Number of found documents: 517
Published from to

K hodnotovým předpokladům bioetiky
Drozenová, Wendy
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá specifickým postavením bioetiky jako discipliny, která vzniká na základě výsledků přírodní vědy, ale zároveň vede nutně k otázkám filozofické povahy. Druhá část příspěvku směřuje k otázce vztahu lékaře a pacienta. The paper deals with the concept of bioethics: a discipline emerging from the results of natural science and leading inevitably to philosophical questions. The other part of the paper results into the issue doctor- patient relation. Keywords: bioethics; concept of health; doctor-patient relation Available at various institutes of the ASCR
K hodnotovým předpokladům bioetiky

Příspěvek se zabývá specifickým postavením bioetiky jako discipliny, která vzniká na základě výsledků přírodní vědy, ale zároveň vede nutně k otázkám filozofické povahy. Druhá část příspěvku směřuje k ...

Drozenová, Wendy
Filosofický ústav, 2012

Láokóon, Tyrš a český dějepis umění
Bažant, Jan
2012 - Czech
Miroslav Tyrš ve své analýze sousoší s Láokoóntem došel k mylným závěrům, ale to nic nemění na jeho postavení otce zakladatele českého dějepisu umění a klasické archeologie. Miroslav Tyrš's analysis of the scultural group of Laocoon was erroneous, but it in no way belittle his status as the founder of Czech history of art and classical archaeology. Keywords: ancient art; history of art; Winckelmann; starověké umění Available at various institutes of the ASCR
Láokóon, Tyrš a český dějepis umění

Miroslav Tyrš ve své analýze sousoší s Láokoóntem došel k mylným závěrům, ale to nic nemění na jeho postavení otce zakladatele českého dějepisu umění a klasické archeologie....

Bažant, Jan
Filosofický ústav, 2012

Technology Assessment jako aplikovaná etika techniky
Machleidt, Petr
2012 - Czech
Postupy, které charakterizují sociální hodnocení techniky, tedy Technology Asessment,zažívají v poslední době v evropském prostoru určitou renesanci. Příkladem je projekt 7.rám. programu EU s názvem PACITA – Parliaments and Civil Society in Technology Assessment. Důležitou roli TA pro ČR je možno vidět ve vytváření podmínek pro akceptaci technického rozvoje ve veřejnosti. Obstát v budoucnosti znamená i pro Českou republiku vytvořit takové prostředí, které bude "přátelské" k technologiím. Řada problémů etiky techniky má proto obsahové rozhraní k etice vědy, k ekologické etice či k lékařské etice. Má také strukturální rozhraní k Technology Assessment, k etice politiky a k etice ekonomiky a podnikání. Aplikovaná etika techniky spolu s analýzou lidského faktoru ve sféře rizik se zdůrazňováním významu informovanosti veřejnosti a se sledováním zranitelnosti (vulnerability) techniky, tj. s výzkumem dostatečné robustnosti technologických systémů, naznačuje také další směřování vývoje TA v ČR. Practices that characterize Technology Asessment have recently experienced a new renaissance within the European area. An example is the EU’s Seventh Framework Programme titled PACITA (Parliaments and Civil Society in Technology Assessment). An important role for TA in the Czech Republic is to create conditions for gaining public acceptance of technological development. If the Czech Republic wants succeed in the future, it has to create an environment that is „friendly“ to technologies. Many of the ethics issues in technology are linked with the interface of science and ethics, environmental ethics and/or medical ethics. Keywords: Technology Asessment; ethics Available at various institutes of the ASCR
Technology Assessment jako aplikovaná etika techniky

Postupy, které charakterizují sociální hodnocení techniky, tedy Technology Asessment,zažívají v poslední době v evropském prostoru určitou renesanci. Příkladem je projekt 7.rám. programu EU s názvem ...

Machleidt, Petr
Filosofický ústav, 2012

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy
Bednář, Miloslav
2012 - Czech
Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy. Bednář examines and summerizes the importance of transfer of Czechoslovak Germans after WWII for the building of law and democratic order of Europe. Keywords: Europe; tranfer of Germans; Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy

Bednář zkoumá a shrnuje význam odsunu českoslovenkých Němců po II. světové válce pro budování právních základů a demokratického uspořádání Evropy....

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2012

Dvě polohy pozornosti: Toyen
Koblížek, Tomáš
2012 - Czech
Studie obsahuje z jedné části interpretaci scénáře, který k filmu Toyen (režie Jan Němec, 2005) napsala Tereza Brdečková. Scénář představuje dvojí obraz pozornosti umělce – jednak jde o pozornost ke světu smyslů, jednak o pozornost "etickou". Autor se ve své interpretaci zároveň zaměřuje na okolnost, že zmíněné motivy se v textu odkrývají, pouze pokud odhlédneme od jeho narativní formy. The essay deals with Teraza Bredečková's screenplay for the film Toyen which was directed in 2005 by Jan Němec.The screenplay presents an image of artist's sensibility which can be observed in two interweaving thematic lines: as the sensibility to the world of senses and as the "ethical" sensibility. The author of the essay also focuses on the fact that these motives can be observed only if we ignore the narrative form of the text. Keywords: Tereza Brdečková; film Toyen Available at various institutes of the ASCR
Dvě polohy pozornosti: Toyen

Studie obsahuje z jedné části interpretaci scénáře, který k filmu Toyen (režie Jan Němec, 2005) napsala Tereza Brdečková. Scénář představuje dvojí obraz pozornosti umělce – jednak jde o pozornost ke ...

Koblížek, Tomáš
Filosofický ústav, 2012

Vědecká textualita a symbolické jednání
Hladík, Radim
2012 - Czech
Příspěvek se konceptualizuje roli textu ve vědě jako symbolické jednání. The contribution conceptualizes the role of text in science as symbolic action. Keywords: science; rhetoric; symbolic action; text Available at various institutes of the ASCR
Vědecká textualita a symbolické jednání

Příspěvek se konceptualizuje roli textu ve vědě jako symbolické jednání.


The contribution conceptualizes the role of text in science as symbolic action.

Hladík, Radim
Filosofický ústav, 2012

Apropriace jako teoretický předmět
Císař, Karel
2011 - Czech
Studie se zabývá teoriemi apropriace v kritických textech Benjamina Buchloha, Douglase Crimp a Craiga Owense. The article is concerned with theories of appropriation in the critical discourse of Benjamin Buchoh, Douglas Crimp and Crais Owens. Keywords: Apropriace; Benjamin Buchloh; Douglas Crimp; Craig Owens Available at various institutes of the ASCR
Apropriace jako teoretický předmět

Studie se zabývá teoriemi apropriace v kritických textech Benjamina Buchloha, Douglase Crimp a Craiga Owense....

Císař, Karel
Filosofický ústav, 2011

Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?
Šípová, Pavlína
2011 - Czech
Kyperský paschální cyklus je jedinou a jedinečnou památkou dokládající existenci liturgického divadla v grekofonním prostředí Byzance. The Cyprus Passion Cycle is a unique evidence of byzantine theatre in greek speaking territory. Keywords: liturgical; theatre; Cyprus; divadlo Available at various institutes of the ASCR
Kyperský paschální cyklus neboli byzantská rubrika?

Kyperský paschální cyklus je jedinou a jedinečnou památkou dokládající existenci liturgického divadla v grekofonním prostředí Byzance....

Šípová, Pavlína
Filosofický ústav, 2011

Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií
Brabec, Martin
2011 - Czech
V článku rozebírám rysy, které způsobují napětí mezi demokracií a kapitalismem. Nejprve ukazuji rozpory mezi osobními a vlastnickými právy a způsob, jak v dějinách docházelo k jejich smiřování. Poté se věnuji otázce, jak v kapitalismu pronikají mocenské vztahy do rozmanitých sociálních oblastech, kde vytlačují demokratické rozhodování. V kapitalismu tak vznikají oblasti, kde moc nemusí skládat účty, kde hlas lidu nemá žádné zastoupení, přestože se zde rozhoduje o jeho osudu. In my article I focus on features producing tension betwen democracy and capitalism. First, I show contradictions betwen personal and private rights and present the ways in which these contradictions have been eliminated during history. Next, I focus on how in capitalism powers relations penetrate various social spheres and squeeze democratic decision. Consequently, in capitalism there arise areas where power is not accountable and the voice of the people is silent in spite of the fact that decisions concerning the people are made there. Keywords: capitalism; democracy; power Available at various institutes of the ASCR
Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií

V článku rozebírám rysy, které způsobují napětí mezi demokracií a kapitalismem. Nejprve ukazuji rozpory mezi osobními a vlastnickými právy a způsob, jak v dějinách docházelo k jejich smiřování. Poté ...

Brabec, Martin
Filosofický ústav, 2011

Is Semiotic Also Competent for Man's Communication with Technical Artefacts
Tondl, Ladislav
2011 - English
The paper justifies the competence of semiotics for studying and explaining the communication between man and technical artefact. This includes the languages of communication forms, the ability of both participants to accept, to understand and to create adequate reactions. For all types of these communication forms, there exist requirements placed not only on the technical artefact, but also on the human partner or user including not only the sufficient ability, knowledge equipment, but also the value aspects and responsibility. Keywords: communication; language; vocabulary; rules; value aspects of communication; komunikování; pravidla Available at various institutes of the ASCR
Is Semiotic Also Competent for Man's Communication with Technical Artefacts

The paper justifies the competence of semiotics for studying and explaining the communication between man and technical artefact. This includes the languages of communication forms, the ability of ...

Tondl, Ladislav
Filosofický ústav, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases