Number of found documents: 584645
Published from to

Rodinný dům
Knytl Luboš; Marytová Zuzana; Hulec Mikuláš
2018 - Czech
Zadáním bakalářské práce je zpracování architektonické studie rodinného domu pro starší manželský pár. Součástí zadání je rovněž zhotovení vybraných částí z dokumentace pro stavební povolení. Návrhu rodinného domu předcházelo zpracování přiděleného území ve skupině a rozdělení na jednotlivé parcely. Tím vzniklo společné urbanistické řešení území, ze kterého se odvíjí samotný návrh a forma rodinného domu. Řešené území se nachází v pražské Hostivaři, v místě bývalého zahradnictví. Do území jsou na základě urbanistického konceptu navrženy dvě řady řadových domů. V této práci je řešen prostřední řadový dům z řady s orientací západ-východ. Návrh prostředního řadového domu z velké části vychází ze zásad, kterými je definována celá řada. Těmi jsou například půdorysné rozměry, výškové uspořádání, či orientace. Z důvodu stanovených zásad, které dům respektuje vzhledem ke svému okolí, je zde snaha o jednoduchý přístup. Navržený dům vychází z jednoduchého tvaru kvádru, který v důležitých hraničních bodech drží svůj definovaný tvar. Narušení základního tvaru je v návaznosti na dispozici, a to zasunutím hmoty. Dům respektuje oddělení soukromé a společenské části. Společenská část se nachází v prvním nadzemním podlaží a z východní části je propojena se zahradou. V druhém nadzemním podlaží se nachází soukromá část, která byla navržena s důrazem na vytvoření dostatečného pohodlí uživatelů. V prvním podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu.The theme of this bachelor thesis is the elaboration of an architectural study of a family house for the older married couple. Part of the assignment is elaboration of selected parts from the documentation for the building permit. The design of the family house was preceded by the treatment of the allocated territory in the group and division into individual parcels. This resulted in a common urban solution of the territory, from which the design of the family house is based on. The solved territory is located in Prague Hostivař, in the former gardening site. Two rows of terraced houses are designed on the basis of the urban concept. In this work the middle terraced house from the west-east orientation is solved. The design of middle terraced house is largely based on principles that define a whole range. These include, for example, ground plan dimensions, height arrangement, or orientation. Because of the set principles that respect the house with respect to its surroundings, there is an effort to gain easy access. The designed house is based on the simple shape of a block that holds its defined shape at important border points. The distortion of the basic shape is at the disposal of the material, by the insertion of matter. The house respects the private and social departments. The social part is located on the first floor and connected with the garden from the eastern part. On the second floor there is a private section that has been designed with the emphasis on creating sufficient comfort for the users. In the first underground floor has a technical base. Keywords: rodinný dům,architektura,řadový dům,Praha; family house,architecture,terraced house,Prague Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Zadáním bakalářské práce je zpracování architektonické studie rodinného domu pro starší manželský pár. Součástí zadání je rovněž zhotovení vybraných částí z dokumentace pro stavební povolení. Návrhu ...

Knytl Luboš; Marytová Zuzana; Hulec Mikuláš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Stavebně technologický projekt - Hala GUHRING
Šulc Rostislav; Jarošík Jan; Váchal Tomáš
2018 - Czech
Stavebně technologický projekt - Hala GUHRING Bakalářská práce je založena na vypracování stavebně technologického projektu pro provádění 0. až 3. technologické etapy nové stavby výrobní haly a dalších přidružených stavebních objektů. Autor se zabývá vytvořením technologického rozboru a normálu stavebních činností a jejich naplánováním pomocí harmonogramu a časoprostorového grafu. Při vytváření těchto výstupů autor zohledňuje technologické návaznosti činností, nasazování pracovních sil podle pracovních čet, nároky na stavební stroje, technologické přestávky a prvky zařízení staveniště. Pro zadanou problematiku zemních prací autor navrhuje také složení strojních sestav a výkonnost použitých stavebních strojů.Structural Design Project - "GUHRING HALL" The Bachelor thesis is aimed on structural design project to do the 0th - 3rd technological phase of the new productive hall and other near properties. The author makes technological analysis and prepares the normal of the building operations. The operations are planned by means of the schedule and time-space chart. In the course of doing these outcomes, author takes into account the technological continuity of the operations, organization of workers, building machines requirements, technological breaks and components necessary to furnish the building site. Because of this matter the author suggests the composition of machines arrangement and the efficiency of building machines. Keywords: Stavebně technologický projekt Zemní práce Časové plánování Strojní sestavy Technologický postup; Structural Design Project Earthworks Time management Machines arrangement Technological progress Available in digital repository of ČVUT.
Stavebně technologický projekt - Hala GUHRING

Stavebně technologický projekt - Hala GUHRING Bakalářská práce je založena na vypracování stavebně technologického projektu pro provádění 0. až 3. technologické etapy nové stavby výrobní haly a ...

Šulc Rostislav; Jarošík Jan; Váchal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo)
Horníček Leoš; Opat Tomáš; Břešťovský Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje šest variant návrhu směrového řešení trasy, které zvyšují traťovou rychlost až na 110 km/h. Následuje výběr nejvhodnější varianty, pro kterou je podrobněji zpracováno směrové a výškové řešení včetně návrhu odvodnění trati. Součástí práce jsou dále vzorové příčné řezy, technická zpráva a fotodokumentace.The bachelor thesis deals with the reconstruction of the railway line No. 701A in section Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec (outside). The thesis includes six variants of directional solving to increase line speed up to 110 km/h. The thesis continues with selection of the most suitable variant. Another part of thesis focus on design horizontal and vertical curvature including solves of water drainage for one selected variant. Thesis also contains cross sections, technical report and photos. Keywords: trať,zvýšení rychlosti,nedostatek převýšení,směrový oblouk,odvodnění; railway line,speed increase,cant deficiency,direction curve,water drainage Available in digital repository of ČVUT.
Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo)

Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje šest variant návrhu směrového řešení trasy, které ...

Horníček Leoš; Opat Tomáš; Břešťovský Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Návrh aktivních protipožárních opatření v polyfunkčním objektu
Koubková Ilona; Železný Michal; Musil Roman
2018 - Czech
Tato závěrečná práce se týká navržení protipožárních opatření do polyfunkčního objektu. Práce sestává z vytvoření zkráceného požárně-bezpečnostního řešení, vypracování technického vybavení budovy v daném rozsahu a návrhu sprinklerového hasicího zařízení do objektu. Dále je v této práci rešerše na téma stabilních hasicích systémů. Část zabývající se vodovodem a kanalizací, a část s rešerší a návrhem sprinklerů byla vypracována pod vedením Ing. Ilony Koubkové, Ph.D. a část požárně-bezpečnostní řešení byla vypracována pod vedením Ing. arch. Petra Hejtmánka.This final thesis concerns the design of fire protection measures in a multifunctional building. The work consists of the creation of a shortened fire-safety solution, creation of the technical equipment of the building to the given extent, design of the fire-extinguishing sprinkler system in the building. Further, this thesis contains research on the topic of stable extinguishing systems. The part containing water and sewerage solution and part of the research and design of sprinklers was prepared under the guidance of Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Part containing fire-safety solution was prepared with instructions from Ing. arch. Petr Hejtmánek. Keywords: sprinklery,voda,kanalizace,požární bezpečnost; sprinklers,water,sewerage,fire safety Available in digital repository of ČVUT.
Návrh aktivních protipožárních opatření v polyfunkčním objektu

Tato závěrečná práce se týká navržení protipožárních opatření do polyfunkčního objektu. Práce sestává z vytvoření zkráceného požárně-bezpečnostního řešení, vypracování technického vybavení budovy v ...

Koubková Ilona; Železný Michal; Musil Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Numerická analýza rámového rohu vyztuženého textilní uhlíkovou výztuží
Hájek Petr; Žalský Jiří; Reiterman Pavel
2018 - Czech
Cílem této práce je přispět k rozvoji betonů vyztuženými textilními výztužemi. Práce by měla objasnit chování kompozitu, ověřit chování prostého vysokohodnotného betonu a zkoumat chování různých typů vyztužení rámového rohu uhlíkovou výztuží. Hlavním cílem je získání materiálových parametrů betonu a uhlíkové textilní výztuže, následná kalibrace a validace výsledků v softwaru Atena Engineering a porovnání vlivu ukotvení uhlíkové výztuže rámového rohu na rozvoj trhlin v numerickém modelu. Proto bude třeba získat materiálové charakteristiky z laboratorních testů a porovnat skutečné chování alespoň jednoho experimentu s chováním numerického modelu.The aim of bachelor thesis is to contribute to the expansion of textile reinforced concrete. The thesis should clarify behaviour of the composite, clarify behaviour of ultra high performance concrete and investigate diferent type of reinforcing of rigid frame by carbon textile rainforcement. Main object is comparison of effects of reinforcement bond to expansion of cracks in numerical model of rigid frame. Therefore, it will be necessary to obtain material parameters from laboratory tests and compare real behaviour of composite with numerical model. Keywords: Textil beton,TRC,UHPC,textilní výztuž,rámový roh,uhlíková výztuž,kompozit,tenkostěnné konstrukce; Textile-reinforced concrete,TRC,UHPC,textile reinforcement,rigid frame,carbon reinforcement,composite,thin slabs Available in digital repository of ČVUT.
Numerická analýza rámového rohu vyztuženého textilní uhlíkovou výztuží

Cílem této práce je přispět k rozvoji betonů vyztuženými textilními výztužemi. Práce by měla objasnit chování kompozitu, ověřit chování prostého vysokohodnotného betonu a zkoumat chování různých typů ...

Hájek Petr; Žalský Jiří; Reiterman Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu.
Litoš Jiří; Schicht Martin; Reiterman Pavel
2018 - Czech
Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci této práce byly zjišťovány mechanické vlastnosti daného materiálu. Sledoval se nárůst modulu pružnosti, pevnosti v tahu ohybem a tlaku, dále pak doby tuhnutí kompozitu. Všechny tyto vlastnosti byly pozorovány při teplotách 10, 0 a -5 °C a ty se dále porovnávaly s referenčními vzorky, které byly zhotoveny při teplotě 20°C. I přes použití běžné jemnosti mletí cementu bylo dosahováno až 3x vyšších pevnostních hodnot než u běžných betonů.The aim of this work was to investigate the behaviour of special high-performance cementitious composites while stressing under low temperature. The special composite was developed in the Experimental centre of Faculty of Civil Engineering ČVUT in Prague. Mechanical attributes of said material were investigated in this work, such as module of elasticity, tensile strength by bending and compressing, and also the time of solidification of the composite. All of these attributes were investigated under the temperature of 10, 0 and -5 °C and compared to referential samples created at 20°C. Despite the use of common fineness of cement milling, three times higher values compared to regular concrete were achieved. Keywords: vysokohodnotný beton,pevnost v tlaku,pevnost v tahu ohybem,modul pružnosti,nízká teplota; high-performance concrete,compressive strength,tensile strength by bending,module of elasticity,low temperature Available in digital repository of ČVUT.
Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu.

Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci ...

Litoš Jiří; Schicht Martin; Reiterman Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Šmolík Michal; Pavelková Anna; Pustějovský Jan
2018 - Czech
Pozemek se nachází v ulici K Měchurce na jihozápadním svahu nad Košířským údolím na hranici zástavby. Mým cílem při návrhu bylo nejen umožnit výhled do údolí, ale zároveň stavbou reagovat na svažitost terénu a propojit ji co nejvíce se zahradou. Neomezit však využitelnost domu i pro osoby se sníženou schopností pohybu. To se podařilo uskočením dvou hlavních hmot, které se v dispozicích projevuje jako výškové uskočení dvou hlavních podlaží. Všechny 4 úrovně domu jsou pak propojeny schodišťovou halou s výtahem uprostřed domu. Ze všech úrovní je přímý přístup na zahradu a exteriérové schodiště. Díky svažitosti pozemku se dům z ulice jeví jako jednopodlažní, což v kombinaci s dřevěným plotem a bílou omítkou neruší okolí ale poskytuje to soukromí a výhled uvnitř domu.The plot is located in Prague on the street K Měchurce on steep slope above Košířské údolí and on the edge of urban area. My aim was not only to provide the view to the valley but also to connect the house with the surrounding garden as much as possible without losing the chance of using the house even for disabled or elderly people. This was possible by pulling one of the two main volumes - in interiors it creates hight differences in two main floors. All 4 levels are connected by a hall with a staircase and an elevator in the middle of the house and all levels have access to the garden and to the exterior staircase. Thanks to the slope from the street the house seems like single-storey building and in connection with the wooden fence and white plaster the house does not disturb the surrounding but provides privacy and view inside. Keywords: architektura,bakalářské práce,rodinný dům; architecture,family house,bachelor thesis Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

Pozemek se nachází v ulici K Měchurce na jihozápadním svahu nad Košířským údolím na hranici zástavby. Mým cílem při návrhu bylo nejen umožnit výhled do údolí, ale zároveň stavbou reagovat na svažitost ...

Šmolík Michal; Pavelková Anna; Pustějovský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům
Pešková Zuzana; Šimeček Václav; Housa Petr
2018 - Czech
ZADÁNÍM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH RODIINÉHO DOMU NA OKRAJI OBCE SÝKOŘICE NEDALEKO HRADU KŘIVOKLÁT. NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLEM ÚZEMÍ JE ZDEJŠÍ PŘEKRÁSNÁ OKOLNÍ PŘÍRODA, O KTERÉ PSAL ZNÁMÝ ČESKÝ SPISOVATEL OPA PAVEL. KŘIVOKLÁTSKO JE TYPICKÉ ÚDOLNÍ NIVOU ŘEKY BEROUNKY A KOPCOVITOU KRAJINOU, KTEROU POKRÝVAJÍ HUSTÉ LESY. KRAJINA NABÍZÍ SPOUSTU PŘEKRÁSNÝCH VÝHLEDŮ. PRÁVĚ VÝHLEDY JSOU VÝZNAMNÝ PRVEK OVLIVŇUJÍCÍ NÁVRH. ZADANÁ LOKALITA JE NA ROZHRANÍ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY A POLE. MÁ MÍRNĚ SVAŽITÝ TERÉN A ÚZEMÍ JE Z ČÁSTI PŘÍMO DOSTUPNÉ ZE STÁVAJÍCÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. NÁVRH LEŽÍ NA OSE NEJVĚTŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VÝHLEDU DO ÚDOLÍ, VSTUP DO OBJEKTU JE USKOČEN BOKEM. NEZABÍRÁ NEJHODNOTNĚJŠÍ ČÁST PARCELY. DÁLE SE DŮM OTEVÍRA PŘES ZAHRADU DO VÝCHODNÍHO TERÉNU KDE POSKYTUJE DALŠÍ VÝHLED NA HRANU LESA A LOUKY. MÍSTO KDE SE TOHO V PŘÍRODĚ DĚJE NEJVÍCE. VÝŠKOVĚ DŮM ROVNOMĚRNĚ KOPÍRUJE CHARAKTER TERÉNU A POZVOLNA STOUPÁ STEJNĚ SE SVAHEM. DŮM JE ČLENĚK NA ČÁST SOUKROMOU, VEŘEJNU, DENNÍ A NOČNÍ. PROJEKT JE INSPIROVÁN TRADIČNÍ VENKOVSKOU ARHITEKTUROU, TU PROPOJUJE S MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI A POŽADAVKY NA BYDLENÍ POČÁTKU 21. STOLETÍ. GÉNIUS LOCI MÍSTA MÁ PRONIKNOUT I DO INTERIÉRŮ DOMU. DŮM MÁ BÝT CO NEJVÍCE PROPOJEN S PŘÍRODOU.THE BACHELOR THESIS SUBJECT IS THE DESIGN OF THE FAMILY HOUSE IN THE VILLAGE SÝKOŘICE. VILLAGE IS NEARBY THE CASTLE KŘIVOKLÁT AND 40 MINUTES FAR FROM CAPPITAL CITY OF THE CZECH REPUBLIC. THE LARGEST POTENCIONAL HAS GOT THIS PLACE AT THE VIEWS TO SURROUNDING AMAZING NATURE. ABOUT THIS NATURE WROTE CZECH FAMOUS WRITER OTA PAVEL. FOR KŘIVOKLÁTSKO IS TYPICAL RIVER BEROUNKA WHICH FLOWS IN VALE AROUND HILLS COVERED BY FORESTS. MY PARCEL IS BETWEEN HOUSES AND FIELD. TERRAINS IS SLOPING FROM FIELD TO HOUSES. HOUSE GOES AT MAIN AXIS TO THE BEST VIEWS: TO VALLEY. MAIN ENTRANCE IS MOVED NEXT TO THE MAIN AXIS. THIS SOLUTION GIVES SPACE TO PLACE ROOMS AT THE BEST PLACE OF THE HOUSE. NEXTLY, HOME IS OPENED THROUGH GARDEN TO VALLEY AND TO THE EDGE OF FORREST ON THE EAST SIDE. HOME IS DIVEDED TO TWO MAIN VOLUMES, TO CONNECTING PART AND TO THE PART FOR PHYSICAL WORKING. EACH PART HAS GOT ONE FUNCTION. HOUSE HAS GOT SPACE FOR PRIVATE LIVING, SOCIABLE SPACE, CONNECTING, ENTRANCE SPACE AND THE PLACE FOR PHYSICAL WORK AND MACHINES. PARTS WHICH WILL BE USED THROUGH DAYS AND PART FOR USING IN THE NIGHT. HOME IS INSPIRED BY HISTORICAL VILLLAGE ARCHITECTURE AND GIVES HIM TECHNOLOGY AND REQUIREMENTS OF 21. CENTURY. Keywords: RODINNÝ DŮM,ARCHITEKTONICKÁ STUDIE,BAKALÁŘSKÁ PRÁCE,ARCHITEKTURA,CHKO KŘIVOKLÁTSKO,NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM,BYDLENÍ V PŘÍRODĚ,SOBĚSTAČNÉ BYDLENÍ,SOLÁRNÍ STŘECHA,VESNICKÁ ARCHITEKTURA,VENKOVSKÉ BYDLENÍ 21. STOLETÍ,ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ; FAMILY HOUSE,ARCHITECTURE,BACHELOR THESIS,HOUSES IN PROTECTED LANDSCAPE AREA,LIVING IN NATURE,SOLAR ROOF,VILLAGE ARCHITECTURE,ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům

ZADÁNÍM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH RODIINÉHO DOMU NA OKRAJI OBCE SÝKOŘICE NEDALEKO HRADU KŘIVOKLÁT. NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLEM ÚZEMÍ JE ZDEJŠÍ PŘEKRÁSNÁ OKOLNÍ PŘÍRODA, O KTERÉ PSAL ZNÁMÝ ČESKÝ ...

Pešková Zuzana; Šimeček Václav; Housa Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Rodinný dům Hostivař
Lédl Petr; Ubaidulla Akkenzhe; Pošmourný Jiří
2018 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Hostivař. Objekt bude sloužit jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a obchod pro tři pracovníky. Dům je soliterní, nachází se na ulici Miranova. Oblast je známá svými lukrativními vilami. Objekt je odsunut od uliční čáry, což vytváří místo na parkování před domem. Je přístupný pouze z jížní části. Z ostatních stran ohraničen sousedními parcely a naproti stojí bytový dům. Samotný návrh ro dinného domu vychází především z tvaru pozemku a reaguje na charakter stávající zástavby sousedních domů. Cílem bylo zakomponovat obytnou část a maloobchod. Odsud vznikl návrh spojení dvou odlišných objektů přes venkovní zastřešený garáž. Objekt má 2 nadzemní po dláží , maloobchod má 1 nadzemní podláží, to má za následek vzniku pultové střechy, která bude z pohledu propojovat dva objekty v jedné diagonální čaře. Užitná plocha domu je 158,5 m2. Zastavěnost pozemku celkem 24%.The subject of the bachelor thesis is the design of a family ho use in Hostivař. The building will serve as a family house for a four-member family and a shop for three workers. The house is solitary, located on Miranova street. The house is moved aw ay from the street line, creating aparking space in front of the house. It is accessible on ly from the south. The other side is bounded by neighboring parcels, and in front of the house situa ted apartment building. The design of a family house reacts to the character of the existing bui lding of neighboring houses. The aim was also to integrate residential area and retail. From here t here was a proposal to connect two different buildings through an outdoor covered garage. The building has 2 ground floors, the retail store has 1 ground floor, and roof will connect two obj ects in one diagonal line from the point of view. Usable area of the house is 158.5 m2. Keywords: rodinný dům,architektura,bakalařská práce,fsv cvut; family house,architecture,diploma project,ctu Available in digital repository of ČVUT.
Rodinný dům Hostivař

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Hostivař. Objekt bude sloužit jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a obchod pro tři pracovníky. Dům je soliterní, nachází se na ulici Miranova. ...

Lédl Petr; Ubaidulla Akkenzhe; Pošmourný Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu
Havlásek Petr; Dohnalová Lenka; Šmilauer Vít
2018 - Czech
Tato práce se zabývá procesy smršťování a dotvarování betonu spojenými s jeho vysycháním. Nejprve je provedena analýza a vzájemné porovnání základních norem a predikčních modelů z hlediska způsobu výpočtu smršťování a dotvarování od vysychání betonu. Časový vývoj obou dějů uvažovaný v normových výpočtech je dále konfrontován s výsledky, které byly získány zpracováním vybraných experimentálních dat. V poslední části je ukázán vzájemný vývoj smrštění a dotvarování od vysychání betonu získaný zpracováním výsledků z dříve provedených simulací metodou konečných prvků. Tyto simulace probíhají na úrovni materiálového bodu, čímž se odlišují od predikčních modelů, které pracují s průměrnými hodnotami na úrovni průřezu.This thesis deals with drying shrinkage and drying creep of concrete. First of all, the most common design codes and prediction models are analyzed and compared with respect to the description of drying shrinkage and drying creep. Next, the time evolution of both processes specified by the design codes is compared to the processed results of selected experimental data. The last part of the thesis shows the interdependence of drying shrinkage and drying creep obtained by processing results from adopted finite element simulations. On contrary to the prediction models which employ the average cross-sectional approach, the simulations used the material point approach. Keywords: Dotvarování od vysychání,základní dotvarování,smršťování,poddajnost,beton,poločas vysychání,norma,predikční model; Drying creep,basic creep,shrinkage,compliance,concrete,shrinkage halftime,standard,prediction model Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání kinetiky smršťování a dotvarování od vysychání betonu

Tato práce se zabývá procesy smršťování a dotvarování betonu spojenými s jeho vysycháním. Nejprve je provedena analýza a vzájemné porovnání základních norem a predikčních modelů z hlediska způsobu ...

Havlásek Petr; Dohnalová Lenka; Šmilauer Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases