Number of found documents: 225
Published from to

Metalografický rozbor železného polotovaru z tavby v rekonstrukci pece s tenkou hrudí provedené 14.5.2008 ve Staré Huti u Adamova
Hošek, Jiří; Merta, J.; Barák, M.
2010 - Czech
Metalografický rozbor experimentem získaného polotovaru svářkového železa prokázal převahu uhlíkem bohatšího kovu s martenzitickou strukturou. Bylo rovněž prokázáno, že část polotovaru byla obohacena fosforem. Typická je značná pórovitost. Analyzovaný polotovar rozšiřuje základnu srovnávacího materiálu pro identifikaci stupně a způsobu zpracování archeologického materiálu. Metallographic examination of an experimentally obtained semi-finished piece of wrought iron demonstrated predominance of carbon-rich zones with martensitic structure. It was also demonstrated that a part of the iron piece was enriched in phosphorus and that large porosity is typical. The examined semi-product extends the base of comparative material usable for identifying the degree and type of processing of archaeological material. Keywords: archaeometallurgy; wrought iron; experimental smelting; železo; fosfor Available at various institutes of the ASCR
Metalografický rozbor železného polotovaru z tavby v rekonstrukci pece s tenkou hrudí provedené 14.5.2008 ve Staré Huti u Adamova

Metalografický rozbor experimentem získaného polotovaru svářkového železa prokázal převahu uhlíkem bohatšího kovu s martenzitickou strukturou. Bylo rovněž prokázáno, že část polotovaru byla obohacena ...

Hošek, Jiří; Merta, J.; Barák, M.
Archeologický ústav, Praha, 2010

K výskytu okrouhlých obytných věží ve střední Evropě v 12. - počátku 13. století
Durdík, Tomáš
2010 - Czech
Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o okrouhlých obytných hradních věžích 12. - počátku 13. století ve střední Evropě a jejich souvislostech se zvláštním zřetelem k věži v Olomouci. Summarisation and evaluation of knowledge concerning round dwelling castle towers from the 12th and the beginning of the 13th centuries in Central Europe and connections of this type of building, with special focus on the tower in Olomouc. Keywords: castle; castellology; donjon; dwelling tower; keep; architecture; Central Europe; medieval archaeology; Middle Ages; kastellologie; architektura; středověk Available at various institutes of the ASCR
K výskytu okrouhlých obytných věží ve střední Evropě v 12. - počátku 13. století

Sumarizace a vyhodnocení vědomostí o okrouhlých obytných hradních věžích 12. - počátku 13. století ve střední Evropě a jejich souvislostech se zvláštním zřetelem k věži v Olomouci....

Durdík, Tomáš
Archeologický ústav, Praha, 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Kuna, Martin
2010 - Czech
Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2010

Stručný přehled historie Mongolska
Šmahelová, Lucie
2010 - Czech
Mongolsko je součástí jednoho velkého etnického kotle v oblasti mezi Jižní Sibiří, Sajany a Altajem, kde po celá staletí docházelo k bouřlivé etnogenezi mnoha kmenů. Vlivem klimatických změn a kmenových bojů byla starší etnika postupně asimilována mladšími nebo vytlačována směrem na západ do eurasijských stepí a některá z nich tak postupně doputovala až do Evropy. Historie mongolské země je proto velice barvitá, ale zároveň nepřehledná a komplikovaná, protože nositelé jejích kultur jsou neustále v pohybu a historické prameny často chybí. Zásadním a mnohdy i jediným zdrojem informací bývá proto právě archeologie. Mongolia is a part of huge epicentre of ethnic processes in the large area among Southern Siberia, Sayan and Altai Mountains. Due to climatic conditions and social-economic processes the older ethnics were assimilated or pushed by the recent ones to the steppes of Eurasia and further to European corridor. History of Mongolia is so far various and confused topic as its cultures were constantly in motion but historical sources are limited or even missing. The archaeology gives us the very important and often the only source of information. Keywords: archaeology; Mongolia; Prehistory; Early history; culture Available at various institutes of the ASCR
Stručný přehled historie Mongolska

Mongolsko je součástí jednoho velkého etnického kotle v oblasti mezi Jižní Sibiří, Sajany a Altajem, kde po celá staletí docházelo k bouřlivé etnogenezi mnoha kmenů. Vlivem klimatických změn a ...

Šmahelová, Lucie
Archeologický ústav, Praha, 2010

Závěsek s motivem lidské tváře. Nová interpretace staršího nálezu z Olomouce
Profantová, Naďa
2010 - Czech
Příspěvek nově zhodnotil starší archeologický nález z Olomouce. Ten představuje luxusní závěsek s podobou boha či démona a lze jej datovat do 8.-9. století. The paper brings a new interpretation of older bronze find - a pendant with human mask motif. It was made in 8th-9th century and connected with pagan belief. Keywords: human mask; Early Middle Ages; pagan beliefs; Moravia; raný středověk Available at various institutes of the ASCR
Závěsek s motivem lidské tváře. Nová interpretace staršího nálezu z Olomouce

Příspěvek nově zhodnotil starší archeologický nález z Olomouce. Ten představuje luxusní závěsek s podobou boha či démona a lze jej datovat do 8.-9. století....

Profantová, Naďa
Archeologický ústav, Praha, 2010

Evidence of tin coating on archaeological ferrous artefacts by voltammetry of microparticules (VMP)
Ottenwelter, Estelle; Costa, V.
2010 - English
Voltammetry of microparticules (VMP) using a paraffinimpregnated graphite electrode (PIGE) to transfer material directly from the artefacts to an electrochemical cell, was applied on two objects from Medieval Ages covered by a grey metallic coating in a variable state of conservation and appearance as a non invasive analytical method to characterise artefacts. Results have shown that the light grey metallic surface layers observed on both objects present different chemical composition, which could be determined in a selective way, following their stratigraphical location of the artefacts. Keywords: voltammetry of microparticules; tin coating; analytical method; historické metody Available at various institutes of the ASCR
Evidence of tin coating on archaeological ferrous artefacts by voltammetry of microparticules (VMP)

Voltammetry of microparticules (VMP) using a paraffinimpregnated graphite electrode (PIGE) to transfer material directly from the artefacts to an electrochemical cell, was applied on two objects from ...

Ottenwelter, Estelle; Costa, V.
Archeologický ústav, Praha, 2010

Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999-2007
Svobodová, Ljuba
2010 - Czech
Tato práce prezentuje základní přístup k ošetřování archeologické keramiky. Zmiňuje se zde základní metodika konzervování a restaurování keramiky od čištění, vyhledávání, lepení, doplňování ztrát, mechanických a barvících retuší, konzervace, až po vypracování restaurátorských zpráv, jejichž obsahem je také přehled použitých pomocných materiálů, kompletní fotografická dokumentace a návrh optimálního klimatického režimu a kontroly stavu ošetřených keramických předmětů v depozitářích. Postupy jsou demonstrovány na keramickém materiálu, pocházejícím ze záchranného výzkumu VLINĚVES 1999-2007, okr. Mělník. This paper presents the basic approach to the archaeological ceramics treatment. Described are the basic methods of ceramics conservation and restoration, like cleaning, joints searching, assembly and fixation, missing parts replacements, corrections of the shape and colour of the replacements, conservation, all recorded in the restoration report, which includes also the list of used materials, full photo documentation and the recommended climate control and regular inspections of the restored ceramics in the deposit storage. Practical demonstration on the ceramics, excavated on the site VLINĚVES (region Mělník) in the years 1999-2007. Keywords: archaeological ceramics; restoration; Vliněves; restaurování Available at various institutes of the ASCR
Restaurování archeologických keramických nádob z polykulturního pohřebního areálu Vliněves 1999-2007

Tato práce prezentuje základní přístup k ošetřování archeologické keramiky. Zmiňuje se zde základní metodika konzervování a restaurování keramiky od čištění, vyhledávání, lepení, doplňování ztrát, ...

Svobodová, Ljuba
Archeologický ústav, Praha, 2010

Sekerky s raménky pohledem metalografa
Hošek, Jiří
2010 - Czech
Dvě halštatské sekerky s raménky datované do Ha C2 – Ha D1-2, objevené v SZ Čechách, byly nedávno analyzovány autorem článku. První sekerka (z Března u Milešova) byla vyrobena z paketovaného železa (lokálně až oceli) a její ostří bylo nauhličeno a zakaleno. Druhá sekerka (z Nakléřovského průsmyku) zřejmě představuje případ navaření ocelového břitu na železné tělo nástroje. Ocelí opatřená břitová hrana a její popuštění dokládají pokročilou nástrojařskou techniku. Obě analyzované sekerky patří do nepočetné skupiny velmi kvalitních výkovků. S přihlédnutím ke všem dodneška analyzovaným sekerkám (s raménky) se však zdá, že kalení těchto nástrojů mohlo být ve skutečnosti běžné. Two Hallstatt flat-and-lugged axes (dated to Ha C2 – Ha D1-2) discovered in NW Bohemia have been recently examined by the author. First axe, from Březno u Milešova, was made of piled iron (locally steel) but its cutting edge was treated by carburization and quenching. The second axe, from Nakléřovský průsmyk, apparently reveals the case of steel cutting-edge welding onto an iron axe body. The steeled cutting edge and its tempering evidence advanced tool-making techniques. Both the examined axes belong to the less numerous group of high quality forgings. Nevertheless, regarding all the up to date examined flat-and-lugged axes, hardening of these tools might have been a common practice at the time. Keywords: flat-and-lugged axe; Hallstatt; Bohemia; archaeometallography; archaeometallurgy; svařování oceli; oceli Available at various institutes of the ASCR
Sekerky s raménky pohledem metalografa

Dvě halštatské sekerky s raménky datované do Ha C2 – Ha D1-2, objevené v SZ Čechách, byly nedávno analyzovány autorem článku. První sekerka (z Března u Milešova) byla vyrobena z paketovaného železa ...

Hošek, Jiří
Archeologický ústav, Praha, 2010

Restaurování tuhovaných nádob
Vítovcová, K.; Kloužková, A.; Svobodová, Ljuba
2009 - Czech
Keywords: graphited pottery; archaeological ceramics; restoration; restaurování Available at various institutes of the ASCR
Restaurování tuhovaných nádob

Vítovcová, K.; Kloužková, A.; Svobodová, Ljuba
Archeologický ústav, Praha, 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Kuna, Martin
2009 - Czech
Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases