Number of found documents: 679
Published from to

Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat
Konečná, Hana
2015 - Czech
Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato služba veřejnosti patří mezi významné aktivity ÚJČ. Slovníková část IJP dnes obsahuje přes 82 000 slovníkových hesel, výkladová část pak především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Začátkem roku 2014 byla IJP interaktivně propojena se Slovníkem spisovného jazyka českého (více než 192 000 hesel) a se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (zhruba 48 000 hesel). The Internet Language Guide (ILG) was made accessible in January 2009. In creating it, the linguists of the Institute of the Czech Language (ICL) built on their experience of the language advising. This public service belongs to notable activities of the ICL. The dictionary part of the ILG contains more than 82 000 entries at present, the explanatory part focuses mainly on the phenomena which repeatedly are the subject of questions of the Czech language users. At the beginning of 2014, the ILG was interconnected with the Dictionary of the Literary Czech Language (more than 192 000 entries) and with the Dictionary of Literary Czech for School and Public (approx. 48 000 entries). Keywords: Czech language; language advisory; ortography; morphology; dictionaries Available at various institutes of the ASCR
Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat

Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato ...

Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2015

On some Old Church Slavonic names of volume measurements
Valčáková, Pavla
2015 - English
The work deals with metrological terms in Old Church Slavonic languages, especially with names of volume measurements. Most of these old cultural terms borrowed from Greek (chinik7, litra, měra) or through Greek from Aramaic (sat7), Sumerian (kor6) and Old Persian (artava). It is evident, that the names of volume measurements are an important part of human culture. Keywords: Old Church Slavonic; volume measurements; etymology Available at various institutes of the ASCR
On some Old Church Slavonic names of volume measurements

The work deals with metrological terms in Old Church Slavonic languages, especially with names of volume measurements. Most of these old cultural terms borrowed from Greek (chinik7, litra, měra) or ...

Valčáková, Pavla
Ústav pro jazyk český, 2015

Hájkova kronika a Staré letopisy české
Černá, Alena M.
2015 - Czech
Odborná literatura uvádí, že mezi mnohé prameny Hájkovy Kroniky české patří kroniky ze souboru zvaného Staré letopisy české; nikdy však nebylo přesně stanoveno, o který z více než 30 dochovaných rukopisů se jedná. Na vzorku 16 zpráv o dění v době husitských válek, které se vyskytují v Hájkově kronice i ve Starých letopisech českých, jsme se pokusili stanovit pramenný text. Přímý pramen jsme nenalezli, avšak nejvíce shodných zpráv (13) shledáváme v textu R, tzv. Vratislavském, který vznikl v rozmezí let 1515-1535. Stanovení pramenného textu komplikovala možnost, že pramenný text se nedochoval, příp. že Václav Hájek užíval při své práci více než jeden text Starých letopisů českých. Práci rovněž ovlivňoval fakt, že V. Hájek byl neobvykle tvůrčí osobností, u níž se dá předpokládat, že informace z pramenů nepřejímala automaticky, nýbrž že je po jazykové i obsahové stránce přizpůsobovala a přetvářela. According to the specialist literature, the many sources behind Hájek’s Czech Chronicle include chronicles from a set entitled Old Czech Annals, but it has never been precisely determined which of the more than thirty surviving manuscripts are involved. Based on a sample of sixteen reports on events during the Hussite wars appearing in Hájek’s Chronicle and in the Old Czech Annals, we have attempted to establish the source text. We have not found the direct source, but we find most (thirteen) of the identical reports in text R, known as Vratislavský, written between 1515 and 1535. identification of the source text was complicated by the possibility that it had not actually been preserved or that Václav Hájek used more than one text from the Old Czech Annals in his work. the work was also influenced by the fact that Hájek was an unusually creative individual who can be presumed to have not accepted the sources automatically, but to have adapted and recreated their language and contents. Keywords: Old Czech Annals; Old Czech; Václav Hájek z Libočan; manuscript Available at various institutes of the ASCR
Hájkova kronika a Staré letopisy české

Odborná literatura uvádí, že mezi mnohé prameny Hájkovy Kroniky české patří kroniky ze souboru zvaného Staré letopisy české; nikdy však nebylo přesně stanoveno, o který z více než 30 dochovaných ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2015

On the semantic shift 'blow' – 'needless or frivolous talk'
Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miloslava
2015 - English
There is a marginal part of (Old) Czech lexis, the root *klas- family (cf. klás /n/ 'ludibrium; iocus'), so far unrecorded in Czech etymological lexicons. The article considers various Slavic as well as non-Slavic possibilities of the family’s origin and outlines formal and content contexts of this onomatopoeically motivated family on the background of some Old Church Slavic lexical units and on the basis of the principle of elementary relationship. Keywords: etymology; Old Czech; semantic development; semantic shift Available at various institutes of the ASCR
On the semantic shift 'blow' – 'needless or frivolous talk'

There is a marginal part of (Old) Czech lexis, the root *klas- family (cf. klás /n/ 'ludibrium; iocus'), so far unrecorded in Czech etymological lexicons. The article considers various Slavic as well ...

Nejedlý, Petr; Vajdlová, Miloslava
Ústav pro jazyk český, 2015

Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i
Černá, Alena M.; Lehečka, Boris; Nejedlý, Petr; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava
2015 - Czech
Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový (http://vokabular.ujc.cas.cz), který zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové materiály ke studiu historické češtiny. Jedná se zejména o moderní i historické slovníky, mezi nimiž zastává stěžejní místo postupně vznikající Elektronický slovník staré češtiny, který zpracovává staročeské lexikum od počátků historické češtiny do konce 15. století. Vokabulář dále obsahuje elektronické edice děl pocházejících z období 13. až počátku 19. století prezentované jako souvislé texty i v korpusové podobě, digitalizované kopie starších českých mluvnic, základní odbornou literaturu, audioknihy starších českých památek a softwarové nástroje využívané při práci s historickými texty. Druhý zdrojem je Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz/). Ta zachycuje českou slovní zásobu 16.–18. století na základě excerpce autentických dobových textů (starých tisků i rukopisů): dokládá ji přímými citáty i s uvedením pramene a částečně tak nahrazuje chybějící slovník češtiny tohoto období. The article introduces two internet sources designated to the study of Older Czech language (13th to 18th centuries); both have been designed and run by The Department of Language Development at The Institute of the Czech Language at the Academy of Sciences of the Czech Republic. The first source, Vokabulář webový [Web Vocabulary] (http://vokabular.ujc.cas.cz), makes texts, images and audio materials available to the study of Older Czech language. The accessible materials are, primarily, both modern and historical dictionaries, amongst which the most salient is the, gradually growing, Elektronický slovník staré češtiny [Electronic Old-Czech Vocabulary] that treats Old-Czech lexicon from the dawn of Czech language to the end of the 15th century. Furthermore, Vokabulář includes electronic editions of the works originating in the period from the 13th century to the beginning of the 19th century, presented both as continuous texts and in the corpus version; digitalized copies of Older-Czech grammar books; basic scientific literature; audiobooks of Older-Czech texts; and software tools utilized for the work with historical texts. The second source is Lexikální databáze hu-manistické a barokní češtiny [Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech] (http://madla.ujc.cas.cz). It records the Czech vocabulary of the 16th to 18th centuries based on the excerption of the authentic contemporary texts (both old prints and manuscripts): Lexical database illustrates the Czech vocabulary with direct quotations, including stating the source. Thus, Lexical Database partly substitutes the missing Czech vocabulary of the mentioned period. Keywords: Older Czech language; internet site Vokabulář webový; database Fulltext is available at external website.
Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i

Příspěvek představuje dva internetové zdroje ke studiu staršího českého jazyka, které vytvořilo a provozuje oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je to především Vokabulář webový ...

Černá, Alena M.; Lehečka, Boris; Nejedlý, Petr; Šimek, Štěpán; Vajdlová, Miloslava
Ústav pro jazyk český, 2015

K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum)
Štěpánová, Veronika
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje korpusu Monolog, ukazuje možnosti práce s ním, ale i jeho omezení. Korpus Monolog byl vybudován především jako zdroj pro fonetický výzkumu výslovnostního úzu v českých médiích, jeho vznik podnítila snaha rozšířit počet korpusů mluvené češtiny. Příspěvek přináší výsledky analýz dvou výslovnostních jevů: 1) výskyt rázu v sekvenci neslabičná předložka + slovo začínající na samohlásku; 2) výslovnost hláskové skupiny zapisované jako sh (např. ve slovech typu shánění, shoda). The paper presents the corpus Monolog, its applications and also its possibilities and restrictions. This corpus was built as a source for analyses of pronunciation in Czech mass media and its mission is to fill partly the gap in the field of the Czech spoken corpora. The paper also shows the results of two analyses concerning the standard pronunciation of Czech: 1) the occurrence of glottal stops in sequences of non-syllabic prepositions + words with vowels in the initial position; 2) the pronunciation of consonant groups sh (i.e. in words like shánění, shoda). Keywords: pronunciation; Czech language; corpus of spoken language; phonetic research Fulltext is available at external website.
K obtížnému shánění (korpusových dat pro fonetický výzkum)

Příspěvek se věnuje korpusu Monolog, ukazuje možnosti práce s ním, ale i jeho omezení. Korpus Monolog byl vybudován především jako zdroj pro fonetický výzkumu výslovnostního úzu v českých médiích, ...

Štěpánová, Veronika
Ústav pro jazyk český, 2015

Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek podává přehled a hodnocení dosavadního zkoumání protetického v- v češtině. Hlavním cílem je srovnat odlišné přístupy v kvantitativním popisu daného jevu v diachronních a synchronních pracích, upozornit na klady i zápory uplatňovaných metodologických postupů a navrhnout možná řešení pro budoucí výzkum. Tvrzení budou explikována na vybraných odborných publikacích, v nichž se v- dočkalo pozornosti zvláště díky své nezačleněnosti do spisovného systému českých hlásek a zároveň díky hojnému výskytu v některých teritoriálních nářečích a v obecné (popř. hovorové) češtině. The paper presents an overview and evaluation of the hitherto linguistic research of the prothetic v- in the Czech language. The main aim of the item is to compare different approaches in quantitative descriptions of this phenomenon in diachronic and synchronic works, to point out the pros and cons of applied methodologies and to suggest possible solutions for future research. Points of view shown in representative publications are presented, attention was paid to the prothetic v- due to its unintegration into the Czech standard phonetic system and to its often occurrence in some territorial dialects and in common (or colloquial) Czech. Keywords: prothetic v-; linguistics; prothesis; dialectology; urban language; statistics Available at various institutes of the ASCR
Protetické v- v pohledu kvantitativního lingvistického výzkumu

Příspěvek podává přehled a hodnocení dosavadního zkoumání protetického v- v češtině. Hlavním cílem je srovnat odlišné přístupy v kvantitativním popisu daného jevu v diachronních a synchronních ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

Kam ta staročeská slova zmizela?
Janyšková, Ilona
2015 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: broný, peřěstý, polet. The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: broný, peřěstý, polet. Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Kam ta staročeská slova zmizela?

Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: broný, peřěstý, polet.


The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: broný, peřěstý, polet.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

Ještě jednou k výkladu frazémů v češtině (z pohledu etymologie)
Karlíková, Helena
2015 - Czech
Etymologická analýza některých českých frazémů s archaickými výrazy, jejich význam a výklad. An etymological analysis of some Czech phraseological units with archaic expression, their meaning and interpretation. Keywords: linguistics; etymology; phraseology Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou k výkladu frazémů v češtině (z pohledu etymologie)

Etymologická analýza některých českých frazémů s archaickými výrazy, jejich význam a výklad....

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2015

Jan Hus a jeho význam pro současnou češtinu
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek shrnuje dosavadní bádání o vlivu Jana Husa na český jazyk, a to v rovině hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické i lexikální. Zmíněna je též inovace tehdejšího pravopisného systému, jež bývá připisována Janu Husovi. The paper summarizes existing research of the influence of Jan Hus on Czech language, specifically on phonological, morphological, syntactic and lexical plane. Also, the innovation of orthographic system is mentioned, which is attributed to Jan Hus. Keywords: Jan Hus; linguistics; Czech; orthography Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus a jeho význam pro současnou češtinu

Příspěvek shrnuje dosavadní bádání o vlivu Jana Husa na český jazyk, a to v rovině hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické i lexikální. Zmíněna je též inovace tehdejšího pravopisného systému, jež bývá ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases