Number of found documents: 1061
Published from to

Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech
Ježek, Jan; Pilát, Zdeněk; Šmatlo, Filip; Zemánek, Pavel
2017 - Czech
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních sedmi letech začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které využívají mikrofluidních kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o průměru od jednotek po desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky, nemísitelné s nosnou kapalinou, slouží jako kapalné mikrokontejnery, obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné reagencie. Pomocí speciálních mikrofluidních technik lze, např. fúzovat kapénky s různým obsahem (řízené spouštění chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace reaktantů v kapénce (koncentrační gradienty), třídit kapénky podle obsahu (vytváření nových kmenů buněk), apod. At present, many chemical and biological disciplines use different forms of spectroscopy for their observations. One of the most common methods is fluorescence spectroscopy. During the last seven years, microfluidic techniques began developing rapidly, using channels in which two immiscible liquids create droplets with diameters from units to tens to hundreds of micrometers. These droplets serve as liquid microcontainers containing the analysed sample and the necessary reagents. Using special microfluidic techniques, it is possible to fuse droplets with different contents (controlled triggering of chemical reactions), to change the concentration of reactants in the droplet with high speed (concentration gradients), or sort the droplets by content (creation of new cell strains).\n\n Keywords: fiber optics; laser systems; microfluidic chips; microcapades; spectroscopy; dielectrophoretic sorting Available at various institutes of the ASCR
Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech

V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních ...

Ježek, Jan; Pilát, Zdeněk; Šmatlo, Filip; Zemánek, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-08: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2017 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se zabýval svařováním titanové slitiny Ti-6Al-4V pro hloubky svarů od 1 do 1,5 mm. Výsledkem projektu byly technologické postupy pro dané sestavy. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding for the needs of the automotive industry. The development deals with welding of titanium alloy Ti-6Al-4V for weld depth from 1 to 1.5 mm. The outcome of the project were technological procedures for the given assemblies. Keywords: electron beam welding Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-08: Vývoj svařovaných spojů pro použití v automobilech

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem pro potřeby automobilového průmyslu. Vývoj se ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2017

SMV-2017-04: Vývoj technologie elektronové litografie
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2017 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2017-04: Vývoj technologie elektronové litografie

Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Parameter Optimization of Multi-Level Diffraction Gratings
Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Král, Stanislav
2017 - English
Originally, the e-beam lithography (EBL) is a technique for creating high-resolution black and white masks for the optical lithography. Multi-level relief structures can be also prepared using EBL patterning. Their preparation is based on the image patterning with a gradient of exposure doses. Large-area multi-level structures can be effectively prepared using the electron beam pattern generator with a variable shaped beam. We present several writing strategies. Basically, the main writing strategy uses one stamp (i.e. one elementary exposure of the shaped electron beam) per one elementary area with the same exposure dose. This simple approach is fast and flexible, however it does not guarantee optimal results. The main problem is an imperfection of the stamps (size, shape, and homogeneity). Advanced algorithms are based on multiple\nexposure of the same elementary area, the total local exposure dose is a sum of several different elementary exposures (stamps). Using these algorithms, a smoother surface of the structure can be achieved. On the other hand, the writing speed is considerably decreased. Tradeoff between the achieved parameters and the writing speed is discussed for selected set of writing strategy algorithms. Keywords: e-beam pattern generator; variable shaped beam; grayscale lithography; multi-level grating Available at various institutes of the ASCR
Parameter Optimization of Multi-Level Diffraction Gratings

Originally, the e-beam lithography (EBL) is a technique for creating high-resolution black and white masks for the optical lithography. Multi-level relief structures can be also prepared using EBL ...

Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Noise behaviour of field emission cathode based on lead pencil graphite
Knápek, Alexandr; Horáček, Miroslav; Hrubý, František; Šikula, J.; Kuparowitz, T.; Sobola, D.
2017 - English
The paper describes electrical noise of experimental field emission cathodes based on “polymer” pencil leads which have a high content of hybridized carbon with a low degree of surface oxidation and silicon monoxide (SiO). Charge transport within experimental samples is evaluated based on results provided by the noise spectroscopy method. The paper also briefly describes the experimental preparation method of graphite tips based on ion milling which allow obtaining ultrasharp tips of a diameter lower than 100 nm. Keywords: field emission; lead pencil graphite; noise spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Noise behaviour of field emission cathode based on lead pencil graphite

The paper describes electrical noise of experimental field emission cathodes based on “polymer” pencil leads which have a high content of hybridized carbon with a low degree of surface oxidation and ...

Knápek, Alexandr; Horáček, Miroslav; Hrubý, František; Šikula, J.; Kuparowitz, T.; Sobola, D.
Ústav přístrojové techniky, 2017

Resampling in magnetic resonance spectroscopy-A less model-dependent quantitation quality assessment method
Jabłoński, Michal; Starčuková, Jana; Starčuk jr., Zenon
2017 - English
In this paper we propose a novel method for magnetic resonance spectroscopy (MRS) fitting quality assessment based on time domain resampling of acquired spectra and bootstrapping of the obtained results. The authors introduce two resampling strategies and example results are shown. The proposed method requires MRS data without averaging. Keywords: magnetic resonance spektroscopy; quantitation; fitting Quality Assessment Available at various institutes of the ASCR
Resampling in magnetic resonance spectroscopy-A less model-dependent quantitation quality assessment method

In this paper we propose a novel method for magnetic resonance spectroscopy (MRS) fitting quality assessment based on time domain resampling of acquired spectra and bootstrapping of the obtained ...

Jabłoński, Michal; Starčuková, Jana; Starčuk jr., Zenon
Ústav přístrojové techniky, 2017

Vliv aktuní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana
Dražanová, Eva; Rudá-Kučerová, J.; Krátká, Lucie; Horská, K.; Kotolová, H.; Štark, T.; Babinská, Z.; Micale, V.; Starčuk jr., Zenon
2017 - Czech
Olanzapin patří do skupiny atypických antipsychotik a běžně se používá při terapii schizofrenie. Zaměřili jsme se na změny perfuze mozkové tkáně u zdravých a MAM upravených zvířat. Detekovali jsme významně nižší prokrvení mozkové kůry při akutních a chronických olanzapinem léčených zvířat. Olanzapine belongs to the first choice drug in treatment of schizophrenia. We focused on blood perfusion changes inducted by acute and chronic application of olanzapine in healthy animals and MAM altered animals. We detectet significant lower perfusion of cerebral cortex in acute and chronic olanzapine treated animals. We susspect that it could be due to altered neurotransmiter regulation caused by olanzapine. Keywords: olanzapine; ASL; MAM Available at various institutes of the ASCR
Vliv aktuní dávky a chronického podání olanzapinu na funkční změny mozku u potkana

Olanzapin patří do skupiny atypických antipsychotik a běžně se používá při terapii schizofrenie. Zaměřili jsme se na změny perfuze mozkové tkáně u zdravých a MAM upravených zvířat. Detekovali jsme ...

Dražanová, Eva; Rudá-Kučerová, J.; Krátká, Lucie; Horská, K.; Kotolová, H.; Štark, T.; Babinská, Z.; Micale, V.; Starčuk jr., Zenon
Ústav přístrojové techniky, 2017

Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia
Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
2017 - Czech
Spektroskopie s vysokým rozlišením prováděná na dopplerovsky zchlazeném iontu zachyceném v elektrické pasti vyžaduje vysoce koherentní excitační laser. Šířka jeho spektrální emisní čáry musí respektovat dobu života excitovaného přechodu. Typicky se jedná o jednotky Hz, neboť doba života excitovaného přechodu bývá minimálně v řádu sekund. Zároveň musí být excitační laser přeladitelný v řádu jednotek až desítek MHz. Nová generace normálů optických frekvencí – optických hodin – je založena na tomto druhu spektroskopie, proto bývají často takové excitační lasery označovány jako tzv. hodinové lasery. Náš příspěvek přibližuje probíhající vývoj sestavy hodinového laseru pracujícího na vlnové délce 729 nm, která bude využívána pro spektroskopii se zchlazeným zachyceným iontem kalcia 40Ca+ v laboratoři Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Jako primární zdroj koherentního záření je použit diodový laser s externím rezonátorem pracující na vlnové délce 729 nm. Šířka spektrální čáry laseru bez použití stabilizace je cca 300 kHz. Laser je přeladitelný pomocí piezoelektrického aktuátoru v rozsahu cca 10 GHz s max. šířkou pásma modulace 2 kHz. Rychlé jemné ladění v řádu stovek MHz je možné modulací čerpacího proudu laserové diody s šířkou pásma 50 MHz. Na obr. 1 je schéma celé sestavy stabilizovaného hodinového laseru. The paper focuses on the ongoing development of clock laser assembly operating at a wavelength of 729 nm, which will be used for 40Ca+ calcium spectroscopy. As a primary source of coherent radiation, a diode laser with an external resonator operating at a wavelength of 729 nm is used. The width of the spectral line of the free-running laser is approx. 300 kHz. The laser is tunable by a piezoelectric actuator in the range of 10 GHz with a maximum bandwidth of 2 kHz. Fast fine-tuning in hundreds of MHz is possible by modulating the pump current of the laser diode with 50MHz bandwidth. The optical frequency of the laser is locked by means of electronic control loops on a resonator with a finesse better than 300 000 with a mode spectral width of approx. 8 kHz. The cavity of the resonator is made of ULE material and placed in a thermally stabilized vacuum chamber. The entire optical assembly is mounted on an active anti-vibration pad in a wooden box plated with acoustic and thermal isolation. The tuning of the primary laser to the resonator mode is detected by the Pound-Drever-Hall technique. Keywords: cold ion spectroscopy; laser stabilization; PDH technique Available at various institutes of the ASCR
Stabilizovaný laser pro spektroskopii se zchlazenými ionty kalcia

Spektroskopie s vysokým rozlišením prováděná na dopplerovsky zchlazeném iontu zachyceném v elektrické pasti vyžaduje vysoce koherentní excitační laser. Šířka jeho spektrální emisní čáry musí ...

Čížek, Martin; Pham, Minh Tuan; Lešundák, Adam; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Lazar, Josef; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2017

Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AV ČR
Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
2017 - Czech
Optické vláknové senzory se uplatňují ve stále více průmyslových oblastech. Po obrovském rozvoji optovláknových senzorů využívajících Braggovy mřížky se začínají stále více prosazovat i senzory využívající Ramanův nebo Brillouinův rozptyl a také optovláknové senzory s mikrostrukturními vlákny. Různé typy optovláknových senzorů se v současnosti využívají v mnoha oblastech průmyslu od telekomunikačního, automobilového, leteckého, ropného až po systémy v jaderných elektrárnách a jiných kritických infrastrukturách. Optical fiber sensors are applied in many industrial sectors. Great development of fiber optic sensors was focused to using fiber Brag gratings in the last years. Nowadays the primary focus is aimed to development fiber optic sensors using Raman or Brillouin scattering and microstructural fibers. Different types of optical sensors are currently used in many industrial sector from telecommunications, automotive, aerospace, oil industry to nuclear power systems and other critical infrastructures. We present our research of optical fiber sensors uses new technologies of measurements and optical fibers preparation. Keywords: fiber splicing; fiber optic sensors; ionizing sensor Available at various institutes of the ASCR
Speciální optická vlákna a senzory v ÚPT AV ČR

Optické vláknové senzory se uplatňují ve stále více průmyslových oblastech. Po obrovském rozvoji optovláknových senzorů využívajících Braggovy mřížky se začínají stále více prosazovat i senzory ...

Jelínek, Michal; Mikel, Břetislav
Ústav přístrojové techniky, 2017

Pokročilé metody laserového svařování
Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
2017 - Czech
V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V první řadě jde o laserové svařování využívající skenovací techniky. Základem je laserová hlava obsahující systém dvou vychylovacích zrcadel řízených počítačem doplněných speciální optikou. Díky tomu lze laserovým paprskem velice rychle přebíhat v dané ploše. Svařování s touto hlavou se nazývá skenerové svařování. V provedených experimentech byla demonstrována jednak významná časová úspora při využití této metody oproti svařování běžnou svařovací hlavou vedenou robotem, ale také jistá omezení daná výstupní optiku s F-theta objektivem. \nDruhou metodou, opět využívající vychylování laserového svazku zrcadly je svařování s rozmítaným svazkem. U této metody dochází kromě posuvné rychlosti k mikropohybu laserového svazku podél svařované trajektorie. Řízením parametrů mikropohybu můžeme měnit jak šířku závaru, tak i mikrostrukturu svaru, jak je opět předvedeno v rámci několika experimentů. \n Recently, modern methods of laser welding have been developed. Laser welding methods employing scanning techniques are used. The basis of scanner laser welding is a laser head including system of two computer-controlled deflecting mirrors, supplemented with special optics, allowing fast beam movement over a given area. The second method using deflecting mirrors is wobbling welding. In this method, besides the main movement, laser beam oscillates along the welding trajectory. Weld seam width and microstructure can be varied by controlling of parameters of beam micro-motion.\nAnother advanced method is hybrid laser-TIG welding where arc discharge can serve as a heat source regulating heating or cooling rate. This method can be used for high strength fine-grained steels welding, where the additional heat affects the weld microstructure and the heat affected area and consequently improves mechanical properties of the weld joint.\n Keywords: laser welding; scanner welding; wobbling; hybrid welding Available at various institutes of the ASCR
Pokročilé metody laserového svařování

V současné době existují nové metody laserového svařování, které dále zlepšují základní metodu. V první řadě jde o laserové svařování využívající skenovací techniky. Základem je laserová hlava ...

Mrňa, Libor; Horník, Petr; Šebestová, Hana
Ústav přístrojové techniky, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases