Number of found documents: 300
Published from to

John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci
Šárovcová, Martina
2015 - Czech
Iluminované hudební rukopisy, které vznikaly v Čechách a na Moravě v 16. století pro utrakvistická literátská bratrstva, představují početný soubor dochovaných předbělohorských artefaktů. K pravidelně iluminovaným incipitům těchto rukopisů patřil i introitus ke svátku českých mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského. Několik iluminací ze třetí čtvrtiny 16. století reprezentuje unikátně doloženou ikonografii Jana Husa. Uspořádáním a výběrem námětů se k těmto rukopisům řadí i první díl Malostranského graduálu z let 1569 až 1572 (Praha, Národní knihovna, sign. XVII A 3), kde byly v borduře kompozičně propojeny postavy Jana Viklefa křesajícího jiskru, Jana Husa zapalujícího snítkou svíčku a Martina Luthera s pozvednutou planoucí pochodní. S ohledem na jiné méně známé literární a vizuální varianty motivu rozžíhání světla je námět interpretován ve shodě s výkladem biblických veršů 11. kapitoly novozákonní Apokalypsy o povolání dvou svědků a proroků na počátku konce světa (Zj 11, 3–4). Postavy Jana Viklefa, Jana Husa a Martina Luthera lze interpretovat v eschatologických souvislostech očekávání druhého příchodu Krista jako apokalyptické proroky povolané Bohem a svědky (evangelické) pravdy, kteří přinášejí světlo do temnoty posledního času. Illuminated music manuscripts created in 16th century Bohemia and Moravia for Utraquist literary brotherhoods represent a relatively rich collection of artefacts from the period before the Battle of White Mountain. The commonly illuminated incipits of these manuscripts also included introits dedicated to the feast of the Bohemian martyrs Jan Hus and Jerome of Prague. Several illuminations dating from the third quarter of the 16th century represent a richly documented iconography of Jan Hus. The first volume of the "Lesser Town Gradual" from the years 1569-1572 (Prague, National Library, sign. XVII A 3) also belongs to these manuscripts, due to its arrangement and selection of topics. Depicted in its bordure is John Wyclif striking a spark, Jan Hus lighting a candle with a twig and Martin Luther with a shining torch. With regard to the other lesser known literary and visual variants of the motifs of kindling light, the topic is interpreted in accordance with the interpretation of biblical verses in Chapter 11 of the New Testament´s Apocalypse about the calling of two witnesses and prophets at the beginning of the end of the world (The Book of Revelations 11, 3-4). The figures of John Wyclif, Jan Hus and Martin Luther can be interpreted in eschatological contexts of awaiting the second advent of Christ as apocalyptic prophets called by God and witnesses to the (Evangelical) truth who are bringing light to the darkness of the last time. Keywords: music manuscripts; Utraquism; Bohemian Reformation; Jan Hus; early modern illuminated manuscripts; portrait of reformers; apocalypticism; apocalyptic eschatology Available at various institutes of the ASCR
John Wyclif, Jan Hus a Martin Luther jako apokalyptičtí proroci

Iluminované hudební rukopisy, které vznikaly v Čechách a na Moravě v 16. století pro utrakvistická literátská bratrstva, představují početný soubor dochovaných předbělohorských artefaktů. K pravidelně ...

Šárovcová, Martina
Ústav dějin umění, 2015

Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky
Machalíková, Pavla
2015 - Czech
Text analyzuje materiál, který představují návrhové kresby Wenzela Führicha, otce slavnějšího malíře Josefa Führicha, v Oblastní galerii Liberec určené pro náhrobky či funerální památníky. Z jejich rozmanitých motivů lze usuzovat na obeznámenost regionálního tvůrce se soudobými aktuálními trendy této oblasti evropské tvorby. The text analysis a collection of drawings by Wenzel Führich, the father of the famous Joseph Führich, kept in the Regional Gallery Liberec. The diverse material suggests numerous connections with up to date European production of this time and can be regarded as a proof of the interconnection of regional production with fashionabl European trend. Keywords: sepulchral monuments; 19th century; proposal drawings Available at various institutes of the ASCR
Návrhové kresby Wenzela Führicha pro náhrobky a pomníky

Text analyzuje materiál, který představují návrhové kresby Wenzela Führicha, otce slavnějšího malíře Josefa Führicha, v Oblastní galerii Liberec určené pro náhrobky či funerální památníky. Z jejich ...

Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2015

Existoval "sloh madon na lvu" v malířství? Několik poznámek k oltáři z Bakówa
Klípa, Jan
2014 - Czech
Článek se zabývá otázkou, zda lze i v deskové malbě druhé poloviny 14. století definovat fenomén slohu madon na lvu. Modelovým příkladem je oltář ze slezského Bakówa. The article deals with the question of whether also in the panel painting in the second half of the 14th century could be the style phenomenon of Madonnas on a lion defined. A model example is the altar of Baków in Silesia. Keywords: panel painting; style of the Madonnas on lion; Baków altarpiece Available at various institutes of the ASCR
Existoval "sloh madon na lvu" v malířství? Několik poznámek k oltáři z Bakówa

Článek se zabývá otázkou, zda lze i v deskové malbě druhé poloviny 14. století definovat fenomén slohu madon na lvu. Modelovým příkladem je oltář ze slezského Bakówa....

Klípa, Jan
Ústav dějin umění, 2014

Královna Eliška Přemyslovna - její místo v českých dějinách, kdysi a dnes
Benešovská, Klára
2014 - Czech
Keywords: Elizabeth Přemyslid; biography; donation Available at various institutes of the ASCR
Královna Eliška Přemyslovna - její místo v českých dějinách, kdysi a dnes

Benešovská, Klára
Ústav dějin umění, 2014

Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2014 -
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení. A further volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. It is intended that individual issues will deliberately include articles with various chronological, thematic, disciplinary, and methodological approaches, and contributions by leading Czech and international researchers together with a selection of high-quality articles by researchers from the rising generation. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the tenth meeting zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet held in Prague on 31 October – 2 November 2012, further complementary articles are to be found as outlined above. Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; Central europe Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia V. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2014

Předmluva
Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
2014 - Czech
Keywords: Renaissance art; Eastern Bohemia Fulltext is available at external website.
Předmluva

Hlobil, Ivo; Dospěl, M.
Ústav dějin umění, 2014

Úvodem
Roháček, Jiří
2014 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; art history; epigraphy; proceedings; interdisciplinary; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Úvodem

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2014

Skleněný náhrobek od Mariana Karla
Nešlehová, Mahulena
2014 - Czech
Náhrobek Jitky Stecherové (1972-2005), realizovaný a umístěný v roce 2005 na Novém židovském hřbitově v Praze na Vinohradech, je zajímavý vizuálním, netradičním pojetím. Autorem je mezinárodně uznávaný český výtvarník Marian Karel (1944), který ve svém geometricky zaměřeném díle, užívá sklo jako prostředek k sochařsky a architektonicky pozoruhodným, reflexní aktivitou světla modulovaným ztvárněním prostorů a prostorových průniků. The tombstone of Jitka Stecherová (1972-2005), implemented in 2005 and located at the New Jewish Cemetery in Prague in Vinohrady, is an interesting, non-traditional conception. The author is a leading, internationally recognized Czech fine artist, Marian Karel (1944), who in his geometrically focused work uses sheet glass as a means for a sculpturally and architecturally striking, reflexive activity of the light modulated by space-shaping objects. Keywords: sepulchral monuments; Marian Karel; Prague; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Skleněný náhrobek od Mariana Karla

Náhrobek Jitky Stecherové (1972-2005), realizovaný a umístěný v roce 2005 na Novém židovském hřbitově v Praze na Vinohradech, je zajímavý vizuálním, netradičním pojetím. Autorem je mezinárodně ...

Nešlehová, Mahulena
Ústav dějin umění, 2014

(K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny
Všetečková, Zuzana
2014 - Czech
Královna Eliška Přemyslovna spolu s Janem Lucemburským podporovali stavbu kláštera dominikánek u sv. Anny, dostavbu chóru kostela sv. Tomáše v Praze a výstavbu špitálu na Mělníku. Zprávy o úctě Elišky k relikviím jsou zapsané ve Zbraslavské kronice, další v objevených třech listinách se soupisem relikvií. Queen Elizabeth Přemyslid together with King John of Luxembourg supported monastery of dominikan sorors St. Anne in Prague, monastery of augustinian St. Thomas in Prague and the hospital in Mělník and others. News about worship of collection of relics by Elizabeth Přemyslid is written in Chronicle of Zbraslav monastery and in tree documents of collections of relics. Keywords: 14th century; Elizabeth Přemyslid; donor; worship of relics; Chronicle of Zbraslav monastery Available at various institutes of the ASCR
(K) Blahořečení královny Elišky Přemyslovny

Královna Eliška Přemyslovna spolu s Janem Lucemburským podporovali stavbu kláštera dominikánek u sv. Anny, dostavbu chóru kostela sv. Tomáše v Praze a výstavbu špitálu na Mělníku. Zprávy o úctě Elišky ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2014

Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663
Dolejší, Kateřina
2014 - Czech
Článek pojednává o knižní tezi, vydané roku 1663 olomouckou jezuitskou univerzitou, která obsahuje 10 emblematických ilustrací, jež jsou druhým nejstarším grafickým dílem barokního malíře, grafika a inventora Martina Antonína Lublinského. Detailněji je analyzován emblém třetího oddílu, jehož pictura je patrně inspirována 193. emblémem Andrey Alciata z knihy Emblematum liber i impresou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna. The article discusses the book these, published in 1663 in the Jesuit college and school in Olomouc, which includes 10 emblematic illustration, which is the second oldest graphic work of the Baroque painter, engraver and inventor Martin Antonín Lublinský. In detail is analyzed emblem of the third section. Pictura was inspired by the 193. emblem of Andrea Alciati Emblematum liber and also by impresa Olomouc Bishop Francis Cardinal Dietrichtein. Keywords: Martin Anton Lublinský; baroque graphics; emblem studies Available at various institutes of the ASCR
Svatý František Xaverský v emblematických vyobrazeních olomouckého jezuitského tisku z roku 1663

Článek pojednává o knižní tezi, vydané roku 1663 olomouckou jezuitskou univerzitou, která obsahuje 10 emblematických ilustrací, jež jsou druhým nejstarším grafickým dílem barokního malíře, grafika a ...

Dolejší, Kateřina
Ústav dějin umění, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases