Number of found documents: 517096
Published from to

Dietní opatření při onemocnění jater
Holcová, Zuzana; Novák, František; Meisnerová, Eva
2018 - Czech
Master thesis summarizes latest knowledge in the field of special nutrition for patients with liver condition. Theoretical chapters describe liver physiology and etiology of selected liver diseases e.g. hepatitis, cirrhosis, chemical-driven liver damage. Given the fact the main cause of chronic liver disease is globally considered alcohol, a special chapter is dedicated to this topic which describes pathogenesis of alcoholic liver disease, the effect of chronic alcohol consumption on hepatocytes and other non-parenchymal liver cells. The thesis provides a comprehensive view on the issue of malnutrition and nutrition recommendations in specific liver disease. Practical part of the thesis involved complex questioning of healthcare providers - doctors and nurses - from selected hospital and presents overview of healthcare providers knowledge regarding latest nutrition recommendations in specific liver disease. Key words: liver damage, malnutrition, alcohol, nutrition, diet, cirrhosis, liver physiology Diplomová práce shrnuje nejnovější poznatky v oblasti výživy při onemocnění jater. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách věnuje fyziologii jater a etiologii vybraných jaterních onemocnění, jako např. hepatitidy, cirhóza, toxická poškození jater aj. Vzhledem ke skutečnosti, že celosvětově hlavní příčinou chronických onemocnění jater je alkohol, je této problematice věnována samostatná kapitola, která popisuje patogenezi alkoholového poškození jater, vliv alkoholu na hepatocyty a ostatní neparenchymové jaterní buňky. Diplomová práce dále přináší ucelený pohled na problematiku malnutrice a výživová doporučení při jednotlivých onemocněních jater. Praktická část této diplomové práce dotazníkovým šetřením ověřuje přehled znalostí zdravotnických pracovníků - lékařů a sester - ve vybrané nemocnici o nejnovějších doporučeních týkajících se výživy při jaterních onemocněních. Klíčová slova: onemocnění jater, malnutrice, alkohol, výživa, dieta, cirhóza, fyziologie jater Keywords: onemocnění jater; malnutrice; alkohol; výživa; dieta; cirhóza; fyziologie jater; liver damage; malnutrition; alcohol; nutrition; diet; cirrhosis; liver physiology Available in a digital repository NRGL
Dietní opatření při onemocnění jater

Master thesis summarizes latest knowledge in the field of special nutrition for patients with liver condition. Theoretical chapters describe liver physiology and etiology of selected liver diseases ...

Holcová, Zuzana; Novák, František; Meisnerová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů
Macháček, Jan; Kaplan, Aleš; Feher, Jan
2018 - Czech
Thema works: Speed development of youth rugby players Student: Jan Macháček Supervisor: odb. as. Aleš Kaplan Aims: To define, based on the literature search, the issue of speed development of young rugby players in rugby sevens. By using a literature research, to find and define concepts of speed in sports, in athletics training, and in rugby in youth categories. Methodology: A literary search method of many different sources together with own knowledge and experience from athletics and youth sports training helped to describe the outline of the main topic. This thesis briefly analyzed and subsequently described the possible training process of speed development of young rugby players, in a typical Czech sports club, taking into account the typical sporting regime. It subsequently designed possible training programs for U6 - U20 categories, with added speed development exercises as well as modified current exercises to develop speed efficiently. Results: Based on the literary research, the basic description of the issue was delivered, using the knowledge and experience in youth sports and athletics training. This work briefly analyzed and subsequently described the possible training process of speed development of various age groups of rugby players, in a typical Czech sports club, taking into... Název bakalářské práce: Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů Zpracoval: Jan Macháček Vedoucí práce: odb. as. Aleš Kaplan Cíle práce: Nastínit na základě rešerše literatury problematiku rozvoje rychlosti u mladých ragbistů v prostředí ragbyových sedmiček. Rozborem literatury najít pojmy rychlosti ve sportu, v atletickém tréninku, v kategoriích mládeže ragby. Metodika práce: V práci byla použita metoda literární rešerše z domácích i zahraničních zdrojů. Pro splnění cíle byly vybrány pojmy, které pomohly sestavit představu o struktuře sportovního výkonu v ragbyových sedmičkách z pohledu rychlosti. Následně byla konfrontována se současnou praxí, především z autorových rozsáhlých osobních zkušeností. Na tomto základě zároveň vznikl nástin strukturovaného a zdůvodněného plánu rozvoje zasazený do konkrétního prostředí českého ragby. Výsledky práce: Na základě literární rešerše byl proveden nástin problematiky podložený dalšími možnými přístupy, opírající se o poznatky a zkušenosti ze sportovního, atletického i ragbyového tréninku v prostředí mládeže. Práce stručně analyzovala a následně popsala možný tréninkový proces rozvoje rychlosti u různě mladých hráčů ragby v typickém prostředí českého sportovního klubu s přihlédnutím k typickému sportovnímu režimu. Dále byly v práci popsány možné... Keywords: ragby; ragbyové sedmičky; trénink mládeže; rozvoj rychlosti; atletický kondiční trénink; rugby; rugby sevens; youth training; speed development; athletics conditioning Available in a digital repository NRGL
Problematika rozvoje rychlosti u mladých ragbistů

Thema works: Speed development of youth rugby players Student: Jan Macháček Supervisor: odb. as. Aleš Kaplan Aims: To define, based on the literature search, the issue of speed development of young ...

Macháček, Jan; Kaplan, Aleš; Feher, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Vliv transnacionálních aktivistických sítí na environmentální politiku a změny
Morin-Robinson, Thomas; Karlas, Jan; Parízek, Michal
2018 - English
Transnational climate governance networks, composed of sub-state and private actors, are being increasingly recognized in the international climate regime, most recently at the 2015 UNFCCC summit in Paris. Urban centres and their own networks, trans-municipal climate networks such as ICLEI and C40, have been particularly touted as a decentralized solution to climate policy collective action problems at the level of the nation-state. These networks help motivated cities acquire resources and policy guidance, as well as reframe climate policy as more universal and cities as climate leaders. But do they really improve climate output? Do cities in trans-municipal networks pass more climate policy than non-members? This study examines a sample of 190 cities in 26 OECD countries which self-reported their climate actions in the year 2017. Using a multi-level regression model, the study accounts for control variables at both the urban and state level for climate exposure, available resources, and political factors, finding that networked cities do pass more policies than their non-networked peers. It also provides more limited evidence that more networks may compound this effect. State level factors appear generally not to have a significant effect on city level policy, save for the degree of fossil fuel... Abstraktní Nadnárodní sítě správy klimatu, které se skládají ze substátních a soukromých aktérů, jsou stále více uznávány v mezinárodním klimatickém režimu, naposledy na summitu UNFCCC v Paříži v roce 2015. Městská centra a jejich vlastní sítě, jako jsou ICLEI a C40, byly zvláště ceněny jako decentralizované řešení problémů kolektivních akcí v oblasti změny klimatu na úrovni národního státu. Tyto sítě pomáhají motivovaným městům získat zdroje a politické pokyny, jakož i politiku klimatu, aby se staly univerzálnějšími a města jako vedoucí představitelé klimatu. Ale skutečně zlepšují produkci klimatu? Do měst v mezoměstských sítích prochází více klimatické politiky než nečlenové? Tato studie zkoumá vzorek 190 měst v 26 zemích OECD, které si samy ohlásily své klimatické akce v roce 2017. Pomocí víceúrovňového regresního modelu se studie zabývá kontrolou proměnných na městské i státní úrovni pro klimatickou expozici, dostupné zdroje , a politické faktory, které zjistily, že síťová města dělají více politik než jejich nepodporovaní partneři. Poskytuje také omezené důkazy o tom, že více sítí může tento účinek složit. Faktory státní úrovně obecně nemají významný vliv na politiku na úrovni měst, kromě stupně závislosti na fosilních palivech. Vzhledem k těmto výsledkům a velké roli, kterou hrají města ve výrobě... Available in a digital repository NRGL
Vliv transnacionálních aktivistických sítí na environmentální politiku a změny

Transnational climate governance networks, composed of sub-state and private actors, are being increasingly recognized in the international climate regime, most recently at the 2015 UNFCCC summit in ...

Morin-Robinson, Thomas; Karlas, Jan; Parízek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha
Ercoli, Lukáš; Crossan, William Morea; Ruda, Tomáš
2018 - Czech
Title: The analysis and the recommendation for the management of baseball club Kotlářka Praha. Objectives: The aim of the bachelor thesis is to analyze the internal environment (the strengths and weaknesses) of the baseball club Kotlářka Praha and then compare it with competitor Draci Brno. The strengths and weaknesses of the Draci Brno baseball club are included as well. The comparison of these two leading baseball clubs will help us to find out which factors are behind the long-term and repeated success of the Draci Brno club, and whether these factors can be implemented to the conditions of the Kotlářka Praha club, whose main and long-term goal is success in the Czech Extraleague and quality youth work. Draci Brno dominates in both factors. Methods: The main source of information for analyzing the internal environment of both organizations were personal interviews and correspondence via e-mail with the leaders of both baseball clubs. An audio recorder was used to record conversations. To supplement the data, a study of publicly available documents from both organizations and the Czech Baseball Association was carried out. At the end of the analytical part of the thesis, a comparison of both baseball organizations was carried out. Results: The comparison of both sports organizations has shown... Název: Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha. Cíle: Cílem bakalářské práce je analýza vnitřního prostředí organizace Kotlářka Praha. Pomocí interní analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky klubu. Následně byla provedena analýza největšího konkurenta Draků Brno, u kterého byly zjištěny jeho silné a slabé stránky. Komparace těchto dvou předních baseballových klubů pomohla zjistit, jaké faktory stojí za dlouholetým a opakovaným úspěchem klubu Draků Brno, a jestli je možné tyto faktory implementovat na podmínky klubu Kotlářka Praha, jehož hlavním a dlouholetým cílem je právě úspěch v české nejvyšší soutěži, ale také kvalitní práce s mládeží. V obou faktorech Draci naprosto dominují. Metody: Hlavním zdrojem informací pro analýzu interního prostředí obou organizací byly osobní hloubkové rozhovory a korespondence přes e-mail s předními představiteli klubů. K zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. K doplnění dat bylo provedeno studium veřejně dostupných dokumentů obou organizací a baseballové asociace. V závěru analytické části práce byla provedena komparace obou baseballových organizací. Výsledky: Srovnání obou sportovních organizací prokázalo, že kluby se od sebe velmi liší. Je patrný výrazný rozdíl v rozpočtech, zázemí i vedení organizací. Tyto rozdíly... Keywords: baseball; management; Kotlářka Praha; analýza; doporučení; Draci Brno; baseball; management; Kotlářka Praha; analysis; recommendation; Draci Brno Available in a digital repository NRGL
Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha

Title: The analysis and the recommendation for the management of baseball club Kotlářka Praha. Objectives: The aim of the bachelor thesis is to analyze the internal environment (the strengths and ...

Ercoli, Lukáš; Crossan, William Morea; Ruda, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

Doplňky stravy ve výživě batolat s opožděným psychomotorickým vývojem podstupující léčebně lázeňský pobyt
Šírová, Lucie; Bartošová, Olga; El-Lababidi, Nabil
2018 - Czech
The thesis aimed at finding out whether parents of toddlers with delayed psychomotor development undergoing curative spa stays administer food supplements, their reasons for administering them and what kinds and how often food supplements are administered. Eating habits of these children were looked into as well. Children with polio and central infantile hypotonic syndrome took part in the research. Quantitative research method using an anonymous questionnaire was employed for data collection. Altogether, there were 50 respondents. The results showed that 72 % (n=36) of parents already administered their children food supplements at such an early age. The most frequent motive for this was to strengthen the immune system. Vitamin supplements counted among the most frequently administered supplements in the sample. Furthermore, the research showed that not even the food composition of children in the sample was ideal. The results proved that it is highly desirable to pursue nutrition education of parents of children with neurological handicaps and chiefly also assure higher awareness of food supplements. Key words: dietary supplements, nutrition, toddler period, delayed psychomotor development, vitamins, cerebral palsy Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda rodiče dětí v batolecím věku s opožděným psychomotorickým vývojem podstupující léčebně lázeňský pobyt podávají potravinové doplňky, důvody rodičů k podávání doplňků stravy, jaké druhy a jak často je podávají. Dále byly také zjišťovány stravovací zvyklosti těchto dětí. Výzkumu se zúčastnily děti s dětskou mozkovou obrnou a centrálním hypotonickým syndromem batolecího věku. K sběru dat bylo využito kvantitativní metody výzkumu formou anonymního dotazníku. Celkem se zúčastnilo 50 respondentů. Z výsledků se ukázalo, že 72% (n=36) rodičů již v takto útlém věku doplňky stravy svým dětem podává. Jako nejčastější motiv k podávání doplňků stravy bylo uváděno na podporu imunity. Mezi nejvíce podávané doplňky ve vzorku patří vitaminové preparáty. Šetření dále ukázalo, že ani skladba stravy dětí ze vzorku není ideální. Výsledky prokázaly, že je nanejvýš žádoucí se více věnovat edukaci v oblasti výživy rodičů dětí s neurologickým postižením a především také zajistit větší informovanost o doplňcích stravy. Klíčová slova: doplňky stravy, výživa, batolecí období, opožděný psychomotorický vývoj, vitaminy, dětská mozková obrna Keywords: doplňky stravy; výživa; batolecí období; opožděný psychomotorický vývoj; vitaminy; dětská mozková obrna; dietary supplements; nutrition; toddler period; delayed psychomotor development; vitamins; cerebral palsy Available in a digital repository NRGL
Doplňky stravy ve výživě batolat s opožděným psychomotorickým vývojem podstupující léčebně lázeňský pobyt

The thesis aimed at finding out whether parents of toddlers with delayed psychomotor development undergoing curative spa stays administer food supplements, their reasons for administering them and ...

Šírová, Lucie; Bartošová, Olga; El-Lababidi, Nabil
Univerzita Karlova, 2018

Umělá inteligence pro počítačovou hru Children of the Galaxy
Šmejkal, Pavel; Gemrot, Jakub; Trunda, Otakar
2018 - English
Even though artificial intelligence (AI) agents are now able to solve many classical games, in the field of computer strategy games, the AI opponents still leave much to be desired. In this work we tackle a problem of combat in strategy video games by adapting existing search approaches: Portfolio greedy search (PGS) and Monte-Carlo tree search (MCTS). We also introduce an improved version of MCTS called MCTS considering hit points (MCTS_HP). These methods are evaluated in context of a recently released 4X strategy game Children of the Galaxy. We implement a combat simulator for the game and a benchmarking framework where various AI approaches can be compared. We show that for small to medium combat MCTS methods are superior to PGS. In all scenarios MCTS_HP is equal or better than regular MCTS due to its better search guidance. In smaller scenarios MCTS_HP with only 100 millisecond time limit outperforms regular MCTS with 2 second time limit. By combining fast greedy search for large combats and more precise MCTS_HP for smaller scenarios a universal AI player can be created. Ačkoli je umělá inteligence (UI) dnes schopna úspěšně řešit mnoho klasických her, na poli počítačových strategických her UI oponenti stále velmi pozadu. V této práci řešíme problém soubojů ve strategických počítačových hrách tím, že adaptujeme existující přístupy: Portfolio greedy search (PGS) a Monte-Carlo tree search (MCTS). Dále také představujeme vylepšenou verzi MCTS, nazvanou MCTS considering hit points (MCTS_HP). Kvalita těchto metod je uvažována v kontextu nedávno vydané 4X strategické hry Children of the Galaxy. Pro tuto hru implementujeme simulátor soubojů a vyhodnocovací framework, ve kterém srovnáváme různé přístupy k UI. Ukazujeme, že pro malou až střední velikost souboje jsou MCTS metody lepší než PGS. Ve všech scénářích je MCTS_HP lepší nebo stejně dobré jako klasické MCTS díky lépe vedenému prohledávání. V malých bitvách dokonce MCTS_HP se 100 milisekundovým časovým limitem poráží klasické MCTS s dvousekundovým časovým limitem. Kombinací rychlého hladového prohledávání PGS pro velké bitvy a přesnějšího MCTS_HP pro menší bitvy je možné dosáhnou univerzálnějšího UI hráče. Keywords: umělá inteligence; Monte-Carlo Tree Search; počítačová hra; Children of the Galaxy; artificial player; Monte-Carlo Tree Search; computer game; Children of the Galaxy Available in a digital repository NRGL
Umělá inteligence pro počítačovou hru Children of the Galaxy

Even though artificial intelligence (AI) agents are now able to solve many classical games, in the field of computer strategy games, the AI opponents still leave much to be desired. In this work we ...

Šmejkal, Pavel; Gemrot, Jakub; Trunda, Otakar
Univerzita Karlova, 2018

Role Rady bezpečnosti OSN před Mezinárodním trestním soudem
Mihai, Vlad; Lipovský, Milan; Pulgret, Miroslav
2018 - English
The relationship betweeen the International Criminal Court and the United Nations Security Council holds important value because, as a people, we are striving for a change towards a universal justice system, rather than a nationalistic conflictual one. To assess the progress, a closer look is necessary at the issue at hand. If the ICC does not have a nation to support it, in order to serve as a deterrent, it does need a powerful organization behind it: the UNSC, or the interplay between the SC, ICC and the "executive body" of the international community. However, their relationship is convoluted in controversy, since it is believed to serve as a tool for the major powers when they see fit, thus deligitimizing its credibility as an overarching judicial organization meant to resolve inter-state conflicts, and punish those who commit the most heinous crimes, regardless of their nationality. The findings of this research will show that more factors weigh in, and, even though the UNSC does hold a tight grip and has the power to influence the proceedings before the ICC, there is a clear positive trajectory for the International Criminal Justice System; the author of the research believes it will only get better. Keywords International Criminal Court; UNSC; Rome Statute; International Criminal Law Range... Keywords: Rada bezpečnosti; Mezinárodní trestní soud; řízení; Security Council; International Criminal Court; proceedings Available in a digital repository NRGL
Role Rady bezpečnosti OSN před Mezinárodním trestním soudem

The relationship betweeen the International Criminal Court and the United Nations Security Council holds important value because, as a people, we are striving for a change towards a universal justice ...

Mihai, Vlad; Lipovský, Milan; Pulgret, Miroslav
Univerzita Karlova, 2018

Omezení predikčních programů pro určování důsledků genomických variant
Břicháčková, Kateřina; Daněček, Petr; Kolář, Michal
2018 - English
Thanks to numerous large-scale sequencing projects, the number of discovered genomic variants is increasing. The key step in analyzing the variant data is the functional annotation, since it helps researchers and clinicians to categorize, filter and prioritize the variants for further research. This thesis discusses five commonly-used variant consequence predictors, offers advice on how to use them and briefly goes through the algorithms they employ. Moreover, various data formats as well as the human reference genome and different genome annotations are described in the thesis. The correctness of the reference is of great importance as all the predictors rely on it. This thesis highlights some situations in which the results given by different predictors can vary. All the tests were made using the Ensembl gene annotation (release 92) and the GRCh38 reference assembly. Díky mnohým rozsáhlým sekvenačním projektům se množství nalezených genomických variant stále zvyšuje. Klíčovým krokem v analýze těchto dat je jejich funkční ano- tace, jež pomáhá varianty kategorizovat, filtrovat a prioritizovat pro další výzkum. Tato práce seznamuje s pěti běžně používanými programy pro určování důsledků vari- ant, poskytuje rady, jak je používat, a stručně představuje algoritmy, které používají. Mimo to jsou zde popsány různé datové formáty, genomové anotace a lidský referenční genom. Správnost reference je velice důležitá, neboť na ní spoléhají všechny programy. Práce upozorňuje na určité situace, ve kterých se výsledky z různých programů mohou navzájem lišit. Pro všechny testy byla použita Ensembl genová anotace (release 92) a referenční genom GRCh38. Keywords: programy pro určovánı́ důsledků variant; funkčnı́ anotace; ANNO- VAR; VEP; Haplosaurus; BCFTools; csq; SnpEff; srovnánı́ programů; variant consequence predictors; functional annotation; ANNOVAR; VEP; Haplosaurus; BCFtools; csq; SnpEff; predictors comparison Available in a digital repository NRGL
Omezení predikčních programů pro určování důsledků genomických variant

Thanks to numerous large-scale sequencing projects, the number of discovered genomic variants is increasing. The key step in analyzing the variant data is the functional annotation, since it helps ...

Břicháčková, Kateřina; Daněček, Petr; Kolář, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Závislostní faktory u užívání tabáku a používání mobilních telefonu u příslušníků Policie ČR v okrese Česká Lípa
Jerson, Šárka; Šejvl, Jaroslav; Kulhánek, Adam
2018 - Czech
The Internet has become the dominant medium in the last decade, and increasingly, mobile phone use is a natural part of our lives, and in any age category. Tobacco use is currently very popular, according to the State Health Institute (2018), a total of 25.2% of smokers in the adult population in 2017. The thesis deals with the research carried out in 2018, focusing on the use of mobile phones and the use of tobacco products by members of the Police of the Czech Republic, comparing the use during working hours against use outside of working hours. Data collection was conducted through a standardized questionnaire survey. To determine the use of tobacco, the Cigarettes Scale Questionnaire was used and a Chen Internet Scale Questionnaire was used to determine the use of the mobile phone. In the form of simple, deliberate selection on the basis of possibilities and availability, the members of the Police of the Czech Republic in the Česká Lípa District were included in the research and were included in twelve local offices. The number of respondents involved in the survey was 100 policemen. The data I received from the questionnaires was summed up before the statistical processing and the categorization of the answers was done. The results obtained were rewritten into a table in MS Excel, where they were... Internet se v posledním desetiletí stává dominantním médiem a stále častěji je používání mobilních telefonů přirozenou součástí našich životů, a to v kterékoliv věkové kategorii. Užívání tabáku je v současnosti velmi populární, podle Státního zdravotního ústavu (2018) bylo v roce 2017 celkem 25,2 % kuřáků v dospělé populaci. Práce se zabývá výzkumem, který byl proveden v roce 2018, se zaměřením na užívání mobilních telefonů a užívání tabákových výrobků u příslušníků Policie České republiky, přičemž se porovnávalo užívání v pracovní době proti užívání mimo pracovní dobu. Sběr dat probíhal standardizovaným dotazníkovým šetřením. Ke zjištění užívání tabáku byl použit dotazník Škály závislosti na cigaretách a ke zjištění používání mobilního telefonu byl použit dotazník Chenovy škály závislosti na internetu. Do výzkumu byli, formou prostého záměrného výběru na základě možností a dostupností, zařazeni příslušníci Policie České republiky v okrese Česká Lípa, služebně zařazeni ve dvanácti místních oddělení. Počet respondentů, kteří se do výzkumu zapojili, byl 100 policistů. Data, která byla dotazníky získána jsem, před statistickým zpracováním, shrnula a byla povedena kategorizace odpovědí. Zjištěné výsledky byly přepsány do tabulky v programu MS Excel, kde byla zpracovávána, analyzována, vyhodnocena a následně... Keywords: Závislost; tabák; mobilní telefon; rizikové faktory; prevence; léčba závislostí; Policie ČR; závislostní chování; Addiction; Tobacco; Mobile Phone; Risk Factors; Prevention; Treatment of Addictions; Police of the Czech Republic; Dependent Behavior Available in a digital repository NRGL
Závislostní faktory u užívání tabáku a používání mobilních telefonu u příslušníků Policie ČR v okrese Česká Lípa

The Internet has become the dominant medium in the last decade, and increasingly, mobile phone use is a natural part of our lives, and in any age category. Tobacco use is currently very popular, ...

Jerson, Šárka; Šejvl, Jaroslav; Kulhánek, Adam
Univerzita Karlova, 2018

Gibbsův jev v nespojité Galerkinově metodě
Stará, Lenka; Kučera, Václav; Sváček, Petr
2018 - English
The solution of the Burgers' equation computed by the standard finite element method is degraded by oscillations, which are the manifestation of the Gibbs phenomenon. In this work we study the following numerical me- thods: Discontinuous Galerkin method, stable low order schemes and the flux corrected technique method in order to prevent the undesired Gibbs phenomenon. The focus is on the reduction of severe overshoots and under- shoots and the preservation of the smoothness of the solution. We consider a simple 1D problem on the interval (0, 1) with different initial conditions to demonstrate the properties of the presented methods. The numerical results of individual methods are provided. 1 Gibbsův jev se projevuje oscilacemi, které znehodnocují numerické řešení. Cílem této práce je předtsavit metody, které zabraňují projevům Gibbsova jevu, zejména potlačují přestřely a podstřely, ale zároveň zachovávají hlad- kost řešení. Uvažujme 1D úlohu: Burgersovu rovnici na intervalu (0,1). Pro daný problém představíme postupně nespojitou Galerkinovu metodu, stabilní nízkoúrovńové schéma a metodu FCT (flux corrected technique). Na řešení Burgersovy rovnice opatřené různými počátečními podmínkami demonstru- jeme vlastnosti uvedených metod. Numerické výsledky pro jednotlivé metody předtavíme v poslední kapitole. 1 Keywords: Burgersova rovnice; nespojitá Galerkinova metoda; nízkoúrovňové schéma; metoda FCT; přestřely a nadstřely; strategie volby limiterů; Burgers' equation; discontinuous Galerkin method; low order scheme; flux corrected technique; overshoots and undershoots; limiting strategies Available in a digital repository NRGL
Gibbsův jev v nespojité Galerkinově metodě

The solution of the Burgers' equation computed by the standard finite element method is degraded by oscillations, which are the manifestation of the Gibbs phenomenon. In this work we study the ...

Stará, Lenka; Kučera, Václav; Sváček, Petr
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases