Number of found documents: 301
Published from to

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
Čížek, Lukáš; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii lesáka rumělkového a předkládá jednoduché způsoby jak jeho populace podpořit. Lesák rumělkový se poměrně rychle šíří. To znamená, že mu stav krajiny momentálně vyhovuje a není proto k jeho ochraně třeba jakkoli upravovat management většiny jím osídlených lokalit. Nicméně zvýšený tlak na využití obnovitelných zdrojů může vést ke snížení dostupnosti mrtvého dřeva. V metodice uvedená základní pravidla by proto měla být dodržována na lokalitách, kde je lesák rumělkový předmětem ochrany. A pokud se jeho šíření zastaví nebo dokonce začne ustupovat, je třeba zásady péče o populace lesáka rumělkového uvedené v této metodice aplikovat ve zvláště chráněných území a dalších lokalitách s možným nebo doloženým výskytem druhu. This guidebook to care for populations of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. Since the beetle currently spreads in Central Europe, no specific measures are needed to support its populations at most sites. Basic rules proposed in the guide should be applied at sites designed for protections of the Flat Bark Beetle. And since the pressure on exploitation of renewable resources might soon result in decrease of dead wood availability in the region, thus leading to decline of the beetle populations. In such case, the rules presented in the guide should be applied to woodlands inhabited by the species. Keywords: conservation; management; Flat Bark Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii lesáka rumělkového a předkládá jednoduché způsoby jak jeho populace podpořit. Lesák rumělkový se poměrně rychle šíří. To ...

Čížek, Lukáš; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina)
Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro tesaříka alpského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na ponechávání mrtvého dřeva a bezzásahový režim na několika plošně omezených lokalitách. Tento přístup je ale nezbytné kombinovat s metodami aktivního managementu cíleného na podporu tesaříka alpského na osídlených lokalitách i úpravou lesnického hospodaření v jejich širším okolí. Metodika se opírá o nejnovější vědecké poznatky o biologii a stanovištních požadavcích cílového druhu a přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace tesaříka alpského. Pokouší se najít kompromis mezi zajištěním ochrany jednoho z nemnoha prioritních druhů EU, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of the Alpine Longhorn Beetle (Rosalia alpina) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species, including measures such as active creation of its habitat trees. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this „priority“ species protected by European Union. The application of active and passive management measures described within this guide will ensure survival existing populations of this highly threatened species as well as their spread to wider surroundings of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Alpine Longhorn Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina)

Management lokalit pro tesaříka alpského u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na ponechávání mrtvého dřeva a bezzásahový režim na několika plošně omezených lokalitách. Tento ...

Čížek, Lukáš; Drag, Lukáš; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Závěrečná zpráva 2015 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR
Frouz, Jan; Moradi, J.; Mudrák, Ondřej; Albrechtová, Jana; Kučera, J.; Kukla, J.; Bednářová, E.; Vindušková, O.; Sebag, D.; Cailleau, G.; Brus, Jiří
2015 - Czech
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2015. The report brings main results of the research about soil and ecosystem recovery in post mining landscape near Sokolov based on agreement between ENKI ops and Institute of soil biology, BC CAS. Keywords: final report; research; Sokolov; post mining sites Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva 2015 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR

Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2015....

Frouz, Jan; Moradi, J.; Mudrák, Ondřej; Albrechtová, Jana; Kučera, J.; Kukla, J.; Bednářová, E.; Vindušková, O.; Sebag, D.; Cailleau, G.; Brus, Jiří
Biologické centrum, 2015

Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice
Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Zahrádka, V.; Rosendorf, P.
2015 - Czech
Vliv klecového chovu ryb v eutrofní nádrži Nechranice na kvalitu vody byl posuzován prostřednictvím jeho příspěvku k bilanci eutrofizačně účinných forem fosforu (PO4-P) ve vstupech do nádrže a proměřením ovlivnění sedimentu kolem chovných klecí. Studie prokázala, že i když je příspěvek klecového chovu ryb relativně malý (max. v desetinách až jednotkách procent celkového vstupu PO4-P), nelze jeho vliv na kvalitu vody zanedbat, protože působí bezprostřední znečištění a za určitých hydrologických a klimatických situací významně přispívá k eutrofizaci nádrže a ke kritickému zhoršování kvality vody pro rekreaci a koupání. Na druhou stranu je nesporné, že hlavním zdrojem eutrofizace nádrže Nechranice je vypouštění komunálních odpadních vod v povodí. Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir was assessed through its contribution to the balance of eutrophication-effective forms of phosphorus (PO4-P) entering the reservoir and through measuring impacts on sediment around farming cages. The study showed that although the contribution of cage fish farming is relatively small (max. in tenths to a few percents of the total PO4-P load) its effect on water quality can not be neglected, because it causes direct pollution and, under certain hydrologic and climatic situations contributes significantly to the eutrophication and to critical deterioration of water quality for recreation and bathing. On the other hand, it is indisputable that the main source of eutrophication of Nechranice Reservoir are discharges of municipal wastewater in the catchment. Keywords: cage fish farming; eutrophication; phosphorus; sediment; bathing water quality Available on request at various institutes of the ASCR
Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice

Vliv klecového chovu ryb v eutrofní nádrži Nechranice na kvalitu vody byl posuzován prostřednictvím jeho příspěvku k bilanci eutrofizačně účinných forem fosforu (PO4-P) ve vstupech do nádrže a ...

Hejzlar, Josef; Borovec, Jakub; Zahrádka, V.; Rosendorf, P.
Biologické centrum, 2015

13th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book
Tajovský, Karel
2015 - English
Keywords: Central Europe; soil zoology; abstracts Available at various institutes of the ASCR
13th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book

Tajovský, Karel
Biologické centrum, 2015

Fish stock assessment of the De Gijster Reservoir in 2014
Vašek, Mojmír; Jůza, Tomáš; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš
2015 - English
The aim of the complex ichthyological survey of De Gijster Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry trawling) aiming particularly on the improvement of abundance and biomass estimates of large fish. Keywords: fish community composition; succession; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Fish stock assessment of the De Gijster Reservoir in 2014

The aim of the complex ichthyological survey of De Gijster Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass ...

Vašek, Mojmír; Jůza, Tomáš; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš
Biologické centrum, 2015

Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2014
Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš
2015 - English
The aim of the complex ichthyological survey of Honderd en Dertig Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry trawling) aiming particularly on the improvement of abundance and biomass estimates of large fish. Keywords: fish community composition; succession; biomanipulation Available at various institutes of the ASCR
Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2014

The aim of the complex ichthyological survey of Honderd en Dertig Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass ...

Jůza, Tomáš; Vašek, Mojmír; Říha, Milan; Soukalová, Kateřina; Kočvara, Luboš
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)
Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit pro páchníka hnědého u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů a jejich cílené pěstování jsou u nás vzácné. Naopak běžné jsou případy, kdy populace páchníka hnědého ohrožuje absence potřebné péče přímo v chráněných územích. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii páchníka hnědého tak o nejnovější poznatky v oboru ekologie lesa a dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace páchníka hnědého s minimálními náklady, a je snahou o nalezení kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z prioritních evropsky významných druhů, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. The guidebook to care for populations of the Hermit Beetle (Osmoderma barnabita) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats and management of of sites inhabited by the species, including care for and creation of habitat trees. The guidebook thus delivers effective guidelines for care for populations of this „priority“ species protected by European Union. The application of management measures described in the guide will ensure survival existing populations of this highly threatend species as well as their spread to wider environs of currently inhabited sites. Keywords: conservation; management; Hermit Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)

Management lokalit pro páchníka hnědého u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na omezení kácení starých stromů. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných ...

Čížek, Lukáš; Šebek, Pavel; Hauck, David; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)
Čížek, Lukáš; Kostanjšek, Fran; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
2015 - Czech
Management lokalit rýhovce pralesního u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahový přístup nebo omezení kácení a odstraňování starých stromů, případně. Jakékoli snahy o aktivní zajištění dostatečného množství vhodných stromů do budoucna a jejich cílené pěstování jsou vzácné. Metodika se snaží tuto situaci napravit. Opírá o nejnovější vědecké poznatky jak v biologii a ekologii rýhovce tak i dynamiky jím obývaných stanovišť. Metodika přináší nové postupy, které umožňují zachovat populace rýhovce pralesního s minimálními náklady, a je tak snahou o nalezení vhodného kompromisu mezi zajištěním ochrany jednoho z evropsky významných druhů brouků, které se vyskytují na našem území, a možnostmi a zájmy ochrany přírody i vlastníků lesů. This guidebook to care for populations of Wrinkled Bark Beetle (Rhysodes sulcatus) is based on the most recent scientific information available on biology and habitat requirements of the species. It also incorporates state of art knowledge on dynamics of its habitats. It thus delivers effective guidelines for care for populations of this dead wood dependent beetle protected by European Union. Application of the guide will ensure conservation of this relict species of primeveal forests and spread of its populations to wider surroundings of currently inhabited localities. Keywords: conservation; management; Wrinkled Bark Beetle Available at various institutes of the ASCR
Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

Management lokalit rýhovce pralesního u nás dosud není dostatečný. V lepším případě se soustřeďuje na bezzásahový přístup nebo omezení kácení a odstraňování starých stromů, případně. Jakékoli snahy o ...

Čížek, Lukáš; Kostanjšek, Fran; Hauck, David; Konvička, Ondřej; Foltan, P.; Okrouhlík, J.
Biologické centrum, 2015

Zkušební transfer žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s plánovanými opravami Královomlýnského rybníka
Čtvrtlíková, Martina
2015 - Czech
Žabníček vzplývavý (Luronium natans L Rafinesque), zvláště chráněný druh vodní rostliny, se v České republice přirozeně vyskytuje pouze v CHKO Labské pískovce, a to na dvou lokalitách, z nichž jednou je Královomlýnský rybník. Z důvodu plánovaného vypuštění a opravy Královomlýnského rybníka je nutné zajistit přežití vzácné populace žabníčku během stavebních prací. Zkušební transfer umožnil optimalizaci navrhovaných postupů (pro OPŽP) spojených s vyzvednutím velkého množství rostlin z Královomlýnského rybníka a jejich umístěním do náhradních nádrží. Floating water-plantain (Luronium natans L Rafinesque) is a critically endangered aquatic macrophyte species inhabiting two localities in the north of the Czech Republic (PLA Labské pískovce). Due to planned reconstruction of one of the native localities, called Kralovomlynsky pond, it is necessary to provide survival of the endangered species. Large transplant experiment allowed for optimizing methodology for careful collection of a large amount of native plants from the pond and their transplantation to three refugees. Keywords: Luronium natans; isoetid; transplant experiment; restoration Available at various institutes of the ASCR
Zkušební transfer žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s plánovanými opravami Královomlýnského rybníka

Žabníček vzplývavý (Luronium natans L Rafinesque), zvláště chráněný druh vodní rostliny, se v České republice přirozeně vyskytuje pouze v CHKO Labské pískovce, a to na dvou lokalitách, z nichž jednou ...

Čtvrtlíková, Martina
Biologické centrum, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases