Number of found documents: 1060
Published from to

Vibration analysis of visco-elastically coupled beams
Hračov, Stanislav; Náprstek, Jiří
2016 - English
The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping effectiveness is also analysed for several values of viscosity of the interlayer and damping of the particular beams. The recommendations and limitations for the application of the system are presented and discussed. Keywords: vibrations; dynamic analysis; damping Available at various institutes of the ASCR
Vibration analysis of visco-elastically coupled beams

The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping ...

Hračov, Stanislav; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Určení pozic dutých prostorů ve zdivu tympanonu severozápadního průčelí budovy Národního muzea
Válek, Jan; Skružná, Olga; Frankl, Jiří
2016 - Czech
Nedestruktivní průzkum vnitřního cihelného zdiva tympanonu byl proveden pomocí georadaru (zemní radar, GPR). Na základě vyhodnocených signálů byla určena geometrie a pozice dutin ve zdivu. Ground Penetrating Radar (GPR) was used for non-destructive surveying of indoor brick masonry. After data evaluation size and positions of internal masonry voids were determined.\n\n Keywords: Ground Penetrating Radar (GPR); brick masonry; non-destructive assessment Available at various institutes of the ASCR
Určení pozic dutých prostorů ve zdivu tympanonu severozápadního průčelí budovy Národního muzea

Nedestruktivní průzkum vnitřního cihelného zdiva tympanonu byl proveden pomocí georadaru (zemní radar, GPR). Na základě vyhodnocených signálů byla určena geometrie a pozice dutin ve zdivu....

Válek, Jan; Skružná, Olga; Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči
Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Hrivnák, Jaroslav; Buzek, Jaroslav; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
2016 - Czech
Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od farního sboru ČCE v Telči. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu a identifikaci rozsahu dřevokazného poškození krovu kostela sv. Ducha v Telči se zaměřením na lokalizaci kritických míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci napadení dřeva, včetně zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace stávajícího stavu krovu. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace zakresleny prvky navržené ke konstrukční sanaci. \n The survey described in this report contains the condition assessment of the truss of the Church of Holy Spirit in Telč. The stimulus for the survey report was an order from the parochial congregation ČCE in Telč. The order included a request to assess the condition and identify the extent of wood-decaying damage to the truss of the Church of the Holy Spirit in Telč, focusing on the location of the critical spots, the classification of the damage degree, the determination of the extent of hidden damage using non-destructive devices, and the specification of the wood damage cause, including drawing of the results in the documentation on the current truss condition. Based on the results, specific procedures of repair measures were proposed and the elements proposed for the reconstruction were sketched in the documentation. Keywords: wood structures; timber; wood diagnostic Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči

Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od farního sboru ČCE v Telči. Objednávka obsahovala ...

Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Hrivnák, Jaroslav; Buzek, Jaroslav; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování restaurátorského zásahu
Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Tišlová, R.
2016 - Czech
Cílem této metodiky je předložit doporučený seznam materiálových vlastností, které mají být zjištěny a hodnoceny v rámci materiálového průzkumu památkových objektů. The aim of this metolodogy is to present a recommended list of material properties which have to be identified and evaluated within material survey of historical momuments.\n\n Keywords: survey; restoration; conservation; material characteristics; cleaning; consolidation; repairing; hydrophobization Available in a digital repository NRGL
Metodika pro určení rozhodných materiálových charakteristik historických materiálů pro plánování restaurátorského zásahu

Cílem této metodiky je předložit doporučený seznam materiálových vlastností, které mají být zjištěny a hodnoceny v rámci materiálového průzkumu památkových objektů....

Slížková, Zuzana; Frankeová, Dita; Tišlová, R.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah
Tišlová, R.; Slížková, Zuzana; Novotná, Adéla; Frankeová, Dita; Kuneš, Petr; Ďoubal, J.
2016 - Czech
Cílem metodiky je vytvořit přehled významných materiálových charakteristik, stanovit meze a intervaly vybraných materiálových charakteristik a jejich ověření. The aim of this metolodogy is to create summary of important material characteristics, define limits and intervals of selected material characterisctics and its verification.\n Keywords: material characteristics; repair materials; evaluation of the effect of the consolidation agent; restoration Available in a digital repository NRGL
Metodika pro určení mezí a intervalů významných materiálových charakteristik opravných materiálů a technologií pro kompatibilní zásah

Cílem metodiky je vytvořit přehled významných materiálových charakteristik, stanovit meze a intervaly vybraných materiálových charakteristik a jejich ověření....

Tišlová, R.; Slížková, Zuzana; Novotná, Adéla; Frankeová, Dita; Kuneš, Petr; Ďoubal, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu
Machačko, Luboš; Gláser, Petr; Bartoš, L.; Bayer, K.; Ďoubal, J.; Justa, P.; Vojtěchovský, J.; Krhánková, K.; Vácha, Z.; Wichterlová, Z.
2016 - Czech
Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na základě kterého lze provést optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu restaurování a obnovy je primárním předpokladem pro kvalitu a efektivnost odvedených prací. The aim of this methodology is to present a recommended procedure which leads to selection of optimal restoration intervention. Selection of the appropriate procedure and method of restoration and reconstruction is the primary prerequisite for the quality and efficiency of future work. Keywords: investigation; restoration; conservation; compatibility; conservation programme (task); conservation report Available in a digital repository NRGL
Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu

Cílem této metodiky je předložit doporučený postup, na základě kterého lze provést optimální restaurátorský zásah. Výběr vhodného postupu a způsobu restaurování a obnovy je primárním předpokladem pro ...

Machačko, Luboš; Gláser, Petr; Bartoš, L.; Bayer, K.; Ďoubal, J.; Justa, P.; Vojtěchovský, J.; Krhánková, K.; Vácha, Z.; Wichterlová, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)
Havlín, J.; Slavíková, M.; Gláser, Petr; Válek, Jan; Pavelka, K.; Panošová Hucková, M.
2016 - Czech
Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických konstrukcí. Jsou zde uvedena vhodná nastavení přístroje GPR při sběru dat a jejich způsob zpracování pomocí softwaru. Památkový postup aplikuje nedestruktivní analytickou techniku GPR při průzkumu kamenných konstrukcí a může proto být užitečným upřesněním specifických podrobností při provádění stavebně historického průzkumu. This conservation procedure includes a description of basic steps, which must be followed to use the ground-penetrating radar and to gain useful data for composition visualization of facial sandstone masonry used in historic structures. Suitable settings of the GPR device are introduced for collecting data and the way of their processing with the aid of software. The conservation procedure applies a non-invasive analytical technique of GPR when surveying stone structures and therefore it can be a useful specifying tool of particular details during the execution phase of the construction-historical survey Keywords: ground-penetrating radar; non-invasive; masonry; sandstone; survey Fulltext is available at external website.
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)

Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických ...

Havlín, J.; Slavíková, M.; Gláser, Petr; Válek, Jan; Pavelka, K.; Panošová Hucková, M.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Non-linear normal modes in dynamics-continuous systems
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2016 - English
The paper presents a continuation of an effort started last year, when the authors briefly informed about the Non-linear normal modes (NNM) concerning the version dealing with discrete systems. Although many features of the continuous formulation from the mathematical viewpoint are similar to the discrete case, a couple of specifics should be highlighted from the viewpoint of a real applicability of this tool to investigate particular dynamic systems. Three approaches are mentioned in the paper and the Galerkin-Petrov based procedure is outlined in more details. As a particular subject the cantilever prismatic beam is discussed. Non-linear normal modes for several amplitudes are shown to demonstrate the dependence of their shapes on the actual effective amplitude. Comparison with adequate linear counterpart is done. Keywords: nonlinear dynamic systems; non-linear normal modes; discretization; multi-scale method Available on request at various institutes of the ASCR
Non-linear normal modes in dynamics-continuous systems

The paper presents a continuation of an effort started last year, when the authors briefly informed about the Non-linear normal modes (NNM) concerning the version dealing with discrete systems. ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Experiment E7/0,3-displacement processes in non cohesive sand mass during active translative motion of retaining wall
Koudelka, Petr
2016 - English
The first part of information on the new experiment denominated as E7/0,3 with active pressure of non-cohesive quartz sand on time behaviour of the mass was presented at the last Conference (P. Koudelka, 2015). The second part is object of this Paper. The experiment was performed at the Institute of Theoretical and Applied Mechanics in 2014. The moved rigid front wall of the experimental equipment was translatively moved towards active direction (out of the mass) at a position of supposed acting of active pressure value, then the wall motion was stopped and time pressure stability was monitored. After more than three months the wall was moved at the last position of 100 mm from original position before the experiment. The experiment ran four and a half months. The paper presents firstly results on the deforming mass through the course of the wall movement at a supposed position for active pressure mobilization of 1.357 mm and after the further movement. The experiment was repeated to be the results proved (Experiment E8/0,3). New results are analysed. Keywords: retaining wall; active lateral earth pressure; non-cohesive material; sandy mass behaviour; wall movement modus; displacements Available on request at various institutes of the ASCR
Experiment E7/0,3-displacement processes in non cohesive sand mass during active translative motion of retaining wall

The first part of information on the new experiment denominated as E7/0,3 with active pressure of non-cohesive quartz sand on time behaviour of the mass was presented at the last Conference (P. ...

Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

XIVth Youth symposium on Experimental Solid Mechanics
Major, Z.; Kytýř, Daniel
2016 - English
The Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics traditionally brings together young researchers and engineers, students and PhD students, who are actively involved in the experimental solids mechanics, theoretically and practically, in order to exchange their experience, to report on the present state-of-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the cooperation among individuals as well as among institutions. The XIVth symposium continues both, the long tradition of this conference series and introduces novel elements. The combination of the experimental mechanics with modern numerical methods was focused. This year, participants from 12 countries attended the symposium. Based on their presentations, 19 papers were selected for the publication in this issue of Acta Polytechnica CTU Proceedings. Keywords: experimental solids mechanics; numerical methods Available at various institutes of the ASCR
XIVth Youth symposium on Experimental Solid Mechanics

The Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics traditionally brings together young researchers and engineers, students and PhD students, who are actively involved in the experimental solids ...

Major, Z.; Kytýř, Daniel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases