Number of found documents: 109
Published from to

Slovinská jazykověda 2000-2005
Blažek, David
2006 - Czech
Článek podává výčet výsledků práce slovinských jazykovědců a uvádí některé momenty jazykové situace ve Slovinsku ve vymezeném období. The article presents a compendium of the works from Slovenian linguists as well as some moments of the language situation in Slovenian in the determinate period. Keywords: linguistics; Slovene studies; linguistic works; jazykověda Available at various institutes of the ASCR
Slovinská jazykověda 2000-2005

Článek podává výčet výsledků práce slovinských jazykovědců a uvádí některé momenty jazykové situace ve Slovinsku ve vymezeném období....

Blažek, David
Slovanský ústav, 2006

Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice
Ulbrechtová, Helena
2006 - Czech
Studie analyzuje přítomnost filozofických aspektů v literárních dílech A.S. Kušnera, J. Lorence a R. Domašcynové. The study analyses the existence of philosophical elements in the literary works of A.S. Kushner, J. Lorenc and R. Domashtsyna. Keywords: literary-critical studies; Slavonic Sudies; hermeneutic interpretation; literární dílo; slavistika Available at various institutes of the ASCR
Možnosti (hermeneutických) interpretací v současné literárněvědné slavistice

Studie analyzuje přítomnost filozofických aspektů v literárních dílech A.S. Kušnera, J. Lorence a R. Domašcynové....

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2006

Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci
Jančárková, Julie
2005 - Czech
Článek je věnovaný tvůrčí a kulturní činnosti kněžny Těniševové v době její emigrace v Paříži v letech 1905 – 1909. Tato ruská mecenáška v této době pořádala v Paříži, Londýně a Praze výstavy svých děl (emailu) a užitého umění, které bylo vytvořeno v jejích dílnách v Talaškinu (Rusko). The article is devoted to the creative and cultural activity of the princess M. K. Tenishev during her emigration in Paris in the years 1905-1909. This Russian benefactress organised in Paris, London and Prague exhibitions of her own works (enamels) and of applied art which was produced in her work-rooms in Talashkin (Russia). Keywords: Tenishev , M. K. , Russian princess; art; applied art; exhibitions; women; umění; výstavy; ženy Available at various institutes of the ASCR
Ruská kněžna M. K. Těniševová. Život a dílo v emigraci

Článek je věnovaný tvůrčí a kulturní činnosti kněžny Těniševové v době její emigrace v Paříži v letech 1905 – 1909. Tato ruská mecenáška v této době pořádala v Paříži, Londýně a Praze výstavy svých ...

Jančárková, Julie
Slovanský ústav, 2005

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)
2005 -
Keywords: Slavonic Studies; slavistika Available at various institutes of the ASCR
Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Slovanský ústav, 2005

K typologii diachronních procesů : o deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu
Savický, Nikolaj
2005 - Czech
Oldřich Leška zavedl pro popis ruské syntaxe pojem syntaktického polymorfismu. Spojil tento polymorfismus (tj. mnohost větných schémat) s oslabením flektivnosti. Toto spojení je pochybné, neboť neflektivní jazyky jako francouzština a angličtina jsou syntakticky vysocemonomorfní, zatímco syntax vysoce flektivních starých indoevropských jazyků je polymorfní podobně jako v ruštině. Oslabování flektivnosti stejně jako monomorfizace syntaxe jsou analogizační procesy podporované míšením jazyků. Oldřich Leška introduced for the description of Russian syntax the notion of syntactic polymorphism (i.e. great variety of sentence types), which he related to the weakening of inflexionality. This connection is dubious, because such non-inflexional languages as French or English are syntactically highly monomorphic while the syntax of highly inflexional old Indo-European languages is polymorphic in a way similar to the Russian. The weakening of inflexionality as well as monomorphization of syntax are analogical processes supported by language mixing. Keywords: linguistics; jazykověda Available at various institutes of the ASCR
K typologii diachronních procesů : o deflektivizaci a o indoevropském syntaktickém polymorfismu

Oldřich Leška zavedl pro popis ruské syntaxe pojem syntaktického polymorfismu. Spojil tento polymorfismus (tj. mnohost větných schémat) s oslabením flektivnosti. Toto spojení je pochybné, neboť ...

Savický, Nikolaj
Slovanský ústav, 2005

Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky
Hauptová, Zoe
2005 - Czech
Vývoj názorů osvícenských a obrozenských slavistů na lokalizaci Velké Moravy a působení Konstantina a Metoděje Progressive opinions of Slavists in the Age of Eulightment and Renaissance on the location of Great Moravia and the influence of Cyrillus and Methodius Keywords: Dobrovský Josef; Slavonic Studies; Great Moravia; Cyrillus and Methodius; slavistika Available at various institutes of the ASCR
Otázka pokřtění Velké Moravy z pohledu osvícenské a obrozenské slavistiky

Vývoj názorů osvícenských a obrozenských slavistů na lokalizaci Velké Moravy a působení Konstantina a Metoděje...

Hauptová, Zoe
Slovanský ústav, 2005

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)
Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
2005 -
Available at various institutes of the ASCR
Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti)

Pospíšil, I.; Zelenka, M.; Zelenková, Anna
Slovanský ústav, 2005

I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza : (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku)
Gladkova, Hana
2005 - Czech
Příspěvek je prvním náhledem na stav a vývoj i-kmenových substantiv ve staré češtině. V kontextu vývoje ve slovanských jazycích. Vychází proto ze strukturního popisu psl. a z formálního vývoje stsl. Hodnotí popis i-kmenových substantiv v odborné literatuře a ve Slovníku staročeském. Ústí v úvahu o stavu tohoto deklinačního typu na přelomu 13.-14. stol. v češtině a o jeho reprezentaci ve slovníku. This study is the first contribution to description of i-stem nouns in Old Czech in context of development in Slavic languages. That is why it is based on structural description of Common Slavic and formal development in Old Church Slavic in connection with category of noun gender. Description of i-stem nouns in special literature and the Old Czech Dictionary is assessed. Some conclusions on status of this declination in 13.-14. cent. and its representation in the Dictionary are mentioned. Keywords: linguistics; syntax; jazykověda; skladba Available at various institutes of the ASCR
I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza : (prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku)

Příspěvek je prvním náhledem na stav a vývoj i-kmenových substantiv ve staré češtině. V kontextu vývoje ve slovanských jazycích. Vychází proto ze strukturního popisu psl. a z formálního vývoje stsl. ...

Gladkova, Hana
Slovanský ústav, 2005

Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum : sborník příspěvků z mezinárodní konference v Praze 10. - 13. června 2003
2004 -
Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané k 250. výročí narození Josefa Dobrovského, jejíž cílem bylo vystihnout význam jeho osobnosti a jeho díla, jak se jeví ve světle současného bádání. The volum contains 50 papers by scholars from 13. countries read at the International Conference organized on the occasion of the 250th anniversary of the birth of Josef Dobrovský the aim of which was to assess the significance of his work in the light of the present-day research. Keywords: Dobrovský Josef; Slavic studies; Conference; mezinárodní konference; sborníky Available at various institutes of the ASCR
Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum : sborník příspěvků z mezinárodní konference v Praze 10. - 13. června 2003

Sborník příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci uspořádané k 250. výročí narození Josefa Dobrovského, jejíž cílem bylo vystihnout význam jeho osobnosti a jeho díla, jak se jeví ve světle ...

Slovanský ústav, 2004

Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera
Ulbrechtová, Helena
2004 - Czech
Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi. Analyse of the Poetry of A. S. Kushner on the background of the work of O. E. Mandelshtam. Keywords: Kushner; Mandelshtam; Russian Poetry; poezie; práce Available at various institutes of the ASCR
Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera

Analýza poezie A. S. Kušnera ve vztahu k O. Mandelštamovi.


Analyse of the Poetry of A. S. Kushner on the background of the work of O. E. Mandelshtam.

Ulbrechtová, Helena
Slovanský ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases