Number of found documents: 705
Published from to

Substantivizovaná adjektiva v češtině - pokladní, plzeňské, kapesné, psovití, Komenský, řeka Teplá, obec Loučná nad Desnou.
Spinková, Stanislava
2016 - Czech
Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Jsou utvořena adjektivními sufixy a skloňují se jako adjektiva. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování poplatků, druhů masa nebo nápojů, názvy čeledí v biologii atd., také některá příjmení a zeměpisné názvy. The paper deals with Czech nouns which are formal adjectives. They are formed by adjectival suffixes and declined as adjectives. There are f. e. names of charges, types of meat or drinks, names of biological families etc. ranked among these nouns and some surnames or geographic names as well. Keywords: adjectives; Czech for foreigners; onomastics Available at various institutes of the ASCR
Substantivizovaná adjektiva v češtině - pokladní, plzeňské, kapesné, psovití, Komenský, řeka Teplá, obec Loučná nad Desnou.

Příspěvek je věnován substantivům v češtině, která jsou formálními adjektivy. Jsou utvořena adjektivními sufixy a skloňují se jako adjektiva. Mezi taková jména se řadí např. pojmenování poplatků, ...

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2016

Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni
Dragoun, Michal; Gaudek, Tomáš
2016 - Czech
Studie přináší popis, základní zhodnocení a edici nekrologia roudnické kanonie z let 1457–1464, uloženého v Státním oblastním archivu v Třeboni, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e. Jeho text byl psán jednou rukou a v některých detailech doplňuje údaje rozsáhlého roudnického nekrologia (1333-1516), uloženého v rukopise Národní knihovny České republiky XIX B 3. K vzhledu oltáře sv. Mikuláše v roudnickém kostele dodává, že byl vybaven sochami, a rukopis NK ČR VII C 23 spojuje s konkrétní donací libochovického faráře Jana. Nová data pak nekrologium přináší o životě vdovy po Janu Smiřickém a o životě jejich syna Václava. Geografický rozptyl záznamů nekrologia není široký a na rozdíl od pražského rukopisu jsou zcela opomenuty konfraternity. Nápadné množství žen v údajích nekrologia, které je v souladu i s jinými prameny (nekrologium kláštera českokrumlovských minoritů a klarisek), bude moci být zhodnoceno až po důkladném poznání pražského rukopisu. Třeboňské nekrologium ale potvrzuje, že roudnická kanonie nepatřila ani po husitských bouřích k opomíjeným institucím, v Roudnici a jejím okolí byla respektována a podporována a její konec zapříčinily spíše opětovné válečné události za vlády Jiřího z Poděbrad než nezájem o její činnost. The necrologium of the Roudnice canonry from 1457–1464, deposited in the State Regional Archives in Třeboň, collection Velkostatek (Manor) Třeboň, registratura IA 3K β 28e, is an important source, which has required a description, basic evaluation and edition. Its text was written in one hand and in several details complements the data of the extensive Roudnice necrologium (1333–1516) in the manuscript of the National Library of the Czech Republic XIX B 3. On the appearance of the altar of St Nicholas (Mikuláš) in the church in Roudnice, it adds that it was furnished with statues, and manuscript NK ČR VII C 23 connects it with the specific donation of the parish priest of Libochovice Jan. The necrologium then provides new data on the life of the widow of Jan Smiřický and on the life of their son Václav. The geographical distribution of the records of the necrologium is not wide and unlike the Prague manuscript confraternities are completely neglected. The striking number of women in the data of the necrologium, which is in accord also with other sources (the necrologium of the monastery of the Český Krumlov Friars Minor and Poor Clares), can be evaluated only after thorough study of the Prague manuscript, but the Třeboň necrologium confirms that the Roudnice canonry was not a forgotten institution even after the Hussite storms, it was respected and supported in Roudnice and its environs and its end was rather caused by the repeated war events under the reign of George of Poděbrady than disinterest in its activity. Keywords: necrologium; edition; history; Bohemia; 15th century Available at various institutes of the ASCR
Roudnické nekrologium z let 1457–1464 ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Studie přináší popis, základní zhodnocení a edici nekrologia roudnické kanonie z let 1457–1464, uloženého v Státním oblastním archivu v Třeboni, fond Velkostatek Třeboň, registratura IA 3K β 28e. Jeho ...

Dragoun, Michal; Gaudek, Tomáš
Ústav pro jazyk český, 2016

K některým výpůjčkám z němčiny ve Slovníku nářečí českého jazyka
Čižmárová, Libuše
2016 - Czech
Stať se věnuje některým lexémům německého původu obsaženým v nářeční databázi, v tzv. Archivu lidového jazyka, z něhož SNČJ vychází, a jejich hláskoslovné, morfologické a slovotvorné variabilitě v procesu adaptování do češtiny. Některé lexémy, především složeniny, prošly v českých dialektech velkými změnami. V článku jsou uvedeny příklady adaptovaných slov a popsány postupy jejich adaptace (bamšáblena, brantvajn, branzole, bruclek, brutvan atp.) The Department of Dialectology of the AS CR, v.v.i., works on the electronic Dictionary of Czech Dialects at present. It is a long-term project, in the first five years supported by the Czech Science Foundation. So far the part of the lexical material A-C comprising approx. 7 000 entries has been processed. As it is a dialect dictionary, each entry collects all recorded morphological and phonological variants represented by a lemmatized headword. The material basis of the dictionary contains approx. 1.5 million dialect records assembled in the so called Archive of Folk Speech, a colection of excerpts from printed as well as handwritten local dialect dictionaries and monographs mainly from the half of 19th century to the end of the 20th century,\n The Czech dialect material contains many germanisms. Till 1945, 3 million of Germans lived in the area contemporary Czechia therefore many German words penetrated the Czech language, above all expressions from the thematic fields of craft, transport, army, agriculture, household. In Czech, the German words were adapted to a various extent and in various ways. The item deals with several lexical nests comprising the German loanwords, presents variants of individual lexemes in their adapted form and tries to explain the bases and processes of these adaptations.\n In the headword of each entry, the so called lemmatized form stands, i.e. the form close to the literary language. If the word is not a part of the literary language, a form as close as possible to the German base stands for the headword.\n In the article, the dialectisms borrowed from German are systemized into nests according to their formal characteristics. Samples of some so far edited entries follow. Keywords: Dictionary of Czech Dialects; electronic dictionary; lexemes of German origin Available at various institutes of the ASCR
K některým výpůjčkám z němčiny ve Slovníku nářečí českého jazyka

Stať se věnuje některým lexémům německého původu obsaženým v nářeční databázi, v tzv. Archivu lidového jazyka, z něhož SNČJ vychází, a jejich hláskoslovné, morfologické a slovotvorné variabilitě v ...

Čižmárová, Libuše
Ústav pro jazyk český, 2016

Účast jazykové teorie při konstituování a raném vývoji novodobé spisovné češtiny.
Šipková, Milena
2016 - Czech
Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu především soudobá jazyková teorie. The author outlines the extra-linguistic factors which influenced (determined) the difference between the norm of the standard (literary) Czech and the norm of colloquial Czech, among them, it was the influence of contemporary linguistic theory which played an important role. \n\n Keywords: standard Czech; colloquial Czech; norm; language theory Available at various institutes of the ASCR
Účast jazykové teorie při konstituování a raném vývoji novodobé spisovné češtiny.

Autorka uvádí faktory extralingvistické (mimojazykové) povahy, které ovlivnily/determinovaly rozdíl mezi normou spisovné češtiny a normou češtiny běžně mluvené, mezi nimi hrála důležitou úlohu ...

Šipková, Milena
Ústav pro jazyk český, 2016

Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích
Konečná, Sabina
2015 - Czech
Doposud nezveřejněný jazykový materiál získaný během výzkumu pro Český jazykový atlas v 60. a 70. letech 20. století ukazuje, že v českých nářečích existovala pojmenování pro tuberkulózu domácího původu i slova přejatá. Výraznou skupinu tvoří starobylá pojmenování se základem souch/such (např. souchotiny, souchotě, souchoty; suchá nemoc), dále byla zachycena pojmenování se základem (ú)by. Zaznamenané přejímky jsou německého původu (např. auscerunk, opcérunk, lunzucht), nejvýraznější z přejatých výrazů je lunzucht (s četnými hláskovými variantami), typický pro většinu území slezských nářečí. Motivem pro pojmenování tuberkulózy bylo hubnutí a celkové tělesné chátrání doprovázející dané onemocnění. Příspěvek doplňuje jazyková mapa, která ukazuje zeměpisné rozšíření jednotlivých výrazů. The so far unpublished material gained during research for the Czech Linguistic Atlas in 1960s and 1970s shows that names for tuberculosis of domestic as well as foreign origin existed in Czech dialects. A great group of words is formed by ancient names with the base souch-/such- (e.g. souchotiny, souchotě, souchoty; suchá nemoc). Also names with the base (ú)by were recorded. The recorded loanwords are of German origin (e.g. auscerunk, opcérunk, lunzucht). The most distinct loanword is lunzucht (with a lot of phonetic versions), typical for most of Silesian dialects. The names for tuberculosis were motivated by the process of losing weight and overall body decline accompanying this illness. The attached map shows geographical distribution of particular expressions. Keywords: tuberculosis; dialect names of tubeculosis; motivation; the Czech Linguitic Atlas; language map Available at various institutes of the ASCR
Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích

Doposud nezveřejněný jazykový materiál získaný během výzkumu pro Český jazykový atlas v 60. a 70. letech 20. století ukazuje, že v českých nářečích existovala pojmenování pro tuberkulózu domácího ...

Konečná, Sabina
Ústav pro jazyk český, 2015

Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)
Čornej, Petr
2015 - Czech
Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný husitský svaz (orebité, posléze sirotci). Historickou úlohu sehrálo východočeské husitství při prosazení výsledků hnutí v období po roce 1437. Oporou utrakvismu zůstaly východní Čechy až do třicetileté války. East Bohemia significantly enrolled in the history of the Hussite movement at the beginning of the movement, where many of the local nobility protested against the burning of Jan Hus. In 1420, in eastern Bohemia set up a separate Hussite Union (Orebites, then Orphans´ Union). A historic role played East Bohemian Hussites in promoting of results of Hussite movement in the period after 1437. Eastern Bohemia remained the support of Utraquism until the Thirty Years War. Keywords: east Bohemia; Orebites/Orphans Union; landfrýd; Jan Žižka z Trocnova; Hynek Krušina of Lichtenburg; Hynce Ptáček of Pirkenstein; George of Poděbrady Available at various institutes of the ASCR
Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)

Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině
Spinková, Stanislava
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními. The paper deals with adjectives, especially with their derivation and declension. The author also concentrates on dialectal phenomena and formal adjectives among family names. Keywords: Czech for Foreigners; Adjectiv; Word Formation; Declination; Noun; Proper Name Available at various institutes of the ASCR
Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině

Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině
Kloferová, Stanislava
2015 - Czech
Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy zanikající. Traditional territorial dialects may retreat or perish, but the territorial differences continue to exit in common speech. In the paper, the surviving, stable as well as the perishing phenomena are presented. Keywords: Czech; dialect; territorial differences; common speech Available at various institutes of the ASCR
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině

Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), Kamenice (s vydělitelným sufixem -ice), Kamenička (se sufixem -ička). Byla shledána řada motivací podmiňujících vznik analyzovaných jmen, jako nejčastější se ukázal typ půdy a lokace (zvláště rozšířeno u předložkových jmen, např. Mezi kamencem, Na kamenici). Ostatní motivace jsou řídké: motivace konkrétním kamenem jakožto výrazným krajinným prvkem, materiálem užitým při stavbě nebo výskytem lomu v místě. Stav je tu odlišný od frekvence zjištěné u nederivovaných anoikonym, popř. anoikonym s plurálovou formou základového slova Kameny, u nichž se výrazněji projevila motivace konkrétním kamenem v místě. V některých případech je složité odhadnout motivační impuls, výklad jmen je navíc někdy znesnadněn působením lidové etymologie, proto je nutné zapojit do výzkumu mj. práci se starými archiváliemi, zvláště mapami. This paper deals with motivation of Moravian and Silesian minor place names containing the basic noun kámen ‚stone‘, e. g. Kameňák (the suffix -ák was attached to the respective noun to create this anoikonym), Kamenice (with the suffix -ice), Kamenička (with the suffix -ička). There are numerous motivations, the most frequent is the motivation of soil quality and of location (especially in prepositional anoikonyms, for example Mezi kamencem, Na kamenici). Other motivations are rare: motivation of a particular stone as significant part of the landscape, motivation of building material or stone mining. The frequency of these motivations is different from the frequency of motivations in underived anoikonyms (or anoikonyms containing plural form of the fundamental word Kameny; in this type of anoikonyms, motivation by a particular stone in the site is more frequent). The motivation is hard to determine in some cases, the interpretation can be impeded by bachelor's etymology therefore it is necessary to cooperate with old maps. Keywords: anoikonyms; minor place names; motivation; stone Available at various institutes of the ASCR
K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen

Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu
Lišková, Michaela
2015 - Czech
Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována především materiálovým zdrojům, zařazování lexémů do hesláře, výkladu významu a exemplifikaci. The article presents the preparation of the new monolingual dictionary of contemporary Czech and the new Dictionary Writing System Alexis that is being developed at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the CR, v. v. i. Special attention is given to the material resources, including lexemes to the list of entries, meaning definitions and exemplification. Keywords: monolingual dictionary; dictionary writing system; dictionary resources; list of entries; microstructure, meaning definition; exemplification; contemporary vocabulary Fulltext is available at external website.
Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu

Příspěvek představuje přípravu nového výkladového slovníku současné češtiny a nového systému pro psaní slovníku Alexis, který je vyvíjen v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Pozornost je věnována ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases