Number of found documents: 467
Published from to

Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice)
Uhlíková, Lucie; Pavlicová, Martina
2014 - Czech
Keywords: Migration; Slovak folklore; Moravian folklore; folk song; propaganda; emigration to America (USA) Available at various institutes of the ASCR
Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice)

Uhlíková, Lucie; Pavlicová, Martina
Etnologický ústav, 2014

Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit
Bajgarová, Jitka; Wehrmeyer, A.
2014 -
Sborník příspěvků z konference konané v roce 2011 na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky - instituce, osobnosti, mediátoři, historický výzkum i koncepční a metodologické otázky. Proceedings of the conference held in 2011 on the topic of Czech-German relations in the music of the first Czechoslovak Republic - institutions, personalities, mediators, historical research and conceptual and methodological issues. Keywords: Czech-German relationship in music culture; Czechoslovak Republic; 1918–1938; studies on music history; proceedings of conferences Available on request at various institutes of the ASCR
Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit

Sborník příspěvků z konference konané v roce 2011 na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky - instituce, osobnosti, mediátoři, historický výzkum i koncepční a ...

Bajgarová, Jitka; Wehrmeyer, A.
Etnologický ústav, 2014

Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika; Jiráková, Anežka; Kissová, Blanka; Hlavičková, Marie
2014 - Czech
Publikace je výsledkem terénního šetření vybraných veřejných prostor na území hlavního města Prahy, rozhovorů s uživateli a experty z oblasti architektury a urbanismu. Cílem bylo zmapovat chování aktérů v pražských veřejných prostorech a jejich postoje k jejich kvalitě. The publication is a result of the field enquiry of the selected public spaces in Prague including interviews with actors and expert interviews with architects and urban planners. The aim of the research has been to map out the actor´s behaviour in Prague public spaces and to explore their quality assessments. Keywords: public spaces; urban anthropology; ethnology Available at various institutes of the ASCR
Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy

Publikace je výsledkem terénního šetření vybraných veřejných prostor na území hlavního města Prahy, rozhovorů s uživateli a experty z oblasti architektury a urbanismu. Cílem bylo zmapovat chování ...

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika; Jiráková, Anežka; Kissová, Blanka; Hlavičková, Marie
Etnologický ústav, 2014

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
2014 - Czech
K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační systém o rodinách imigrantů ze třetích zemí, ze kterého by bylo možno odvozovat představy o budoucích společenských potřebách a investicích spojených s imigrací do České republiky. Informační systém by měl usnadnit získávání dat o struktuře rodin imigrantů, místu jejich pobytu a jejich potřebách. Tyto informace jsou velmi významné při tvorbě a implementaci státní integrační politiky reflektující kapacitu sociální infrastruktury (trhu práce, institucí pro přípravu na povolání, základního, středního i vysokého školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, kultury apod.). To create a solid immigration policy that will promote integration and social cohesion immigrants, we need information about the composition and functioning of immigrant families. For this purpose should serve an information system on families of immigrants from third countries from which it would be possible to derive ideas about future societal needs and investments associated with immigration to the Czech Republic. Information system should facilitate the collection of data on the structure of families of immigrants, their place of residence and their needs. This information is very important in the development and implementation of national integration policy reflecting the capacity of social infrastructure (labour market, institutions for vocational training, primary, secondary and tertiary education, healthcare, social security, culture, etc.). Keywords: foreigners; third country nationals; third country migrants; families of migrants; terminology; information systems Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí

K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační ...

Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2014

Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce
Sulitka, Andrej
2014 - Czech
Keywords: compatriots (expatriates); repatriation of compatriots after the first World War; the establishment of the principles of the Czechoslovak government in 1920 for repatriation; return policy; government support to ensure the repatriation of European and non-European countries Available at various institutes of the ASCR
Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2014

The hidden and lost Treasury: the 18th Century opera Arias in the Collections ofd ther brothers Hospitallers
Freemanová, Michaela
2013 - English
In the collections of Brothers Hospitallers, surviving in Bohemian and Moravian museums, there are numerous opera arias, most of them with underlaid Latin sacred texts, replacing the original Italian words. The article researches their origins. Keywords: opera; Italy; Brothers Hospitallers Available at various institutes of the ASCR
The hidden and lost Treasury: the 18th Century opera Arias in the Collections ofd ther brothers Hospitallers

In the collections of Brothers Hospitallers, surviving in Bohemian and Moravian museums, there are numerous opera arias, most of them with underlaid Latin sacred texts, replacing the original Italian ...

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2013

Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Když výzkum tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky
Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
2013 - Czech
The goal of our study is to thematize and then discuss the dilemmas involved in doing field research. Dilemmas and uncertainty arise from the fact that the social scientist does not stand “outside” the world of the actors being studied, but is an integral part of it. Ethnographic field research is an instrument for achieving deeper knowledge about cultures; and the legitimization of the key attributes of anthropology/ethnology. Qualitative field research meanwhile encompasses a number of theoretical, epistemological, and methodological themes, approaches, and positions. An analysis of its value, including the qualitative collection of data and its epistemological underpinning, is the subject of this study. Keywords: field research; ethnology/anthropology; qualitative research Available at various institutes of the ASCR
Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky

The goal of our study is to thematize and then discuss the dilemmas involved in doing field research. Dilemmas and uncertainty arise from the fact that the social scientist does not stand ...

Nosková, Jana; Pavlásek, Michal
Etnologický ústav, 2013

Migrace obyvatel - migrace kultury
Tyllner, Lubomír
2013 - Czech
Studie se zabývá metodologickými otázkami migrace kulturních jevů a rovněž praktickými projevy výměn kulturních hodnot na česko-německém pomezí. The paper deals with the methodological issues of the cultural phenomena migration as well as the actual exchange of cultural values in the Czech-German borderlands. Keywords: culture; migration; ethnomusicology; folk song; folk dance; migrace; kulturní hodnoty Available at various institutes of the ASCR
Migrace obyvatel - migrace kultury

Studie se zabývá metodologickými otázkami migrace kulturních jevů a rovněž praktickými projevy výměn kulturních hodnot na česko-německém pomezí....

Tyllner, Lubomír
Etnologický ústav, 2013

Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf
Kratochvíl, Matěj
2013 - Czech
Zvukový záznam začal hrát od konce 19. století významnou roli v mnoha oblastech lidského života. Nejvýrazněji se vliv této technologie projevil v oblasti hudebního průmyslu, kdy s vynálezem a rozšířením Edisonova fonografu přišla na svět nová forma konzumace hudby. Vedle toho ovšem tento vynález ovlivnil i sféru vědy. Obor dnes zvaný etnomuzikologie se začal formovat přibližně v téže době, kdy se objevil fonograf, a lze říci, že bez tohoto přístroje by etnomuzikologie nikdy nebyla tím, čím je v současnosti. Možnost zachytit prchavý hudební projev, opakovaně jej přehrávat a zkoumat otevřela vědcům cestu k analytickému uchopení hudebních kultur celého světa bez omezení systémem evropského notového zápisu. Zároveň ovšem zvukový záznam přinášel různá omezení i nebezpečí zkresleného chápání zvukových pramenů a také nasměroval uvažování o hudbě k určitým stereotypům, s nimiž se pak po velkou část 20. století etnomuzikologie vyrovnávala. V českých zemích se povědomí o technické novince šířilo poměrně brzy mezi laickou veřejností i v akademických kruzích, praktické využití v oblasti dokumentace tradiční hudební kultury v období před první světovou válkou však bylo poměrně řídké. Ty zvukové dokumenty, které se dochovaly, byly zveřejněny teprve v posledních desetiletích. Sound recording began to play a more important role in many areas of human life from the end of the 19th century. The influence of this technology was manifested the most significantly in the area of music industry, where a new form of music consumption was born with the invention and spreading of Edison’s phonograph. In addition, however, this invention influenced the sphere of science as well. The field called ethnomusicology now started to form in approximately the same time that the phonograph appeared, and it may be said that without this device ethnomusicology would have never been what it is today. The possibility of capturing the elusive musical expression, play and study it over and over again, opened a path for scientists to grasp the music cultures of the whole world without being limited by the system of European music notation. At the same time, however, sound recording brought various limitations as well as the danger of a distorted perception of sound sources, and directed the speculations of music towards certain stereotypes, with which ethnomusicology was then coping for a large part of the 20th century. In the Bohemian Lands, the awareness of the technical novelty spread relatively soon among the lay public as well as in the academic circles, but its practical application in the area of the documentation of traditional music culture in the period before World War I was relatively rare. The sound documents that have been preserved were not published until the last decades. Keywords: Bohemian Lands; 19th century; cultural history; ethnomusicology; phonograph; sound recording Available on request at various institutes of the ASCR
Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf

Zvukový záznam začal hrát od konce 19. století významnou roli v mnoha oblastech lidského života. Nejvýrazněji se vliv této technologie projevil v oblasti hudebního průmyslu, kdy s vynálezem a ...

Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases