Number of found documents: 87
Published from to

The Gravettian along the Danube
2004 -
The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers on Gravettian chronology and dating are followed by regional contributions ordered from the west to the east: south Germany, Austria, Moravia, Poland, Slovakia, and the Balkans. The concluding papers focus on interregional comparisons (Italy), technology and cultural contexts. Tento svazek zahrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci, soustřeďující nově získané poznatky o prehistorii Podunají před 30 – 20 tisíci lety. Obecné referáty o periodizaci a datování gravettienu následují regionální příspěvky, řazené od západu k východu: jižní Německo, Rakousko, Morava, Polsko, Slovensko a Balkán. Závěrečné referáty se zaměřují na interregionální srovnání (Itálie), technologii a kulturní kontext. Keywords: Gravettian; Danube river; stratigraphy, chronology, culture; mezinárodní konference; obecná historie Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian along the Danube

The volume includes contributions presented at an international conference, resuming the newly accumulated evidence on prehistory of the Danube river about 30 - 20 thousands years ago. General papers ...

Archeologický ústav, Brno, 2004

The Gravettian occupation of the Uherské Hradiště area
Škrdla, Petr
2004 - English
Práce presentuje jeden z dosud méně známých gravettských mikroregionů a podává předběžné informace. The aim of this paper is to present one of the important and hitherto little known Gravettian microregions, and provides preliminary information. Keywords: Uherské Hradiště area; Gravettian; settlement pattern; hradiště; osídlení Available at various institutes of the ASCR
The Gravettian occupation of the Uherské Hradiště area

Práce presentuje jeden z dosud méně známých gravettských mikroregionů a podává předběžné informace....

Škrdla, Petr
Archeologický ústav, Brno, 2004

Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)
Nývltová Fišáková, Miriam
2004 - Czech
Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza). The animal bones from some objects from the settlement of the linear ceramics culture from Vedrovice was studied. The research included osteological, osteometrical, taphonomical and palaeopathological analyses. Keywords: vertebrate; Neolithic; Vedrovice; neolit; keramika Available at various institutes of the ASCR
Fauna z vybraných objektů z lokality Vedrovice (lineární keramika - neolit)

Byl zpracován zvířecí osteologický materiál z vybraných objektů sídliště s lineární keramikou ve Vedrovicích (osteologická, osteometrická, tafonomická a paleopatologická analýza)....

Nývltová Fišáková, Miriam
Archeologický ústav, Brno, 2004

Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie
Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
2004 - Czech
V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť). Paper analyses the use of knapped industry raw materials during the Early Bronze Age in Moravia. Keywords: Moravia; Early Bronze Age; knapped industry raw materials; doba bronzová; suroviny Available at various institutes of the ASCR
Starší doba bronozová na Moravě ve světle surovin štípané industrie

V příspěvku je shromážděn veškerý dostupný materiálový fond štípané industrie únětické kultury (sídlištní i hrobové nálezy) a věteřovské skupiny (jen nálezy ze sídlišť)....

Přichystal, A.; Šebela, Lubomír; Kopacz, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha
Stuchlík, Stanislav
2004 - Czech
Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě. The article presents conspectus of the finds from Hallstatt cemeteries in Mohelnice (Central Moravia). Keywords: Mohelnice, Central Moravia; Old Iron Age; cemeteries; pohřebiště Available at various institutes of the ASCR
Halštatské pohřebiště v Mohelnici u Zábřeha

Článek předkládá stručnou informaci o halštatském popelnicovém pohřebišti v Mohelnici na střední Moravě....

Stuchlík, Stanislav
Archeologický ústav, Brno, 2004

Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic
Svoboda, Jiří
2004 - English
Mozaika gravettských adaptací na evropské scéně nebyla statická, ale vykazovala dynamické změny. Morava, kde intenzita a komplexnost osídlení kulminuje ve starším gravettienu (pavlovienu) a poté se snižuje (willendorf-kostěnkien) dokládá zrcadlový obraz vůči některým jiným evropským regionům, jako je Itálie, Karpatská kotlina a východní Evropa. Impuls těchto změn je pravděpodobně dán změnami v prostředí a zřejmě přesuny populací v období před a během posledního glaciálního maxima. The mosaic of Gravettian adaptation over the European scene was not a static one, but displays a dynamic pattern of changes. Moravia, where the settlement density and complexity culminates during the earlier Gravettian (the Pavlovian) and decreases afterwords (the Willendorf-Kostenkian) provides a reverse picture to that of some other European regions, such as Italy, Carpathian Basin, and eastern Europe. The impuls would probably be provided by environmental changes and possible population shifts before and around the Last Glacial Maximum. Keywords: Gravettian; Central Europe; chronology, settlement pattern, population shifts; populace; osídlení Available at various institutes of the ASCR
Afterwords: The Pavlovian as a part of the Gravettian Mosaic

Mozaika gravettských adaptací na evropské scéně nebyla statická, ale vykazovala dynamické změny. Morava, kde intenzita a komplexnost osídlení kulminuje ve starším gravettienu (pavlovienu) a poté se ...

Svoboda, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci
Drobilíková, P.; Hašek, Vladimír; Hlobil, I.; Zapletal, J.
2004 - Czech
Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá a 11m široká). Stopy prehistorického osídlení byly nalezeny v několika sondách a jamách (ve druhé polovině 9. stol. n.l. byly postaveny kamenné valy s železnými pruty). Před zdí nalezen násep s nánosy od poč. 10. do 12. stol. Na skládce bylo nalezeno pohřebiště z 11. stol., množství zvířecích kostí atd. Počátkem 12. stol. byla postavena malá sakrální budova, existující pár let - zdemolována v roce 1131, kdy začala výstavba katedrály. This article describes the finding of a sacral building - a small church (found in a Small yard adjacent to the cathedral of St. Václav). Geophysical survey over the area determined substantial features of the church - 14 m long and 11 m wide. Our results have revealed about the archaeological history of this place, in the second half of the 9th century AD there was constructed a sacral stone mound with iron ingots, around the mound was a clay - and - timber wall reinforced by stone elements. A large midden was found in front of the walls, with deposits from the 10th through the beginning of the 12th century. In the midden was found a burial from the 11th century and a huge quantity of sherds, animal bones, etc. On a destroyed part of the walls was constructed a small sacral building at the beginning of the 12th century, demolished in 1131, when the cathedral´s construction began. Keywords: Moravia Olomouc; cathedral of St. Václav; geophysical survey; stavby; budovy Available at various institutes of the ASCR
Nález sakrální stavby na Malém dvoře u dómu sv. Václava v Olomouci

Ćlánek popisuje nález a zkoumání sakrální stavby - malého kostela postavěného na dvoře u katedrály sv. Václava. Geofyzikální průzkum plochy určil jeho rysy (jednolodní stavba s apsidou - 14m dlouhá ...

Drobilíková, P.; Hašek, Vladimír; Hlobil, I.; Zapletal, J.
Archeologický ústav, Brno, 2004

Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích
Juchelka, Jiří
2004 - Czech
Od října 2001 do května 2002 byl v trati Za Humny veden záchranný archeologický výzkum, při kterém byl zachycen okraj sídliště z období lužické kultury, datovaný do stupňů RHA1-A2. Pouze objekt 557 byl starší (RBC2-RBD). From october 2001 till may 2002 the rescue archaeological excavation in Velké Hoštice was led and the border of the locality from the time of Lausitz culture , dated to the phases RHA1-A2, was discovered. The object 557 was the only one, dated to the phases RBC2-RBD. Keywords: Lausitz culture; settlement; pottery; osídlení; hrnčířina Available at various institutes of the ASCR
Sídliště lužické kultury ve Velkých Hošticích

Od října 2001 do května 2002 byl v trati Za Humny veden záchranný archeologický výzkum, při kterém byl zachycen okraj sídliště z období lužické kultury, datovaný do stupňů RHA1-A2. Pouze objekt 557 ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
Doležel, Jiří
2004 - Czech
Článek podrobně analyzuje listinu, ktrou r. 1515 propůjčil pozemkový držitel staré báňské práce důlnímu konsorciu k nové těžbě stříbra, objasňuje dobové okolnosti, seznamuje s jednotlivými na podniku zainteresovanými osobami a pokouší se o přesnou lokalizaci propůjčeného dolu v rámci katastru obce Bartoušov u Havlíčkova Brodu. The article analyses in detail the deed, by means of which the land holder lends old mining work to mining consortium for new mining of silver in 1515. It clarifies period circumstances, introduces individual persons interested in the enterprise and attemps to locate precisely the mine lent within the cadastral territory of the village of Bartoušov near Havlíčkův Brod. Keywords: medieval mining; lease of silver mines; Czech and Moravian Highlands; doly; těžba Available at various institutes of the ASCR
Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515

Článek podrobně analyzuje listinu, ktrou r. 1515 propůjčil pozemkový držitel staré báňské práce důlnímu konsorciu k nové těžbě stříbra, objasňuje dobové okolnosti, seznamuje s jednotlivými na podniku ...

Doležel, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2004

Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích
Drozdová, E.; Šedo, Ondrej
2004 - Czech
Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr. References about nonkonform archaeological finds in the place with settlement and burial structures - explanation of situation in storage pits with human and animal skeletons from the 9. century AD. Keywords: 9. century AD; human burials; animal burials; archeologie; vyučovací metody Available at various institutes of the ASCR
Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích

Zpráva o neobvyklých nálezech v místě se sídlištními a pohřebištními strukturami - výklad nálezové situace identifikované v jámě s lidskými a zvířecími kostrami z 9. století po Kr....

Drozdová, E.; Šedo, Ondrej
Archeologický ústav, Brno, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases