Number of found documents: 692
Published from to

Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských
Jamborová, Martina
2015 - Czech
Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a latinských termínů, staročeská terminologická synonyma aj. Studiujm rukopisu přispívá ke zkoumání jazyka českých právních textů z 15. století. Rukopis je důležitý též tím, že se stal zdrojem Knihy městských práv M. Brikcího z Ličska vydané r. 1536 a prostřednictvím této právní sbírky i Práv městských Kristiána Koldína z r. 1579. The paper points out the old Czech translation of the collection of Judgments from Brno and Jihlava, whose lexical value lies in the fact that there exist glosses and interpretations of individual words, translations of German and Latin terms, terminological synonymous and others. Studying of the manuscript contributes to language research Czech legal texts of 15 . century. The manuscript is also important, because it became a source of Book of Municipal Law by M. Brikcí from Ličsko (1536) and the Municipal Law by Kristián Koldín (1579). Keywords: Old Czech; Manuscript; Municipal Law; vocabulary; lexical meaning Fulltext is available at external website.
Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských

Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2015

K výzkumu tvoření slov v českých nářečích
Hlubinková, Zuzana
2015 - Czech
Česká nářeční slovotvorba se začala rozvíjet zejména od 60. let 20. století v návaznosti na slovotvorná bádání M. Dokulila. Řada nářečních monografií z té doby obsahovala pouze stručné oddíly věnované tvoření slov. Monografie zabývající se výhradně nářeční slovotvorbou vznikly většinou později; disertace M. Rackové (1965) a K. Fice (1984) zůstaly v rukopise, práce Z. Hlubinkové Tvoření slov ve východomoravských nářečích byla vydána tiskem roku 2010. Autoři těchto prací dospívají k následujícím závěrům: řada slovotvorných prostředků je společná jazyku spisovnému i nářečí, specifických formantů je naprostá menšina a velká část z nich má expresivní formu (v příspěvku je uveden i jejich přehled). Specifické rysy vykazují nejen substantiva, adjektiva, slovesa a adverbia, ale i zájmena a předložky. Navíc lze u nich postihnout jejich územní rozšíření (je připojena také ukázka konkrétní mapy). The Czech dialectological word-formation studies have started to develop particularly since the 1960s following the research of M. Dokulil. A number of dialectological monographs of that period contained only brief sections devoted to word formation. Monographs exclusively dealing with dialectological word formation were usually written later; the dissertation by M. Racková (1965) and by F. Fic (1984) remained in manuscript, whereas the work by Z. Hlubínková Tvoření slov ve východomoravských nářečích was published in print in 2010. The authors of these books have arrived at the following conclusions: a number of word-formation features are shared both by the standard language and the dialects, specific are only the very few formants, and a large part of them is of expressive nature (the contribution provides its list). The specific features are typical not only to nouns, adjectives, verbs and adverbs, but also to pronouns and prepositions. Moreover, it is possible to account for their regional distributional (a sample map is included, too). Keywords: word formation; Czech dialects; East Moravian and Silesian dialects; derivation; suffix Available at various institutes of the ASCR
K výzkumu tvoření slov v českých nářečích

Česká nářeční slovotvorba se začala rozvíjet zejména od 60. let 20. století v návaznosti na slovotvorná bádání M. Dokulila. Řada nářečních monografií z té doby obsahovala pouze stručné oddíly věnované ...

Hlubinková, Zuzana
Ústav pro jazyk český, 2015

Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku
Šipková, Milena
2015 - Czech
Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných a slovotvorných morfech a morfémech (prefixech, sufixech, koncovkách) a v syntaktickém chování sloves důležité signály (indikátory) možných sémantických rozdílů. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že pro lexikografa zůstává základním úkolem primární pohled od slova, od slovního významu, a že ohledy k hláskosloví, morfologii, tvarosloví a syntaxi jsou pro něho sice respektabilní, tj. musí k nim přihlížet, ale přece jen pomocné a podnětné, pozoru hodné. The author aims to emphasize the fact that the dialect lexicographer indispensably needs a broad theoretical lexicological skills for his work, i.e. that he sees (realizes/distinguishes) in phonological, morphological and word-formational morphs and morphems (prefixes, sufixes, endings) and in the syntactic behaviour of verbs important signals (indicators) of possible semantic differences. On the other side, it needs to be stressed that it primarily is the word and its meaning that stays in the centre of lexicographer’s attention, and though phonology, morphology, word-formation and syntax are respectable for him, i.e. he must take them into consideration, they, nevertheless, only play a supportive and stimulating role. Keywords: dialect dictionary; dialect; dialectology; verb; synonymum; polysemy; reflexivity Available at various institutes of the ASCR
Některé problémy zpracování slovesa v nářečním slovníku

Autorka se snaží zdůraznit skutečnost, že nářeční lexikograf nezbytně potřebuje k svému dílu širokou teoretickou výbavu lexikologickou, a to v tom smyslu, že vidí v hláskových podobách, tvaroslovných ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2015

Selected morphological features in the common speech of the young generation in the border zone of west Bohemia
Nová, Jana
2015 - English
The aim of the paper is to describe a newly developed common speech in an area settled by people from various regions. We present research results from five towns northwest of Pilsen (West Bohemia). The common speech of this region is based on common Czech, with noteworthy occurence of West Bohemian dialectal features, and no strictly defined features of standard Czech. There are supposed certain differences between localities, partly explainable by geographical context. Comparing the two used research methods, in the written questionnaire respondents tended to use standard Czech more frequently, while in the recording of their speech many rare language items or variant forms have not been registered. Keywords: common speech; dialectology; urban dialect; dialect; common Czech; standard Czech Available at various institutes of the ASCR
Selected morphological features in the common speech of the young generation in the border zone of west Bohemia

The aim of the paper is to describe a newly developed common speech in an area settled by people from various regions. We present research results from five towns northwest of Pilsen (West Bohemia). ...

Nová, Jana
Ústav pro jazyk český, 2015

K několika česko-ruským lexikálním paralelám
Janyšková, Ilona
2015 - Czech
Článek pojednává o několika českých slovech a jejich paralelách ve spisovné ruštině i v nářečích; je podána jejich etymologie: české šutka ‘koza bez rohů’ a ruské šutka ‘žert, legrace‘, české slanina ‘prosolené, obyčejně uzené hřbetní vepřové sádlo‘ a ruské slanina ‘podestýlka, stelivo’, české čurání ‘močení’ a ruské čuran’je ‘zvolání „čur!“’, české celovat a ruské celovat’ ‘líbat’. The article deals with some Czech words and their parallels both in literary Russian and in Russian dialects; it also explains their etymology: Czech šutka ‘a goat without horns’ and Russian šutka ‘joke, fun’, Czech slanina ‘meat from pig that is treated with smoke and salt’ and Russian slanina ‘litter, bedding’, Czech čurání ‘urination’ and Russian čuran’je ‘screaming „čur!“’, Czech celovat and Russian celovat’ both ‘kiss’. Keywords: parallels; Czech; Russian; etymology Available at various institutes of the ASCR
K několika česko-ruským lexikálním paralelám

Článek pojednává o několika českých slovech a jejich paralelách ve spisovné ruštině i v nářečích; je podána jejich etymologie: české šutka ‘koza bez rohů’ a ruské šutka ‘žert, legrace‘, české slanina ...

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

On two expressions of negative mental state (hatred, fear)
Nejedlý, Petr
2015 - English
There is no indisputable recorded evidence of a fundamental non-negative form of the Old Church Slavic and Slavic verb nenaviděti (it is necessary to revise some opposite views in this respect). Later records of the verb naviděti can be, from the semantic point of view, explained rather as prefi xed derivatives of viděti. Nenaviděti had therefore in all likelihood originated as an artifi cially created denotation of an abstract concept based on the spheres of Christian doctrine. 2. As primarily Old Czech records indicate, the word family of the Slavic verb plašiti contains the IE root *pel-, the initial meaning of which is one of motion: 'chase, run aft er'. The sememe '(rapid/hasty) motion' needs to be considered as fundamental for already the earliest stages of Slavic languages; the sememe 'fright, fear' is – along with the corresponding intransitive verbs – secondary. Keywords: etymology; Old Czech; reconstruction of the meaning; semantic development; Slavic languages Available at various institutes of the ASCR
On two expressions of negative mental state (hatred, fear)

There is no indisputable recorded evidence of a fundamental non-negative form of the Old Church Slavic and Slavic verb nenaviděti (it is necessary to revise some opposite views in this respect). Later ...

Nejedlý, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájkův obraz husitské epochy
Čornej, Petr
2015 - Czech
Detailní analýza pasáží, které Václav Hájek z Libočan věnoval ve své Kronice české (1541) husitskému období, ukazuje, že katolický autor nebyl zaměřen ostře antihusitsky. Plně respektoval politické a náboženské uspořádání českého státu zrozené v letech husitské revoluce. The detailed analysis of parts in which Václav Hájek of Libočany in his Czech Chronicle (1541) described the Hussite era shows that the Catholic author did not have the strict antihussite attitude. He fully respected the political and religious organization of the Czech state formed in the years of Hussite revolution. Keywords: Czech Chronicle; Václav Hájek z Libočan; Hussite era; Renaissance humanism; Calixtines; Catholics; fiction Available at various institutes of the ASCR
Hájkův obraz husitské epochy

Detailní analýza pasáží, které Václav Hájek z Libočan věnoval ve své Kronice české (1541) husitskému období, ukazuje, že katolický autor nebyl zaměřen ostře antihusitsky. Plně respektoval politické a ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo
Homolková, Milada
2015 - Czech
Keywords: etymology; Old-Czech verbs; expressivity; extinction of words; Jaromír Spal Available at various institutes of the ASCR
Spalův votipera a jeho staročeské příbuzenstvo

Homolková, Milada
Ústav pro jazyk český, 2015

Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika
Štěpánová, Veronika
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na jazykovou kulturu v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Je nesporné, že profesionální mluvčí, kteří v těchto médiích vystupují často, působí na posluchače jako tzv. řečové vzory. Článek se zabývá tím, zda a jak tato média sledují úroveň mluvených projevů, jaké kladou na mluvčí nároky, jaké jsou výsledky jazykových analýz a zda spolupracují s jazykovými poradci. Ukazuje také jednu z metod, která se používá k hodnocení mluvených projevů. Referát se zaměřuje především na fonetickou stránku mluvených projevů. The paper is focused on the language culture and language management in the field of the Czech public mass media (Czech Television and Czech Radio). It is indisputable that the professional speakers from these mass media play a role of so called model speakers for the users of the Czech language. The article deals with the question how the mass media monitor the quality of the oral speeches, if they co-operate with some language consulters, etc. It shows also one of the methods used for the evaluation of the oral speeches. The attention will be devoted especially on the phonetic aspect of the speeches. Keywords: language culture; language management; Czech Television; Czech Radio; oral speeches; model speakers Available at various institutes of the ASCR
Jazyková politika v českých veřejnoprávních médiích z pohledu fonetika

Příspěvek se zaměřuje na jazykovou kulturu v českých veřejnoprávních médiích (Česká televize, Český rozhlas). Je nesporné, že profesionální mluvčí, kteří v těchto médiích vystupují často, působí na ...

Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2015

Názvotvorba a propriální slovotvorba
Štěpán, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na definice a užívání dvou zdánlivě synonymních termínů: názvotvorba a propriální slovotvorba. Tyto termíny se odlišují ve dvou hlavních aspektech: (1) Zatímco předmětem propriální slovotvorby je morfematická struktura jména, termín názvotvorba, odrážející specifické vlastnosti proprií a jejich vznik při propriálně pojmenovacím aktu, zahrnuje rovněž jejich motivaci. (2) Předmětem názvotvorby je celková struktura propria, zatímco propriální slovotvorba analyzuje pouze vnitřní strukturu jednotlivé lexikální jednotky, která je součástí jména. Tento rozdíl je patrný především u anoikonym (pomístních jmen) s typickou víceslovnou strukturou. Oba tyto přístupy jsou porovnávány a pozornost je věnována jejich využívání a relevanci. The article is focused on the definitions and use of two seemingly synonymous terms: názvotvorba "name-formation" and propriální slovotvorba "proprial word-formation". These terms differ in two major aspects: (1) While the subject of the proprial word-formation is the morphemic structure of the name, the term name-formation, reflecting the specific traits of proper names and their rise by the naming act, includes also its motivation. (2) The subject of the name-formation is the overall structure of a proper name, whereas the proprial word-formation analyses only the internal structure of the individual lexical unit forming a part of a name. This distinction is noticeable especially in anoikonyms (minor place names) with a typical multiple-word structure. Both of these approaches are compared and their use and relevance are discussed. Keywords: word formation; proprial word-formation; name-formation; onomastics Available at various institutes of the ASCR
Názvotvorba a propriální slovotvorba

Příspěvek se zaměřuje na definice a užívání dvou zdánlivě synonymních termínů: názvotvorba a propriální slovotvorba. Tyto termíny se odlišují ve dvou hlavních aspektech: (1) Zatímco předmětem ...

Štěpán, Pavel
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases