Number of found documents: 392
Published from to

Přátelská trojice Deml-Bílek-Březina
Mrázková, Iva
2015 - Czech
Článek nastiňuje vztah jmenovaných tří umělců na rovině jejich života i díla. Keywords: Czech literature; Otokar Březina; Jakub Deml; František Bílek; Czech art; correspondence Available at various institutes of the ASCR
Přátelská trojice Deml-Bílek-Březina

Článek nastiňuje vztah jmenovaných tří umělců na rovině jejich života i díla.

Mrázková, Iva
Ústav pro českou literaturu, 2015

Poezie a barbarství aneb Básník v Zuckerbergově galaxii
Piorecký, Karel
2015 - Czech
Konferenční příspěvek. Keywords: Czech literature; poetry Available at various institutes of the ASCR
Poezie a barbarství aneb Básník v Zuckerbergově galaxii

Konferenční příspěvek.

Piorecký, Karel
Ústav pro českou literaturu, 2015

Možnosti elektronické edice
Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje analýze specifik elektronické vědecké edice na rovině možností prezentace, koncepce uspořádání, metodologie a nástrojů ediční práce. Součástí příspěvku je tedy nejprve zhodnocení vztahu tradiční tištěné vědecké edice k edici elektronické, následuje rozbor problematiky elektronického zveřejnění textu, tj. zmapování jak teoretických, tak praktických přístupů k problematice elektronických, především náročněji koncipovaných, edic (databází, archivů, vědeckých edic) vzhledem k možnostem a limitům elektronického zveřejnění. Na rovině editologické jsou klasifikovány typy elektronických edic, posouzeny základní termíny z oblasti editologie: koncepty volby výchozího textu, kanonického textu, podoby textověkritického aparátu a komentářů. Dále se příspěvek věnuje možnostem počítačového zpracování pro potřeby speciálních textologických analýz. \nPříspěvek vychází ze zkušeností s přípravou a koncipováním elektronických edic: plnotextové databáze Česká elektronická knihovna, Kritické hybridní edice (Dílo Františka Gellnera /2014/) a elektronické edice Weinerova Rozcestí (2015). This article presents an analysis of the particular features of the digital scholarly edition with regard to the possibilities of presentation, the conception of its organization, methodology, and the tools of editorial work. The article therefore first assesses the relationship between the traditional printed scholarly edition and the digital edition. It then presents an analysis of the topic of the digital publication of a text, and charts out the theoretical and the practical approaches to digital editions, particularly more complicatedly conceived ones, such as databases, archives, and scholarly editions. It does so while bearing in mind the possibilities and limitations of digital publishing. Different types of digital editions are then classified from the perspective of the discipline of editing, and basic terms from the discipline are judged, including the concepts of the choice of urtext, the canonical text, the forms of critical apparatus, and commentary. The article then considers the possibilities of digital processing for the needs of special textual analyses. The article is based on actual experience with the planning and preparing of digital editions, for example, the full-text databases of the Česká elektronická knihovna (Czech digital library) and the Kritické hybridní edice (Critical scholarly editions) — namely, the works of František Gellner (2014) and an electronic edition (2015) of Richard Weiner’s Rozcestí (Crossroads, 1918). Keywords: digital scholarly edition; Gellner, František; textology; digital edition; full-text databases Available at various institutes of the ASCR
Možnosti elektronické edice

Příspěvek se věnuje analýze specifik elektronické vědecké edice na rovině možností prezentace, koncepce uspořádání, metodologie a nástrojů ediční práce. Součástí příspěvku je tedy nejprve zhodnocení ...

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2015

"Monstrskandál": aféra Kohout - Trefulka
Svobodová, Barbora
2015 - Czech
Publikovaná verze konferenčního příspěvku se soustředí se na polemickou debatu nad ranými verši Pavla Kohouta, která se odehrála v polovině 50. let na stránkách měsíčníku Host do domu a dalších periodik. Pozornost byla věnovaná především okolnostem uveřejnění kritického článku Jana Trefulky a roli tehdejšího redaktora Ludvíka Kundery ve zmíněné kauze. Keywords: Kundera, Ludvík; Trefulka, Jan; Host do domu; literary criticism; 50s 20th century; Kohout, Pavel; polemic Available at various institutes of the ASCR
"Monstrskandál": aféra Kohout - Trefulka

Publikovaná verze konferenčního příspěvku se soustředí se na polemickou debatu nad ranými verši Pavla Kohouta, která se odehrála v polovině 50. let na stránkách měsíčníku Host do domu a dalších ...

Svobodová, Barbora
Ústav pro českou literaturu, 2015

Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku
Soukup, Daniel
2015 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku

Soukup, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2015

Recepce Rukopisů v satiře a v humoru
Hemelíková, Blanka
2014 - Czech
Česká humoristicko-satirická recepce zrcadlí kontroverze spjaté s Rukopisy, ale také je dokladem využití literárního materiálu památek k "čistému humoru". Komika nejprve napomahála obrozenecké demytizaci (zesměšněním "sakrálnosti" památek), poté se zapojila do bojů pro Rukopisy a proti nim. Zde nejprve namířila na zahraniční oponenty "autentičnosti" Rukopisů, poté na domácí oponenty. Krátce je zmíněna satirická lokální recepce evropského ossianismu, včetně anglické odezvy na Macphersonův podvrh. Czech manuscripts were importantly reflected in humour and satire, the key issues being the cult and myth connected with the manuscripts and controversies in the battles for or against authenticity of the manuscripts. The local echoes of the mainstream of European Ossianism is brought to mind, too. Keywords: Czech literature; 19th century; forged manuscripts; humor; satire; rukopisy; česká literatura Available at various institutes of the ASCR
Recepce Rukopisů v satiře a v humoru

Česká humoristicko-satirická recepce zrcadlí kontroverze spjaté s Rukopisy, ale také je dokladem využití literárního materiálu památek k "čistému humoru". Komika nejprve napomahála obrozenecké ...

Hemelíková, Blanka
Ústav pro českou literaturu, 2014

Experiencialita: rozděluje, nebo spojuje popis a vyprávění?
Jedličková, Alice
2014 - Czech
Příspěvek přehodnocuje – ve vědecké rozpravě z různých důvodů opakovaně odmítané – rozlišování mezi popisem a vyprávěním a uvádí argumenty v jeho prospěch, a to jednak ve snaze ukázat jeho užitečnost v analýzách literárních i jinými médii produkovaných narativů, jednak se záměrem připravit půdu pro další studie sborníku zaměřující se na ekfrázi a její aspekty, jako jsou temporalita, perspektivizace a její intermediální funkce. The paper revisits the – in the scholarly discourse for various reasons time and again rejected – differentiation between description and narration arguing in its favour, hoping to illuminate its usefulness in the analyses of both literary narratives and those produced by other media, as well as to pave the way for papers focusing on ekphrasis and its aspects such as temporality, perspectivization and intermedia functions. Keywords: description; narration; experientiality; intermediality Available at various institutes of the ASCR
Experiencialita: rozděluje, nebo spojuje popis a vyprávění?

Příspěvek přehodnocuje – ve vědecké rozpravě z různých důvodů opakovaně odmítané – rozlišování mezi popisem a vyprávěním a uvádí argumenty v jeho prospěch, a to jednak ve snaze ukázat jeho užitečnost ...

Jedličková, Alice
Ústav pro českou literaturu, 2014

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století
Hrdina, Martin; Piorecká, Kateřina
2014 - Czech
Sborník obsahuje texty konferenčních příspěvků, případně jejich rozšířené a upravené verze. Collection of studies. Keywords: Czech culture; 19th century; hoax Available at various institutes of the ASCR
Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století

Sborník obsahuje texty konferenčních příspěvků, případně jejich rozšířené a upravené verze.


Collection of studies.

Hrdina, Martin; Piorecká, Kateřina
Ústav pro českou literaturu, 2014

Korespondence českých hudebníků s básníkem, překladatelem, novinářem a diplomatem Camillem Hoffmannem
Petrbok, Václav
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá zprostředkovatelskými aktivitami německojazyčného básníka a překladatele, kulturního atašé československého vyslanectví v Berlíně Camilla Hoffmanna (1878-1944) v oblasti hudební a literární kultury v 20. a počátku 30. let 20. století. Keywords: Hoffmann, Camill; Czech music; cultural mediation; Czech country; Germany Available at various institutes of the ASCR
Korespondence českých hudebníků s básníkem, překladatelem, novinářem a diplomatem Camillem Hoffmannem

Příspěvek se zabývá zprostředkovatelskými aktivitami německojazyčného básníka a překladatele, kulturního atašé československého vyslanectví v Berlíně Camilla Hoffmanna (1878-1944) v oblasti hudební a ...

Petrbok, Václav
Ústav pro českou literaturu, 2014

The chariot of Thespis
Hrbata, Zdeněk
2014 - English
The analysis of the Gautier´s famous novel Captain Fracasse is governed by principles of historical poetics, i. e. by taking into account the presence of generic and discursive models or their elements distributed in the novel´s structure (like roman comique, theatricality, novel od adventure, journey topos). Keywords: Gautier, Théophile; adventure; journey; description Available at various institutes of the ASCR
The chariot of Thespis

The analysis of the Gautier´s famous novel Captain Fracasse is governed by principles of historical poetics, i. e. by taking into account the presence of generic and discursive models or their ...

Hrbata, Zdeněk
Ústav pro českou literaturu, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases