Number of found documents: 563
Published from to

Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov
Šír, M.; Tesař, Miroslav
2016 - Czech
V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka\ns uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Projektové práce započaly v roce\n2011. Vlastním projektovým pracím předcházel hydrogeologický, hydrologický a\nhydropedologický průzkum území. Na základě průzkumných prací byla obě povodí\nrozčleněna do řady dílčích povodí a byl zpracován návrh prostorového umístění terénních\nměřících stanic. V letech 2012 a 2013 byl LVS postupně budován v terénu. V roce 2014 byl\nLVS uveden do zkušebního provozu. Vysoká pozornost byla věnována dosažení provozní\nsplehlivosti LVS v náročných horských podmínkách. Proto byly v rámci projektu\nTA02021451 Technologické agentury ČR vyvinuty odolné monitorovací stanice a vodní\ntenzometr s radiovým přenosem dat, na nichž byl LVS v terénu vystavěn. Monitorovací síť je\ntvořena 15 základními stanicemi, jednou meteorologickou stanicí a osmi limnigrafickými\nstanicemi. Více jak dvouletý zkušební provoz LVS v náročných horských podmínkách\nprokázal, že nově vyvinuté autonomní monitorovací stanice včetně připojených čidel jsou\nvysoce provozně spolehlivé. Stanice proto nevydávají falešné výstrahy před nebezpečným\nodtokem v důsledku přístrojových poruch nebo softwarových chyb. Rutinní provoz LVS je\nnenáročný na obsluhu. The described system is based on the new knowledge of the discontinuous character of water transport in an unsaturated zone and involves: instrumentation, software, dispatching center, handbooks and user’s Guids, complete projection documentation of the LWS, installation of the LWS in a catchment and testing and routine operation of the LWS. Keywords: local early warning system (LWS); flash flood; surface and soil water monitoring; Horní Maršov basin Available on request at various institutes of the ASCR
Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov

V příspěvku je popsán nově vybudovaný LVS v povodí Úpy a v povodí Lysečinského potoka\ns uzávěrovými profily v Horním Maršově v Krkonoších. Projektové práce započaly v roce\n2011. Vlastním projektovým ...

Šír, M.; Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí
Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy úpravy vody založenými na koagulaci a flokulaci. Použity byly celulární peptidy (COM) o molekulové hmotnosti < 10 kDa izolované z AOM sinice Microcystis aeruginosa. Studována byla adsorpční kapacita pro uvedené látky na dvou druzích GAC – Picabiol 12x40 (PIC) a Filtrasorb TL 830 (FTL) a faktory ovlivňující adsorpční účinnost – pH a iontová síla (IS) roztoku. Výsledky prokázaly, že adsorpce peptidů i AMK je výrazně ovlivněna nábojovými poměry v systému, které závisí na pH roztoku. Pro obě GAC byla zjištěna rostoucí účinnost adsorpce COM peptidů s klesajícím pH. Dále bylo prokázáno, že vyšší iontová síla roztoku může vést k posílení adsorpce díky potlačení odpudivých sil mezi peptidy a povrchem testovaných GAC a mezi peptidy navzájem. This study deals with the adsorption of algal organic matter (AOM) onto granular activated carbon (GAC) with a special focus on compounds with low molecular weight (MW). These were isolated from cellular matter of cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Two different types of GAC were used for the experiments (Picabiol 12x40 and Filtrasorb TL 830) and the influence of pH and ionic strength on the adsorption efficacy of the low-MW AOM was investigated. Keywords: adsorption; AOM (Algal Organic Matter); GAC (Granular Activated Carbon); Microcystis aeruginosa Available on request at various institutes of the ASCR
Adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem na granulovaném aktivním uhlí

Příspěvek se zabývá výzkumem adsorpce nízkomolekulárních organických látek produkovaných fytoplanktonem (AOM) na granulovaném aktivním uhlí (GAC), které jsou špatně odstranitelné konvenčními procesy ...

Čermáková, Lenka; Pivokonská, Lenka; Kopecká, Ivana; Pivokonský, Martin; Janda, V.
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Multi-functional composites with integrated nanostructured carbon nanotubes based sensing films
Slobodian, P.; Pertegás, S.L.; Schledjewski, R.; Matyáš, J.; Olejník, R.; Říha, Pavel
2016 - English
Carbon nanotubes are exceptional nano-objects with respect to their remarkable properties, holding great potential in new polymeric materials design with unique characteristics. To illustrate it, the conventional glass reinforced epoxy composite is combined with a layer of entangled network of carbon nanotubes deposited on polyurethane non-woven membrane. The prepared nano-composite is studied for their diverse mjulti-functional applications involving extension and compression strain sensing composite, remoulding by means of resistance Joule heating and radiating as a planar micro strip antenna operating at frequencies of 2MHz up to 4GHz. Keywords: epoxy composite; glass fibers; carbon nanotubes; electro-mechanical properties Fulltext is available at external website.
Multi-functional composites with integrated nanostructured carbon nanotubes based sensing films

Carbon nanotubes are exceptional nano-objects with respect to their remarkable properties, holding great potential in new polymeric materials design with unique characteristics. To illustrate it, the ...

Slobodian, P.; Pertegás, S.L.; Schledjewski, R.; Matyáš, J.; Olejník, R.; Říha, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2016

Application of nuclear techniques in two-phase liquid-solid particles hydrotransport investigations
Zych, M.; Hanus, R.; Vlasák, Pavel; Petryka, L.; Jaszczur, M.
2015 - English
The paper presents gamma application to two-phase flow investigation in a vertical pipeline, where the flow of solid particles transported by water was examined by use of both: radiotracers and famma-absorption method. The simultaneous use of two methods allows analyzing of important parameters of solid particles hydrotransport. In the described experiments as solid phase the ceramic models representing natural polymetallic ocean nodules were used. Radiotracers allow to track the movements of selected models, representing specified grain size and the designation of its velocity. However gamma-absorption method enables measurement of average solid-phase velocity. For analysis of electrical signal obtained from scintillation detectors the cross-correlation method has been applied. Available on request at various institutes of the ASCR
Application of nuclear techniques in two-phase liquid-solid particles hydrotransport investigations

The paper presents gamma application to two-phase flow investigation in a vertical pipeline, where the flow of solid particles transported by water was examined by use of both: radiotracers and ...

Zych, M.; Hanus, R.; Vlasák, Pavel; Petryka, L.; Jaszczur, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Dynamika úplavu za válcem po jeho náhlém zastavení
Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš
2015 - Czech
S pohybem částic v kapalném prostředí se můžeme setkat v řadě průmyslových aplikacích - v sedimentačních procesech, v hydraulické dopravě, v procesním inženýrství a v řadě dalších. Při výskytu částic v proudícím médiu mohou nastat případy, kdy částice je náhle uvedena z klidové polohy do pohybu, kdy se pohybuje různými rychlostmi či je náhle zastavena,[1-5]. Při náhlém zastavení však dochází také k setrvačnému pohybu úplavu za částicí a takto vznikající struktura může velmi výrazně ovlivnit následný pohyb částice. V tomto příspěvku je experimentálně studován vertikální pohyb válce dopadajícího kolmo na dno nádoby s následným pohybem úplavu za válcem. Vedle toho je zde také ukázáno chování úplavu při náhlém zastavení válce nade dnem nádoby. Results from an experimental study of the flow generated by a cylinder immersed in fluid, suddenly arrested or impacting normally without rebound on a solid wall, are presented. The trajectory of both the wake vortices, as well as the secondary vortices induced as the original wake convects over the arrested cylinder were investigated. Keywords: unsteady flow; moving cylinder; wall impact; wake instability Available on request at various institutes of the ASCR
Dynamika úplavu za válcem po jeho náhlém zastavení

S pohybem částic v kapalném prostředí se můžeme setkat v řadě průmyslových aplikacích - v sedimentačních procesech, v hydraulické dopravě, v procesním inženýrství a v řadě dalších. Při výskytu ...

Chára, Zdeněk; Kysela, Bohuš
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

29th Symposium on anemometry: proceedings
Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
2015 -
Sborník z konference 29th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n Proceedings of 29th Symposium on Anemometry. The conference was oriented on the experimental techniques applied in fluid mechanics. Keywords: anemometry; conference; proceedings Available at various institutes of the ASCR
29th Symposium on anemometry: proceedings

Sborník z konference 29th symposium o anemometrii. Konference byla zaměřena na experimentální techniky používané v mechanice tekutin.\n...

Chára, Zdeněk; Klaboch, L.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Numerické simulace proudového pole vyvolaného pohybujícím se válcem
Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
2015 - Czech
Pohyb těles v proudovém poli je základní úlohou mechaniky tekutin, od kterého jsou odvozovány další jevy zásadně ovlivňující přenos hybnosti, tepla a hmoty využívaných při návrzích technických řešení napříč všemi obory od chemického, automobilového až po letecký průmysl. Naše úloha je mírně odlišná od standardních postupů, kdy je stojící těleso obtékáno proudem tekutiny. Ukazuje se, že např. při pohybu suspendovaných částic pohybem částic generované proudové pole a tzv. přidaná hmota mohou mít velký vliv na celkové chování proudící hrubozrnné suspenze a zejména při interakci jednotlivých částic se stěnou. Vliv pohybu částic či těles na proudění v tekutině včetně jejich zrychlování, zpomalování, nebo případná rotace jsou dlouhodobě předmětem zájmu, a jsou podrobně zkoumány u základních feometrií, jako jsou kulová a válcová tělesa, nebo hranoly. The vortex dynamics of the flow around an accelerating and suddenly arrested translating circular cylinder was investigated by computational fluid dynamics simulations using large eddy simulation and dynamic mesh approach. The calculations were compared with en experimental results obtained in water tank. Keywords: unsteady flow; moving cylinder; CFD; LES Available on request at various institutes of the ASCR
Numerické simulace proudového pole vyvolaného pohybujícím se válcem

Pohyb těles v proudovém poli je základní úlohou mechaniky tekutin, od kterého jsou odvozovány další jevy zásadně ovlivňující přenos hybnosti, tepla a hmoty využívaných při návrzích technických řešení ...

Kysela, Bohuš; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Hydrologický výzkum v malém povodí Liz na Šumavě – získané poznatky a jejich aplikace
Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.
2015 - Czech
Malá reprezentativní či experimentální povodí představují trvalý zdroj informací. V době probíhajících klimatických změn a extremalizace hydrologického cyklu malá, přístrojově dobře vybavená povodí nabývají stále většího významu, jak ukazuje např. v nedávné době formulovaná tzv. Braunschweigská deklarace. 1. Small representative or experimental basins represents permanent source of information. Their importance is higher in the time of climatic changes and the extremalization of the hydrological cycle. The present contribution deals with results obtained during the long term experimental hydrological research in the small forested experimental catchment Liz in the Bohemian Forest (0,99 km2, mean altitude 941 m a.s.l.; mean annual air temperature 6,3oC, mean annual depths of precipitation 861 mm). Keywords: small catchment; monitoring; hydrological balance; water regime; water retention; land use; evapotranspiration; interception; snow accumulation; soil water; runoff separation Available on request at various institutes of the ASCR
Hydrologický výzkum v malém povodí Liz na Šumavě – získané poznatky a jejich aplikace

Malá reprezentativní či experimentální povodí představují trvalý zdroj informací. V době probíhajících klimatických změn a extremalizace hydrologického cyklu malá, přístrojově dobře vybavená povodí ...

Tesař, Miroslav; Vondrka, A.; Šír, M.
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Systém včasného varování před přívalovými povodněmi s uvažováním stavu vody v půdě – příklad pro horní Úpu
Tesař, Miroslav
2015 - Czech
Contribution describes an early warning system for flash flood detection that has been built in the Giant Mts. This system is located in the upper part of the Úpa River basin and Lysečinský Brook basin. The closing profiles of these basins are situated in Horní Maršov (81,7 km2 and 18,3 km2). Forecasting of flood risk is based on model approach, which uses measured hydrological and hydrometeorological quantities (rain intensity and total, discharge, soil moisture, tensiometric pressure of the soil water, air and soil temperature) as input data. Contribution describes an early warning system for flash flood detection that has been built in the Giant Mts. This system is located in the upper part of the Úpa River basin and Lysečinský Brook basin. The closing profiles of these basins are situated in Horní Maršov (81,7 km2 and 18,3 km2). Forecasting of flood risk is based on model approach, which uses measured hydrological and hydrometeorological quantities (rain intensity and total, discharge, soil moisture, tensiometric pressure of the soil water, air and soil temperature) as input data. Keywords: early warning system; flash flood; surface and soil water monitoring Available in digital repository of the ASCR
Systém včasného varování před přívalovými povodněmi s uvažováním stavu vody v půdě – příklad pro horní Úpu

Contribution describes an early warning system for flash flood detection that has been built in the Giant Mts. This system is located in the upper part of the Úpa River basin and Lysečinský Brook ...

Tesař, Miroslav
Ústav pro hydrodynamiku, 2015

Some results of theoretical and experimental studies on slurry flows of coarse solid materials in vertical pipelines
Berman, V.; Kril, S.; Vlasák, Pavel
2014 - English
The paper presents the results of theoretical and experimental investigations of the pressure gradient for flow of a mixture of large solids particles and water in straight vertical pipelines. The mathematical model of vertical two-phase flow was developed. Based on the developed model and experimental data of the solid particles liquid and liquid relative velocity, the functional dependence of the pressure gradient on the corresponding parameters was derived. This method was generalized for hydraulic transport of a broad category of solid particles conveyed in water as a function of the average size and concentration. Comparisons of our computations with experimental data for the corresponding pressure gradients are also presented. Keywords: two-phase flow; vertical pipeline; hydraulic gradient; slip velocity; potrubní doprava; rychlost Available on request at various institutes of the ASCR
Some results of theoretical and experimental studies on slurry flows of coarse solid materials in vertical pipelines

The paper presents the results of theoretical and experimental investigations of the pressure gradient for flow of a mixture of large solids particles and water in straight vertical pipelines. The ...

Berman, V.; Kril, S.; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases