Number of found documents: 374
Published from to

Evoluční aspekty biologie rostlin
Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
2011 - Czech
Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS. Evolutionary aspects of plant biology was published as a special issue of the journal "Zprávy České Botanické Společnosti" at the occasion of the conference of the Czech Botanical Society. Keywords: evolution; molecular markers; DNA sequences Available at various institutes of the ASCR
Evoluční aspekty biologie rostlin

Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS....

Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
Botanický ústav, 2011

Application of the Electrospun Nanofibers in Wastewater Treatment
Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Szostková, M.; Kimmer, D.
2011 - English
Electrospun nanofiber filters were used for treated wastewater treatment plant outlets. The efficiency fot the pathogen removal was monitored towards Czech government directions about water reuse. Keywords: nanofibers; wastewater; treatment; zpracování Available at various institutes of the ASCR
Application of the Electrospun Nanofibers in Wastewater Treatment

Electrospun nanofiber filters were used for treated wastewater treatment plant outlets. The efficiency fot the pathogen removal was monitored towards Czech government directions about water reuse.

Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Szostková, M.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2011

Zlepšení energetické bilance ČOV
Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Škvoran, O.; Horák, P.; Počínková, M.
2011 - Czech
Čistírny odpadních vod nejsou v současné době provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik metod, jak tento stav zlepšit. Příspěvek bilancuje zlepšení energetického režimu pomocí tepelné energie. Wastewater treatment plants are not operated in the optimum energetic regime recently. There are several methods, how to improve this status. Our manuscript is balancing energy conversion balance enhancement by using heat energy applications. Keywords: energy balance; energy savings; wastewater treatment; čistírny odpadních vod; energie Available at various institutes of the ASCR
Zlepšení energetické bilance ČOV

Čistírny odpadních vod nejsou v současné době provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik metod, jak tento stav zlepšit. Příspěvek bilancuje zlepšení energetického režimu pomocí ...

Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Škvoran, O.; Horák, P.; Počínková, M.
Botanický ústav, 2011

Myčky na nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách
Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
2010 - Czech
V současné době již nejsou jedním z významných zdrojů fosfátů ve splaškových vodách prací prostředky, ale prostředky do myček na nádobí, které jich obsahují ve většině případů více jak 15 %. V letošním roce jsme provedli srovnání 17 druhů mycích prostředků běžně dostupných na našem trhu. Ukázalo se, že třetina z vybraných obsahuje dokonce více jak 30% fosfátů. I když právě zveřejněná novela zákona o vodách pod číslem 150/2010, která bude platit od srpna 2010 stále povoluje prádelnám detergenty s obsahem fosforu (a jde o tuny), myčky na nádobí patří díky svému rozšíření k nezanedbatelným zdrojům fosforu v povrchových vodách. In presence one of the main and most important source of phosphorus in wastewaters are washing substances from dishwashers. They content more than 15 % of phosphates. We make analyses of 17 substances from our market. It was found, thet more than 1/3 content about 30% phosphates. Dishwashers are very important sours of phosphorus for surface watrs. Keywords: washing substances; dishwashers; phosphates; myčky nádobí; fosfáty Available at various institutes of the ASCR
Myčky na nádobí jako důležitý zdroj fosforu v komunálních vodách

V současné době již nejsou jedním z významných zdrojů fosfátů ve splaškových vodách prací prostředky, ale prostředky do myček na nádobí, které jich obsahují ve většině případů více jak 15 %. V ...

Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2010

Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
Holba, Marek; Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Plotěný, Miroslav
2010 - Czech
Byly identifikovány zdroje fosforu, jež by měly sloužit k co nejefektivnější recyklaci a zároveň byly představeny technologie, které by měly onu recyklaci zabezpečit. V současné době existuje poměrně široká škála technologických řešení, z nichž všechny mají své klady a zápory a žádná technologie nevyznívá jako jednoznačně nejlepší řešení. Ve vyspělém světě se nicméně technologie soustřeďují na recyklaci fosforu ve formě struvitu a zpracování čistírenského kalu, zatímco pro rozvojové země se jeví jako nejvhodnější technologie založené na separaci moči nebo kejdy z hospodářských zvířat. There were identified the sources of phosphorus, which should be used to maximize the recycling procedures. To achieve these improvements new recycling technologies were introduced. Currently, there are quite a wide range of technology solutions, where every solution has its pros and cons. And no technology shows itself as clearly the best solution. However in the modern world are technologies focused on recycling procedures of phosphorus in the form of struvite and processing of sewage sludge. While for developing countries appears to be the most appropriate technology based on the separation of urine and manure from livestock. Keywords: phosphorus; recycling; waste water; fosfor; odpadní vody Available at various institutes of the ASCR
Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod

Byly identifikovány zdroje fosforu, jež by měly sloužit k co nejefektivnější recyklaci a zároveň byly představeny technologie, které by měly onu recyklaci zabezpečit. V současné době existuje poměrně ...

Holba, Marek; Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Plotěný, Miroslav
Botanický ústav, 2010

Lokalizace inokula sinic v sedimentech nádrží - využití znalosti životních strategií sinic k minimalizaci zdravotního rizika
Šejnohová, Lenka; Maršálek, Blahoslav; Novotná, Zlatica; Maršálková, Eliška
2010 - Czech
Vodní květy sinic (VKS) jsou celosvětový problém, který je úzce spjat především se zvýšeným vnosem fosforu do povrchových vod. Následná akumulace živin v nádržích umožňuje rozvoj sinic nejenom ve vodním sloupci, ale především jejich přežívání v klidových stádiích v sedimentu. Kvantita (množství) inokula (zdroje) sinic v sedimentech je primární faktor, který současně s živinovými a klimatickými poměry, koreluje s výsledným množstvím sinic ve vodním sloupci během letní sezóny. Klidová stádia sinic v sedimentech vyžadují pro přežívání specifické podmínky, které se navíc rod od rodu (příp. druhu) sinice liší. Znalost životních cyklů sinic je tedy základním výchozím předpokladem a vodítkem jak šetrně ekologicky, se současným minimem vynaložených finančních prostředků, omezit rozvoj VKS. Water bloom (WB) is a global problem that is particularly closely linked with increased inputs of phosphorus to surface waters.. The subsequent accumulation of nutrients in the tank for the development not only of cyanobacteria in the water column, but also their survival in resting stages in the sediment. The quantity (amount) of inoculum (source) of cyanobacteria in the sediments is the primary factor, along with nutrient and climatic conditions, correlates with the resulting amount of algae in the water column during the summer season. Cyanobacterial resting stages in sediments require specific conditions for survival, which moreover genus from the genus (or species), cyanobacteria differ. Knowledge of the life cycle of cyanobacteria is therefore an essential prerequisite for starting a guide to environmentally friendly, with the current low cost of funds, limit the development of WB. Keywords: cyanobacteria; aeration; microcystin; provzdušňování Available at various institutes of the ASCR
Lokalizace inokula sinic v sedimentech nádrží - využití znalosti životních strategií sinic k minimalizaci zdravotního rizika

Vodní květy sinic (VKS) jsou celosvětový problém, který je úzce spjat především se zvýšeným vnosem fosforu do povrchových vod. Následná akumulace živin v nádržích umožňuje rozvoj sinic nejenom ve ...

Šejnohová, Lenka; Maršálek, Blahoslav; Novotná, Zlatica; Maršálková, Eliška
Botanický ústav, 2010

On-line kvantifikace sinic v surové vodě
Novotná, Zlatica; Maršálek, Blahoslav; Trtílek, M.; Rataj, T.
2010 - Czech
Na různých lokalitách byl testován nově vyvinutý fluorometer AOM (Algae Online Monitor) stanovující obsah fytoplanktonu ve vodě. Fluorometer byl provozuschopný v různých podmínkách. Díky nízkému detekčnímu limitu a provozu v kontinuálním on-line modu s dálkovým přenosem dat do laboratoře může přístroj sloužit jako early warning system proti masovému rozvoji sinic. A new fluorometer AOM (Algae Online Monitor) for the quantification of phytoplankton in raw water was tested on different localities. The AOM was serviceable in the variable field conditons. Because of low limit of detection and due the work in continuous mode with remote GSM data transfer to laboratory, the device is suitable for early warning system. Keywords: cyanobacteria; on-line monitoring; fluorescence; fluorescence Available at various institutes of the ASCR
On-line kvantifikace sinic v surové vodě

Na různých lokalitách byl testován nově vyvinutý fluorometer AOM (Algae Online Monitor) stanovující obsah fytoplanktonu ve vodě. Fluorometer byl provozuschopný v různých podmínkách. Díky nízkému ...

Novotná, Zlatica; Maršálek, Blahoslav; Trtílek, M.; Rataj, T.
Botanický ústav, 2010

Příklad využití elektrokoagulace na odtoku z ČOV
Plotěný, Miroslav; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Holba, Marek
2010 - Czech
Na základě výsledků této studie vyplynulo, že proces elektrokoagulace v porovnání s ostatními metodami odstraňování fosforu má některé výhody, jako je jednoduchost zařízení, jednoduchá manipulace, krátká doba zdržení, omezení dávkování chemikálií, poměrně rychlá sedimentace vloček. Studie prokázala reálný potenciál této technologie, která je použitelná především u malých obcí, kde nejsou instalované ani provozované jiné technologie odstranění fosforu. Based on the results of this study was showed that the electrocoagulation process has some advantages in comparison with other methods of phosphorus removal. Such as simple equipment, simple handling, short time delay, reduced chemical dosing or relatively rapid sedimentation flakes. The study demonstrated that the real potential of this technology is applicable mainly in small villages, where are not installed or operating other technologies for phosphorus removal. Keywords: electrocoagulation; phosphorus; fosfor Available at various institutes of the ASCR
Příklad využití elektrokoagulace na odtoku z ČOV

Na základě výsledků této studie vyplynulo, že proces elektrokoagulace v porovnání s ostatními metodami odstraňování fosforu má některé výhody, jako je jednoduchost zařízení, jednoduchá manipulace, ...

Plotěný, Miroslav; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav; Holba, Marek
Botanický ústav, 2010

Využití průtokové cytometrie ke kvantifikaci a detekci fyziologického stavu mikroorganismů ve vodním prostředí
Mikula, Přemysl; Maršálek, Blahoslav
2010 - Czech
Příspěvek informuje o současných trendech v analýze mikroorganismů ve vodním prostředí pomocí průtokové cytometrie. Popisuje možnosti využití této moderní metody, její přednosti a nedostatky a seznamuje se zákonitostmi cytometrické analýzy. A paper informs about trends in flow-cytometric analysis of microbial populations and communities in aquatic environment. It describes methods of flow-cytometric analysis, advantages and disadvantages of flow-cytometric measurements as well as basic principles of flow cytometry. Keywords: flow cytometry; physiological state; aquatic environment; životní prostředí; analýza Available at various institutes of the ASCR
Využití průtokové cytometrie ke kvantifikaci a detekci fyziologického stavu mikroorganismů ve vodním prostředí

Příspěvek informuje o současných trendech v analýze mikroorganismů ve vodním prostředí pomocí průtokové cytometrie. Popisuje možnosti využití této moderní metody, její přednosti a nedostatky a ...

Mikula, Přemysl; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2010

Manipulace s průtoky nádrže - možnosti omezení rozvoje sinic
Maršálek, Blahoslav; Šejnohová, Lenka; Vinklárková, Darina; Plotěný, Miroslav; Jančula, Daniel
2010 - Czech
Srovnáváme-li technologie překrývání sedimetů a tvorby aktivních barier proti uvolnění fosforu ze sedimentu s technologiemi manipulace s průtoky, je patrné, že dobře promyšlenými manipulacemi s průtoky nádrže lze podstatně levněji a ekotoxikologicky i limnologicky bezproblémověji dosáhnout při nejmenším stejných cílů. Manipulaci s vodní hladinou lze tedy využít k omezení masového rozvoje sinic jako doplňující, nebo podpůrné opatření, má ale, jak je v textu popsáno, různé efekty v různou dobu a proto musí být konkrétní opatření konzultováno vždy s odborníky. If we compare the sediment capping by active barriers to protect the phosphorus release from sediments with other technologies of manipulation with methods of water discharge, it is clear, that by well-considered manipulations with water discharge, it is possible to reach the same (comparable) results with lower costs and with lower ecotoxicological and limnological risks. By the manipulation of water level, it is possible to reduce cyanobacterial bloom development as supplemental or supporting measure, but the effects may differ in different water bodies and thus it must be consulted always with specialists. Keywords: blue-green algae; water level; sediment; voda; manipulace Available at various institutes of the ASCR
Manipulace s průtoky nádrže - možnosti omezení rozvoje sinic

Srovnáváme-li technologie překrývání sedimetů a tvorby aktivních barier proti uvolnění fosforu ze sedimentu s technologiemi manipulace s průtoky, je patrné, že dobře promyšlenými manipulacemi s ...

Maršálek, Blahoslav; Šejnohová, Lenka; Vinklárková, Darina; Plotěný, Miroslav; Jančula, Daniel
Botanický ústav, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases