádu a s počátkem jeho účinnosti a konečně léta 1895 až 1898, kdy došlo k reformě civilního řízení i organizace soudnictví. Rakouská soudní soustava v podobě, jakou zaujímala na počátku minulého století, se v českých zemích stala úhelným kamenem organizace soudnictví i po roce 1918. Keywords: soudnictví; právní dějiny; 19. století; judiciary; history of law; 19th century Available in a digital repository NRGL
Organizace soudnictví v Rakousku ve druhé polovině 19. století

The organization of judiciary in Austria in the second half of the 19th century The main aim of this thesis is a description of the organization of the judiciary in Austria (Cisleithania) in the ...

Šalak, Boris; Malý, Karel; Kindl, Vladimír; Vojáček, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Právní vývoj státních financí a finanční správy v ČSR v letech 1918 - 1945
Pejskarová, Adéla; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav; Vojáček, Ladislav
2017 - Czech
The aim of my thesis is a detailed analysis of the state finances and treasury in Czechoslovakia during the years 1918 - 1945. If we look at the structure of my thesis, the exordium of my thesis is focused on the general concept of the state finances and after that because the state finances consist of several parts, the chapters are devoted to legal development of these several parts of state finances during the years 1918 - 1938. I mean the area of state budgets, taxes and fees, currency and monetary reform, the formation and activities of the bank of issue, as well as the banking and treasury. The legal development of these individual areas is closed with the chapter devoted to the economic crisis (during the years 1929/30 - 1934), the ways and means of its solution and with next period in history of our state, i.e. the period of rearmament. The second part of my thesis is devoted not only to the common development of all areas of state finances during the Nazi occupation of Czechia, but also to comparison this development with the development of the state finances in Slovak State. The end of my thesis is focused on the development of the state finances after the year 1945 and the monetary reform in 1953 as a comparison to the development in the previous periods. In my thesis I deal not only with the... Cílem mé práce je podrobná analýza právní úpravy státních financí a finanční správy v Československu v letech 1918 - 1945. Úvodní část mé práce je nejprve zaměřena na obecný pojem státních financí, a jelikož se státní finance skládají z několika oblastí, následují samostatné kapitoly věnované právnímu vývoji každé této oblasti v letech 1918 - 1938. Jedná se o státní rozpočet, daně a poplatky, měnu a měnovou reformu, vznik a činnost cedulové banky, ostatní banky a finanční správu. Vývoj těchto jednotlivých oblastí je zakončen kapitolou věnovanou hospodářské krizi (probíhající v letech 1929/30 - 1934), způsoby jejího překonání a dále období následujícímu, tj. tzv. období zbrojení. Druhá část práce je věnována nejen společnému vývoji všech těchto oblastí v době nesvobody na území protektorátu, ale i porovnání se samostatným vývojem ve Slovenském státě. Závěrečná část mé práce je zaměřena na vývoj právní úpravy státních financí po roce 1945 a peněžní reformu v roce 1953 jako komparaci k vývoji v předchozím období. Ve své práci se věnuji nejen podrobnému rozboru právních předpisů, které tuto oblast upravovaly a regulovaly, ale zároveň neopomínám širší historické, ekonomické i politické okolnosti, které se promítaly do právní úpravy státních financí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: měnová reforma; finanční správa; cedulová banka; daně a poplatky; státní rozpočet; monetary reform; treasury; bank of issues; taxes and dues; state budget Available in a digital repository NRGL
Právní vývoj státních financí a finanční správy v ČSR v letech 1918 - 1945

The aim of my thesis is a detailed analysis of the state finances and treasury in Czechoslovakia during the years 1918 - 1945. If we look at the structure of my thesis, the exordium of my thesis is ...

Pejskarová, Adéla; Kuklík, Jan; Soukup, Ladislav; Vojáček, Ladislav
Univerzita Karlova, 2017

Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví
Krušina, Pavel; Horáček, Vít; Patěk, Daniel
2017 - Czech
Thesis title: Enforcement of rights in industrial property This thesis deals with issues of enforcement of rights in industrial property and its aim is, first, to provide a full picture of means to enforce intellectual property rights (with particular emphasis on current legislation) and, second, to analyze the Law No. 221/2006 Coll., on the enforcement of industrial property rights in more detail with jurisprudence and scientific literature. The first method of this thesis, which was chosen, is a scientific description which allows mapping single areas of enforcement of rights in industrial property. The second method, which was chosen, is an analytical method which allows examining the Law on the enforcement of industrial property rights. This thesis is structured into five single chapters, which are themselves broken down into subchapters, sections and subsections. First chapter examines issues of intellectual property rights in general terms and interprets the principal definitions regarding these rights. Second chapter is dedicated to a full picture of legislation at the international and national level and at the level of the EU. Third chapter deals with the different areas of public enforcement of industrial property rights. Fourth chapter deals with the different areas of private... Název diplomové práce: Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví Tato práce se zabývá problematikou vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví a jejím cílem je jednak sestavit komplexní přehled jednotlivých prostředků vymáhání průmyslového vlastnictví, a to zejména s důrazem na aktuální právní úpravu, a jednak za pomoci judikatury a odborné literatury podrobněji analyzovat zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). První metodou této práce byl zvolen vědecký popis, pomocí kterého jsou mapovány jednotlivé oblasti vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Druhou metodou byla zvolena metoda analytická, pomocí níž je detailněji zkoumán zákon o vymáhání průmyslového vlastnictví. Tato diplomová práce je členěna do pěti jednotlivých kapitol, jež se dále člení na jednotlivé podkapitoly, oddíly a pododdíly. První kapitola se věnuje problematice práv průmyslového vlastnictví obecně a vykládá stěžejní pojmy v souvislosti s vymáháním těchto práv. Druhá kapitola je věnována komplexnímu přehledu úpravy na úrovni mezinárodní, evropské a české. Třetí kapitola se zabývá jednotlivými oblastmi veřejnoprávního vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví. Jeho soukromoprávními oblastmi se pak zabývá... Keywords: * Vymáhání; * Průmyslové vlastnictví; * Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví; * Enforcement; * Industrial property; * Law on the enforcement of industrial property rights Available in a digital repository NRGL
Vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví

Thesis title: Enforcement of rights in industrial property This thesis deals with issues of enforcement of rights in industrial property and its aim is, first, to provide a full picture of means to ...

Krušina, Pavel; Horáček, Vít; Patěk, Daniel
Univerzita Karlova, 2017

Nebalancované změny v genomu nádorových buněk a jejich úloha v patogenezi onemocnění
Lhotská, Halka; Zemanová, Zuzana; Jarošová, Marie; Kuglík, Petr
2017 - Czech
Malignant transformation of cell is characterized by genomic instability that involves unbalanced changes besides other things. We analyzed genomic aberrations, promoter methylation and mutations of several clinically relevant genes using I-FISH, mFISH, mBAND, CGH array, SNP array, MLPA, MS-MLPA and MS-PCR methods. We focused on two groups of patients well known for frequent appearance of unbalanced changes - patients with malignant brain tumors (gliomas) and patients with myelodyspastic syndromes (MDS). In patients with low grade glioma (WHO grade I - II), the codeletion of 1p/19q (82,6% oligodendrogliomas and oligoastrocytomas), mutation of IDH1/IDH2 genes (87% WHO grade I-II gliomas), copy neutral loss of heterozygozyty of 17p (72,2% astrocytomas) and higher presence of unbalanced aberration in astrocytomas belongs to the most frequent findings. We described yet unpublished methylation of MLH3 gene promoter in 60,9% oligodendrogliomas and in 27,3% astrocytomas. We also observed clonal evolution in patients with recurrent tumors. We studied secondary rearrangements of deleted chromosome 5 in patients with MDS and complex karyotype and we described its most recurrent translocation partners and breakpoints. We observed chromothripsis in 49% of these patients and it was frequently associated with... Genomová nestabilita projevující se mimo jiné přítomností nebalancovaných změn je charakteristickým rysem maligní transformace buňky. Metodami I-FISH, mFISH, mBAND, CGH array, SNP array, MLPA, MS-MLPA a MS-PCR jsme analyzovali genomové aberace, metylační a mutační stav některých klinicky významných genů. Zaměřili jsme se na dvě skupiny nemocných, u kterých se často setkáváme s nebalancovanými změnami - pacienty s maligními mozkovými nádory (gliomy) a nemocné s myelodysplastickými syndromy (MDS). U pacientů s nízkostupňovými gliomy (WHO grade I-II) patřila k nejčastějším nálezům kodelece 1p/19q (82,6 % nemocných s oligodendrogliomy a oligoastrocytomy), mutace IDH1/IDH2 genů (87 % s WHO grade I-II gliomy), získaná UPD 17p (72,2 % pacientů s astrocytomy) a obecně vyšší výskyt nebalancovaných změn u nemocných s astrocytomy. Popsali jsme dosud nepublikovanou metylaci promotoru genu MLH3 u 60,9 % nemocných s oligodendrogliomy a 27,3 % pacientů s astrocytomy. Rovněž jsme sledovali zisk chromosomových aberací u nemocných s recidivujícími nádory. V souboru nemocných s MDS a komplexním karyotypem jsme studovali přestavby deletovaného chromosomu 5 a popsali jsme jeho nejčastější translokační partnery. U 49 % pacientů z tohoto souboru jsme pozorovali znaky chromotripsis spojené s vysokým počtem delecí/... Keywords: molekulární analýza; cytogenetická analýza; maligní mozkové nádory; myelodysplastické syndromy; molecular analysis; cytogenetic analysis; malignant brain tumor; myelodysplastic syndromes Available in a digital repository NRGL
Nebalancované změny v genomu nádorových buněk a jejich úloha v patogenezi onemocnění

Malignant transformation of cell is characterized by genomic instability that involves unbalanced changes besides other things. We analyzed genomic aberrations, promoter methylation and mutations of ...

Lhotská, Halka; Zemanová, Zuzana; Jarošová, Marie; Kuglík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases