Number of found documents: 568886
Published from to

Děkani farmaceutické fakulty UK v HK
Kalábová, Diana; Babica, Jan
2018 - Czech
Deans of Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Mgr. Diana Kalábová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Keywords: history, pharmacy education, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, dean, private and professional portraits. Subject and aim of this thesis: Use available resources to obtain information and backgrounds in order to create professional and life portraits of all deans of the Faculty of Pharmacy of Charles University in Hradec Králové. Process this information based and convert it into a complete unified form. Chronologically present individual portraits and record their views and opinions on being the head of the faculty. Individually sort answers to prepared questions. Clarify the place, role and scientific profiles of these important personalities, aiming to maintain their legacy. Methodology: The methodology follows the original diploma thesis - the available resources on life and work of the deans of the faculty served to obtain the necessary information - especially jubilee articles in professional journals, collections, online articles, books. To complete their personality profiles, personal interviews with the former... Děkani Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Autor: Mgr. Diana Kalábová Školitel: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Klíčová slova: historie, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, děkan, životní a profesní portrét osobnosti. Cíl a předmět práce: Z dostupných zdrojů získat informace a podklady vedoucí k vytvoření životních a profesních portrétů všech děkanů působících na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tyto informace obsahově utřídit, zpracovat a převést do ucelené podoby. Chronologicky seřadit jednotlivé portréty a zaznamenat jejich pohledy a názory na působení ve funkci děkana a vedení fakulty. Seřadit odpovědi na fixní otázky od jednotlivých osobností. Ujasnit si místo, úlohu a vědecký profil těchto významných osobností, snažit se o zachování jejich odkazu. Metodika: navazuje na metodiku původní diplomové práce - pro získání potřebných informací sloužily dostupné zdroje o životě a práci děkanů fakulty-byly to především jubilejní články v odborných časopisech, sborníky, internetové články, knihy. K dotvoření celého profilu osobnosti byly nezbytné osobní rozhovory s bývalými děkany (účastnili se jen někteří z nich). Z těchto... Available in a digital repository NRGL
Děkani farmaceutické fakulty UK v HK

Deans of Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Mgr. Diana ...

Kalábová, Diana; Babica, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Vývoj pojetí světové duše u Henryho Mora
Joseph, Jacques; Hladký, Vojtěch; Nejeschleba, Tomáš; Hill, James
2018 - Czech
The main goal of this thesis is to describe the evolution of the concept of a world soul in the thought of Cambridge Platonist Henry More (1614-1687). However, this topic is discussed within the broader context of early modern philosophy and the birth of modern science. The philosophy of Henry More presents a very interesting confrontation between Renaissance Neo-Platonism and Cartesianism, early modern mechanicism and the newest scientific discoveries of his age, the notion of a world soul being exactly the point where all these thought currents meet. The classical conception of a platonic world soul in More's early thought later becomes the Spirit of Nature, a principle complimentary to mechanicism (and at the same time acting as its metaphysical foundation). Yet in order for the regularity of such phenomena as gravitation to be guaranteed, the Spirit of Nature has to be rid of any conscience and will of its own. However, besides this tendency to "strip" the world soul of its personal aspects, leading ultimately to the notion of a completely impersonal natural law, a deeper analysis of certain aspects of More's philosophical system shows also a determination to preserve the broader connections that tie the classical notion of a world soul to a specific world picture that does not necessarily fit... Hlavním cílem práce je popsat vývoj pojetí světové duše u cambridgeského platonika Henryho Mora (1614-1687), toto téma je však zároveň zpracováno v širších souvislostech raně novověké přírodní filosofie a zrodu moderní vědy. Henry More je myslitelem, v jehož díle se velmi podnětným způsobem střetávají renesanční novoplatonismus s karteziánstvím, raně novověkým mechanicismem a nejnovějšími vědeckými objevy jeho doby. Právě pojem světové duše je přitom bodem, kde dochází k tomuto setkání. Z klasického pojetí novoplatónské světové duše se v Morově pozdější tvorbě stává Spirit of Nature, princip doplňující (a metafyzicky zakládající) mechanické interakce. Zároveň však (aby byla zachována zákonitá pravidelnost takových jevů, jako je gravitace) musí být tento Spirit of Nature zbaven jakéhokoli vlastního vědomí a vůle. Vedle tohoto pohybu "ochuzení" světové duše vytyčujícího cestu, jež vposled povede k pojmu zcela odosobněného přírodního zákona, však hlubší analýza jistých aspektů Morova filosofického systému odhalí i snahu uchovat také širší přesahy klasického pojetí světové duše, jakkoli na první pohled do intencí raně novověkého paradigmatu příliš nezapadají. První a nejobsáhlejší kapitola z historického hlediska podrobně popisuje Morův myšlenkový vývoj vedoucí od hypostaze Psýché (ztotožněné s Duchem... Keywords: filosofie vědy; filosofie 17. století; Henry More; světová duše; platonismus; imaginace; Isaac Newton; dualismus; philosophy of science; 17th century philosophy; Henry More; world soul; Platonism; imagination; Isaac Newton; dualism Available in a digital repository NRGL
Vývoj pojetí světové duše u Henryho Mora

The main goal of this thesis is to describe the evolution of the concept of a world soul in the thought of Cambridge Platonist Henry More (1614-1687). However, this topic is discussed within the ...

Joseph, Jacques; Hladký, Vojtěch; Nejeschleba, Tomáš; Hill, James
Univerzita Karlova, 2018

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Jelínek, Jaroslav; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
The subject of this Master's Thesis is to present some legal aspects of employment of persons with disabilities. This thesis deals with the subject particularly with respect to national policy of employment and individual labour-law relations. The largest part of text is devoted to the efforts of the state to reach higher employment rate of persons with disabilities and to compensate their inherent handicaps. This thesis is divided into seven thematic parts. The introduction is followed by part that defines basic terms of employment of people with disabilities which are not legally defined. The issue concerns the terms which are regularly mistaken in common conversation such as disability and handicap. The third part contains an overview of the most important documents, of significant international organizations, which contain the definition of persons with disabilities. These most significant international organizations are the International Labour Organisation, the World Health Organization, the United Nations, the Council of Europe and the European Union. The fourth part contains the definitions of person with disabilities according to five acts of Czech legislation. Every act uses different legal term for persons with disabilities and it defines them in different way. Some acts do not contain... Předmětem této diplomové práce je představení některých právních aspektů zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato práce se věnuje tématu zejména s ohledem na státní politiku zaměstnanosti a individuální pracovněprávní vztahy. Nejvíce prostoru je v textu věnováno snahám státu o vyšší zaměstnanost osob se zdravotním postižením a kompenzaci přirozených znevýhodnění. Práce je členěna do sedmi tematických částí. Po úvodu následuje část vymezující základní pojmy zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které nejsou legislativně vymezeny. Jedná se o pojmy, jež jsou v běžné řeči často zaměňovány, např. postižení a znevýhodnění. Třetí část tvoří přehled nejpodstatnějších dokumentů významných mezinárodních organizací, jejichž obsahem je vymezení osob se zdravotním postižením. Těmito nejvýznamnějšími organizacemi jsou Mezinárodní organizace práce, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů, Rada Evropy a Evropská unie. Čtvrtá část obsahuje vymezení osoby se zdravotním postižením dle pěti zákonů české legislativy. Každý ze zákonů používá jiný legální termín pro osoby se zdravotním postižením a jinak je definuje. Některé zákony vlastní definice neobsahují a osoby se zdravotním postižením definují za použití jiných předpisů. Tak je tomu u zákona o zaměstnanosti, který se odkazuje na... Keywords: zaměstnávání; osoba se zdravotním postižením; vada; znevýhodnění; porucha; employment; person with disabilities; impairment; handicap; disorder Available in a digital repository NRGL
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

The subject of this Master's Thesis is to present some legal aspects of employment of persons with disabilities. This thesis deals with the subject particularly with respect to national policy of ...

Jelínek, Jaroslav; Štefko, Martin; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Úřad evropského veřejného žalobce
Brabcová, Anna; Kunertová, Tereza; Svobodová, Magdaléna
2018 - Czech
- European Public Prosecutor's Office In my rigorous thesis I deal with the issue of the European Public Prosecutor's Office. This project is unique in the field of European criminal law, it is very problematic but to certain extant necessary, when the current course of the EU is taken into account. Efforts to establish the European Public Prosecutor's Office have been observed since the first half of the 1990s. It was necessary to subordinate and adapt not only the political will to the establishment of the European Public Prosecutor's Office but also the broad legislative environment and the relevant legal basis. Similarly, the path to adopt a legislative proposal was difficult. Although the European Commission presented a comprehensive legislative package regarding the protection of financial interests in 2013, demanding character of the project of the European Public Prosecutor's Office is confirmed by 4-years lasting negotiations. Finally, twenty member states of the European Union adopted the Council Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office in October 2017. The main goal of my rigorous thesis is to provide with a comprehensive analysis of the project of the European Public Prosecutor's Office from a historical... - Úřad evropského veřejného žalobce Ve své rigorózní práci se zabývám tématem Úřad evropského veřejného žalobce. Jedná se o projekt, který je v oblasti evropského trestního práva ojedinělý, velmi problematický, ale do určité míry se stávajícím směřováním Evropské unie nezbytný. Snahy o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce lze pozorovat již od první poloviny 90. let. Celému projektu bylo však nezbytné podřídit a přizpůsobit nejenom politickou vůli, ale zejména široké legislativní prostředí a příslušný právní základ. Následně, ani cesta k přijetí legislativního návrhu nebyla jednoduchá. Přestože se Evropské komisi podařilo v roce 2013 předložit obsáhlý legislativní balíček k posílení ochrany finančních zájmů, složitost zřízení evropské prokuratury potvrzují náročná jednání trvající čtyři roky, která byla završena v říjnu 2017, kdy bylo přijato dvaceti členskými státy formou posílené spolupráce nařízení č. 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Hlavním cílem této rigorózní práce je komplexní analýza projektu evropského veřejného žalobce z historické perspektivy a zejména analýza vývoje tohoto projektu optikou posledních čtyř let s poukázáním na vedlejší otázky a aspekty, které s sebou projekt evropského žalobce nese - zejména... Keywords: Úřad evropského veřejného žalobce; ochrana finančních zájmů EU; čl. 86 Smlouvy o fungování EU; European Public Prosecutor's Office; protection of the EU's financial interests; article 86 of the Treaty on the Functioning of the EU Available in a digital repository NRGL
Úřad evropského veřejného žalobce

- European Public Prosecutor's Office In my rigorous thesis I deal with the issue of the European Public Prosecutor's Office. This project is unique in the field of European criminal law, it is very ...

Brabcová, Anna; Kunertová, Tereza; Svobodová, Magdaléna
Univerzita Karlova, 2018

Právní postavení pozůstalého manžela
Sáblíková, Martina; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
2018 - Czech
Legal status of a surviving spouse Abstract The topic of my dissertation is legal status of a surviving spouse. In the introductory of this thesis I concentrated on the death of a spouse whereby the other spouse becomes the surviving spouse. Within this chapter I took into account substantive-law aspects, as well as procedural-law aspects of legal regulation, that means proving death, including proceedings to determine date of death, but also presumption of death, including declaration of death of a missing person. Then, I tried to point out the issue of determining the date of death relating to law of succession. Within the second chapter devoted to the status of a surviving spouse in terms of law of succession, I have focused on law of inheritance as such, including legal capacity and incapacity to inherit. Within this topic I tried to analyse the status of the surviving spouse as a statutory heir (his/her position as the heir of the first and second degree), the spouse as an incompetent heir, also as a testamentary heir, and finally as an heir subject to an inheritance contract. I also tried to think about the question why in the law of the Czech Republic the surviving spouse is not considered as the forced heir, while in other jurisdictions a spouse is a forced heir. Another chapter deals with the... Právní postavení pozůstalého manžela Abstrakt Tématem rigorózní práce je právní postavení pozůstalého manžela. V úvodu této práce jsem se zaměřila na smrt manžela, kterou se stává druhý manžel manželem pozůstalým. V rámci této kapitoly jsem přihlédla jak k hmotně-právním, tak k procesně- právním aspektům právní úpravy, tedy k dokazování smrti, včetně řízení o určení data smrti, ale i k domněnce smrti, včetně nezvěstnosti. Pokusila jsem se pak poukázat na problematiku určování data smrti, spojenou s dědickým právem. V rámci druhé kapitoly věnující se postavení pozůstalého manžela z hlediska dědického práva jsem se zaměřila na dědické právo jako takové, včetně dědické nezpůsobilosti a svéprávnosti. V rámci tohoto tématu jsem se pokusila rozebrat postavení pozůstalého manžela jako zákonného dědice (jeho postavení v rámci první a druhé dědické třídy), na manžela jakožto nezpůsobilého dědice, též jako dědice závětního a nakonec jako dědice z dědické smlouvy. Snažila jsem se též zamyslet nad otázkou, proč není v právní úpravě České republiky považován pozůstalý manžel za dědice nepominutelného, ačkoli v jiných právních úpravách manžel nepominutelným dědicem je. Další kapitola se zabývala postavením pozůstalého manžela z hlediska společného jmění manželů. Zprvu bylo nutné vymezit pojem společného jmění manželů,... Keywords: manžel; smrt; dědic; spouse; death; heir Available in a digital repository NRGL
Právní postavení pozůstalého manžela

Legal status of a surviving spouse Abstract The topic of my dissertation is legal status of a surviving spouse. In the introductory of this thesis I concentrated on the death of a spouse whereby the ...

Sáblíková, Martina; Dvořák, Jan; Thöndel, Alexandr
Univerzita Karlova, 2018

Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života
El Ali, Zaher; Mahrová, Andrea; Heller, Jan
2018 - Czech
Title Exercise programmes for individuals with ESRD treated with dialysis and their effect for quality of life. Objective: To evaluate an effect of regular 6 months intradialytic exercise programmes at functional state and quality of life in patients with ESRD. Methods: 15 patients with ESRD on haemodialysis participated in exercise programme during haemodialysis. Senior Fitness Test (SFT), dynamometry of hands and questionnaire tool SF-36 were used to evaluate physical function and quality of life of the research group before and after 6 month exercise period. Results: Results of output motoric tests and questionnaire tool after exercise intervention were conform with majority of cases or better than the results of input tests. Improvement was recorded for patients, that did exercises regularly. Only in one test we observed statisticaly significant change- in case of women, increased their test performance in 2-minute step test (p<0,04). In case of men there were no statistical significant difference. Statisticaly significance of changes between input and output tests, were evaluated by small number of patients in group. In majority of the results before and after exercise intervention were no statistical significant difference. Summary: Regular exercise programmes realized during hemodialysis can... Název Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života Cíl práce: Vyhodnotit vliv pravidelného šesti měsíčního pohybového programu prováděného v průběhu hemodialýzy na funkční stav a kvalitu života HD pacientů. Metody: 15 osob s CHSL léčených hemodialýzou se zúčastnilo pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Senior Fitness Test (SFf), ruční dynamometrie a dotazníkový nástroj SF-36 byly použity ke zhodnocení tělesné zdatnosti a kvality života výzkumného souboru před a po absolvování pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Výsledky: Výsledky výstupních motorických testů a dotazníkového šetření kvality života po proběhlé pohybové intervenci se ve většině případů shodovaly anebo byly lepší, než výsledky vstupních testů. Zlepšení byla zaznamenána především u těch pacientů, kteří cvičili pravidelně. Co se týká statistické významnosti rozdHů vstupních a výstupních testů, bylo toto hodnocení ovlivněno malým počtem pacientů v souboru. Nebylo zjištěno, že by rozdfiy mezi výsledky většiny testů před a po pohybové intervenci byly statisticky významné. Pouze u jediného testu byl rozdfi natolik velký, že ho i v malém počtu respondentů zaznamenal Wilcoxonův znaménkový test. Jednalo se o Step test 2 min. a to u žen, kde bylo zaznamenáno statisticky... Available in a digital repository NRGL
Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života

Title Exercise programmes for individuals with ESRD treated with dialysis and their effect for quality of life. Objective: To evaluate an effect of regular 6 months intradialytic exercise programmes ...

El Ali, Zaher; Mahrová, Andrea; Heller, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování
Novotná, Gabriela
2018 - Czech
The diploma thesis is aimed at reeducation of mechanical knowledge in the area of fractions. Since every student has different needs and pace in his/her process of gaining knowledge, the reeducation is set into their private supplementary tutoring lessons. In the theoretical part, the basic concepts (how is the private supplementary tutoring understood in this thesis, which students are taken into consideration, and what is mechanical knowledge) are explained based on Czech and foreign literary sources, subsequently, the constructivist way of teaching, which is suitable for the reeducation of mechanical knowledge, is described. The second part of this thesis is constituted by the practical implementation of the theoretical findings into three case studies. Three students were diagnosed with mechanical knowledge in the area of fractions. Subsequently, their knowledge was being reeducated during their private supplementary tutoring lessons. The process of reeducation of each student is described in detail, moreover, a kind of manual describing what should not be avoided when dealing with this topic is included. Práce je zaměřena na reedukaci formálních poznatků v oblasti zlomků. Jelikož každý žák má v poznávacím procesu jiné potřeby a tempo, je proces reedukace zasazen do prostředí soukromého individuálního doučování. V teoretické části jsou nejprve na základě české i zahraniční literatury vymezeny základní pojmy (jak je v práci chápáno individuální doučování, o jakých žácích je pojednáváno a co to je formální poznání), následně je popsán konstruktivistický styl výuky, který je pro reedukaci formálních poznatků vhodný. Druhou částí práce je praktická implementace teoretických poznatků do tří případových studií. U tří žáků byly diagnostikovány formální poznatky v oblasti zlomků a následně byla v rámci jejich hodin soukromého doučování prováděna jejich reedukace. Je popsán proces, jak reedukace u každého z daných žáků probíhala. Součástí práce je i jakýsi manuál, čemu bychom se neměli vyhnout, budeme-li se o reedukaci zlomků u žáků pokoušet. Keywords: formální poznání; reedukace; individuální doučování; zlomky; mechanical knowledge; reeducation; private supplementary tutoring; fractions Available in a digital repository NRGL
Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování

The diploma thesis is aimed at reeducation of mechanical knowledge in the area of fractions. Since every student has different needs and pace in his/her process of gaining knowledge, the reeducation ...

Novotná, Gabriela
Univerzita Karlova, 2018

Oddlužení manželů
Janoušková, Kamila; Pohl, Tomáš; Frintová, Dita
2018 - Czech
Discharge of debts of spouses This thesis deals with in these days very current issue of discharge of debts of spouses. During the effectiveness of the discharges of debts regulation in Czech laws the social development continues. This development brings also a new phenomenon - a huge indebtedness of natural persons (not self-employed persons) respectively households in the Czech Republic. In spite of the fact the problematic regulation of discharge of debts of spouses is being subject to many amendments, the outcome of them was not always satisfactory. The aim of this thesis is to introduce the institute of discharge of debts of spouses, to point out the imperfections of the regulation, to provide its comparison to foreign regulations and to phrase potential amendments of the particular problematic provisions. The thesis is divided into four separate chapters. Chapter one focuses on theoretical basis of the issue in the wide scope of insolvency law and also introduces actual indebtedness of the Czech households that gives rise to legal regulation of discharge of debts. Also it summarizes the regulation of joint marital property in the Czech law which may cause several problems when applying the debt forgiveness regulation on married persons. The first chapter comprises the ground for the following... Shrnutí Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob - nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této čerpají. Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a... Keywords: Oddlužení; Společné jmění manželů; Úpadek spotřebitelů; Discharge of debts; Joint marital property; Consumers bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Oddlužení manželů

Discharge of debts of spouses This thesis deals with in these days very current issue of discharge of debts of spouses. During the effectiveness of the discharges of debts regulation in Czech laws the ...

Janoušková, Kamila; Pohl, Tomáš; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2018

Tři eseje o trhu s elektřinou
Luňáčková, Petra; Janda, Karel; Tashpulatov, Sherzod; Knápek, Jaroslav; Möst, Dominik
2018 - English
DISSERTATION - Abstract in English Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 This thesis consists of three papers that share the main theme - energy. The articles introduce characteristics and behavior of electricity focusing on its unique properties. The dissertation aims at the Czech electricity market and analyzes also highly discussed solar power plants. The first article studies long term memory properties of electricity spot prices through the detrended fluctuation analysis, as electricity prices are dominated by cycles. We conclude that Czech electricity prices are strongly mean reverting yet non-stationary. The second part of the dissertation investigates possible asymmetry in the gas - oil prices adjustment. Oil prices determine the price of electricity during the times of peak demand, as the reaction of power plants fueled by oil is quick but marginal costs are high. We chose the gasoline - crude oil relationship known as "rockets and feathers" effect and offer two new tests to analyze such type of relationship as we believe that error correction model is not the most suitable tool. Analyzing international dataset we do not find statistically significant asymmetry. The third study assesses the impact of renewable energy sources, solar plants in... DISSERTATION - Abstract in Czech Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 Tuto disertaci tvoří tři články propojené společným ústředním tématem - elektřinou. Všechny kapitoly se soustředí na vlastnosti cen elektřiny a popisují jejich chování a jedinečné rysy. Disertace je zaměřena na elektřinu v českých podmínkách a věnuje se také, u nás velmi rozšířeným, solárním elektrárnám. První článek zkoumá přítomnost dlouhé paměti na cenách elektřiny obchodované na českém denním spotovém trhu s využitím metody DFA, která se hodí pro časové řady s cyklickým chováním. Analyzované ceny mají tendenci se vracet ke své střední hodnotě, ale přitom jsou nestacionární. Druhý článek se věnuje asymetrickému přizpůsobování cen, analyzuje chování a vzájemné přizpůsobování cen ropy a benzínu známé pod označením "rockets & feathers". V očích veřejnosti roste cena benzínu rychlejším tempem, než klesá v porovnání s poklesem ceny ropy. Domníváme se, že error correction model, který se v těchto případech běžně používá, není nejvhodnější, a proto navrhujeme nový přístup k testování asymetrie. Námi navržené testy asymetrické přizpůsobování cen ropy a benzínu neukazují. Třetí článek je zaměřen na dopad obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren, na ceny elektřiny. Cílem je ověřit... Keywords: elektřina; dlouhá paměť; rockets and feathers; asymetrické přizpůsobování cen; fotovoltaika; obnovitelné zdroje; merit order efekt; electricity; long memory; rockets and feathers; asymmetric price adjustment; photovoltaics; renewables; merit order effect Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o trhu s elektřinou

DISSERTATION - Abstract in English Three Essays on Electricity Markets Author: PhDr. Petra Luňáčková Academic Year: 2017/2018 This thesis consists of three papers that share the main theme - energy. ...

Luňáčková, Petra; Janda, Karel; Tashpulatov, Sherzod; Knápek, Jaroslav; Möst, Dominik
Univerzita Karlova, 2018

Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře
Bárta, Petr; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2018 - Czech
IN ENGLISH Criminal liability for breach of the duty of due managerial care The aim of this thesis is to analyze the duty of due managerial care and its attributes for the members of the statutory bodies of the capital companies including the rule of entrepreneurial judgment, the instructions of the General Meeting, the delegation of powers of the statutory body of entrepreneurial judgment and the criminal law aspects of the violation of the care of a goodman. The diploma thesis consists of four chapters. The first chapter briefly describes the basic issues of capital companies. The second chapter deals with the duty of due managerial care of the statutory bodies of capital companies and its attributes, emphasizing the changes brought about by the recodification of private law. First, the duty of loyalty is analyzed, as one of the basic stones of duty of care of a good manager, then attention is paid to the expected care and the approach of its definition. The third chapter deals with general parts of criminal law, which first deals with the possibility of using criminal law, and the attention is then paid to the subjective side and unlawful circumstances. The circumstance of exclusion of illegality is highlighted by a mistake, especially in the context of expert advice, by its influence on... V ČESKÉM JAZYCE Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře Cílem této práce je rozbor povinnosti péče řádného hospodáře a jejích atributů pro členy statutárních orgánů kapitálových společností včetně pravidla podnikatelského úsudku, pokynů valné hromady, přenesení působnosti statutárního orgánu na třetí osoby a trestněprávní aspekty porušení péče řádného hospodáře. Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola ve zkratce popisuje základní problematiku kapitálových společností. Druhá kapitola se zabývá povinností péče řádného hospodáře statutárních orgánů kapitálových společností a jejími atributy, přičemž je kladen důraz na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva. Nejdříve je analyzována povinnost loajality, jakožto jeden ze základních kamenů povinnosti péče řádného hospodáře a dále je pozornost věnována očekávané péči a přístupu jejího vymezení. Třetí kapitola pojednává o obecné části trestního práva, kdy se nejprve zabývá možností užití trestního práva a pozornost je pak věnována subjektivní stránce a okolnostem vylučující protiprávnost. Z okolností vylučující protiprávnost je vyzdvihnut omyl, a to zejména v souvislosti s odbornou radou, jejím vlivem na trestní odpovědnost. Čtvrtá kapitola je věnována zvláštní části trestního zákoníku a jsou v ní... Keywords: Péče řádného hospodáře; povinnost péče; povinnost loajality; trestní právo; trestní právo; subjektivní stránka; právní omyl; Care of a good manager; duty of care; duty of loyalty; criminal law; subjective aspect; legal error Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost za porušení povinnosti péče řádného hospodáře

IN ENGLISH Criminal liability for breach of the duty of due managerial care The aim of this thesis is to analyze the duty of due managerial care and its attributes for the members of the statutory ...

Bárta, Petr; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases