Number of found documents: 309
Published from to

Literární rešerše dosavadních poznatků o lýkožroutu severském se zvláštním zřetelem k problematice laboratorního chovu
Doležal, Petr; Davídková, Markéta
2015 - Czech
Zpráva se skládá ze tří částí. První část poskytuje přehled o dosud publikované literatuře a východiska pro vlastní výzkum ekofyziologie tohoto druhu. Druhá část shrnuje dosavadní poznatky o laboratorním chovu tohoto škůdce a možnosti experimentů v umělých světelných a teplotních podmínkách. Třetí část zprávy popisuje průběh experimentů v terénu v roce 2015, zejména sledování průběhu sesterských přeletů, ukončování aktivity na konci vegetační sezóny, průběh indukce imaginální diapauzy a úspěšnost přezimování v zimě 2014/2015. The report consists of three independent chapters. The first chapter reviews previously published literature and serves as a basis for planning future experiments. The second chapter summarizes the experiences on laboratory culture of this pest gained during the two preceding years. The third chapter describes the field experiments that were carried out in 2015 – sister brood establishment in the North Moravia, cessation of flight and reproductive aktivity at the end of vegetation season, induction of imaginal diapause and overwintering success of adults during winter 2014/2015. Keywords: double spined bark beetle; ecophysiology; sister broods Available at various institutes of the ASCR
Literární rešerše dosavadních poznatků o lýkožroutu severském se zvláštním zřetelem k problematice laboratorního chovu

Zpráva se skládá ze tří částí. První část poskytuje přehled o dosud publikované literatuře a východiska pro vlastní výzkum ekofyziologie tohoto druhu. Druhá část shrnuje dosavadní poznatky o ...

Doležal, Petr; Davídková, Markéta
Biologické centrum, 2015

Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a stonožek (Chilopoda) v měnících se podmínkách horských smrčin Šumavy
Tajovský, Karel
2015 - Czech
Podrobné a detailní studium dvou skupin půdních bezobratlých živočichů, saprofágních mnohonožek a dravých stonožek v podmínkách horských smrčin ukazuje, že tyto ekosystémy jsou charakterizovány sice relativně chudou faunou, avšak se specifickou až unikátní druhovou kombinací. Zdá se, že kvantitativní změny ve společenstvech těchto zástupců půdní fauny nesouvisí s rozdílnými způsoby hospodaření, které bylo v minulých letech uplatňováno v těchto kůrovcem postižených polohách. Obě skupiny živočichů jsou schopné existovat dále i v podmínkách razantních změn, které provázejí odumírání porostů ale i těžbu a přeměnu ploch na paseky. Mozaikovitý charakter celé oblasti v okolí Březníku a Studené hory s přežívajícími zbytky původních porostů smrku, odumřelé a v současnosti již intenzivně zarůstající plochy s množstvím mrtvého dřeva na povrchu půdy jakož i paseky ve starším a pokročilejším rozvoji poskytuje velkou škálu stanovišť a mikrostanovišť, ve kterých se populace těchto půdních živočichů úspěšně rozvíjejí. Vážnější zásah do jejich přítomnosti mohou mít jiné faktory, jako měnící se klima, což však přesahuje měřítko horských smrčin vrcholové části Šumavy. In the nineties of the past century, large climax Norway spruce (.i.Picea abies./i.) areas of the Šumava Mountains were damaged by the bark beetle outbreak. The subsequent decay of spruce growths become the object of interest for management practice, nature protection as well as research activities. While the changes in forest growths under the bark beetle outbreak were well visible, there were no information about the impact of these processes and subsequent management practices used (clear cutting, spontaneous development of dead growths) on soil environments and existing communities of soil organisms. Within the soil zoological research in 1999-2010 near the localities Březník and Studená hora Mt., qualitative and quantitative parameters of millipede and centipede assemblages were studied in undamaged, damaged and dead forest stands, and in differently old clearings. Combination of methods of pitfall trapping and soil sampling served data about the composition and changes of communities of both invertebrate groups. Keywords: millipedes; centipedes; montane spruce forests; Šumava Mts. Available at various institutes of the ASCR
Společenstva mnohonožek (Diplopoda) a stonožek (Chilopoda) v měnících se podmínkách horských smrčin Šumavy

Podrobné a detailní studium dvou skupin půdních bezobratlých živočichů, saprofágních mnohonožek a dravých stonožek v podmínkách horských smrčin ukazuje, že tyto ekosystémy jsou charakterizovány sice ...

Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2015

Optimalizovaná biologická metoda pro zjištění vnímavosti odrůd jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) v klimatických podmínkách České republiky
Jakešová, H.; Fránová, Jana
2015 - Czech
Jetel luční je nezastupitelnou pícninou v osevním postupu na orné půdě, v dočasných i trvalých jetelotravních porostech. Vytrvalost jetelů je negativně ovlivněna škůdci a chorobami, které napadají kořenové i nadzemní části rostlin. V průběhu studia výskytu virových onemocnění (2007-2011) byly v porostech jetelovin na území České republiky nejčastěji detekovány virus mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV, rod Potexvirus, čeleď Alphaflexiviridae) a virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV, rod Comovirus, čeleď Secoviridae). RCMV výrazně snižoval výnosy i vytrvalost porostu jetele lučního. Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje žádná přímá ochrana proti těmto virům, jako perspektivní se jeví zejména šlechtění rostlin se zvýšenou odolností k WClMV i RCMV. Oba viry jsou mechanicky přenosné. Red clover is a very important leguminous plant used in crop rotations on arable land, in temporary as well as permanent clover and grass stands. The persistence of clovers is negatively influenced by pests and diseases that attack the root and shoot parts of the plant. In the course of studies into the presence of viral diseases (2007–2011), the most frequently detected viruses were White clover mosaic virus, (WClMV, genus Potexvirus, family Alphaflexiviridae) and Red clover mottle virus (RCMV, genus Comovirus, family Secoviridae). The two viruses were observed in populations of clover throughout the Czech Republic. RCMV significantly reduced the yield and stand persistence of red clover. Given that no direct protection has yet been developed against the viruses, plant breeding directed to enhancing resistance to both WClMV and RCMV offers good prospects. Both viruses are mechanically transmissible. Keywords: Red clover; White clover mosaic virus; Red clover mottle virus Available at various institutes of the ASCR
Optimalizovaná biologická metoda pro zjištění vnímavosti odrůd jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) v klimatických podmínkách České republiky

Jetel luční je nezastupitelnou pícninou v osevním postupu na orné půdě, v dočasných i trvalých jetelotravních porostech. Vytrvalost jetelů je negativně ovlivněna škůdci a chorobami, které napadají ...

Jakešová, H.; Fránová, Jana
Biologické centrum, 2015

Orientační ichtyologický průzkum nádrží Láz, Pilská a Obecnice v roce 2014
Muška, Milan; Vašek, Mojmír; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
2015 - Czech
Cílem ichtyologického průzkumu nádrží Láz, Pilská a Obecnice v roce 2014 bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb. The aim of the complex ichthyological survey of Láz, Pilská and Obecnice reservoirs in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates of single species. Keywords: fish community composition; succession; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Orientační ichtyologický průzkum nádrží Láz, Pilská a Obecnice v roce 2014

Cílem ichtyologického průzkumu nádrží Láz, Pilská a Obecnice v roce 2014 bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky zejména s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb....

Muška, Milan; Vašek, Mojmír; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2015

Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice
Krása, J.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Bečička, M.
2015 - Czech
V 58 povodích významných nádrží v ČR (s celkovou plochou cca 31 500 km2) bylo modelováno množství splavenin a erozního fosforu dlouhodobě vstupující do vodních toků a nádrží ze zemědělské půdy. Retence splavenin ve všech dílčích nádržích povodí byla posouzena na základě teoretické doby zdržení. Pro téměř deset tisíc menších nádrží byly objemy a průtoky dopočteny na základě analýz map a odvozeného specifického odtoku. Prostorová podrobnost řešení umožnila odhadnout význam konkrétních pozemků pro zanášení toků a sestavit mapy ročního zatížení jednotlivých úseků toků splaveninami. Byl odhadnut bilanční podíl rozpuštěného erozního fosforu v kontextu s ostatními zdroji. Vysoké procento menších nádrží je sedimentem již zcela neúnosně zatíženo, pro řadu větších nádrží představuje sediment problém z hlediska bilance živin. Např. na území vltavské kaskády k profilu VN Slapy (12 965 km2) činí celkový erozní smyv 2,34 mil. tun ročně. Do toků zde vstupuje celkem 626 tis. tun a v nádržích vltavské kaskády se ročně ukládá 615 500 tun. In 58 large catchments of the Czech Republic (covering ca 35000 km2) the sediment transport processes were assessed. Amount of sediment flux into the streams and reservoirs from agricultural land was estimated. Sediment retention in all reservoirs was considered based on reservoirs‘ outflow. For thousands of small ponds the volumes and outflow had to be estimated based on reservoir areas and specific flow rates in catchments. The distributed approach allowed considering importance of particular agricultural fields for stream silting. The maps of annual sediment flow in all streams were derived. The sediment fluxes cause serious problems not only concerning eutrophication. For example Vltava river watershed up to Slapy dam (12 965 km2) exports 2.34 million tons of sediment by water erosion annually. 626 thousand ton is exported into the streams, and 615 500 t is then deposited in the reservoirs. Keywords: sediment transport; reservoirs‘ silting; eutrophication; soil erosion; phosphorus Available at various institutes of the ASCR
Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice

V 58 povodích významných nádrží v ČR (s celkovou plochou cca 31 500 km2) bylo modelováno množství splavenin a erozního fosforu dlouhodobě vstupující do vodních toků a nádrží ze zemědělské půdy. ...

Krása, J.; Jáchymová, B.; Bauer, M.; Dostál, T.; Rosendorf, P.; Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Bečička, M.
Biologické centrum, 2015

Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2014
Říha, Milan; Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš
2015 - English
The aim of the complex ichthyological survey of Petrusplaat Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry trawling) aiming particularly on the improvement of abundance and biomass estimates of large fish. Keywords: fish community composition; succession; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2014

The aim of the complex ichthyological survey of Petrusplaat Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass ...

Říha, Milan; Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš
Biologické centrum, 2015

Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2014
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
2015 - Czech
Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2014 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2014 napouštění jezera vodou z Ohře neprobíhalo, takže přísuny do ekosystému jezera byly závislé jen na přítocích z vlastního povodí a na srážkové depozici. Opětovně proběhlo cílené vysazení síha marény, poprvé doplněné o vysazení pstruha obecného, a pokračovalo řízené formování rybí obsádky. Presented report is summarizing the results of the hydrobiological monitoring of Medard Lake in 2014 and recommends further monitoring actions. In 2014 the lake was not flooding from river Ohře, therefore the water level increase was realized only by precipitation and inflow from lake’s own drainage area. Forming of fish stock was realized according to stocking plans. Keywords: revitalization; community succession; ecosystem monitoring Available at various institutes of the ASCR
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2014

Předkládaná zpráva sumarizuje dosažené výsledky za rok 2014 a návrhuje doporučení pro další sledování. V roce 2014 napouštění jezera vodou z Ohře neprobíhalo, takže přísuny do ekosystému jezera byly ...

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Nedoma, Jiří; Znachor, Petr; Seďa, Jaromír; Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2015

Monitoring populací ryb ve Vltavě, kvantifikace migrace ryb z přehrady Lipno do toku Vltavy
Muška, Milan; Tušer, Michal
2015 - Czech
Cílem studie bylo kvantifikovat migrační aktivity ryb mezi nádrží Lipno a řekou Vltavou se zřetelem na popsání dynamiky migračních procesů, odhad celkové početnosti migrujících ryb a stanovení miry ovlivnění původního říčního společeství migranty z nádrže. The aim of the study was to quantify fish migration activities between Lipno Reservoir body and Vltava River with special emphasis put on description of the dynamics of migratory processes, estimation of abundance of migrating fish and evaluation of the influence of migrants from reservoir on autochthonous river fish community. Keywords: migration; competition; fish community composition Available at various institutes of the ASCR
Monitoring populací ryb ve Vltavě, kvantifikace migrace ryb z přehrady Lipno do toku Vltavy

Cílem studie bylo kvantifikovat migrační aktivity ryb mezi nádrží Lipno a řekou Vltavou se zřetelem na popsání dynamiky migračních procesů, odhad celkové početnosti migrujících ryb a stanovení miry ...

Muška, Milan; Tušer, Michal
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
Čížek, Lukáš; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii lesáka rumělkového a předkládá jednoduché způsoby jak jeho populace podpořit. Lesák rumělkový se poměrně rychle šíří. To znamená, že mu stav krajiny momentálně vyhovuje a není proto k jeho ochraně třeba jakkoli upravovat management většiny jím osídlených lokalit. Nicméně zvýšený tlak na využití obnovitelných zdrojů může vést ke snížení dostupnosti mrtvého dřeva. V metodice uvedená základní pravidla by proto měla být dodržována na lokalitách, kde je lesák rumělkový předmětem ochrany. A pokud se jeho šíření zastaví nebo dokonce začne ustupovat, je třeba zásady péče o populace lesáka rumělkového uvedené v této metodice aplikovat ve zvláště chráněných území a dalších lokalitách s možným nebo doloženým výskytem druhu. This guidebook to care for populations of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. Since the beetle currently spreads in Central Europe, no specific measures are needed to support its populations at most sites. Basic rules proposed in the guide should be applied at sites designed for protections of the Flat Bark Beetle. And since the pressure on exploitation of renewable resources might soon result in decrease of dead wood availability in the region, thus leading to decline of the beetle populations. In such case, the rules presented in the guide should be applied to woodlands inhabited by the species. Keywords: conservation; management; Flat Bark Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii lesáka rumělkového a předkládá jednoduché způsoby jak jeho populace podpořit. Lesák rumělkový se poměrně rychle šíří. To ...

Čížek, Lukáš; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka alpského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na ponechávání mrtvého dřeva a bezzásahový režim na několika plošně omezených lokalitách. Tento přístup je ale nezbytné kombinovat s metodami aktivního managementu cíleného na podporu tesaříka alpského na osídlených lokalitách i úpravou lesnického hospodaření v jejich širším okolí. Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky o biologii a stanovištních požadavcích cílového druhu a přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka alpského. Pokouší se najít kompromis mezi zajištěním ochrany jednoho z nemnoha prioritních druhů EU, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Alpine Longhorn Beetle (Rosalia alpina) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species, including measures such as active creation of its habitat trees. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this „priority“ species protected by European Union. The application of active and passive management measures described within this guide will ensure survival existing populations of this highly threatened species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Alpine Longhorn Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina)

Management lokalit pro tesaříka alpského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na ponechávání mrtvého dřeva a bezzásahový režim na několika plošně omezených lokalitách. Tento ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases