Number of found documents: 297
Published from to

Královna Eliška Přemyslovna - její místo v českých dějinách, kdysi a dnes
Benešovská, Klára
2014 - Czech
Keywords: Elizabeth Přemyslid; biography; donation Available at various institutes of the ASCR
Královna Eliška Přemyslovna - její místo v českých dějinách, kdysi a dnes

Benešovská, Klára
Ústav dějin umění, 2014

Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2014 -
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. A further volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. It is intended that individual issues will deliberately include articles with various chronological, thematic, disciplinary, and methodological approaches, and contributions by leading Czech and international researchers together with a selection of high-quality articles by researchers from the rising generation. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the tenth meeting zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet held in Prague on 31 October – 2 November 2012, further complementary articles are to be found as outlined above. Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; Central europe Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2014

Úvodem
Roháček, Jiří
2014 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; proceedings; interdisciplinary; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2014

Skleněný náhrobek od Mariana Karla
Nešlehová, Mahulena
2014 - Czech
Náhrobek Jitky Stecherové (1972-2005), realizovaný a umístěný v roce 2005 na Novém židovském hřbitově v Praze na Vinohradech, je zajímavý vizuálním, netradičním pojetím. Autorem je mezinárodně uznávaný český výtvarník Marian Karel (1944), který ve svém geometricky zaměřeném díle, užívá sklo jako prostředek k sochařsky a architektonicky pozoruhodným, reflexní aktivitou světla modulovaným ztvárněním prostorů a prostorových průniků. The tombstone of Jitka Stecherová (1972-2005), implemented in 2005 and located at the New Jewish Cemetery in Prague in Vinohrady, is an interesting, non-traditional conception. The author is a leading, internationally recognized Czech fine artist, Marian Karel (1944), who in his geometrically focused work uses sheet glass as a means for a sculpturally and architecturally striking, reflexive activity of the light modulated by space-shaping objects. Keywords: sepulchral monuments; Marian Karel; Prague; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Skleněný náhrobek od Mariana Karla

Náhrobek Jitky Stecherové (1972-2005), realizovaný a umístěný v roce 2005 na Novém židovském hřbitově v Praze na Vinohradech, je zajímavý vizuálním, netradičním pojetím. Autorem je mezinárodně ...

Nešlehová, Mahulena
Ústav dějin umění, 2014

Předmluva
Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
2014 - Czech
Keywords: Renaissance art; Eastern Bohemia Fulltext is available at external website.
Předmluva

Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
Ústav dějin umění, 2014

(K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny
Všetečková, Zuzana
2014 - Czech
Královna Eliška Přemyslovna spolu s Janem Lucemburským podporovali stavbu kláštera dominikánek u sv. Anny, dostavbu chóru kostela sv. Tomáše v Praze a výstavbu špitálu na Mělníku. Zprávy o úctě Elišky k relikviím jsou zapsané ve Zbraslavské kronice, další v objevených třech listinách se soupisem relikvií. Queen Elizabeth Přemyslid together with King John of Luxembourg supported monastery of dominikan sorors St. Anne in Prague, monastery of augustinian St. Thomas in Prague and the hospital in Mělník and others. News about worship of collection of relics by Elizabeth Přemyslid is written in Chronicle of Zbraslav monastery and in tree documents of collections of relics. Keywords: 14th century; Elizabeth Přemyslid; donor; worship of relics; Chronicle of Zbraslav monastery Available at various institutes of the ASCR
(K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny

Královna Eliška Přemyslovna spolu s Janem Lucemburským podporovali stavbu kláštera dominikánek u sv. Anny, dostavbu chóru kostela sv. Tomáše v Praze a výstavbu špitálu na Mělníku. Zprávy o úctě Elišky ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2014

Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663
Dolejší, Kateřina
2014 - Czech
Článek pojednává o knižní tezi, vydané roku 1663 olomouckou jezuitskou univerzitou, která obsahuje 10 emblematických ilustrací, jež jsou druhým nejstarším grafickým dílem barokního malíře, grafika a inventora Martina Antonína Lublinského. Detailněji je analyzován emblém třetího oddílu, jehož pictura je patrně inspirována 193. emblémem Andrey Alciata z knihy Emblematum liber i impresou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna. The article discusses the book these, published in 1663 in the Jesuit college and school in Olomouc, which includes 10 emblematic illustration, which is the second oldest graphic work of the Baroque painter, engraver and inventor Martin Antonín Lublinský. In detail is analyzed emblem of the third section. Pictura was inspired by the 193. emblem of Andrea Alciati Emblematum liber and also by impresa Olomouc Bishop Francis Cardinal Dietrichtein. Keywords: Martin Anton Lublinský; baroque graphics; emblem studies Available at various institutes of the ASCR
Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663

Článek pojednává o knižní tezi, vydané roku 1663 olomouckou jezuitskou univerzitou, která obsahuje 10 emblematických ilustrací, jež jsou druhým nejstarším grafickým dílem barokního malíře, grafika a ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2014

Madonnas on Lions in the Context of Iconographic Innovations in the Sculpture of the Third Quarter of the 14th Century
Mudra, Aleš
2014 - English
Elaboration of iconography of sculptures depicting Virgin and child on a lion from the perspective of general tendencies of iconography of the Luxembourg era. Keywords: Madonnas on lion; iconography; Luxembourg era Available at various institutes of the ASCR
Madonnas on Lions in the Context of Iconographic Innovations in the Sculpture of the Third Quarter of the 14th Century

Elaboration of iconography of sculptures depicting Virgin and child on a lion from the perspective of general tendencies of iconography of the Luxembourg era.

Mudra, Aleš
Ústav dějin umění, 2014

Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683–1688)
Vácha, Štěpán
2014 - Czech
Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína v kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále patří k neprávem opomíjeným sepulkrálním památkám 17. století v Čechách. Na základě dosud nepublikované korespondence z let 1683 až 1688 je možno nejenom zdokumentovat průběh budování tohoto monumentu, ale i určit ideového autora návrhu, kterým je významný architekt působící v Čechách v sedmdesátých až devadesátých letech 17. století Jean Baptiste Mathey. Nově jsou zde publikována zde některá dosud neznámá díla – oltářní retábly ve Staré Boleslavi a v Litvínově, také grafický portrét převorky bosých karmelitek v Praze na Malé Straně ctihodné Marie Elekty od Ježíše. The tombstone of Count Humprecht Jan Černín in the chapel of St Sigismund in the cathedral of St Vitus is one of the unjustly forgotten sepulchral monument of the 17th century in Bohemia. Based on so-far unpublished correspondence from 1683 until 1688, it is possible not only to document the complicated course of the building of this monument but also to determine the designer of the monument who is the prominent architect active in Bohemia in the 1670s-90s Jean Baptiste Mathey. Some hitherto unknown Mathey´s works are newly published here – the altar retables in Stará Boleslav (Altbunzlau) and in Litvínov (Leutensdorf), also the graphic portrait of the prioress of the Discalced Carmelites in Prague´s Malá Strana the venerable Maria Electa à Jesu. Keywords: sepulchral monuments; written sources; count Humprecht Jan Černín; Jean Baptiste Mathey Available at various institutes of the ASCR
Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683–1688)

Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína v kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále patří k neprávem opomíjeným sepulkrálním památkám 17. století v Čechách. Na základě dosud nepublikované ...

Vácha, Štěpán
Ústav dějin umění, 2014

Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování
Všetečková, Zuzana
2014 - Czech
Nástěnné malby v kostele v Ronově publikovala M. Stránská v roce 1983, její připsání Světlíkovi z Lichtenburku odmítl Jan Urban v roce 2003. Ikonografie nástěnných maleb ukazuje na vliv cisterciáckého kláštera (např. sv. Bernard z Clairveaux, sv. Diviš, Umučení proroka Izaiáše, sv. Jiří jako rytíř stojí na těle krále Daciana ve smyslu miles christiani.) Kulturní vliv lze spojit se Sibylou z Křižanova, která přišla do českých zemí spolu s královnou Kunhutou Štaufskou, manželkou krále Václava I. na počátku 13. století. Po stránce slohové malby ukazují analogie s uměním pozdního románského slohu, lze je snad spojit s uměním prvních desetiletí 13. st. Výzdoba kostela mohla souviset s křížovými výpravami, jejich podporovatelem byl Bernard z Clairveaux. Wall paintigs in the church in Ronov (Protivany) published by M. Stránská in the 1983. Problematic of her commissioned by Světlík of Lichenburk has mentioned as doubtful Jan Urban in 2003. The iconography of murals showes probably inspiration of some monk of cistercian monastery (for example: St Bernhard of Clairveaux, St Dionysius, Martyrdom of Ysaias, St George, standing on the body of the Emperor Dacian. Georg is depicting as knigt in the sens miles christiani.). The culture influences we can see in circle of Sibyla of Křižanov, who is coming to the Czech countries with the Queen Kunigunde of Staufe dynasty, the wife of King Wenceslas I. of Přemyslid, in early 13th century. Stylistic viewpoint of the figures show analogy with the art of late romanesque art, probably of the early of 13th century. Maybe murals were painted in conection with Crusades, they were supported also by Bernhard of Clairveaux. Keywords: wall paintings; Middle Ages; Ronov; early 13th century Fulltext is available at external website.
Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování

Nástěnné malby v kostele v Ronově publikovala M. Stránská v roce 1983, její připsání Světlíkovi z Lichtenburku odmítl Jan Urban v roce 2003. Ikonografie nástěnných maleb ukazuje na vliv cisterciáckého ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases