Number of found documents: 407
Published from to

Czech Literary Bibliography
Malínek, Vojtěch
2016 - English
Poster presenting The Czech Literary Bibliography Research Infrastructure, its ordinary services and resources and main research activities. Keywords: Bibliography; Czech literature; Databases Available at various institutes of the ASCR
Czech Literary Bibliography

Poster presenting The Czech Literary Bibliography Research Infrastructure, its ordinary services and resources and main research activities.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2016

Situace a perspektivy digitalizace literární paměti. Digitalizace Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945
Holanová, Markéta
2016 - Czech
Článek o digitalizaci retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945. The article deals with the digitization of retrospective bibliography of Czech literature 1770-1945. Keywords: digitalization; literary memory; Czech literature; retrospective bibliography Available at various institutes of the ASCR
Situace a perspektivy digitalizace literární paměti. Digitalizace Retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945

Článek o digitalizaci retrospektivní bibliografie české literatury 1770–1945.


The article deals with the digitization of retrospective bibliography of Czech literature 1770-1945.

Holanová, Markéta
Ústav pro českou literaturu, 2016

Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století
Piorecká, Kateřina
2015 - Czech
Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Tematicky se tento proud obrátil především k tématu města a jeho sociálním problémům. Každodennost velkoměsta a jeho geografická i sociální periferie byla doposud z estetické perspektivy soudobé české společnosti vnímána jako šokující nepatřičnost. Tylův nedokončený cyklus Z nočních potůlek po městách prazských zavedl čtenáře vůbec poprvé přivedl mezi prostitutky, alkoholiky a falešné hráče. V polovině 30. let byl spolu s Máchovou „Marinkou“ ojedinělým pokusem vnést do české literatury dosud opomíjené téma i nové postupy psaní, jež můžeme označit za protorealistické. Around the mid-1830s, the genre from life, subsequently renamed to sketch, found its way into the Czech literary context. In terms of content, the genre’s focus was notably on the subject of urban life and its social aspects. The everyday reality of a big city and its geographical as well as social periphery had been previously viewed, from the aesthetic perspective of Czech society of the time, as a schockingly inappropriate theme. J. K. Tyl’s unfinished series of sketches, Z nočních potůlek po městách prazských (Nocturnal Strolls through Prague’s Quarters“), marked the first times Czech readers were confronted with the world of prostitutes, alcoholics and gamblers. In the mid-1830s, it represented, alongside Mácha’s Marinka, a unique attempt at introducing into Czech literature a previously tabooized theme, together with a new style of writing which could be defined as protorealistic. Keywords: Tyl, Josef Kajetán; Czech literature Available at various institutes of the ASCR
Z nočních potůlek Josefa Kajetána Tyla. Periferie v „obrazech ze života“ ve třicátých letech 19. století

Kolem poloviny 30. let 19. století došlo k transferu žánru obrazu ze života, později podle ruského vzoru nazvaného črta, do českojazyčného literárního prostoru. Tematicky se tento proud obrátil ...

Piorecká, Kateřina
Ústav pro českou literaturu, 2015

Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem
Burget, Eduard
2015 - Czech
Studie. Study. Keywords: journalist; Tomáš Josef Jiroušek; chronicle; novel Available at various institutes of the ASCR
Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem

Studie.


Study.

Burget, Eduard
Ústav pro českou literaturu, 2015

Česká literární bibliografie
Malínek, Vojtěch
2015 - Czech
Přehledový článek o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie. Keywords: Czech literature bibliography; database Available at various institutes of the ASCR
Česká literární bibliografie

Přehledový článek o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie.

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2015

Central Europe in Narrative Mode (History and Narration)
Trávníček, Jiří
2015 - English
Keywords: Central Europe; narrative mode; history Available at various institutes of the ASCR
Central Europe in Narrative Mode (History and Narration)

Trávníček, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2015

Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla
Jungmannová, Lenka
2015 - Czech
Sborník obsahuje příspěvky z konference, která se konala v roce 2013 v Praze u příležitosti 50. výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti. Příspěvky se zaměřují na analýzu textu a vybraných českých i zahraničních inscenací. Keywords: Czech drama; Havel, Václav; theater play Available at various institutes of the ASCR
Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla

Sborník obsahuje příspěvky z konference, která se konala v roce 2013 v Praze u příležitosti 50. výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti. Příspěvky se zaměřují na analýzu textu a vybraných ...

Jungmannová, Lenka
Ústav pro českou literaturu, 2015

Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Poznámky k připravované edici
Davidová, Eliška
2015 - Czech
Stať představuje koncepci připravované knihy a v základních obrysech charakterizuje vzájemnou korespondenci dvou českých básníků. This paper presents the ideas behind the forthcoming book and characterizes the correspondence between the two Czech poets. Keywords: Czech literature; Otokar Březina; Jakub Deml; correspondence; critical editions Available at various institutes of the ASCR
Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Poznámky k připravované edici

Stať představuje koncepci připravované knihy a v základních obrysech charakterizuje vzájemnou korespondenci dvou českých básníků....

Davidová, Eliška
Ústav pro českou literaturu, 2015

Korpus českého verše
Plecháč, Petr; Kolár, Robert
2015 - Czech
Studie představuje Korpus českého verše a on-line nástroje, které umožňují pracovat s jeho daty. In following we present the Corpus of Czech Verse (i.e. lemmatised, phonetically, morphologically, metrically and strophically annotated corpus of Czech poetry) and the online tools that give access to its data. The following online tools are described: Database of Czech metres, Gunstick, Hex, Euphonometer, and Babel. English presentation of these tools may be found in Plecháč, Kolár 2015 or at the website of Versification Research Group (http://versologie.cz/en/). Keywords: Czech poetry; versification; corpus linguistics; theory of verse Available at various institutes of the ASCR
Korpus českého verše

Studie představuje Korpus českého verše a on-line nástroje, které umožňují pracovat s jeho daty....

Plecháč, Petr; Kolár, Robert
Ústav pro českou literaturu, 2015

Metodika zpracování oborové analytické bibliografie
Malínek, Vojtěch
2015 - Czech
Předkládaná metodika je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní obecná část se zabývá vymezením pojmu oborové článkové bibliografie a zasazuje jej do kontextu souvisejících disciplín. Následuje část praktická, která je dělena do dvou základních oddílů. První z nich se věnuje obecným aspektům zpracování oborové analytické bibliografie jako celku a postupně si všímá vymezení okruhu sledovaného materiálu, vlastní techniky bibliografické práce a zpracování záznamů v databázové podobě a na závěr pak redakční práce na oborové bibliografii. Druhý oddíl se pak cíleně věnuje přípravě bibliografií specializovaných. Po úvodním teoretickém pojednání problematiky následuje klasifikace základních druhů specializovaných bibliografií, popis metodického postupu jejich zpracování a závěrečnou část opět tvoří rozbor postupů redakčních a přípravy dané bibliografie k publikaci. V obou hlavních oddílech je teoretická a klasifikační část doplňována o přehled základních typů problémů, s nimiž se zpracovatel bibliografie setkává, a je navrhnuto jejich řešení. The presented methodology is divided into several individual sections. The general introductory section comprises a definition of the tem specialist article bibliography and sets it in the context of associated disciplines. This is followed by a practical section, which is split into two primary divisions. The first of these deals with the general aspects of compiling a specialist analytical bibliography as a whole, and progressively takes into account the delimitation of the sphere of material under consideration, the actual technique used for bibliographical work and the compilation of entries in database form, and in conclusion the editorial work on the specialist bibliography. The second section then focuses on the preparations for specialized bibliographies. The introductory theoretical treatment of the issue is followed by a classification of the basic types of specialized bibliographies, a description of the methodological procedure used for their compilation and the final section again comprises an analysis of the editorial procedures and the preparations for the publication of the bibliography. In both of the main sections the theoretical and classification parts come together with a summary of the basic kinds of issues met with by the bibliography compiler, together with the proposed solutions. Keywords: metodology; bibliography; literary theory Available in a digital repository NRGL
Metodika zpracování oborové analytické bibliografie

Předkládaná metodika je rozdělena do několika dílčích částí. Úvodní obecná část se zabývá vymezením pojmu oborové článkové bibliografie a zasazuje jej do kontextu souvisejících disciplín. Následuje ...

Malínek, Vojtěch
Ústav pro českou literaturu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases