Number of found documents: 321
Published from to

Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. J1620240 v roce 2016.
Kubečka, Jan; Matěna, Josef; Čech, Martin; Blabolil, Petr
2016 - Czech
Tohoroční plůdek štiky byl vysazen podél levého břehu nádrže Švihov v květnu 2016. V červenci 2016 obýval plůdek převážně nejmělčí litorál nádrže. Hustoty se pohybovaly od 1 – 2 ks na 100 m pobřeží v hrázové části do 7 – 8 ks na 100 m pobřeží ve střední části nádrže. Vzorkování plůdku štiky v litorálu má vysokou účinnost (odhad 84 %). Veškerá další pozorování (instalace pastí, přístrojové potápění, vzorkování elektrodou vzdálenější od břehu) ukazují, že plůdek štiky se nevyskytoval ve větších hloubkách než nejmělčí litorál do cca půl metru. Na hustoty plůdku u pravého a levého břehu nádrže zjevně nemělo žádný vliv to, že rychlený plůdek byl vysazen pouze ke břehu levému. I velmi malé štiky jsou patrně schopny nádrž Švihov přeplavat. Z 81 ks ryb s potravou 77,8 % mělo v sobě rybu a 17,3 % mělo v sobě larvy hmyzu. Young-of-the-year pike fry was stocked artificially along the left bank of the reservoir Švihov in May 2016. In July 2016 fingerlings inhabited mostly the shallowest littoral. Densities ranged from 1 to 2 pc 100m coast in the dam part into 7-8 pieces per 100 m of the coast in the middle part. Sampling pike fingerlings in the littoral zone has a high efficiency (estimate 84%). Any other observations (installing traps, scuba diving, sampling electrode farther from shore) show that pike fry did not occur at greater depths than most shallow littoral to about half a meter. The densities of fry at the right and left bank of the reservoir apparently did not differ. Even very small pike are probably able to swim across the large reservoir. Of the 81 individuals of pike fry with food 77.8% had a fish prey, and 17.3% had insect larvae in the gut. Keywords: pike; young fish; ditribution Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o ichtyologických pracích v rámci projektu NAZV č. J1620240 v roce 2016.

Tohoroční plůdek štiky byl vysazen podél levého břehu nádrže Švihov v květnu 2016. V červenci 2016 obýval plůdek převážně nejmělčí litorál nádrže. Hustoty se pohybovaly od 1 – 2 ks na 100 m pobřeží v ...

Kubečka, Jan; Matěna, Josef; Čech, Martin; Blabolil, Petr
Biologické centrum, 2016

Výsledky průzkumu druhového složení a početnosti makrozoobentosu a rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, Radejčínský, Záhořský a Žimský
Matěna, Josef; Blabolil, Petr; Peterka, Jiří
2016 - Czech
Cílem studie bylo provedení průzkumu druhového složení a početnosti makrozoobentosu a rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, Radejčínský, Záhořský a Žimský, za účelem zdokumentování stavu těchto potoků před dokončením dálnice D8 a jejím uvedením do provozu tak, aby bylo možno následně posoudit vliv provozu dálnice (solení v zimním období) na ekosystémy těchto potoků. The aim of the study was to investigate macrozoobenthos and fish community composition and abundance in Litochovický, Radejčínský, Záhořský and Žimský brooks prior the D8 highway is set in operation, so that future evaluation of the effect of highway maintenance on the above mentioned brook communities would be possible. Keywords: macrozoobenthos; fish; community composition; abundance Available at various institutes of the ASCR
Výsledky průzkumu druhového složení a početnosti makrozoobentosu a rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, Radejčínský, Záhořský a Žimský

Cílem studie bylo provedení průzkumu druhového složení a početnosti makrozoobentosu a rybovitých obratlovců v potocích Litochovický, Radejčínský, Záhořský a Žimský, za účelem zdokumentování stavu ...

Matěna, Josef; Blabolil, Petr; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2016

Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.
Vašek, Mojmír; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš; Blabolil, Petr; Baran, Roman; Frouzová, Jaroslava; Koliada, Ievgen; Muška, Milan; Šmejkal, Marek; Draštík, Vladislav; Kolařík, T.; Prachař, Zdeněk; Sajdlová, Zuzana; Vebrová, L.; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2016 - Czech
Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo označeno individuálními čipovými značkami a sledována byla početnost a chování dospělých bolenů na hlavních trdlištích nádrže. Odhadnuta byla celková velikost dospělé populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov. Stanoveny byly roční délkové a hmotnostní přírůstky dospělých bolenů v nádrži Želivka–Švihov. The species composition and the relative abundance and biomass of fish communities in the Nýrsko and Karhov reservoirs were evaluated by means of standardised multimesh gillnets. The spawning stock of asp in the Želivka Reservoir was individually marked using PIT tags and the density and behaviour of tagged fish at the main spawning grounds were examined through the whole spawning season. The total number of reproducing individuals in the asp population was estimated. The sex-specific length and weight growth rates of adult asp in the Želivka Reservoir were also calculated. \n\n Keywords: ecological status; fish monitoring; water management; lake ecosystems Available at various institutes of the ASCR
Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015.

Prostřednictvím bentických a pelagických mnohoočkových tenatových sítí byl proveden průzkum rybích společenstev v nádržích Nýrsko a Karhov. Třecí hejno bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov bylo ...

Vašek, Mojmír; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš; Blabolil, Petr; Baran, Roman; Frouzová, Jaroslava; Koliada, Ievgen; Muška, Milan; Šmejkal, Marek; Draštík, Vladislav; Kolařík, T.; Prachař, Zdeněk; Sajdlová, Zuzana; Vebrová, L.; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2016

Chladová odolnost a úspěšnost přezimování u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg.)
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2016 - Czech
Zpráva se zabývá studiem chladové odolnosti a úspěšnosti přezimování u lýkožrouta severského v terénních podmínkách České republiky v letech 2014, 2015 a 2016. Venkovní experimenty jsou doplněny laboratorním pozorováním a měřením obsahu kryoprotektivních látek, bodu podchlazení a hydratace. The study summarizes results on cold resistance and overwintering survival in the northern spruce bark beetle. The experiments were carried out in both outdoor (eight localities in the Czech Republic) and laboratory conditions in 2014, 2015 and 2016. Changes of levels of cryoprotective compounds, supracooling points and dessication of overwintering adults were assessed.\n Keywords: northern spruce bark beetle; ecophysiology; diapause Available at various institutes of the ASCR
Chladová odolnost a úspěšnost přezimování u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg.)

Zpráva se zabývá studiem chladové odolnosti a úspěšnosti přezimování u lýkožrouta severského v terénních podmínkách České republiky v letech 2014, 2015 a 2016. Venkovní experimenty jsou doplněny ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2016

Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.
Blabolil, Petr; Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Baran, Roman; Draštík, Vladislav; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Koliada, Ievgen; Kolařík, T.; Matějíčková, Ivana; Prachař, Zdeněk; Sajdlová, Zuzana; Soukalová, Kateřina; Vebrová, Lucie; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2016 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v EVL Nová Říše (VD Nová Říše).\n\n The aim of the ichthyological survey was to assess the status of reproductively active population of asp (Leuciscus aspius) in the SCI (site of community importance) Želivka (Švihov Reservoir) and spined loach (Cobitis elongatoides) in the SCI Nová Říše (Nová Říše Reservoir). Keywords: fish community composition; population density; endangered species Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích.

Cílem ichtyologického průzkumu bylo ohodnocení stavu reprodukčně aktivní populace bolena dravého (Leuciscus aspius) na evropsky významné lokalitě (EVL) Želivka (VD Švihov) a sekavce podunajského ...

Blabolil, Petr; Šmejkal, Marek; Bartoň, Daniel; Baran, Roman; Draštík, Vladislav; Jůza, Tomáš; Kočvara, Luboš; Koliada, Ievgen; Kolařík, T.; Matějíčková, Ivana; Prachař, Zdeněk; Sajdlová, Zuzana; Soukalová, Kateřina; Vebrová, Lucie; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2016

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2015.
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
2016 - Czech
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2015 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2015 neprobíhalo napouštění jezera vodou z Ohře, takže přísuny do ekosystému jezera byly závislé jen na přítocích z vlastního povodí a na srážkové depozici. Rok 2015 byl také prvním, kdy neproběhlo vysazení síha marény ani pstruha obecného. Presented report is summarizing the results of the hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2015 and recommends further monitoring actions. In 2015 the lake was not flooding from river Ohře, therefore the water level increase was realized only by precipitation and inflow from lake’s own drainage area. Furthermore, it was the first year without stocking of maraena whitefish and brown trout. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2015.

Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2015 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2015 neprobíhalo napouštění jezera vodou z Ohře, takže přísuny do ekosystému jezera byly ...

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2016

Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2015.
Peterka, Jiří
2016 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Chabařovice bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy. Aim of the complex ichthyological survey of Lake Chabařovice was to map the current state and succession of lake’s fish stock with particular emphasis put on abundance and biomass estimates of all fish species, evaluation of possible risks to the further development of the fish stock and recommendations for the lake management. Summarization of achieved results and recommendations for further monitoring are included in the presented report. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2015.

Cílem ichtyologického průzkumu jezera Chabařovice bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2016

The anti-oxidative stress response in Drosophila malanogaster involvement of adipokinetic hormone and adenosine
Zemanová, Milada; Kodrík, Dalibor
2016 - English
The anti-oxidative stress response was studied in Drosophila melanogaster larvae and adults with mutation in genes of adipokinetic hormone (Akh), and adenosine receptor (AdoR(1)), and both these genes together (Akh(1) AdoR1 double mutant). To elicit the oxidative stress we administered paraquat (PQ) in food. Mortality tests revealed the double mutant Akh(1) AdoR(1) was more sensitive to PQ toxicity than either of the single mutants. The PQ administration significantly increased the Drome-AKH hormone level in control w(1118) and AdoR(1) larvae. On the contrary, PQ significantly increased expression of glutathione S-transferase D1 (GstD1) gene. It seems that both functional adenosine receptor and AKH itself are important for the proper control of the GstD1 gene expression under oxidative stress. On the other hand, differences in glutathione S-transferase (GST) activity among the strains, and between untreated and PQ treated groups were minimal. Next, the glutathione (GSH) level was significantly lower in all untreated mutant groups as compared with untreated control w1118 flies and declined further when the flies were treated with PQ. Thus, we demonstrated the important role of AKH and adenosine in control of anti-stress response elicited by PQ in D. melanogaster model. Keywords: oxidative stress; AKH; adenosine Available at various institutes of the ASCR
The anti-oxidative stress response in Drosophila malanogaster involvement of adipokinetic hormone and adenosine

The anti-oxidative stress response was studied in Drosophila melanogaster larvae and adults with mutation in genes of adipokinetic hormone (Akh), and adenosine receptor (AdoR(1)), and both these genes ...

Zemanová, Milada; Kodrík, Dalibor
Biologické centrum, 2016

Zpráva z mapování výskytu sekavce podunajského v NPR Bohdanečský rybník, lomu Hostěradice a vybraných lokalitách v okolí.
Blabolil, Petr; Muška, Milan; Bartoň, Daniel; Kočvara, Luboš; Matěna, Josef; Soukalová, Kateřina; Vejříková, Ivana
2016 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu bylo zmapování stavu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) ve dvou vzdálených populacích a popis prostředí výskytu.\n\n The aim of the ichthyological survey was to assess the status of spined loach (Cobitis elongatoides) in two distinct populations together with description of the environment.\n\n Keywords: fish community composition; population density; endangered species Available at various institutes of the ASCR
Zpráva z mapování výskytu sekavce podunajského v NPR Bohdanečský rybník, lomu Hostěradice a vybraných lokalitách v okolí.

Cílem ichtyologického průzkumu bylo zmapování stavu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) ve dvou vzdálených populacích a popis prostředí výskytu.\n\n...

Blabolil, Petr; Muška, Milan; Bartoň, Daniel; Kočvara, Luboš; Matěna, Josef; Soukalová, Kateřina; Vejříková, Ivana
Biologické centrum, 2016

Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši.
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Nedoma, Jiří; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
2016 - Czech
Analýza dat získaných během dlouhodobého a komplexního limnologického monitoringu nádrže Římov v období 1983 – 2015, která zachycují vývoj fyzikálně-chemických ukazatelů, hydrologie a hydrodynamiky nádrže s návazností na biologická data o fytoplanktonu, zoooplanktonu aj. ukázala, že koncentrace a druhové složení fytoplanktonu závisejí na přísunu a dostupnosti živin, ale zároveň jsou také významně ovlivňovány klimatickými a hydrologickými podmínkami i vodohospodářským provozem nádrže.\n Analysis of data collected during long-term and complex limnologic monitoring of the Římov reservoir in the period 1983 – 2015, which depict the development of physico-chemical conditions, hydrology and hydrodynamics of the reservoir with links to biological data on phytoplankton, zooplankton etc. showed that the concentration and species composition of phytoplankton depend on the supply and availability of nutrients, but are also influenced by climatic and hydrological conditions and water management operation of the reservoir.\n Keywords: 37-year data series of reservoir monitoring; reservoir operation; changes in water chemistry; increase of DOC; phosphorus loading; phytoplankton groups Available at various institutes of the ASCR
Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši.

Analýza dat získaných během dlouhodobého a komplexního limnologického monitoringu nádrže Římov v období 1983 – 2015, která zachycují vývoj fyzikálně-chemických ukazatelů, hydrologie a hydrodynamiky ...

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Nedoma, Jiří; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
Biologické centrum, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases