Number of found documents: 309
Published from to

Komplexní průzkum rybí obsádky údolní nádrže Švihov – Želivka v r. 2014
Matěna, Josef; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš; Kubečka, Jan
2015 - Czech
Cílem komplexního ichtyologického průzkumu nádrže Švihov – Želivka v roce 2014 bylo poznání současného stavu rybí obsádky, posouzení jejího vývoje a zhodnocení její biomanipulační funce. The aim of the complex ichthyological survey of the Švihov – Želivka valley reservoir in 2014 was the description of fish community composition and evaluation of its succession and biomanipulative function. Keywords: biomanipulation; succession; fish community composition Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky údolní nádrže Švihov – Želivka v r. 2014

Cílem komplexního ichtyologického průzkumu nádrže Švihov – Želivka v roce 2014 bylo poznání současného stavu rybí obsádky, posouzení jejího vývoje a zhodnocení její biomanipulační funce....

Matěna, Josef; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2015

Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2014
Tušer, Michal; Muška, Milan
2015 - English
The objective of this project was to survey fish assemblage in Lake Balaton using 120 kHz acoustics to estimate fish quantity in open water at night. In addition, the results from this work could further help answer what a proportion of Asian carps might occupy the waters of Lake Balaton based on the resultant size distribution of observed targets. Keywords: hydroacoustics; abundance; biomass; Asian carps Available at various institutes of the ASCR
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2014

The objective of this project was to survey fish assemblage in Lake Balaton using 120 kHz acoustics to estimate fish quantity in open water at night. In addition, the results from this work could ...

Tušer, Michal; Muška, Milan
Biologické centrum, 2015

Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2015.
Jůza, Tomáš
2015 - Czech
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt. The aim of the study was to investigate fish community composition in Bolevecké ponds after fish stock reduction and massive development of submerged macrophytes. Keywords: revitalisation; biomanipulation; electrofishing Available at various institutes of the ASCR
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2015.

Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt....

Jůza, Tomáš
Biologické centrum, 2015

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno
Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Sobolíková, Z.; Rohlík, V.
2015 - Czech
Keywords: phosphorus; municipal wastewaters; angling Available at various institutes of the ASCR
Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Hejzlar, Josef; Znachor, Petr; Sobolíková, Z.; Rohlík, V.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů s dutinami a jejich cílené pěstování u nás zatím ani nezačaly. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii kovaříka fialového, tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší postupy, které umožňují zachovat populace kovaříka fialového a snaží se nalézt kompromis mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Violet Click Beetle (Limoniscus violaceus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on care for and creation of habitat trees. It thus delivers effective guidelines to management of sites inhabited by this species.Application of management measures described within this guide will ensure survival of existing populations of this highly threatend species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Violet Click Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

Management lokalit pro kovaříka fialového u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahovost nebo omezení kácení starých stromů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace tesaříka obrovského ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii tesaříka obrovského tak v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka obrovského s minimálními náklady, a je tak snahou o nalezení vhodného kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z evropsky významných druhů brouků, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Great Capricon Beetle (Cerambyx cerdo) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines to care for populations of this species protected by European Union./nApplication of the management measures described within this guide will ensure survival existing populations of the Great Capricorn Beetle and their spread to wider environs of currently inhabited sites in the long term. Keywords: conservation; management; Great Capricon Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Management lokalit pro tesaříka obrovského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých dubů. Snahy o aktivní zajištění dostatečného množství starých dubů a ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus)
Čížek, Lukáš; Konvička, Ondřej; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro roháče obecného u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů a jejich cílené pěstování jsou u nás velice vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace roháče obecného ohrožuje absence potřebné péče přímo ve zvláště chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii roháče, tak o nejnovější poznatky v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace roháče, a je snahou o nalezení kompromisu mezi zajištěním ochrany tohoto mezinárodně chráněného brouka a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků a správců lesů a dalších ploch osídlených roháčem. This guidebook to care for populations of the Great Stag Beetle (Lucanus cervus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this icon of biodiversity associated with dead wood and open woodlands. The application of active management measuresa described within the guide will ensure survival existing populations of this species. Keywords: conservation; management; Great Stag Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus)

Management lokalit pro roháče obecného u nás není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů ...

Čížek, Lukáš; Konvička, Ondřej; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Aktualizovaný návrh transferu žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s opravami Královomlýnského rybníka
Čtvrtlíková, Martina
2015 - Czech
Keywords: Luronium natans; isoetid; transplant experiment; restoration Available at various institutes of the ASCR
Aktualizovaný návrh transferu žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s opravami Královomlýnského rybníka

Čtvrtlíková, Martina
Biologické centrum, 2015

9. česko-slovenský myriapodologický seminář, sborník abstraktů
Tuf, I.H.; Tajovský, Karel
2015 - Czech
Keywords: 9th Czech and Slovak Seminar; myriapodology Available at various institutes of the ASCR
9. česko-slovenský myriapodologický seminář, sborník abstraktů

Tuf, I.H.; Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2015

Co umíme říct o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci
Jan, Jiří; Borovec, Jakub; Hubáček, Tomáš
2015 - Czech
Tento příspěvek se zabývá detailním hodnocením sedimentů a jejich případného vlivu na eutrofizaci nádrží. K tomuto účelu slouží dvě představené metody: i) frakcionace k charakterizaci částic sedimentu a ii) metoda použití gelových minipeeperů k analýze pórové vody v sedimentu. Interpretací získaných dat a jejich kombinací dokážeme určit potenciál uvolňování P ze sedimentů do vody nad ním. Na příkladech je pro tyto účely ukázána nutnost stanovit nejenom množství celkového P v sedimentu, ale zejména: i) jeho koncentrace v různých formách, ii) koncentrace hlavních vazebných partnerů – (hydr)oxidů Fe a Al, iii) aktuální koncentrace rozpuštěného P a Fe v pórové vodě, iv) koncentrace iontů ovlivňující redukční podmínky (NO3-), jak ve vodě nad sedimentem, tak pak zejména v pórové vodě. This work is focused on a detailed sediment evaluation and potential sediment impact on the eutrophication of reservoirs. Two methods for this purpose are presented: i) fractionation for sediment particles characterization and ii) an application of gel minipeepers (DET probes) for sediment pore water sampling. By combining these methods we are able to determine the potential of P release from selected sediment. Examples of using/nthis approach on various sediment types are given to highlight the importance of determining not only the concentrations of total P in the sediment, but also, especially, the following: i) P concentrations in different forms, ii) concentrations of main binding partners for P in noncalcareous sediments – Fe and Al (hydr)oxides, iii) concentrations of dissolved P and Fe in sediment pore water, iv) concentrations of ions influencing redox/nconditions (NO3-) both in the water above the sediment and especially in the sediment pore water. Keywords: sediment; eutrophication; phosphorus; fractionation; pore-water Available at various institutes of the ASCR
Co umíme říct o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci

Tento příspěvek se zabývá detailním hodnocením sedimentů a jejich případného vlivu na eutrofizaci nádrží. K tomuto účelu slouží dvě představené metody: i) frakcionace k charakterizaci částic sedimentu ...

Jan, Jiří; Borovec, Jakub; Hubáček, Tomáš
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases