Number of found documents: 508
Published from to

Is Semiotic Also Competent for Man's Communication with Technical Artefacts
Tondl, Ladislav
2011 - English
The paper justifies the competence of semiotics for studying and explaining the communication between man and technical artefact. This includes the languages of communication forms, the ability of both participants to accept, to understand and to create adequate reactions. For all types of these communication forms, there exist requirements placed not only on the technical artefact, but also on the human partner or user including not only the sufficient ability, knowledge equipment, but also the value aspects and responsibility. Keywords: communication; language; vocabulary; rules; value aspects of communication; komunikování; pravidla Available at various institutes of the ASCR
Is Semiotic Also Competent for Man's Communication with Technical Artefacts

The paper justifies the competence of semiotics for studying and explaining the communication between man and technical artefact. This includes the languages of communication forms, the ability of ...

Tondl, Ladislav
Filosofický ústav, 2011

Hranice narativní analýzy
Koblížek, Tomáš
2011 - Czech
V předkládané studii autor hájí tezi, že text vykazující parametry narativu nemusí být nutně uchopován prostřednictvím narativních kategorií (funkce, fokalizace ad.). Naratologie vůbec může být podrobena kritice, nakolik je status jejího předmětu (narativní jazyk či kód) problematický. Tyto teze autor dále rozvíjí na základě tzv. "lingvistiky mluvy" a za pomoci pojmu rytmu, jak ho do literární vědy zavádí Henri Meschonnic. The author argues that a text displaying the parameters of narrative may not be necessarily grasped by categories of narratological description such as function, focalization etc. The narratology itself may be questioned considering the fact that the subject of this discipline is description of the narrative langue or code. Consequently, these statements are elaborated on in reference to the general principles of the linguistic of parole and following the concept of "rhythm" introduced by Henri Meschonnic. Keywords: text; narrative; Henri Meschonnic Available at various institutes of the ASCR
Hranice narativní analýzy

V předkládané studii autor hájí tezi, že text vykazující parametry narativu nemusí být nutně uchopován prostřednictvím narativních kategorií (funkce, fokalizace ad.). Naratologie vůbec může být ...

Koblížek, Tomáš
Filosofický ústav, 2011

K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii
Hála, Vlastimil
2010 - Czech
Autor analyzuje pojmy: zájem, vnitřní hodnota, způsob bytí a přirozený svět a dospívá k názoru, že to, co je nazýváno antropocentrickým postojem a co je v ekologických filosofiích hodnoceno převážně negativně, je lepším teoretickým i praktickým základem pro ekologicky žádoucí vztah člověka k přírodě. Autor zastává "rozšířenou" koncepci antropocentrismu ve smyslu antropocentrismu kultivovaného. The autor analyses the terms: interest, intrinsic value, kind of life and natural world and comes to the conclusion that the position, which is expressed in the term "anthropocentric standpoint" and which is evaluated in the environmental philosophies mainly in the negative way, represents a better theoretical and practical basis for the desirable humane relationship to the nature in the environmental meaning than biocentric conceptions argue for. The author pleads for the enlarged concept of the "anthropocentrism" in the meaning of "cultivated anthropocentrism". Keywords: environmental ethics; values; anthropocentrism; hodnoty Available at various institutes of the ASCR
K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii

Autor analyzuje pojmy: zájem, vnitřní hodnota, způsob bytí a přirozený svět a dospívá k názoru, že to, co je nazýváno antropocentrickým postojem a co je v ekologických filosofiích hodnoceno převážně ...

Hála, Vlastimil
Filosofický ústav, 2010

Francisco Suárez (1548-1617) and Joannes Senftleben (1648-1693) on the Possibles, Essences and Eternal Truths. The Reception of Suárez's Metaphysics in Senftlebens Philosophia Aristotelica universa'
Heider, Daniel
2010 - English
The paper presents the life and work of the Polish-Bohemian philosopher and theologian of the second half of the 17th century Joannes Senftleben. It focuses on his reception of Suárez's metaphysics, namely the reception of the issues of possibles, the nature of distinction between the essential and existential being of the finite beings and the question of eternal truths. Keywords: possibles; essences; eternal truths; logical possibility; the Divine omnipotence; emise; práce Available at various institutes of the ASCR
Francisco Suárez (1548-1617) and Joannes Senftleben (1648-1693) on the Possibles, Essences and Eternal Truths. The Reception of Suárez's Metaphysics in Senftlebens Philosophia Aristotelica universa'

The paper presents the life and work of the Polish-Bohemian philosopher and theologian of the second half of the 17th century Joannes Senftleben. It focuses on his reception of Suárez's metaphysics, ...

Heider, Daniel
Filosofický ústav, 2010

Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století
Řezníková, Lenka
2010 - Czech
Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy “jazykové hranice”, která dominovala v 19. století, k představě pohraničí, která se ustavila během 20. století. Pokouší se tak konceptualizovat, jak se jinakost promítá do prostoru, resp. jak povědomí jinakosti spoluurčuje mentální mapování prostoru. Ve svém pojetí vychází studie z konceptu kulturní a historické podmíněnosti vnímání prostoru, přičemž zohledňuje i vliv kartografie jako média prostorové imaginace a nástroje produkce prostoru. The study deals with the concept of the Czech-German "borderland" as a spatial, mental ad social figure participing in the construction of the ethnic (national and cultural) differences and of otherness in general. Interpreting 19th and 20th century Czech literary texts, it shows the main transformations of this concept, from the idea of language frontier (dominating in the 19th century) to representation of the border territory (in the 20th century) Underscoring the cultural and historical conditionality of the frontier as a social institution, and the influence of cartography for its socialization, the study focuses on the spatial and semiotic consequences of these transformations. Keywords: border; borderland; space; otherness; Czech literature of the 19th and 20th century; prostor Available at various institutes of the ASCR
Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století

Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2010

Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents
Svoboda, David
2010 - English
The paper deals with the problem of the truth-value of the propositions about so-called future cotingents events as it was put forth by the Czech Jesuit M. Wietrowski (1660-1737). Wietrowski defens the general validity of the law of excluded middle as well as of the principle of bivalence and that is why he says that any proposition about the future kontingent event has determinate truth-value independently of the Divine decree. Keywords: M. Wietrowski; future contigents; Truth-maker; hodnota; makroinstrukce Available at various institutes of the ASCR
Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents

The paper deals with the problem of the truth-value of the propositions about so-called future cotingents events as it was put forth by the Czech Jesuit M. Wietrowski (1660-1737). Wietrowski defens ...

Svoboda, David
Filosofický ústav, 2010

Ernst Mach a evoluční pojetí vědy
Havlík, Vladimír
2010 - Czech
Evoluční pojetí vědy je u Macha často opomíjeno nebo mu není věnována odpovídající pozornost, pokud jde o interpretaci jeho díla. Příspěvek chce zdůrazněním takových aspektů Machovy filosofie vědy, jako je evoluční epistemologie, biologická funkce vědy, proměnlivý a historický charakter všeho teoretizování, zatíženost pozorování teorií a holismus, ukázat, že podstatným způsobem dokreslují jeho koncepci a umožňují ji nahlédnout jako kompaktní a logicky propojený systém. Tímto způsobem lze získat adekvátnější interpretaci Machova díla a prostřednictvím evoluční perspektivy ho pochopit mnohem konzistentněji. Mach's evolutionary conception of science is often neglected and did not received sufficient attention in the course of interpretation of his work. This article aims to emphasize such aspects of Mach's philosophy of science as his evolutionary epistemology, biological function of science, variable and historical character of all theorizing, theory laden character of observation and holism. All these aspects show that biological motives are substantial for Mach’s conception and that from this perspective it could be understood as a compact and logically interconnected system. This view suggests a more adequate interpretation of Mach‘s work and through the evolutional perspective understand him much more consistently. Keywords: E. Mach; evolutionary epistemology; philosophy of science; empiriocriticism Available at various institutes of the ASCR
Ernst Mach a evoluční pojetí vědy

Evoluční pojetí vědy je u Macha často opomíjeno nebo mu není věnována odpovídající pozornost, pokud jde o interpretaci jeho díla. Příspěvek chce zdůrazněním takových aspektů Machovy filosofie vědy, ...

Havlík, Vladimír
Filosofický ústav, 2010

P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova
Svatoš, Martin
2010 - Czech
Článek pojednává o životě a kariéře pražského rodáka, 15. generála SJ Franze Retze a jeho působení v České provincii SJ. The article describes the life and career of the XVthe superior general of the Society of Jesus Franz Retz, native of Prague, and his activity in the Province of Bohemia. Keywords: Franz Retz SJ; the Society of Jesus; the Province of Bohemia of the Society of Jesus; 17th–18th centuries; společnost; životní kariéra Available at various institutes of the ASCR
P. Franz Retz v České provincii Tovaryšstva Ježíšova

Článek pojednává o životě a kariéře pražského rodáka, 15. generála SJ Franze Retze a jeho působení v České provincii SJ....

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2010

Výzvy věku a odvaha k pravdě
Kohák, Erazim
2010 - Czech
Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat. The contribution deals with the issues of fear and anxiety as a common features of this age, and proposes some attitudes towards them. Keywords: relations between God and man; Christian anthropology; Christian life Available at various institutes of the ASCR
Výzvy věku a odvaha k pravdě

Příspěvek se zabývá tématem strachu a úzkosti jako společný jmenovatel věku a navrhuje způsoby, jak k nim přistupovat....

Kohák, Erazim
Filosofický ústav, 2010

"Nova et vetera." Rétorika na jezuitských gymnáziích a řečnická praxe v Českých zemích v 17. a 18. století
Svatoš, Martin
2010 - Czech
Článek se věnuje výuce rétoriky na jezuitských latinských školách a jejímu dopadu na literární produkci v českých zemích v 17. a 18. století. The article deals with the teaching of the Rhetoric in the Jesuit Latin Schools and its impact upon the literary production in the Czech lands in the 17th and 18th centuries. Keywords: Rhetoric; Jesuit high schools; literature; Czech lands; 17th–18th centuries; rétorika; literatura Available at various institutes of the ASCR
"Nova et vetera." Rétorika na jezuitských gymnáziích a řečnická praxe v Českých zemích v 17. a 18. století

Článek se věnuje výuce rétoriky na jezuitských latinských školách a jejímu dopadu na literární produkci v českých zemích v 17. a 18. století....

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases